Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-11-15-Speech-4-227"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011115.14.4-227"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Mr President, I would just like to say that I am standing in for my colleague, Mr Andrews, and I am very honoured to do so because of the important issues in this excellent report by Mrs Lynne. The purpose of the year is to provide for a coordinated effort to change attitudes and to promote the removal of social and environmental barriers to equality and to assist in legal and policy developments. This means putting a value on diversity and celebrating diversity. It also includes making us aware of issues relating to multiple discrimination. I want to stress our full support for the designation of 2003 as European Year of People with Disabilities. I know that the Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs also supports the objectives of the year, as members unanimously backed my colleague's opinion. There are approximately 38 million people in the European Union who have a disability. They face a wide range of barriers, including different forms of discrimination. People with physical and sensory disabilities are just as much a part of our society as able-bodied people. Very often, however, they are hindered from taking part in our society. What makes it worse, as Mr Andrews states in his opinion, is that they are not hindered by their disabilities, but by their environment and the attitudes towards them. They suffer multi-discrimination. This must change. Some of the problems include public transport and access to buildings, stairways and doors which are not wide enough to allow wheelchair access. Surveys show that the intellectual capacity of people with physical disabilities is very often under-estimated. They can be discriminated against when applying for jobs. The exclusion of people with disabilities from society not only denies their fundamental rights, but also deprives society of diversity and inclusivity. People with disabilities can make a positive contribution to society. Their experiences can encourage more tolerance, understanding and awareness of the needs of others besides their own capacities and abilities. Our own goal must be to end discrimination and safeguard their rights. It is important that discrimination against people with disabilities is tackled as a mainstream issue. The four amendments presented by my colleague, Mr Andrews, were fully supported by the rapporteur, Mrs Lynne, and endorsed by the Committee on Employment and Social Affairs. They are now Amendments Nos 20, 45, 47 and 48. I have nothing else to add, only to congratulate Mrs Lynne on her excellent report and on the very touching speech she gave to us in the presentation of the report."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg vil blot bemærke, at jeg er stedfortræder for min kollega, hr. Andrews, og det er jeg meget stolt af på grund af de meget vigtige emner i fru Lynnes fremragende betænkning. Formålet med året er at yde en koordineret indsats for at ændre holdninger og at fremme fjernelsen af de sociale og miljømæssige hindringer for ligebehandling samt at understøtte lovgivnings- og politikområdet. Det betyder, at mangfoldigheden skal fremmes og værdsættes. Det omfatter også, at vi skal få folk til at indse, at handicappede forskelsbehandles i mange henseender. Jeg vil gerne understrege vores fulde støtte til at udpege 2003 som Det Europæiske Handicapår. Jeg ved, at Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender også støtter årets formål, da medlemmerne enstemmigt støttede min kollegas udtalelse. Der er ca. 38 millioner handicappede i EU. De står over for en masse hindringer, herunder forskellige former for forskelsbehandling. Folk med fysiske og sensoriske handicaps er en lige så stor del af vores samfund som ikke-handicappede. De forhindres meget ofte i at tage del i vores samfund. Det værste er, som hr. Andrews fastslår i sin udtalelse, at de ikke hindres på grund af deres handicap, men af miljøet og holdningerne til dem. De forskelsbehandles i mange henseender. Det skal være slut. Nogle af problemerne omfatter offentlig transport og adgang til bygninger, trapper og døre, som ikke er brede nok til, at en kørestol kan passere. Undersøgelser viser, at fysisk handicappedes intellektuelle kapacitet meget ofte undervurderes. De forskelsbehandles ved jobsøgninger. Hvis handicappede udelukkes fra samfundet, fratages de ikke alene deres grundlæggende rettigheder, men vores samfund berøves også en værdifuld mangfoldighed med plads til alle. Handicappede kan yde et positivt bidrag til samfundet. Deres erfaringer kan tilskynde til større tolerance, forståelse og bevidstgørelse om andres behov ud over deres egne evner og egen dygtighed. Det bør være vores mål at bringe forskelsbehandlingen til ophør og beskytte deres rettigheder. Det er vigtigt, at forskelsbehandling af handicappede tackles som et problem, der skal løses generelt. De fire ændringsforslag, som er stillet af min kollega hr. Andrews, fik fuld støtte fra ordføreren, fru Lynne, og tilslutning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. De er nu ændringsforslag 20, 45, 47 og 48. Jeg har ikke yderligere at tilføje bortset fra at lykønske fru Lynne med den fremragende betænkning og hendes meget rørende tale ved fremlæggelsen af betænkningen."@da1
"Herr Präsident, ich möchte zunächst erwähnen, dass ich hier an Stelle meines Kollegen Andrews stehe und mich auf Grund der bedeutenden Probleme in diesem ausgezeichneten Bericht von Frau Lynne sehr geehrt fühle. Zweck des Europäischen Jahres ist es, für ein koordiniertes Bemühen bei der Änderung von Einstellungen zu sorgen, die Beseitigung von der Gleichbehandlung entgegen stehenden sozialen und umfeldbedingten Barrieren zu fördern sowie rechtliche und politische Entwicklungen zu unterstützen. Das bedeutet, der Vielfalt einen Wert beizumessen und die Vielfalt zu würdigen. Dazu gehört auch, dass wir uns der Probleme mehrfacher Diskriminierung bewusst werden. Ich möchte unsere volle Unterstützung für die Ausrufung des Jahres 2003 zum Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen unterstreichen. Ich weiß, dass der Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten auch die Zielsetzungen dieses Jahres unterstützt, denn die Mitglieder stehen einmütig hinter der Stellungnahme meines Kollegen. In der Europäischen Union gibt es nahezu 38 Millionen Menschen mit einer Behinderung. Sie sind mit einer Vielzahl von Barrieren, auch unterschiedlicher Formen der Diskriminierung, konfrontiert. Menschen mit körperlichen und sensorischen Behinderungen gehören genauso zu unserer Gesellschaft wie gesunde Menschen. Sie werden jedoch sehr oft daran gehindert, an dieser Gesellschaft teilzuhaben. Was die Sache schlimmer macht, ist, wie Herr Andrews in seiner Stellungnahme feststellt, dass sie nicht durch ihre Behinderungen, sondern durch ihr Umfeld und die ihnen entgegengebrachten Haltungen behindert werden. Sie leiden unter mehrfacher Diskriminierung. Das muss sich unbedingt ändern. Einige der Probleme betreffen die öffentlichen Verkehrsmittel sowie den Zugang zu Gebäuden, Treppenaufgängen und Türen, die oft zu schmal für Rollstühle sind. Aus Befragungen wird deutlich, dass die geistige Fähigkeit von Menschen mit körperlichen Behinderungen sehr oft unterschätzt wird. Sie können beispielsweise diskriminiert werden, wenn sie sich um einen Arbeitsplatz bewerben. Die Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen stellt nicht nur ihre Grundrechte in Abrede, sondern bringt unserer Gesellschaft auch um Vielfalt und Integration. Menschen mit Behinderungen können Positives zur Gesellschaft beitragen. Ihre Erfahrungen können, abgesehen von ihren eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, zu mehr Toleranz, Verständnis und Bewusstsein für die Bedürfnisse anderer beitragen. Unser Ziel muss die Beendigung der Diskriminierung und der Schutz ihrer Rechte sein. Die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen muss als ein grundlegendes Problem der Gesellschaft betrachtet werden."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να πω ότι αντικαθιστώ τον συνάδελφό μου, τον κ. Andrews, και είναι μεγάλη μου τιμή λόγω των σημαντικών θεμάτων που περιλαμβάνει η εξαιρετική έκθεση της κ. Lynne. Ο σκοπός του Ευρωπαϊκού Έτους είναι να εξασφαλίσει μία συντονισμένη προσπάθεια για την αλλαγή συμπεριφοράς, να προωθήσει την απαλλαγή από κοινωνικά και περιβαλλοντικά εμπόδια για ισότητα και να βοηθήσει την ανάπτυξη νομικών εργαλείων και πολιτικών. Αυτό σημαίνει ότι θα δοθεί αξία στη διαφορετικότητα και ότι η διαφορετικότητα θα εξαρθεί. Περιλαμβάνει, επίσης, την ευαισθητοποίησή μας για θέματα σχετικά με τις πολλαπλές διακρίσεις. Θέλω να υπογραμμίσω την πλήρη υποστήριξή μας για τον ορισμό του 2003 ως Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων υποστηρίζει, επίσης, τους στόχους του έτους, δεδομένου ότι τα μέλη της ομόφωνα υποστήριξαν τη γνωμοδότηση του συναδέλφου μου. Υπάρχουν περίπου 38 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν κάποια αναπηρία. Αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα εμποδίων, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων μορφών διακρίσεων. Τα άτομα με σωματικές και αισθητήριες αναπηρίες είναι εξίσου μέλη της κοινωνίας μας, όπως και τα αρτιμελή άτομα. Πολύ συχνά, ωστόσο, παρεμποδίζεται η συμμετοχή τους στην κοινωνία μας. Αυτό που κάνει την κατάσταση ακόμη χειρότερη, όπως δηλώνει στη γνωμοδότησή του ο κ. Andrews, είναι ότι δεν παρεμποδίζονται από τις ειδικές ανάγκες τους, αλλά από το περιβάλλον τους και τις συμπεριφορές που αντιμετωπίζουν. Υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Ορισμένα από τα προβλήματα περιλαμβάνουν τις δημόσιες μεταφορές και την πρόσβαση σε κτίρια, κλιμακοστάσια και πόρτες που δεν διαθέτουν αρκετό πλάτος ώστε να επιτρέπουν τη πρόσβαση σε αναπηρικές καρέκλες. Μελέτες καταδεικνύουν ότι οι διανοητικές ικανότητες των ατόμων με σωματικές αναπηρίες υποτιμώνται πολύ συχνά. Υπόκεινται σε διακρίσεις όταν ζητούν να προσληφθούν σε θέσεις εργασίας. Ο κοινωνικός αποκλεισμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες όχι μόνον αποτελεί άρνηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, αλλά επίσης στερεί την κοινωνία από την ποικιλομορφία και την ενσωμάτωση. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να προσφέρουν θετικά στην κοινωνία. Οι εμπειρίες τους μπορούν να ενθαρρύνουν σε μεγαλύτερη ανοχή, κατανόηση και συνειδητοποίηση των αναγκών των άλλων, πέραν των δικών τους ικανοτήτων και δυνατοτήτων. Στόχος μας πρέπει να είναι ο τερματισμός των διακρίσεων και η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις κατά των ατόμων με ειδικές ανάγκες ως σημαντικό θέμα. Οι τέσσερις τροπολογίες που παρουσιάστηκαν από τον συνάδελφό μου, τον κ. Andrews, υποστηρίχτηκαν πλήρως από την εισηγήτρια, την κ. Lynne, και προσυπογράφηκαν από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σας έχουν υποβληθεί ως τροπολογίες αριθ. 20,45,47 και 48. Δεν έχω τίποτε άλλο να προσθέσω, παρά μόνο να συγχαρώ την κ. Lynne για την εξαιρετική έκθεσή της και την πολύ συγκινητική αγόρευσή της κατά την παρουσίαση της έκθεσης."@el8
"(EN) Señor Presidente, quisiera decir que hablo en nombre de mi colega el Sr. Andrews y que es para mi un gran honor hacerlo dadas las importantes cuestiones que recoge este excelente informe de la Sra. Lynne. La finalidad de este año es realizar un esfuerzo coordinado destinado a cambiar actitudes, a promover la eliminación de las barreras sociales y arquitectónicas que se oponen a la igualdad y a ayudar al desarrollo de las leyes y las políticas. Esto significa darle valor a la diversidad y celebrar la diversidad. Supone también concienciarnos de los problemas de discriminación múltiple. Quiero resaltar nuestro apoyo pleno a la designación de 2003 como el Año Europeo de las Personas con Discapacidad. Me consta que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores apoya también los objetivos del año, puesto que sus integrantes han respaldado unánimemente la opinión de mi colega. En la Unión Europea existen aproximadamente 38 millones de personas con discapacidad. Se enfrentan a una gran variedad de obstáculos, entre ellos a distintas formas de discriminación. Las personas con discapacidades físicas o sensoriales forman parte de nuestra sociedad igual que las personas sin discapacidad. Sin embargo, con mucha frecuencia, se les impide participar en esa sociedad. Y lo que empeora las cosas, como dice el Sr. Andrews en su opinión, es que no son sus discapacidades las que se lo impiden, sino su entorno y las actitudes hacia ellos. Sufren una discriminación múltiple. Esto debe cambiar. Entre los problemas se encuentra el transporte público y el acceso a los edificios, o las escaleras y puertas que no tienen el ancho suficiente para permitir el acceso a las sillas de ruedas. Las encuestas muestran que con mucha frecuencia se infravalora la capacidad intelectual de las personas con discapacidades físicas. Puede discriminárseles cuando solicitan puestos de trabajo. Excluir de la sociedad de las personas con discapacidad no sólo supone negarles sus derechos fundamentales, sino privar también a la sociedad de diversidad y capacidad de inclusión. Las personas con discapacidad pueden hacer una aportación positiva a la sociedad. Sus experiencias pueden fomentar una mayor tolerancia, comprensión y sensibilización sobre las necesidades de los demás más allá de sus propias capacidades y habilidades. Nuestro objetivo debe ser acabar con la discriminación y garantizar los derechos de estas personas. Es importante que la discriminación de las personas con discapacidad se aborde como una cuestión de integración. Las cuatro enmiendas presentadas por mi colega, el Sr. Andrews, recibieron el pleno apoyo de la ponente, la Sra. Lynne y la aprobación de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Ahora son las enmiendas 20, 45, 47 y 48. No tengo nada que añadir, salvo felicitar a la Sra. Lynne por su excelente informe y por la conmovedora intervención que ha realizado en la presentación del informe."@es12
"Arvoisa puhemies, haluan vain sanoa, että toimin kollegani, jäsen Andrewsin sijaisena, ja teen sen erittäin mielelläni, koska tämä jäsen Lynnen erinomainen mietintö sisältää tärkeitä kysymyksiä. Teemavuonna on tarkoitus ponnistella koordinoidusti asenteiden muuttamiseksi, sosiaalisten ja fyysisen ympäristön aiheuttamien tasa-arvon esteiden poistamiseksi ja lainsäädännön ja politiikan kehittymisen edistämiseksi. Tämä merkitsee monimuotoisuuden arvostamista ja monimuotoisuuden juhlistamista. Siihen kuuluu myös se, että meidät tehdään tietoisiksi moninkertaiseen syrjintään liittyvistä kysymyksistä. Haluan korostaa, että kannatamme varauksetta vuoden 2003 nimeämistä Euroopan vammaisten teemavuodeksi. Tiedän kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kannattavan myös vuoden tavoitteita, sillä valiokunnan jäsenet kannattivat yksimielisesti kollegani lausuntoa. Arviolta 38 miljoonalla ihmisellä Euroopan unionissa on jokin vamma. He kohtaavat monenlaisia esteitä, mukaan lukien syrjinnän eri muodot. Fyysisesti ja sensorisesti vammaiset ihmiset ovat yhtä lailla osa yhteiskuntaamme kuin fyysisesti terveet ihmiset. Hyvin usein heidän on kuitenkin vaikea osallistua yhteiskuntaan. Asiaa pahentaa se – kuten jäsen Andrews lausunnossaan toteaa – että osallistumista eivät estä itse vammat, vaan ympäristö ja suhtautuminen heihin. He kärsivät moninkertaisesta syrjinnästä. Asian on muututtava. Jotkut ongelmista liittyvät julkiseen liikenteeseen, rakennuksiin pääsyyn sekä portaisiin ja oviin, jotka eivät ole tarpeeksi leveitä pyörätuolille. Tutkimusten mukaan fyysisesti vammaisten älykkyyttä aliarvioidaan hyvin usein. Heitä voidaan syrjiä heidän hakiessaan työpaikkaa. Vammaisten syrjäytyminen yhteiskunnasta on heidän perusoikeuksiensa vastaista ja lisäksi vie yhteiskunnalta monimuotoisuuden ja kattavuuden. Vammaisilla on paljon annettavaa yhteiskunnalle. Heidän kokemuksensa voivat lisätä muiden tarpeita koskevaa suvaitsevaisuutta, ymmärtämystä ja tietoisuutta, heidän omien kykyjensä ja taitojensa ohella. Meidän oman päämäärämme on oltava syrjinnän lopettaminen ja vammaisten oikeuksien turvaaminen. On tärkeää, että vammaisiin kohdistuvaa syrjintää käsitellään valtavirtaistamista koskevana kysymyksenä. Mietinnön esittelijä Lynne kannatti varauksetta neljää kollegani jäsen Andrewsin esittämää tarkistusta, ja työllisyys- ja sosiaalivaliokunta hyväksyi ne. Ne ovat nyt tarkistukset 20, 45, 47 ja 48. Minulla ei ole mitään muuta lisättävää, onnittelen vain jäsen Lynneä hänen erinomaisesta mietinnöstään ja siitä erittäin koskettavasta puheesta, jonka hän piti meille esitellessään mietinnön."@fi5
"Monsieur le Président, je voudrais dire que je remplace mon collègue, M. Andrews, et que j'en suis très honoré en raison de l'importance de cet excellent rapport publié par Mme Lynne. L'objectif de cette année européenne est de fournir un effort coordonné visant à changer les attitudes, promouvoir la levée des obstacles sociaux et environnementaux à l'égalité et participer aux développements légaux et politiques. C'est-à-dire afin de rendre hommage à la diversité. Ce qui implique également que nous prenions conscience des problèmes liés aux discriminations multiples. Je veux souligner notre soutien total à la désignation de l'année 2003 comme Année européenne des personnes handicapées. Je sais que la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures soutient également les objectifs de l'année européenne, étant donné que ses membres ont suivi à l'unanimité l'avis de mon collègue. Il y a approximativement 38 millions de personnes handicapées dans l'Union européenne. Elles sont en butte à une grande variété d'obstacles et même à différentes formes de discrimination. Les personnes souffrant d'un handicap physique ou sensoriel font partie intégrante de notre société au même titre que les personnes valides. Très souvent, cependant, on ne leur permet pas de prendre part à cette société. Le pire, comme le dit M. Andrews dans son avis, c'est que ces obstacles ne découlent pas de leur handicap, mais de leur environnement ainsi que de l'attitude à leur égard. Ils souffrent de discriminations multiples. Cela doit changer. Certains problèmes concernent les transports ou l'accès aux bâtiments, les escaliers et les portes trop étroites pour permettre l'accès à une chaise roulante. Des enquêtes démontrent que les capacités intellectuelles des personnes handicapées sont souvent sous-estimées. Elles peuvent subir des discriminations à l'embauche. L'exclusion des personnes handicapées de la société viole leur droits fondamentaux et prive cette société des avantages de la diversité et de l'intégration. Leurs expériences sont autant de plaidoyers pour plus de tolérance, de compréhension et de conscience des besoins des autres au-delà de leurs capacités personnelles. Notre objectif doit être d'éliminer la discrimination et de garantir leurs droits. Il est important que la discrimination à l'encontre de personnes handicapées soit traitée comme un problème majeur. Les quatre amendements présentés par mon collègue, M. Andrews, ont reçu le soutien total du rapporteur, Mme Lynne, et ont été acceptés par la commission de l'emploi et des affaires sociales. Il s'agit des amendements 20, 45, 47 et 48. Je n'ai rien à ajouter, si ce n'est que je voudrais féliciter Mme Lynne pour son excellent rapport et pour sa touchante présentation."@fr6
"Signor Presidente, vorrei esordire precisando che intervengo in sostituzione del collega Andrews e che sono onorato di farlo, vista l'importanza dei temi affrontati nell'eccellente relazione della onorevole Lynne. Lo scopo dell'anno europeo è di attuare uno sforzo coordinato e mirato a modificare i comportamenti sociali e promuovere l'eliminazione delle barriere sociali e ambientali che ostacolano la parità, oltreché di contribuire allo sviluppo giuridico e politico. Ciò significa considerare la diversità come un valore e tributarle il giusto riconoscimento. L'anno europeo, inoltre, aiuta tutti ad accrescere la consapevolezza sulle questioni legate alle molteplici forme in cui si può manifestare la discriminazione. Sottolineo il nostro pieno sostegno alla decisione di fare del 2003 l'anno europeo delle persone con disabilità. So bene che la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni guarda con favore agli obiettivi dell'anno europeo, visto il sostegno unanime dei suoi membri al parere presentato dal mio collega. Nell'Unione europea, ci sono circa 38 milioni di cittadini affetti da disabilità. Essi devono fare i conti con un'ampia varietà di barriere, che implicano forme diverse di discriminazione. Le persone con disabilità sensorie e fisiche sono parte della nostra società tanto quanto le persone prive di disabilità. Molto spesso, tuttavia, ad esse è impedito di partecipare alla vita della società e quel è che peggio, come afferma l'onorevole Andrews nel parere, è che l'impedimento risiede non nelle disabilità, ma nell'ambiente e nell'atteggiamento che circondano tali persone. Esse devono subire una discriminazione molteplice e questa situazione deve cambiare. Alcune questioni riguardano il trasporto pubblico, l'accesso ad edifici e scale e porte non sufficientemente larghe per consentire il passaggio di una sedia a rotelle. Le inchieste mostrano che la capacità intellettuale delle persone con disabilità fisiche è molto spesso sottostimata e la discriminazione verso di loro può mostrarsi quando presentano domanda di lavoro. L'esclusione delle persone con disabilità dalla società rappresenta non solo una negazione dei diritti fondamentali, ma priva anche la nostra società dell’apporto della diversità e dell’integrazione. Le persone con disabilità possono dare un contributo positivo alla società. Le loro esperienze possono favorire una maggiore tolleranza, comprensione e consapevolezza dei bisogni degli altri, a prescindere dalle capacità e dalle abilità. Il nostro obiettivo deve essere quello di eliminare la discriminazione e di salvaguardare i diritti di tali soggetti. E' importante che la discriminazione contro le persone con disabilità venga inserita in tutte le politiche come una dimensione fondamentale. I quattro emendamenti presentati dal collega Andrews hanno incontrato il pieno sostegno della relatrice Lynne e il favore della commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Si tratta degli emendamenti nn. 20, 45, 47 e 48. Non ho da aggiungere, se non esprimere i miei complimenti alla onorevole Lynne per l'ottima relazione e per l'intervento molto toccante con cui ha presentato il proprio testo."@it9
". – Mr President, I would just like to say that I am standing in for my colleague, Mr Andrews, and I am very honoured to do so because of the important issues in this excellent report by Mrs Lynne. The purpose of the year is to provide for a coordinated effort to change attitudes and to promote the removal of social and environmental barriers to equality and to assist in legal and policy developments. This means putting a value on diversity and celebrating diversity. It also includes making us aware of issues relating to multiple discrimination. I want to stress our full support for the designation of 2003 as European Year of People with Disabilities. I know that the Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs also supports the objectives of the year, as members unanimously backed my colleague's opinion. There are approximately 38 million people in the European Union who have a disability. They face a wide range of barriers, including different forms of discrimination. People with physical and sensory disabilities are just as much a part of our society as able-bodied people. Very often, however, they are hindered from taking part in our society. What makes it worse, as Mr Andrews states in his opinion, is that they are not hindered by their disabilities, but by their environment and the attitudes towards them. They suffer multi-discrimination. This must change. Some of the problems include public transport and access to buildings, stairways and doors which are not wide enough to allow wheelchair access. Surveys show that the intellectual capacity of people with physical disabilities is very often under-estimated. They can be discriminated against when applying for jobs. The exclusion of people with disabilities from society not only denies their fundamental rights, but also deprives society of diversity and inclusivity. People with disabilities can make a positive contribution to society. Their experiences can encourage more tolerance, understanding and awareness of the needs of others besides their own capacities and abilities. Our own goal must be to end discrimination and safeguard their rights. It is important that discrimination against people with disabilities is tackled as a mainstream issue. The four amendments presented by my colleague, Mr Andrews, were fully supported by the rapporteur, Mrs Lynne, and endorsed by the Committee on Employment and Social Affairs. They are now Amendments Nos 20, 45, 47 and 48. I have nothing else to add, only to congratulate Mrs Lynne on her excellent report and on the very touching speech she gave to us in the presentation of the report."@lv10
". Mijnheer de Voorzitter, ik neem waar voor mijn collega, de heer Andrews. Gezien de belangrijke zaken die in dit uitstekende verslag van mevrouw Lynne aan de orde komen, is mij dat een grote eer. Het Europees Jaar heeft ten doel een kader te scheppen waarbinnen gecoördineerde inspanningen een mentaliteitsverandering teweeg kunnen brengen. Daarnaast moeten hinderpalen voor gelijkheid uit de weg worden geruimd, zowel op het sociale vlak als wat het fysieke milieu van gehandicapten betreft. Ook zou het Europees Jaar de weg moeten banen voor juridische en politieke ontwikkelingen. Dit houdt in dat waarde wordt gehecht aan verscheidenheid. Het betekent eveneens een bewustmaking van meervoudige discriminatie en aanverwante zaken. Wij juichen het ten zeerste toe dat 2003 wordt uitgeroepen tot het Europees Jaar van personen met een handicap. Ik weet dat ook de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken de doelstellingen van het jaar onderschrijft, aangezien de commissieleden het advies van mijn collega unaniem steunden. Er wonen ongeveer 38 miljoen mensen met een handicap in de Europese Unie. Zij worden geconfronteerd met een scala aan hindernissen, waaronder verschillende vormen van discriminatie. Mensen met een lichamelijke of zintuiglijke handicap maken evengoed onderdeel uit van onze samenleving als mensen zonder handicaps. Zeer vaak wordt het hun echter moeilijk gemaakt deel te nemen aan onze samenleving. Erger is dat zij, zoals de heer Andrews in zijn advies aangeeft, hierin niet gehinderd worden door hun handicap, maar door hun omgeving en door de houding die men ten opzichte van hen aanneemt. Zij ondervinden meervoudige discriminatie. Dat moet veranderen. Sommige van de problemen hangen samen met het openbaar vervoer en de toegankelijkheid van gebouwen, of met trappen en deuren die niet breed genoeg zijn voor een rolstoel. Uit onderzoek blijkt dat de intellectuele capaciteiten van fysiek gehandicapten vaak worden onderschat. Het komt voor dat zij gediscrimineerd worden bij sollicitaties. Met de uitsluiting van gehandicapten worden hun niet alleen fundamentele rechten ontzegd, maar verliest onze samenleving ook een element van verscheidenheid en integratievermogen. Mensen met een handicap kunnen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Naast de inbreng van hun eigen vaardigheden en vermogens kunnen hun ervaringen een stimulans vormen voor meer tolerantie, begrip en inzicht in de behoeften van anderen. Ons eigen doel zou moeten zijn een einde te maken aan discriminatie en de rechten van gehandicapten te waarborgen. Het is van belang dat discriminatie van mensen met een handicap als een kwestie wordt aangepakt. De vier amendementen die mijn collega, de heer Andrews, heeft ingediend, hadden de volledige steun van de rapporteur, mevrouw Lynne, en werden onderschreven door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Dit zijn nu de amendementen 20, 45, 47 en 48. Ik heb verder niets toe te voegen, behalve mijn complimenten aan mevrouw Lynne voor haar uitstekende verslag en voor de roerende toespraak waarmee zij haar verslag presenteerde."@nl2
"Senhor Presidente, gostaria apenas de esclarecer que estou a substituir o meu colega, senhor deputado Andrews, e que é com toda a honra que o faço face aos importantes assuntos tratados no excelente relatório da senhora deputada Lynne. O objectivo do Ano é proporcionar um esforço conjunto para a alteração de atitudes e promover a eliminação de barreiras sociais e ambientais à igualdade, bem como ajudar os desenvolvimentos em matéria jurídica e política. Isso significa dar valor à diversidade e celebrar a diversidade. Abrange igualmente a nossa sensibilização para as questões relacionadas com a discriminação múltipla. Gostaria de salientar o nosso total apoio à designação de 2003 como Ano Europeu das Pessoas com Deficiência. Estou ciente de que a Comissão das Liberdades e dos Direitos dos Cidadãos, da Justiça e dos Assuntos Internos apoia igualmente os objectivos para o Ano, uma vez que os senhores deputados apoiaram unanimemente o parecer do meu colega. Existem aproximadamente 38 milhões de pessoas na União Europeia portadoras de deficiência. Enfrentam um amplo leque de barreiras, incluindo diferentes formas de discriminação. As pessoas com deficiências físicas e sensoriais fazem tanto parte da nossa sociedade como as que gozam de um corpo são. Frequentemente, no entanto, são impedidas de participar na nossa sociedade. O que torna as coisas anda piores, como refere o senhor deputado Andrews no seu parecer, é o facto de não ser a sua deficiência a impedi-los de o fazer, mas sim o ambiente e as atitudes de que são alvo. Esta situação tem de mudar. Alguns dos problemas que enfrentam são os transportes públicos, o acesso aos edifícios, as escadas e as portas que não são suficientemente largas para permitirem o acesso a cadeiras de rodas. Os estudos mostram que a capacidade intelectual das pessoas com deficiências físicas é muito frequentemente subestimada. Podem sofrer discriminação aquando da candidatura a um emprego. A exclusão das pessoas com deficiência da nossa sociedade não só equivale a negar-lhes os seus direitos fundamentais, como priva a sociedade da diversidade e da inclusão. As pessoas com deficiência podem dar um contributo positivo para a sociedade. As suas experiências podem encorajar um aumento da tolerância, da compreensão e da sensibilização para as necessidades dos outros, para além das suas próprias capacidades e aptidões. O nosso próprio objectivo deverá ser o de pôr cobro à discriminação e salvaguardar os direitos destas pessoas. É importante que a discriminação contra as pessoas com deficiência seja tratada como um assunto . As quatro alterações apresentadas pelo meu colega, o senhor deputado Andrews, foram totalmente apoiadas pela relatora, a senhora deputada Lynne, e endossadas pela Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais. São as actuais alterações 20, 45, 47 e 48. Nada mais tenho a acrescentar. Desejo apenas felicitar a senhora deputada Lynne pelo seu excelente relatório, bem como pelo discurso extremamente comovente que fez aquando da apresentação do seu relatório."@pt11
"Herr talman! Jag skulle bara vilja säga att jag har hoppat in i min kollega Andrews ställe, och att jag är mycket hedrad över att få göra detta på grund av de viktiga frågorna i detta utmärkta betänkande från Lynne. Syftet med detta handikappår är att tillhandahålla en samordnad ansträngning för att få till stånd en attitydförändring och för att främja avskaffandet av de sociala och miljömässiga barriärer som hindrar jämlikheten, och att bidra till den rättsliga och politiska utvecklingen. Detta innebär att man understryker värdet av mångfalden och att mångfalden framhävs. Det innebär också att vi måste medvetandegöras i frågor som gäller många olika typer av diskriminering. Jag vill betona att vi helt och hållet stöder utnämnandet av 2003 till det Europeiska handikappåret. Jag vet att utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor också stöder målsättningen för året, eftersom ledamöterna enhälligt ställde sig bakom min kollegas yttrande. Det finns ungefär 38 miljoner människor med funktionshinder inom Europeiska unionen. De möter en hel rad hinder, däribland olika typer av diskriminering. Människor med fysiska och psykiska funktionshinder tillhör vårt samhälle i lika hög grad som människor utan funktionshinder. Men mycket ofta hindras de från att delta i vårt samhälle. Vad som gör det ännu värre, som Andrews säger i sitt yttrande, är att de inte hindras av sina funktionshinder, utan av sin miljö och av attityderna mot dem. De utsätts för många olika typer av diskriminering. Detta måste ändras. Några av problemen inkluderar allmänna transportmedel och tillgång till byggnader, trappor och dörrar som inte är breda nog för rullstolar. Undersökningar visar att den intellektuella kapaciteten hos fysiskt funktionshindrade mycket ofta undervärderas. De kan diskrimineras när de söker jobb. Utestängningen av människor med funktionshinder från samhällslivet inte bara fråntar dem deras grundläggande rättigheter, utan samhället går också miste om en mångfald och social integrering. Funktionshindrade människor kan bidra på ett mycket positivt sätt till samhällslivet. Deras erfarenheter kan främja ökad tolerans, förståelse och medvetenhet om andra människors behov, utöver deras egna kapaciteter och förmågor. Vårt eget mål måste vara att sätta stopp för diskrimineringen och att skydda deras rättigheter. Det är viktigt att diskriminering av funktionshindrade hanteras som en integrationsfråga. De fyra ändringsförslag som lagts fram av min kollega Andrews fick föredraganden Lynnes fulla stöd, och stödet från utskottet för sysselsättning och socialfrågor. De är nu ändringsförslag 20, 45, 47 och 48. Jag har inget mer att tillägga, förutom att gratulera Lynne till hennes utmärkta betänkande och till hennes mycket gripande tal till oss när hon lade fram betänkandet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Die vier Änderungsanträge, die mein Kollege Andrews eingebracht hat, sind von der Berichterstatterin, Frau Lynne, uneingeschränkt unterstützt und vom Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten gebilligt worden. Es sind jetzt die jetzigen Änderungsanträge 20, 45, 47 und 48. Ich habe dem nichts hinzuzufügen, lediglich meinen Glückwunsch an Frau Lynne zu ihrem ausgezeichneten Bericht und zu ihrer sehr bewegenden Rede bei der Vorstellung des Berichts."7
"ponente suplente de opinión de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores"12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph