Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-11-12-Speech-1-095"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011112.8.1-095"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, caros colegas, gostaria de começar por cumprimentar o colega Marinho pelo excelente trabalho que fez neste relatório, e dizer que todos temos consciência de como são sensíveis e têm indiscutível importância para os Estados-Membros questões como a política de asilo, as medidas de combate à criminalidade ou a organização dos controlos nas fronteiras e a luta contra o terrorismo. Creio, porém, que actualmente todos compreendem que problemas comuns exigem soluções comuns, que para serem resolvidos de uma forma eficaz e coerente, para além da sua dimensão nacional, têm que ter uma necessária dimensão europeia. A cooperação policial e judicial em matéria penal no âmbito da União Europeia tem como objectivos primordiais a luta contra o crime transnacional organizado e a aproximação das disposições jurídicas e regulamentares. Porém, no âmbito da cooperação judicial, a cooperação Schengen concentrou os seus esforços no tratamento rápido dos pedidos de extradição por intermédio do SIS. A iniciativa sueca que hoje apreciamos não contém - como já disse o nosso colega Marinho - grandes disposições substantivas, designadamente em matéria de extradição, e pretende sobretudo clarificar a relação entre as diferentes posições sobre a extradição ao nível da União Europeia e associar a Islândia e a Noruega à aplicação dessas disposições. Julgo que é essencial concretizar a área de Justiça e de Segurança na Europa. Os recentes acontecimentos de 11 de Setembro convocam-nos para a necessidade de fazer a luta contra o terrorismo não apenas por meios militares, mas também com instrumentos judiciais. E convém recordar que a estratégia da União Europeia para o início do novo milénio - prevenção e controlo da criminalidade organizada - previa já a possibilidade de se criar um espaço jurídico único para a extradição ao nível europeu. O 11 de Setembro veio apenas reforçar a urgência e a necessidade de tal decisão. Terá sido por isso que o Conselho "Justiça", já a 20 de Setembro, no seu objectivo de luta contra o terrorismo, decidiu substituir no interior da União o processo de extradição por um simples processo de entrega dos autores desses crimes, o que implicará que todas as normas actualmente em vigor em matéria de extradição se tornarão obsoletas, como, aliás, já foi referido aqui, e implicará o desaparecimento e a substituição das duas convenções relativas à extradição pelo reconhecimento mútuo das decisões judiciais e pela mera transferência do autor do crime, criando deste modo o tal espaço único europeu para a extradição cuja necessidade também sublinhamos."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. kommissær, kære kolleger, jeg vil gerne først takke hr. Marinho for det fremragende arbejde, som han har lagt i denne betænkning, og sige, at vi alle er klar over, hvor følsomme og særdeles vigtige for medlemsstaterne de spørgsmål er, der angår asylpolitik, kriminalitetsbekæmpelse, grænsekontrol og bekæmpelsen af terrorismen. Jeg tror imidlertid, at alle nu forstår, at fælles problemer kræver fælles løsninger, og at disse løsninger for at være effektive og sammenhængende ud over deres nationale dimension også må have en europæisk dimension. Politi- og retssamarbejdet på det strafferetlige område inden for EU har som sine vigtigste formål at bekæmpe den organiserede, grænseoverskridende kriminalitet og at tilnærme de juridiske bestemmelser og procedurer til hinanden. Hvad angår det retslige samarbejde, har Schengen-samarbejdet været koncentreret om en hurtig behandling af udleveringsanmodninger via SIS. Det svenske initiativ, som vi i dag har til behandling, indeholder - som hr. Marinho har sagt det - ikke mere omfattende bestemmelser på udleveringsområdet, men skal først og fremmest afklare forholdet mellem de forskellige holdninger til udlevering inden for EU samt Islands og Kongeriget Norges associering i gennemførelsen af disse regler. Jeg finder det afgørende, at området med retfærdighed og sikkerhed bliver til virkelighed. De nylige hændelser den 11. september får os til at indse, at bekæmpelsen af terrorismen ikke blot skal føres med militære midler, men også med juridiske instrumenter. Det er her værd at erindre, at EU's strategi for starten på det nye årtusinde - forebyggelse og bekæmpelse af den organiserede kriminalitet - allerede så det som en mulighed at oprette et fælles europæisk retsområde for udlevering. Den 11. september gjorde kun en sådan beslutning endnu mere påkrævet. Det er vel derfor, at Rådet (retlige og indre anliggender) allerede den 20. september i forbindelse med målsætningen om bekæmpelse af terrorismen besluttede inden for EU at erstatte udleveringsproceduren med en enkelt procedure med overdragelse af gerningsmænd til sådanne forbrydelser. Dette betyder, at alle de nugældende bestemmelser om udlevering ophæves, således som det jo også her er blevet nævnt, og at de to konventioner om udlevering forsvinder og erstattes af den gensidige anerkendelse af retsafgørelser og af en enkel overdragelse af gerningsmanden, hvorved der skabes et fælles europæisk retsområde for udlevering, som vi også har understreget behovet for."@da1
"Herr Präsident, Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst möchte ich den Kollegen Marinho zu seiner ausgezeichneten Arbeit mit diesem Bericht beglückwünschen und sagen, dass wir uns ja alle darüber im klaren sind, wie sensibel und zweifelsfrei wichtig Themen wie die Asylpolitik, Maßnahmen zur Verbrechensbekämpfung oder die Organisierung von Grenzkontrollen und die Terrorismusbekämpfung für die Mitgliedstaaten sind. Momentan begreifen ja wohl auch alle, dass gemeinsame Probleme gemeinsame Lösungen erfordern, und dass diese für die wirksame und kohärente Überwindung der Probleme neben ihrer nationalen Dimension eine notwendige europäische Dimension haben müssen. Vorrangige Ziele der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen im Rahmen der Europäischen Union sind die Bekämpfung gegen das länderübergreifende organisierte Verbrechen und die Annäherung der rechtlichen und rechtsetzenden Bestimmungen. Im Rahmen der justiziellen Zusammenarbeit indes stand bei der Schengen-Zusammenarbeit die rasche Bearbeitung der Auslieferungsersuchen durch das SIS im Mittelpunkt. Die schwedische Initiative, die wir heute prüfen, beinhaltet – wie unser Kollege Marinho bereits sagte – keine großen inhaltlichen Bestimmungen, vor allem im Bereich Auslieferung, und stellt vor allem darauf ab, die Beziehung zwischen den unterschiedlichen Positionen zur Auslieferung auf Ebene der Europäischen Union zu erläutern und Island und Norwegen in die Umsetzung dieser Bestimmungen zu assoziieren. Ich halte es für wesentlich, den Bereich Justiz und Sicherheit in Europa zu konkretisieren. Die jüngsten Ereignisse vom 11. September stellen uns vor die Notwendigkeit, den Kampf gegen den Terrorismus nicht nur mit militärischen Mitteln, sondern auch mit justiziellen Instrumenten zu führen. Immerhin hat ja die Strategie der Europäischen Union für den Beginn des neuen Jahrtausends – Prävention und Kontrolle des organisierten Verbrechens – bereits die Möglichkeit vorgesehen, einen einheitlichen Rechtsraum für die Auslieferung auf europäischer Ebene zu schaffen. Der 11. September hat die Dringlichkeit und Notwendigkeit einer solchen Entscheidung nur noch verstärkt. Aus diesem Grund hat der Rat „Justiz und Inneres“ bereits am 20. September im Rahmen seines Ziels der Terrorismusbekämpfung beschlossen, innerhalb der Union das Verfahren der Auslieferung durch ein einfaches Verfahren der Überstellung dieser Straftäter zu ersetzen, wodurch alle derzeit geltenden Vorschriften im Bereich der Auslieferung obsolet werden – was im Übrigen hier bereits gesagt wurde – und die beiden Übereinkommen der Union über die Auslieferung aufgehoben und durch die gegenseitige Anerkennung von Gerichtsurteilen sowie die einfache Überstellung der Straftäter ersetzt werden, sodass ein einheitlicher europäischer Raum für die Auslieferung geschaffen wird, dessen Notwendigkeit wir ebenfalls unterstreichen."@de7,7
"( ) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον συνάδελφο κ. Marinho για το εξαίρετο έργο που πραγματοποίησε στην έκθεση αυτή και να δηλώσω ότι όλοι έχουμε επίγνωση του πόσο ευαίσθητα είναι και πόση αναμφισβήτητη σημασία έχουν για τα κράτη μέλη θέματα όπως η πολιτική ασύλου, τα μέτρα καταπολέμησης της εγκληματικότητας ή η οργάνωση των συνοριακών ελέγχων και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Πιστεύω, όμως, ότι επί του παρόντος όλοι κατανοούν ότι τα κοινά προβλήματα απαιτούν κοινές λύσεις, ότι για να επιλυθούν κατά τρόπο αποτελεσματικό και συνεκτικό, πέρα από την εθνική τους διάσταση, πρέπει να αποκτήσουν μία αναγκαία ευρωπαϊκή διάσταση. Η αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικά θέματα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως πρωταρχικούς στόχους την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος και την προσέγγιση των νομικών και ρυθμιστικών διατάξεων. Όμως, στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας, η συνεργασία Σένγκεν επικέντρωσε τις προσπάθειές της στην ταχεία επεξεργασία των αιτήσεων έκδοσης μέσω του SIS. Η σουηδική πρωτοβουλία που εξετάζουμε σήμερα δεν περιλαμβάνει – όπως ήδη ανέφερε ο συνάδελφος κ. Marinho - μεγάλες ουσιαστικές διατάξεις, κυρίως σε θέματα έκδοσης, και επιδιώκει κυρίως να διασαφηνίσει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων θέσεων όσον αφορά την έκδοση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλίσει τη συμμετοχή της Ισλανδίας και της Νορβηγίας στην εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Φρονώ ότι είναι σημαντικό να υλοποιηθεί ο χώρος Δικαιοσύνης και Ασφάλειας στην Ευρώπη. Τα πρόσφατα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου μας καλούν υποχρεωτικά να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία όχι μόνο με στρατιωτικά μέσα αλλά επίσης και με δικαστικά μέσα. Και πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αρχή της νέας χιλιετίας – πρόληψη και έλεγχος του οργανωμένου εγκλήματος – προέβλεπε ήδη τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ενιαίου νομικού χώρου για την έκδοση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 11η Σεπτεμβρίου έρχεται μόνο να ενισχύσει τον επείγοντα χαρακτήρα και την αναγκαιότητα της απόφασης αυτής. Για αυτό και το Συμβούλιο Δικαιοσύνης, στις 20 Σεπτεμβρίου, στο στόχο του για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αποφάσισε να αντικαταστήσει στο εσωτερικό της Ένωσης τη διαδικασία έκδοσης με μία απλή διαδικασία παράδοσης των δραστών των εγκλημάτων αυτών, γεγονός που συνεπάγεται ότι όλοι οι ισχύοντες σήμερα κανόνες σε θέματα έκδοσης θα περιπέσουν σε αχρηστία, όπως εξάλλου ήδη αναφέρθηκε εδώ. Συνεπάγεται επίσης ότι οι δύο συμβάσεις σχετικά με την έκδοση θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν με την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και την απλή μεταφορά του δράστη του εγκλήματος, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτόν τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο για την έκδοση, του οποίου την αναγκαιότητα επίσης υπογραμμίζουμε."@el8
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I should like to begin by congratulating Mr Marinho on his excellent work on this report and say that we are all aware of how sensitive and how incontrovertibly important issues such as asylum policy, measures to combat crime, the improvement of external border controls and the fight against terrorism are for the Member States. Nevertheless, I would say that we also all understand now that common problems require common solutions, that to resolve them effectively and coherently, apart from the national dimension, the necessary European dimension must also be in place. The main objectives of police and judicial cooperation on criminal matters in the European Union are the fight against transnational organised crime and the approximation of legal and statutory provisions. Nevertheless, in the field of judicial cooperation, Schengen has concentrated its efforts on ensuring that requests for extradition are rapidly dealt with by means of the Schengen Information System (SIS). The Swedish initiative that we are considering today does not contain, as Mr Marinho has already stated, major substantive provisions, specifically in the field of extradition, and seeks mainly to clarify the relationship between the various positions on extradition at European Union level and involve Iceland and Norway in the implementation of these provisions. It is crucial that we make the area of justice and security in Europe a reality. The events of 11 September clearly demonstrate the need to conduct the fight against terrorism not only by military means, but also with judicial instruments. It is also worth pointing out that the European Union’s strategy for the beginning of the new millennium, the prevention and control of organised crime, already envisaged the possibility of a single legal area for extradition being created at European level. The events of 11 September only reinforced the urgency and the need for such a decision. This is why the Justice and Home Affairs Council took the decision, on 20 September, as part of its objective of combating terrorism, to replace the extradition process within the Union with a simple process of handing over the perpetrators of such crimes, which will render obsolete all laws on extradition currently in force, as has already been stated, and will involve the removal and replacement of the two conventions on extradition through the mutual recognition of court sentences and through simply handing over the perpetrator of the crime, thereby creating the single European area for extradition, the need for which we also wish to highlight."@en3
"(PT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera comenzar felicitando al Sr. Marinho por el excelente trabajo que ha hecho en este informe y decir que todos tenemos conciencia de que cuestiones como las relativas a la política de asilo, las medidas de lucha contra la delincuencia o la organización de los controles en las fronteras y la lucha contra el terrorismo son dignas de atención y tienen una importancia indiscutible para los Estados miembros. Pero creo que actualmente todos comprenden que problemas comunes exigen soluciones comunes, que, para resolverlos de forma eficaz y coherente, además de su dimensión nacional, deben tener una necesaria dimensión europea. La cooperación policial y judicial en materia penal en el ámbito de la Unión Europea tiene como objetivos primordiales la lucha contra la delincuencia transnacional organizada y la aproximación de las disposiciones judiciales y reglamentarias. Pero, en el ámbito de la cooperación judicial, la cooperación Schengen ha centrado sus esfuerzos en la tramitación rápida de las solicitudes de extradición por mediación del SIS. La iniciativa sueca que hoy examinamos no contiene -como ya ha dicho nuestro colega el Sr. Marinho- grandes disposiciones substantivas, en particular en materia de extradición, y pretende sobre todo aclarar la relación entre las diferentes posiciones sobre la extradición en el nivel de la Unión Europea y hacer participar a Islandia y a Noruega en la aplicación de dichas disposiciones. Considero que es esencial materializar la esfera de justicia y seguridad en Europa. Los recientes acontecimientos del 11 de septiembre nos recuerdan la necesidad de luchar contra el terrorismo no sólo por medios militares, sino también con instrumentos judiciales. Y conviene recordar que la estrategia de la Unión Europea para el comienzo del nuevo milenio -prevención y control de la delincuencia organizada- preveía ya la posibilidad de que se creara un espacio jurídico único para la extradición en el nivel europeo. El 11 de septiembre vino sólo a reforzar la urgencia y la necesidad de semejante decisión. Debió de ser por eso por lo que el Consejo de Justicia, ya el 20 de septiembre, en su objetivo de lucha contra el terrorismo decidió substituir dentro de la Unión el proceso de extradición por un simple proceso de entrega de los autores de esos crímenes, con lo que todas las normas actualmente en vigor en materia de extradición resultarán obsoletas, como, por lo demás, ya se ha dicho aquí, y entrañara la desaparición y la substitución de dos convenios relativos a la extradición por el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales y por el mero traslado del autor del delito y así se creará el espacio único europeo para la extradición, cuya necesidad también subrayamos."@es12,12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluaisin aloittaa puheenvuoroni onnittelemalla kollegaani Marinhoa erinomaisesta mietinnöstä Lisäksi haluaisin sanoa meidän kaikkien olevan tietoisia, että turvapaikkapolitiikan, rikollisuuden torjunnan, rajojen valvonnan järjestämisen ja terrorisminvastaisen taistelun kaltaiset kysymykset ovat arkaluonteisia ja jäsenvaltioiden kannalta kiistämättömän tärkeitä. Uskon kuitenkin, että nykyään kaikki ymmärtävät, että yhteiset ongelmat edellyttävät yhteisiä ratkaisuja ja että niiden tehokkaaseen ja johdonmukaiseen ratkaisemiseen tarvitaan kansallisen ulottuvuuden lisäksi myös Euroopan tasoista toimintaa. Euroopan unionin poliisi- ja rikosoikeudellisen yhteistyön ensisijaisina tavoitteina on kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjunta sekä säännösten ja määräysten lähentäminen. Oikeusasioita koskeva Schengen-yhteistyö keskittyy kuitenkin luovuttamispyyntöjen nopeaan käsittelyyn Schengenin tietojärjestelmän avulla. Kuten kollegamme Marinho jo sanoi, tänään käsittelemämme Ruotsin aloite ei sisällä etenkään luovuttamista koskevia merkittäviä määräyksiä, vaan sen tarkoituksena on ennen kaikkea selkeyttää erilaisten luovuttamista koskevien kantojen välistä suhdetta Euroopan unionin tasolla ja mahdollistaa Islannin ja Norjan osallistuminen säännösten täytäntöönpanoon. Mielestäni on keskeistä toteuttaa Euroopan oikeus- ja turvallisuusalue käytännössä. Äskettäiset syyskuun 11. päivän tapahtumat patistavat meitä torjumaan terrorismia sotilaallisten keinojen ohella myös juridisten välineiden avulla. Kannattaa myös muistaa, että jo Euroopan unionin strategiassa uuden vuosituhannen alkaessa järjestäytyneen rikollisuuden ehkäiseminen ja valvonta suunnitellaan Euroopan luovuttamista koskevan yhtenäisen juridisen alueen perustamista. Syyskuun 11. päivän tapahtumat ainoastaan kärjistivät tarvetta tehdä asiasta pikainen päätös. Nähtävästi juuri sen takia oikeusasioista vastaavassa neuvostossa, jossa otettiin tavoitteeksi terrorisminvastainen taistelu, päätettiin jo 20. syyskuuta korvata unionin luovuttamisprosessi yksinkertaisella rikollisten luovuttamisella, mikä merkitsee, että kaikki voimassa olevat määräykset asiasta vanhenevat, kuten täällä sitä paitsi jo mainittiin. Se merkitsee myös, että kaksi luovuttamista koskevaa yleissopimusta korvataan yksinkertaisella tuomioiden keskinäisellä tunnustamisella ja rikollisten siirtämisellä, jolloin luodaan edellä mainittu luovuttamista koskeva yhteinen alue, jonka tarpeellisuutta korostamme myös."@fi5
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je voudrais commencer par féliciter M. Marinho pour l’excellent travail auquel il s’est livré dans ce rapport et dire que nous sommes tous conscients de la sensibilité et de l’importance indiscutable pour les États membres de questions comme la politique d’asile, les mesures de lutte contre la criminalité ou l’organisation des contrôles aux frontières et la lutte contre le terrorisme. Je crois cependant que tout le monde comprend actuellement que les problèmes communs exigent des solutions communes, que pour être résolus de manière efficace et cohérente, au-delà de leur dimension nationale, ils doivent nécessairement revêtir une dimension européenne. Dans le cadre de l’Union européenne, les objectifs primordiaux de la coopération policière et judiciaire en matière pénale sont la lutte contre la criminalité transnationale organisée et le rapprochement des dispositions juridiques et réglementaires. Néanmoins, dans le cadre de la coopération judiciaire, la coopération Schengen a concentré ses efforts sur le traitement rapide des demandes d’extradition par l’intermédiaire du SIS. L’initiative suédoise que nous analysons aujourd'hui ne contient pas - comme l’a dit M. Marinho - de grandes dispositions substantielles, notamment en matière d’extradition, elle vise surtout à clarifier la relation entre les différentes positions concernant l’extradition au niveau de l’Union européenne et à associer l’Islande et la Norvège à l’application de ces dispositions. J’estime qu’il est essentiel de concrétiser le domaine de la justice et de la sécurité en Europe. Les événements récents du 11 septembre nous obligent non seulement à combattre le terrorisme à l’aide de moyens militaires, mais aussi à l’aide d’instruments judiciaires. Il faut rappeler que la stratégie de l’Union européenne pour le début du nouveau millénaire - prévention et contrôle de la criminalité organisée - prévoyait déjà la possibilité de créer un espace juridique unique concernant l’extradition au niveau européen. Le 11 septembre est venu simplement renforcer l’urgence et la nécessité de cette décision. C’est pour cela que le Conseil "justice et affaires intérieures", dès le 20 septembre, a décidé, dans son objectif de lutte contre le terrorisme, de remplacer à l’intérieur de l’Union la procédure d’extradition par une simple procédure de transfèrement des auteurs, ce qui implique que toutes les règles actuellement en vigueur en matière d’extradition deviendront obsolètes, comme cela a déjà été dit, ainsi que la disparition et le remplacement des deux conventions extradition par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et par le simple transfèrement de l’auteur du délit, créant de cette manière l’espace unique européen en matière d’extradition, dont nous soulignons également la nécessité."@fr6
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, desidero esordire congratulandomi con il collega, onorevole Marinho, per l’eccellente lavoro svolto con questa relazione e dire che tutti siamo consapevoli della sensibilità degli Stati membri nei confronti di questioni che per loro rivestono grande importanza come la politica d’asilo, le misure di lotta contro la criminalità o l’organizzazione dei controlli alle frontiere nonché la lotta contro il terrorismo. Credo comunque che per tutti sia chiaro il fatto che problemi comuni esigono soluzioni comuni, che per essere risolti in modo efficace e coerente, oltre alla loro dimensione nazionale, debbono necessariamente avere una dimensione europea. La cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale nell’ambito dell’Unione europea ha come obiettivi primari la lotta contro la criminalità transnazionale organizzata e il ravvicinamento delle norme giuridiche e regolamentari. Tuttavia, nell’ambito della cooperazione giudiziaria, la cooperazione Schengen ha concentrato i suo sforzi nel trattamento rapido delle richieste di estradizione tramite il SIS. L’iniziativa svedese oggi in esame – come ha detto il collega, onorevole Marinho – non contiene grandi disposizioni sostanziali, specialmente in materia di estradizione, ma si prefigge soprattutto di chiarire la relazione fra le diverse posizioni sull’estradizione a livello di Unione europea e associare la Norvegia e l’Islanda all’applicazione di tali disposizioni. A mio avviso è necessario rendere concreto lo spazio di giustizia e sicurezza in Europa. I recenti accadimenti dell’11 settembre richiamano la nostra attenzione sulla necessità di lottare contro il terrorismo non soltanto con mezzi militari ma anche con strumenti giudiziari. E’ peraltro opportuno ricordare che la strategia dell’Unione europea per l’inizio del nuovo millennio – prevenzione e controllo della criminalità organizzata già prevedeva la possibilità di creare uno spazio giuridico unico per l’estradizione a livello europeo. L’11 settembre non ha fatto che rafforzare ulteriormente l’urgenza e la necessità di questa decisione. Forse per questo il Consiglio “giustizia e affari interni”, già il 20 settembre, nel suo obiettivo di lotta contro il terrorismo ha deciso di sostituite all’interno dell’Unione il processo di estradizione con un semplice processo di consegna degli autori di quei crimini, il che significherà che tutte le norme attualmente in vigore in materia di estradizione diventeranno obsolete, come peraltro è già stato indicato, e implicherà la scomparsa e la sostituzione delle due convenzioni concernenti l’estradizione con il reciproco riconoscimento delle sentenze giudiziarie e con il semplice trasferimento dell’autore del reato, creando in tal modo quello spazio unico europeo per l’estradizione di cui abbiamo testé sottolineato la necessità."@it9
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I should like to begin by congratulating Mr Marinho on his excellent work on this report and say that we are all aware of how sensitive and how incontrovertibly important issues such as asylum policy, measures to combat crime, the improvement of external border controls and the fight against terrorism are for the Member States. Nevertheless, I would say that we also all understand now that common problems require common solutions, that to resolve them effectively and coherently, apart from the national dimension, the necessary European dimension must also be in place. The main objectives of police and judicial cooperation on criminal matters in the European Union are the fight against transnational organised crime and the approximation of legal and statutory provisions. Nevertheless, in the field of judicial cooperation, Schengen has concentrated its efforts on ensuring that requests for extradition are rapidly dealt with by means of the Schengen Information System (SIS). The Swedish initiative that we are considering today does not contain, as Mr Marinho has already stated, major substantive provisions, specifically in the field of extradition, and seeks mainly to clarify the relationship between the various positions on extradition at European Union level and involve Iceland and Norway in the implementation of these provisions. It is crucial that we make the area of justice and security in Europe a reality. The events of 11 September clearly demonstrate the need to conduct the fight against terrorism not only by military means, but also with judicial instruments. It is also worth pointing out that the European Union’s strategy for the beginning of the new millennium, the prevention and control of organised crime, already envisaged the possibility of a single legal area for extradition being created at European level. The events of 11 September only reinforced the urgency and the need for such a decision. This is why the Justice and Home Affairs Council took the decision, on 20 September, as part of its objective of combating terrorism, to replace the extradition process within the Union with a simple process of handing over the perpetrators of such crimes, which will render obsolete all laws on extradition currently in force, as has already been stated, and will involve the removal and replacement of the two conventions on extradition through the mutual recognition of court sentences and through simply handing over the perpetrator of the crime, thereby creating the single European area for extradition, the need for which we also wish to highlight."@lv10
"− Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, beste collega’s, om te beginnen zou ik collega Marinho willen feliciteren met zijn uitstekende verslag. Wij beseffen allemaal dat voor de lidstaten gevoelige zaken als asielbeleid, maatregelen ter bestrijding van de criminaliteit, de organisatie van de grenscontroles en de strijd tegen het terrorisme van onbetwistbaar belang zijn. Ik meen echter dat op dit moment eenieder begrijpt dat gemeenschappelijke problemen gemeenschappelijke oplossingen vereisen. Voor doeltreffende en coherente oplossingen is naast een nationale ook een Europese dimensie nodig. Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken in de Europese Unie hebben als belangrijkste doeleinden de bestrijding van de georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit en de onderlinge aanpassing van juridische bepalingen en regelgeving. Op het vlak van justitiële samenwerking heeft de samenwerking in het kader van Schengen zich echter geconcentreerd op versnelde behandeling van de uitleveringsverzoeken door middel van het SIS. Het Zweeds initiatief dat wij vandaag behandelen bevat, zoals collega Marinho al heeft gezegd, met name op het gebied van uitlevering geen belangrijke nieuwe bepalingen. Het beoogt vooral de verschillende bepalingen inzake uitlevering van Europese Unie te verduidelijken en IJsland en Noorwegen bij de toepassing ervan te betrekken. Ik vind het van fundamenteel belang om justitie en veiligheid in Europa nader in te vullen. De recente gebeurtenissen van 11 september verplichten ons het terrorisme niet alleen met militaire middelen te bestrijden maar ook met rechtsmiddelen. Ik herinner u eraan dat de strategie van de Europese Unie voor het begin van het nieuwe millennium −preventie en beheersing van de georganiseerde misdaad −reeds de mogelijkheid inhield één Europese rechtsruimte voor uitlevering te creëren. De gebeurtenissen van 11 september hebben het dringende karakter en de noodzaak van een dergelijk besluit alleen maar vergroot. Daarom heeft de Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken met het oog op de bestrijding van het terrorisme al op 20 september besloten in de Europese Unie uitlevering te vervangen door een simpele overdracht van dergelijke misdadigers. Dat betekent, zoals hier al is gezegd, dat alle bestaande wetsbepalingen inzake uitlevering achterhaald zullen zijn en dat de wederzijdse erkenning van rechterlijke uitspraken en de simpele overdracht van misdadigers de twee overeenkomsten inzake uitlevering zullen vervangen. Op die manier creëren wij die ene Europese ruimte voor uitlevering die wij zo nodig achten."@nl2
"Herr talman, herr kommissionär, kära kolleger! Jag vill börja med att gratulera Marinho till det utmärkta arbete han har gjort med detta betänkande, och säga att vi alla är medvetna om hur känsliga och av odiskutabel betydelse frågorna om asylpolitik, åtgärder för att bekämpa brottsligheten, organisering av gränskontrollen samt kamp mot terrorismen är för medlemsstaterna. Jag tror dock att vi alla just nu inser att gemensamma problem kräver gemensamma lösningar och att om vi skall lösa dem på ett effektivt och sammanhållet sätt, bortom den nationella dimensionen, måste de få europeiska lösningar. Det rättsliga och polisiära samarbetet om brottmål i Europeiska unionen har som primära mål att bekämpa den organiserade gränsöverskridande brottsligheten och få en tillnärmning av lagar och förordningar. Men inom ramen för det rättsliga samarbetet har Schengensamarbetet koncentrerat sina krafter på en snabb behandling av utlämningsansökningar via SIS. Det svenska initiativ som vi behandlar i dag innehåller inte, som Marinho sade, några större substantiella bestämmelser, framför allt när det gäller utlämning, och är främst inriktat på att klargöra förhållandet mellan olika ståndpunkter avseende utlämning på Europeiska unionens nivå och att knyta Island och Norge till tillämpningen av dessa bestämmelser. Jag tycker det är viktigt att förverkliga området för rättvisa och säkerhet i Europa. Händelserna nyligen den 11 september kallar oss till att bekämpa terrorismen, inte bara med militära medel utan också med rättsliga medel. Det är också lämpligt att komma ihåg att Europeiska unionens strategi för millenniets inledning, förebyggande och bekämpning av den organiserade brottsligheten, redan innehöll möjligheten att inrätta ett gemensamt rättsligt område för utlämning på europeisk nivå. Den 11 september har bara stärkt behovet och brådskan av ett sådant beslut. Det lär ha varit därför som rådet (rättsliga och inrikes frågor) redan den 20 september i syfte att bekämpa terrorismen beslutade att inom unionen ersätta utlämningsförfarandet med ett enkelt överlämningsförfarande av gärningsmännen till dessa brott, vilket innebär att alla nu gällande bestämmelser om utlämning kommer att bli föråldrade och, vilket för övrigt har nämnts här redan, att två konventioner om utlämning kommer att försvinna och ersättas av ett ömsesidigt erkännande av rättsliga domar och ett enkelt överlämnande av gärningsmannen, vilket därigenom skapar ett gemensamt europeiskt utlämningsområde vars betydelse vi vill understryka."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph