Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-11-12-Speech-1-116"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011112.10.1-116"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, σας ομολογώ ότι ζηλεύω τον κ. Vander Taelen γιατί η έκθεσή του όχι μόνο έχει πάρα πολύ βαθιές διαπιστώσεις, καθώς γνωρίζει θαυμάσια το πεδίο του κινηματογράφου, αλλά έχει ένα όραμα μεγάλο και έχει επίσης πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για το τι πρέπει να κάνουμε, ποια πολιτική πρέπει να ακολουθήσουμε σχετικά με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Νομίζω ότι είναι μια υποδειγματική έκθεση στην οποία η οικονομία και ο πολιτισμός βρίσκουν μια αντίληψη πάρα πολύ συνεκτική που τους υπηρετεί. Βεβαίως, στην επιτροπή μας υπήρξε η κοινή διαπίστωση ότι ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος είναι ένας φορέας παιδείας και πολιτισμού και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις κοινωνικές και αισθητικές αξίες του ευρωπαϊκού κοινού. Εγώ θα τον χαρακτήριζα μια ευγενή βιομηχανία που έχει θρέψει γενιές κινηματογραφόφιλων και στην οποία μπορούμε να εμπιστευθούμε χωρίς δισταγμό τα παιδιά μας, προκειμένου να αποκτήσουν γνώση του παρελθόντος, να αποκτήσουν μια διεισδυτική αναλυτική ματιά για την κοινωνία στην οποία ζούμε και διαίσθηση για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Αγαπάμε το ευρωπαϊκό σινεμά, αγαπάμε πολύ, ο καθένας μας στη χώρα του, και τις εθνικές ταινίες αλλά και ταινίες που έχουν αποτελέσει σταθμούς και σημεία για την ζωή μας, όλοι όμως παραδεχόμαστε ότι την παράσταση κλέβει το αμερικανικό σινεμά. Επομένως, είναι απαραίτητο να πετύχουμε την ανατροπή, να πετύχουμε το ευρωπαϊκό σινεμά να βρεί πραγματικά το δρόμο που του αξίζει και αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μέσα από μια σειρά μέτρων τα οποία προτείνονται στην έκθεση και που, θα έλεγα, κανένα από αυτά δεν είναι δυνατόν να λείψει εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε την επόμενη δεκαετία ένα ευρωπαϊκό κινηματογράφο ο οποίος θα είναι αντάξιος των προσδοκιών μας."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg må indrømme, at jeg misunder hr. Vander Taelen, fordi hans betænkning ikke alene går til bunds i sagen med sine konstateringer, da han har et så fremragende kendskab til filmområdet, men også fordi han har store visioner og desuden nogle meget konkrete forslag til, hvad vi bør gøre, hvilken politik vi bør følge med hensyn til den europæiske film. Jeg synes, det er en mønsterbetænkning, hvor økonomi og kultur mødes i et helhedssyn, som tjener begge områder. I udvalget herskede naturligvis den fælles opfattelse, at den europæiske film er en undervisnings- og kulturinstitution, som har en væsentlig indflydelse på den europæiske offentligheds sociale og æstetiske værdier. Jeg vil karakterisere den som en ædel industri, som har næret generationer af filmelskere, og som vi uden tøven kan betro den opgave at formidle viden om fortiden til vores børn, at give dem et dybdeborende analytisk øje med hensyn til det samfund, vi lever i, og en fornemmelse af, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Vi elsker den europæiske biograffilm, i vores respektive lande elsker vi både de nationale film og de film, der har udgjort milepæle og højdepunkter i vores liv, men vi må alle erkende, at det er den amerikanske film, der stjæler billedet. Derfor er vi nødt til at vende op og ned på situationen, så den europæiske film kan indtage den plads, den fortjener. Dette kan kun ske med den række foranstaltninger, som foreslås i betænkningen, og ingen af disse foranstaltninger kan undværes, hvis vi virkelig ønsker en europæisk film i det næste årti, som kan leve op til vores forventninger."@da1
"Herr Präsident, ich muss Ihnen gestehen, dass ich ein wenig neidisch auf Herrn Vander Taelen bin, denn sein Bericht enthält nicht nur überaus tiefschürfende Feststellungen, und er selbst kennt sich auch hervorragend auf dem Gebiet der Kinematographie aus, sondern er hat auch eine große Vision und eine Reihe konkreter Vorschläge, was wir tun müssen und welche Politik wir im Zusammenhang mit dem europäischen Kino verfolgen sollten. Nach meiner Auffassung ist dies ein mustergültiger Bericht, der Wirtschaft und Kultur sehr gut miteinander verbindet, wovon beide Bereiche profitieren. Natürlich sind wir uns im Ausschuss darüber einig, dass das europäische Kino ein Bildungs- und Kulturträger ist und die gesellschaftlichen und ästhetischen Werte des europäischen Publikums in hohem Maße beeinflusst. Ich würde es als freundliche Industrie charakterisieren, die Generationen von Kinofreunden versorgt hat und der wir unsere Kinder ohne zu zögern anvertrauen können, wenn es darum geht, Kenntnisse über die Vergangenheit zu erlangen, einen scharfen analytischen Blick für unsere heutige Gesellschaft zu bekommen und Sensibilität für die Zukunft zu entwickeln. Wir lieben das europäische Kino, wir lieben auch – jeder von uns in seinem Land – die nationalen Filme sehr, desgleichen Filme, die für Stationen und Ereignisse in unserem Leben stehen. Dennoch müssen wir zugeben, dass das amerikanische Kino ihnen die Schau stiehlt. Es gilt also, eine Wende herbeizuführen und dem europäischen Kino den Weg zu bereiten, damit es den ihm gebührenden Platz einnehmen kann. Das kann nur durch eine Reihe von Maßnahmen erreicht werden, wie sie der Bericht vorschlägt, und dabei dürfen wir meines Erachtens auf keine verzichten, wenn es uns wirklich ernst damit ist, in den nächsten zehn Jahren ein europäisches Kino zu etablieren, das unseren Erwartungen entspricht."@de7
"Mr President, I have to admit that I envy Mr Vander Taelen; not only does his report contain very meaningful conclusions, thanks to his remarkable knowledge of the film industry, but he also has tremendous vision and has tabled very specific proposals as to what we should do, what policy we should apply in connection with European films. I think that this is an exemplary report in which the economy and culture are perceived in a highly coherent manner, to the benefit of both. The committee naturally agreed that European films are an educational and cultural vehicle and have a huge impact on the social and aesthetic values of the European public. I see it as a noble industry which has nourished generations of cinema goers and to which we have no hesitation in entrusting our children so that they can learn about the past and acquire a penetrating and analytical perception of the society in which we live and intuition about what will happen in the future. We love European films; we each of us in our own countries love the national films which have marked out our lives, but we all agree that American films are stealing the show. Consequently, we need to bring about a reversal, to ensure that European films take the place they deserve, and this will only happen if we implement a series of measures, as proposed in the report, all of which, I think, are essential if we really want European films to live up to our expectations in the next decade."@en3
"(EL) Señor Presidente, reconozco que me da envidia el Sr. Vander Taelen porque su informe no sólo contiene profundas constataciones, puesto que es gran conocedor del campo del cine, sino también porque tiene una gran visión y además propuestas muy concretas sobre lo que tenemos que hacer, qué política debemos seguir por el cine europeo. Creo que es un informe ejemplar en el que la economía y la cultura hallan una concepción muy conectiva que les interesa. Por supuesto, en nuestra comisión hemos constatado que el cine europeo es un vehículo de educación y de cultura que influye en gran medida en los valores estéticos y sociales del público europeo. Yo lo definiría como una industria amable que ha alimentado a generaciones de cinéfilos y a la que podemos confiar a nuestros hijos sin dudarlo, a fin de que se formen una opinión del pasado, una mirada analítica sobre la sociedad en la que vivimos y logren intuir lo que va a acontecer en el futuro. Nos gusta el cine europeo, nos gustan mucho, a cada uno en su país le gustan las películas nacionales y las películas que han sido hitos y puntos de referencia en nuestra vida, pero todos reconocemos que el cine americano es el que se lleva la función. Por consiguiente, es imprescindible conseguir dar la vuelta a esta situación, conseguir que el cine europeo encuentre realmente el camino que se merece y esto no puede hacerse más que con una serie de medidas como las propuestas en el informe y diría que no puede faltar ninguna de ellas si realmente queremos tener en la próxima década un cine europeo digno de nuestras expectativas."@es12
"Arvoisa puhemies, myönnän kadehtivani esittelijä Vander Taelenia, jonka mietinnössä ei ainoastaan esitetä erittäin syvällisiä havaintoja eurooppalaisesta elokuvasta – onhan hän elokuva-alan hyvä tuntija – vaan siinä myös esitetään varsin oivaltavia tulevaisuudennäkymiä ja hyvin konkreettisia ehdotuksia eurooppalaisessa elokuvapolitiikassa vaadittavista toimista. Tässä mielestäni esimerkillisessä mietinnössä sekä taloudelliset että sivistykselliset näkökohdat kietoutuvat mielekkäästi toisiinsa. Valiokunnassamme oltiin toki yhtä mieltä siitä, että eurooppalaisella elokuvalla on kasvatuksellinen ja sivistyksellinen tehtävä ja että se vaikuttaa merkittävästi eurooppalaisen yleisön yhteiskunnallisiin ja esteettisiin arvoihin. Luonnehtisin sitä arvokkaaksi alaksi, joka on kasvattanut monia elokuvasta kiinnostuneita sukupolvia. Voimme myös empimättä sallia lastemme katsovan eurooppalaisia elokuvia, joiden avulla he voivat tutustua menneeseen aikaan ja saada laajan ja analyyttisen näkemyksen nykyajan yhteiskunnasta ja jonkinlaisen käsityksen siitä, mihin suuntaan se on menossa. Rakastamme eurooppalaisia elokuvia ja kotimaassamme tuotetut elokuvat ovat meille myös rakkaita. Samoin meille rakkaita ovat elokuvat, joilla on ollut meille henkilökohtaista merkitystä. Kaikkien meidän on kuitenkin myönnettävä, että amerikkalaiset elokuvat ovat alalla johtoasemassa. Tilanteen onkin oleellisesti muututtava ja eurooppalaisen elokuvan on todellakin löydettävä arvonsa mukainen suunta. Tämä muutos on mahdollinen ainoastaan mietinnössä ehdotettujen toimien avulla, eikä yhtäkään niistä sovi mielestäni unohtaa, jos todella haluamme, että ensi vuosikymmenellä saataisiin kehitettyä toiveitamme vastaava eurooppalainen elokuva."@fi5
"Monsieur le Président, je vous avoue envier M. Vander Taelen, non seulement parce que son rapport va vraiment au fond des choses, étant donné qu’il s’y connaît admirablement bien dans le domaine du cinéma, mais aussi parce que ce rapport contient une vision forte tout en proposant des choses bien concrètes sur ce que nous devons faire, sur la politique que nous devons mener en matière de cinéma européen. Je pense qu’il s’agit là d’un rapport exemplaire dans lequel l’économique et le culturel trouvent une conception vraiment très cohérente qui les sert. Les membres de notre commission s’accordent pour dire que le cinéma européen est un vecteur d’éducation et de culture et qu’il influence dans une large mesure les valeurs sociales et esthétiques du public européen. Je le qualifierais d’industrie noble, une industrie qui a nourri des générations de cinéphiles et à laquelle nous pouvons sans hésitation confier nos enfants pour qu’ils acquièrent une connaissance du passé, qu’ils apprennent à porter un regard critique perçant sur la société dans laquelle nous vivons et à appréhender le futur. Nous aimons le cinéma européen, nous aimons également les films nationaux, chacun dans notre pays, ainsi que les films qui ont marqué notre vie, mais nous sommes tous d’accord pour dire que le cinéma américain leur vole la vedette. Par conséquent, il est indispensable de changer cette situation et de faire en sorte que le cinéma européen trouve réellement la place qui lui revient. Cela ne se fera que par l’adoption d’une série de mesures, qui sont proposées dans le rapport, et dont aucune ne peut être omise si nous voulons vraiment avoir, au cours des dix prochaines années, un cinéma européen à la hauteur de nos attentes."@fr6
"Signor Presidente, devo ammettere di invidiare l’onorevole Vander Taelen, perché la sua relazione non solo contiene una serie di osservazioni molto acute, dato che egli è un profondo conoscitore del mondo del cinema, ma è caratterizzata anche da una visione di ampio respiro e da proposte molto precise sul da farsi, ossia sulla politica da seguire per il cinema europeo. Una relazione esemplare, in cui economia e cultura sono utilmente riconciliate in una felice sintesi. Infatti, in commissione è emersa la convinzione diffusa che il cinema europeo rappresenti un fattore di cultura e di istruzione, un fattore che influisce nettamente sui valori sociali ed estetici del pubblico europeo. La definirei un’industria nobile, che ha nutrito generazioni di cinefili e alla quale possiamo affidare senza esitazioni i nostri figli, affinché acquisiscano cognizioni sul passato, un’acuta capacità di analisi della società in cui viviamo e l’intuito di ciò che potrà accadere in futuro. Noi amiamo il cinema europeo, ciascuno di noi nel proprio paese, amiamo le produzioni nazionali ma anche le pellicole che hanno rappresentato altrettante pietre miliari nella vita di ognuno di noi; ma tutti riconosciamo che la scena è occupata dal cinema americano. E’ pertanto indispensabile ottenere un’inversione di tendenza, far sì che il cinema europeo trovi la strada che gli spetta, ma ciò sarà possibile solo con una serie di interventi che la relazione propone; aggiungerei che sono tutti indispensabili, se davvero vogliamo che, nel prossimo decennio, vi sia un cinema europeo all’altezza delle aspettative."@it9
"Mr President, I have to admit that I envy Mr Vander Taelen; not only does his report contain very meaningful conclusions, thanks to his remarkable knowledge of the film industry, but he also has tremendous vision and has tabled very specific proposals as to what we should do, what policy we should apply in connection with European films. I think that this is an exemplary report in which the economy and culture are perceived in a highly coherent manner, to the benefit of both. The committee naturally agreed that European films are an educational and cultural vehicle and have a huge impact on the social and aesthetic values of the European public. I see it as a noble industry which has nourished generations of cinema goers and to which we have no hesitation in entrusting our children so that they can learn about the past and acquire a penetrating and analytical perception of the society in which we live and intuition about what will happen in the future. We love European films; we each of us in our own countries love the national films which have marked out our lives, but we all agree that American films are stealing the show. Consequently, we need to bring about a reversal, to ensure that European films take the place they deserve, and this will only happen if we implement a series of measures, as proposed in the report, all of which, I think, are essential if we really want European films to live up to our expectations in the next decade."@lv10
"− Mijnheer de Voorzitter, ik ben eerlijk gezegd een beetje jaloers op de heer Vander Taelen. Zijn verslag bevat niet alleen enkele scherpzinnige opmerkingen −hij kent de filmsector immers op zijn duimpje −maar ook bepaalde idealen en concrete voorstellen voor door ons te nemen maatregelen, voor het beleid dat wij ten behoeve van de Europese film moeten volgen. Dit is mijns inziens een voorbeeldig verslag, waarin economie en cultuur in beider belang op elkaar worden afgestemd Natuurlijk waren wij in onze commissie het er allemaal over eens dat de Europese film een belangrijk onderwijskundig en cultureel instrument is en grote invloed uitoefent op de vorming van de sociale en esthetische waarden van het Europese publiek. Ik zou de film een nobele industrie willen noemen: hele generaties filmliefhebbers zijn erdoor gevoed. Wij kunnen de film zonder meer aan onze kinderen toevertrouwen. De film biedt onze kinderen de mogelijkheid tot het verwerven van kennis over het verleden, van een indringende analytische blik op onze samenleving en van intuïtie over wat de toekomst in petto heeft. Wij houden van de Europese film. Wij houden allemaal van onze “nationale” films, maar ook van andere films, van films die mijlpalen waren in ons leven. Anderzijds moeten wij echter toegeven dat de Amerikaanse film de show steelt. Daarom moeten wij absoluut wat ondernemen. Wij moeten ervoor zorgen dat de Europese filmindustrie de weg vindt die zij verdient. Daarvoor zijn in het verslag voorgestelde maatregelen nodig. Geen enkele daarvan mag ontbreken als wij in het volgend decennium tenminste een Europese filmindustrie willen die aan onze verwachtingen voldoet."@nl2
"Senhor Presidente, confesso-lhe que invejo o senhor deputado Vander Taelen, não só porque o seu relatório contém observações muito profundas, uma vez que ele conhece admiravelmente o mundo do cinema, mas também porque tem um grande sonho e apresenta ainda propostas muito concretas sobre o que devemos fazer, sobre a política que devemos seguir em relação ao cinema europeu. Penso que este é um relatório exemplar no qual os aspectos económicos e culturais encontram uma concepção muitíssimo coerente que os serve. Evidentemente, na nossa comissão todos reconhecemos que o cinema europeu é um vector de educação e de cultura e influencia em grande medida os valores sociais e morais do público europeu. Eu caracterizá-lo-ia como uma indústria nobre que tem alimentado gerações de cinéfilos e à qual podemos confiar sem hesitação os nossos filhos a fim de que adquiram um conhecimento do passado e aprendam a lançar um olhar analítico e penetrante sobre a sociedade em que vivemos e a intuir o futuro. Gostamos do cinema europeu, gostamos muito, cada um no seu país, não só dos filmes nacionais mas também de filmes que constituíram etapas e marcos nas nossas vidas, mas todos reconhecemos que o cinema americano lhes retira o protagonismo. Logo, é indispensável conseguirmos inverter a situação, conseguirmos que o cinema europeu encontre realmente o lugar que lhe pertence, e isso só é possível se foram adoptadas uma série de medidas que são propostas no relatório e das quais nenhuma poderá ser omitida se de facto quisermos ter, na próxima década, um cinema europeu à altura das nossas expectativas."@pt11
"Herr talman! Jag medger att jag avundas Vander Taelen då han i sitt betänkande inte bara kommer fram till mycket djupgående resultat, eftersom han har fantastiska kunskaper om filmsektorn, utan också har en vittgående vision och därtill mycket konkreta förslag på vad vi måste göra och vilken politik vi måste föra när det gäller europeisk film. Jag anser att detta är ett exemplariskt betänkande vilket uttrycker att ekonomi och kultur hänger ihop på ett sätt som är gynnsamt för både ekonomin och kulturen. I vårt utskott fanns naturligtvis den gemensamma övertygelsen att europeisk film är en förmedlare av utbildning och en kulturbärare som i hög grad påverkar den europeiska publikens sociala och estetiska värderingar. Jag skulle vilja karaktärisera den europeiska filmen som en förnämlig industri vilken har utvecklat generationer av cineaster och i vars händer vi utan tvekan kan lämna våra barn så att de kan lära sig om det förflutna, utveckla en förmåga till inträngande analys av det samhälle vi lever i och en känsla för vad som skall komma att ske i framtiden. Vi tycker mycket om europeisk film, var och en av oss i sitt land, såväl de nationella filmerna som de vilka har utgjort milstolpar och hållpunkter för våra liv, vi inser emellertid alla att den amerikanska filmen stjäl föreställningen. Följaktligen är det nödvändigt att vi lyckas vända utvecklingen, att vi lyckas få den europeiska filmen att verkligen komma in på den bana som den förtjänar och detta kan bara ske genom ett antal åtgärder vilka föreslås i betänkandet och av vilka – skulle jag vilja säga – vi inte kan utesluta någon om vi verkligen under det kommande årtiondet vill ha en europeisk filmbransch som är värd våra förväntningar."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph