Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-11-29-Speech-4-010"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011129.1.4-010"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr talman, värderade kommissionär! Vill vi att Europa skall bli ett museum? Det frågade en av kollegerna i ELDR-gruppen efter att ha tagit del av betänkandet om humangenetik. Det finns många etiska frågor och dimensioner i denna debatt. Vi har den viktiga etiska dimensionen om respekt för mänskligt lidande och för människan, men vi har samtidigt en etiskt motiverad önskan om att lindra lidande. Det är den förstnämnda av dessa dimensioner, den om respekt för människan, som har dominerat utskottets betänkande. Det vi nu debatterar handlar inte om lagstiftning, men vi ger viktiga signaler till dem som berörs av dessa frågor, till forskarsamfundet och till människor som är sjuka. Sänder vi signaler till forskarsamfundet att det knappast lönar sig att försöka bedriva lovande stamcellsforskning i Europa? Sänder vi signaler till patienter som lider av sjukdomar som i dag saknar botemedel eller behandling, att vi inte vill pröva forskningsvägar som skulle leda fram till lindring för dem? Vi liberaler är ödmjuka inför kunskap och forskning. Vi är ödmjuka även när det gäller stamcellsforskningen. I detta skede vet vi inte exakt vad det kan innebära för människor, men djurförsök har varit lovande. Vi får därför inte utesluta embryonal stamcellsforskning, utan detta måste kunna fungera parallellt med forskning om andra stamceller. Genom parallell forskning kan vi öka vårt kunnande. Båda behöver varandra. Vi uppfattar att offentligt stöd till forskning är en viktig garanti för att resultaten skall komma så breda folklager som möjligt och hela jorden tillgodo. Vi hade gärna sett att det sjätte ramprogrammet för forskning skulle ha stött terapeutisk kloning. Ett totalförbud mot viss forskning leder till större risker för missbruk och spekulation. Visst finns det delar av forskningen som bör övervakas av offentliga organ! Jag tror att offentligt stöd också ökar möjligheterna att övervaka. Den liberala gruppen tycker att det är viktigt att diskussionerna förs vidare och framför allt fördjupas. Ingen skall dock ha monopol på etiska frågor. Personligen ställer jag mig väldigt frågande till hur den europeiska gruppen för etik, som rådgiver kommissionen, har fungerat. Det har inte varit i öppenhet. Jag tror inte heller att kritik inom gruppen har tillåtits. Vi måste också i parlamentet fördjupa tänkandet mycket mer än vad vi kunde göra i det tillfälliga utskottet. Det gäller frågor om försäkringar, genetik och arbetsförhållanden. Den genetiska debatten skall dock föras i utskott. På det sättet blir den mer balanserad än vad den nu har varit. Slutligen vill jag på liberalernas vägnar säga att betänkandet i dess nuvarande form är sådant att vi inte kan rösta för det. Endast om vissa ändringsförslag antas kommer vi att kunna stödja slutresultatet."@sv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. kommissær, ønsker vi, at Europa skal være et museum? Det spurgte en af vores kolleger i ELDR-Gruppen om efter at have stiftet bekendtskab med betænkningen om humangenetik. Der er mange etiske spørgsmål og dimensioner i denne debat. Der er den vigtige etiske dimension, som handler om respekt for menneskelig smerte og for mennesket, men vi har samtidig et etisk motiveret ønske om at lindre smerte. Det er den førstnævnte af disse dimensioner, nemlig respekten for mennesket, som har været dominerende i udvalgets betænkning. Det, vi diskuterer nu, handler ikke om lovgivning, men vi sender vigtige signaler til dem, som berøres af disse spørgsmål, til forskersamfundet og til mennesker, som er syge. Sender vi signaler til forskersamfundet om, at det næsten ikke kan betale sig at forsøge at drive lovende stamcelleforskning i Europa? Sender vi signaler til patienter, som lider af sygdomme, der i dag mangler lægemidler eller behandling, om, at vi ikke vil prøve at gå forskningsveje, som vil medføre lindring for dem? Vi liberale er ydmyge, når det handler om viden og forskning. Vi er også ydmyge, når det handler om stamcelleforskning. På dette niveau ved vi ikke præcist, hvad det kan indebære for mennesker, men dyreforsøg har været lovende. Vi må derfor ikke udelukke forskning i stamceller fra embryoner, det skal derimod kunne fungere parallelt med forskning i andre stamceller. Ved parallel forskning kan vi øge vores viden. Begge områder har brug for hinanden. Vi mener, at offentlig støtte til forskning er en vigtig garanti for, at resultatet kommer så brede befolkningsgrupper som muligt og hele jorden til gode. Vi havde gerne set, at det sjette forskningsrammeprogram støttede terapeutisk kloning. Et totalforbud mod en bestemt type forskning giver større risiko for misbrug og spekulation. Der findes dog dele af forskningen, som bør overvåges af offentlige organer! Jeg tror også, at offentlig støtte øger mulighederne for overvågning. Den Liberale Gruppe mener, at det er vigtigt, at diskussionerne føres videre, og at de frem for alt uddybes. Ingen skal dog have monopol på etiske spørgsmål. Personligt stiller jeg mig meget tvivlende over for spørgsmålet om, hvordan Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik, som rådgiver Kommissionen, har fungeret. Der har ikke været tale om åbenhed. Jeg tror heller ikke, at kritik i gruppen har været tilladt. Vi skal i Parlamentet også fordybe os meget mere i sagerne, end vi kunne gøre i Det Midlertidige Udvalg. Det gælder sager om forsikringer, genetik og arbejdsforhold. Den genetiske debat skal dog føres i alle udvalg. På den måde bliver den mere afbalanceret end hidtil. Til sidst vil jeg på De Liberales vegne sige, at betænkningen i dens nuværende form er sådan, at vi ikke kan stemme for den. Kun hvis bestemte ændringsforslag bliver vedtaget, vil vi kunne støtte slutresultatet."@da1
"Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar! Wollen wir Europa zu einem Museum werden lassen? Das war die Frage eines Kollegen aus der ELDR-Fraktion, nachdem er sich mit dem Humangenetik-Bericht befasst hatte. In dieser Debatte kommen viele ethische Fragen und Gesichtspunkte zur Sprache. Auf der einen Seite haben wir den Aspekt der Achtung vor dem Menschen und dem menschlichen Leiden. Auf der anderen Seite aber auch einen ethisch motivierten Wunsch, Leiden zu lindern. Der erstgenannte Aspekt, die Achtung vor dem Menschen, dominiert den Bericht des Ausschusses. In unserer aktuellen Diskussion geht es nicht um gesetzliche Bestimmungen. Wir übermitteln allerdings wichtige Signale an die Betroffenen, der Forschungsgemeinschaft und den kranken Menschen. Signalisieren wir der Forschungsgemeinschaft, dass sich der Versuch nicht lohnt, vielversprechende Stammzellenforschung in Europa zu betreiben? Signalisieren wir Patienten, die an bislang unheilbaren Krankheiten leiden, dass wir Wege in der Forschung ablehnen, die für sie Linderung bedeuten könnten? Wir Liberalen haben großen Respekt vor der Wissenschaft und Forschung, ebenso wie vor der Stammzellenforschung. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wissen wir noch nicht mit Sicherheit, was sie für den Menschen letztendlich bedeutet. Tierversuche waren bisher jedoch vielversprechend. Daher dürfen wir embryonale Stammzellenforschung nicht von vornherein ausschließen. Diese muss statt dessen Seite an Seite mit der Forschung an anderen Stammzellen betrieben werden. Durch solch eine parallel betriebene Forschung gewinnen wir weitere Erkenntnisse. Man kann diese Bereiche nicht voneinander trennen. Unseres Erachtens stellen öffentliche Forschungsgelder sicher, dass die Ergebnisse möglichst vielen Menschen weltweit zu Gute kommen. Wir hätten es begrüßt, wenn das sechste Forschungs-Rahmenprogramm auch therapeutisches Klonen gefördert hätte. Ein generelles Verbot bestimmter Forschungsrichtungen birgt eine erhöhte Gefahr für Missbrauch und Spekulationen. Natürlich gibt es Bereiche in der Forschung, die von öffentlichen Stellen überwacht werden sollten! Für mich gehen öffentliche Gelder jedoch auch mit vermehrten Kontrollmöglichkeiten einher. Unsere Fraktion der Liberalen ist der Meinung, dass die Diskussionen weiter geführt und vor allen Dingen intensiviert werden müssen. Niemand besitzt allerdings ein Monopol auf ethische Fragen. Persönlich frage ich mich, wie die Europäische Ethik-Gruppe arbeitet, die die Kommission berät. Transparenz ist dabei nicht erkennbar gewesen. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass innerhalb der Gruppe Kritik zugelassen wurde. Wir müssen uns auch im Parlament noch wesentlich mehr Gedanken machen, als es im nichtständigen Ausschuss möglich war. Ich denke dabei an Punkte wie Versicherungen, Genetik und Arbeitsbedingungen. Die genetische Debatte muss jedoch letztendlich in Ausschüssen geführt werden. Dadurch wird es zu mehr Ausgewogenheit kommen als bisher. Abschließend möchte ich im Namen der Liberalen sagen, dass wir dem Bericht in seiner jetzigen Fassung nicht zustimmen können. Nur wenn bestimmte Änderungsanträge angenommen werden, werden wir das Endergebnis unterstützen können."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε κύριε Επίτροπε, θέλουμε να καταστεί η Ευρώπη μουσείο; Αυτό ρώτησε ένας από τους συναδέλφους της Ομάδας του ΚΦΔΜ αφού διάβασε την έκθεση σχετικά με την ανθρώπινη γενετική. Υπάρχουν πολλές ηθικές πτυχές και διαστάσεις σε αυτή τη συζήτηση. Εξετάσαμε το σημαντικό ηθικό ζήτημα του σεβασμού του ανθρώπινου πόνου και του ανθρώπινου όντος, συγχρόνως όμως έχουμε την ηθικά βάσιμη επιθυμία να απαλύνουμε τον ανθρώπινο πόνο. Η πρώτη από αυτές τις διαστάσεις, ο σεβασμός στο ανθρώπινο ον, επικράτησε στην έκθεση της Επιτροπής. Το ζήτημα που συζητούμε δεν αφορά τη νομοθεσία, ωστόσο στέλνουμε σημαντικά μηνύματα σε αυτούς του οποίους αφορούν τα ζητήματα αυτά, στους ερευνητές και τους ασθενείς. Μήπως στέλνουμε στους ερευνητές το μήνυμα ότι ελάχιστα αξίζει τον κόπο να προσπαθούν να πραγματοποιούν την ελπιδοφόρα έρευνα για τα βλαστικά κύτταρα στην Ευρώπη; Μήπως στέλνουμε το μήνυμα στους ασθενείς οι οποίοι υποφέρουν από ανίατες σήμερα ασθένειες ότι δεν θέλουμε να δοκιμάσουμε μεθόδους έρευνας οι οποίες θα μπορούσαν να καταλήξουν στην αντιμετώπιση των ασθενειών τους; Εμείς οι φιλελεύθεροι αντιμετωπίζουμε με σεβασμό τη γνώση και την έρευνα. Αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και ταπεινοφροσύνη και την έρευνα σχετικά με τα βλαστικά κύτταρα. Σήμερα δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες της έρευνας αυτής για τους ανθρώπους, πειράματα όμως που έγιναν σε ζώα υπήρξαν ελπιδοφόρα. Για τον λόγο αυτό δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε την έρευνα σε βλαστικά κύτταρα εμβρύων, αλλά η έρευνα αυτή θα πρέπει να διεξάγεται παράλληλα με την έρευνα σε άλλα βλαστικά κύτταρα. Μέσω της παράλληλης έρευνας μπορούμε να αυξήσουμε τις γνώσεις μας. Οι δύο μορφές έρευνας αλληλοεπηρεάζονται. Θεωρούμε ότι η δημόσια ενίσχυση στην έρευνα αποτελεί μία σημαντική εγγύηση προκειμένου τα αποτελέσματά της να αποβούν προς όφελος όσο το δυνατόν ευρύτερων ομάδων του πληθυσμού και ει δυνατόν ολόκληρου του πλανήτη. Θα θέλαμε το 6ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα να είχε υποστηρίξει τη θεραπευτική κλωνοποίηση. Πλήρης απαγόρευση ορισμένων μορφών έρευνας σημαίνει αύξηση των κινδύνων κατάχρησης και κερδοσκοπίας. Φυσικά ορισμένες μορφές έρευνας θα πρέπει να παρακολουθούνται από τις δημόσιες αρχές! Πιστεύω ότι η παροχή κρατικής ενίσχυσης αυξάνει συγχρόνως και τις δυνατότητες παρακολούθησης. Η Ομάδα των Φιλελευθέρων θεωρεί σημαντικό να συνεχιστούν και, κυρίως, να εμβαθυνθούν οι συζητήσεις. Σίγουρα κανείς δεν διαθέτει το μονοπώλιο στα ζητήματα ηθικής. Προσωπικά έχω μεγάλα ερωτηματικά για το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ομάδα Ηθικής, η οποία παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή. Δεν έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα σε συνθήκες διαφάνειας. Πιστεύω επίσης ότι δεν έχει επιτραπεί ούτε καν η άσκηση κριτικής εντός της ομάδας αυτής. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να εμβαθύνει τις αναλύσεις του πολύ περισσότερο από ό,τι κατορθώσαμε να κάνουμε στην προσωρινή επιτροπή. Αναφέρομαι σε ζητήματα όπως οι ασφαλίσεις, η γενετική και οι εργασιακές σχέσεις. Η συζήτηση για τη γενετική θα πρέπει να διεξαχθεί σε τις επιτροπές. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί περισσότερο ισόρροπη από ό,τι υπήρξε μέχρι τώρα. Τέλος, θα ήθελα εξ ονόματος της Ομάδας των Φιλελευθέρων να αναφέρω ότι η έκθεση υπό την παρούσα μορφή της δεν μας επιτρέπει να την υπερψηφίσουμε. Μόνον εφόσον υιοθετηθούν ορισμένες τροπολογίες θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε το τελικό αποτέλεσμα."@el8
"Mr President, Commissioner, do we wish Europe to become a museum? This was the question put by one of my colleagues in the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party, having studied the report on human genetics. This debate raises many ethical issues and possesses many ethical dimensions. On the one hand, we have the important ethical dimension of respect for human dignity and for the individual and, on the other, an ethically motivated desire to relieve suffering. It is the first of these dimensions, that of respect for the individual, which has dominated the committee’s report. Although we are not now debating legislation, we are sending important signals to those concerned with these issues, that is, the research community and people with illnesses. Are we signalling to the research community that it is hardly worth trying to carry out promising stem cell research in Europe? Are we signalling to patients suffering illnesses that currently cannot be cured or treated that we do not wish to explore avenues of research which might lead to relief for them? As Liberals, we have the greatest respect for knowledge and research, including stem cell research. At this stage, we do not know the exact implications for humans, but animal experiments have produced promising results. We must not, therefore, rule out embryonic stem cell research. Rather, it must be able to proceed in parallel with research into other stem cells, as parallel research will enable us to increase our knowledge base. Each needs the other. We believe that public support for research is vital in order to ensure that the results benefit as broad a range of people as possible and, indeed, the whole world. We should have liked to have seen the sixth framework programme for research support therapeutic cloning. A total ban on certain forms of research leads to greater risks of abuse and risk-taking. There are certainly elements of the research which ought to be monitored by public bodies, and I believe that public support also increases the opportunities for such monitoring. The Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party thinks it is vital for discussions to continue and, above all, to be conducted in greater depth. However, no one should have a monopoly on ethical issues. Personally, I am highly sceptical of the way in which the European Group on Ethics in Science and New Technologies, which advises the Commission, has been operating. Its work has certainly not been conducted openly. Nor do I believe that critical debate has been permitted within the group. In Parliament too, we must consider the matter in much greater depth than we were able to do in the temporary committee, particularly in terms of issues such as insurance, genetics and working conditions. However, the genetics debate should be conducted in the committees in order to achieve a greater balance of views than is currently the case. Finally, I should like, on behalf of the Group of the Europe Liberal, Democrat and Reform Party, to state that we are unable to vote in favour of the report in its current form. Only if certain amendments are adopted in the final report shall we be able to offer our support."@en3
"(SV) Señor Presidente, estimado Comisario, ¿queremos que Europa se transforme en un museo? Uno de los colegas del Grupo ELDR formuló esta pregunta después de leer el informe sobre genética humana. Este debate se puede ver desde muchos ángulos y encierra numerosos aspectos éticos. Hay que respetar al ser humano, pero también se justifica éticamente intentar disminuir su sufrimiento. La primera de estas perspectivas – el respeto al ser humano – predomina en el informe de la comisión. En este debate no se discute una legislación, pero nos interesa dar señales inequívocas a los que directamente se ven afectados por este asunto: la comunidad de investigadores científicos y los enfermos. ¿Estamos diciendo a los investigadores de Europa que no vale la pena intentar realizar estudios sobre las células madre? ¿Decimos a los pacientes que sufren enfermedades hasta ahora incurables que no queremos probar nuevos caminos que podrían significarles un alivio? Los liberales somos humildes ante el conocimiento y la investigación científica. También somos humildes respecto a las investigaciones con células madre. En las actuales condiciones no se sabe exactamente qué podría significar esta investigación para las personas, pero los experimentos realizados con animales son prometedores. Por eso no conviene descartar la investigación con células madre embrionarias, sino que ésta debe desarrollarse paralelamente con otras formas de investigación sobre estas células. La investigación paralela aumentará nuestros conocimientos. Las diferentes investigaciones se enriquecen recíprocamente. Entendemos que las ayudas públicas a la investigación son una garantía para que ésta beneficie a la mayor cantidad posible de personas. Nos hubiese gustado que el Sexto Programa marco para la investigación hubiese respaldado la clonación terapéutica. La prohibición absoluta de determinadas formas de investigación conlleva riesgos de abusos y de especulación. ¡Es obvio que algún tipo de investigación debe estar sujeto a controles de los órganos públicos! A mi juicio, las subvenciones públicas aumentan las posibilidades de ejercer control. El Grupo Liberal opina que es importante que continúen y profundicen estas discusiones. Nadie debe tener el monopolio de la ética. Tengo dudas acerca del funcionamiento del grupo que asesora al Consejo en materias éticas. No ha habido transparencia. Tampoco creo que se haya permitido la crítica dentro del grupo. Tendremos que reflexionar mucho más en el Parlamento que en la comisión temporal. Me refiero a asuntos relacionados con los seguros, la genética y las condiciones laborales. El debate sobre materias genéticas debe tener lugar en las comisiones. Así podrá llegar a ser más objetivo. Para terminar, quisiera decir en nombre del Grupo Liberal que no votaremos a favor de este informe, en su estado actual. Podremos darle nuestro apoyo sólo si se aprueban ciertas enmiendas."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluammeko, että Eurooppa muuttuu museoksi? Sitä eräs ELDR-ryhmän kollega kysyi minulta, sen jälkeen kun hän oli osallistunut ihmisgenetiikkaa koskevan mietinnön käsittelyyn. Tähän keskusteluun liittyy monia eettisiä kysymyksiä ja ulottuvuuksia. Eräs tärkeä eettinen ulottuvuus on, että huomioimme sekä ihmisen kärsimyksen että ihmisen kunnioittamisen, mutta on olemassa samalla eettisesti perusteltu toive kärsimyksen lieventämisestä. Ensimmäinen näistä ulottuvuuksista, ihmisen kunnioittaminen, on leimannut valiokunnan mietintöä. Nyt käytävässä keskustelussa kyse ei ole lainsäädännöstä, vaan siitä, että annamme tärkeitä viestejä niille, joita nämä kysymykset koskevat, tutkijayhteisölle ja niille, jotka ovat sairaita. Annammeko tutkijayhteisölle sellaisia viestejä, joiden mukaan Euroopassa ei kannata yrittää harjoittaa lupaavaa kantasolututkimusta? Annammeko potilaille, jotka kärsivät sellaisesta sairaudesta, johon ei ole lääkettä tai hoitomenetelmää, sellaisen viestin, että emme halua kokeilla sellaisia tutkimusmahdollisuuksia, jotka voisivat parantaa heidät? Me liberaalit olemme nöyriä tiedon ja tutkimuksen edessä. Olemme nöyriä jopa silloin, kun kyse on kantasolututkimuksesta. Tässä vaiheessa emme tiedä tarkkaan, mitä merkitystä kantasolututkimuksella on ihmisten kannalta, mutta eläinkokeet ovat olleet lupaavia. Sen vuoksi emme saa sulkea pois alkioilla suoritettavaa kantasolututkimusta, vaan sitä on voitava tehdä samaan aikaan muun kantasolututkimuksen kanssa. Samanaikainen tutkimus parantaa osaamistamme. Molemmat tarvitsevat toinen toistaan. Käsityksemme mukaan tutkimuksen julkinen tuki on tärkeää, jotta tuloksista olisi hyötyä mahdollisimman monille ihmisille ja koko maailmalle. Olisimme halunneet, että tutkimuksen kuudennessa puiteohjelmassa olisi tuettu hoitotavoitteista kloonausta. Tietyn tutkimuksen kieltäminen kokonaan saattaa lisätä väärinkäyttöä ja keinottelua. Tietysti julkisten elinten pitää valvoa tietynlaista tutkimusta! Uskon, että julkinen tuki myös lisää valvontamahdollisuuksia. Liberaaliryhmän mielestä keskustelujen jatkaminen ja ennen kaikkea niiden syventäminen on tärkeää. Kenelläkään ei kuitenkaan saa olla eettisiin kysymyksiin liittyvää monopolia. Henkilökohtaisesti pidän erittäin kyseenalaisena komissiota neuvovan etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän toimintatapaa. Se ei ole ollut avointa. En myöskään usko, että ryhmän sisällä on saanut esittää kritiikkiä. Parlamentissa meidän on myös ajateltava asioita huomattavasti syvällisemmin kuin mihin pystyimme väliaikaisessa valiokunnassa. Kyse on vakuutuksia, genetiikkaa ja työoloja koskevista kysymyksistä. Genetiikasta on kuitenkin keskusteltava kaikissa valiokunnissa. Siten keskustelu on tähänastista tasapainoisempi. Lopuksi haluaisin liberaaliryhmän puolesta todeta, että emme voi tukea mietinnön nykyistä muotoa. Jotta voisimme tukea lopputulosta, tietyt tarkistukset on hyväksyttävä ensin."@fi5
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, voulons faire de l'Europe un musée ? C'est la question qu'a posée un de nos collègues du groupe ELDR après avoir lu le rapport sur la génétique humaine. Ce débat comporte beaucoup de questions et de dimensions éthiques : celle du respect de la souffrance humaine et de l'homme lui-même, mais aussi le souhait, lui-même justifié par la morale, d'alléger la souffrance. C'est la première de ces dimensions, à savoir le respect de l'homme, qui a dominé le rapport de la commission temporaire. Ce n'est pas d'un acte législatif que nous discutons aujourd'hui, mais notre débat se traduira en signes capitaux pour ceux que ces questions concernent, la communauté des chercheurs et les malades. Le sens que devront en retirer les chercheurs est-il qu'il ne vaut guère la peine de s'efforcer de pousser plus avant des recherches prometteuses sur les cellules souches en Europe ? Voulons-nous signifier à des personnes atteintes de maladies pour lesquelles on ne dispose aujourd'hui d'aucun médicament, ni d'aucun traitement, que nous refusons de nous engager sur des voies de recherche qui mèneraient à un apaisement de leur souffrance ? Les libéraux sont humbles devant la connaissance et la recherche. Nous sommes humbles, y compris lorsqu'il s'agit de la recherche sur les cellules souches. À ce stade, nous ne pouvons pas encore savoir exactement ce que cela peut représenter pour l'homme, mais les expérimentations sur l'animal se sont avérées prometteuses. C'est pourquoi nous ne devons pas exclure la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Il faut qu'elle se poursuive, parallèlement à la recherche sur d'autres cellules souches. C'est par des voies de recherche parallèles que nous parviendrons à augmenter nos connaissances. Ces deux voies sont nécessaires l'une à l'autre. Nous estimons que les aides publiques attribuées à la recherche constituent la garantie que ses résultats profiteront à des couches de population aussi larges que possible, dans le monde entier. Nous aurions souhaité que le sixième programme-cadre en faveur de la recherche soutienne le clonage thérapeutique. Une interdiction totale de certains types de recherche a pour conséquence d'augmenter les risques d'abus et de spéculations. Certes, il est clair que certains pans de la recherche doivent être surveillés par les pouvoirs publics ! Mais je crois que les aides publiques augmentent aussi les possibilités de surveillance. Le groupe libéral estime important que les discussions se poursuivent, et surtout, qu'elles soient approfondies. Cependant, personne ne doit avoir le monopole des questions éthiques. Personnellement, je me pose beaucoup de questions sur la façon dont fonctionne le groupe européen d'éthique qui conseille la Commission. Il n'y a pas eu de transparence sur ce chapitre. Et je ne crois pas non plus que des critiques se soient fait entendre au sein du groupe. Le Parlement, lui aussi, doit approfondir sa réflexion beaucoup plus que nous n'avons pu le faire à la commission temporaire. Je pense aux questions relatives aux assurances, à la génétique et à l'emploi. Cependant, le débat sur la génétique doit être mené dans le cadre de les commissions. De cette façon, il deviendra plus équilibré qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Je terminerai en disant, au nom des libéraux, que nous ne saurions voter pour le rapport dans sa forme actuelle. Nous ne pourrons soutenir le résultat final que si certains amendements sont adoptés."@fr6
"Signor Presidente, signor Commissario, vogliamo che l’Europa diventi un museo? E’ quello che ha chiesto un collega del gruppo liberale dopo aver preso visione della relazione sulla genetica umana. In questa discussione confluiscono numerose questioni etiche e più dimensioni. Vi è la fondamentale dimensione etica del rispetto per la sofferenza umana e per la persona, ma vi è al contempo il desiderio, eticamente motivato, di alleviare la sofferenza. E’ la prima di queste due dimensioni, quella del rispetto per l’essere umano, a risultare dominante nella relazione della commissione parlamentare. Ciò di cui discutiamo ora non riguarda la legislazione: lanciamo infatti segnali importanti a quanti sono colpiti da queste problematiche, alla comunità dei ricercatori, ai malati. Lanciamo allora al mondo della ricerca il segnale che quasi non vale neanche la pena di tentare di portare avanti la promettente ricerca sulle cellule staminali in Europa? Lanciamo ai pazienti che soffrono di patologie oggi incurabili e inalleviabili il segnale che noi non osiamo intraprendere piste di ricerca che potrebbero lenire le loro sofferenze? Noi liberali assumiamo un atteggiamento umile nei confronti del sapere e della ricerca, anche se questa riguarda le cellule staminali. Allo stato attuale, non possiamo conoscerne le implicazioni per gli esseri umani, ma la sperimentazione animale si è rivelata promettente. La ricerca sulle cellule staminali fetali non va quindi esclusa, ma deve essere condotta in parallelo con la ricerca su altre categorie di cellule staminali. La ricerca in parallelo permette di accrescere le nostre conoscenza in materia. Sono attività in reciproca dipendenza. A nostro avviso, gli aiuti pubblici alla ricerca sono importanti per garantire che i risultati vadano a beneficio del massimo numero possibile di persone, dell’umanità intera. Avremmo voluto che il sesto programma quadro per la ricerca sostenesse la clonazione a scopo terapeutico. La messa al bando di un certo tipo di ricerca comporta un accresciuto rischio di abusi e di speculazioni. Ovviamente vi sono capitoli della ricerca che richiedono una vigilanza pubblica, ma credo che il sovvenzionamento pubblico significhi appunto maggiori possibilità di vigilanza. Il gruppo liberale reputa importante che il dibattito prosegua e, soprattutto, che venga approfondito. Ma nessuno può arrogarsi il monopolio dell’etica. Personalmente sono molto scettica dinanzi al modo in cui opera il comitato etico dell’Unione che assiste la Commissione non certo nella trasparenza, né mi pare sia stato permesso di criticarlo. Anche il Parlamento, però, deve approfondire la riflessione ben più di quanto fatto in seno alla commissione temporanea, e penso alla questione delle assicurazioni, della genetica e delle condizioni di lavoro. Ma il dibattito sulla genetica deve avere luogo in tutte le commissioni. Sarà così più equilibrato rispetto a oggi. Infine, a nome dei liberali, tengo a dire che la relazione nella sua attuale forma non ci consente di votarla. Potremo sostenerla nel suo insieme solo se alcuni emendamenti verranno adottati."@it9
"Mr President, Commissioner, do we wish Europe to become a museum? This was the question put by one of my colleagues in the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party, having studied the report on human genetics. This debate raises many ethical issues and possesses many ethical dimensions. On the one hand, we have the important ethical dimension of respect for human dignity and for the individual and, on the other, an ethically motivated desire to relieve suffering. It is the first of these dimensions, that of respect for the individual, which has dominated the committee’s report. Although we are not now debating legislation, we are sending important signals to those concerned with these issues, that is, the research community and people with illnesses. Are we signalling to the research community that it is hardly worth trying to carry out promising stem cell research in Europe? Are we signalling to patients suffering illnesses that currently cannot be cured or treated that we do not wish to explore avenues of research which might lead to relief for them? As Liberals, we have the greatest respect for knowledge and research, including stem cell research. At this stage, we do not know the exact implications for humans, but animal experiments have produced promising results. We must not, therefore, rule out embryonic stem cell research. Rather, it must be able to proceed in parallel with research into other stem cells, as parallel research will enable us to increase our knowledge base. Each needs the other. We believe that public support for research is vital in order to ensure that the results benefit as broad a range of people as possible and, indeed, the whole world. We should have liked to have seen the sixth framework programme for research support therapeutic cloning. A total ban on certain forms of research leads to greater risks of abuse and risk-taking. There are certainly elements of the research which ought to be monitored by public bodies, and I believe that public support also increases the opportunities for such monitoring. The Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party thinks it is vital for discussions to continue and, above all, to be conducted in greater depth. However, no one should have a monopoly on ethical issues. Personally, I am highly sceptical of the way in which the European Group on Ethics in Science and New Technologies, which advises the Commission, has been operating. Its work has certainly not been conducted openly. Nor do I believe that critical debate has been permitted within the group. In Parliament too, we must consider the matter in much greater depth than we were able to do in the temporary committee, particularly in terms of issues such as insurance, genetics and working conditions. However, the genetics debate should be conducted in the committees in order to achieve a greater balance of views than is currently the case. Finally, I should like, on behalf of the Group of the Europe Liberal, Democrat and Reform Party, to state that we are unable to vote in favour of the report in its current form. Only if certain amendments are adopted in the final report shall we be able to offer our support."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, waarde commissaris, willen wij soms dat Europa een museum wordt? Dat vroeg één van mijn collega's in de Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij na het verslag over de menselijke genetica gelezen te hebben. Er komen in dit debat veel ethische kwesties en dimensies aan de orde. Enerzijds bestaat de belangrijke ethische dimensie van het respect voor het menselijk lijden en voor de mens, anderzijds is er de ethische wens om het lijden te verlichten. Het is de eerstgenoemde dimensie, het respect voor de mens, die het verslag van de commissie domineert. Wij bespreken op dit moment niet de wetgeving, maar we zenden belangrijke signalen uit naar degenen op wie deze kwesties van toepassing zijn, dat wil zeggen de onderzoeksgemeenschap en mensen die ziek zijn. Geven wij de onderzoeksgemeenschap het gevoel dat het eigenlijk geen zin heeft om potentieel succesvol stamcelonderzoek te doen in Europa? Geven wij mensen met een ziekte waarvoor momenteel geen geneesmiddel of behandeling bestaat het gevoel dat wij geen onderzoeksmethoden willen uitproberen die hun klachten zouden kunnen verlichten? Wij liberalen hebben bewondering voor de wetenschap en onderzoek. Wij hebben ook bewondering voor het stamcelonderzoek. In deze fase weten wij niet precies wat het voor mensen kan betekenen, maar er zijn veelbelovende dierproeven gedaan. Daarom mogen wij embryonaal stamcelonderzoek niet uitsluiten, maar moet het naast onderzoek naar andere stamcellen plaatsvinden. Door middel van parallel onderzoek kunnen wij onze kennis vergroten. De onderzoeksgebieden vullen elkaar aan. Overheidssteun aan onderzoek biedt ons inziens de garantie dat de resultaten ervan ten goede komen aan brede lagen van de bevolking en de hele wereld. Wij hadden graag gezien dat het zesde kaderprogramma voor onderzoek therapeutisch klonen had gesteund. Een totaalverbod op bepaald onderzoek brengt een grotere kans op misbruik en speculatie met zich mee. Het spreekt voor zich dat bepaalde onderdelen van het onderzoek door overheidsinstanties moeten worden gecontroleerd! Ik denk dat overheidssteun ook de controlemogelijkheden vergroot. De liberale fractie vindt het belangrijk dat de discussie moet worden voortgezet en vooral moet worden verdiept. Niemand heeft het monopolie op ethische kwesties. Persoonlijk zet ik grote vraagtekens bij het functioneren van de Europese Groep ethiek, die de Commissie adviseert. Dat gebeurt niet in alle openheid. Ik denk evenmin dat er binnen de groep ruimte is voor kritiek. Ook moeten wij in het Parlement de ideeën veel verder uitdiepen dan wij in de tijdelijke parlementaire commissie hebben kunnen doen. Het gaat om kwesties als verzekeringen, genetica en arbeidsomstandigheden. Voor een evenwichtiger debat moet het genetische debat in commissies gevoerd worden. Tot slot wil ik namens de liberale fractie zeggen dat wij het verslag in zijn huidige vorm niet kunnen steunen. Alleen als bepaalde amendementen worden aangenomen kunnen wij voor het eindresultaat stemmen."@nl2
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, será que queremos transformar a Europa num museu? Esta foi a pergunta que fez um dos meus colegas do Grupo do Partido Europeu dos Liberais, Democratas e Reformistas, depois de tomar conhecimento do relatório sobre as implicações éticas, jurídicas, económicas e sociais da genética humana. Neste debate, cruzam-se muitas questões e dimensões éticas. Temos a importante dimensão ética do respeito pelo sofrimento e pela pessoa humana, mas temos, igualmente, um desejo eticamente motivado de minorar o sofrimento. É a primeira destas dimensões, a do respeito pela pessoa humana, que domina o relatório da Comissão Temporária sobre a Genética Humana e outras Novas Tecnologias da Medicina Moderna. O nosso debate não é sobre legislação, mas enviamos importantes sinais àqueles a quem estas questões dizem respeito, à comunidade científica e aos doentes. Estaremos a enviar à comunidade científica sinais de que não vale a pena tentar desenvolver na Europa uma promissora investigação sobre as células estaminais? Estaremos a enviar sinais aos que padecem de doenças para as quais não existem hoje meios de cura ou tratamento de que não queremos experimentar as vias de investigação que poderiam conduzir ao alívio do seu sofrimento? Nós, liberais, temos uma atitude de humildade perante a ciência e a investigação. E é com essa mesma humildade que encaramos a investigação em células estaminais. Nesta fase, não sabemos ainda exactamente os resultados que ela pode vir a ter para os seres humanos, mas as experiências em animais foram promissoras. Não podemos, portanto, excluir a investigação em células estaminais embrionárias, devendo esta desenvolver-se em paralelo com a investigação nos outros tipos de células estaminais. É através da investigação paralela que poderemos aumentar o nosso conhecimento. As duas vias de investigação são interdependentes. Entendemos que o apoio de fundos públicos à investigação constitui uma importante garantia de que os resultados irão beneficiar o maior número possível de pessoas em todo o mundo. Teríamos gostado de ver o sexto programa-quadro de investigação apoiar a clonagem terapêutica. Uma proibição total de um determinado tipo de investigação aumenta os riscos de abuso e de especulação. É claro que há partes desta investigação que devem estar sujeitas à fiscalização de organismos oficiais! E penso que o apoio de fundos públicos aumenta essa capacidade de fiscalização. O Grupo do Partido Europeu dos Liberais, Democratas e Reformistas considera importante que este debate prossiga e, sobretudo, se aprofunde. Todavia, ninguém pode ter o monopólio das questões éticas. Pessoalmente, tenho grandes dúvidas sobre o modo como funciona o Grupo Europeu de Ética, órgão consultivo da Comissão. Não tem funcionado de forma aberta. Penso mesmo que não tem sido permitida a expressão da crítica no seio do grupo. Considero que devemos aprofundar a discussão de ideias, aqui no Parlamento, muito mais do que foi possível fazê-lo na Comissão Temporária. Estou a pensar nas questões dos seguros, da genética e das condições de trabalho. No entanto, o debate sobre as questões da genética deve ser travado em as comissões parlamentares. Dessa forma, tornar-se-á mais equilibrado do que tem sido até agora. Termino declarando, em nome do Grupo do Partido Europeu dos Liberais, Democratas e Reformistas, que o relatório, na sua forma actual, não está em condições de merecer a nossa aprovação. Só no caso de serem aprovadas determinadas alterações poderemos votar a favor do resultado final."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
"all"10,3
"todas"12,11

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph