Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-11-12-Speech-1-083"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011112.7.1-083"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signor Presidente, mai come in questo momento, dopo gli accadimenti dell'11 settembre, è opportuno istituire delle squadre investigative comuni per migliorare la cooperazione tra tutte le squadre investigative nazionali, soprattutto per potenziare e velocizzare quel necessario scambio di notizie tra tutti i servizi di informazione degli Stati membri dell'Unione europea. Si tratta, com'è ovvio, di uno strumento di cooperazione di polizia davvero strategico in termini di prevenzione dei fenomeni criminali; uno strumento fondamentale ed utile, dopo la grave crisi internazionale in seguito all'attacco alle Torri gemelle, per contribuire ad affrontare l'emergenza terroristica in Europa. Abbiamo avuto modo, purtroppo solo dopo le stragi di New York e di Washington, di ricostruire un percorso, durato anni, di preparativi terroristici da parte di personaggi ed organizzazioni legati ad Osama Bin Laden, che hanno agito proprio sul territorio europeo: tanti indizi apparentemente poco importanti, legati in realtà da un unico filo conduttore che però abbiamo messo insieme troppo tardi, solo dopo l'11 settembre, dopo la morte di migliaia di persone innocenti. E' evidente che, se ci fosse stata una cooperazione giudiziaria e di polizia più forte, se ci fossero state più indagini congiunte, forse avremmo potuto svolgere un'opera preventiva più adeguata rispetto ai fatti terroristici. Vale comunque la pena precisare che il ruolo svolto dalle squadre investigative comuni sarebbe utile non solo rispetto all'emergenza del terrorismo ma anche in generale per contrastare tutti quei fenomeni legati alla grande criminalità organizzata a livello internazionale, come i traffici illegali di armi e di droga e il traffico e lo sfruttamento degli esseri umani. In conclusione, signor Presidente, ringraziando il relatore Kirkhope vorrei ricordare che la lotta alla criminalità, sia quella legata al terrorismo che quella generica, è ormai da anni la richiesta più insistente che ci viene dai cittadini europei, che pretendono da parte delle istituzioni nazionali ed europee un impegno sempre più forte, affinché sia garantito appieno un diritto fondamentale e inalienabile che è il diritto alla sicurezza, un bene prezioso che viene sempre di più minacciato. Ben venga, quindi, il massimo impegno anche da parte dell'Unione europea, anche attraverso lo strumento delle squadre investigative comuni, proprio per ridare quella necessaria fiducia ai cittadini europei."@it9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, aldrig har det været så hensigtsmæssigt som nu - efter begivenhederne den 11. september - at oprette fælles efterforskningshold for at forbedre samarbejdet mellem alle de nationale efterforskningshold og ikke mindst for at gøre den nødvendige udveksling af oplysninger mellem alle medlemsstaternes efterretningstjenester bedre og hurtigere. Det drejer sig naturligt nok om et politimæssigt samarbejdsinstrument, som virkelig er strategisk, når det gælder om at forebygge kriminalitet. Efter den alvorlige internationale krise som følge af attentatet på Twin Towers giver dette instrument et grundlæggende og nyttigt bidrag til bekæmpelsen af terrorisme i Europa. Det var desværre først efter attentaterne i New York og Washington, at vi fik lejlighed til at rekonstruere et årelangt forløb af terrorismeforberedelser, som blev foretaget af personer og organisationer, der har forbindelse til Osama bin Laden, og som netop var aktive på europæisk område. Der er mange indicier, som tilsyneladende ikke er særligt vigtige, men som i virkeligheden er forbundet med hinanden via en rød tråd, hvilket vi dog først blev klar over alt for sent, nemlig efter den 11. september og efter tusindvis af uskyldige menneskers død. Hvis der havde været et større retssamarbejde og politisamarbejde, og hvis der havde været flere fælles efterforskninger, er det klart, at vi måske kunne have gjort en mere passende indsats for at forebygge terrorhandlingerne. Det skal dog understreges, at den rolle, som de fælles efterforskningshold spiller, ikke alene er nyttig i forbindelse med terrorismeproblemet, men også for den generelle bekæmpelse af alle de fænomener, der er forbundet med den grove, organiserede kriminalitet på internationalt plan, såsom ulovlig handel med våben og narkotika og handel med og udnyttelse af mennesker. Hr. formand, til sidst vil jeg gerne takke ordføreren, hr. Kirkhope, og minde om, at bekæmpelsen af kriminalitet - både af kriminalitet i forbindelse med terrorisme og af kriminalitet generelt - efterhånden i flere år har været de europæiske borgeres største krav til os. De forlanger, at de nationale institutioner og EU-institutionerne gør en stadig større indsats for fuldt ud at sikre en grundlæggende rettighed, der ikke kan gives afkald på, nemlig retten til sikkerhed, som er et værdifuldt gode, der i stadig større grad er truet. Derfor er det en god ting, at også EU gør den størst mulige indsats - også ved hjælp af det instrument, som de fælles efterforskningshold udgør - for netop at give de europæiske borgere den nødvendige tillid tilbage."@da1
"Herr Präsident, nie zuvor war es angesichts der Geschehnisse vom 11. September so angezeigt, gemeinsame Ermittlungsteams einzurichten, um die Zusammenarbeit zwischen sämtlichen nationalen Ermittlungsgruppen zu verbessern und insbesondere den notwendigen Informationsaustausch zwischen allen Geheimdiensten der Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu verstärken und zu beschleunigen. Es handelt sich offenkundig um ein Instrument der polizeilichen Zusammenarbeit von wirklicher strategischer Bedeutung für die Verbrechensverhütung; ein wichtiges und nutzbringendes Instrument, das nach der schweren internationalen Krise infolge des Anschlags auf die Zwillingstürme dazu beitragen kann, das brennende Problem des Terrorismus in Europa zu bekämpfen. Wir hatten, leider erst nach den blutigen Anschlägen auf New York und Washington, die Gelegenheit, den Weg der jahrelangen terroristischen Vorbereitungen durch Personen und Organisationen, die Osama bin Laden nahe stehen und just auf dem Gebiet Europas operierten, zu rekonstruieren: Es gibt viele scheinbar unerhebliche Indizien, die jedoch in Wirklichkeit in einem einzigen Zusammenhang miteinander stehen, den wir zu spät, d. h. erst nach dem 11. September und nach dem Tode Tausender unschuldiger Menschen erkannt haben. Es liegt auf der Hand, dass es uns mit einer stärkeren justiziellen und polizeilichen Zusammenarbeit und mehr gemeinsamen Ermittlungen vielleicht gelungen wäre, angemessenere Präventivmaßnahmen gegen terroristische Handlungen zu ergreifen. Es sei jedoch klargestellt, dass die gemeinsamen Ermittlungsteams eine nützliche Rolle nicht nur bei der Bekämpfung des Terrorismus, sondern ganz allgemein auch von sämtlichen Erscheinungen des großen organisierten Verbrechens auf internationaler Ebene spielen könnten, wie des illegalen Waffen- und Drogenhandels, des Menschenhandels und der menschlichen Ausbeutung. Abschließend, Herr Präsident, danke ich dem Berichterstatter Kirkhope und möchte daran erinnern, dass die Bekämpfung der mit Terrorismus verbundenen wie auch der allgemeinen Kriminalität die eindringlichste Forderung ist, die nunmehr seit Jahren von den Bürgern Europas an uns herangetragen wird. Sie verlangen von den nationalen und europäischen Institutionen ein immer stärkeres Engagement zur vollständigen Gewährleistung eines unveräußerlichen Grundrechts, nämlich des Rechts auf Sicherheit, dieses wertvollen Gutes, das immer mehr bedroht wird. Deshalb begrüßen wir den größtmöglichen Einsatz auch vonseiten der Europäischen Union, um u. a. mit Hilfe gemeinsamer Ermittlungsgruppen das notwendige Vertrauen der Unionsbürger wiederherzustellen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, ποτέ δεν ήταν πιο σκόπιμο από αυτήν τη στιγμή, μετά τα συμβάντα της 11ης Σεπτεμβρίου, να συσταθούν κοινές ομάδες ερευνών για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ όλων των εθνικών ομάδων ερευνών, ιδίως για να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί αυτή η απαραίτητη ανταλλαγή ειδήσεων μεταξύ όλων των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται, όπως είναι προφανές, για ένα πραγματικά στρατηγικό μέσο αστυνομικής συνεργασίας όσον αφορά την πρόληψη των εγκληματικών φαινομένων· ένα μέσο θεμελιώδες και χρήσιμο, μετά τη σοβαρή διεθνή κρίση που ακολούθησε την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, για να συμβάλει στην αντιμετώπιση του επείγοντος προβλήματος της τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Βρήκαμε τρόπο, δυστυχώς μόνο μετά τις σφαγές της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον, να ανακατασκευάσουμε μια διαδρομή, που διήρκεσε χρόνια, τρομοκρατικών προετοιμασιών από μέρους προσώπων και οργανώσεων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, που έδρασαν ακριβώς στην ευρωπαϊκή επικράτεια: τόσες και τόσες ενδείξεις, φαινομενικά μικρής σημασίας, που στην πραγματικότητα συνδέονται με ένα ενιαίο κατευθυντήριο νήμα, το οποίο εντοπίσαμε ωστόσο πάρα πολύ αργά, μετά τις 11 Σεπτεμβρίου, μετά τον θάνατο χιλιάδων αθώων ανθρώπων. Είναι προφανές ότι, εάν υπήρχε πιο ισχυρή συνεργασία των δικαστικών αρχών και της αστυνομίας, εάν υπήρχαν περισσότερες κοινές έρευνες, θα είχαμε μπορέσει ίσως να ασκήσουμε πιο ενδεδειγμένο προληπτικό έργο σε σχέση με τις τρομοκρατικές ενέργειες. Αξίζει ωστόσο τον κόπο να διευκρινίσουμε ότι ο ρόλος που θα ασκούν οι κοινές ομάδες ερευνών θα ήταν χρήσιμος όχι μόνο σε σχέση με την έκτακτη ανάγκη της τρομοκρατίας, αλλά και γενικότερα για την αντιμετώπιση όλων αυτών των φαινομένων που σχετίζονται με το μεγάλο οργανωμένο έγκλημα σε διεθνές επίπεδο, όπως η παράνομη διακίνηση όπλων και ναρκωτικών και η διακίνηση και η εκμετάλλευση ανθρώπων. Εν κατακλείδι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώντας τον εισηγητή κ. Kirkhope, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο αγώνας κατά της εγκληματικότητας, τόσο αυτής που συνδέεται με την τρομοκρατία όσο και γενικότερα, αποτελεί εδώ και χρόνια το πιο επίμονο αίτημα των ευρωπαίων πολιτών, που απαιτούν από πλευράς των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων μια όλο και πιο ισχυρή δέσμευση, προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρως ένα θεμελιώδες και αναφαίρετο δικαίωμα, το δικαίωμα της ασφάλειας, ένα πολύτιμο αγαθό που απειλείται όλο και περισσότερο. Είναι ευπρόσδεκτη, επομένως, η μέγιστη δέσμευση και από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με το μέσο των κοινών ομάδων ερευνών, ακριβώς για να δώσουμε πίσω στους ευρωπαίους πολίτες αυτήν την απαραίτητη εμπιστοσύνη."@el8
"Mr President, it has never been so appropriate as now, in the wake of the events of 11 September, to establish joint investigation teams to improve cooperation between all the national investigation teams, particularly with a view to enhancing and speeding up that necessary exchange of fresh information between all the information services of the Member States of the European Union. Clearly, this is a police cooperation tool that will be of truly strategic importance in preventing crime. It is a vital, useful tool which will help to tackle the critical terrorist situation in Europe in the wake of the severe international crisis caused by the attack on the twin towers. We have all had the opportunity, although, sadly, only since the New York and Washington carnage, to reconstruct the series of preparations for terrorist attacks made on our own European territory over the years by people and organisations linked to Osama Bin Laden: the many, apparently unimportant signs actually linked by a single thread and whose connection, sadly, we did not realise until it was too late, until after 11 September, when thousands of innocent people had already died. Clearly, closer judicial and police cooperation involving more joint investigations might well have made us more effective in preventing terrorist crimes. However, it is worth noting that, in addition to helping us respond to the critical terrorist situation, joint investigation teams would also play a useful general role in helping to fight the many phenomena linked to large-scale organised crime at international level such as the illegal trafficking of arms and drugs and the trafficking and exploitation of human beings. Mr President, I would like to end by thanking Mr Kirkhope and pointing out that the fight against crime, both terrorism-related and general, has, for years now, been the subject of the most insistent requests from European citizens, who are demanding increasing efforts from the national and European institutions fully guaranteeing the fundamental, inalienable right to safety, that precious thing which is under increasing threat. Therefore, I look forward to the greatest possible endeavours from the European Union too, making use, not least, of the tool of the joint investigation teams, precisely to restore the necessary confidence of the European citizens."@en3
"(IT) Señor Presidente, después de los acontecimientos del 11 de septiembre, nunca como en este momento es oportuno crear unos equipos comunes de investigación para mejorar la cooperación entre todos los equipos nacionales de investigación, sobre todo para potenciar y acelerar ese necesario intercambio de datos entre todos los servicios de información de los Estados miembros de la Unión Europea. Se trata, como es obvio, de un instrumento de cooperación policial realmente estratégico en términos de prevención de los fenómenos criminales y, tras la grave crisis internacional provocada por el ataque a las Torres Gemelas, fundamental y útil para contribuir a hacer frente a la emergencia terrorista en Europa. Desgraciadamente, sólo después de las matanzas de Nueva York y de Washington, hemos podido reconstruir los largos preparativos terroristas de las personas y organizaciones vinculadas a Osama Bin Laden que han actuado precisamente en el territorio europeo: muchos indicios aparentemente poco importantes y unidos por un único hilo conductor que, sin embargo, hemos reunido demasiado tarde, sólo después del 11 de septiembre, después de la muerte de miles de personas inocentes. Es evidente que si hubiese existido una cooperación judicial y policial más fuerte y si se hubiesen realizado más investigaciones conjuntas quizás habríamos podido desarrollar una labor de prevención más adecuada respecto a los hechos terroristas. Con todo, vale la pena precisar que el papel desempeñado por los equipos comunes de investigación sería útil no solo para hacer frente a la emergencia del terrorismo, sino también y en general para luchar contra todos los fenómenos ligados a la gran delincuencia organizada a escala internacional como los tráficos ilícitos de armas y de drogas y el tráfico y la explotación de seres humanos. En conclusión, señor Presidente, al dar las gracias al ponente, Sr. Kirkhope, quisiera recordar que la lucha contra la delincuencia organizada tanto la vinculada al terrorismo como la general es desde hace años objeto de la solicitud más insistente que nos llega de los ciudadanos europeos que exigen de las instituciones nacionales y europeas un compromiso cada vez más fuerte para que se garantice plenamente un derecho fundamental e inalienable como es el derecho a la seguridad, un bien valioso que se encuentra cada vez más amenazado. Por lo tanto, bienvenido sea el máximo esfuerzo también de parte de la Unión Europea, incluso a través del instrumento de los equipos comunes de investigación, para devolver la necesaria confianza a los ciudadanos europeos."@es12
"Arvoisa puhemies, syyskuun 11. päivän tapahtumien jälkeen nyt jos koskaan on otollinen hetki perustaa yhteiset tutkintaryhmät kaikkien kansallisten tutkintaryhmien välisen yhteistyön parantamiseksi ja ennen muuta Euroopan unionin jäsenvaltioiden tiedustelupalvelujen välisen uutta tietoa koskevan välttämättömän tiedonvaihdon vahvistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Kuten on selvää, kyse on todella strategisesti tärkeästä poliisin yhteistyövälineestä, jolla rikoksia voidaan ehkäistä ennalta. Sen kansainvälisen kriisin vuoksi, joka syntyi kaksoistorneihin kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen, tämä väline on olennaisen tärkeä ja hyödyllinen terrorismin Euroopassa aiheuttaman hätätilan käsittelemisessä. Olemme saaneet mahdollisuuden valitettavasti vasta New Yorkin ja Washingtonin joukkomurhien jälkeen pääsemään perille vuosia kestäneistä terrorismihyökkäysten valmisteluista, joihin on osallistunut Osama bin Ladeniin yhteydessä olevia juuri Euroopan alueella toimivia henkilöitä ja organisaatioita: olemme saaneet monia ensi näkemältä mitättömiä vihjeitä, joita todellisuudessa yhdistää yksi punainen lanka, jonka onnistuimme kuitenkin löytämään liian myöhään, vasta 11. syyskuuta ja tuhansien viattomien ihmisten kuoleman jälkeen. On ilmiselvää, että jos oikeus- ja poliisiyhteistyö olisi ollut tiiviimpää ja jos yhteisiä tutkimuksia olisi tehty enemmän, olisimme ehkä voineet harjoittaa sellaisia ennalta ehkäiseviä toimia, jotka olisivat soveltuneet paremmin terroritekojen torjumiseen. Kannattaa kuitenkin täsmentää, että yhteisten tutkintaryhmien toiminnasta olisi hyötyä terrorismin aiheuttaman hätätilan käsittelyssä, mutta myös yleiseltä kannalta kaikkien kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvien ilmiöiden kukistamisessa, ja näitä ilmiöitä ovat esimerkiksi laiton ase- ja huumausainekauppa sekä ihmiskauppa ja ihmisten hyväksikäyttö. Arvoisa puhemies, samalla, kun kiitän puheeni päätteeksi esittelijä Kirkhopea, haluaisin muistuttaa, että rikollisuuden torjunta liittyipä rikollisuus sitten terrorismiin tai yleiseen rikollisuuteen on juuri se, mitä Euroopan kansalaiset ovat jo vuosia itsepintaisesti vaatineet, ja nämä kansalaiset vaativat kansallisilta ja eurooppalaisilta instituutioilta yhä vahvempaa sitoutumista, jotta varmistettaisiin kunnolla olennaisen tärkeä ja kiistämätön oikeus turvallisuuteen, sillä tämä arvokas asia on yhä enemmän vaarassa hävitä. Niinpä suhtaudumme myönteisesti siihen, että Euroopan unionikin sitoutuu asiaan mahdollisimman perusteellisesti myös yhteisten tutkintaryhmien avulla, jotta Euroopan kansalaisten osoittama tarvittava luottamus voitaisiin palauttaa."@fi5
"Monsieur le Président, après les événements du 11 septembre, il n'a jamais été aussi opportun qu'aujourd'hui d'instituer des équipes communes d'enquêtes pour améliorer la coopération entre toutes les équipes d'enquête nationales, surtout pour rendre plus important et plus rapide l'échange nécessaire d'informations entre tous les services d'information des États membres de l'Union européenne. Il s'agit - c'est évident - d'un instrument de coopération policière vraiment stratégique en termes de prévention des phénomènes criminels ; un instrument fondamental et utile, après la grave crise internationale qui a suivi l'attaque contre les tours jumelles, afin de contribuer à affronter l'urgence terroriste en Europe. Nous avons pu, hélas seulement après les catastrophes de New York et Washington, reconstituer un parcours, qui a duré plusieurs années, de préparatifs terroristes de la part de personnes et d'organisations liées à Oussama ben Laden, qui ont agi précisément sur le territoire européen : de nombreux indices apparemment sans importance, liés en réalité par un unique fil conducteur, mais que nous avons réunis trop tard, seulement après le 11 septembre, après la mort de milliers de personnes innocentes. Il est évident que, s'il y avait eu une coopération judiciaire et policière plus forte, s'il y avait eu plus d'enquêtes conjointes, nous aurions peut-être pu agir préventivement et de manière plus adéquate face aux épisodes de terrorisme. Il est toutefois intéressant de préciser que le rôle des équipes communes d'enquête serait utile non seulement par rapport à l'urgence terroriste mais aussi, de manière plus générale, pour affronter tous les phénomènes liés à la grande criminalité organisée au niveau international, comme les trafics illégaux d'armes et de drogues, et le trafic et l'exploitation des être humains. En conclusion, Monsieur le Président, et en remerciant M. Kirkhope, je voudrais rappeler que la lutte contre la criminalité, qu'elle soit liée au terrorisme ou qu'elle soit plus générique, est depuis des années la demande la plus insistante que nous font les citoyens européens. Ils attendent de la part des institutions nationales et européennes un engagement toujours plus fort, afin que soit garanti pleinement un droit fondamental et inaliénable, qui est le droit à la sécurité, un bien précieux, de plus en plus menacé. Nous accueillons donc favorablement le plus grand engagement de l'Union européenne aussi, y compris à travers l'instrument des équipes communes d'enquête, afin de redonner, précisément, cette confiance nécessaire aux citoyens européens."@fr6
"Mr President, it has never been so appropriate as now, in the wake of the events of 11 September, to establish joint investigation teams to improve cooperation between all the national investigation teams, particularly with a view to enhancing and speeding up that necessary exchange of fresh information between all the information services of the Member States of the European Union. Clearly, this is a police cooperation tool that will be of truly strategic importance in preventing crime. It is a vital, useful tool which will help to tackle the critical terrorist situation in Europe in the wake of the severe international crisis caused by the attack on the twin towers. We have all had the opportunity, although, sadly, only since the New York and Washington carnage, to reconstruct the series of preparations for terrorist attacks made on our own European territory over the years by people and organisations linked to Osama Bin Laden: the many, apparently unimportant signs actually linked by a single thread and whose connection, sadly, we did not realise until it was too late, until after 11 September, when thousands of innocent people had already died. Clearly, closer judicial and police cooperation involving more joint investigations might well have made us more effective in preventing terrorist crimes. However, it is worth noting that, in addition to helping us respond to the critical terrorist situation, joint investigation teams would also play a useful general role in helping to fight the many phenomena linked to large-scale organised crime at international level such as the illegal trafficking of arms and drugs and the trafficking and exploitation of human beings. Mr President, I would like to end by thanking Mr Kirkhope and pointing out that the fight against crime, both terrorism-related and general, has, for years now, been the subject of the most insistent requests from European citizens, who are demanding increasing efforts from the national and European institutions fully guaranteeing the fundamental, inalienable right to safety, that precious thing which is under increasing threat. Therefore, I look forward to the greatest possible endeavours from the European Union too, making use, not least, of the tool of the joint investigation teams, precisely to restore the necessary confidence of the European citizens."@lv10
"− Mijnheer de Voorzitter, na de gebeurtenissen van 11 september is het juist dat men gemeenschappelijke onderzoeksteams in het leven roept om de samenwerking tussen alle nationale onderzoeksteams te verbeteren. Vóór alles moet men zorgen voor een bredere en snellere uitwisseling van informatie tussen alle inlichtingendiensten van de lidstaten van de Europese Unie. In het kader van de politiële samenwerking is dat een echt strategisch instrument voor de preventie van misdrijven. Na de ernstige internationale crisis die ontstaan is na de aanslag op de Twin Towers, is het een essentieel en nuttig werktuig voor het leveren van een bijdrage aan de bestrijding van het terrorisme in Europa. Helaas hebben wij pas na de bloedbaden van New York en Washington de jarenlange voorbereiding kunnen reconstrueren van de terreurdaden van met Osama bin Laden verbonden personen en organisaties, die uitgerekend op Europees grondgebied hebben geopereerd. Talrijke aanwijzingen, ogenschijnlijk van weinig belang, hadden in werkelijkheid dezelfde rode draad. Deze rode draad hebben wij echter te laat gereconstrueerd: pas na 11 september, na de dood van duizenden onschuldige mensen. Het is duidelijk dat bij intensievere justitiële en politiële samenwerking en meer gemeenschappelijk onderzoek wij misschien adequater preventief hadden kunnen reageren op terroristische activiteiten. Het is hoe dan ook de moeite waard te preciseren dat de rol van gemeenschappelijke onderzoeksteams niet alleen nuttig zou kunnen zijn met het oog op de noodtoestand die door het terrorisme ontstaan is, maar ook in het algemeen van nut zou kunnen zijn bij bestrijding van de grote georganiseerde internationale criminaliteit. Als voorbeelden kan ik de illegale wapenhandel, drugshandel, mensenhandel en de uitbuiting van mensen noemen. Mijnheer de Voorzitter, na rapporteur Kirkhope bedankt te hebben, zou ik er ter afsluiting aan willen herinneren dat de bestrijding van de misdaad, zowel het terrorisme als de gewone criminaliteit, onderhand al jarenlang de meest nadrukkelijke wens is van de Europese burgers aan ons adres. Zij verwachten van de nationale en de Europese instellingen een steeds grotere inspanning om het onvervreemdbare grondrecht op veiligheid ten volle te garanderen. Die veiligheid is een kostbaar goed, dat in toenemende mate bedreigd wordt. Juist om de Europese burgers weer vertrouwen te geven valt een maximale inzet van de Europese Unie dan ook toe te juichen, ook in de vorm van gemeenschappelijke onderzoeksteams."@nl2
"Senhor Presidente, neste momento, mais do que nunca, após os acontecimentos de 11 de Setembro, é necessário criar equipas de investigação conjuntas para melhorar a cooperação entre todas as equipas de investigação nacionais, sobretudo para potenciar e acelerar a necessária troca de informações entre todos os serviços de informação dos Estados-Membros da União Europeia. Trata-se, como é óbvio, de um instrumento de cooperação entre polícias verdadeiramente estratégico em termos de prevenção de fenómenos de criminalidade; um instrumento fundamental e útil, após a grave crise internacional que se seguiu ao ataque às Torres Gémeas, para contribuir para enfrentar a ameaça terrorista na Europa. Pudemos - infelizmente só depois dos massacres de Nova Iorque e de Washington - reconstruir um percurso que dura desde há anos, de preparação de acções terroristas por parte de pessoas e de organizações ligadas a Osama Bin Laden, que actuaram, precisamente, em território europeu: um conjunto de indícios aparentemente pouco importantes, ligados, na realidade, por um mesmo fio condutor, indícios que, contudo, associámos entre si demasiado tarde, só depois de 11 de Setembro, após a morte de milhares de pessoas inocentes. É evidente que, se tivesse havido uma cooperação judiciária e de polícias mais forte, se tivesse havido mais investigações conjuntas, talvez tivéssemos podido realizar uma acção preventiva mais adequada relativamente aos acontecimentos terroristas. Mas vale a pena salientar que o papel desenvolvido pelas equipas de investigação conjuntas não seria apenas útil face à ameaça do terrorismo, mas também, de um modo geral, para combater todos os fenómenos associados à grande criminalidade organizada a nível internacional, como o tráfico ilícito de armas e de droga e o tráfico e exploração de seres humanos. Concluindo, Senhor Presidente, agradecendo ao relator Kirkhope, gostaria de recordar que a luta contra a criminalidade - quer a criminalidade associada ao terrorismo, quer a criminalidade de um modo geral - constitui, há anos, a solicitação mais insistente que nos fazem os cidadãos europeus, que pretendem, por parte das instituições nacionais e europeias, um empenhamento cada vez mais forte, a fim de que seja plenamente garantido um direito fundamental e inalienável que é o direito à segurança, um bem precioso que está cada vez mais ameaçado. É, pois, bem-vindo o máximo empenhamento também por parte da União Europeia, inclusivamente através do instrumento das equipas de investigação conjuntas, precisamente para restituir a necessária confiança aos cidadãos europeus."@pt11
"Herr talman! Med tanke på vad som hände den 11 september är det nu mer lämpligt än någonsin att inrätta gemensamma utredningsgrupper för att förbättra samarbetet mellan alla nationella utredningsgrupper. Det främsta syftet är att utöka och snabba upp det nödvändiga informationsutbytet mellan myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater. Det handlar självfallet om ett instrument för polisiärt samarbete som är verkligt strategiskt när det gäller att förebygga kriminalitet. Ett grundläggande och användbart instrument som kan bidra till att bekämpa terrorismen i Europa efter den allvarliga kris som följde på attacken mot World Trade Center. Tyvärr var det inte förrän efter massakrerna i New York och Washington som vi kunde rekonstruera de förberedelser till terrorism som personer och organisationer med förbindelser med Usama bin Ladin har ägnat sig åt under flera år på europeiskt territorium: det fanns många indicier som på ytan tycktes mindre viktiga, men som i verkligheten ingick i en helhet som vi dock såg för sent, inte förrän efter den 11 september, när tusentals oskyldiga människor hade dött. Det är uppenbart att vi om det hade funnits ett djupare rättsligt och polisiärt samarbete, om det hade funnits fler gemensamma utredningar, kanske hade kunnat förebygga terroristernas dåd på ett bättre sätt. Det förtjänar dock att preciseras att de gemensamma utredningsgrupperna inte bara vore användbara mot terrorism utan också i allmänhet för att bekämpa alla företeelser som hänger samman med de stora internationella brottssyndikaten, såsom illegal vapen- och narkotikahandel och handel med och utnyttjande av människor. Herr talman! Avslutningsvis tackar jag föredragande Kirkhope och skulle vilja påminna om att det som de europeiska medborgarna mest enträget begär av oss sedan flera år är att vi skall bekämpa brottsligheten, både den som har med terrorism att göra och den allmänna. Medborgarna kräver att de nationella och europeiska institutionerna engagerar sig allt mer för att den grundläggande och omistliga rätten till säkerhet skall vara garanterad fullt ut, denna dyrbara tillgång som hotas mer och mer. Det är alltså välkommet att även Europeiska unionen engagerar sig maximalt, bland annat i instrumentet med gemensamma utredningsgrupper, just för att återge de europeiska medborgarna detta nödvändiga förtroende."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph