Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-11-14-Speech-3-206"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011114.9.3-206"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, εδώ και πολύ καιρό έχουμε μια συνθήκη εναντίον των βιολογικών όπλων και των όπλων με τοξίνες. Η εφαρμογή της και η παρακολούθηση της εφαρμογής της δεν είναι δυνατή χωρίς ένα πρωτόκολλο που προβλέπει τους τρόπους για να γίνεται αυτό. Επί χρόνια προσπαθήσαμε να το κάνουμε. Δεν τα καταφέραμε. Σαμποτάρισαν το πρωτόκολλο οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί μη με ρωτάτε. Διαβάζω αμερικανούς αναλυτές που λένε ότι δεν είχαν προλάβει να τελειώσουν κάποια προγράμματα τέτοιου πολέμου που είχαν και έτρεχαν. Εν πάση περιπτώσει, μετά τα φοβερά γεγονότα στη Νέα Υόρκη και μετά τα κρούσματα του άνθρακα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει οπωσδήποτε να επανέλθουμε το ταχύτερο δυνατό στην έννοια της παρακολούθησης και της εφαρμογής αυτής της συνθήκης. Άκουσα με μεγάλη έκπληξη τον κύριο Επίτροπο να λέει ότι δεν έχει αλλάξει η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι δεν πρόκειται να έχουμε σύντομα ένα πρωτόκολλο και όσα προβλέπει αυτό για την παρακολούθηση και εφαρμογή της συνθήκης. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε μέσα στο κοινό σχέδιο απόφασης που σας υποβάλλουμε πρέπει να το αφαιρέσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, δηλαδή αυτό που λέμε ότι χαιρετίζουμε την αλλαγή των θέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για λάθος! Αύριο, με μια προφορική τροπολογία θα πρέπει να το αλλάξουμε. Δεύτερον, κυρία προεδρεύουσα του Συμβουλίου, δεν μας είπατε με ποιούς τρόπους μπορείτε και σκοπεύετε να ασκήσετε μεγαλύτερη πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού απα αυτές εξαρτάται η όλη ιστορία. Και εγώ απορώ δηλαδή, αρκούν μόνο οι συζητήσεις; Τρίτον, υπάρχουν και νέα στοιχεία, κύριε Πρόεδρε. Απεδείχθη ότι μπορούν να παραχθούν τέτοιου είδους όπλα μαζικής καταστροφής με τη χρήση της γενετικής μηχανικής· με βάση έρευνες δήθεν για την κατασκευή εμβολίων και άλλων θεραπειών ή και πραγματικές έρευνες οι οποίες μπορούν πολύ εύκολα να εκτραπούν προς στρατιωτικούς σκοπούς. Έχω κάνει μια τροπολογία για το αυριανό μας ψήφισμα. Νομίζω ότι πρέπει να την υιοθετήσουμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει και αυτό το θέμα μέσα στην συζήτηση. Τέλος, εάν αποδειχθεί, κύριοι συνάδελφοι, όπως λέει το FBI, ότι ο άνθραξ κατασκευάστηκε και προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχουν εδώ συνάδελφοι που προτείνουν κάποιος, δεν ξέρω ποιός, να βομβαρδίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες;"@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, i lang tid har vi haft en aftale om forbud mod biologiske våben og toksinvåben. Dens anvendelse og kontrollen med dens anvendelse er ikke mulig uden en protokol, der fastsætter de måder, det skal ske på. Det har vi forsøgt at få i årevis. Det er ikke lykkedes for os. USA har saboteret protokollen, spørg mig ikke af hvilken grund. Jeg har læst amerikanske analytikere, der udtaler, at de ikke har nået at afslutte nogen af de igangværende programmer for en sådan krig. Efter de forfærdelige begivenheder i New York og efter miltbrandudbruddene i USA bør vi under alle omstændigheder hurtigst muligt igen tage fat på protokollen om overvågning og anvendelse af denne aftale. Jeg hørte med stor forundring kommissæren sige, at USA's indstilling ikke er ændret, og at vi altså ikke får nogen protokol i nærmeste fremtid om fastsættelse af, hvordan aftalen skal overvåges og anvendes. Ærede medlemmer, jeg tror, at vi bliver nødt til at fjerne det igen, som vi har givet udtryk for i forslaget til fælles beslutning, vi fremlægger for Dem, nemlig at vi hilser ændringen i USA's indstilling velkommen. Der er tale om en fejl! Vi bliver nødt til at ændre det i morgen med et mundtligt ændringsforslag. For det andet, fru rådsformand, har De ikke fortalt os, på hvilke måder De kan og har i sinde at lægge større pres på USA, som hele sagen jo afhænger af. Og jeg tvivler på, at drøftelser alene kan være tilstrækkeligt. For det tredje er der også fremkommet nye oplysninger, hr. formand. Det har vist sig, at denne form for masseødelæggelsesvåben kan produceres ved at anvende genetik på grundlag af forskning, der egentlig skulle fremstille vacciner og andre medikamenter, eller reel forskning, der meget let kan ændres til militære formål. Jeg har udformet et ændringsforslag til vores afstemningsforslag i morgen, som jeg synes, at vi skal vedtage. Men desuden mener jeg, at EU bør sætte emnet på dagsordenen. Endelig, ærede medlemmer, hvis det viser sig, at miltbrandbakterierne er produceret og stammer fra USA, sådan som FBI påstår, ville der så være nogle medlemmer her i salen, der ville foreslå, at en eller anden, jeg ved ikke hvem, skulle bombardere USA?"@da1
"Herr Präsident, bereits seit vielen Jahren verfügen wir über ein Übereinkommen über biologische und toxische Waffen. Die Umsetzung und Einhaltung dieses Übereinkommens ist jedoch nur mit Hilfe eines Protokolls möglich, das vorschreibt, wie dies zu geschehen hat. Seit Jahren haben wir uns darum bemüht, aber wir haben es nicht durchsetzen können. Die Vereinigten Staaten sabotieren dieses Protokoll, fragen Sie mich nicht, warum. Ich lese bei amerikanischen Wissenschaftlern, dass es ihnen nicht möglich war, laufende Programme für einen solchen Krieg zu Ende zu bringen. Nach den schrecklichen Ereignissen in New York und den Milzbrandfällen in den Vereinigten Staaten müssen wir unbedingt so schnell wie möglich eine Einigung bei der Einhaltung und Umsetzung dieses Übereinkommens erzielen. Ich habe mit großem Erstaunen die Aussage des Herrn Kommissars vernommen, dass sich die Haltung der Vereinigten Staaten in dieser Hinsicht nicht geändert hat und er nicht davon ausgeht, dass das Protokoll in naher Zukunft verabschiedet wird. Dies hätte verheerende Folgen für die Einhaltung und Umsetzung des Übereinkommens. Meiner Meinung nach müssen wir die im vorliegenden gemeinsamen Entschließungsantrag formulierte Aussage, dass wir die veränderte Haltung der Vereinigten Staaten begrüßen, streichen. Das ist nicht richtig. Wir werden das morgen mit einem mündlichen Änderungsantrag korrigieren müssen. Des Weiteren haben Sie, Frau Ratspräsidentin, uns nicht erklärt, mit welchen Mitteln Sie größeren Druck auf die Vereinigten Staaten ausüben wollen, denn davon hängt alles ab. Auch ich bezweifle nämlich, dass Gespräche allein ausreichend sind. Darüber hinaus haben wir es mit neuen Elementen zu tun, Herr Präsident. Es hat sich gezeigt, dass solche Massenvernichtungswaffen mit Hilfe genetischen Materials hergestellt werden können, und zwar auf der Grundlage von Forschungen zur Herstellung von Impfstoffen und anderen Heilmitteln bzw. auch von Forschungen, die sehr leicht auch für militärische Zwecke missbraucht werden können. Ich habe einen Änderungsantrag für unsere morgige Beschlussfassung eingebracht. Es ist meiner Meinung nach von größter Wichtigkeit, diesen Antrag anzunehmen, und die Europäische Union sollte diese Frage in die Debatte mit einbeziehen. Schließlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn sich herausstellt, dass, wie es das FBI verlauten lässt, Milzbranderreger in den Vereinigten Staaten hergestellt und ausgeführt wurden, gibt es dann jemanden unter uns, der vorschlägt, dass jemand, wer auch immer, die Vereinigten Staaten bombardieren sollte?"@de7
"Mr President, we have had a treaty against biological weapons and weapons containing toxins for a very long time now. It cannot be applied and its application cannot be monitored without a protocol setting out how this is to be done, something we have been trying to achieve for years. We have not succeeded. The United States sabotaged the protocol, do not ask me why. I read papers by American analysts who say that they have not had time to complete various biological warfare programmes which are up and running. Be that as it may, following the awful events in New York and the anthrax attacks in the United States, we need to get back to the concept of monitoring and applying this treaty as quickly as possible, come what may. I was astounded to hear the Commissioner say that the position of the United States has not changed and that we are unlikely to have a protocol with provisions on monitoring and applying the treaty in the foreseeable future. We obviously need to withdraw what we say in the joint motion before you, honourable Members, about welcoming the change in the position of the United States. We have made a mistake. We must change it tomorrow in an oral amendment. Secondly, Madam President-in-Office of the Council, you have not told us how you intend to exert greater pressure on the United States, given that the whole business is down to them. Will discussion alone suffice, I wonder? Thirdly, new factors have come into play, Mr President. It has been proven that genetic engineering can be used for this sort of weapon of mass destruction by applying research into vaccines and other forms of treatment which are easily hijacked for military purposes. I have tabled an amendment for tomorrow's vote. I think that we should adopt it and that the European Union should include this issue in the debate. Finally, if it turns out, ladies and gentlemen, as the FBI is saying, that the anthrax was made and supplied in the United States, are there any Members here who propose that someone, do not ask me who, should bomb the United States?"@en3
"(EL) Señor Presidente, hace mucho tiempo que tenemos un tratado contra las armas biológicas y contra las armas con toxinas. Su aplicación y el seguimiento de su aplicación no son posibles sin un protocolo que prevea la forma en que esto se lleve a cabo. Durante años hemos intentado hacerlo. No lo hemos conseguido. Los Estados Unidos han boicoteado el protocolo, no me pregunten por qué. Leo los análisis de algunos analistas americanos que dicen que no les había dado tiempo a terminar ciertos programas de tal guerra y tenían muchísimo trabajo. En cualquier caso, después de los terribles sucesos en Nueva York y los casos de ántrax en los Estados Unidos, debemos volver lo antes posible al sentido del seguimiento y de la aplicación de este tratado. Con gran asombro he escuchado al Sr. Comisario decir que la postura de los Estados Unidos no ha cambiado, que no vamos a tener en breve un protocolo y cuanto este prevé sobre el seguimiento y la aplicación del tratado. Creo que lo que tenemos en el proyecto común de decisión que presentamos debemos quitarlo, estimados colegas, es decir, donde decimos que saludamos el cambio de postura de los Estados Unidos. ¡Es un error! Mañana debemos cambiarlo con una enmienda oral. Segundo, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, no nos ha dicho de qué forma puede intentar ejercer mayor presión a los Estados Unidos, si es de ellos de quienes depende toda la historia. Y yo tengo mis dudas, o sea, ¿es que son suficientes los debates? Tercero, hay nuevos datos, señor Presidente. Se ha demostrado que se pueden producir armas de este tipo de desastre masivo utilizando mecánica genética; basándose en supuestas investigaciones sobre la fabricación de vacunas y de otras terapias o también investigaciones reales que pueden desviarse muy fácilmente hacia objetivos militares. He elaborado una enmienda para nuestra resolución mañana. Pienso que debemos adoptarla y que la Unión Europea debe plantear también este tema en el debate. Finalmente, si se demuestra, señorías, como dice el FBI, que el carbunco se ha fabricado y procede de los Estados Unidos, ¿No hay en esta Sala ningún diputado que proponga, alguien, no sé quién, el bombardeo a Estados Unidos?"@es12
"Arvoisa puhemies, biologisia ja toksiiniaseita koskeva yleissopimus on ollut voimassa jo pitkän aikaa. Sopimuksen toimeenpano ja toimeenpanon valvonta ei ole mahdollista ilman pöytäkirjaa, jossa määrätään, millä tavalla tämä tapahtuu. Vuosien ajan olemme yrittäneet edetä asiassa, mutta turhaan. Yhdysvallat on sabotoinut pöytäkirjaa, älkääkä kysykö minulta syytä tähän. Olen perehtynyt yhdysvaltalaisten arvioijien lausuntoihin, joiden mukaan he eivät ole ehtineet saattaa päätökseen joitakin käymiinsä sotiin liittyviä ohjelmia. Joka tapauksessa New Yorkin hirvittävien tapahtumien ja Yhdysvaltain pernaruttotapausten jälkeen on ilman muuta palattava mahdollisimman nopeasti pohtimaan tämän sopimuksen valvontaa ja toimeenpanoa. Suureksi hämmästyksekseni kuulin komission jäsenen kertovan, että Yhdysvallat ei ole muuttanut kantaansa ja että emme tule lähitulevaisuudessa saamaan sopimuksen valvontaa ja toimeenpanoa koskevaa pöytäkirjaa. Rakkaat kollegat, mielestäni käsiteltäväksi jättämästämme päätöslauselmaesityksestä on poistettava kohta, jossa kiitämme Yhdysvaltoja muuttuneesta kannasta. Sehän olisi virhe! Meidän on korjattava asia huomenna suullisella tarkistuksella. Toiseksi, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, ette kertonut, millä tavalla voisitte yrittää painostaa Yhdysvaltoja tehokkaammin, sillä koko asia on riippuvainen Yhdysvaltain kannasta. Minäkin siis epäilen, riittääkö pelkkä vuoropuhelu. Kolmanneksi, arvoisa puhemies, olemme saaneet uutta tietoa. On käynyt ilmi, että tällaisia joukkotuhoaseita voidaan tuottaa geeniteknologian avulla käyttäen hyödyksi tutkimuksia, joilla on tähän asti pyritty kehittämään rokotteita tai muita hoitomuotoja, tai tutkimuksia, jotka on erityisen helppo muuttaa myös sotilaallisiin tarkoituksiin soveltuviksi. Olen ehdottanut tarkistusta huomiseen päätöslauselmaesitykseen. Mielestäni meidän täytyy hyväksyä tarkistus, ja Euroopan unionin täytyy ruveta keskustelemaan tästäkin asiasta. Lopuksi, hyvät kollegat, jos käy ilmi, että pernaruttovirus on peräisin Yhdysvalloista ja valmistettu siellä, kuten FBI väittää, löytyykö täältä kollegoita, jotka ehdottaisivat, että jonkun – en tiedä kenen – täytyisi ryhtyä pommittamaan Yhdysvaltoja?"@fi5
"Monsieur le Président, nous disposons depuis fort longtemps d’un traité contre les armes biologiques et à toxines. Son application et le contrôle de son application ne sont pas possibles en l’absence d’un protocole qui en établirait les modalités. Pendant des années, nous nous sommes efforcés de l’obtenir, sans succès. Ce protocole a été saboté par les États-Unis, et ne me demandez pas pourquoi. Je lis les déclarations des analystes américains selon lesquelles ils n’avaient pas eu le temps d’achever certains programmes relatifs à telle guerre et qu’ils s’empressaient de les achever. Quoi qu’il en soit, après les événements terribles de New York et les cas d’anthrax aux États-Unis, il faut absolument en revenir le plus vite possible au principe du contrôle et de l’application de ce traité. J’ai été très étonné d’entendre M. le commissaire dire que la position des États-Unis n’a pas changé et que nous ne devons pas espérer obtenir un protocole et ce que celui-ci prévoit en matière de suivi et d’application du traité. Je crois, chers collègues, que nous devons retirer le passage du projet commun de résolution qui vous est soumis, à savoir que nous saluons le changement de position des États-Unis. C’est une erreur ! Demain, il faudra retirer ce point par amendement oral. Deuxièmement, Madame la Présidente en exercice du Conseil, vous ne nous avez pas dit comment vous pouvez et avez l’intention d’exercer une plus grande pression sur les États-Unis, puisque c’est d’eux que tout dépend. Et je m’interroge : les discussions suffisent-elles ? Troisièmement, il y a une nouvelle donne, Monsieur le Président. Il est établi que l’on peut produire de telles armes de destruction massive en ayant recours au génie génétique, c’est-à-dire sur la base de recherches soi-disant destinées à la production de vaccins et à d’autres thérapies, ou sur la base de recherches réelles qui peuvent très facilement être détournées à des fins militaires. J’ai rédigé un amendement en vue de notre résolution de demain. Je crois que nous devons l’adopter et que l’Union européenne doit inclure cette question dans le débat. Enfin, s’il s’avère, chers collègues, comme le soutient le FBI, que l’anthrax a été produit et qu’il provient des États-Unis, y a-t-il ici des collègues qui proposent que quelqu’un - je ne sais qui - bombarde les États-Unis ?"@fr6
"Signor Presidente, da molto tempo esiste una Convenzione sulle armi biologiche e tossiche, la cui applicazione e il relativo risultano impossibili senza un protocollo che preveda le apposite modalità. Da anni cerchiamo di applicarla, ma non ci riusciamo perché – glielo dico io – gli USA boicottano il protocollo. Ho letto le pubblicazioni di taluni analisti americani, ove si dice che non sarebbero riusciti a completare certi loro programmi per questo tipo di guerra. In ogni caso, dopo i tragici fatti di New York e i casi di antrace negli USA, dobbiamo ritornare quanto prima alla questione dell’applicazione e del di quella Convenzione. Mi sorprende sentire dal signor Commissario che la posizione degli USA non sarebbe mutata e che a breve non è previsto alcun protocollo relativo all’applicazione e al della Convenzione. Onorevoli colleghi, penso allora che quanto indicato in proposito nel progetto comune di decisione oggi in esame andrebbe stralciato. E’ infatti sbagliato da parte nostra salutare il cambiamento di posizione degli USA. Domani dovremo porvi rimedio per mezzo di un emendamento orale. In secondo luogo, signora Presidente in carica del Consiglio, non ci ha detto in che modo si possa pensare di esercitare una maggiore pressione sugli USA, visto che l’intera faccenda dipende proprio da quel paese. Mi domando, cioè, se basti davvero il dialogo. In terzo luogo, signor Presidente, ci sono elementi nuovi. E’ stato dimostrato che è possibile produrre armi di distruzione di massa ricorrendo alla genetica; in altre parole, sono in corso ricerche per produrre vaccini e altri strumenti terapeutici nonché ricerche effettive che possono essere facilmente dirottate verso finalità militari. Relativamente alla risoluzione di domani ho presentato un emendamento che penso debba essere adottato, perché l’Unione possa avviare una discussione in proposito. Infine, onorevoli colleghi, se sarà dimostrato che, come sostiene l’FBI, l’antrace è stato prodotto all’interno degli USA, qualcuno in Aula proporrà mai di bombardare gli USA?"@it9
"Mr President, we have had a treaty against biological weapons and weapons containing toxins for a very long time now. It cannot be applied and its application cannot be monitored without a protocol setting out how this is to be done, something we have been trying to achieve for years. We have not succeeded. The United States sabotaged the protocol, do not ask me why. I read papers by American analysts who say that they have not had time to complete various biological warfare programmes which are up and running. Be that as it may, following the awful events in New York and the anthrax attacks in the United States, we need to get back to the concept of monitoring and applying this treaty as quickly as possible, come what may. I was astounded to hear the Commissioner say that the position of the United States has not changed and that we are unlikely to have a protocol with provisions on monitoring and applying the treaty in the foreseeable future. We obviously need to withdraw what we say in the joint motion before you, honourable Members, about welcoming the change in the position of the United States. We have made a mistake. We must change it tomorrow in an oral amendment. Secondly, Madam President-in-Office of the Council, you have not told us how you intend to exert greater pressure on the United States, given that the whole business is down to them. Will discussion alone suffice, I wonder? Thirdly, new factors have come into play, Mr President. It has been proven that genetic engineering can be used for this sort of weapon of mass destruction by applying research into vaccines and other forms of treatment which are easily hijacked for military purposes. I have tabled an amendment for tomorrow's vote. I think that we should adopt it and that the European Union should include this issue in the debate. Finally, if it turns out, ladies and gentlemen, as the FBI is saying, that the anthrax was made and supplied in the United States, are there any Members here who propose that someone, do not ask me who, should bomb the United States?"@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, hoe lang hebben wij al niet een Overeenkomst ter bestrijding van biologische en toxinewapens? De toepassing van deze Overeenkomst en het toezicht daarop is echter onmogelijk als er geen protocol is waarin precies wordt gezegd hoe deze toepassing en dit toezicht in hun werk moeten gaan. Wij proberen al jaren lang een dergelijk protocol op te stellen, maar wij zijn er nog steeds niet in geslaagd. De Verenigde Staten hebben hier telkens weer een stokje voor gestoken, en vraagt u mij niet waarom. Naar ik lees hebben Amerikaanse analisten gezegd dat programma’s voor een dergelijke oorlog weliswaar op stapel waren gezet maar men er niet in was geslaagd deze tijdig af te ronden. Na de verschrikkelijke gebeurtenissen in New York en na de gevallen van miltvuur in de Verenigde Staten moeten wij hoe dan ook zo snel mogelijk terugkomen op het vraagstuk van de toepassing van en het toezicht op deze Overeenkomst. Ik hoorde tot mijn grote verbazing de commissaris zeggen dat het standpunt van de Verenigde Staten niet is veranderd, dat wij niet moeten verwachten binnenkort een protocol te hebben met alles erop en eraan met betrekking tot het toezicht op en de toepassing van de Overeenkomst. In de gezamenlijke ontwerpresolutie zeggen wij verheugd te zijn over de verandering van het standpunt van de Verenigde Staten. Dat moet mijns inziens worden geschrapt, waarde collega’s. Dat is een fout! Wij moeten dat morgen met een mondeling amendement veranderen. Ten tweede hebt u, mevrouw de fungerend voorzitter van de Raad, ons niet gezegd hoe u druk denkt te kunnen uit te oefenen op de Verenigde Staten, want van hen hangt alles af. Ik begrijp er niets van! Zijn discussies nu echt voldoende? Er zijn ten derde, mijnheer de Voorzitter, nieuwe gegevens. Gebleken is dat dergelijke massavernietigingswapens kunnen worden gefabriceerd met behulp van gentechnologieën, uitgaande van zogenaamd onderzoek naar de productie van vaccins en naar andere therapieën, of ook op grond van echt onderzoek, van onderzoek dat echter gemakkelijk kan worden omgebogen naar militaire doeleinden. Ik heb een amendement ingediend voor de stemming van morgen, dat wij mijns inziens moeten aannemen. Ook moet de Europese Unie dit vraagstuk aan de orde stellen in het debat. Als tot slot zou blijken dat, zoals de FBI zegt, die miltvuursporen in de Verenigde Staten zijn gefabriceerd, wat gaan wij dan doen? Gaat dan een van de collega’s hier voorstellen de Verenigde Staten te bombarderen?"@nl2
"Senhor Presidente, há já muito tempo que dispomos de uma convenção sobre armas biológicas e toxínicas. O seu cumprimento e acompanhamento não é possível sem um protocolo que estabeleça as respectivas modalidades. Há anos que tentamos concluir esse protocolo. Não o conseguimos. Podiam perguntar-me se foram os Estados Unidos que sabotaram o protocolo. Leio analistas americanos que dizem que não conseguiram concluir alguns programas em curso relacionados com esse tipo de guerra. Seja como for, após os terríveis acontecimentos ocorridos em Nova Iorque e depois dos casos de antrax registados nos Estados Unidos, temos de retomar de algum modo, o mais rapidamente possível, a ideia do acompanhamento e do cumprimento dessa convenção. Foi com grande espanto que ouvi o Senhor Comissário afirmar que a posição dos Estados Unidos não se alterou, que não vamos ter para breve um protocolo nem tudo o que este prevê em matéria de acompanhamento e cumprimento da convenção. Penso que temos de retirar o que dizemos na proposta de resolução comum que vos apresentamos, caros colegas, ou seja, a parte em que nos congratulamos com a alteração da posição dos Estados Unidos. Está errada! Amanhã, através de uma alteração oral, teremos de a modificar. Em segundo lugar, Senhora Presidente em exercício do Conselho, não nos disse a maneira como pode e tenciona exercer maior pressão junto dos Estados Unidos, uma vez que toda a história está dependente deles. Ou seja, espanta-me que os debates só por si sejam suficientes. Em terceiro lugar, Senhor Presidente, há dados novos. Ficou demonstrado que é possível produzir este tipo de armas de destruição em massa através da utilização da genética, com base em investigações supostamente destinadas ao fabrico de vacinas e de outros tratamentos e/ou em investigações práticas que muito facilmente podem derivar para fins militares. Apresentei uma alteração à nossa resolução de amanhã. Penso que devemos aprová-la e que a União Europeia deve lançar este tema no debate. Por último, caros colegas, se ficar provado o que afirma o FBI, ou seja, que o antrax foi fabricado e tem origem nos Estados Unidos, haverá aqui colegas que proponham que alguém, não sei quem, bombardeie os Estados Unidos?"@pt11
"Herr talman! Sedan lång tid tillbaka har vi en konvention om biologiska och kemiska vapen. Det är inte möjligt att tillämpa konventionen eller övervaka att den tillämpas utan ett protokoll som anger sättet för hur det skall ske. Under flera år försökte vi att få ett sådant till stånd. Vi lyckades inte. Förenta staterna saboterade tillblivelsen av protokollet, fråga mig inte varför. Jag har läst amerikanska analytiker som säger att de inte hade hunnit avsluta vissa pågående program de hade om ett sådant krig. I alla händelser bör vi efter de förfärliga händelserna i New York och fallen av mjältbrand i Förenta staterna absolut återkomma snabbast möjligt till bekymret med övervakningen och tillämpningen av denna konvention. Jag hörde med stor förvåning ledamoten av kommissionen säga att Förenta staternas ställningstagande inte har ändrats och att det kommer att dröja tills vi får ett protokoll och vad som däri anges om övervakning och tillämpning av konventionen. Jag anser, kära kolleger, att vi måste stryka det som står i det gemensamma förslag till beslut som vi lägger fram för er, det vill säga där vi säger att vi välkomnar Förenta staternas ändrade ställningstagande. Det rör sig om ett fel! I morgon måste vi ändra på det genom ett muntligt ändringsförslag. För det andra, fru rådsordförande, har ni inte sagt till oss på vilket sätt ni kan och har för avsikt att utöva större påtryckningar på Förenta staterna – det är ju på detta allt beror. Och jag undrar alltså, räcker det med bara diskussioner? För det tredje, herr talman, finns även nya uppgifter. Det har visat sig att man kan tillverka sådana massförstörelsevapen genom att använda genteknik – med forskning om framställande av vaccin och om andra behandlingar som förevändning eller också verklig forskning vilken mycket enkelt kan ändra inriktning mot militära ändamål. Jag har lagt fram ett ändringsförslag till morgondagens resolution. Jag anser att vi bör anta detta ändringsförslag och att Europeiska unionen bör ta upp även denna fråga till diskussion. Slutligen, mina damer och herrar kolleger, om det visar sig att FBI:s utsaga stämmer, nämligen att mjältbrandsbakterierna framställdes i och kommer från Förenta staterna, finns det då kolleger här som föreslår att någon, jag vet inte vem, skall bomba Förenta staterna?"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph