Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-11-29-Speech-4-194"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011129.2.4-194"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Le 4 septembre dernier, j'avais déjà eu l'occasion de donner dans cette assemblée, devant le Président Prodi, une première réaction au livre blanc de la Commission sur la gouvernance européenne. J'y exposais que le souci de l'approfondissement démocratique, dans le cadre ordonné de la démocratie représentative, me paraissait absent du texte. Les débats qui ont suivi ont apporté de tous côtés des confirmations à cette critique. Il faut dire que le titre du rapport, la "gouvernance" européenne, mot qui n'a de sens clair dans presque aucune langue de l'Union européenne, n'a fait qu'accroître les malentendus. Mais peut-être était-ce fait exprès, pour brouiller les pistes. Car plus on y réfléchit, moins ce livre blanc paraît innocent. J'y vois une incohérence, une omission et un contresens. L'incohérence se trouve dans le principe qui, selon le livre blanc (titre IV, page 37), a inspiré ses rédacteurs : " ". C'est aussi contradictoire que la "fédération d'États-nations" de Jacques Delors, dont le rédacteur principal du livre blanc est d'ailleurs un proche. Dans la confusion qui en résulte, passe à la trappe le pivot principal du processus de décision européen : l'État national. Les propositions du rapport visent en effet à (page 38), " ", développer les interactions avec " ", renforcer la confiance du public dans l'utilisation des experts, etc... Toutes ces actions ont pour effet de contourner les États nationaux, qui disparaissent du champ de vision du rapport, alors qu'ils devraient constituer un point de passage obligé. Enfin, comme je l'ai dit le 4 septembre, le livre blanc semble croire que la "gouvernance" peut fonctionner en faisant abstraction de la démocratie représentative. Le rapport Kaufmann voté par notre assemblée corrige vigoureusement ce contresens, et nous l'en félicitons, mais il omet de préciser que la démocratie représentative est à son tour faussée, voire dénaturée, lorsque la démocratie nationale n'y occupe pas le premier rang."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Den 4. september havde jeg her i Parlamentet i overværelse af kommissionsformand Prodi allerede mulighed for at give min første vurdering af Kommissionens hvidbog om styreformer i EU. På det tidspunkt nævnte jeg, at jeg mente, at bekymringen om den demokratiske uddybning inden for de rammer, der er bestemt af det repræsentative demokrati, manglede i teksten. I den efterfølgende forhandling blev der fra alle sider givet udtryk for en bekræftelse af dette kritikpunkt. Det skal siges, at betænkningens titel - styreformer i EU - der på næsten alle sprogene i EU ikke har en klar betydning, øger misforståelserne. Men måske er det med vilje for at sløre retningslinjerne. For jo mere man tænker over det, jo mindre uskyldig forekommer denne hvidbog. Jeg kan se inkonsekvens, udeladelser og modsætninger. Inkonsekvensen findes i det princip, som i henhold til hvidbogen (afsnit IV, side 37) har inspireret forfatterne, nemlig "at integrere Europas befolkninger i fuld respekt for de enkelte nationale identiteter". Det er lige så selvmodsigende som Jacques Delors' "føderation af nationalstater", som hovedforfatteren til hvidbogen for øvrigt er en nær bekendt til. I den forvirring, der bliver resultatet, bliver det vigtigste punkt i den europæiske beslutningsproces glemt, nemlig nationalstaten. Forslagene i betænkningen sigter faktisk mod (side 38) "at strukturere EU's forhold til civilsamfundet", udvikle samspillet med "de regionale og lokale aktører", styrke offentlighedens tillid ved at inddrage eksperter osv. Alle disse foranstaltninger har til hensigt at fordreje nationalstaterne, som forsvinder i betænkningens visioner, alt imens de burde være et obligatorisk gennemgangspunkt. Endelig, som jeg sagde den 4. september, ser det ud til, at hvidbogen tror, at "styreformen" kan fungere, ved at der ses bort fra det repræsentative demokrati. Kaufmann-betænkningem, der er vedtaget af Europa-Parlamentet, retter eftertrykkeligt op på denne modsigelse, og det glæder vi os over, men den undlader at fastslå, at det repræsentative demokrati for sin del er forvrænget og forvansket, når det nationale demokrati ikke har den øverste plads i det."@da1
". Ich hatte bereits am 4. September dieses Jahres Gelegenheit, in diesem Haus, im Beisein von Präsident Prodi, eine erste Einschätzung des Weißbuchs der Kommission zum europäischen Regieren zu geben. Dabei legte ich dar, dass der Text meiner Meinung nach nicht auf die Notwendigkeit der demokratischen Vertiefung im gegebenen Rahmen der repräsentativen Demokratie eingeht. Die darauf folgenden Debatten haben diese Kritik von allen Seiten bestätigt. Es ist festzustellen, dass schon der Titel des Berichts ein Begriff, der in fast keiner Sprache der Europäischen Union eine präzise Bedeutung hat, dazu beiträgt, die Missverständnisse zu verstärken. Doch vielleicht ist dies gewollt, um besser im Trüben fischen zu können. Denn je mehr man sich mit diesem Weißbuch befasst, desto mehr stellt man fest, dass es fatale Folgen haben kann. Ich muss insbesondere eine Inkohärenz, eine Auslassung und eine Fehlannahme bemängeln. Die Inkohärenz betrifft den Grundsatz, an dem sich nach Aussage des Weißbuchs (Titel IV, Seite 42) seine Verfasser orientiert haben: „ “. Dies ist ebenso widerspruchsvoll wie der Begriff „Föderation von Nationalstaaten“, den Jacques Delors geprägt hat, dem übrigens einer der Hauptverfasser des Weißbuchs nahe steht. In der daraus entstehenden allgemeinen Verwirrung lässt man das Hauptelement des europäischen Entscheidungsprozesses - den Nationalstaat - in der Versenkung verschwinden. So sind die Vorschläge des Berichts darauf gerichtet (Seite 42 ff.), „ “, gegenseitige Verbindungen zu „ “ herzustellen, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Heranziehung von Experten zu stärken usw. Alle diese Maßnahmen haben zum Ergebnis, die Nationalstaaten zu umgehen, die somit aus dem Betrachtungsfeld des Berichts verschwinden, während sie in Wirklichkeit ein unverzichtbares Element darstellen müssten. Wie ich bereits am 4. September darlegte, scheint das Weißbuch davon auszugehen, dass das „Regieren“ ohne die repräsentative Demokratie auskommen könne. Der von unserem Haus angenommene Bericht Kaufmann korrigiert diese Fehlannahme in eindeutiger Weise, worüber wir erfreut sind, doch vergisst er zu erwähnen, dass die repräsentative Demokratie ihrerseits verzerrt oder gar verfälscht wird, wenn die nationale Demokratie dabei nicht an erster Stelle steht."@de7
"Στις 4 Σεπτεμβρίου φέτος, είχα ήδη την ευκαιρία να εκφράσω ενώπιον του Σώματος και του Προέδρου κ. Πρόντι, μια πρώτη αντίδραση για την Λευκή Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση. Είχα δηλώσει τότε ότι μου φαινόταν πως λείπει από το κείμενο η έγνοια για τη δημοκρατική εμβάθυνση, μέσα στο σαφώς διατεταγμένο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Οι συζητήσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν από κάθε πλευρά αυτή την κριτική τοποθέτηση. Πρέπει να ειπωθεί ότι ο τίτλος της έκθεσης, ευρωπαϊκή “διακυβέρνηση”, με μια λέξη ασαφή σε κάθε σχεδόν γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέβαλε στην αύξηση των παρεξηγήσεων. Ίσως, όμως, αυτό να έγινε ηθελημένα, για να θολώσει το τοπίο. Γιατί όσο περισσότερο κανείς σκέφτεται, τόσο λιγότερο αθώα φαντάζει αυτή η Λευκή Βίβλος. Σε αυτή διακρίνω μία περίπτωση έλλειψης συνοχής, μία παράληψη και μία περίπτωση παρερμηνείας. Η έλλειψη συνοχής βρίσκεται στην αρχή που σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο (τίτλος IV, σελ. 37), ενέπνευσε τους συντάκτες της: “ ”. Αυτό είναι το ίδιο αντιφατικό με την “ομοσπονδία των εθνικών κρατών” του Ζακ Ντελόρ, οικείος του οποίου είναι, εξάλλου, και ο κύριος συντάκτης της Λευκής Βίβλου. Μέσα στην επακόλουθη σύγχυση, πέφτει στην παγίδα και ο κύριος άξονας της διεργασίας λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο: το εθνικό κράτος. Οι προτάσεις της έκθεσης αποσκοπούν πράγματι στο (σελ. 38) “ ”, να αναπτύξουν αλληλεπιδράσεις με τους “ ”, να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στη χρησιμοποίηση εμπειρογνωμόνων, κλπ... Όλες αυτές οι δράσεις έχουν σαν αποτέλεσμα την παράκαμψη των εθνικών κρατών, που εξαφανίζονται από το οπτικό πεδίο της έκθεσης, ενώ θα έπρεπε να συνιστούν ένα σημείο υποχρεωτικής διέλευσης. Τέλος, όπως είπα στις 4 Σεπτεμβρίου, η Λευκή Βίβλος φαίνεται να πιστεύει ότι η “Διακυβέρνηση” μπορεί να λειτουργήσει αγνοώντας την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Η έκθεση Kaufmann που ψηφίστηκε από το Σώμα, επανορθώνει σαφώς αυτή την παρερμηνεία και τη συγχαίρουμε για αυτό, παραλείπει όμως να διευκρινίσει ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία φαλκιδεύεται με τη σειρά της, και μάλιστα εκφυλίζεται, εφόσον η εθνική δημοκρατία δεν κατέχει σε αυτήν την πρώτη θέση."@el8
"On 4 September, I had the opportunity in this House, in the presence of President Prodi, to offer an initial reaction to the Commission’s White Paper on European governance. On that occasion I said that concern for deepening democracy, within the orderly framework of representative democracy, seemed to me to be absent from the text. There was confirmation of that criticism from all quarters during the subsequent debates. It should be pointed out that the title of the report, European ‘governance’, a word which has no clear meaning in practically any language of the European Union, has simply increased the misunderstanding. But perhaps that was deliberate and intended to cloud the issue. Because the more one thinks about it, the less innocent this White Paper appears. I see one inconsistency, one omission and one fallacy in it. The inconsistency lies in the principle which, according to the White Paper (title IV, page 37), inspired the authors: " ". This is as contradictory as the ‘federation of nation-States’ of Jacques Delors, of whom the principal author of the White Paper is a close associate. In the confusion resulting from it, the linchpin of the European decision-making process, the national State, is abandoned. The report’s proposals are aimed at (page 38) " ", developing interaction with " ", strengthening public confidence in the use of experts, etc... All these actions have the effect of bypassing the national States, which disappear from the scope of the report, when they should be the key element. Finally, as I said on 4 September, the White Paper seems to believe that ‘governance’ can function while disregarding representative democracy. The Kaufmann report, voted for by our House, vigorously corrects this fallacy, and we are pleased about that, but it fails to point out that representative democracy is, in turn, disturbed, even distorted, if national democracy is not at centre stage."@en3
". - (FR) El pasado 4 de septiembre tuve ocasión de manifestar en esta Asamblea, ante el Presidente Prodi, una primera reacción al Libro Blanco de la Comisión sobre la gobernanza europea. Expuse que la preocupación por profundizar en la democracia, en el marco ordenado de la democracia representativa, me parecía ausente del texto. Los debates posteriores han aportado por todas partes confirmaciones a esta crítica. Es necesario decir que el título del informe, la "gobernanza" europea, palabra que no tiene sentido claro en casi ninguna lengua de la Unión Europea, no ha hecho más que aumentar los malentendidos. Pero quizá estaba hecho aposta, para confundir las pistas. Porque cuanto más se reflexiona menos inocente parece este Libro Blanco. Veo una incoherencia, una omisión y un contrasentido. La incoherencia se encuentra en el principio que, según el libro Blanco (Título IV, página 37), ha inspirado a sus redactores: Es tan contradictorio como la "federación de Estados-nación" de Jacques Delors, cuyo redactor principal del libro Blanco es además cercano. En la confusión que resulta, se olvida el elemento principal del proceso de decisión europeo: el Estado nacional. Las propuestas del informe pretenden efectivamente (página 38), " desarrollar las interacciones con " y reforzar la confianza del público en la utilización de los expertos, etc.... Todas estas acciones tienen como efecto sortear a los Estados nacionales, que desaparecen del campo de visión del informe, cuando deberían constituir un punto de paso obligado. Finalmente, como dije el 4 de septiembre, el Libro Blanco parece creer que la "gobernanza" puede funcionar haciendo abstracción de la democracia representativa. El informe Kauffmann votado por esta Asamblea corrige enérgicamente este contrasentido y lo felicitamos, pero omite aclarar que la democracia representativa está falseada, incluso desnaturalizada, cuando la democracia nacional no ocupa el primer lugar."@es12
". Minulla oli jo syyskuun 4. päivänä mahdollisuus esittää täällä parlamentissa komission puheenjohtaja Prodin läsnä ollessa alustavat kommenttini eurooppalaista hallintotapaa käsittelevästä komission valkoisesta kirjasta. Esitin kommenteissani, että minusta tekstistä näytti puuttuvan edustuksellisen demokratian järjestelmällisissä puitteissa toteutettavan demokratian syventämisen tavoite. Seuranneissa keskusteluissa tämä kritiikki on saanut vahvistusta kaikilta tahoilta. On sanottava, että mietinnön otsikkona oleva ilmaus "eurooppalainen hallintotapa", jolla ei ole selkeää merkitystä lähes yhdessäkään Euroopan unionin kielessä, on vain lisännyt väärinkäsityksiä. Kenties se on tehty epäselväksi tarkoituksella jälkien sotkemiseksi. Sillä mitä enemmän asiaa pohtii, sitä vähemmän vilpittömältä valkoinen kirja tuntuu. Tässä on mielestäni epäjohdonmukaisuuksia, laiminlyöntejä ja epäkohtia. Epäjohdonmukaisuus näkyy periaatteessa, joka on valkoisen kirjan mukaan (otsikko IV, sivu 37) innoittanut sen laatijoita. Periaate kuuluu seuraavasti: " Tämä on yhtä ristiriitaista kuin "kansallisvaltioiden liitto", jonka lanseerasi Jacques Delors, jolle valkoisen kirjan päälaatija on kaiken lisäksi sukua. Eurooppalaisen päätöksentekoprosessin tärkein tukipylväs eli kansallisvaltio joutuu tämän sekaannuksen vuoksi ansaan. Mietinnön ehdotuksissa viitataankin pyrkimyksiin (sivulla 38) rakentaa Euroopan unionin ja kansalaisyhteiskunnan välisiä suhteita, kehittää alue- ja paikallistason toimijoiden välistä vuorovaikutusta, vahvistaa kansalaisten luottamusta asiantuntijoiden hyödyntämiseen jne. Kaikki nämä toimet johtavat kansallisvaltioiden kiertämiseen, mutta kansallisvaltiot katoavat mietinnön näköpiiristä, vaikka kyse on aiheesta, jota olisi välttämättä sivuttava. Kuten totesin 4. syyskuuta, valkoisessa kirjassa näytetään uskovan, että "hallintotapa" voi toimia ilman, että otettaisiin huomioon edustuksellinen demokratia. Parlamenttimme hyväksymässä mietinnössä korjataan tarmokkaasti näitä epäkohtia, mihin olemme tyytyväisiä, mutta siinä jätetään täsmentämättä, että edustuksellinen demokratia on vuorostaan saanut vääristyneen, jopa huonontuneen merkityksen, koska kansallisdemokratia ei pääse eturiviin."@fi5
"Lo scorso 4 settembre avevo già avuto modo di esprimere in questa Assemblea, di fronte al Presidente Prodi, una prima reazione al Libro bianco della Commissione sulla europea. Avevo dichiarato che la preoccupazione dell’approfondimento democratico, nell’ambito ordinato della democrazia rappresentativa, mi sembrava assente dal testo. Nelle discussioni successive, tutti gli interlocutori avevano confermato tale critica. Bisogna dire che il titolo della relazione, la europea (termine che non ha un senso chiaro praticamente in alcuna lingua dell’Unione europea), non fa che accrescere i malintesi. Forse è stato scelto di proposito per confondere le idee. Infatti, più ci si pensa, meno questo Libro bianco sembra innocuo. Io vi vedo un’incoerenza, un’omissione e un’incongruenza. L’incoerenza si trova nel principio che, secondo il Libro bianco (titolo IV, pagina 37), ha ispirato i redattori, e cioè “integrare i popoli d’Europa nel rispetto scrupoloso delle identità nazionali”. E’ tanto contraddittorio quanto la “federazione degli Stati nazione” di Jacques Delors, cui tra l’altro il principale redattore del Libro bianco è politicamente molto vicino. Nella confusione che ne deriva, il principale cardine del processo decisionale europeo - lo Stato nazionale - è dimenticato. Le proposte della relazione mirano in effetti (pagina 38) a “strutturare la relazione tra l’Unione europea e la società civile”, a sviluppare le interazioni con “gli attori regionali e locali”, a rafforzare la fiducia dell’opinione pubblica nel ricorso ad esperti e così via. Tutte queste azioni hanno come effetto quello di aggirare gli Stati nazionali che spariscono dal campo visivo della relazione, mentre invece dovrebbero costituirne un passaggio obbligato. Infine, come ho dichiarato il 4 settembre, il Libro bianco sembra ritenere che la possa funzionare prescindendo dalla democrazia rappresentativa. La relazione Kaufmann votata dalla nostra Assemblea corregge con decisione questa incongruenza e ce ne rallegriamo, ma omette di precisare che la democrazia rappresentativa è a sua volta falsata, snaturata, se la democrazia nazionale non occupa il primo posto."@it9
"On 4 September, I had the opportunity in this House, in the presence of President Prodi, to offer an initial reaction to the Commission’s White Paper on European governance. On that occasion I said that concern for deepening democracy, within the orderly framework of representative democracy, seemed to me to be absent from the text. There was confirmation of that criticism from all quarters during the subsequent debates. It should be pointed out that the title of the report, European ‘governance’, a word which has no clear meaning in practically any language of the European Union, has simply increased the misunderstanding. But perhaps that was deliberate and intended to cloud the issue. Because the more one thinks about it, the less innocent this White Paper appears. I see one inconsistency, one omission and one fallacy in it. The inconsistency lies in the principle which, according to the White Paper (title IV, page 37), inspired the authors: " ". This is as contradictory as the ‘federation of nation-States’ of Jacques Delors, of whom the principal author of the White Paper is a close associate. In the confusion resulting from it, the linchpin of the European decision-making process, the national State, is abandoned. The report’s proposals are aimed at (page 38) " ", developing interaction with " ", strengthening public confidence in the use of experts, etc... All these actions have the effect of bypassing the national States, which disappear from the scope of the report, when they should be the key element. Finally, as I said on 4 September, the White Paper seems to believe that ‘governance’ can function while disregarding representative democracy. The Kaufmann report, voted for by our House, vigorously corrects this fallacy, and we are pleased about that, but it fails to point out that representative democracy is, in turn, disturbed, even distorted, if national democracy is not at centre stage."@lv10
"Op 4 september had ik al de gelegenheid om in deze Vergadering, in het bijzijn van voorzitter Prodi, een eerste reactie te geven op het Witboek van de Commissie over de Europese governance. Ik heb toen uiteengezet dat het streven naar een daadwerkelijke democratie, binnen het voorgeschreven kader van de representatieve democratie, mijns inziens niet in het Witboek voorkwam. Deze kritiek werd in de discussies die daarna loskwamen van alle kanten bevestigd. Ik moet zeggen dat de titel van het verslag, de Europese “governance” - een woord dat in vrijwel geen enkele taal van de lidstaten een duidelijke betekenis heeft -, het aantal misverstanden alleen maar heeft doen toenemen. Maar wellicht was hier opzet in het spel en heeft men bewust verwarring willen zaaien. Want hoe langer je erover nadenkt, hoe minder onschuldig dit Witboek lijkt. Ik constateer dat het Witboek een inconsistentie, een omissie en een begripsfout bevat. De inconsistentie ligt besloten in het beginsel dat de opstellers volgens het Witboek als uitgangspunt hebben genomen, namelijk (hoofdstuk IV, pagina 38) “ ”. Dat is net zo tegenstrijdig als de “federatie van natiestaten” van Jacques Delors, van wie de hoofdredacteur van het Witboek overigens een naaste medewerker is. In de verwarring die daardoor ontstaat, wordt de belangrijkste pijler van het Europese besluitvormingsproces, namelijk de nationale staat, op een zijspoor gezet. De voorstellen van het Witboek beogen namelijk (pagina 39) “ ”, meer gebruik te maken van de vaardigheden en praktische ervaring van “ ”, vertrouwen te wekken van het publiek in de manier waarop gebruikgemaakt wordt van het advies van deskundigen, enzovoort. Het gevolg van al deze acties is dat voorbijgegaan wordt aan de nationale staten. Zij zijn uit het gezichtsveld van dit document verdwenen, terwijl ze daar toch verplicht deel van zouden moeten uitmaken. Tot slot, zoals ik al op 4 september zei, lijkt het Witboek ervan uit te gaan dat de “governance” kan functioneren zonder rekening te houden met de representatieve democratie. In het verslag-Kaufmann dat wij hebben aangenomen, wordt deze begripsfout op krachtige wijze rechtgezet, en daar zijn wij blij om, maar er wordt niet in gepreciseerd dat de representatieve democratie op haar beurt vertekend, ja zelfs verminkt wordt, als de nationale democratie hierbij niet op de eerste plaats komt."@nl2
"No passado dia 4 de Setembro tive já ocasião de transmitir a esta assembleia, perante o Presidente Prodi, uma primeira reacção ao Livro Branco da Comissão sobre a boa governação europeia. Nela expunha que a preocupação com o aprofundamento democrático, no quadro ordenado da democracia representativa, me parecia ausente do texto. Os debates que se seguiram confirmaram esta crítica de todos os quadrantes. Diga-se que o título do relatório, a "boa governação" europeia, termo que não possui um sentido claro em quase todas as línguas da União Europeia, só aumentou os mal-entendidos. Mas talvez fosse de propósito, para confundir as pistas. Pois, quanto mais pensamos, menos o Livro Branco parece inocente. Nele descortino uma incoerência, uma omissão e um contra-senso. A incoerência tem a ver com o princípio que, segundo o Livro Branco (página 37 do título IV), inspirou os seus redactores: "Integrar os povos da Europa no respeito escrupuloso das identidades nacionais". É tão contraditório como "a federação de Estados-nações" de Jacques Delors, de que o redactor principal do Livro Branco é aliás próximo. Na confusão que daqui resulta, passa desapercebido o núcleo principal do processo de decisão europeia: Estado nacional. As propostas do relatório visam com efeito (página 38) "estruturar a relação entre a União Europeia e a sociedade civil", desenvolver as interacções com "os agentes regionais e locais", reforçar a confiança do público na utilização dos especialistas, etc.. Todas estas acções têm por efeito ultrapassar os Estados nacionais, que desaparecem do campo de visão do relatório quando deveriam constituir um ponto de passagem obrigatório. Por fim, como disse no passado dia 4 de Setembro, o Livro Branco parece acreditar que a "boa governação" pode funcionar independentemente da democracia representativa. O relatório Kaufmann aprovado pela nossa assembleia corrige claramente esse contra-senso, facto com que nos congratulamos, mas omite especificar que a democracia representativa também está, pelo seu lado, falseada, ou mesmo desnaturada, quando a democracia nacional não ocupa a sua primeira fila."@pt11
"Redan den 4 september i år hade jag tillfälle att här i kammaren, inför ordförande Prodi, komma med en första reaktion på kommissionens vitbok om styrelseformerna i EU. Jag framförde en oro för att texten inte verkade behandla en demokratisk utveckling inom den representativa demokratins strukturerade ram. De därpå följande diskussionerna på alla håll och kanter har bekräftat denna kritik. Det bör sägas att rapportens titel ”styrelseformerna” i EU, ett ord som knappast har en tydlig innebörd på något av Europeiska unionens språk, bara har ökat missförstånden. Men detta gjordes kanske med avsikt, för att sopa igen spåren. För ju mer man funderar över den, desto mindre oskyldig framstår vitboken. Häri ser jag en inkonsekvens, en försummelse och en feltolkning. Inkonsekvensen ligger i den princip som enligt vitboken (avsnitt IV, sidan 37) har inspirerat dess författare: ” ”. Detta är lika motsägelsefullt som uttrycket ”en federation av nationalstater”, myntat av Jacques Delors, som för övrigt står nära vitbokens huvudredaktör. I den förvirring som detta leder till utesluts den europeiska beslutsprocessens huvudsakliga nav: nationalstaten. Förslaget i rapporten syftar faktiskt till att (sidan 38), ” ”, utveckla samspelet med ” ”, stärka allmänhetens tilltro till hur experter används, osv... Effekten av alla dessa åtgärder är att nationalstaterna kringgås; de försvinner ur rapportens synfält samtidigt som de borde vara en obligatorisk länk. I vitboken verkar man slutligen tro att ”styrelseformerna” kan fungera genom att man bortser från den representativa demokratin, vilket jag påpekade den 4 september. Betänkandet av Kaufmann, som kammaren har röstat igenom, rättar med bestämdhet till denna feltolkning, vilket vi gläder oss åt, men försummar att klargöra att den representativa demokratin i sin tur förvanskas, ja t.o.m. förvrängs, när den nationella demokratin inte står högst."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
""integrar a los pueblos de Europa en el respeto escrupuloso por las identidades nacionales"."12
"Euroopan kansojen yhdentäminen kunkin kansan identiteettiä noudattaen.""5
"att integrera Europas folk med fullständig respekt för de enskilda nationella identiteterna"13
"die Völker Europas unter voller Wahrung ihrer nationalen Identität zusammenzuführen"7
"estructurar la relación entre la Unión Europea y la sociedad civil","12
"integratie van de burgers van Europa, met volledige inachtneming van ieders nationaliteit"2
"intégrer les peuples d'Europe dans le respect scrupuleux des identités nationales"6
"les acteurs régionaux et locaux"6
"los actores regionales y locales""12
"regionala och lokala aktörer"13
"regionale en lokale actoren"2
"structurer la relation entre l'Union européenne et la société civile"6
"structuur te brengen in de betrekkingen van de EU met de civiele maatschappij"2
"strukturera Europeiska unionens förhållande till det civila samhället"13
"για ενσωμάτωση των λαών της Ευρώπης με αυστηρό σεβασμό για τις εθνικές ταυτότητες"8
"να δομήσουν τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοινωνίας των πολιτών"8
"περιφερειακούς και τοπικούς παράγοντες"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph