Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-11-15-Speech-4-133"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011115.5.4-133"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Je souhaiterais préciser les raisons pour lesquelles j'ai voté en faveur de ce rapport tel que modifié. Tout d'abord, je pense qu'il s'agit d'une position équilibrée qui améliore la protection de l'environnement et de la santé des citoyens, d'une part, et maintient la compétitivité de l'industrie chimique, d'autre part, tout en s'inscrivant dans le cadre de la stratégie de développement durable adoptée à Göteborg. Il faut bien se rendre compte que seule une infime minorité des plus de 100.000 substances chimiques existantes ont été testées actuellement et, qu'en outre, leur production augmente chaque année. Ainsi, seulement 14 % des substances chimiques produites dans une quantité supérieure à une tonne font l'objet d'une classification dans le système actuel. Les tristes événements de Toulouse ont récemment démontré l'urgente nécessité de combler ce manque de connaissances. En même temps, il est nécessaire de créer un système d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation qui soit "gérable" pour les autorités publiques et que l'industrie puisse, en temps voulu, alimenter avec les données nécessaires. L'approche du rapport me paraît également équilibrée car, outre les considérations purement environnementalistes, il prend en considération certains aspects socio-économiques de la future législation (notamment le fait que les travailleurs de l'industrie chimique soient davantage exposés, ou encore les contraintes spécifiques portant sur les petites et moyennes entreprises). De la même manière, le rapport favorise la transparence tout en respectant la protection des données et le secret industriel, ce qui me paraît une bonne chose. Des références claires au principe de précaution et au principe de substitution ont, en outre, été rajoutées au texte de la Commission. Enfin, l'un des points les plus importants reste, selon moi, l'exigence que les substances fassent l'objet d'un enregistrement (même si simplifié pour certains d'entre elles). En effet, ce sont souvent les substances produites dans des quantités plus réduites qui sont les plus dangereuses pour la santé ou l'environnement. Les calendriers préconisés dans le rapport me semblent également corrects puisque réalistes. Je me félicite de ce que le Livre Blanc soit suivi d'une série de futures propositions législatives de la Commission et j'attends celles-ci avec intérêt."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg vil gerne præcisere, hvorfor jeg har stemt for denne ændrede betænkning. Jeg mener først og fremmest, at det drejer sig om en afbalanceret holdning, der på den ene side forbedrer beskyttelsen af miljøet og borgernes sikkerhed, og på den anden side vedligeholder den kemiske industris konkurrenceevne, samtidig med at den indgår i den strategi for en bæredygtig udvikling, der blev vedtaget i Göteborg. Vi skal være helt klar over, at kun en meget lille del af de mere end 100.000 eksisterende kemiske stoffer er blevet testet på nuværende tidspunkt, og at produktionen heraf desuden øges hvert år. Således er det kun 14% af de kemiske stoffer, som produceres i mængder over 1 t, der er genstand for en klassificering i det aktuelle system. De triste begivenheder i Toulouse for kort tid siden har påvist det presserende behov for at råde bod på denne manglende viden. Samtidig er det nødvendigt at skabe et system til registrering, vurdering og godkendelse, som kan forvaltes af de offentlige myndigheder, og som industrien, når tiden er inde, kan fodre med de nødvendige oplysninger. Betænkningens synsvinkel forekommer mig ligeledes afbalanceret, for ud over de rent miljømæssige betragtninger overvejer den visse socialøkonomiske aspekter af den kommende lovgivning (især det faktum, at de kemiske industriarbejdere er mere udsatte, eller de specifikke krav til de små og mellemstore virksomheder). På samme måde fremmer betænkningen gennemsigtigheden, alt imens den respekterer princippet om databeskyttelse og forretningshemmelighed, hvilket forekommer mig at være en god ting. Klare henvisninger til princippet om forsigtighed og substitution er desuden blevet tilføjet Kommissionens tekst. Endelig forbliver et af de vigtigste punkter ifølge mig kravet om, at stoffer bliver genstand for en registrering (selv om den for visse stoffers vedkommende bliver forenklet). Faktisk er det ofte de stoffer, der er fremstillet i mindre mængder, som er de farligste for helbredet eller for miljøet. De tidsplaner, der er opstillet i betænkningen, forekommer mig også at være rigtige, eftersom de virker realistiske. Jeg glæder mig over, at hvidbogen bliver fulgt op af en række kommende lovforslag fra Kommissionen, og jeg imødeser disse med interesse."@da1
". Ich möchte näher erläutern, warum ich für den Bericht in seiner geänderten Form gestimmt habe. Zunächst einmal bin ich der Auffassung, dass es sich um einen ausgewogenen Standpunkt handelt, der einerseits zu einer Verbesserung des Umweltschutzes und der Gesundheit der Bürger beiträgt, aber gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der chemischen Industrie aufrechterhält, ohne dabei die in Göteborg verabschiedete Strategie der nachhaltigen Entwicklung außer Acht zu lassen. Man muss sich einmal vor Augen halten, dass nur eine geringe Zahl der mehr als 100 000 existierenden Chemikalien bisher getestet wurde und dass die Produktion überdies Jahr für Jahr steigt. So werden mit dem gegenwärtigen Klassifikationssystem lediglich 14 % der Chemikalien, von denen mehr als eine Tonne hergestellt wird, voll erfasst. Die schrecklichen Ereignisse von Toulouse haben unlängst gezeigt, dass es unbedingt notwendig ist, diese Wissenslücke zu schließen. Gleichzeitig benötigen wir dringend ein Erfassungs-, Bewertungs- und Genehmigungssystem, das für die staatlichen Behörden leicht handhabbar ist und das die Industrie rechtzeitig mit den erforderlichen Angaben versorgt. Der Ansatz des Berichts erscheint mir ebenfalls ausgewogen, da er neben rein umweltschutzbezogenen Erwägungen auch einige sozioökonomische Aspekte der künftigen Rechtsvorschriften (vor allem die Tatsache, dass die Beschäftigten der Chemieindustrie einem besonderen Risiko ausgesetzt sind, oder auch die besonderen Belastungen für kleine und mittlere Unternehmen) berücksichtigt. Ebenso fördert der Bericht die Transparenz, ohne dabei den Datenschutz und das Betriebsgeheimnis zu vernachlässigen, was mir ein wichtiger Aspekt zu sein scheint. Überdies wurden in den Text der Kommission eindeutige Hinweise auf das Vorsorgeprinzip und das Substitutionsprinzip aufgenommen. Schließlich ist einer der wichtigsten Punkte in meinen Augen nach wie vor die Forderung, dass Chemikalien registriert werden (auch wenn dies für einige vereinfacht erfolgen kann). So sind es oftmals die in geringerer Menge hergestellten Chemikalien, die für die Gesundheit oder die Umwelt am schädlichsten sind. Die im Bericht vorgeschlagenen Fristen sind meines Erachtens ebenfalls angemessen, da sie realistisch sind. Ich bin sehr erfreut, dass auf das Weißbuch weitere Legislativvorschlägen der Kommission folgen sollen, denen ich mit großem Interesse entgegensehe."@de7
". Θα ήθελα να διευκρινίσω τους λόγους για τους οποίους υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση, έτσι όπως αυτή τροποποιήθηκε. Πρώτον, πιστεύω ότι πρόκειται, αφενός, για μια ισορροπημένη θέση, η οποία βελτιώνει την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών και, αφετέρου, εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα της χημικής βιομηχανίας και εντάσσεται ταυτόχρονα στο πλαίσιο της στρατηγικής της αειφόρου ανάπτυξης που υιοθετήθηκε στο Γκέτεμποργκ. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο ένα τραγικά αμελητέο ποσοστό χημικών ουσιών (περισσότερες από 100 000 υφιστάμενες χημικές ουσίες) έχει υποβληθεί σε δοκιμές, ενώ, αντίθετα, η παραγωγή τους αυξάνεται ετησίως. Έτσι, μόνο το 14% των χημικών ουσιών που παράγονται σε συνολικές ποσότητες που υπερβαίνουν τον ένα τόνο αποτελεί αντικείμενο ταξινόμησης στο ισχύον σύστημα. Τα δυσάρεστα γεγονότα στην Τουλούζη κατέδειξαν πόσο επείγουσα είναι η ανάγκη να καλύψουμε το κενό αυτό. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο να δημιουργήσουμε ένα σύστημα καταχώρισης, αξιολόγησης και παροχής αδείας το οποίο θα είναι εύκολο να διαχειριστούν οι δημόσιοι φορείς και το οποίο θα μπορεί να τροφοδοτεί, εν ευθέτω χρόνω, η βιομηχανία με τα απαραίτητα δεδομένα. Η προσέγγιση της έκθεσης μου φαίνεται επίσης ισορροπημένη, διότι, παρά τον καθαρά περιβαλλοντικό χαρακτήρα της, λαμβάνει υπόψη ορισμένες κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους της μελλοντικής νομοθεσίας (κυρίως το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στη χημική βιομηχανία εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε χημικές ουσίες ή τα συγκεκριμένα εμπόδια που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις). Ομοίως, η έκθεση ευνοεί τη διαφάνεια, σεβόμενη ταυτόχρονα την προστασία των δεδομένων και του βιομηχανικού απορρήτου, γεγονός που, κατά τη γνώμη μου, είναι θετικό. Σαφείς αναφορές στις αρχές της προφύλαξης και της αντικατάστασης προστέθηκαν επίσης στο κείμενο της Επιτροπής. Τέλος, ένα από τα σημαντικότερα σημεία αποτελεί, νομίζω, η ανάγκη να καταχωρούνται οι ουσίες (ακόμα και αν αυτή η διαδικασία είναι πολύ απλουστευμένη για κάποιες από αυτές). Πράγματι, έχει αποδειχθεί ότι οι ουσίες που παράγονται σε περιορισμένες ποσότητες είναι οι πλέον επικίνδυνες για την υγεία ή το περιβάλλον. Επίσης, το χρονοδιάγραμμα που προτείνεται στην έκθεση μου φαίνεται εξίσου καλό, επειδή είναι ρεαλιστικό. Χαιρετίζω το γεγονός ότι μια σειρά μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής θα ακολουθήσουν τη Λευκή Βίβλο. Τις αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον."@el8
". I wish to explain my reasons for voting in favour of this report as amended. First of all, I feel that it adopts a balanced position, which will improve environmental protection and public health on the one hand and which maintains the competitiveness of the chemical industry on the other, in line with the strategy for sustainable development adopted in Göteborg. We must understand the fact that only a tiny minority of the more than 100 000 chemical substances in existence have to date been tested and that, furthermore, they are being produced in greater numbers each year. Consequently, only 14% of chemical substances produced in a quantity of more than one tonne are given a classification under the current system. The tragic events in Toulouse recently demonstrated the urgent need to close this gap in our knowledge. At the same time, we need to create a system of registration, assessment and authorisation that is ‘manageable’ for public authorities and that the industry can, in due course, supplement with the necessary data. The report’s approach seems to be equally balanced because, apart from purely environmental considerations, it takes account of various socio-economic aspects of prospective legislation, not least the fact that workers in the chemical industry are more exposed, and the specific constraints affecting small and medium-sized enterprises. Similarly, the report favours transparency whilst respecting data protection and industrial secrecy, which I think is to be welcomed. Clear references to the precautionary principle and the substitution principle have, furthermore, been added to the Commission text. Lastly, one of the most important points, to my mind, is still the requirement for substances to be registered, even if some of them are only registered in a simplified form. It is often the substances produced in smaller quantities that are the most dangerous for health or for the environment. I also feel that the timetables put forward in the report are appropriate because they are realistic. I am very pleased that the White Paper will be followed up with a range of legislative proposals by the Commission and I look forward with great interest to seeing them."@en3
"(FR) Desearía concretar los motivos que me han llevado a votar a favor de este informe, tal y como ha quedado tras ser modificado. De entrada, creo que se trata de una postura equilibrada, que, por una parte, mejora la protección del medio ambiente y de la salud de los ciudadanos, y, por otra, mantiene la competitividad de la industria química, sin dejar de inscribirse en el marco de la estrategia de desarrollo duradero adoptada en Gotemburgo. Dense cuenta de que, de las más de 100.000 sustancias químicas que existen, en la actualidad sólo una ínfima minoría ha sido testada, y de que, además, su producción aumenta cada año. Así, en el sistema actual, sólo un 14% de las sustancias químicas producidas en una cantidad superior a una tonelada es objeto de clasificación. Los tristes acontecimientos de Toulouse han demostrado recientemente la urgente necesidad de suplir esta falta de información. Al mismo tiempo, es necesario crear un sistema de registro, evaluación y autorización que sea “gestionable” para las autoridades públicas y que la industria pueda, en el momento que lo desee, alimentar con los datos necesarios. Igualmente, el enfoque del informe me parece equilibrado porque, además de los argumentos puramente medioambientalistas, tiene en consideración ciertos aspectos socioeconómicos de la futura legislación (sobre todo el hecho de que los trabajadores de la industria química estén más expuestos, o los condicionantes concretos que afectan a las pequeñas y medianas empresas). Asimismo, el informe favorece la transparencia respetando al mismo tiempo la protección de datos y el secreto industrial, lo cual es una buena cosa. Por ende, se han añadido al texto de la Comisión referencias claras al principio de precaución y al principio de sustitución. Finalmente, en mi opinión, uno de los puntos más importantes es la exigencia de que las sustancias tengan que ser registradas (aunque se trate de un registro simplificado para algunas de ellas). Efectivamente, a menudo las sustancias producidas en cantidades más reducidas son las más peligrosas para la salud o el medio ambiente. Los calendarios que plantea el informe me parecen igualmente correctos, porque son realistas. Me alegro de que tras el Libro Blanco se sucedan una serie de futuras propuestas legislativas de la Comisión, y las espero con interés."@es12
"Haluaisin täsmentää syyt, joiden vuoksi äänestin tämän mietinnön puolesta sellaisena kuin se on muutettuna. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että se on tasapainoinen kannanotto, joka parantaa ympäristön- ja kansalaisten terveydensuojelua ja turvaa samalla kemianteollisuuden kilpailukyvyn Göteborgin Eurooppa-neuvostossa hyväksytyn kestävän kehityksen strategian mukaisesti. On kuitenkin otettava huomioon, että nykyisin testataan vain pieni osa nykyisistä yli 100 000 kemikaalista, ja lisäksi niiden tuotanto kasvaa vuodesta toiseen. Vain 14 prosenttia tonnia suurempina määrinä valmistetuista kemikaaleista on luokiteltu nykyisessä järjestelmässä. Äskettäiset Toulousen ikävät tapahtumat osoittivat, että tämä tiedonpuute on tarpeen korjata kiireesti. Samalla on tarpeen luoda rekisteröinti-, arviointi- ja lupajärjestelmä, joka on viranomaisten "hallinnoitavissa" ja johon teollisuus voi aika ajoin toimittaa tarvittavat tiedot. Mietinnön lähestymistapa vaikuttaa minusta tasapainoiselta senkin vuoksi, että puhtaasti ympäristönsuojelullisten näkökohtien lisäksi siinä on otettu huomioon tietyt tulevaan lainsäädäntöön liittyvät sosiaalis-taloudelliset seikat (etenkin se, että kemianteollisuuden työntekijät altistuvat muita enemmän kemikaaleille, sekä pienille ja keskisuurille yrityksille asetetut erityispakotteet). Samalla mietinnössä suositellaan avoimuuden lisäämistä, mutta varmistetaan kuitenkin tietosuoja ja omistusoikeuksien suoja, mikä vaikuttaa minusta asialliselta. Lisäksi komission tekstiin on lisätty selvät viittaukset ennalta varautumisen periaatteeseen ja korvaamisperiaatteeseen. Loppujen lopuksi yksi tärkeimmistä seikoista on mielestäni se vaatimus, jonka mukaan aineet on rekisteröitävä (tosin jotkin niistä yksinkertaistettua menettelyä käyttäen). Pieninä määrinä valmistetut aineet ovat nimittäin usein vaarallisimpia terveydelle ja ympäristölle. Myös mietinnössä suositellut aikataulut vaikuttavat minusta asianmukaisilta ja realistisilta. Olen iloinen, että valkoista kirjaa seuraa tulevaisuudessa sarja komission lainsäädäntöehdotuksia, joita odotan kiinnostuneena."@fi5
"Vorrei precisare le ragioni per cui ho votato a favore della relazione, così come modificata. Innanzitutto, giudico equilibrata la posizione in essa espressa. Infatti, pur inserendosi nell’ambito della strategia di sviluppo sostenibile approvata a Göteborg, essa, da un lato, migliora la salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini, mentre dall’altro mantiene la competitività dell’industria chimica competitiva. Dobbiamo renderci conto che solo un’infima minoranza delle oltre 100.000 sostanze chimiche esistenti è stata testata; inoltre, la produzione di queste sostanze aumenta ogni anno. Dunque, nel sistema attuale, solo il 14 per cento delle sostanze chimiche prodotte in quantità superiore a 1 tonnellata è oggetto di una classificazione. Di recente, i tristi eventi di Tolosa hanno mostrato quanto sia urgente sopperire a questa mancanza di conoscenze. Allo stesso tempo, occorre creare un sistema di registrazione, valutazione e autorizzazione che possa essere “gestito” dalle autorità pubbliche e integrato dall’industria, ove opportuno, con i dati necessari. Giudico equilibrato anche l’approccio della relazione. Al di là delle considerazioni puramente ambientaliste, infatti, si tiene conto di taluni aspetti socioeconomici della futura legislazione (mi riferisco in particolare alla questione della maggiore esposizione dei dipendenti dell’industria chimica e ai vincoli specifici relativi alle PMI). Allo stesso modo, giudico con favore la trasparenza auspicata dalla relazione, nel rispetto della tutela dei dati e del segreto industriale. Inoltre, il testo della Commissione è stato integrato con riferimenti chiari ai principi di precauzione e di sostituzione. Per concludere, credo che uno degli aspetti più importanti rimanga l’esigenza di una registrazione di le sostanze (seppure in modo semplificato per alcune di esse). Spesso, infatti, le sostanze prodotte in quantità più ridotte sono le più pericolose per la salute o per l’ambiente. Giudico corretti anche i tempi previsti nella relazione, in quanto realistici. Mi rallegro che al Libro bianco, in futuro, farà seguito una serie di proposte legislative della Commissione e le attendo con interesse."@it9
". I wish to explain my reasons for voting in favour of this report as amended. First of all, I feel that it adopts a balanced position, which will improve environmental protection and public health on the one hand and which maintains the competitiveness of the chemical industry on the other, in line with the strategy for sustainable development adopted in Göteborg. We must understand the fact that only a tiny minority of the more than 100 000 chemical substances in existence have to date been tested and that, furthermore, they are being produced in greater numbers each year. Consequently, only 14% of chemical substances produced in a quantity of more than one tonne are given a classification under the current system. The tragic events in Toulouse recently demonstrated the urgent need to close this gap in our knowledge. At the same time, we need to create a system of registration, assessment and authorisation that is ‘manageable’ for public authorities and that the industry can, in due course, supplement with the necessary data. The report’s approach seems to be equally balanced because, apart from purely environmental considerations, it takes account of various socio-economic aspects of prospective legislation, not least the fact that workers in the chemical industry are more exposed, and the specific constraints affecting small and medium-sized enterprises. Similarly, the report favours transparency whilst respecting data protection and industrial secrecy, which I think is to be welcomed. Clear references to the precautionary principle and the substitution principle have, furthermore, been added to the Commission text. Lastly, one of the most important points, to my mind, is still the requirement for substances to be registered, even if some of them are only registered in a simplified form. It is often the substances produced in smaller quantities that are the most dangerous for health or for the environment. I also feel that the timetables put forward in the report are appropriate because they are realistic. I am very pleased that the White Paper will be followed up with a range of legislative proposals by the Commission and I look forward with great interest to seeing them."@lv10
"Ik zou willen aangeven waarom ik een stem heb uitgebracht voor dit verslag in de gewijzigde vorm. Het betreft hier in mijn ogen een evenwichtig standpunt, allereerst omdat enerzijds aangedrongen wordt op bescherming van het milieu en de gezondheid van de consument en anderzijds aandacht gevraagd wordt voor behoud van de concurrentiepositie van de chemische industrie, met inachtneming van de strategie van duurzame ontwikkeling zoals die is vastgesteld in Göteborg. We dienen goed te beseffen dat slechts een miniem deel van de 100.000 bestaande chemische stoffen op dit moment getest is en dat de productie van chemische stoffen bovendien ieder jaar toeneemt. Zo wordt in het huidige systeem slechts 14 procent van de chemische stoffen die in hoeveelheden van meer dan één ton per jaar geproduceerd worden geclassificeerd. Het tragische ongeval in Toulouse van onlangs heeft duidelijk gemaakt dat het dringend noodzakelijk is dit gebrek aan kennis weg te werken. Tegelijkertijd is het noodzakelijk een registratie-, evaluatie- en vergunningensysteem op te zetten dat beheersbaar is voor de overheidsinstanties en waarvoor het bedrijfsleven te zijner tijd de noodzakelijke gegevens zal kunnen aanleveren. Evenwichtig lijkt de in het verslag gekozen benadering me ook omdat de rapporteur behalve zuiver milieutechnische aspecten ook een aantal sociaal-economische factoren in zijn overwegingen betrekt (met name de toenemende gezondheidsrisico’s voor de werknemers in de chemische industrie, of de noodzaak van specifieke regels voor kleine en middelgrote bedrijven). Evenwicht is ook aanwezig tussen de roep om vergroting van de transparantie enerzijds en de aandacht voor bescherming van gegevens en van het fabrieksgeheim anderzijds - een goede zaak, dunkt me. Bovendien zijn heldere verwijzingen naar het voorzorgsbeginsel en het vervangingsbeginsel aan de tekst van de Commissie toegevoegd. Laatste punt ten slotte, een van de belangrijkste punten mijns inziens: in het verslag wordt geëist dat stoffen onderworpen worden aan een registratieprocedure (al gaat het voor sommige stoffen om een vereenvoudigde procedure). Vaak vormen de stoffen die in kleinere hoeveelheden geproduceerd worden namelijk het grootste gevaar voor de gezondheid of voor het milieu. Ook lijken de in het verslag aanbevolen tijdspaden me realistisch en derhalve correct. Het doet me deugd dat het Witboek gevolgd zal worden door een serie wetgevingsvoorstellen van de Commissie. Die zie ik met belangstelling tegemoet."@nl2
"Gostaria de dar a conhecer as razões que me levaram a votar a favor deste relatório, tal como alterado. Em primeiro lugar, penso que se trata de uma posição equilibrada que, por um lado, melhora a protecção do ambiente e da saúde dos cidadãos e, por outro, mantém a competitividade da indústria química, inscrevendo-se, simultaneamente, no âmbito da estratégia de desenvolvimento sustentável adoptada em Gotemburgo. Efectivamente, é preciso que nos consciencializemos de que apenas uma ínfima minoria das mais de 100 000 substâncias químicas estão hoje, efectivamente, testadas e que, para além disso, a sua produção aumenta de ano para ano. Assim, ao abrigo do actual sistema, apenas 14% das substâncias químicas produzidas em quantidade superior a uma tonelada são objecto de uma classificação. Os tristes acontecimentos de Toulouse demonstraram realmente a necessidade imperiosa de se colmatar esta falta de conhecimentos. Simultaneamente, é necessário criar um sistema de registo, avaliação e autorização que seja "gerível" para as autoridades públicas e que a indústria possa, em tempo oportuno, alimentar com os dados necessários. A abordagem do relatório parece-me também equilibrada, porque, para além de considerações meramente ambientalistas, tem em conta certos aspectos sócio-económicos da futura legislação (nomeadamente o facto de os trabalhadores da indústria química estarem mais expostos, ou ainda as obrigações específicas que recaem sobre as pequenas e médias empresas). De igual modo, o relatório favorece a transparência, respeitando, simultaneamente, a protecção dos dados e o segredo industrial, o que me parece positivo. Foram, para além disso, acrescentadas ao texto da comissão referências claras ao princípio da precaução e ao princípio da substituição. Por último, um dos aspectos mais importantes continua, a meu ver, a ser a exigência de que as substâncias sejam objecto de um registo (ainda que simplificado, no caso de algumas delas). Com efeito, são frequentemente as substâncias produzidas em quantidades mais reduzidas que se revelam mais perigosas para a saúde ou para o ambiente. Os calendários preconizados no relatório parecem-me também correctos, por serem realistas. Congratulo-me com o facto de o Livro Branco vir a ser complementado por uma série de futuras propostas legislativas da Comissão e aguardo-as com interesse."@pt11
"Jag skulle vilja klargöra skälen till att jag har röstat för detta betänkande, såsom det har ändrats. Först och främst anser jag att detta är en väl avvägd ståndpunkt som förbättrar miljöskyddet och medborgarnas hälsa å ena sidan och å andra sidan upprätthåller den kemiska industrins konkurrenskraft, samtidigt som den följer strategin om en hållbar utveckling, vilken antogs i Göteborg. Man bör vara medveten om att det endast är en oändligt liten del av de mer än 100 000 existerande kemikalierna som hittills har testats, och att produktionen av dem dessutom ökar för varje år. Endast 14 procent av de kemikalier som produceras i mängder som överskrider ett ton blir klassificerade i det aktuella systemet. De tragiska händelserna i Toulouse visade nyligen att det är brådskande att komma till rätta med denna brist på kunskap. Samtidigt är det nödvändigt att skapa ett system för registrering, bedömning och godkännande som är ”hanterbart” för de offentliga myndigheterna, och att industrin i god tid skall kunna tillhandahålla nödvändiga data. Synsättet i betänkandet verkar också vara väl avvägt, eftersom man utöver de strikt miljömässiga hänsynstagandena också beaktar vissa socioekonomiska aspekter på den framtida lagstiftningen (framför allt det faktum att arbetstagarna inom kemiindustrin är mer exponerade eller de specifika kraven på små och medelstora företag). På samma sätt främjar betänkandet öppenheten samtidigt som skydd av uppgifter och industrisekretessen respekteras, vilket framstår som en god sak. Tydliga hänvisningar till försiktighetsprincipen och subsidiaritetsprincipen har dessutom fogats till kommissionens text. En av de viktigaste punkterna är enligt min mening slutligen kravet på att ämnen måste registreras (även om det kan vara ett förenklat förfarande för vissa av dem). Det är ofta de ämnen som tillverkas i minst mängder som är allra farligast för hälsan och miljön. De tidtabeller som förordas i betänkandet verkar också vara de rätta, eftersom de är realistiska. Jag gläder mig åt att vitboken kommer att åtföljas av en rad framtida lagstiftningsförslag från kommissionen, och jag väntar på dem med intresse."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"all"10,3
"alle"1,2,7
"todas"12,11

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph