Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-11-12-Speech-1-142"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011112.11.1-142"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Einmal mehr befassen wir uns mit dem Thema "Schutz der Tiere beim Transport". Wir befassen uns mit einem Dauerbrenner, und ich unterstütze den von meinem Kollegen Maat vorgelegten Bericht ohne Vorbehalt. Wir alle wissen, in der Europäischen Union gibt es hierzu bereits mehrere Richtlinien sowie Umsetzungsgesetzgebung in den Mitgliedstaaten. Wir alle sind für einen umfassenden Tierschutz und gegen Transporte, die insbesondere Schlachttiere unnötig quälen. Würden alle diese positiven Gesetze überall umgesetzt und kontrolliert, bräuchten wir diese Debatte nicht. Dem ist aber nicht so! Bilder von nicht akzeptablem Transportverhalten belegen dies immer wieder. Wir sollten dabei aber nicht aus den Augen verlieren, dass es auch auf diesem Gebiet einige positive Dinge zu berichten gibt. Teilweise gibt es ja bereits heute Transporte, die den Ansprüchen des Tierschutzes entsprechen. Auch wird der Gedanke des Schlachtens in unmittelbarer Nähe des Produktionsstandortes vielfach umgesetzt. Dies ist ein Punkt, den ich sehr unterstütze: Schlachten so nah am landwirtschaftlichen Betrieb wie möglich. Moderne Konservierungstechnik erlaubt durchaus den Export von Fleisch auch in entfernte Regionen. Bei den Tiertransporten fordern wir zu Recht Pausen mit Tränken und Füttern der Tiere. Zukünftig müssen wir uns auch noch Gedanken machen, wie wir den Stress der Tiere in den Pausen beim Auf- und Abladen minimieren können. Schlachtviehtransporter so ausgestattet, dass Tiere während kurzer Pausen auf den Transportern verbleiben und dort versorgt werden können, das ist sicherlich ein Ziel. Transport, Platz, Fahrweise, Lüftung, Temperatur und der Be- und Entladevorgang haben - wenn sie sachgerecht gemacht sind - den größten Effekt für besseren Tierschutz. Dazu trägt dieser Bericht bei, und ich bitte um breite Unterstützung."@de7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, mine damer og herrer, endnu en gang beskæftiger vi os med emnet "beskyttelse af dyr under transport". Vi har at gøre med en sikker genganger, og jeg støtter uden forbehold den fremlagte betænkning fra min kollega hr. Maat. Vi ved alle, at der i EU allerede eksisterer adskillige direktiver om dette emne samt en lov om gennemførelsen i medlemsstaterne. Vi går alle ind for en vidtrækkende dyrebeskyttelse og er imod transporter, der i særdeleshed piner slagtedyr unødigt. Hvis alle disse positive love blev gennemført og kontrolleret overalt, ville vi ikke have behov for denne debat. Men sådan er det ikke! Det bliver dokumenteret den ene gang efter den anden, når vi ser billeder af transportforhold, der ikke er acceptable. I den forbindelse må vi dog ikke se bort fra, at der også sker positive ting på dette område. Der er jo allerede i dag transporter, der opfylder kravene til dyrebeskyttelse. Også idéen om slagtning i umiddelbar nærhed af produktionsstedet gennemføres i stor udstrækning. Det er et punkt, som jeg støtter meget, nemlig at der skal slagtes så tæt på landbrugsejendommen som muligt. Den moderne konserveringsteknik tillader netop eksport af kød til fjerne regioner. Under dyretransporterne kræver vi med rette pauser, så dyrene kan få vand og foder. Vi må også overveje, hvordan vi kan mindske stress hos dyrene i pauserne ved på- og aflæsning. Transporter med slagtekvæg skal være indrettet på en sådan måde, at dyrene kan blive på transporterne i de korte pauser og få vand og foder dér. Det er helt sikkert en af målsætningerne. Transport, plads, kørsel, ventilation, temperatur samt på- og aflæsning har - når det udføres fagligt korrekt - den største indvirkning på en bedre dyrebeskyttelse. Det bidrager denne betænkning til, og jeg vil gerne bede om bred opbakning til den."@da1
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά ασχολούμαστε με το θέμα “Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά”. Ασχολούμαστε με ένα φλέγον ζήτημα, και υποστηρίζω ανεπιφύλακτα την έκθεση που υποβλήθηκε από το συνάδελφό μου Maat. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν σχετικά ήδη πλήθος οδηγιών, καθώς και νομοθεσία για την εφαρμογή τους στα κράτη μέλη. Όλοι μας τασσόμαστε υπέρ της συνολικής προστασίας των ζωών και κατά των μεταφορών οι οποίες βασανίζουν άσκοπα κυρίως τα ζώα που προορίζονται για σφαγή. Εάν όλοι αυτοί οι θετικοί νόμοι εφαρμόζονταν και ελέγχονταν παντού, δεν θα χρειαζόταν η συγκεκριμένη συζήτηση. Δεν είναι όμως έτσι! Εικόνες μη αποδεκτής συμπεριφοράς κατά τη μεταφορά αποδεικνύουν διαρκώς το γεγονός αυτό. Δεν θα έπρεπε στην περίπτωση αυτή ωστόσο να παραγνωρίσουμε ότι και σε αυτόν τον τομέα υπάρχουν ορισμένα θετικά σημεία που μπορεί κανείς να επισημάνει. Εν μέρει υπάρχουν ήδη σήμερα μεταφορές, οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις προστασίας των ζώων. Επίσης, εφαρμόζεται εν πολλοίς η ιδέα για τη σφαγή των ζώων σε μέρη που βρίσκονται πολύ κοντά στις περιοχές παραγωγής. Αυτό είναι ένα σημείο, το οποίο υποστηρίζω ιδιαίτερα: Η σφαγή πρέπει να πραγματοποιείται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον τόπο εκτροφής. Σύγχρονες τεχνικές συντήρησης επιτρέπουν απόλυτα την εξαγωγή του κρέατος ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά τις μεταφορές των ζώων απαιτούμε δικαίως διαλείμματα για να σιτιστούν και να ποτιστούν τα ζώα. Στο μέλλον πρέπει επίσης να αναλογιστούμε τρόπους για το πώς θα κατορθώσουμε να ελαχιστοποιήσουμε το άγχος των ζώων στα διαλείμματα κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση. Ένας από τους στόχους είναι τα οδικά οχήματα μεταφοράς ζώων που προορίζονται για σφαγή να εξοπλίζονται έτσι, ώστε τα ζώα κατά τη διάρκεια των σύντομων διαλειμμάτων να μπορούν να παραμένουν στο όχημα και να σιτίζονται εκεί. Η μεταφορά, ο χώρος, ο τρόπος οδήγησης, ο εξαερισμός, η θερμοκρασία και η διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης συμβάλλουν – εάν πραγματοποιούνται σωστά – τα μέγιστα στην καλύτερη προστασία των ζώων. Σε αυτό συμβάλλει και η παρούσα έκθεση, και για αυτό απευθύνω έκκληση για ευρεία υποστήριξή της."@el8
"Mr President, ladies and gentlemen, once again, we are handling the subject of ‘Protection of animals during transport’. This is a long-running issue, and I unreservedly support the report Mr Maat has presented. We all know that there are already several directives on this in the European Union, and legislation to transpose it in the Member States. We are all in favour of comprehensive animal protection and opposed to methods of transport which inflict needless suffering, particularly on animals destined for slaughter. Were all these positive laws to be transposed and followed up everywhere, this debate would not be necessary. That is, however, not the case. Pictures of unacceptable transport conditions provide repeated evidence of this. We should, though, not lose sight of the fact that there are a few good things to report on this area. There are some examples of the transportation of animals which already meet the requirements of animal protection. The idea of slaughter in the immediate vicinity of the place of origin is also widely being put into practice. Slaughter as close to the farm as possible is something I greatly support. Modern methods of preservation make the export of meat even to distant areas thoroughly feasible. We are right to demand feeding and watering breaks during the transportation of animals. We will also have to give future consideration to how to minimise stress to the animals when being unloaded or reloaded before and after these breaks. We could certainly aim to have the vehicles transporting animals to slaughter equipped in such a way that the animals could remain on board the vehicle during short breaks and be provided for there. Transport, space, the way in which the vehicles are driven, ventilated and heated, loading and unloading procedures have, if they are made suitable, the greatest effect on improving the protection of animals. This report makes its contribution to that and I ask for it to be supported across this House."@en3
". – (DE) Señor Presidente, Señorías, tratamos de nuevo el tema “protección de los animales en el transporte”. Se trata de un tema que nos ocupa permanentemente y apoyo sin reservas el informe presentado por el colega Maat. Todos sabemos que en la Unión Europea hay varias directivas al respecto así como una legislación de aplicación en los Estados miembros. Todos estamos a favor de una amplia protección de los animales y contra los transportes que martirizan innecesariamente sobre todo a los animales destinados al sacrificio. Si se aplicasen y controlasen en todos los lugares todas estas leyes no necesitaríamos este debate. Pero no ocurre así. Imágenes de inaceptables condiciones de transporte lo demuestran permanentemente. Sin embargo, no debemos perder de vista que también en este campo se puede informar de algunas cosas positivas. En parte ya hay transportes que cumplen con los requerimientos de la protección de los animales. También se aplica en muchos casos la idea del sacrificio de los animales en las cercanías inmediatas del lugar de producción. Este es un punto que apoyo decididamente: sacrificar lo más cerca posible de la explotación agraria. La moderna técnica de conservación permite perfectamente la exportación de carne también a regiones alejadas. En los transportes de animales exigimos con razón descansos para que puedan alimentarse y beber. En el futuro tendremos que recapacitar también cómo podemos reducir el estrés de los animales en los descansos durante su carga y descarga. Sin duda, un objetivo es equipar a los transportes de animales destinados al matadero de tal modo que permanezcan en los transportes durante las pausas cortas y puedan ser atendidos allí. Transporte, espacio, modo de conducción, ventilación, temperatura y procedimiento de carga y descarga tienen -si se realizan correctamente- el máximo efecto para una mejor protección de los animales. Este informe contribuye a ello y les ruego un amplio apoyo."@es12
". Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, aiheenamme on taas kerran "eläinten suojeleminen kuljetuksen aikana". Se on yksi todellinen kestoaihe, ja kannatan kollegani Maatin laatimaa mietintöä ilman minkäänlaisia varauksia. Me kaikki tiedämme, että Euroopan unionissa on annettu jo useita tähän aiheeseen liittyviä direktiivejä ja että jäsenvaltioissa on voimassa niiden täytäntöönpanolainsäädäntö. Me kaikki kannatamme laajaa eläinten suojelua ja vastustamme erityisesti teuraseläimille tarpeetonta kärsimystä aiheuttavia kuljetuksia. Jos nämä mainiot lait pantaisiin kaikkialla täytäntöön ja niiden noudattamista valvottaisiin, meidän ei tarvitsisi käydä tätä keskustelua. Näin ei kuitenkaan ole! Sietämättömistä kuljetusoloista otetut kuvat todistavat sen yhä uudestaan. Emme saa kuitenkaan unohtaa, että tästä asiasta on toki jotain myönteistäkin kerrottavaa. Onhan nykyäänkin jo sellaisia kuljetuksia, jotka vastaavat eläinten suojelun vaatimuksia. Myös ajatusta tuotantopaikan välittömässä läheisyydessä tapahtuvasta teurastuksesta toteutetaan jo paljon myös käytännössä. Teurastus mahdollisimman lähellä maatilaa on asia, jota minä ilman muuta kannatan. Nykyaikaisen säilöntätekniikan avulla lihaa voidaan kuljettaa kaukaisillekin alueille. Vaadimme aivan oikeutetusti, että eläinten kuljetusten aikana on pidettävä taukoja ja että eläimiä on juotettava ja ruokittava. Jatkossa meidän on lisäksi mietittävä, miten voimme vähentää taukojen aikana tehtävästä lastaamisesta ja lastin tyhjentämisestä eläimille aiheutuvaa stressiä. Teuraskarjan kuljetukseen tarkoitettuihin ajoneuvoihin on saatava ehdottomasti sellaiset varusteet, että eläimet voivat jäädä lyhyiden taukojen ajaksi ajoneuvoon ja että niiden tarpeista voidaan huolehtia siellä. Asianmukaisesti järjestetty kuljetus, paikka, ajotapa, tuuletus, lämpötila ja lastaus ja lastin purku ovat tärkeimmät seikat, joilla eläinten suojelua voidaan parantaa. Tämä mietintö edistää näiden seikkojen parantamista, ja toivon sen saavan laajaa kannatusta."@fi5
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, une fois de plus, nous abordons le thème de la protection des animaux en cours de transport. On peut parler d'un sujet de longue durée, et je soutiens sans réserve le rapport présenté par mon collègue Maat. Nous savons tous qu'il y a déjà eu plusieurs directives à ce sujet dans l'Union européenne, et qu'elles ont été transposées dans les États membres. Nous sommes tous favorables à une protection totale des animaux et opposés aux transports qui sont inutilement cruels envers les animaux d'abattage. Si toutes ces lois positives étaient appliquées et contrôlées partout, ce débat ne serait pas nécessaire. Malheureusement, telle n'est pas la situation ! Les images de transports effectués dans des conditions inacceptables nous le rappellent sans cesse. Mais nous ne devrions pas perdre de vue que l'on est également parvenu à des choses positives dans ce domaine. Il y a aussi, déjà aujourd'hui, des transports qui répondent aux exigences de la protection des animaux. De même, le principe de l'abattage à proximité immédiate du lieu de production est appliqué en grande partie. C'est un point que je soutiens tout à fait : l'abattage le plus près possible de l'exploitation agricole. Les techniques modernes de conservation permettent d'ailleurs l'exportation de viande dans des régions éloignées. En ce qui concerne le transport des animaux, nous exigeons, à juste titre, des pauses permettant d'alimenter les animaux et de les abreuver. À l'avenir, nous devons aussi réfléchir à la manière dont nous pouvons réduire le stress des animaux durant les pauses, lors du chargement et du déchargement. L'objectif est certainement d'en arriver à des bétaillères équipées de manière telle que les animaux peuvent y rester et y être nourris pendant les courtes pauses. Le transport, la place, les conditions de voyage, l'aération, la température et les procédés de chargement et de déchargement, s'ils sont conformes aux normes, sont certainement du plus grand effet pour une meilleure protection des animaux. Ce rapport y contribue, et je vous demande de le soutenir massivement."@fr6
"). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta ci occupiamo del tema "protezione degli animali durante il trasporto", un classico, e io appoggio la relazione dell'onorevole Maat senza alcuna riserva. Sappiamo tutti che nell'Unione europea esistono già svariate direttive che sono poi state recepite nella legislazione degli Stati membri. Siamo tutti a favore di un'ampia protezione degli animali e contro i trasporti che provocano inutili sofferenze soprattutto agli animali destinati al macello. Se tutte queste leggi positive venissero attuate e controllate a dovere non avremmo bisogno di stare qui a discutere. Purtroppo le cose non stanno così! Lo dimostrano continuamente le immagini di condizioni di trasporto inaccettabili. Tuttavia non dovremmo perdere di vista che anche in questo campo possiamo riferire di alcuni sviluppi positivi. In parte già oggi esistono trasporti che soddisfano i requisiti relativi alla protezione degli animali. Spesso viene applicato anche il principio secondo cui è preferibile macellare gli animali nelle vicinanze del luogo di produzione. Si tratta qui di un punto che trova tutto il mio appoggio: macellare gli animali il più vicino possibile all'azienda agricola di produzione. Le moderne tecniche di conservazione permettono di trasportare la carne fino anche alle regioni più remote. Chiediamo a ragione che durante i trasporti di animali si facciano delle pause durante le quali gli animali possano mangiare e bere. In futuro dovremo anche riflettere su come minimizzare lo stress degli animali nelle pause durante le operazioni di carico e scarico. Un obiettivo sarebbe organizzare i trasporti degli animali destinati al macello in modo tale che gli animali restino in pausa sui veicoli per periodi più brevi e che possano rifocillarsi con acqua e foraggio. Il trasporto, il luogo, il modo di trasporto, l'aerazione, la temperatura e le procedure di carico e scarico - se organizzati correttamente - sono passibili di avere il maggiore effetto sul miglioramento della protezione degli animali. La relazione costituisce un contributo in tal senso e pertanto mi auguro che trovi un ampio sostegno."@it9
"Mr President, ladies and gentlemen, once again, we are handling the subject of ‘Protection of animals during transport’. This is a long-running issue, and I unreservedly support the report Mr Maat has presented. We all know that there are already several directives on this in the European Union, and legislation to transpose it in the Member States. We are all in favour of comprehensive animal protection and opposed to methods of transport which inflict needless suffering, particularly on animals destined for slaughter. Were all these positive laws to be transposed and followed up everywhere, this debate would not be necessary. That is, however, not the case. Pictures of unacceptable transport conditions provide repeated evidence of this. We should, though, not lose sight of the fact that there are a few good things to report on this area. There are some examples of the transportation of animals which already meet the requirements of animal protection. The idea of slaughter in the immediate vicinity of the place of origin is also widely being put into practice. Slaughter as close to the farm as possible is something I greatly support. Modern methods of preservation make the export of meat even to distant areas thoroughly feasible. We are right to demand feeding and watering breaks during the transportation of animals. We will also have to give future consideration to how to minimise stress to the animals when being unloaded or reloaded before and after these breaks. We could certainly aim to have the vehicles transporting animals to slaughter equipped in such a way that the animals could remain on board the vehicle during short breaks and be provided for there. Transport, space, the way in which the vehicles are driven, ventilated and heated, loading and unloading procedures have, if they are made suitable, the greatest effect on improving the protection of animals. This report makes its contribution to that and I ask for it to be supported across this House."@lv10,10
"− Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, opnieuw buigen wij ons over de “bescherming van dieren tijdens het vervoer”, inmiddels een heuse klassieker onder de Europese vraagstukken. Ik ondersteun het verslag van collega Maat zonder voorbehoud. Zoals bekend zijn er in de lidstaten van de Europese Unie al de nodige richtlijnen en uitvoeringsbepalingen op dit gebied. Wij zijn allemaal voor uitgebreide bescherming van dieren en tegen transporten die met name voor slachtvee een onnodige kwelling betekenen. Wanneer al die goede wetgeving eens overal zou worden uitgevoerd en gecontroleerd, zouden wij dit debat helemaal niet hoeven te voeren! Jammer genoeg is het tegendeel het geval. Herhaaldelijk wordt het bewijs hiervan geleverd door beelden van ernstige misstanden bij het vervoer van levend vee. Wij mogen echter niet uit het oog verliezen dat er ook een aantal positieve punten te melden zijn. Er zijn namelijk al transporten die aan de eisen voor de bescherming van dieren voldoen. Ook wordt het idee om dieren te slachten in de buurt van de boerderij waar zij zijn gefokt, regelmatig in praktijk gebracht. Ik stel mij volledig achter het beginsel dat men dieren moet slachten in de buurt van de plaats waar zij zijn gefokt. Door moderne conserveringstechnieken kan het vlees probleemloos worden geëxporteerd, ook naar afgelegen gebieden. Het is een terechte eis dat bij diertransporten rustpauzes worden ingelast waarin de dieren kunnen worden gevoederd en gedrenkt. Daarnaast zullen wij in de toekomst onze gedachten moeten laten gaan over de manier waarop de stress bij dieren kan worden verminderd gedurende pauzes tijdens het in- en uitladen. Er moet een situatie worden geschapen waarin de dieren tijdens korte rustperiodes aan boord van het voertuig kunnen blijven om daar te worden verzorgd. Dat lijkt mij beslist een lofwaardig streven. Transport, ruimte, rijgedrag, ventilatie, temperatuur en de behandeling bij in- en uitladen – mits daar niets aan schort, zijn dat de factoren die zorgen voor een betere bescherming van dieren. De heer Maat heeft hieraan een bijdrage geleverd en daarom vraag ik om brede steun voor zijn verslag."@nl2
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, mais uma vez abordamos o tema da protecção dos animais durante o transporte. Ocupamo-nos com um tema que já vem de longe e eu apoio, sem reservas, o relatório apresentado pelo meu colega Maat. Todos sabemos que já existem na União Europeia diversas directivas sobre esta matéria e que elas foram transpostas para as legislações dos Estados-Membros. Todos nós somos a favor de uma protecção total dos animais e contra os transportes desnecessariamente cruéis, sobretudo de animais destinados ao abate. Se toda essa legislação positiva fosse posta em prática e controlada em toda a parte, não precisaríamos deste debate. Mas parece que não é assim! Imagens de transportes efectuados em condições inaceitáveis mostram isso constantemente. Mas não devemos perder de vista que, neste domínio, há a referir coisas positivas. Hoje em dia já existem, em parte, transportes que satisfazem as exigências da protecção dos animais. Também o princípio do abate na proximidade imediata do lugar de produção é frequentemente aplicado. Este é um ponto que merece o meu total apoio: o abate tão perto quanto possível da exploração agrícola. As técnicas modernas de conservação permitem, de resto, a exportação de carne para regiões distantes. Relativamente ao transporte de animais exigimos, com razão, tempos de paragem para dar de beber e de comer aos animais. De futuro, temos ainda de pensar numa maneira de minimizar o dos animais durante a carga e a descarga. Um objectivo é, por certo, equipar o transporte de animais para abate, de modo a que os animais possam ali permanecer e ser alimentados, durante as curtas pausas. O transporte, o local, as condições de viagem, a ventilação, a temperatura, os processos de carga e de descarga - se tudo for feito de forma apropriada - têm certamente o maior efeito na melhoria da protecção dos animais. O presente relatório contribui para esse fim e peço que seja amplamente apoiado."@pt11
". Herr talman, mina damer och herrar! Än en gång sysselsätter vi oss med ämnet ”Skydd av djur vid transport”. Vi sysselsätter oss med en långkörare och jag stöder utan förbehåll det betänkande som min kollega Maat har lagt fram. Vi vet alla att det i Europeiska unionen redan finns flera direktiv på detta område liksom lagstiftning för att tillämpa dem i medlemsstaterna. Vi är alla för ett omfattande djurskydd och mot transporter som är onödigt plågsamma, särskilt för slaktdjur. Om alla dessa positiva lagar praktiserades och kontrollerades överallt, så skulle vi inte behöva denna debatt. Nu förhåller det sig emellertid inte så! Bilder av oacceptabla transportförhållanden ger gång på gång belägg för detta. Vi bör emellertid i detta sammanhang inte förlora ur sikte att det också på detta område finns en del positivt att rapportera. Delvis finns det ju redan i dag transporter som motsvarar de krav som djurskyddet ställer. Tanken på slakt i omedelbar närhet av produktionsorten omsätts också ofta i praktiken. Detta är en punkt som jag kraftigt stöder: att slakta så nära jordbruksföretaget som möjligt. Modern konserveringsteknik tillåter utan vidare export av kött även till avlägsna regioner. Vid djurtransporter kräver vi med rätta pauser då man vattnar och utfordrar djuren. I framtiden måste vi också överväga hur vi kan minimera stress hos djuren vid på- och avlastning under pauserna. Transportfordon för slaktboskap som är utrustade så att djuren kan stanna kvar på fordonet under korta pauser och få skötsel där, det är säkert ett mål. Transport, plats, färdsätt, ventilation, temperatur och på- och avlastningsförfaranden är – om de görs fackmässigt – av största betydelse för ett bättre djurskydd. Till detta bidrar detta betänkande, och jag ber om ett brett stöd."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph