Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-11-15-Speech-4-195"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011115.10.4-195"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, η δολοφονία εκατοντάδων μελών της κοινότητας Μπένουε, αλλά και ο λιθοβολισμός της εγκύου γυναίκας στη Βόρεια Νιγηρία δείχνουν την απελπιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και των δυνατοτήτων της, παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση. Τον Μάιο του 2001, η Επιτροπή εξέδωσε μια κοινή θέση η οποία προβλέπει την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου με την Νιγηρία. Η βάση αυτής της κοινής θέσης είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και δύο αποστολές με επικεφαλής διπλωματικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθαν σε επαφή με την κυβέρνηση της Νιγηρίας. Η μια αποστολή αφορούσε την οικονομική κατάσταση και η άλλη τα ανθρώπινα δικαιώματα και τονίστηκε το πρόβλημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ανάγκη παρέμβασης της κυβέρνησης και ανάληψης δράσης εκ μέρους της. Η κυβέρνηση παραδέχθηκε τα προβλήματα, τόνισε ότι πρόκειται να συνεχίσει τις προσπάθειές της προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά από τους βουλευτές καταγράφηκαν, νομίζω, και τα όρια των δυνατοτήτων παρέμβασης της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Υπάρχουν δύο σημεία τα οποία αναφέρονται στα ψηφίσματα και στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ πολύ επιγραμματικά. Το πρώτο αφορά την εκπαίδευση των δυνάμεων ασφαλείας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ένας νέος τομέας για την Κοινότητα μια και μέχρι σήμερα αυτό εντάσσονταν στις στρατιωτικές συνεργασίες. Ωστόσο, η Κοινότητα στηρίζει σήμερα τέτοια προγράμματα στην Αλγερία, τη Γουατεμάλα, την Ουκρανία, τα παλαιστινιακά εδάφη. Η Επιτροπή επανεξετάζει τις δυνατότητες παρέμβασης στη Δυτική Αφρική, τη Λιβερία και την Ακτή του Ελεφαντοστού και, όσον αφορά την Νιγηρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες. Η Επιτροπή παρακολουθεί τα προβλήματα στο συγκεκριμένο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά δεν μπορεί να παρέμβει σα αυτόν τον τομέα εκπαίδευσης των δυνάμεων ασφαλείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα εάν δεν υπάρξει ανάλογο αίτημα και από την κυβέρνηση της Νιγηρίας. Όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρεμβαίνει εκεί όπου οι εθνικές και οι τοπικές αρχές δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν φυσικές καταστροφές ή καταστροφές προκαλούμενες από τους ανθρώπους και εφόσον οι χώρες αυτές ζητούν βοήθεια από το εξωτερικό. Μέχρι σήμερα, η Νιγηρία δεν έχει ζητήσει βοήθεια. Οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό τα προβλήματα που παρουσιάζονται κυρίως από την μετακίνηση πληθυσμών στο εσωτερικό της χώρας, αλλά θα πρέπει να υπογραμμίσουμε, όπως έχει ειπωθεί, ότι τα προβλήματα της Νιγηρίας έχουν βαθύτατα διαρθρωτικό χαρακτήρα. Η βραχυπρόθεσμη αναπτυξιακή βοήθεια δεν φτάνει για την αντιμετώπισή τους. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί σημαντική την άμεση και επιτόπου παρακολούθηση των προσφάτων εξελίξεων και για το λόγο αυτό σχεδιάζει αποστολή αντιπροσωπείας της ECHO στη Νιγηρία με στόχο την καταγραφή των κινδύνων που ήδη αναφέρθηκαν."@el8
lpv:translated text
"Hr. formand, drabet på hundredvis af borgere i Benue og steningen af den gravide kvinde i det nordlige Nigeria viser, hvilken fortvivlende situation landet befinder sig i. Europa-Kommissionen følger situationen på nært hold inden for rammerne af sine beføjelser og muligheder. I maj 2001 udsendte Kommissionen en fælles holdning, ifølge hvilken den politiske dialog med Nigeria skal styrkes. Grundlaget for denne fælles holdning er menneskerettighederne, og to delegationer under ledelse af EU-diplomater har været i kontakt med Nigerias regering. Den ene delegation havde den økonomiske situation som emne, og den anden menneskerettighederne, og menneskerettighedsproblemet blev taget op, ligesom man påpegede nødvendigheden af, at regeringen griber ind med handling. Regeringen erkendte problemerne og gjorde opmærksom på, at den ville fortsætte sine bestræbelser i denne henseende, men jeg tror også, medlemmerne har beskrevet de grænser, der er for den pågældende regerings interventionsmuligheder. Beslutningsforslagene omtaler to punkter, som jeg gerne vil berøre ganske kort. Det første drejer sig om uddannelse af sikkerhedsstyrker på menneskerettighedsområdet. Det er et nyt område for Fællesskabet, eftersom det hidtil har hørt under det militære samarbejde. I dag støtter Fællesskabet imidlertid programmer i Algeriet, Guatemala, Ukraine og i de palæstinensiske områder. Kommissionen undersøger på ny mulighederne for at intervenere i Vestafrika, Liberia og Côte d'Ivoire, og hvad Nigeria angår, deltager Det Forenede Kongerige, Frankrig og USA i lignende aktiviteter. Kommissionen følger problemerne inden for menneskerettighedsrammerne, men kan ikke intervenere med hensyn til uddannelse af sikkerhedsstyrker vedrørende menneskerettighederne, uden at der foreligger en anmodning fra Nigerias regering. Hvad angår den humanitære hjælp, intervenerer Europa-Kommissionen der, hvor de nationale og lokale myndigheder ikke er i stand til at håndtere naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer, og hvis landene anmoder om hjælp udefra. Indtil nu har Nigeria ikke anmodet om hjælp. De lokale myndigheder håndterer mere eller mindre de problemer, som hovedsagelig opstår, når befolkningerne flytter sig inden for landets grænser, men vi må også understrege, som det er blevet sagt, at Nigerias problemer er af udpræget strukturel karakter. Den kortsigtede ulandshjælp er ikke nok til at løse dem. Kommissionen finder det imidlertid vigtigt, at der sker en direkte overvågning på stedet af den seneste udvikling, og planlægger derfor at sende en ECHO-delegation til Nigeria, som skal registrere de risici, som allerede er blevet nævnt."@da1
"Herr Präsident, die Ermordung von Hunderten von Einwohnern der Provinz Benue, aber auch die Steinigung der schwangeren Frau in Nordnigeria zeigen die hoffnungslose Lage, in der sich dieses Land befindet. Die Europäische Kommission beobachtet die Situation im Rahmen ihrer Kompetenzen und Möglichkeiten aus nächster Nähe. Im Mai 2001 veröffentlichte die Kommission einen Gemeinsamen Standpunkt, der einen verstärkten politischen Dialog mit Nigeria vorsieht. Grundlage dieses Gemeinsamen Standpunktes sind die Menschenrechte. Zwei Delegationen mit hochrangigen Diplomaten der Europäischen Union traten mit der Regierung Nigerias in Kontakt. Eine Delegation beschäftigte sich mit der wirtschaftlichen Lage, die andere mit den Menschenrechten. Das besondere Augenmerk galt dabei dem Problem der Menschenrechte sowie der Notwendigkeit des Eingreifens und Tätigwerdens der Regierung. Die Regierung bestätigte die Existenz der Probleme und betonte ihrerseits, dass sie ihre Anstrengungen in diese Richtungen fortsetzen werde. Von den Abgeordneten wurden aber meines Wissens auch die Grenzen der Interventionsmöglichkeiten der gegenwärtigen Regierung aufgezeigt. Es gibt zwei Punkte in den Entschließungsanträgen, die ich kurz ansprechen möchte. Der erste betrifft die Ausbildung der Sicherheitskräfte im Bereich der Menschenrechte. Das ist für die Gemeinschaft ein neuer Bereich, zumal dies bis heute in die militärische Zusammenarbeit eingebettet ist. Dennoch unterstützt die Gemeinschaft derzeit solche Programme in Algerien, Guatemala, in der Ukraine und in den palästinensischen Gebieten. Die Kommission prüft wieder Möglichkeiten des Eingreifens in Südafrika, Liberia und der Côte d’ Ivoire, und in Bezug auf Nigeria beteiligen sich das Vereinigte Königreich, Frankreich und die USA an entsprechenden Aktivitäten. Die Kommission verfolgt die Probleme auf dem Gebiet der Menschenrechte, kann aber bei der Ausbildung der Sicherheitskräfte im Bereich der Menschenrechte nicht eingreifen, wenn von der Regierung Nigerias kein entsprechendes Ersuchen vorliegt. Die Europäische Kommission leistet humanitäre Hilfe dort, wo die nationalen und lokalen Behörden nicht in der Lage sind, Naturkatastrophen oder durch Menschen verursachte Katastrophen zu bekämpfen, und wenn diese Länder um ausländische Hilfe gebeten haben. Bis heute hat Nigeria keine Hilfe angefordert. Die lokalen Behörden bewältigen die Probleme, die sich vor allem aus den Wanderungsbewegungen der Bevölkerung im Innern des Landes ergeben, mehr oder weniger selbst, aber wir müssen auch unterstreichen, dass – wie hier schon gesagt wurde – die Probleme Nigerias zutiefst struktureller Natur sind. Die kurzfristige Entwicklungshilfe reicht zu ihrer Bekämpfung nicht aus. Dennoch erachtet es die Kommission als wichtig, die jüngsten Entwicklungen direkt und vor Ort zu verfolgen, und plant auch aus diesem Grund die Entsendung einer ECHO-Delegation nach Nigeria, die die bereits erwähnten Gefahren registrieren soll."@de7
". Mr President, the murder of hundreds of members of the Benue community and the stoning of the pregnant woman in northern Nigeria highlight the desperate situation this country is in. The European Commission is monitoring the situation within the framework of its powers and capabilities. In May 2001, the Commission issued a common position making provision for political dialogue with Nigeria to be strengthened. This common position is based on human rights and missions headed by European Union diplomats have been in contact with the Nigerian government. One mission was concerned with the economic situation and the other with human rights and the problem of human rights and the need for the government to intervene and take action have been highlighted. The government has acknowledged the problems and stressed that it intends to continue its efforts along these lines but I believe that parliament has also set limits on the potential for this particular government to intervene. There are two points in the motions on which I should like to comment briefly. The first is the education of the security forces in the human rights sector. This is a new sector for the Community, which has come under military cooperation in the past. However, the Community is currently supporting this sort of programme in Algeria, Guatemala, the Ukraine and the Palestinian territories. The Commission is re-examining the potential for intervention in West Africa, Liberia and the Ivory Coast and, as far as Nigeria is concerned, the United Kingdom, France and the United States are involved in similar activities. The Commission is monitoring the problems within the specific framework of human rights, but it cannot intervene in the education of security forces for human rights unless the Nigerian government asks it to do so. As far as humanitarian aid is concerned, the European Commission is intervening wherever the national or local authorities are unable to deal with natural or man-made disasters, but only in countries which have asked for help from abroad. So far, Nigeria has not asked for any help. The local authorities are more or less coping with the problems arising mainly as the result of movements of the population within the country, but I must stress, as has already been said, that Nigeria's problems are of a seriously structural nature. Short-term development aid is not enough to cope with them. However, the Commission thinks it is important to monitor recent developments directly on the ground, which is why it is planning to despatch ECHO delegates to Nigeria to record the dangers already referred to."@en3
"(EL) Señor Presidente, el asesinato de cientos de miembros de la comunidad Benoue, así como la lapidación de la mujer embarazada en el norte de Nigeria muestran la desesperada situación en la que se halla este país. La Comisión Europea, en el marco de sus competencias y posibilidades, sigue de cerca la situación. En mayo de 2001, la Comisión publicó una posición común que prevé la ayuda al diálogo social con Nigeria. La base de esta posición común son los derechos humanos y las dos misiones con líderes diplomáticos de la Unión Europea han entrado en contacto con el gobierno de Nigeria. Una de las misiones estaba relacionada con la situación económica y la otra con los derechos humanos y han subrayado el problema de dichos derechos y la necesidad de que el gobierno intervenga y emprenda acciones. El gobierno ha admitido los problemas, ha acentuado que piensa continuar sus esfuerzos en esta dirección, pero los diputados han registrado, creo, los límites de las posibilidades de intervención del gobierno concreto. Hay dos puntos en las resoluciones a los que me quiero referir muy brevemente. El primero es sobre la educación de las fuerzas de seguridad en el sector de los derechos humanos. Es un sector nuevo para la Comunidad ya que hasta hoy, se incluía en las cooperaciones militares. Sin embargo, hoy en día la Comunidad apoya tales programas en Argelia, Guatemala, Ucrania, el territorio palestino. La Comisión está reexaminando las posibilidades de intervenir en África occidental, Liberia y la Costa de Marfil y en cuanto a Nigeria, El Reino Unido, Francia y los Estados Unidos participan en dichas acciones. La Comisión sigue los problemas des los derechos humanos, pero no puede intervenir en este sector de educación de las fuerzas de seguridad si no lo solicita el gobierno de Nigeria. En cuanto a la ayuda humanitaria, la Comisión Europea interviene donde las autoridades nacionales o locales no están en situación de afrontar desastres naturales, o calamidades provocadas por el hombre, y si estos países piden ayuda del extranjero. Hasta hoy, Nigeria no ha solicitado ayuda. Las autoridades locales solucionan en mayor o menor medida los problemas que se les presentan, principalmente por los movimientos de la población en el interior del país; pero debemos subrayar que, tal como hemos oído, los problemas de Nigeria son de carácter profundamente estructural. La ayuda al desarrollo a corto plazo no es suficiente para solucionarlos. Con todo, la Comisión considera significativo el seguimiento directo e de los cambios recientes y, por esta razón, proyecta enviar una delegación de la ECHO a Nigeria, a fin de registrar los peligros mencionados."@es12
"Arvoisa puhemies, Benuen yhteisön satojen jäsenten murha sekä raskaana olevan naisen kivittäminen kuoliaaksi Pohjois-Nigeriassa osoittavat, miten toivottomassa tilanteessa maa on. Toimivaltansa ja mahdollisuuksiensa puitteissa komissio seuraa tilannetta tarkasti. Toukokuussa 2001 komissio julkaisi yhteisen kannan, jossa edellytetään poliittisen vuoropuhelun vahvistamista Nigeriassa. Tämän yhteisen kannan pohjana ovat ihmisoikeudet ja kaksi vierailua, joita ovat johtaneet Euroopan unionin diplomaatit, ovat olleet yhteydessä Nigerian hallitukseen. Ensimmäinen vierailu koski taloudellista tilannetta ja toinen ihmisoikeuksia, ja sen yhteydessä korostettiin ihmisoikeusongelmaa ja että hallituksen pitäisi puuttua asiaan ja ryhtyä toimiin. Hallitus myönsi ongelmat ja korosti, että se aikoo jatkaa ponnistuksiaan tässä asiassa, mutta käsittääkseni parlamentin jäsenet antoivat kuvauksen rajoista, joissa nykyisen hallituksen on mahdollista puuttua asiaan. Päätöslauselmissa viitataan kahteen asiaan, joista haluaisin puhua hyvin lyhyesti. Ensimmäinen on ihmisoikeuksia koskeva koulutus turvallisuusjoukoille. Tämä on uusi alue yhteisölle, koska tähän asti tämä on ollut osa sotilasyhteistyötä. Yhteisö kuitenkin tukee nykyään tällaisia ohjelmia Algeriassa, Guatemalassa, Ukrainassa ja palestiinalaishallinnon alueilla. Komissio tutkii vielä uudestaan mahdollisuutta ryhtyä toimiin Etelä-Afrikassa, Liberiassa ja Norsunluurannikolla, ja Nigerian osalta Yhdistyneet kuningaskunnat, Ranska ja Yhdysvallat ovat mukana tällaisissa toiminnoissa. Komissio seuraa ongelmia ihmisoikeuksien näkökulmasta, mutta se ei voi toimia tällä turvallisuusjoukkojen ihmisoikeuskoulutuksen alalla, ellei Nigerian hallitus tätä komissiolta pyydä. Mitä tulee humanitaariseen apuun, komissio puuttuu asioihin siellä, missä kansalliset ja paikalliset viranomaiset eivät kykene hoitamaan luonnonkatastrofeja tai ihmisten aiheuttamia katastrofeja, mikäli nämä maat pyytävät apua ulkomailta. Tähän mennessä Nigeria ei ole pyytänyt apua. Paikalliset viranomaiset pystyvät jossain määrin hoitamaan ongelmat, jotka esiintyvät pääasiassa väestönliikkeinä maan sisällä, mutta täytyy korostaa, kuten sanottiin, että Nigerian ongelmat ovat hyvin pitkälle rakenteellisia. Lyhyen aikavälin kehitysapu ei riitä hoitamaan niitä. Kuitenkin komissio pitää tärkeänä seurata välittömästi paikan päällä viimeaikaista kehitystä ja tästä syystä komissio suunnittelee ECHOn edustajien vierailua Nigeriaan tavoitteena näiden ja mainittujen vaarojen kuvaaminen."@fi5
"Monsieur le Président, l’assassinat de centaines de membres de la communauté de la province de Benue mais aussi la lapidation de la femme enceinte dans le nord du Nigéria témoignent de la situation désespérée dans laquelle se trouve ce pays. L’Union européenne, dans la limite de ses compétences et de ses possibilités, suit de près la situation. En mai 2001, la Commission a publié une position commune qui prévoit le renforcement du dialogue politique avec le Nigéria. Cette position commune a pour base les droits de l’homme, et deux missions conduites par des diplomates de l’Union européenne sont entrées en contact avec le gouvernement du Nigéria. L’une concernait la situation économique et l’autre la question des droits de l’homme ; cette dernière question, tout comme la nécessité, pour le gouvernement, d’intervenir et de prendre des initiatives, ont été mises en exergue. Le gouvernement a admis les problèmes, il a affirmé qu’il comptait poursuivre ses efforts dans cette direction, mais je pense que les parlementaires ont relevé les limites de ses possibilités d’intervention. Il y a dans les résolutions deux points qui sont soulevés et que je voudrais aborder très brièvement. Le premier a trait à la formation des forces de sécurité en matière de droits de l’homme. C’est un domaine nouveau pour la Communauté puisque, jusqu’à présent, il s’inscrivait dans les coopérations militaires. Néanmoins, la Communauté appuie aujourd’hui des programmes de ce type en Algérie, au Guatemala, en Ukraine, dans les Territoires palestiniens. La Commission réexamine les possibilités d’intervenir en Afrique occidentale, au Liberia et en Côte d’Ivoire et, s’agissant du Nigéria, le Royaume-Uni, la France et les États-Unis participent à de telles activités. La Commission suit les problèmes dans le cadre spécifique des droits de l’homme, mais elle ne peut intervenir pour former les forces de sécurité dans ce domaine sans une demande en ce sens émanant du gouvernement nigérian. Pour ce qui touche à l’aide humanitaire, la Commission européenne intervient chaque fois que les autorités nationales et locales ne sont pas en mesure de faire face à des catastrophes naturelles ou à des catastrophes provoquées par les hommes, et pour autant que ces pays réclament une assistance de l’extérieur. Jusqu’à présent, le Nigéria n’a pas demandé d’aide. Les autorités locales s’attaquent, dans une mesure plus ou moins importante, aux problèmes qui résultent avant tout du déplacement de populations à l’intérieur du pays, mais il convient de souligner, et cela a été dit, que les problèmes sont d’ordre foncièrement structurel. L’aide à court terme au développement ne parvient pas à y remédier. Toutefois, la Commission juge importante la surveillance directe, sur place, des développements récents, et c’est pourquoi elle projette une mission d’une délégation d’ECHO au Nigéria dans le but de recenser les risques qui ont déjà été évoqués."@fr6
"Signor Presidente, l’uccisione di centinaia di membri di Benue, così come la lapidazione della donna incinta nella Nigeria settentrionale, sono la prova che il paese si trova in una situazione disperata. La Commissione, nell’ambito delle sue competenze e possibilità, segue da vicino la situazione. Nel maggio 2001 la Commissione ha presentato una posizione comune, che prevede il rafforzamento del dialogo politico con la Nigeria e che si fonda sui diritti dell’uomo. Due missioni guidate da diplomatici dell’Unione europea si sono messe in contatto con il governo nigeriano; una di esse si è occupata della situazione economica e l’altra dei diritti dell’uomo, sottolineando l’importanza di tali diritti e la necessità di interventi ed azioni da parte del governo. Il governo ha riconosciuto l’esistenza dei problemi e ha ribadito che avrebbe proseguito i propri sforzi in quella direzione; tuttavia, a mio avviso, i parlamentari hanno giustamente segnalato i limiti delle possibilità di intervento da parte del governo. Ci sono due punti delle risoluzioni che desidero enunciare sinteticamente. Il primo riguarda la formazione delle forze di sicurezza nel campo dei diritti dell’uomo. Si tratta di un ambito nuovo per l’Unione, visto che sinora esso era incluso nelle collaborazioni militari. Comunque oggigiorno la Comunità sostiene programmi analoghi in Algeria, Guatemala, Ucraina e Territori palestinesi. La Commissione sta riesaminando le opportunità di intervento in Africa occidentale, in Liberia e in Costa d’avorio; Regno Unito, Francia e USA partecipano a queste attività per quanto concerne la Nigeria. La Commissione segue da vicino i problemi nell’ambito specifico dei diritti dell’uomo, ma non può intervenire nel campo della formazione delle forze di sicurezza in materia di diritti dell’uomo, se manca un’istanza del genere da parte del governo nigeriano. In relazione agli aiuti umanitari, la Commissione interviene se le autorità nazionali e locali non sono in grado di fronteggiare calamità naturali o disastri causati dall’uomo e se i paesi chiedono aiuto. Sinora la Nigeria non ha chiesto aiuto e le sue autorità locali fanno fronte ai problemi che in piccola o grande misura sono provocati soprattutto dai flussi migratori all’interno del paese. Va comunque sottolineato che, come già detto, i problemi della Nigeria hanno profonde motivazioni strutturali e che gli aiuti allo sviluppo a breve termine non bastano a fronteggiarli. La Commissione ritiene che sia importante seguire i recenti sviluppi da vicino e ; pertanto progetta la missione di una rappresentanza di ECHO in Nigeria per fare il punto sui pericoli già enunciati."@it9
". Mr President, the murder of hundreds of members of the Benue community and the stoning of the pregnant woman in northern Nigeria highlight the desperate situation this country is in. The European Commission is monitoring the situation within the framework of its powers and capabilities. In May 2001, the Commission issued a common position making provision for political dialogue with Nigeria to be strengthened. This common position is based on human rights and missions headed by European Union diplomats have been in contact with the Nigerian government. One mission was concerned with the economic situation and the other with human rights and the problem of human rights and the need for the government to intervene and take action have been highlighted. The government has acknowledged the problems and stressed that it intends to continue its efforts along these lines but I believe that parliament has also set limits on the potential for this particular government to intervene. There are two points in the motions on which I should like to comment briefly. The first is the education of the security forces in the human rights sector. This is a new sector for the Community, which has come under military cooperation in the past. However, the Community is currently supporting this sort of programme in Algeria, Guatemala, the Ukraine and the Palestinian territories. The Commission is re-examining the potential for intervention in West Africa, Liberia and the Ivory Coast and, as far as Nigeria is concerned, the United Kingdom, France and the United States are involved in similar activities. The Commission is monitoring the problems within the specific framework of human rights, but it cannot intervene in the education of security forces for human rights unless the Nigerian government asks it to do so. As far as humanitarian aid is concerned, the European Commission is intervening wherever the national or local authorities are unable to deal with natural or man-made disasters, but only in countries which have asked for help from abroad. So far, Nigeria has not asked for any help. The local authorities are more or less coping with the problems arising mainly as the result of movements of the population within the country, but I must stress, as has already been said, that Nigeria's problems are of a seriously structural nature. Short-term development aid is not enough to cope with them. However, the Commission thinks it is important to monitor recent developments directly on the ground, which is why it is planning to despatch ECHO delegates to Nigeria to record the dangers already referred to."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, de moord op honderden leden van de Benue-gemeenschap en de steniging van een zwangere vrouw in Noord-Nigeria tonen aan hoe wanhopig de situatie in dit land is. De Commissie volgt de situatie op de voet, in het kader van haar bevoegdheden en mogelijkheden. In mei 2001 heeft de Commissie een gemeenschappelijk standpunt uitgevaardigd waarin wordt aangedrongen op versterking van de politieke dialoog met Nigeria. De grondslag van dit gemeenschappelijk standpunt wordt gevormd door de mensenrechten. Twee door diplomaten van de Europese Unie geleide missies hebben contact opgenomen met de Nigeriaanse regering. Een van de missies betrof de economische situatie, de andere de mensenrechten. Tijdens deze tweede missie werd de nadruk gelegd op het probleem van de mensenrechten en de noodzaak van regeringsoptreden. De Nigeriaanse regering heeft toegegeven dat er problemen zijn en ze heeft beloofd haar inspanningen te zullen voortzetten. Ook de afgevaardigden hebben echter gewag gemaakt van de beperkte mogelijkheden waarover deze regering beschikt. In de resoluties worden twee punten genoemd waarop ik kort wil ingaan. Het eerste punt betreft de noodzaak de veiligheidstroepen op te leiden in mensenrechten. Dit is een nieuw opleidingsgebied, aangezien dit tot nu toe viel onder de militaire samenwerking. De Gemeenschap geeft echter steun aan dergelijke programma’s in Algerije, Guatemala, Oekraïne en de Palestijnse gebieden. De Commissie bekijkt haar mogelijkheden tot optreden in West-Afrika, Liberia en Ivoorkust momenteel opnieuw. Wat met name Nigeria betreft zijn bij dergelijke opleidingsactiviteiten vooral het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten betrokken. De Commissie houdt de situatie van de mensenrechten weliswaar in de gaten, maar ze kan pas activiteiten ontplooien op het gebied van de opleiding in mensenrechten van de veiligheidstroepen als de regering van Nigeria daar uitdrukkelijk om vraagt. De Europese Commissie verleent humanitaire steun daar waar de nationale en lokale autoriteiten niet in staat zijn het hoofd te bieden aan natuurrampen of door mensen veroorzaakte rampen, en dan nog alleen als de betrokken landen om hulp uit het buitenland vragen. Tot nu heeft Nigeria niet om dergelijke hulp gevraagd. De lokale autoriteiten kunnen in meerdere of mindere mate het hoofd bieden aan de problemen, die voornamelijk worden veroorzaakt door de interne volksverhuizing in het land. Wij moeten echter onderstrepen dat, zoals reeds werd gezegd, de problemen in Nigeria bij uitstek structureel van aard zijn. Ontwikkelingshulp op korte termijn volstaat niet om deze problemen op te lossen. Toch is de Commissie van mening dat de recente ontwikkelingen van nabij moeten worden gadegeslagen en daarom is zij van plan een ECHO-delegatie naar Nigeria te sturen die de genoemde gevaren ter plekke moet evalueren."@nl2
"Senhor Presidente, o assassinato de centenas de membros da comunidade de Benue, assim como a lapidação da mulher grávida no Norte da Nigéria, mostram a situação desesperada em que se encontra este país. A Comissão Europeia, dentro das suas competências e das suas possibilidades, acompanha de perto a situação. Em Maio de 2001, a Comissão emitiu uma posição comum que prevê o reforço do diálogo político com a Nigéria. A base dessa posição comum são os direitos humanos, e duas missões chefiadas por diplomatas da União Europeia entraram em contacto com o Governo da Nigéria. Uma missão ocupou-se da situação económica e a outra dos direitos humanos, tendo sido chamada a atenção para o problema dos direitos humanos e para a necessidade de uma intervenção e da adopção de medidas por parte do Governo. O Governo reconheceu os problemas, frisou que tenciona continuar a desenvolver esforços nesse sentido, mas os deputado registaram, julgo eu, os limites das possibilidades de intervenção desse Governo. Há dois pontos que são mencionados nas resoluções aos quais gostaria de me referir muito brevemente. O primeiro diz respeito à formação das forças de segurança em matéria de direitos humanos. Este é um sector novo para a Comunidade, uma vez que até este momento esteve integrado nas cooperações militares. Todavia, a Comunidade apoia presentemente programas deste tipo na Argélia, na Guatemala, na Ucrânia, nos territórios palestinianos. A Comissão está a reexaminar as possibilidades de uma intervenção na África Ocidental, na Libéria e na Costa do Marfim e, no que toca à Nigéria, o Reino Unido, a França e os Estados Unidos participam nessas actividades. A Comissão acompanha os problemas relacionados com os direitos humanos, mas não pode intervir na formação das forças de segurança em matéria de direitos humanos se não houver, da parte do Governo da Nigéria, um pedido nesse sentido. Quanto à ajuda humanitária, a Comissão Europeia intervém sempre que as autoridades nacionais e locais não têm condições para fazer face a catástrofes naturais ou a catástrofes causadas pelos homens e desde que o país em causa peça ajuda externa. Até hoje, a Nigéria não pediu ajuda. As autoridades locais vão dando resposta, na medida do possível, aos problemas que se lhes apresentam, sobretudo em consequência da deslocação de populações no interior do país, mas devemos salientar, como já foi dito, que os problemas da Nigéria são de natureza profundamente estrutural. A ajuda ao desenvolvimento a curto prazo não chega para os resolver. Porém, a Comissão considera importante o acompanhamento directo e no terreno dos desenvolvimentos recentes e, por esse motivo, está a preparar o envio de uma delegação do ECHO à Nigéria a fim de se inteirar dos perigos que já foram referidos."@pt11
"Herr talman! Morden på hundratals medlemmar i samhället Benoue men också steningen av den gravida kvinnan i norra Nigeria visar på den förtvivlade situation som detta land befinner sig i. Europeiska kommissionen följer uppmärksamt situationen inom ramarna för sina befogenheter och möjligheter. I maj 2001 tillkännagav kommissionen en gemensam ståndpunkt vilken anger en förstärkning av den politiska dialogen med Nigeria. Grunden för denna gemensamma ståndpunkt är de mänskliga rättigheterna, och två delegationer från Europeiska unionen med diplomater i ledningen har kommit i kontakt med Nigerias regering. Den ena delegationen gällde den ekonomiska situationen och den andra de mänskliga rättigheterna och den betonade problemet med de mänskliga rättigheterna och behovet av ingripande från regeringen och vidtagande av åtgärder från dess sida. Regeringen medgav problemen och betonade att den kommer att fortsätta sina ansträngningar i denna riktning, men parlamentsledamöterna noterade även, tror jag, gränserna för nämnda regerings möjligheter att ingripa. Det finns två punkter som tas upp i resolutionerna vilka jag mycket kort skulle vilja hänvisa till. Den första rör utbildning av säkerhetsstyrkorna inom området för de mänskliga rättigheterna. Detta är ett nytt område för gemenskapen då det hittills har ingått i det militära samarbetet. Gemenskapen stödjer emellertid för närvarande sådana program i Algeriet, Guatemala, Ukraina och på det palestinska området. Kommissionen utreder åter möjligheterna till ingripande i västra Afrika, Liberia samt Elfenbenskusten och när det gäller Nigeria deltar Förenade kungariket, Frankrike och Förenta staterna i sådan verksamhet. Kommissionen följer problemen inom den aktuella ramen för de mänskliga rättigheterna men kan inte ingripa på detta område för utbildning av säkerhetsstyrkorna avseende de mänskliga rättigheterna om inte även Nigerias regering har begärt detta. När det gäller den humanitära hjälpen ingriper Europeiska kommissionen där de nationella och lokala myndigheterna inte är i stånd att ta itu med naturkatastrofer eller katastrofer framkallade av människor, under förutsättning att dessa länder begär hjälp från utlandet. Hittills har Nigeria inte begärt hjälp. De lokala myndigheterna tar i större eller mindre utsträckning itu med de problem som uppstår huvudsakligen genom förflyttningar av befolkning i landets inland, men vi bör understryka, såsom har sagts, att Nigerias problem är av mycket djupgående strukturell karaktär. Kortsiktig u-hjälp räcker inte för att försöka komma tillrätta med dem. Kommissionen anser emellertid att det är viktigt att direkt och på plats följa utvecklingen nyligen och av denna anledning planerar kommissionen en ECHO-delegation till Nigeria med målsättning att registrera de faror som man redan har hänvisat till."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph