Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-11-13-Speech-2-268"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011113.11.2-268"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - L'honorable parlementaire sait très bien que la question linguistique est chère au cœur de la Luxembourgeoise que je suis. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je me suis très fortement engagée dans l'Année européenne des langues 2001. Ce que je ne savais pas au départ, en lançant cette idée, c'est qu'il y aurait un tel enthousiasme, dans tous nos États membres, autour du phénomène linguistique. Toutes sortes d'organisations ont fait du des conseils communaux ont parlé de l'éducation aux langues, somme toute, il y a eu un très grand enthousiasme dans tous nos États membres, et cet enthousiasme s'est également fait sentir au niveau des gouvernements. Dès l'année scolaire 2001-2002, des gouvernements ont pris des mesures pour introduire plus fortement l'apprentissage des langues dans leurs cursus scolaires. J'aurai le Conseil "éducation", le 29 novembre prochain, et lors de ce Conseil "éducation", nous allons discuter de la suite à donner à l'Année européenne des langues, parce qu'il ne suffit pas qu'une action ait été lancée et qu'il y ait eu un grand enthousiasme populaire autour de cette action, encore faut-il que cette action soit poursuivie. Vous pouvez être sûrs que je vais très consciemment continuer cette action. De concert avec les ministres de l'Éducation, je vais ouvrir, plus que par le passé, les cadres des programmes Socrates et Leonardo da Vinci à l'enseignement des langues, puis je vais présenter un rapport sur la mise en œuvre très concrète, sur le terrain, des nombreux enseignements - et ce n'est pas terminé, parce que l'année n'est pas terminée et que beaucoup de projets continuent encore - que nous avons reçus des citoyens, et dans ce sens-là, lorsque je parle des enseignements que nous avons reçus des citoyens, je pense à toute la panoplie linguistique que nous avons en Europe, pas seulement aux 11 langues officielles, mais aux quelque soixante langues qui sont parlées par les citoyens européens."@fr6
lpv:translated text
"Det ærede parlamentsmedlem ved udmærket, at det sproglige spørgsmål ligger mig, som den luxembourger jeg er, meget på sinde. Det er for øvrigt en af grundene til, at jeg har engageret mig så stærkt i Det Europæiske Sprogår 2001. Det, som jeg ikke vidste i begyndelsen, da denne idé blev fremlagt, var, at der i alle medlemsstaterne var en så stor entusiasme om sproget. Alle former for organisationer har lavet lobbyarbejde, kommunalråd har talt om uddannelser inden for sprog, alt i alt har der været en meget stor entusiasme i alle medlemsstaterne, og denne entusiasme har ligeledes smittet af på regeringerne. Regeringer har for skoleåret 2001-2002 taget initiativ til at styrke tilstedeværelsen af sprog i skoleklasserne. Rådet (uddannelse) afholder møde den 29. november, og på dette rådsmøde skal vi drøfte, hvad der skal ske efter Det Europæiske Sprogår, for det er ikke nok, at en foranstaltning bare er indledt, og at der var stor folkelig opbakning til denne foranstaltning, det er også nødvendigt at følge op på denne foranstaltning. De kan være sikre på, at jeg meget bevidst vil følge denne foranstaltning. Sammen med undervisningsministrene vil jeg meget mere end før udvide rammeprogrammerne Sokrates og Leonardo da Vinci til sprogundervisning, derefter vil jeg fremlægge en betænkning om den meget konkrete iværksættelse af flere oplysninger - og det er ikke nok, for året er ikke gået endnu og mange projekter fortsætter - som vi har fået fra borgerne, og i denne sammenhæng, eftersom jeg taler om oplysninger, som vi har fået fra borgerne, tænker jeg på hele det sproglige udstyr, som vi har i Europa, ikke kun de 11 officielle sprog, men også de over 60 sprog, som tales af de europæiske borgere."@da1
". Der Herr Abgeordnete weiß sicherlich, dass die Sprachenthematik mir als Luxemburgerin sehr am Herzen liegt. Das ist auch einer der Gründe, aus denen ich mich im Europäischen Jahr der Sprachen 2001 sehr stark engagiert habe. Was ich mir anfangs, als ich diese Idee aufbrachte, nicht wusste, war, wie viel Begeisterung es in allen Mitgliedstaaten zu dem Thema Sprachen geben würde. Alle möglichen Organisationen haben sich dafür eingesetzt, die Gemeinderäte haben über Sprachunterricht beraten, kurzum es gab in allen unseren Mitgliedstaaten große Begeisterung, die sich auch auf der Ebene der Regierungen äußerte. Zu Beginn des Schuljahres 2001-2002 haben mehrere Regierungen Maßnahmen ergriffen, um dem Sprachunterricht einen größeren Platz in den Lehrplänen einzuräumen. Am 29. November werden wir auf der Tagung des Rates „Bildung“ über Folgemaßnahmen zum Europäischen Jahr der Sprachen beraten, denn es reicht nicht, dass eine Aktion durchgeführt wird und großen Widerhall in der Bevölkerung findet, sondern sie muss auch fortgeführt werden. Sie können sicher sein, dass ich diese Aktion gezielt fortführen werde. Zusammen mit den Bildungsministern werde ich die Programme Sokrates und Leonardo da Vinci stärker als bisher für den Sprachunterricht öffnen. Weiterhin werde ich einen Bericht vorlegen über die ganz konkrete praktische Umsetzung der zahlreichen Hinweise – zu denen noch weitere hinzukommen, da das Jahr noch nicht zu Ende ist und viele Projekte noch laufen –, die wir von den Bürgern erhalten haben. Wenn ich in diesem Zusammenhang von Hinweisen vonseiten der Bürger spreche, dann denke ich an die ganze Sprachenpalette, die wir in Europa haben, nicht nur an die 11 Amtssprachen, sondern an die rund 60 Sprachen, die von den europäischen Bürgern gesprochen werden."@de7
"Ο αξιότιμος βουλευτής γνωρίζει πολύ καλά ότι, ως υπήκοος του Λουξεμβούργου, θεωρώ το γλωσσικό ζήτημα πρωταρχικής σημασίας. Είναι εξάλλου ένας από τους λόγους για τους οποίους ασχολήθηκα ιδιαίτερα ενεργά με το Ευρωπαϊκό Έτος υπέρ των Γλωσσών 2001. Δεν μπορούσα να φανταστώ, όμως, στην αρχή, όταν πρότεινα την ιδέα αυτή, ότι το γλωσσικό ζήτημα θα γινόταν δεκτό με τόσο ενθουσιασμό από όλα τα κράτη μέλη. � ολλές και διάφορες οργανώσεις πραγματοποίησαν συναφείς εκδηλώσεις, δημοτικά συμβούλια οργάνωσαν ομιλίες για την εκπαίδευση στις γλώσσες, με λίγα λόγια, όλα τα κράτη μέλη έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό για το θέμα αυτό, και ο ενθουσιασμός αυτός έγινε επίσης αισθητός στο επίπεδο των κυβερνήσεων. Κάποιες κυβερνήσεις, από το σχολικό έτος 2001-2002, έλαβαν μέτρα για να ενισχύσουν την εκμάθηση γλωσσών στα σχολικά τους προγράμματα. Στις 29 Νοεμβρίου θα συνέλθει το Συμβούλιο “Εκπαίδευση” στη διάρκεια του οποίου θα συζητήσουμε τη συνέχεια που θα δώσουμε στο Ευρωπαϊκό Έτος υπέρ των Γλωσσών, διότι δεν αρκεί απλώς να εγκαινιάζουμε μια δράση και όλοι οι πολίτες να τη δέχονται με μεγάλο ενθουσιασμό, πρέπει επίσης να ασχολούμαστε συστηματικά με την πρόοδό της. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα ασχοληθώ συνειδητά με την πρόοδο της δράσης αυτής. Σε συμφωνία με τους Υπουργούς � αιδείας, θα διευρύνω, περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, τα πλαίσια των προγραμμάτων Socrates και Leonardo da Vinci στην εκμάθηση γλωσσών, κατόπιν θα παρουσιάσω μια έκθεση με θέμα την εφαρμογή στην πράξη, στο πεδίο, των πολυάριθμων διδαγμάτων - και δεν έχουμε φθάσει στο τέλος ακόμη, καθώς η χρονιά δεν έχει τελειώσει και πολλά προγράμματα βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη - που δεχθήκαμε από τους πολίτες, και στο πλαίσιο αυτό, όταν κάνω λόγο για διδάγματα που δεχθήκαμε από τους πολίτες, αναφέρομαι στον γλωσσικό πλούτο της Ευρώπης, όχι μόνο στις 11 επίσημες γλώσσες, αλλά στις περίπου εξήντα γλώσσες που μιλούν οι ευρωπαίοι πολίτες."@el8
". As the honourable Member is well aware, the linguistic issue is one that is close to my heart, since I am a Luxembourger. It is, moreover, one of the reasons why I have been so committed to the European Year of Languages 2001. Something I did not realise at the beginning, when I launched this plan, was that there would be such enthusiasm, in all our Member States, about the linguistic phenomenon. All sorts of organisations have lobbied, local councils have discussed language education, in short, there has been huge enthusiasm in all our Member States and this enthusiasm has also made itself felt at government level. Some governments have adopted measures to give language learning greater priority in their curricula with effect from the 2001-2002 school year. I shall be attending the Education Council on 29 November, and on that occasion we will be discussing the best way to follow up the European Year of Languages, because it is not enough to have launched an action and for that action to have been received with great enthusiasm on the part of the public; this action also needs to be followed up. Let me reassure you that I shall be pursuing this course of action most conscientiously. In concert with the Ministers for Education, I shall be making the frameworks of the Socrates and Leonardo da Vinci programmes more open to language teaching than has been the case in the past, and then I shall be presenting a report on the very practical way we have been implementing on the ground, and that is not all, because the year is not yet over and many projects are still underway, the lessons we have learned from the public. In this sense, when I talk about lessons that we have learned from the public, I am thinking of the entire linguistic panoply that we have in Europe, not only the 11 official languages, but also the sixty-odd languages spoken by Europe’s citizens."@en3
"(FR) Su Señoría sabe muy bien que como luxemburguesa valoro profundamente la cuestión lingüística. Se trata, por otro lado, de una de las razones por las cuales me he involucrado vivamente en el Año Europeo de las Lenguas 2001. Lo que no sabía al principio, al lanzar esta idea, es que se generaría tanto entusiasmo, en todos nuestros Estados miembros, en torno al fenómeno lingüístico. Han participado toda clase de organizaciones, diferentes consejos municipales se han referido al aprendizaje de las lenguas; en resumen, se ha generado un gran entusiasmo en todos los Estados miembros, y este entusiasmo se ha hecho sentir asimismo en el ámbito de los gobiernos. A partir del año escolar 2001-2002, diferentes gobiernos han adoptado medidas para reforzar la introducción del aprendizaje de las lenguas en sus planes de estudio. El próximo 29 de noviembre tendrá lugar el Consejo de “Educación”, y en el mismo discutiremos sobre el curso que debe darse al Año Europeo de las Lenguas, porque no basta con haber lanzado una acción y con que se haya generado un gran entusiasmo popular en torno a la misma, sino que esta acción debe proseguir. Pueden estar seguros de que continuaré dicha acción como es debido. De común acuerdo con los ministros de Educación, abriré, aún más que en el pasado, los marcos de los programas Sócrates y Leonardo da Vinci a la enseñanza de las lenguas, luego presentaré un informe sobre la aplicación concreta de las numerosas lecciones - y eso no es todo, porque el año no ha acabado, y muchos proyectos están aún en fase de desarrollo - que hemos recibido de los ciudadanos, y, en ese sentido, cuando me refiero a las lecciones que hemos recibido de los ciudadanos, pienso en todo el arsenal lingüístico que poseemos en Europa, no pienso únicamente en las once lenguas oficiales, sino en las casi sesenta lenguas que hablan los ciudadanos europeos."@es12
"Hyvä parlamentin jäsen, tiedätte varsin hyvin, että kielikysymys on hyvin lähellä meidän luxemburgilaisten sydäntä. Se on yksi niistä syistä, miksi olen sitoutunut hyvin voimakkaasti Euroopan kielten teemavuoteen 2001. Aluksi kun markkinoin tätä ajatusta, en tiennyt, että kaikissa jäsenvaltioissa oltiin niin innostuneita kielikysymyksestä. Kaikenlaiset järjestöt ovat harjoittaneet lobbausta ja kunnanvaltuustot ovat puhuneet kielikoulutuksesta. Kaiken kaikkiaan innostus on ollut valtaisa kaikissa jäsenvaltioissa, ja tätä innostusta on koettu myös hallitusten tasolla. Kouluvuonna 2001 - 2002 hallitukset ovat ryhtyneet toimiin sisällyttääkseen kieltenoppimisen vahvemmin koulujen opinto-ohjelmiin. Osallistun 29. marraskuuta koulutusta koskevaan neuvostoon, jossa keskustelemme, miten Euroopan kielten teemavuotta voitaisiin jatkaa, sillä ei riitä, että jokin toiminta on aloitettu ja että kansa on saatu innostumaan tästä toiminnasta voimakkaasti, vaan tätä toimintaa on myös jatkettava. Voitte olla varmoja, että aion jatkaa tätä toimintaa hyvin tietoisesti. Yhdessä opetusministerien kanssa aion tarjota Socrates- ja Leonardo da Vinci -ohjelmien rahoitusta aiempaa enemmän kieltenopetukseen, ja sen jälkeen aion esittää hyvin konkreettisen selvityksen kaikista käytännön kokemuksista eikä tämä ole vielä päättynyt, sillä vuotta on vielä jäljellä, ja monet hankkeet ovat vielä kesken – joita olemme saaneet kansalaisilta, ja tässä koska viittaan kaikkiin kansalaisten kertomiin kokemuksiin tarkoitan koko sitä kieliarsenaalia, joka meillä on Euroopassa, en vain 11 virallista kieltä, vaan niitä noin 60 kieltä, joita Euroopan kansalaiset puhuvat."@fi5
"L’onorevole deputato sa che, in quanto lussemburghese, ho molto a cuore la questione linguistica. D’altronde questa è una delle ragioni per cui mi sono impegnata a fondo nell’Anno europeo delle lingue 2001. Inizialmente però, lanciando quest’idea, non immaginavo che in tutti gli Stati membri ci sarebbe stato così tanto entusiasmo al riguardo del fenomeno linguistico. Ogni genere di organizzazione ha fatto consigli comunali hanno parlato dell’insegnamento delle lingue, insomma, vi è stato un enorme entusiasmo in tutti i nostri paesi e tale entusiasmo si è manifestato anche a livello di governi. Già per l’anno scolastico 2001-2002 taluni governi hanno preso misure volte a una più vasta introduzione dello studio delle lingue nei programmi scolastici. Parteciperò al Consiglio “Istruzione” il 29 novembre prossimo e durante tale Consiglio discuteremo il seguito da dare all’Anno europeo delle lingue perché non basta varare un’azione che abbia incontrato tanto entusiasmo popolare, è necessario che tale azione venga proseguita. Vi garantisco che continuerò quest’azione molto coscienziosamente. Di concerto con i ministri dell’istruzione estenderò all’insegnamento delle lingue, più che in passato, i programmi SOCRATES e LEONARDO e in seguito presenterò una relazione sulla realizzazione concreta dei diversi insegnamenti – e non è tutto perché l’anno non si è ancora concluso e molti progetti sono ancora in corso - che abbiamo ricevuto dai cittadini e quando parlo di insegnamenti ricevuti dai cittadini, penso a tutta la panoplia linguistica che abbiamo in Europa, non soltanto le 11 lingue ufficiali, ma le circa sessanta lingue parlate dai cittadini europei."@it9
". As the honourable Member is well aware, the linguistic issue is one that is close to my heart, since I am a Luxembourger. It is, moreover, one of the reasons why I have been so committed to the European Year of Languages 2001. Something I did not realise at the beginning, when I launched this plan, was that there would be such enthusiasm, in all our Member States, about the linguistic phenomenon. All sorts of organisations have lobbied, local councils have discussed language education, in short, there has been huge enthusiasm in all our Member States and this enthusiasm has also made itself felt at government level. Some governments have adopted measures to give language learning greater priority in their curricula with effect from the 2001-2002 school year. I shall be attending the Education Council on 29 November, and on that occasion we will be discussing the best way to follow up the European Year of Languages, because it is not enough to have launched an action and for that action to have been received with great enthusiasm on the part of the public; this action also needs to be followed up. Let me reassure you that I shall be pursuing this course of action most conscientiously. In concert with the Ministers for Education, I shall be making the frameworks of the Socrates and Leonardo da Vinci programmes more open to language teaching than has been the case in the past, and then I shall be presenting a report on the very practical way we have been implementing on the ground, and that is not all, because the year is not yet over and many projects are still underway, the lessons we have learned from the public. In this sense, when I talk about lessons that we have learned from the public, I am thinking of the entire linguistic panoply that we have in Europe, not only the 11 official languages, but also the sixty-odd languages spoken by Europe’s citizens."@lv10
"De geachte afgevaardigde weet heel goed dat de taalkwestie mij als Luxemburgse na aan het hart ligt. Dat is trouwens een van de redenen waarom ik mij zo heb ingezet voor het Europese Jaar van de Talen, 2001. Wat ik aanvankelijk, toen ik dat idee opperde, niet kon bevroeden, was dat het verschijnsel ‘taal’ zoveel enthousiasme zou losmaken in de lidstaten. Er is gelobbyd door allerlei organisaties, het taalonderwijs is ter sprake gebracht in gemeenteraden, kortom in al onze lidstaten is bijzonder enthousiast gereageerd, en dat enthousiasme is ook gebleken op regeringsniveau. Met ingang van het schooljaar 2001 – 2002 hebben sommige regeringen maatregelen genomen ter bevordering van het taalonderwijs in hun schoolprogramma’s. Op 29 november aanstaande zal ik de Raad Onderwijs bijwonen, en tijdens die Raad zullen we het hebben over het gevolg dat moet worden gegeven aan het Europese Jaar van de Talen, want het is mooi en aardig een actie te lanceren die tot zoveel enthousiasme leidt bij de bevolking, maar die actie moet ook een vervolg krijgen. U kunt er zeker van zijn dat ik erop gespitst ben deze actie voort te zetten. Samen met de ministers van Onderwijs zal ik, meer dan in het verleden het geval was, de stucturen van de programma’s SOCRATES en LEONARDO DA VINCI openstellen voor taalonderwijs. Vervolgens zal ik een verslag overleggen over de concrete invoering in de praktijk van de talrijke ervaringen - en die invoering is nog niet voltooid want het jaar is nog niet afgelopen en vele projecten lopen nog – waarover de burgers ons hebben geïnformeerd. In dat verband, als het gaat om de ervaringen van de burgers, denk ik aan het hele scala van talen die we in Europa hebben, niet alleen aan de elf officiële talen maar aan de zestig talen die worden gesproken door Europese burgers."@nl2
"O senhor deputado sabe muito bem que a questão linguística é cara ao coração da Luxemburguesa que sou. É aliás uma das razões pelas quais me envolvi profundamente no Ano Europeu das Línguas 2001. O que eu não sabia à partida, ao lançar esta ideia, é que existiria uma tal entusiasmo, em todos os nossos Estados-Membros, em torno do fenómeno linguístico. Todo o tipo de organizações fizeram diversos conselhos comunais falaram de educação em línguas, em resumo, houve um enorme entusiasmo em todos os nossos Estados-Membros, e esse entusiasmo sentiu-se também a nível dos governos. A partir do ano lectivo 2001-2002, alguns governos tomaram medidas destinadas a introduzir mais fortemente a aprendizagem das línguas nos seus currículos escolares. No próximo dia 29 de Novembro, estarei no Conselho "Educação", no qual vamos discutir o seguimento a dar ao Ano Europeu das Línguas, pois não basta ter lançado uma acção e ter havido um grande entusiasmo popular em torno dessa acção, falta agora que essa acção seja prosseguida. Pode estar certo de que vou conscientemente continuar essa acção. Em concertação com os Ministros da Educação, vou abrir, mais do que no passado, os quadros dos programas SOCRATES e LEONARDO DA VINCI ao ensino das línguas, e depois apresentarei um relatório sobre a implementação muito concreta, no terreno, dos numerosos ensinamentos - que não estão terminados, uma vez que o Ano não está acabado e que muitos projectos estão ainda em vigor - que recebemos dos cidadãos; nesse sentido, quando falo dos ensinamentos que recebemos dos cidadãos, estou a pensar em toda a panóplia linguística que possuímos na Europa, não apenas nas 11 línguas oficiais, mas nas cerca de 60 línguas faladas pelos cidadãos europeus."@pt11
"Den ärade ledamoten vet mycket väl att språkfrågan är en hjärtefråga för mig som luxemburgska. Det är för övrigt ett av skälen till att jag har engagerat mig mycket starkt i Europeiska språkåret 2001. Det jag inte kände till i början, när vi lanserade denna idé, var att det skulle finnas en sådan entusiasm i alla våra medlemsstater, när det gäller språkfenomenet. Alla möjliga sorters organisationer har utfört kommunfullmäktige har talat om språkutbildning, allt som allt har det funnits en mycket stor entusiasm i alla våra medlemsstater, och denna entusiasm har också visat sig på regeringsnivå. Redan under skolåret 2001-2002 vidtog vissa regeringar åtgärder för att i större utsträckning införa språkinlärning i sin kursplan. Jag kommer att delta vid rådets möte (utbildning) den 29 november i år, och vid detta rådsmöte för utbildningsfrågor kommer vi att diskutera hur vi skall följa upp Europeiska språkåret, eftersom det inte är tillräckligt att en insats har gjorts och att det fanns en stor allmän entusiasm kring denna insats, utan denna insats måste också följas upp. Ni kan vara säkra på att jag mycket medvetet kommer att följa upp denna insats. Tillsammans med utbildningsministrarna kommer jag att, i större utsträckning än tidigare, öppna upp ramen för Sokrates- och Leonardo Da Vinci-programmen för språkundervisning, sedan kommer jag att lägga fram en rapport om det mycket konkreta införandet på fältet av flera utbildningar – och denna rapport har inte slutförts, eftersom året ännu inte är slut och eftersom många projekt fortfarande pågår – som vi har mottagit från medborgarna, och i denna riktning, när jag talar om utbildningar som vi har mottagit från medborgarna, tänker jag på hela den språkliga arsenal som vi har i Europa, och inte enbart på de elva officiella språken, utan på ungefär sextio språk som talas av de europeiska medborgarna."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph