Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-11-13-Speech-2-100"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011113.7.2-100"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Le Parlement européen et le Conseil se sont donc mis d'accord sur un projet de conciliation qui a le mérite d'avoir l'air de faire quelque chose contre le blanchiment de capitaux liés à la drogue tout en ne faisant rien. Bien malin qui sait distinguer l'argent issu de la criminalité organisée de celui qui provient du fonctionnement normal de l'économie. D'autant que le système bancaire lui-même ne veut pas faire cette distinction, considérant qu'il ne lui appartient pas de juger de l'odeur de l'argent mais seulement de ce qu'il rapporte. Et il est de notoriété publique que l'argent de la criminalité ne se blanchit pas seulement dans les paradis fiscaux, mais aussi et surtout dans les plus grandes banques du système financier. Cette résolution, si elle est adoptée, n'empêchera certainement pas l'argent du crime organisé de transiter par le système financier et de s'investir dans des activités dites normales qui sont, dans bien des cas, tout aussi criminelles du point de vue humain que l'argent des mafias. S'enrichir avec l'argent de la drogue est une infamie. Mais s'enrichir avec la fabrication et le trafic des armes ne l'est pas moins. Et c'est encore une infamie que de laisser les trusts de la pharmacie et leurs actionnaires s'enrichir grâce au monopole des brevets de certains médicaments, alors que ce monopole multiplie par dix ou plus le prix de certains médicaments indispensables, condamnant à mort tous ceux qui n'ont pas les moyens de payer ce prix-là. Tout cela est pourtant légal. Les institutions européennes ont peut-être le pouvoir de décider ce qui, dans l'usage des capitaux, est légal ou pas. Elles n'ont pas le pouvoir de "blanchir le Capital"."@fr6
lpv:translated text
"Europa-Parlamentet og Rådet er blevet enige om et forligsforslag, som udmærker sig ved at lade, som om det gør noget mod hvidvaskning af penge i forbindelse med narkotika, mens det ingenting gør. Man er meget snu, hvis man kan skelne mellem penge, der stammer fra organiseret kriminalitet, og penge, der kommer fra den normale økonomi. Men selve banksystemet vil ikke lave denne skelnen og betragter det ikke som sin opgave at dømme penge efter deres lugt, men udelukkende ud fra det, som de tilfører. Og det er almindelig kendt, at penge fra kriminalitet ikke kun vaskes hvide i skatteparadiser, men også og især i de største banker i finansverdenen. Dette forslag vil, hvis det vedtages, helt sikkert ikke forhindre penge fra organiseret kriminalitet i at gå igennem det finansielle system og blive investeret i såkaldt almindelige aktiviteter, der ud fra et menneskeligt synspunkt i mange tilfælde er lige så kriminelle som penge fra mafiaen. At skabe sig en formue fra narkotika er foragteligt. Men at skabe sig en formue ved fremstilling og handel med våben er ikke mindre foragteligt. Og det er endnu mere foragteligt at lade medicinalindustriens sammenslutninger og deres aktionærer skabe sig en formue takket være et monopol på patenter af en række lægemidler, eftersom dette monopol gør, at prisen på en række livsnødvendige lægemidler tidobles eller mere, hvilket dødsdømmer alle dem, der ikke har midler til at betale disse priser. Alt dette er dog lovligt. De europæiske institutioner har måske beføjelser til at beslutte, hvad der ved forbrug af penge er lovligt eller ej. Men de har ikke beføjelse til at hvidvaske penge."@da1
". Das Europäische Parlament und der Rat haben sich also auf einen Vermittlungstext geeinigt, der den Vorzug hat, den Eindruck zu erwecken, als würde etwas gegen das Waschen von Drogengeldern getan, obwohl er in Wirklichkeit gar nichts bewirkt. Es braucht schon einige Raffinesse, um das von der organisierten Kriminalität stammende Geld von dem aus dem normalen Wirtschaftskreislauf zu unterscheiden, zumal das Bankensystem selbst sich weigert, diese Unterscheidung vorzunehmen, da es sich nicht für befugt hält, über den Geruch des Geldes zu urteilen, sondern nur darüber, was es einbringt. Es ist ja allseits bekannt, dass kriminelle Gelder nicht nur in Steuerparadiesen gewaschen werden, sondern vor allem in den Großbanken des Finanzsystems. Wenn diese Entschließung verabschiedet wird, wird sie keinesfalls verhindern, dass Gelder des organisierten Verbrechens durch das Finanzsystem geleitet und in so genannte normale Wirtschaftstätigkeiten investiert werden, die in vielen Fällen menschlich gesehen ebenso kriminell sind wie das Geld der Mafia. Sich mit Drogengeldern zu bereichern, ist schändlich, doch mit der Herstellung und dem Verkauf von Waffen Profit zu machen, ist nicht weniger schändlich. Und es ist ebenfalls eine Schande, dass die Pharmakonzerne und ihre Aktionäre sich durch das patentrechtlich geschützte Monopol für bestimmte Medikamente bereichern, das die Preise für bestimmte lebenswichtige Arzneimittel um das Zehnfache oder mehr in die Höhe treibt, so dass alle, die diese Preise nicht bezahlen können, zum Tode verurteilt sind. All das ist jedoch völlig legal. Die europäischen Institutionen haben vielleicht die Macht, darüber zu entscheiden, was bei der Kapitalverwertung legal ist, doch sie haben nicht die Macht Kapital „reinzuwaschen“."@de7
"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν λοιπόν σε ένα σχέδιο της επιτροπής συνδιαλλαγής που δίνει την εντύπωση ότι θα συμβάλει κατά κάποιο τρόπο στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με αδικήματα που αφορούν τα ναρκωτικά ενώ στην ουσία δεν κάνει τίποτε. Είναι πονηρός όποιος μπορεί να διακρίνει τα χρήματα που προέρχονται από το οργανωμένο έγκλημα από τα χρήματα που προέρχονται από την κανονική λειτουργία της οικονομίας, δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι το ίδιο το τραπεζικό σύστημα δεν επιθυμεί να προβεί στη διάκριση αυτή, εκτιμώντας ότι δεν είναι αρμοδιότητά του να κρίνει την προέλευση των χρημάτων αλλά μόνο την απόδοσή τους. Είναι επίσης ευρέως γνωστό ότι τα προερχόμενα από το οργανωμένο έγκλημα έσοδα δεν νομιμοποιούνται μόνο στους φορολογικούς παραδείσους, αλλά επίσης και κυρίως στις μεγαλύτερες τράπεζες του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το ψήφισμα αυτό, εάν εγκριθεί, δεν θα εμποδίσει ασφαλώς τα έσοδα του οργανωμένου εγκλήματος να περνούν μέσα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα και να επενδύονται στις λεγόμενες κανονικές δραστηριότητες οι οποίες είναι, σε πολλές περιπτώσεις, εξίσου εγκληματικές από ανθρωπιστική άποψη με τα χρήματα της μαφίας. Είναι ντροπή να πλουτίζει κανείς από τη διακίνηση ναρκωτικών όπως ντροπή είναι να πλουτίζει από την κατασκευή και την εμπορία όπλων. Ντροπή είναι επίσης να επιτρέπουμε στα φαρμακευτικά τραστ και στους μετόχους τους να πλουτίζουν χάρη στο μονοπώλιο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ορισμένων φαρμάκων, τη στιγμή που το μονοπώλιο αυτό τουλάχιστον δεκαπλασιάζει την τιμή ορισμένων απαραίτητων φαρμάκων, καταδικάζοντας σε θάνατο όλους εκείνους που δεν έχουν τα μέσα να πληρώσουν το αντίτιμο. Όλα αυτά είναι, όμως, νόμιμα. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα διαθέτουν ίσως τη δύναμη να αποφασίσουν τι είναι νόμιμο ή όχι στον τομέα των κεφαλαίων. Δεν έχουν τη δύναμη να “νομιμοποιήσουν το ίδιο το Κεφάλαιο”."@el8
". The European Parliament and the Council have therefore reached agreement on a conciliation package that has the value of appearing to do something against money laundering related to drugs offences, whilst doing nothing at all. Who can tell the difference between the proceeds from organised crime and those from normal economic transactions? Especially because the banking system itself does not want to make this distinction, as it believes that it is not the job of the banks to determine where the proceeds come from, only what the proceeds make. And it is public knowledge that laundering of the proceeds from crime is not only carried out in tax havens; laundering also, and more importantly, goes on in the largest banks in the financial world. If adopted, this resolution will certainly not prevent the proceeds from organised crime from passing through the financial system and from being invested in so-called normal activities, which are, in many cases, just as criminal as mafia money, if considered from a humane point of view. It is absolutely scandalous to create one’s wealth out of drug money. It is equally scandalous to make a fortune from manufacturing and trafficking weapons. And it is even more scandalous to allow pharmaceutical corporations and their shareholders to become rich from having a monopoly on trademarks of some medicines, when this monopoly increases the price of some essential medicines by ten times or more, condemning to death all those who do not have the means to pay these prices. This is all legal however. The European institutions may have the power to decide what constitutes a legal or illegal way to use the proceeds. They do not have the power to ‘exonerate’ the proceeds."@en3
"(FR) El Parlamento Europeo y el Consejo se han puesto, pues, de acuerdo sobre un proyecto de conciliación que posee el mérito de hacer creer que se actúa contra el blanqueo de capitales relacionado con el ámbito de la droga sin hacerlo realmente. Resulta muy difícil distinguir el dinero procedente de la delincuencia organizada del que procede del funcionamiento normal de la economía. Sobre todo teniendo en cuenta que el propio sistema bancario no está dispuesto a establecer esta distinción, al considerar que no le corresponde pronunciarse sobre el olor del dinero, sino solamente sobre los beneficios que el dinero produce. Y es públicamente notorio que el dinero relacionado con el ámbito de la delincuencia no sólo se blanquea en los paraísos fiscales, sino también y sobre todo en los bancos más importantes del sistema financiero. Si esta resolución es aprobada, la misma no impedirá, ciertamente, que el dinero relacionado con el ámbito de la delincuencia circule en el sistema financiero y se invierta en actividades consideradas normales, que, en muchos casos, desde el punto de vista humano son tan criminales como el dinero de las mafias. Enriquecerse con el dinero procedente de la droga es una infamia. Pero enriquecerse con la fabricación y el tráfico de armas también lo es. Y también es una infamia permitir que los de la industria farmacéutica y sus accionistas se enriquezcan gracias al monopolio de las patentes de algunos medicamentos, cuando el monopolio multiplica por diez o más los precios de algunos medicamentos indispensables, condenando a muerte a todos aquellos que no tienen los medios para pagar ese precio. Sin embargo, todo eso es legal. Las instituciones europeas tienen quizá el poder de decidir lo que es legal o ilegal respecto a la utilización de los capitales, pero no tienen el poder de “blanquear el Capital”."@es12
"Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat siis päässeet sopimukseen sovittelutekstistä, joka näyttää voivan tehdä jotain huumeisiin liittyvän rahanpesun torjumiseksi tekemättä itse asiassa yhtään mitään. On oltava hyvin nokkela voidakseen erottaa järjestäytyneestä rikollisuudesta peräisin olevan rahan tavanomaisesta taloustoiminnasta peräisin olevasta rahasta. Varsinkin kun itse pankkijärjestelmässä ei haluta tehdä tätä eroa, pankkijärjestelmän mielestä sen tehtävä ei ole arvioida rahan hajua, vaan sitä, miten raha tuottaa. Tiedetään myös yleisesti, että rikollisuudesta peräisin olevaa rahaa ei pestä ainoastaan veroparatiiseissa vaan myös ja ennen kaikkea rahoitusjärjestelmän suurimmissa pankeissa. Jos tämä päätöslauselma hyväksytään, se ei varmasti estä järjestäytyneestä rikollisuudesta peräisin olevaa rahaa kulkemasta rahoitusjärjestelmän läpi eikä sitä, että tätä rahaa sijoitetaan niin sanottuihin normaaleihin toimintoihin, jotka ovat hyvin usein inhimillisestä näkökulmasta aivan yhtä rikollisia kuin mafioiden rahatkin. Huumerahoilla rikastuminen on halpamaista. Aseiden valmistamisella ja kauppaamisella rikastuminen on kuitenkin yhtä halpamaista. Myös se on halpamaista, että lääkeyhtymien ja niiden osakkeenomistajien annetaan rikastua joidenkin lääkkeiden patenttiin liittyvän monopolin ansiosta, sillä tämä monopoli nostaa tiettyjen välttämättömien lääkkeiden hinnat vähintään kymmenkertaisiksi ja tuomitsee kuolemaan kaikki ne, joilla ei ole mahdollisuutta maksaa näin korkeita hintoja. Kaikki tämä on kuitenkin laillista. Yhteisön toimielimillä on kenties valta päättää, mikä pääomien käytössä on laillista ja mikä ei. Niillä ei ole kuitenkaan valtaa pyyhkiä pois kuolemansyntiä."@fi5
"Il Parlamento europeo e il Consiglio si sono messi d’accordo su un progetto di conciliazione che, pur non facendo nulla, ha il merito di dare l’impressione di fare qualcosa contro il riciclaggio di capitali legati alla droga. Veramente furbo chi riesce a distinguere il denaro proveniente dalla criminalità organizzata da quello proveniente dal normale funzionamento dell’economia. Tanto più che lo stesso sistema bancario non vuole fare questa distinzione, ritenendo che non sia suo compito giudicare l’odore dei soldi ma soltanto ciò che esso rende. E’ notorio che il denaro della criminalità non è riciclato unicamente nei paradisi fiscali ma anche e soprattutto nelle maggiori banche del sistema finanziario. Se questa risoluzione sarà adottata non impedirà certamente al denaro della criminalità organizzata di transitare nel sistema finanziario e di essere investito in attività dette normali che, in molti casi, dal punto di vista umano sono criminali quanto il denaro delle mafie. Arricchirsi con il denaro proveniente dalla droga è un’infamia. Ma arricchirsi con la fabbricazione e il traffico di armi lo è altrettanto. Ed è sempre un’infamia lasciare che i farmaceutici e i loro azionisti si arricchiscano grazie al monopolio dei brevetti di alcuni medicinali indispensabili, condannando a morte tutti coloro che non hanno i mezzi di pagare quel prezzo. Eppure tutto ciò è legale. Le Istituzioni europee forse hanno il potere di decidere ciò che, nell’utilizzo dei capitali, è legittimo o meno. Non hanno il potere di “assolvere il Capitalismo”."@it9
". The European Parliament and the Council have therefore reached agreement on a conciliation package that has the value of appearing to do something against money laundering related to drugs offences, whilst doing nothing at all. Who can tell the difference between the proceeds from organised crime and those from normal economic transactions? Especially because the banking system itself does not want to make this distinction, as it believes that it is not the job of the banks to determine where the proceeds come from, only what the proceeds make. And it is public knowledge that laundering of the proceeds from crime is not only carried out in tax havens; laundering also, and more importantly, goes on in the largest banks in the financial world. If adopted, this resolution will certainly not prevent the proceeds from organised crime from passing through the financial system and from being invested in so-called normal activities, which are, in many cases, just as criminal as mafia money, if considered from a humane point of view. It is absolutely scandalous to create one’s wealth out of drug money. It is equally scandalous to make a fortune from manufacturing and trafficking weapons. And it is even more scandalous to allow pharmaceutical corporations and their shareholders to become rich from having a monopoly on trademarks of some medicines, when this monopoly increases the price of some essential medicines by ten times or more, condemning to death all those who do not have the means to pay these prices. This is all legal however. The European institutions may have the power to decide what constitutes a legal or illegal way to use the proceeds. They do not have the power to ‘exonerate’ the proceeds."@lv10
"Het Europees Parlement en de Raad hebben dus overeenstemming bereikt over een compromis dat iets lijkt te doen tegen het witwassen van drugsgeld zonder er echt iets tegen te doen. Je moet van goeden huize komen om het onderscheid te maken tussen geld dat afkomstig is van de georganiseerde criminaliteit en geld dat voortkomt uit het normale functioneren van de economie. Temeer daar het bankwezen zelf dit onderscheid niet wenst te maken, aanvoerend dat het niet tot taak heeft te kijken naar de herkomst van het geld, maar alleen naar wat het opbrengt. En het is een publiek geheim dat zwart geld niet alleen wordt witgewassen in de belastingparadijzen, maar ook en vooral in de grootste banken van het financiële stelsel. Deze resolutie zal, als ze wordt aangenomen, beslist niet kunnen verhinderen dat geld afkomstig van de georganiseerde criminaliteit via het financiële stelsel zijn weg vindt naar zogenaamde normale activiteiten die uit menselijk oogpunt vaak net zo crimineel zijn als het geld van maffiose organisaties. Zich verrijken met drugsgeld is walgelijk. Maar zich verrijken met de productie en verkoop van wapens is dat evenzeer. En het is ook een schande dat farmaceutische trusts en hun aandeelhouders zich verrijken omdat ze als enige de octrooien op bepaalde medicijnen bezitten, terwijl dit monopolie de prijs van bepaalde onontbeerlijke medicijnen met tien of meer vermenigvuldigt, waardoor iedereen die zich een dergelijke prijs niet kan veroorloven ten dode opgeschreven is. Dat alles is echter legaal. De Europese instellingen hebben dan misschien het recht om te bepalen welke vormen van kapitaalgebruik legaal zijn, maar ze hebben niet het recht “het Kapitaal wit te wassen”."@nl2
"O Parlamento Europeu e o Conselho chegaram assim a acordo sobre um projecto de conciliação que tem o mérito de parecer fazer alguma coisa contra o branqueamento de capitais ligado à droga sem na realidade fazer o que quer que seja. Só alguém muito esperto sabe distinguir o dinheiro proveniente da criminalidade organizada daquele que provém do funcionamento normal da economia. Tanto mais que o próprio sistema bancário não quer fazer essa distinção, considerando que não lhe compete julgar o cheiro do dinheiro mas apenas o lucro que dá. É público que o dinheiro da criminalidade não se lava apenas nos paraísos fiscais, mas também e sobretudo dos maiores bancos do sistema financeiro. Esta resolução, se for aprovada, não impedirá com certeza que o dinheiro do crime organizado transite através do sistema financeiro e seja investido em actividades ditas normais que, em muitos casos, são tão criminosas do ponto de vista humano como o dinheiro das mafias. Enriquecer com o dinheiro da droga é uma infâmia. Mas enriquecer com o fabrico e tráfico de armas não o é menos. E é também uma infâmia deixar os farmacêuticos e respectivos accionistas enriquecerem graças ao monopólio dos registos de certos medicamentos, quando esse monopólio multiplica por dez ou mais o preço de determinados remédios indispensáveis, condenando à morte todos aqueles que não dispõem de meios para os pagar a esse preço. Tudo isto é no entanto legal. As Instituições europeias talvez tenham o poder de decidir aquilo que, na utilização dos capitais, é legal ou não. Mas não têm o poder de "branquear o Capital"."@pt11
"Europaparlamentet och rådet har enats om ett förslag till förlikning som har den förtjänsten att det tycks göra något mot drogrelaterad penningtvätt, samtidigt som det inte gör något alls. Man får vara bra listig om man skall kunna göra skillnad mellan pengar som kommer från organiserad brottslighet och pengar som kommer från ekonomins normala gång. Särskilt med tanke på att banksystemet självt inte vill göra denna åtskillnad, med tanke på att det inte är banksystemets ansvar att bedöma pengarnas tvivelaktiga natur, utan bara vad de inbringar. Och det är allmänt välkänt att pengar från kriminalitet inte enbart tvättas i skatteparadisen, utan också och framför allt i de största bankerna inom det finansiella systemet. Om denna resolution antas kommer den säkerligen inte att hindra att pengar från organiserad brottslighet går genom det finansiella systemet och investeras inom så kallad normal verksamhet som, i många fall, är minst lika kriminell ur mänsklig synvinkel som maffians pengar. Att bli rik tack vare pengar från droger är en skam. Men att bli rik tack vare tillverkningen av och handeln med vapen är en lika stor skam. Och det är också en skam att låta läkemedelsbranschens storföretag och deras aktieägare bli rika tack vare monopolet med patent för vissa läkemedel, när detta monopol tiofalt eller mer mångdubblar priset för vissa oumbärliga läkemedel, och dömer de människor till döden som inte har råd att betala dessa priser. Allt detta är dock lagligt. De europeiska institutionerna har kanske befogenheten att besluta om vad som är lagligt eller inte när det gäller användningen av kapital. Men de har inte befogenheten att ”tvätta kapital”."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph