Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-11-15-Speech-4-167"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011115.6.4-167"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Madam President, I welcome the favourable reception that the Commission proposal has received and I would like to thank Parliament for its contributions aimed at further reinforcing the protection of workers affected by the insolvency of their employer. In line with your comments I agree that there are different types of self-employed people. There are some self-employed people who are economically dependent. This issue was raised in 2000 when we had consultation with the social partners. The responses of the social partners emphasised the need to clarify and analyse the situation in all Member States because there is a diversity of situations, there are many different kinds of self-employed people. This was the reason why we have already launched a study which will provide us with an overview of the nature of the phenomenon across the European Union. Once we have the results of the study, the Commission will analyse it and after a consultation with the social partners we will present the appropriate way to deal with this issue. The other categories – home-workers and those in similar categories – are covered to the extent that they are considered to be employees under national law. There is, therefore, no need to mention them specifically. Finally, some amendments should be rejected because they would not help to achieve the underlying objective of the proposal. To sum up, I can accept, subject to some minor redrafting, Amendments Nos 2, 4, 6, 9, and 11, and parts of Amendments Nos 14 and 15. I reject Amendments Nos 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17 and 18. I would like to thank you for your contribution. I would particularly like to thank and congratulate Mr Bouwman for his contribution and for the report. The Insolvency Directive has proved to be an invaluable instrument for protecting employees in cases of economic downturns and it will be a key legislative instrument to respond to the present climate of closures and redundancies. Although the basic structure of the directive should be retained, specific points of the directive need to be revised. I welcome Amendment No 2 which aims to prevent the introduction of new restrictions beyond those currently in place in the Member States, and also Amendment No 9 which proposes to prohibit threshold provisions in order to qualify for claims under the directive. I am also in favour of Amendment No 4 which proposes to extend the protection of workers of employers in other insolvency situations beyond those situations covered by the definition of insolvency proposed by the Commission. Firstly, the broadening of the definition is fully acceptable. However, on Amendment No 6, the extension to any other procedure or even to "de facto" situations of insolvency can only be accepted as an option for the Member States and not as an obligation. I can also accept Amendment No 11, which proposes to add severance pay on termination of the employment relationship, with the addition of the term "where appropriate". The term "pay" should continue to be defined in the national law of the Member States. Amendment No 14, which proposes the abolition of a ceiling, is not acceptable in its entirety but I share your concerns on this point and I could accept a provision which allows ceilings which are compatible with the social purpose of the directive in order to avoid a level which is unacceptable for workers. I am also ready to supplement this provision with a non-regression clause which impedes Member States from lowering the protection already provided when implementing the amended directive. Finally, I can accept the reintroduction of the old Article 5 of the directive – Amendment No 15 – but this only in the old unchanged version of this article in the 1980 directive. I am unable to accept the remaining amendments, in particular Amendment No 13 which aims to increase the minimum period for pay to six months. Such an increase would seriously reduce the chance of the directive being adopted and would place a further considerable financial burden on the public purse and employers which would in turn cast doubt on the system of pay guarantees as a whole. I cannot accept Amendment No 1, which aims to prevent employees from being "converted" to self-employed persons; Amendment No 7 which proposes the introduction of a Community definition of "employee"; nor Amendments Nos 8 and 16 which propose to add categories of workers who may not be excluded from the scope of the directive. Efforts to combat illegal "conversion" must be made at national level. A Community definition of an employed person should not be included in a particular directive, and self-employed workers cannot be covered because they do not have an employer who could be insolvent."@en3
lpv:translated text
"Fru formand, jeg bifalder den positive modtagelse af Kommissionens forslag, og jeg vil gerne takke Parlamentet for bidragene, som sigter på en yderligere beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens. Jeg er i overensstemmelse med Deres kommentarer enig i, at der er forskellige former for selvstændige. Nogle selvstændige er økonomisk afhængige. Dette emne blev debatteret i 2000 i forbindelse med høringen af arbejdsmarkedets parter. Arbejdsmarkedets parter lagde vægt på behovet for at præcisere og analysere situationen i alle medlemsstater, da der er utallige situationer og mange forskellige former for selvstændige. Dette er grunden til, at vi allerede har iværksat en undersøgelse, som giver os et overblik over fænomenets art i hele EU. Når vi får resultaterne fra undersøgelsen, analyserer Kommissionen dem og fremlægger efter høring af arbejdsmarkedets parter den rigtige fremgangsmåde. De andre kategorier, hjemmearbejdere og tilsvarende, er omfattet, såfremt de betragtes som arbejdstagere i henhold til national lovgivning. Derfor er der ingen grund til at nævne dem særskilt. Endelig bør visse ændringsforslag forkastes, da de ikke vil hjælpe med at opnå forslagets underliggende formål. Som konklusion kan jeg med forbehold for mindre ændringer godkende ændringsforslag 2, 4, 6, 9 og 11, og dele af ændringsforslag 14 og 15. Jeg forkaster ændringsforslag 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17 og 18. Jeg vil gerne takke Dem for Deres bidrag. Jeg vil især gerne takke hr. Bouwman og lykønske ham med hans bidrag og med betænkningen. Insolvensdirektivet har vist sig at være et uvurderligt instrument til at beskytte arbejdstagere i tilfælde af økonomisk nedgang, og det bliver et vigtigt lovgivningsinstrument til at modsvare det nuværende klima med lukninger og afskedigelser. Selv om direktivets grundlæggende struktur bør fastholdes, skal visse punkter ændres. Jeg bifalder ændringsforslag 2, som tilstræber at hindre indførelsen af nye restriktioner ud over de eksisterende i medlemsstaterne, og også ændringsforslag 9 om at forbyde tærskelbestemmelser for at være berettiget til krav i henhold til direktivet. Jeg støtter ligeledes ændringsforslag 4 om øget beskyttelse af arbejdstagere hos arbejdsgivere i andre insolvenssituationer end dem, der er omfattet af Kommissionens forslag til definitionen på insolvens. For det første er udvidelsen af definitionen helt acceptabel. I ændringsforslag 6 kan udvidelsen til andre procedurer eller endda til "de facto"-insolvenssituationer dog kun vedtages, hvis det er en mulighed for medlemsstaterne og ikke en forpligtelse. Jeg kan også godkende ændringsforslag 11, hvori det foreslås at tilføje fratrædelsesgodtgørelser grundet ansættelsesforholdets ophør, hvis udtrykket "hvor det er relevant" indsættes. Ordet "godtgørelser" bør stadig defineres i medlemsstaternes nationale lovgivning. Ændringsforslag 14 om ophævelse af et loft kan ikke godkendes i sin helhed, men jeg deler Deres bekymringer i denne henseende. Jeg kan acceptere en bestemmelse, der godkender lofter, som er i overensstemmelse med direktivets sociale formål for at undgå et uacceptabelt niveau for arbejdstagerne. Jeg er også villig til at uddybe denne bestemmelse med en garanti mod forringelse, som forhindrer medlemsstaterne i at nedsætte den eksisterende beskyttelse ved gennemførelsen af det ændrede direktiv. Endelig kan jeg godkende ændringsforslag 15, der genindfører den tidligere artikel 5 i direktivet, men kun som den gamle uændrede udgave af denne artikel i direktivet fra 1980. Jeg kan ikke godkende de resterende ændringsforslag, især ikke ændringsforslag 13, som sigter på at udvide minimumsperioden for løn til seks måneder. Sådan en stigning ville virkelig reducere direktivets mulighed for at blive vedtaget og vil være en yderligere betragtelig økonomisk byrde for statskassen og arbejdsgiverne, som igen vil så tvivl om hele løngarantisystemet. Jeg kan ikke godkende ændringsforslag 1 om at hindre arbejdstagere i at blive "ændret" til selvstændige, ændringsforslag 7 om indførelsen af en fællesskabsdefinition af "arbejdstager", samt ændringsforslag 8 og 16 om tilføjelse af kategorier af arbejdstagere, som ikke kan udelukkes fra direktivets anvendelsesområde. Bestræbelser på at bekæmpe ulovlig "ændring" skal ske på nationalt plan. En fællesskabsdefinition af en arbejdstager bør ikke omfattes af et bestemt direktiv, og selvstændige kan ikke dækkes, da de ikke har en insolvensdisponeret arbejdsgiver."@da1
". Frau Präsidentin, ich begrüße die positive Aufnahme des Kommissionsvorschlags und danke dem Parlament für seinen Beitrag zur weiteren Stärkung des Schutzes von Arbeitnehmern, die von der Zahlungsunfähigkeit ihres Arbeitgebers betroffen sind. Ich stimme Ihren Bemerkungen zu, dass es verschiedene Arten von Selbständigen gibt. Einige sind wirtschaftlich abhängig. Dieses Problem wurde im Jahr 2000 bei Beratungen mit den Sozialpartnern aufgeworfen. Die Sozialpartner betonten die Notwendigkeit einer Klärung und Analyse der Situation in allen Mitgliedstaaten, da es die vielfältigsten Situationen und viele unterschiedliche Arten von Selbstständigkeit gibt. Daher haben wir bereits eine Studie in Auftrag gegeben, die uns einen Überblick über das Wesen dieses Phänomens in der gesamten Europäischen Union vermitteln wird. Sobald die Ergebnisse dieser Untersuchung vorliegen, werden sie von der Kommission analysiert, und nach einer Beratung mit den Sozialpartnern werden wir den geeigneten Weg im Zusammenhang mit diesem Problem vorstellen. Die anderen Kategorien Heimarbeiter und ähnliche sind insofern erfasst, als sie nach nationalem Recht wie Arbeitnehmer betrachtet werden. Darum besteht hier keine Notwendigkeit, sie besonders zu erwähnen. Schließlich sind einige Änderungsanträge abzulehnen, weil sie nicht dazu beitragen, die mit dem Vorschlag verfolgte Zielsetzung zu erreichen. Kurz: Mit einigen geringfügigen Umformulierungen kann ich die Änderungsanträge 2, 4, 6, 9 und 11 sowie Teile von 14 und 15 akzeptieren. Abzulehnen sind die Anträge 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17 und 18. Ich danke Ihnen für Ihre Mitwirkung und insbesondere Herrn Bouwman, dem ich für seinen Beitrag und für den Bericht meinen Glückwunsch ausspreche. Die Insolvenzrichtlinie hat sich als ein unschätzbares Instrument zum Schutz der Arbeitnehmer in Fällen wirtschaftlichen Abschwungs erwiesen, und sie wird in dem gegenwärtigen von Betriebsstillegungen und Entlassungen gezeichneten Klima ein entscheidendes Rechtsinstrument darstellen. Während die Grundstruktur der Richtlinie beibehalten werden sollte, bedürfen bestimmte Punkte einer Überarbeitung. Ich begrüße Änderungsantrag 2, der zum Ziel hat, neue Restriktionen über die gegenwärtig in den Mitgliedstaaten vorhandenen hinaus zu verhindern, und auch den Vorschlag in Änderungsantrag 9, Schwellenbestimmungen als Voraussetzung für eine Anspruchsberechtigung im Rahmen dieser Richtlinie zu verbieten. Ich bin ebenfalls für Änderungsantrag 4, in dem vorgeschlagen wird, den Arbeitnehmerschutz auch auf andere Insolvenzsituationen, die in der von der Kommission vorgeschlagenen Insolvenzdefinition nicht erfasst sind, auszuweiten. Erstens ist die Erweiterung der Definition völlig akzeptabel. Hingegen kann die in Änderungsantrag 6 vorgeschlagene Erweiterung auf jedes andere Verfahren oder gar auf De-facto-Insolvenzsituationen nur als eine den Mitgliedstaaten offen stehende Option und nicht als eine Verpflichtung akzeptiert werden. Auch Änderungsantrag 11 kann ich akzeptieren, in dem vorgeschlagen wird, Entschädigungszahlungen auf Grund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses anzufügen, allerdings mit dem Zusatz „wo es angebracht ist“. Der Terminus „Zahlung“ sollte auch künftig im nationalen Recht der Mitgliedstaaten definiert werden. Änderungsantrag 14 mit dem Vorschlag, eine Höchstgrenze abzuschaffen, kann in seiner Gesamtheit nicht akzeptiert werden, aber in diesem Punkt teile ich Ihr Anliegen und könnte eine Bestimmung billigen, die Höchstgrenzen im Einklang mit dem sozialen Zweck der Richtlinie erlaubt, um nämlich ein für Arbeitnehmer nicht annehmbares Niveau zu vermeiden. Ich bin auch bereit, diese Bestimmung mit einer Nicht-Regressionsklausel zu versehen, die die Mitgliedstaaten an einer Minderung des Schutzes, der bereits mit der Umsetzung der geänderten Richtlinie gegeben ist, hindert. Schließlich kann ich auch die Wiedereinführung des alten Artikels 5 der Richtlinie Änderungsantrag 15 akzeptieren, allerdings nur in der alten, unveränderten Fassung aus der Richtlinie von 1980. Die übrigen Änderungsanträge kann ich nicht befürworten, insbesondere nicht Antrag 13, der darauf abzielt, den Mindestzeitraum für den Bezug von Zahlungen auf sechs Monate zu erhöhen. Eine solche Verlängerung würde die Chance, dass diese Richtlinie angenommen wird, ernsthaft verringern und sowohl für die öffentliche Hand als auch für die Arbeitgeber eine weitere erhebliche finanzielle Belastung mit sich bringen, die dann das gesamte System der Garantiezahlungen in Zweifel stellen würde. Nicht akzeptieren kann ich Änderungsantrag 1, mit dem verhindert werden soll, Arbeitnehmer in Selbstständige „umzuwandeln“; weiterhin nicht Änderungsantrag 7 mit dem Vorschlag zur Einführung einer gemeinschaftsweiten Definition des Begriffs „Arbeitnehmer“ und auch nicht die Anträge 8 und 16, in denen vorgeschlagen wird, weitere Kategorien von Arbeitnehmern, die nicht vom Geltungsbereich dieser Richtlinie ausgeschlossen werden dürfen, aufzunehmen. Bemühungen zur Bekämpfung ungesetzlicher „Umwandlung“ müssen auf nationaler Ebene unternommen werden. Eine gemeinschaftliche Definition einer beschäftigten Person sollte nicht in eine spezielle Richtlinie aufgenommen werden, und selbständige Erwerbstätige können nicht einbezogen werden, da sie keinen Arbeitgeber haben, der zahlungsunfähig sein könnte."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω την ευνοϊκή υποδοχή της οποίας έτυχε η πρόταση της Επιτροπής και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για τη συμβολή του που αποσκοπούσε στην περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των εργαζόμενων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη τους. Στο πνεύμα των παρατηρήσεών σας, συμφωνώ ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αυτο-απασχολούμενων. Υπάρχουν ορισμένοι αυτο-απασχολούμενοι που είναι οικονομικά εξαρτώμενοι. Το θέμα αυτό τέθηκε το 2000, όταν διαβουλευτήκαμε με τους κοινωνικούς εταίρους. Οι απαντήσεις των κοινωνικών εταίρων τόνισαν την ανάγκη να διασαφηνιστεί και να αναλυθεί η κατάσταση σε όλα τα κράτη μέλη γιατί υπάρχουν ποικίλες καταστάσεις, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι αυτο-απασχολούμενων. Αυτός ήταν ο λόγος που ήδη ξεκινήσαμε μία μελέτη για την επισκόπιση της φύσης του φαινομένου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις έχουμε τα αποτελέσματα της μελέτης, η Επιτροπή θα τα αναλύσει και μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, θα παρουσιάσουμε τον κατάλληλο τρόπο ρύθμισης του θέματος. Οι άλλες κατηγορίες – οι εργαζόμενοι κατ’ οίκον και συνεφείς κατηγορίες – καλύπτονται στο μέτρο που θεωρούνται εργαζόμενοι σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Επομένως, δεν χρειάζεται να αναφέρονται συγκεκριμένα. Τέλος, μερικές τροπολογίες πρέπει να απορριφθούν, γιατί δεν βοηθούν στην επίτευξη του υποκείμενου στόχου της οδηγίας. Για να συνοψίσω, μπορώ να δεχτώ, υπό την προϋπόθεση ορισμένων ησσόνων φραστικών αλλαγών, τις τροπολογίες αριθ. 2, 4, 6, 9, και 11, και εν μέρει τις τροπολογίες αριθ. 14 και 15. Απορρίπτω τις τροπολογίες αριθ. 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17 και 18. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμβολή σας. Θα ήθελα ιδίως να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κ. Bouwman για τη συνεισφορά του και για την έκθεση. Η Οδηγία περί Αφερεγγυότητας αποδείχθηκε πολύτιμο εργαλείο για την προστασία των εργαζόμενων σε περίπτωση οικονομικής κρίσης και θα αποτελέσει καίριο νομοθετικό εργαλείο για να απαντήσουμε στο σημερινό κλίμα των επιχειρήσεων που κλείνουν και των απολύσεων. Αν και η βασική δομή της οδηγίας πρέπει να διατηρηθεί, συγκεκριμένα σημεία της οδηγίας χρήζουν αναθεώρησης. Χαιρετίζω την τροπολογία αριθ. 2 που στοχεύει στην εισαγωγή νέων περιορισμών επιπλέον αυτών που ισχύουν σήμερα στα κράτη μέλη, καθώς και την τροπολογία 9 που προτείνει την απαγόρευση θέσπισης κατωτάτων ορίων ως προϋπόθεση του παραδεκτού των απαιτήσεων που εγείρονται σύμφωνα με την οδηγία. Υποστηρίζω επίσης την τροπολογία αριθ. 4 που προτείνει την επέκταση της προστασίας των εργαζόμενων από τους εργοδότες σε άλλες περιπτώσεις αφερεγγυότητας πέραν αυτών που καλύπτονται από τον ορισμό της αφερεγγυότητας τον οποίο προτείνει η Επιτροπή. Πρώτον, η διεύρυνση του ορισμού είναι απόλυτα αποδεκτή. Ωστόσο, όσον αφορά την τροπολογία αριθ. 6, η επέκταση σε κάθε άλλη διαδικασία ή ακόμη και σε “de facto” καταστάσεις αφερευγγότητας μπορεί να γίνει δεκτή μόνο ως προαιρετική και όχι ως υποχρεωτική για τα κράτη μέλη. Μπορώ επίσης να δεχτώ την τροπολογία αριθ. 11, η οποία προτείνει να προστεθεί η καταβολή αποζημίωσης κατά τη λύση της εργασιακής σχέσης με την προσθήκη του όρου “όπου αρμόζει”. Ο όρος “καταβολή αποζημίωσης” πρέπει να συνεχίσει να ορίζεται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Η τροπολογία αριθ. 14, που προτείνει την κατάργηση του ανωτάτου ορίου δεν γίνεται δεκτή στο σύνολό της, αλλά συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας στο σημείο αυτό και θα μπορούσα να δεχτώ έναν όρο που να επιτρέπει ανώτατα όρια συμβατά με τον κοινωνικό σκοπό της οδηγίας, έτσι ώστε να αποφεύγεται ένα απαράδεκτο επίπεδο για τους εργαζόμενους. Είμαι επίσης πρόθυμη να συμπληρώσω αυτήν την διάταξη με μία ρήτρα απαγόρευσης της μείωσης του επιπέδου προστασίας η οποία θα εμποδίζει τα κράτη μέλη να μειώσουν την ήδη παρεχόμενη προστασία κατά την εφαρμογή της τροποποιηθείσας οδηγίας. Τέλος, μπορώ να δεχτώ την εκ νέου εισαγωγή του παλαιού άρθρου 5 στην οδηγία – τροπολογία αριθ. 15 – αλλά μόνο με την παλιά μη τροποποιημένη εκδοχή του εν λόγω άρθρου στην οδηγία του 1980. Δεν μπορώ να δεχτώ τις υπόλοιπες τροπολογίες, ιδίως την τροπολογία αριθ. 13 που στοχεύει στην αύξηση της ελάχιστης περιόδου καταβολής αποζημίωσης σε έξι μήνες. Μια τέτοια αύξηση θα μείωνε σοβαρά την πιθανότητα υιοθέτησης της οδηγίας και θα πρόσθετε σημαντικό οικονομικό βάρος στο δημόσιο κορβανά και τους εργοδότες, το οποίο θα μπορούσε με τη σειρά του να θέσει εν αμφιβόλω το σύστημα των εγγυήσεων καταβολής αποζημιώσεων στο σύνολό του. Δεν μπορώ να δεχτώ την τροπολογία αριθ. 1 που αποσκοπεί να εμποδίσει τη “μετατροπή” των εργαζόμενων σε αυτο-απασχολούμενους·την τροπολογία αριθ. 7 που προτείνει την εισαγωγή ενός κοινοτικού ορισμού για τον όρο “εργαζόμενος”·ούτε τις τροπολογίες αριθ. 8 και 16 που προτείνουν την προσθήκη κατηγοριών εργαζόμενων οι οποίοι απαγορεύεται να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Οι προσπάθειες καταπολέμησης της παράνομης “μετατροπής” πρέπει να διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο. Ο κοινοτικός ορισμός του εργαζόμενου δεν μπορεί να περιλαμβάνεται σε μία συγκεκριμένη οδηγία, ενώ οι αυτο-απασχολούμενοι δεν μπορούν να καλυφθούν, γιατί δεν έχουν εργοδότη ο οποίος να είναι αφερέγγυος."@el8
"(EN) Señora Presidenta, me complace la favorable recepción que ha tenido la propuesta de la Comisión y me gustaría dar las gracias al Parlamento por sus aportaciones para reforzar más la protección de los trabajadores afectados por la insolvencia de su empresario. En consonancia con sus comentarios, estoy de acuerdo en que hay diferentes tipos de autónomos. Hay algunos autónomos que son económicamente dependientes. Esta cuestión se planteó en 2000 cuando celebramos consultas con los agentes sociales. Las respuestas de los agentes sociales subrayaron la necesidad de aclarar y analizar la situación en todos los Estados miembros porque existe una diversidad de situaciones, muchos tipos distintos de autónomos. Por este motivo ya hemos emprendido un estudio que nos dará una visión general de la naturaleza del fenómeno en toda la Unión Europea. Una vez que tengamos los resultados del estudio, la Comisión los analizará y, previa consulta con los agentes sociales, propondremos la forma adecuada de abordar este asunto. Las otras categorías - trabajadores del hogar y categorías similares - están incluidas en la medida en que se consideren trabajadores asalariados en la legislación nacional. No existe, por tanto, necesidad de mencionarlos específicamente. Por último, algunas enmiendas deberían rechazarse porque no contribuyen a conseguir el objetivo que subyace a la propuesta. Resumiendo: puedo aceptar, a expensas de algunos cambios menores en la redacción, las enmiendas 2, 4, 6, 9, y 11, y partes de las enmiendas 14 y 15. Rechazo las enmiendas 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17 y 18. Me gustaría agradecerles su contribución. Me gustaría, en particular, dar las gracias y felicitar al Sr. Bouwman por sus aportaciones y por el informe. La Directiva sobre Insolvencia ha demostrado ser un instrumento inestimable para proteger a los empleados en los casos de recesiones económicas y constituirá un instrumento legislativo fundamental para responder al actual clima de cierres y despidos. Aunque la estructura básica de la directiva debe mantenerse, es necesario revisar algunos puntos concretos. Acojo favorablemente la enmienda 2 destinada a impedir el establecimiento de nuevas restricciones que se sumen a las ya existentes en la actualidad en los Estados miembros, y también la enmienda 9, que propone prohibir los umbrales mínimos para tener derecho a prestaciones al amparo de esta directiva. Estoy también a favor de la enmienda 4 que propone hacer extensiva la protección de trabajadores asalariados a otros casos de insolvencia de su empresario distintos de las situaciones contempladas en la definición de insolvencia propuesta por la Comisión. He de decir, primero, que la ampliación de la definición puede aceptarse plenamente. Sin embargo, en cuanto a la enmienda 6, la inclusión de cualquier otro procedimiento o incluso de situaciones de insolvencia "de facto" sólo puede aceptarse como opción para los Estados miembros y no como obligación. Puedo también aceptar la enmienda 11 que propone incluir la paga por despido en caso de finalización de la relación laboral, añadiendo la expresión "cuando corresponda". El término "paga" debería seguir siendo definido por la legislación nacional de los Estados miembros. La enmienda 14, que propone la supresión de los límites a la cuantía, no puede aceptarse íntegramente pero comparto sus preocupaciones sobre esta cuestión y podría aceptar una disposición que permita que los límites sean compatibles con el fin social de la directiva de tal modo que se evite un nivel inaceptable para los trabajadores. También estoy dispuesta a completar esta disposición con una cláusula de no-regresión que impida a los Estados miembros, al aplicar la directiva modificada, reducir la protección ya prevista. Por último, puedo aceptar que se vuelva a introducir el viejo Artículo 5 de la directiva - la enmienda 15 - pero sólo en la vieja versión, sin cambios, de este Artículo de la directiva de 1980. No puedo aceptar el resto de enmiendas, en particular la enmienda 13 que pretende aumentar el período mínimo para la paga a seis meses. Dicho aumento reduciría en gran medida las posibilidades de que la directiva se adoptara y supondría una carga financiera considerablemente mayor para la hacienda pública y para los empresarios que, a su vez, pondría en duda el conjunto del sistema de garantías salariales. No puedo aceptar la enmienda 1, que pretende impedir que "se convierta" a los trabajadores asalariados en autónomos; ni la enmienda 7 que propone el establecimiento de una definición comunitaria de "trabajador asalariado"; ni las enmiendas 8 y 16 que proponen añadir categorías de trabajadores que no pueden ser excluidos del ámbito de aplicación de la directiva. Los esfuerzos contra la "conversión" ilegal de asalariados en autónomos deben hacerse en la esfera nacional. Una definición comunitaria de persona asalariada no debe incluirse en una directiva particular y los trabajadores autónomos no pueden contemplarse porque no tienen a un empresario que pueda ser insolvente."@es12
"Arvoisa puhemies, olen iloinen myönteisestä vastaanotosta, jonka komission ehdotus on saanut, ja haluan kiittää parlamenttia yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on vahvistaa edelleen niiden työntekijöiden suojaa, jotka kärsivät työnantajansa maksukyvyttömyydestä. Kuten te kommenteissanne, minäkin olen sitä mieltä, että on olemassa erityyppisiä itsenäisiä ammatinharjoittajia. Jotkut itsenäiset ammatinharjoittajat ovat taloudellisessa riippuvuussuhteessa. Tämä kysymys otettiin esiin vuonna 2000, kun kuulimme työmarkkinaosapuolia. Työmarkkinaosapuolten vastauksissa korostettiin tarvetta selkiyttää ja analysoida tilannetta kaikissa jäsenvaltioissa, koska erilaisia tilanteita on paljon ja itsenäisiä ammatinharjoittajia on monenlaisia. Tämän takia me olemme jo käynnistäneet tutkimuksen, jonka avulla saamme yleiskuvan tämän ilmiön luonteesta kaikkialla Euroopan unionissa. Kun olemme saaneet tutkimuksen tulokset, komissio analysoi sen, ja kuultuamme työmarkkinaosapuolia esitämme asianmukaisen tavan hoitaa tämä asia. Muita ryhmiä – kotona työskenteleviä työntekijöitä ja samankaltaisiin ryhmiin kuuluvia – direktiivi koskee sikäli kuin heitä kansallisen lainsäädännön mukaisesti pidetään työntekijöinä. Siksi heitä ei tarvitse mainita erikseen. Lisäksi jotkin tarkistukset pitäisi hylätä, koska ne eivät auttaisi saavuttamaan ehdotuksen perimmäistä tarkoitusta. Yhteenvetona voin todeta, että voin hyväksyä – hiukan uudelleen muotoiltuina – tarkistukset 2, 4, 6, 9 ja 11 sekä osittain tarkistukset 14 ja 15. Hylkään tarkistukset 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17 ja 18. Haluan kiittää teitä yhteistyöstä. Erityisesti haluan kiittää ja onnitella jäsen Bouwmania hänen työstään ja tästä mietinnöstä. Maksukyvyttömyysdirektiivi on osoittautunut korvaamattomaksi välineeksi työntekijöiden suojaamiseksi taloudellisten laskusuuntausten aikana, ja se tulee olemaan keskeinen lainsäädännöllinen väline, jolla voidaan vastata tämänhetkiseen sulkemisten ja irtisanomisten ilmapiiriin. Vaikka direktiivin perusrakenne pitäisi säilyttää, direktiivin eräitä kohtia on tarkistettava. Pidän myönteisenä tarkistusta 2, jolla pyritään ennalta ehkäisemään uusien poikkeusten tekeminen niiden lisäksi, jotka tällä hetkellä ovat voimassa jäsenvaltioissa, sekä tarkistusta 9, jossa ehdotetaan kieltoa kynnysarvojen käytölle määriteltäessä, ketkä saavat esittää vaatimuksia direktiivin perusteella. Kannatan myös tarkistusta 4, jossa ehdotetaan niiden työntekijöiden suojan laajentamista, joiden työnantajat ovat muissa maksukyvyttömyystilanteissa kuin niissä, jotka komission ehdottama maksukyvyttömyyden määritelmä kattaa. Ensinnäkin, määritelmän laajentaminen on täysin hyväksyttävää. Tarkistuksesta 6 on kuitenkin sanottava, että laajentaminen mihin tahansa muuhun menettelyyn tai jopa tosiasiallisiin maksukyvyttömyystilanteisiin voidaan hyväksyä ainoastaan jäsenvaltioiden käytössä olevana mahdollisuutena, ei velvoitteena. Voin hyväksyä myös tarkistuksen 11, jossa ehdotetaan työsuhteen päättymisen yhteydessä maksettavien erokorvausten lisäämistä, jos tarkistukseen lisätään käsite "tarvittaessa". Käsite "korvaus" on edelleenkin määriteltävä jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä. Tarkistus 14, jossa ehdotetaan enimmäismäärän poistamista, ei ole hyväksyttävä kokonaisuudessaan, mutta jaan huolenne tästä asiasta. Voisin hyväksyä määräyksen, joka sallii enimmäismäärät, jotka ovat yhteensopivia direktiivin sosiaalisen päämäärän kanssa, jotta voitaisiin välttää taso, joka olisi työntekijöille mahdoton hyväksyä. Olen myös valmis täydentämään tätä määräystä toisella, jolla estetään jäsenvaltioita heikentämästä tämän muutetun direktiivin täytäntöönpanolla jo saavutettua suojelun tasoa. Lisäksi voin hyväksyä direktiivin tähänastisen 5 artiklan uuden käyttöönoton – tarkistus 15 – mutta ainoastaan artiklan tähänastisessa, muuttamattomassa muodossa, jossa se on vuonna 1980 annetussa direktiivissä. En voi hyväksyä jäljellä olevia tarkistuksia, etenkään tarkistusta 13, jonka tarkoituksena on pidentää vähimmäisajanjaksoa, jolta korvauksia on maksettava, kuuteen kuukauteen. Tällainen pidennys pienentäisi melkoisesti direktiivin hyväksymismahdollisuuksia ja rasittaisi vielä huomattavasti enemmän julkisen vallan ja työnantajien kukkaroa, mikä taas vuorostaan kohdistaisi epäilyksiä koko palkkaturvajärjestelmään. En voi hyväksyä tarkistusta 1, jonka tarkoitus on estää työntekijöiden "muuttaminen" itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi, tarkistusta 7, jossa ehdotetaan yhteisön määritelmän käyttöönottoa käsitteelle "työntekijä", enkä tarkistuksia 8 ja 16, joissa ehdotetaan niiden työntekijäryhmien lisäämistä, joita ei voida jättää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Ponnistukset laittoman "muuttamisen" estämiseksi on tehtävä jäsenvaltioissa. Yhteisön määritelmää työntekijästä ei pitäisi sisällyttää tiettyyn direktiiviin eikä direktiiviä voida soveltaa itsenäisiin ammatinharjoittajiin, koska heillä ei ole työnantajaa, joka voisi olla maksukyvytön."@fi5
". Madame la Présidente, je me réjouis de l'accueil favorable fait à la proposition de la Commission et je voudrais remercier le Parlement pour ses contributions visant à renforcer encore la protection des travailleurs affectés par l'insolvabilité de leur employeur. Je suis d'accord avec vos remarques : il existe effectivement différents types d'indépendants. Certains indépendants sont économiquement dépendants. Cette question a été soulevée en 2000 lorsque nous avons procédé à une consultation avec les partenaires sociaux. Les réponses des partenaires sociaux soulignaient la nécessité de clarifier et d'analyser la situation dans tous les États membres car il existe différents cas ; il existe de nombreux types différents d'indépendants. C'est la raison pour laquelle nous avons déjà lancé une étude qui nous fournira une vue d'ensemble de la nature de ce phénomène dans l'Union européenne. Lorsque nous aurons reçu les résultats de cette étude, la Commission les analysera et, après consultation des partenaires sociaux, présentera la manière appropriée de traiter cette question. Les autres catégories (travailleurs à domicile et catégories similaires) sont couvertes dans la mesure où les travailleurs concernés sont considérés comme des travailleurs salariés par la législation nationale. Il est donc inutile de les mentionner spécifiquement. Enfin, certains amendements devraient être rejetés parce qu'ils n'aideront pas à atteindre les objectifs sous-jacents de la proposition. Pour résumer, je puis accepter, sous réserve de quelques légères modifications rédactionnelles, les amendements 2, 4, 6, 9 et 11 ainsi qu'une partie des amendements 14 et 15. Je rejette les amendements 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17 et 18. Je voudrais vous remercier pour votre collaboration. Je voudrais en particulier remercier et féliciter M. Bouwman pour sa collaboration et pour son rapport. La directive sur l'insolvabilité s'est avérée être un outil très précieux pour la protection des travailleurs salariés dans les cas de ralentissement de l'activité économique et elle constituera un instrument législatif clé dans l'actuel climat de fermetures et de licenciements. La structure de base devrait être conservée, mais des points spécifiques de la directive doivent être révisés. Je me félicite de l'amendement 2, qui vise à empêcher l'introduction de nouvelles restrictions au-delà de celles actuellement en place dans les États membres, ainsi que de l'amendement 9, qui propose d'interdire les limitations pour les États membres qui souhaitent bénéficier de la présente directive. Je suis également favorable à l'amendement 4, qui propose d'étendre la protection des travailleurs au service d'employeurs se trouvant dans des situations d'insolvabilité autres que celles couvertes par la définition de l'insolvabilité proposée par la Commission. De prime abord, l'élargissement de la définition est tout à fait acceptable. Cependant, l'amendement 6, c'est à dire l'extension à toute autre procédure ou même à des situations d'insolvabilité "de fait", ne peut être accepté qu'en tant qu'option pour les États membres et non en tant qu'obligation. Je puis également accepter l'amendement 11 qui propose d'ajouter un dédommagement pour cessation de la relation de travail avec l'ajout des termes "le cas échéant". Le terme "dédommagement" devrait continuer à être défini dans le droit national des États membres. L'amendement 14, qui propose l'abolition d'un plafond, n'est pas acceptable dans sa totalité, mais je partage votre préoccupation à ce sujet et je pourrais accepter une disposition autorisant des plafonds compatibles avec l'objectif social de la directive, afin d'éviter la fixation d'un niveau inacceptable pour les travailleurs. Je suis également disposée à compléter cette disposition par une clause de non régression empêchant les États membres de diminuer la protection déjà octroyée lors de la mise en œuvre de la directive. Enfin, je puis accepter la réintroduction de l'ancien article 5 de la directive, c'est à dire l'amendement 15, mais uniquement s'il s'agit de l'ancienne version non modifiée de cet article tel qu'il figurait dans la directive de 1980. Je ne puis accepter les autres amendements, en particulier l'amendement 13 qui vise à faire passer à six mois la durée de la période donnant lieu au paiement de rémunérations impayées. Une telle augmentation diminuerait sérieusement les probabilités d'adoption de cette directive et imposerait une nouvelle charge financière considérable aux organismes publics et aux employeurs, jetant ainsi le doute sur l'ensemble du système de garanties de paiement. Je ne puis accepter l'amendement 1 qui vise à empêcher les travailleurs salariés d'être "convertis" en indépendants ; l'amendement 7 qui propose l'introduction d'une définition communautaire du terme "travailleur salarié" ; les amendements 8 et 16 qui proposent d'ajouter des catégories de travailleurs ne pouvant être exclus du champ d'application de la directive. Les efforts de lutte contre la "conversion" illégale doivent être menés au niveau national. Une définition communautaire du travailleur salarié ne devrait pas figurer dans une directive particulière, et les travailleurs indépendants ne peuvent pas être couverts parce qu'ils ne possèdent pas d'employeur susceptible de devenir insolvable."@fr6
"Signora Presidente, constato con piacere che la proposta della Commissione è stata accolta favorevolmente; ringrazio il Parlamento per il contributo offerto, teso a rafforzare la tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro. Concordo con voi: esistono di diversi tipi di lavoratori autonomi. Vi sono alcuni lavoratori autonomi che sono economicamente dipendenti. Questo tema è stato affrontato nel 2000, quando ci sono state consultazioni tra noi e le parti sociali. Le risposte di queste ultime sottolineavano la necessità di chiarire e analizzare la situazione in tutti gli Stati membri, perché le situazioni sono diverse ed esistono vari tipi di lavoratori autonomi. Ecco perché abbiamo lanciato uno studio che ci offrirà una panoramica della natura del fenomeno in tutta l'Unione europea. Una volta che avremo i risultati dello studio, la Commissione li analizzerà e, dopo essersi consultata con le parti sociali, definirà i metodi più opportuni per occuparsi del problema. Le altre categorie - il personale domestico e coloro che rientrano in simili categorie - sono coperte nella misura in cui i loro membri sono ritenuti lavoratori dipendenti secondo la legislazione nazionale. Non è quindi necessario menzionarle specificamente. Infine, alcuni emendamenti vanno respinti perché non contribuirebbero al raggiungimento dell'obiettivo che è alla base della proposta. Per riassumere, posso accettare, con alcune modifiche di minore entità, gli emendamenti nn. 2, 4, 6, 9 e 11, e parti degli emendamenti nn. 14 e 15. Respingo gli emendamenti nn. 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17 e 18. Vorrei ringraziarvi per l’apporto dato. Ringraziare in particolare l'onorevole Bouwman e mi congratulo con lui per il suo contributo e per la relazione. La direttiva sull'insolvenza ha dimostrato di essere uno strumento prezioso per tutelare i lavoratori subordinati in caso di rovesci economici, e sarà uno strumento legislativo fondamentale per affrontare l'attuale clima di chiusure ed esuberi. Sebbene sia opportuno conservare la struttura principale della direttiva, è necessario rivederne alcuni punti specifici. Approvo l'emendamento n. 2, che intende evitare l'introduzione di nuove deroghe al di là di quelle già in vigore negli Stati membri, e l'emendamento n. 9, che propone di proibire limitazioni alla possibilità di beneficiare dei diritti a titolo della presente direttiva. Sono favorevole all'emendamento n. 4 che propone di estendere la protezione dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro che si trovino in situazioni di insolvenza diverse da quelle coperte dalla definizione di insolvenza proposta dalla Commissione. Innanzitutto, l'estensione della definizione è pienamente accettabile. Per quanto riguarda l'emendamento n. 6, l'estensione a qualsiasi altra procedura o anche a situazioni di insolvenza è accettabile soltanto come opzione per gli Stati membri, ma non come obbligo. Accetto anche l'emendamento n. 11, che propone di includere l'indennità per scioglimento del rapporto di lavoro, con l'aggiunta dell'espressione "nei casi opportuni". La legge nazionale degli Stati membri deve continuare a definire il termine "indennità". L'emendamento n. 14, che propone di abolire il massimale, non è del tutto accettabile, ma condivido le vostre preoccupazioni su questo punto, e potrei accettare una disposizione che consenta massimali compatibili con l'obiettivo sociale della direttiva, in modo da evitare un livello inaccettabile per i lavoratori. Sono disposta a integrare questa disposizione con una clausola di non regressione che impedisca agli Stati membri di ridurre la tutela già offerta al momento di applicare la direttiva emendata. Infine, posso accettare la reintroduzione dell' articolo 5 della direttiva - emendamento n. 15 -, ma solo nella vecchia e immutata versione di questo articolo nella direttiva del 1980. Non posso accettare gli altri emendamenti, in particolare l'emendamento n. 13, che intende aumentare il periodo minimo di retribuzione a sei mesi. Tale aumento ridurrebbe fortemente la possibilità che la direttiva venga approvata e accollerebbe un ulteriore, gravoso onere finanziario all'erario pubblico e ai datori di lavoro, che a loro volta esprimerebbero dubbi sull'intero sistema di garanzie retributive. Non posso accettare l'emendamento n. 1 teso a evitare che i lavoratori subordinati vengano "convertiti" in lavoratori autonomi; l'emendamento n. 7 che propone di introdurre una definizione comunitaria di "lavoratore subordinato" e gli emendamenti nn. 8 e 16 che propongono di aggiungere categorie di lavoratori che non possono essere esclusi dal campo di azione della direttiva. E' necessario impegnarsi a livello nazionale nella lotta contro la "conversione" illegale. Non si deve includere una definizione comunitaria di lavoratore subordinato in una specifica direttiva, né è possibile estendere la copertura ai lavoratori autonomi, poiché essi non hanno un datore di lavoro che possa trovarsi in stato di insolvenza."@it9,9
". – Madam President, I welcome the favourable reception that the Commission proposal has received and I would like to thank Parliament for its contributions aimed at further reinforcing the protection of workers affected by the insolvency of their employer. In line with your comments I agree that there are different types of self-employed people. There are some self-employed people who are economically dependent. This issue was raised in 2000 when we had consultation with the social partners. The responses of the social partners emphasised the need to clarify and analyse the situation in all Member States because there is a diversity of situations, there are many different kinds of self-employed people. This was the reason why we have already launched a study which will provide us with an overview of the nature of the phenomenon across the European Union. Once we have the results of the study, the Commission will analyse it and after a consultation with the social partners we will present the appropriate way to deal with this issue. The other categories – home-workers and those in similar categories – are covered to the extent that they are considered to be employees under national law. There is, therefore, no need to mention them specifically. Finally, some amendments should be rejected because they would not help to achieve the underlying objective of the proposal. To sum up, I can accept, subject to some minor redrafting, Amendments Nos 2, 4, 6, 9, and 11, and parts of Amendments Nos 14 and 15. I reject Amendments Nos 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17 and 18. I would like to thank you for your contribution. I would particularly like to thank and congratulate Mr Bouwman for his contribution and for the report. The Insolvency Directive has proved to be an invaluable instrument for protecting employees in cases of economic downturns and it will be a key legislative instrument to respond to the present climate of closures and redundancies. Although the basic structure of the directive should be retained, specific points of the directive need to be revised. I welcome Amendment No 2 which aims to prevent the introduction of new restrictions beyond those currently in place in the Member States, and also Amendment No 9 which proposes to prohibit threshold provisions in order to qualify for claims under the directive. I am also in favour of Amendment No 4 which proposes to extend the protection of workers of employers in other insolvency situations beyond those situations covered by the definition of insolvency proposed by the Commission. Firstly, the broadening of the definition is fully acceptable. However, on Amendment No 6, the extension to any other procedure or even to "de facto" situations of insolvency can only be accepted as an option for the Member States and not as an obligation. I can also accept Amendment No 11, which proposes to add severance pay on termination of the employment relationship, with the addition of the term "where appropriate". The term "pay" should continue to be defined in the national law of the Member States. Amendment No 14, which proposes the abolition of a ceiling, is not acceptable in its entirety but I share your concerns on this point and I could accept a provision which allows ceilings which are compatible with the social purpose of the directive in order to avoid a level which is unacceptable for workers. I am also ready to supplement this provision with a non-regression clause which impedes Member States from lowering the protection already provided when implementing the amended directive. Finally, I can accept the reintroduction of the old Article 5 of the directive – Amendment No 15 – but this only in the old unchanged version of this article in the 1980 directive. I am unable to accept the remaining amendments, in particular Amendment No 13 which aims to increase the minimum period for pay to six months. Such an increase would seriously reduce the chance of the directive being adopted and would place a further considerable financial burden on the public purse and employers which would in turn cast doubt on the system of pay guarantees as a whole. I cannot accept Amendment No 1, which aims to prevent employees from being "converted" to self-employed persons; Amendment No 7 which proposes the introduction of a Community definition of "employee"; nor Amendments Nos 8 and 16 which propose to add categories of workers who may not be excluded from the scope of the directive. Efforts to combat illegal "conversion" must be made at national level. A Community definition of an employed person should not be included in a particular directive, and self-employed workers cannot be covered because they do not have an employer who could be insolvent."@lv10
". Mevrouw de Voorzitter, ik ben verheugd over het gunstige onthaal dat het Commissievoorstel ten deel gevallen is en ik wil het Parlement bedanken voor zijn bijdragen die erop gericht zijn de bescherming van werknemers bij insolventie van hun werkgever verder te versterken. Ik ben het met u eens dat er verschillende soorten zelfstandige werknemers zijn. Bepaalde zelfstandige werknemers zijn economisch afhankelijk. Dit probleem is in 2000 ter sprake gebracht tijdens overleg met de sociale partners. Deze beklemtoonden dat de situatie in alle lidstaten verhelderd en geanalyseerd moest worden, omdat er een verscheidenheid aan situaties bestaat en er veel verschillende soorten zelfstandige werknemers zijn. Daarom hebben wij een studie in gang gezet die ons een overzicht zal geven van de aard van dit verschijnsel in de gehele Europese Unie. Zodra de Commissie de resultaten van de studie heeft ontvangen, zal zij deze analyseren. Na overleg met de sociale partners zal zij vervolgens met een voorstel komen om dit probleem aan te pakken. De andere categorieën – thuiswerkers en dergelijke – vallen in zoverre onder de richtlijn dat zij in de nationale wetgeving beschouwd worden als werknemers. Het is derhalve niet nodig hen met name te noemen. Tot slot dienen sommige amendementen te worden verworpen omdat zij niet zouden helpen het onderliggende doel van het voorstel te bereiken. Samenvattend kan ik de volgende amendementen, onder voorbehoud van enkele kleine wijzigingen, aannemen: de amendementen 2, 4, 6, 9 en 11 en delen van de amendementen 14 en 15. Ik verwerp de amendementen 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17 en 18. Ik dank u voor uw bijdrage. Ik wil met name de heer Bouwman bedanken en hem feliciteren met zijn verslag. De insolventierichtlijn is een instrument van onschatbare waarde gebleken ten aanzien van de bescherming van werknemers in tijden van economische teruggang. In het huidige klimaat van sluitingen en gedwongen ontslagen zal de richtlijn eveneens een belangrijk wetgevingsinstrument zijn. Alhoewel de basisstructuur van de richtlijn behouden dient te blijven, zijn specifieke onderdelen ervan aan herziening toe. Ik juich amendement 2 toe, dat ten doel heeft te voorkomen dat nieuwe beperkingen worden ingevoerd naast de in de lidstaten reeds geldende beperkingen. Ik sta ook achter amendement 9, waarin wordt voorgesteld te verbieden dat drempelvoorwaarden gehanteerd worden om in aanmerking te komen voor aanspraken uit hoofde van deze richtlijn. Amendement 4 strekt tot uitbreiding van de toepassing van de richtlijn tot andere insolventiesituaties, naast de situaties die onder de door de Commissie voorgestelde definitie van insolventie vallen. Dit amendement heeft eveneens mijn steun. Ik kan mij volkomen vinden in de verbreding van de definitie. Amendement 6 is er echter op gericht naar willekeur andere insolventieprocedures of zelfs situaties waarin de facto sprake is van insolventie in de definitie op te nemen. Dit is uitsluitend aanvaardbaar als optie voor de lidstaten, niet als verplichting. In amendement 11 wordt voorgesteld vergoedingen bij beëindiging van de dienstbetrekking in de regeling op te nemen. Ik kan dit amendement steunen als de term “waar van toepassing” wordt toegevoegd. De term “vergoeding” dient in de nationale wetgeving van de lidstaten gedefinieerd te blijven. Amendement 14, waarin gevraagd wordt geen plafond vast te stellen, is in zijn totaliteit niet acceptabel. Ik deel evenwel uw bezorgdheid op dit punt. Ik zou dan ook mijn steun kunnen geven aan een bepaling die plafonds toestaat die in overeenstemming zijn met het maatschappelijk doel van de richtlijn, teneinde een voor werknemers onaanvaardbaar plafond te voorkomen. Ik ben ook bereid om een dergelijke bepaling aan te vullen met een “non-regressie”-clausule, die de lidstaten belet de reeds voorziene bescherming te verlagen wanneer zij de gewijzigde richtlijn ten uitvoer leggen. Tot slot kan ik de in amendement 15 bepleite herinvoering van het oude artikel 5 van de richtlijn accepteren, maar alleen in de oude, ongewijzigde versie van dit artikel in de richtlijn van 1980. De overige amendementen kan ik niet aannemen. Dat geldt in het bijzonder voor amendement 13, waarin voorgesteld wordt de minimumperiode voor uitbetaling te verlengen tot zes maanden. Een dergelijke verlenging zou de kans dat de richtlijn aangenomen wordt aanmerkelijk verkleinen. Daarnaast zou zij een nog grotere financiële belasting betekenen voor de schatkist en voor werkgevers, die op hun beurt het systeem van loongaranties in zijn geheel in twijfel zouden trekken. Ik kan amendement 1, dat bedoeld is om te voorkomen dat een dienstverband wordt “omgezet” in een andere relatie, niet aannemen. Amendement 7, waarin de introductie van een communautaire definitie van “werknemer” wordt voorgesteld, is evenmin acceptabel. In de amendementen 8 en 16 wordt gepleit voor het toevoegen van categorieën werknemers die niet van de werkingssfeer van de richtlijn mogen worden uitgesloten. Ook deze amendementen kan ik niet overnemen. Inspanningen ter bestrijding van illegale “omzetting” moeten op nationaal niveau plaatsvinden. Een communautaire definitie van “werknemer” hoort niet thuis in een afzonderlijke richtlijn en zelfstandige werknemers kunnen niet onder de werkingssfeer van de richtlijn vallen, aangezien zij geen werkgever hebben die insolvent zou kunnen zijn."@nl2
"Senhora Presidente, congratulo-me com a recepção favorável dada à proposta da Comissão e gostaria de agradecer ao Parlamento os seus contributos para reforçar ainda mais a protecção dos trabalhadores em caso de insolvência dos respectivos empregadores. Em sintonia com os vossos comentários, concordo que existem diferentes tipos de trabalhadores por conta própria. Há trabalhadores por conta própria que são economicamente dependentes. Esta questão foi levantada em 2000, quando procedemos à consulta dos parceiros sociais. As respostas destes salientaram a necessidade de se clarificar e analisar a situação na totalidade dos Estados-Membros, porque existe uma diversidade de situações, há uma enorme série de trabalhadores por conta própria. Esta a razão pela qual lançámos já um estudo que nos permita ter uma visão global da natureza deste fenómeno em toda a União Europeia. Assim que disponhamos dos resultados do estudo, a Comissão analisá-los-á e, após consulta dos parceiros sociais, proporá a melhor forma de abordar esta questão. As restantes categorias - trabalhadores domésticos e categorias afins - encontram-se cobertas, desde que sejam considerados trabalhadores assalariados ao abrigo das legislações nacionais. Não existe, por conseguinte, qualquer necessidade de se lhes fazer menção específica. Por último, algumas alterações terão de ser rejeitadas por não ajudarem à consecução do objectivo subjacente à proposta. Em suma, posso aceitar, com ligeiras alterações na respectiva redacção, as alterações 2, 4, 6, 9 e 11, e partes das alterações 14 e 15. Rejeito as alterações 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17 e 18. Gostaria de agradecer os vossos contributos. Gostaria, em especial, de agradecer ao senhor deputado Bouwman os seus contributos e o seu relatório e de o felicitar pelo trabalho desenvolvido. A Directiva relativa à insolvência provou ser um instrumento valioso para a protecção dos trabalhadores em caso de problemas económicos e será um instrumento legislativo crucial para dar resposta ao actual clima, marcado por encerramentos e despedimentos. Apesar de a estrutura básica da Directiva dever ser mantida, há aspectos específicos da mesma que carecem de revisão. Congratulo-me com a alteração 2, que visa evitar a introdução de novas restrições para além das que estão já actualmente em vigor nos Estados-Membros, bem como com a alteração 9, que propõe a proibição de disposições restritivas como condição para o benefício de direitos a título da presente Directiva. Sou igualmente favorável à alteração 4, que propõe estender a protecção dos trabalhadores de empregadores que estejam noutras situações de insolvência para além das cobertas pela definição de insolvência proposta pela Comissão. Em primeiro lugar, o alargamento da definição é totalmente aceitável. No entanto, no que respeita à alteração 6, a extensão a qualquer outro procedimento ou mesmo a situações de insolvência apenas podem ser aceites como uma opção para os Estados-Membros e não como uma obrigação. Posso também aceitar a alteração 11, que propõe acrescentar o pagamento de indemnizações a que os trabalhadores têm direito aquando da cessação da relação contratual, acrescentando a expressão "sempre que necessário". O termo "pagamento" deveria continuar a ser definido pela legislação nacional dos Estados-Membros. A alteração 14, que propõe a abolição de um limite, não é aceitável na íntegra, embora partilhe da vossa preocupação a este respeito e possa aceitar uma disposição que permita limites compatíveis com o objectivo social da Directiva, por forma a evitar um nível que seja inaceitável para os trabalhadores. Estou também pronta a complementar esta disposição com uma cláusula de não regressão, que impeça os Estados-Membros de reduzirem a protecção que já prevêem, aquando da aplicação da Directiva alterada. Por último, posso aceitar a reintrodução do antigo artigo 5º da Directiva - alteração 15 -, mas apenas se se tratar da antiga versão inalterada deste artigo, tal como constava da Directiva de 1980. Não posso aceitar as restantes alterações, em particular a alteração 13, que visa aumentar para seis meses o período mínimo que dá lugar ao pagamento dos créditos em dívida pela instituição de garantia. Este aumento reduziria consideravelmente as hipóteses de a Directiva vir a ser adoptada e representaria um peso acrescido considerável, em termos financeiros, para o erário público e para os empregadores, o que lançaria, por seu turno, dúvidas sobre o sistema de garantias de pagamentos no seu todo. Não posso aceitar a alteração 1, que visa impedir que os assalariados sejam "convertidos" em empregados por conta própria; a alteração 7, que propõe a introdução de uma definição comunitária de "trabalhador assalariado"; nem as alterações 8 e 16, que propõem acrescentar categorias de trabalhadores que não podem ficar excluídos do campo de aplicação desta Directiva. Os esforços para combater a "conversão" deverão ser feitos a nível nacional. Não deverá incluir-se numa Directiva específica uma definição comunitária de trabalhador assalariado, e os trabalhadores por conta própria não poderão ficar abrangidos, porque não possuem um empregador que possa ficar em situação de insolvência."@pt11
"Fru talman! Jag välkomnar det positiva mottagande som kommissionens förslag har fått och jag skulle vilja tacka parlamentet för deras bidrag som syftar till att ytterligare stärka skyddet för arbetstagare som påverkas av arbetsgivarens insolvens. I enlighet med era kommentarer håller jag med om att det finns olika typer av egenföretagare. Det finns vissa egenföretagare som är ekonomiskt beroende. Denna fråga togs upp 2000, när vi hade ett samråd med arbetsmarknadens parter. Svaren från arbetsmarknadens parter underströk behovet av att klargöra och analysera situationen i alla medlemsstater, eftersom det finns en mängd olika situationer, och många olika typer av egenföretagare. Detta är skälet till att vi redan har startat en studie som kommer att ge oss en översikt av fenomenets karaktär inom hela Europeiska unionen. När vi väl har resultaten av studien, kommer kommissionen att analysera dem, och efter ett samråd med arbetsmarknadens parter kommer vi att lägga fram ett lämpligt sätt att ta itu med denna fråga. De andra kategorierna – hemarbetande och dem inom liknande kategorier – omfattas i den mån som de anses vara anställda enligt den nationella lagstiftningen. Det finns därför inget behov av att nämna dem särskilt. Slutligen bör några ändringsförslag förkastas, eftersom de inte skulle bidra till att uppnå förslagets bakomliggande mål. Sammanfattningsvis kan jag, med förbehåll för vissa smärre ändringar, godkänna ändringsförslagen 2, 4, 6, 9, och 11, och delar av ändringsförslagen 14 och 15. Jag förkastar ändringsförslagen 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17 och 18. Jag skulle vilja tacka er för ert bidrag. Jag skulle särskilt vilja tacka och gratulera herr Bouwman till hans bidrag och till betänkandet. Insolvensdirektivet har visat sig vara ett värdefullt instrument för att skydda arbetstagarna vid ekonomiska nedgångar, och det kommer att vara ett grundläggande lagstiftningsinstrument för att bemöta det nuvarande klimatet med nedläggningar och avskedanden. Även om direktivets grundläggande struktur bör behållas, måste särskilda punkter i direktivet revideras. Jag välkomnar ändringsförslag 2, vilket syftar till att förhindra att nya restriktioner införs utöver dem som för närvarande gäller i medlemsstaterna, och också ändringsförslag 9, i vilket det förslås att man skall förbjuda tröskelbestämmelser för att uppfylla kraven för fordringar enligt direktivet. Jag stöder också ändringsförslag 4, i vilket en utvidgning föreslås av skyddet av arbetstagarna hos arbetsgivare i andra insolvenssituationer utöver de situationer som omfattas av den definition av insolvens som kommissionen föreslår. För det första är utvidgningen av definitionen helt och hållet godtagbar. Men när det gäller ändringsförslag 6 kan utvidgningen till att omfatta eventuella andra förfaranden eller till och med ”de facto”-situationer med insolvens endast godkännas som ett alternativ för medlemsstaterna och inte som en skyldighet. Jag kan också godkänna ändringsförslag 11, i vilket man föreslår att avgångsvederlag skall läggas till vid upphörande av anställningsförhållandet, med tillägget av begreppet ”där det är lämpligt”. Begreppet ”lön” bör fortsätta att definieras i medlemsstaternas nationella lagstiftning. Ändringsförslag 14, i vilket avskaffandet av en övre gräns föreslås, är inte godtagbart i sin helhet, men jag delar er oro angående denna fråga, och jag skulle kunna godta en bestämmelse enligt vilken övre gränser tillåts som är förenliga med direktivets sociala ändamål, i syfte att undvika en nivå som är oacceptabel för arbetstagarna. Jag är också villig att foga en klausul om icke-försämring till denna bestämmelse, som hindrar medlemsstaterna från att sänka det skydd som redan tillhandahålls, vid tillämpningen av det ändrade direktivet. Jag kan slutligen godkänna återinförandet av den gamla artikel 5 i direktivet – ändringsförslag 15 – men enbart i den gamla oförändrade versionen av denna artikel i direktivet från 1980. Jag kan inte godkänna de återstående ändringsförslagen, särskilt ändringsförslag 13, som syftar till att öka minimiperioden för lön till sex månader. En sådan ökning skulle allvarligt minska direktivets möjlighet att antas och skulle lägga ytterligare en avsevärd ekonomisk börda på statskassan och på arbetsgivarna, vilket i sin tur skulle leda till ett ifrågasättande av systemet med lönegarantier i sin helhet. Jag kan inte godkänna ändringsförslag 1, vilket syftar till att förhindra att arbetstagare ”omvandlas” till egenföretagare; ändringsförslag 7, i vilket införandet av en gemenskapsdefinition av ”arbetstagare” föreslås; och inte heller ändringsförslagen 8 och 16, i vilka det föreslås att kategorier för arbetstagare som inte kan undantas från direktivets räckvidd skall läggas till. Ansträngningar för att bekämpa olaglig ”omvandling” måste göras på nationell nivå. En gemenskapsdefinition av en anställd person bör inte införlivas i ett särskilt direktiv, och arbetstagare som är egenföretagare kan inte omfattas, eftersom de inte har någon arbetsgivare som skulle kunna vara insolvent."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph