Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-11-13-Speech-2-139"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011113.7.2-139"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Les gouvernements, lors du Conseil européen de Lisbonne de mars 2000, ont décidé "d'accélérer la libéralisation dans les secteurs tels que le gaz, l'électricité, les services postaux et les transports". La Commission et le Parlement européen, au travers du rapport Langen, s'inscrivent dans ce processus de "marchandisation" des réponses aux besoins sociaux élémentaires des citoyens, renforçant ainsi la dictature des marchés sur nos sociétés. Or nous savons tous que les libéralisations déjà réalisées n'ont pas apporté les gains de productivité escomptés ; que le démantèlement des services publics a dégradé la qualité du service et de la sécurité ; que l'ouverture "graduelle et maîtrisée" au marché s'est traduite pour les salariés par des réductions d'effectifs et une plus grande précarité dans leur travail, et, sur le plan de l'aménagement du territoire, par le développement des inégalités. Et c'est cela le modèle européen de société de l'Union européenne ? Pour nous, l'urgence est de bloquer le processus de libéralisation et de se réapproprier le service public en s'émancipant des marchés. À la libéralisation des services d'intérêt général, nous opposons la coordination des services publics au niveau européen, voire la création d'euroservices publics dans le cadre de politiques communes d'intérêt général, au travers de sociétés publiques, associant les usagers et les salariés, intégrant le long terme et faisant appel aux techniques les plus avancées. Pour ce projet-là, nous rejetons le rapport Langen."@fr6,6
lpv:translated text
"Regeringerne besluttede på Det Europæiske Råd i Lissabon i marts 2000, at "sætte mere skub i liberaliseringen på områder som gas, elektricitet, posttjenester og transport". Kommissionen og Europa-Parlamentet tager ved Langen-betænkningen del i denne kommercialisering af opfyldelsen af borgernes elementære sociale behov og styrker derved markedernes diktatur i vores samfund. Men alle ved, at de liberaliseringer, der allerede er gennemført, ikke har medført de beregnede produktivitetsfordele, at opløsningen af de offentlige tjenesteydelser har forringet kvaliteten af tjenesterne og sikkerheden, at den gradvise og kontrollerede åbning af markedet for lønmodtagerne har givet sig udslag i nedskæring af antallet af arbejdspladser og en meget større usikkerhed i arbejdet og i forbindelse med egnsplanlægningen ved udvikling af skævheder. Og er dette EU's europæiske samfundsmodel? Det er nødvendigt for os at stoppe liberaliseringsprocessen og igen at tilpasse de offentlige tjenesteydelser ved at fjerne dem fra markederne. Med hensyn til liberalisering af forsyningspligtydelserne er vi imod en harmonisering af de offentlige tjenester på europæisk plan og mod oprettelsen af offentlige eurotjenesteydelser inden for rammerne af de fælles politikker af almen interesse, via offentlige selskaber, der forener brugerne og lønmodtagerne, indfører lange udsigter og opfordrer til de mest avancerede teknikker. På grund af dette forslag afviser vi Langen-betænkningen."@da1
". Auf dem Europäischen Rat von Lissabon im März 2000 haben die Regierenden beschlossen, „die Liberalisierung in Bereichen wie Gas, Strom, Postdienste und Beförderung zu beschleunigen“. Mit dem Bericht Langen folgen die Kommission und das Europäische Parlament dieser Linie der Kommerzialisierung der Befriedigung der sozialen Grundbedürfnisse der Bürger und verstärken so die Diktatur der Märkte über unsere Gesellschaften. Wir wissen alle, dass die bereits durchgeführten Liberalisierungen nicht die erwarteten Produktivitätszuwächse erbracht haben, dass die Zerschlagung der öffentlichen Dienstleistungsunternehmen zu einer Beeinträchtigung der Servicequalität und der Sicherheit geführt hat, dass die „stufenweise und kontrollierte Liberalisierung“ für die Beschäftigten zu Arbeitsplatzabbau und zu größerer Unsicherheit ihrer Arbeit geführt und im Bereich der Landesplanung eine Zuspitzung der Ungleichheiten nach sich gezogen hat. Ist das etwa das europäische Gesellschaftsmodell der Europäischen Union? Für uns besteht die Priorität in einem Stopp des Liberalisierungsprozesses und in der Zurückgewinnung der öffentlichen Dienstleistungen durch Emanzipierung vom Markt. Statt der Liberalisierung der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse fordern wir eine Koordinierung der öffentlichen Dienstleistungen auf europäischer Ebene bzw. die Schaffung von europäischen öffentlichen Dienstleistungen im Rahmen von gemeinsamen Politiken im öffentlichen Interesse auf der Grundlage von öffentlichen Gesellschaften, die die Nutzer und Arbeitnehmer einbeziehen, langfristig angelegt sind und die fortgeschrittensten Techniken nutzen. Deswegen lehnen wir den Bericht Langen ab."@de7
"Οι κυβερνήσεις, κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας τον Μάρτιο του 2000, αποφάσισαν “να επιταχυνθεί η ελευθέρωση στους τομείς του φυσικού αερίου, του ηλεκτρισμού, των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των μεταφορών”. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω της έκθεσης Langen, συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή “διαπραγμάτευσης” των απαντήσεων στις θεμελιώδεις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών, ενισχύοντας έτσι τη δικτατορία των αγορών στις κοινωνίες μας. Όμως, όλοι γνωρίζουμε ότι οι ιδιωτικοποιήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν απέφεραν τα αναμενόμενα κέρδη παραγωγικότητας· ότι η κατάλυση των δημόσιων υπηρεσιών υποβάθμισε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ασφάλειας· ότι το “σταδιακό και ελεγχόμενο” άνοιγμα στην αγορά σήμαινε τελικά για τους μισθωτούς μειώσεις προσωπικού και μεγαλύτερη αβεβαιότητα ως προς τη μονιμότητα της θέσης εργασίας τους, και, στο επίπεδο της χωροταξίας, αύξηση των ανισοτήτων. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Εμείς κρίνουμε ότι επείγει να σταματήσουμε τη διαδικασία ελευθέρωσης και να αποκτήσουμε εκ νέου δημόσιες υπηρεσίες σαφώς διαχωρισμένες από τις αγορές. Στην ελευθέρωση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας αντιτάσσουμε τον συντονισμό των δημόσιων υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ακόμη τη σύσταση ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών στο πλαίσιο της εφαρμογής κοινών πολιτικών γενικού συμφέροντος, μέσω δημόσιων εταιρειών, με τη συμμετοχή χρηστών και εργαζομένων, που θα είναι μακροπρόθεσμες και θα αξιοποιούν τις πλέον προηγμένες τεχνικές. Με γνώμονα το σχέδιο αυτό, απορρίπτουμε την έκθεση Langen."@el8
". At the Lisbon European Council in March 2000, European governments decided to ‘increase the pace of liberalisation in sectors such as gas, electricity, postal services and transport’. The Commission and the European Parliament, by means of the Langen report, are supporting this process of ‘selling off’ the methods we use to meet our citizens’ basic social needs, and are thus strengthening the domination of markets over our societies. We all know, however, that in sectors that have already been liberalised, the expected gains in productivity have not been met; that the erosion of public services has caused standards of quality of service and of safety to fall; that, for employees, the ‘gradual and controlled’ opening up to market forces has led to staff cuts and greater job insecurity, and has caused inequalities in regional development. Is this the European model of society that the European Union desires? We believe that we must urgently block the liberalisation process and re-appropriate public services by freeing them from the markets."@en3
"(FR) Con ocasión del Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000, los gobiernos decidieron “acelerar la liberalización en los sectores tales como el gas, la electricidad, los servicios postales y los transportes”. Con el informe Langen, La Comisión y el Parlamento Europeo se inscriben en este proceso de “mercadeo” de las respuestas a las necesidades sociales elementales de los ciudadanos, reforzando, de ese modo, la dictadura de los mercados en nuestras sociedades. Ahora bien, todos sabemos que las liberalizaciones que ya se han llevado a cabo no han aportado el impulso esperado en el ámbito productivo; que el desmantelamiento de los servicios públicos ha degradado la calidad del servicio y de la seguridad; que la apertura “gradual y controlada” al mercado se ha traducido para los asalariados en una reducción de las plantillas y en una mayor precariedad en su trabajo, y, en el plano de la ordenación del territorio, en el aumento de las desigualdades. ¿Y este es el modelo europeo de sociedad de la Unión Europea? Consideramos urgente bloquear el proceso de liberalización y recuperar el servicio público, emancipándose de los mercados. A la liberalización de los servicios de interés general nosotros oponemos la coordinación de los servicios públicos en el plano europeo, es decir: la creación de euroservicios públicos en el marco de políticas comunes de interés general, a través de sociedades públicas, asociando a usuarios y asalariados, integrando el largo plazo y recurriendo a las técnicas más avanzadas. Para lograr este proyecto, rechazamos el informe Langen."@es12
"Lissabonin Eurooppa-neuvostossa maaliskuussa 2000 hallitukset päättivät "nopeuttaa markkinoiden vapauttamista sellaisilla aloilla kuin kaasu, sähkö, postipalvelut ja liikenne". Langenin mietinnön välityksellä komissio ja Euroopan parlamentti liittyvät tähän kansalaisten sosiaalisten perustarpeiden täyttämistä koskevaan "kaupallistamisprosessiin" ja vahvistavat näin markkinavoimien yksinvaltaa yhteiskunnissamme. Me kaikki kuitenkin tiedämme, että jo toteutetut vapauttamiset eivät ole tuoneet mukanaan odotettua tuottavuuden paranemista; että julkisten palvelujen purkaminen on heikentänyt palvelujen ja turvallisuuden tasoa; että "asteittainen ja säännelty" markkinoiden avaaminen on merkinnyt palkansaajien kannalta tulojen vähenemistä ja heidän työnsä epävarmuuden lisääntymistä ja aluesuunnittelun alalla eriarvoisuuksien kasvamista. Tämäkö on siis eurooppalainen yhteiskuntamalli Euroopan unionissa? Mielestämme on erittäin tärkeää pysäyttää markkinoiden vapauttamisprosessi ja ottaa julkiset palvelut jälleen haltuun vapauttamalla ne markkinavoimista. Yleishyödyllisten palvelujen vapauttamisen sijaan esitämme julkisten palvelujen koordinointia yhteisön tasolla, jopa eurooppalaisten julkisten palvelujen luomista yhteisten yleishyödyllisten politiikkojen mukaisesti, valtionyritysten avulla, ottamalla käyttäjät ja palkansaajat mukaan, integroimalla pitkällä aikavälillä ja vaatimalla kaikkein edistyneintä tekniikkaa. Tämän vuoksi hylkäämme Langenin mietinnön."@fi5
"Al Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, i governi hanno deciso di “accelerare la liberalizzazione dei settori del gas, dell’elettricità, dei servizi postali e dei trasporti”. La Commissione e il Parlamento europeo, tramite la relazione Langen, si inseriscono in questo processo di “mercantilizzazione” delle risposte da dare ai bisogni sociali elementari dei cittadini, rafforzando in tal modo la dittatura dei mercati sulle nostre società. Ebbene, tutti sappiamo che le liberalizzazioni già realizzate non hanno prodotto gli aumenti di produttività scontati; che lo smantellamento dei servizi pubblici ha degradato la qualità del servizio e della sicurezza; che l’apertura “graduale e controllata” verso il mercato ha significato per i lavoratori la riduzione degli effettivi e una maggiore precarietà del loro lavoro e, dal punto di vista dell’assetto del territorio, ha significato incremento delle sperequazioni. E’ questo il modello europeo di società dell’Unione europea? A nostro avviso la cosa urgente da farsi è bloccare il processo di liberalizzazione e riappropriarsi del servizio pubblico sganciandosi dai mercati. Alla liberalizzazione dei servizi d’interesse generale noi opponiamo il coordinamento dei servizi pubblici a livello europeo, o addirittura la creazione di euroservizi pubblici nel quadro delle politiche comuni d’interesse generale, tramite società pubbliche, associando utenti e lavoratori, includendo il lungo termine e ricorrendo alle tecniche più avanzate. Questo è il progetto cui siamo favorevoli e pertanto respingiamo la relazione dell’onorevole Langen."@it9
". At the Lisbon European Council in March 2000, European governments decided to ‘increase the pace of liberalisation in sectors such as gas, electricity, postal services and transport’. The Commission and the European Parliament, by means of the Langen report, are supporting this process of ‘selling off’ the methods we use to meet our citizens’ basic social needs, and are thus strengthening the domination of markets over our societies. We all know, however, that in sectors that have already been liberalised, the expected gains in productivity have not been met; that the erosion of public services has caused standards of quality of service and of safety to fall; that, for employees, the ‘gradual and controlled’ opening up to market forces has led to staff cuts and greater job insecurity, and has caused inequalities in regional development. Is this the European model of society that the European Union desires? We believe that we must urgently block the liberalisation process and re-appropriate public services by freeing them from the markets."@lv10
". Tijdens de Europese Raad van Lissabon van maart 2000, hebben de regeringen besloten “de liberalisering in sectoren zoals gas, elektriciteit, post en vervoer te versnellen”. De Commissie en het Europees Parlement onderschrijven, via het verslag-Langen, de toenemende “vercommercialisering” van de vervulling van de elementaire sociale behoeften van de burgers, een proces dat de dictatuur van de markten van onze samenlevingen versterkt. We weten echter allemaal dat de al gerealiseerde liberaliseringen niet tot de verwachte productiviteitsstijging hebben geleid ; dat de ontmanteling van onze overheidsdiensten de kwaliteit van dienstverlening en veiligheid hebben verslechterd ; dat de “geleidelijke en beheerste” openstelling van de markt geleid heeft tot personeelsvermindering en grotere arbeidsonzekerheid voor de werknemers en tot een toenemende ongelijkheid op het gebied van de ruimtelijke ordening. Is dat nu het Europese sociale model van de Europese Unie? Wij achten het dringend noodzakelijk het liberaliseringsproces te stoppen en weer controle te krijgen over de openbare dienstverlening door deze los te koppelen van de markten. Tegenover de liberalisering van diensten van algemeen belang stellen wij de coördinatie van overheidsdiensten op Europees niveau voor, en zelfs de oprichting van Europese overheidsdiensten in het kader van een gemeenschappelijk beleid voor het algemeen belang via overheidsbedrijven waarin gebruikers en werknemers deelnemen, waarin op lange termijn gedacht wordt en men een beroep doet op de meest geavanceerde technieken. Omwille van van zo’n project verwerpen wij het verslag-Langen."@nl2
"No Conselho Europeu de Lisboa de Março de 2000, os governos decidiram "acelerar a liberalização dos sectores como o gás, a electricidade, os serviços postais e os transportes". A Comissão e o Parlamento Europeu, com este relatório Langen, inserem-se neste processo que "mercantilização" das respostas às necessidades sociais elementares dos cidadãos, reforçando assim a ditadura dos mercados sobre as nossas sociedades. Ora, todos sabemos que as liberalizações já concretizadas não produziram os ganhos de produtividade esperados; que o desmantelamento dos serviços públicos degradou a qualidade do serviço e da segurança; que a abertura "gradual e controlada" ao mercado se traduziu, para os trabalhadores, em reduções de efectivos e numa grande precariedade no trabalho, e, a nível do ordenamento do território, no agravamento das desigualdades. Será este o modelo europeu de sociedade da União Europeia? Para nós, a urgência está em bloquear o processo de liberalização e em reapropriamo-nos do serviço público, emancipando-nos dos mercados. À liberalização dos serviços de interesse geral contrapomos a coordenação dos serviços públicos a nível europeu, ou mesmo a criação de euro-serviços públicos no âmbito das políticas comuns de interesse geral, através de sociedades públicas, associando os utilizadores e os trabalhadores, integrando o longo prazo e fazendo apelo às técnicas mais avançadas. Por este projecto, rejeitamos o relatório Langen."@pt11
"Vid Europeiska rådets möte i Lissabon i mars 2000 beslutade regeringarna att ”påskynda liberaliseringen på områden som gas, elektricitet, posttjänster och transporter”. I Langen-betänkandet ingår kommissionen och Europaparlamentet i denna ”marknadsföringsprocess” för svaren på medborgarnas grundläggande sociala behov, vilket sålunda stärker marknadernas diktatur inom våra samhällen. Men vi vet alla att de redan genomförda avregleringarna inte har tillfört de beräknade produktivitetsvinsterna; att nedmonteringen av de allmänna tjänsterna har försämrat kvaliteten på tjänsterna och hos säkerheten; att det ”gradvisa och behärskade” öppnandet på marknaden för de anställda har visat sig genom nedskärningar i personalen och en större osäkerhet i arbetet, och när det gäller den fysiska planeringen, genom ökade orättvisor. Och detta skall vara Europeiska unionens europeiska samhällsmodell? För oss gäller det först och främst att blockera avregleringsprocessen och att återigen tillägna oss de allmänna tjänsterna genom att frigöra oss från marknaderna. Mot avregleringen av tjänsterna i allmänhetens intresse, ställer vi samordningen av allmänna tjänster på europeisk nivå, eller till och med inrättandet av europeiska allmänna tjänster inom ramen för en gemensam politik i allmänhetens intresse, med hjälp av de offentliga företagen, som förbinder användarna och de anställda, och som införlivar det långsiktiga perspektivet och använder sig av de mest avancerade tekniska metoderna. På grund av dessa planer, förkastar vi Langen-betänkandet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph