Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-11-12-Speech-1-080"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011112.7.1-080"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signor Presidente, mai come in questo momento c'è bisogno di più Europa per affrontare i problemi della sicurezza dei cittadini e della loro libertà, per attuare cioè quello spazio di libertà, sicurezza e giustizia che il Trattato di Amsterdam ci ha promesso e il Consiglio europeo di Tampere ha programmato di attuare. Lo slancio per l'attuazione delle necessarie misure si è arrestato costantemente di fronte alle resistenze, spesso miopi, dei governi. Solo la tragedia dell'11 settembre ha scosso finalmente buona parte dei nostri governanti e si è dato un impulso significativo all'adozione di alcuni necessari provvedimenti. Mi auguro vivamente che non occorrano nuove tragedie perché si dia corso allo spirito di Tampere, anche perché non sempre si legifera saggiamente sotto lo stimolo emotivo di immani tragedie; in questi casi si rischia talvolta di dimenticare la tutela dei diritti fondamentali delle persone. Non è questo, per fortuna, il caso con le tre relazioni che stiamo esaminando, soprattutto dopo gli opportuni interventi della commissione per le libertà pubbliche che ha suggerito emendamenti migliorativi. La relazione dell'onorevole Kirkhope sollecita il nostro sostegno alla proposta di quattro Stati membri di adottare una decisione quadro per la costituzione di squadre investigative comuni, già previste dal Consiglio europeo di Tampere e dalla convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri, che questo Parlamento ha approvato un anno fa con la relazione Di Pietro. Pertanto la relazione dell'onorevole Kirkhope merita il più ampio consenso, anche perché contiene emendamenti migliorativi circa il rispetto dei diritti fondamentali, il controllo parlamentare e l'estensione dell'utilizzo delle squadre investigative comuni per combattere non solo il terrorismo, il traffico di stupefacenti, la tratta degli esseri umani ma anche la criminalità organizzata. Le relazioni dell'onorevole Turco, a loro volta, come votate dalla commissione per le libertà pubbliche, anche in difformità dall'opinione del relatore, ci propongono di approvare con opportune modifiche due proposte concernenti Europol. La prima prevede che il mandato di Europol possa essere esteso a tutte le gravi forme di criminalità organizzata, già previste nell'allegato alla Convenzione secondo le priorità stabilite dal Consiglio su proposta del Consiglio di amministrazione di Europol. L'utile correttivo, suggerito dalla commissione per le libertà pubbliche, è che tale decisione venga assunta a maggioranza qualificata dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo e sentito il parere di EUROJUST, organismo che ha particolare esperienza in questa materia. Dispiace notare che, dopo il voto positivo in commissione, i colleghi del PPE hanno mutato avviso e pretendono ora di escludere il parere di EUROJUST, certamente non vincolante ma, altrettanto certamente, assai utile e di cui è assurdo privarci. Appoggeremo dunque la prima relazione Turco, così come ci viene presentata dalla commissione. Anche la seconda relazione Turco, concernente la trasmissione dei dati personali da parte di Europol a Stati terzi, merita il più ampio consenso. Direi che, indipendentemente dall'opinione del relatore che ci è stata qui ribadita, questi provvedimenti, queste proposte vanno integralmente approvati. Tuttavia, è del tutto condivisibile ciò che qui ci ha detto il relatore e che è sottolineato anche dagli emendamenti approvati in commissione, che ribadiscono con forza l'opinione, più volte espressa da questo Parlamento, secondo cui è sempre più necessario pervenire alla comunitarizzazione degli strumenti di cooperazione giudiziaria, al rafforzamento del controllo giurisdizionale e al rafforzamento del controllo democratico di questi pur indispensabili strumenti."@it9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, aldrig før har der været et så stort behov for mere EU, som der er nu, så vi kan tage spørgsmålene om borgernes frihed og sikkerhed op, det vil sige indføre det område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, som man lovede os i Amsterdam-traktaten, og som Det Europæiske Råd i Tampere satte sig for at gennemføre. Tilløbet til at iværksætte de nødvendige foranstaltninger er konstant blevet hindret af regeringernes ofte snæversynede modstand. Først med tragedien den 11. september blev der endelig rusket op i mange af vores stats- og regeringschefer, og den fremmede i høj grad vedtagelsen af visse nødvendige foranstaltninger. Jeg håber virkelig ikke, at det er nødvendigt med nye tragedier for at sætte gang i det, man nåede frem til i Tampere, også fordi man ikke altid lovgiver på en fornuftig måde, når man er følelsesmæssigt påvirket af forfærdelige tragedier. Under sådanne omstændigheder risikerer man nemlig nogle gange at glemme beskyttelsen af menneskets grundlæggende rettigheder. Dette er heldigvis ikke tilfældet med de tre betænkninger, vi drøfter nu, og navnlig ikke efter de hensigtsmæssige indgreb fra Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, som har stillet nogle forbedrende ændringsforslag. I hr. Kirkhopes betænkning opfordres vi til at støtte fire medlemsstaters forslag om vedtagelsen af en rammeafgørelse for at oprette de fælles efterforskningshold, der allerede blev taget højde for på Det Europæiske Råd i Tampere og i konventionen om gensidig retshjælp i straffesager, som Parlamentet vedtog for et år siden med hr. Di Pietros betænkning. Hr. Kirkhopes betænkning fortjener således den størst mulige tilslutning, også fordi den indeholder nogle forbedrende ændringsforslag, når det gælder respekten for de grundlæggende rettigheder, parlamentskontrollen og de fælles efterforskningshold, hvis opgaver ikke bare bør omfatte bekæmpelsen af terrorisme, narkotikahandel og menneskehandel, men også bekæmpelsen af organiseret kriminalitet. I hr. Turcos betænkning - sådan som den blev vedtaget af Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, selv om ordføreren ikke var enig heri - foreslår man os til gengæld at vedtage de to forslag om Europol, men med nogle passende ændringer. Betænkningens første del tager sigte på at lade Europols mandat omfatte alle de former for grov organiseret kriminalitet, man allerede havde taget højde for i konventionens bilag på baggrund af de prioriterede områder, som Rådet havde fastlagt efter forslag fra Europols bestyrelse. Den hensigtsmæssige ændring, som Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder foreslår, er, at denne afgørelse træffes af Rådet med kvalificeret flertal efter høring af Europa-Parlamentet og efter udtalelse fra Eurojust, som er et organ med særlig erfaring på dette område. Efter den positive vedtagelse i udvalget kan vi med beklagelse konstatere, at vores kolleger fra PPE-DE-Gruppen har skiftet mening og ikke længere ønsker at medtage Eurojusts udtalelse, som selvfølgelig ikke er bindende, men som lige så selvfølgeligt er meget nyttig, og som det er absurd at undvære. Vi støtter således første del af hr. Turcos betænkning, sådan som den forelægges for os af udvalget. Også anden del af hr. Turcos betænkning, der omhandler Europols videregivelse af personoplysninger til tredjelande, fortjener den størst mulige tilslutning. Uafhængigt af ordførerens synspunkt, som er blevet gentaget her, mener jeg, at disse forslag bør vedtages i deres helhed. Jeg er dog helt enig i det, som ordføreren sagde, og som også understreges af de ændringsforslag, der blev vedtaget i udvalget. I disse ændringsforslag understreger man kraftigt den holdning, som Parlamentet har givet udtryk for flere gange, nemlig at det i stadig større grad er nødvendigt at lade Fællesskabet tage sig af instrumenterne i forbindelse med retssamarbejdet og af styrkelsen af domstolskontrollen og den demokratiske kontrol med disse instrumenter, som trods alt er uundværlige."@da1
"Herr Präsident, nie zuvor war mehr Europa zur Bewältigung der Probleme der Sicherheit und Freiheit der Bürger, d. h. zur Schaffung des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts vonnöten, der uns mit dem Amsterdamer Vertrag in Aussicht gestellt und dessen Verwirklichung vom Europäischen Rat in Tampere geplant worden ist. Der Elan zur Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen wurde ständig durch den oftmals kurzsichtigen Widerstand der Regierungen gebremst. Erst die Tragödie vom 11. September hat endlich einen Großteil unserer Regierungsverantwortlichen aufgerüttelt, so dass der Annahme einiger notwendiger Maßnahmen ein wichtiger Impuls verliehen wurde. Ich hoffe zutiefst, dass es nicht weiterer Tragödien bedarf, um im Sinne von Tampere fortzufahren, denn nicht immer werden unter dem gefühlsmäßigen Eindruck entsetzlicher Unglücke weise Gesetze gemacht; in solchen Fällen besteht mitunter die Gefahr, dass der Schutz der persönlichen Grundrechte vergessen wird. Das trifft zum Glück auf die drei hier von uns behandelten Berichte nicht zu, was vor allem dem sachgemäßen Eingreifen des Ausschusses für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten sowie den von ihm empfohlenen Änderungsanträgen zu verdanken ist, die zu einer Verbesserung führen. Der Bericht von Herrn Kirkhope fordert unsere Unterstützung für den Vorschlag der vier Mitgliedstaaten zur Annahme eines Rahmenbeschlusses über die Errichtung gemeinsamer Ermittlungsgruppen, wie sie bereits vom Europäischen Rat in Tampere und im Übereinkommen der EU über die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten, das dieses Parlament mit dem Bericht Di Pietro vor einem Jahr angenommen hatte, vorgesehen wurden. Deshalb verdient der Bericht von Herrn Kirkhope die breitestmögliche Zustimmung, auch weil er einige Änderungsanträge zur besseren Wahrung der Grundrechte, parlamentarischen Kontrolle und Ausdehnung der Bildung gemeinsamer Ermittlungsgruppen enthält, um nicht nur gegen Terrorismus, illegalen Drogenhandel und Menschenhandel, sondern auch gegen die organisierte Kriminalität vorzugehen. In dem Bericht von Herrn Turco, so wie er vom Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten mitunter in Abweichung von der Auffassung des Berichterstatters angenommen wurde, wird uns vorgeschlagen, die beiden Vorschläge zu Europol mit entsprechenden Änderungen anzunehmen. Der erste Teil des Berichts bezieht sich auf die Ausweitung des Mandats von Europol auf die im Anhang zum Europol-Übereinkommen aufgeführten schwerwiegenden Formen internationaler Kriminalität nach den vom Rat auf Vorschlag des Verwaltungsrates von Europol festgelegten Prioritäten. Die vom Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten vorgeschlagene sachdienliche Änderung besteht darin, dass der Rat diese Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit nach Konsultation des Europäischen Parlaments und von Eurojust als einer in diesem Bereich über spezielle Erfahrungen verfügenden Stelle trifft. Bedauerlicherweise haben die Kolleginnen und Kollegen von der PPE-Fraktion nach dem positiven Votum im Ausschuss nun ihre Meinung geändert und verlangen den Verzicht auf die Stellungnahme von Eurojust, die gewiss nicht bindend, doch genauso gewiss ziemlich nützlich ist, weshalb wir es absurd finden, dass sie uns nun vorenthalten werden soll. Deshalb unterstützen wir den ersten Bericht Turco in der uns vom Ausschuss vorgelegten Fassung. Auch der zweite Teil des Berichts Turco betreffend die Übermittlung von personenbezogenen Daten durch Europol an Drittstaaten und Drittstellen verdient breiteste Zustimmung. Unabhängig von der uns gegenüber hier bekräftigten Auffassung des Berichterstatters müssen diese Maßnahmen bzw. Vorschläge meines Erachtens vollständig angenommen werden. Nichtsdestotrotz ist den hier gemachten Ausführungen des Berichterstatters und den in diesem Sinne im Ausschuss gebilligten Änderungsanträgen voll beizupflichten, denn sie unterstreichen nachdrücklich die von diesem Parlament mehrfach geäußerte Auffassung, wonach auf die schrittweise Vergemeinschaftung der Instrumente der justiziellen Zusammenarbeit sowie die Stärkung der gerichtlichen Kontrolle und der demokratischen Kontrolle dieser gleichwohl unerlässlichen Instrumente abgezielt werden muss."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, ποτέ δεν υπήρχε τόση ανάγκη όσο αυτήν τη στιγμή για περισσότερη Ευρώπη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της ασφάλειας και της ελευθερίας των πολιτών, να υλοποιηθεί δηλαδή αυτός ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης που μας υποσχέθηκε η Συνθήκη του Άμστερνταμ και προγραμμάτισε να υλοποιήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε. Η ώθηση για την υλοποίηση των απαραίτητων μέτρων σταματούσε διαρκώς μπροστά στη συχνά μυωπική αντίσταση των κυβερνήσεων. Μόνο η τραγωδία της 11ης Σεπτεμβρίου τάραξε τελικά μεγάλο μέρος των κυβερνώντων μας και τους έδωσε σημαντική ώθηση για την υιοθέτηση ορισμένων αναγκαίων μέτρων. Εύχομαι από καρδιάς να μην συμβούν νέες τραγωδίες για να τεθεί σε εφαρμογή το πνεύμα του Τάμπερε, μεταξύ άλλων επειδή δεν προκύπτουν πάντα σοφές νομοθετικές πράξεις υπό το συναισθηματικό ερέθισμα τρομερών τραγωδιών· σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μερικές φορές ο κίνδυνος να ξεχαστεί η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσώπων. Ευτυχώς, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα σχετικά με τις τρεις εκθέσεις που εξετάζουμε, ιδίως μετά τις εύστοχες παρεμβάσεις της Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, η οποία πρότεινε τροπολογίες βελτίωσης. Η έκθεση του κ. Kirkhope ζητά την υποστήριξή μας στην πρόταση τεσσάρων κρατών μελών να υιοθετηθεί μια απόφαση πλαίσιο για τη σύσταση κοινών ομάδων ερευνών, που έχουν ήδη προβλεφθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε και από τη σύμβαση αμοιβαίας δικαστικής βοήθειας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ των κρατών μελών, τις οποίες αυτό το Κοινοβούλιο ενέκρινε πριν από έναν χρόνο με την έκθεση Di Pietro. Ως εκ τούτου, η έκθεση του κ. Kirkhope αξίζει ευρύτατη συναίνεση, μεταξύ των άλλων και επειδή περιέχει τροπολογίες βελτίωσης σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την επέκταση της χρήσης των κοινών ομάδων ερευνών για την καταπολέμηση όχι μόνο της τρομοκρατίας, της διακίνησης ναρκωτικών και της σωματεμπορίας, αλλά και του οργανωμένου εγκλήματος. Οι εκθέσεις του κ. Turco, με τη σειρά τους, όπως ψηφίστηκαν από την Επιτροπή Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, ακόμη και με την αντίθετη γνώμη του εισηγητή, μας προτείνουν να εγκρίνουμε με κατάλληλες τροποποιήσεις δύο προτάσεις σχετικά με τη Europol. Η πρώτη προβλέπει τη δυνατότητα επέκτασης της εντολής της Europol σε όλες τις σοβαρές μορφές οργανωμένου εγκλήματος που προβλέπονται ήδη στο παράρτημα της Σύμβασης, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που θέτει το Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Europol. Η χρήσιμη διόρθωση που πρότεινε η Επιτροπή Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών είναι να ληφθεί η εν λόγω απόφαση από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία ύστερα από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφού ακουστεί η γνώμη της EUROJUST, μονάδας που έχει ιδιαίτερη πείρα σε αυτά τα θέματα. Σημειώνω με λύπη ότι, μετά τη θετική ψήφο στην επιτροπή, οι συνάδελφοι του ΕΛΚ άλλαξαν γνώμη και κάνουν τώρα ότι αποκλείουν τη γνώμη της EUROJUST, η οποία είναι βέβαια μη δεσμευτική, αλλά, εξίσου βέβαια, αρκετά χρήσιμη και την οποία είναι παράλογο να στερηθούμε. Θα υποστηρίξουμε επομένως την πρώτη έκθεση Turco, έτσι όπως μας την παρουσίασε η επιτροπή. Και η δεύτερη έκθεση Turco, σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη Europol σε τρίτα κράτη, αξίζει ευρύτατης συναίνεσης. Θα έλεγα ότι, ανεξάρτητα από τη γνώμη που επανέλαβε εδώ ο εισηγητής, τα μέτρα αυτά, οι προτάσεις αυτές πρέπει να εγκριθούν εξ ολοκλήρου. Εντούτοις, είναι απόλυτα αποδεκτό αυτό που μας είπε εδώ ο εισηγητής και που υπογραμμίστηκε επίσης από τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στην επιτροπή, οι οποίες επαναλαμβάνουν με έμφαση την άποψη που έχει εκφραστεί επανειλημμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με την οποία είναι όλο και πιο απαραίτητο να προβούμε στην κοινοτικοποίηση των μέσων δικαστικής συνεργασίας, στην ενίσχυση του δικαστικού ελέγχου και στην ενδυνάμωση του δημοκρατικού ελέγχου αυτών των άκρως απαραίτητων μέσων."@el8
"Mr President, never has there been more need for a stronger Europe to address the issues of citizens’ security and freedom, to implement that area of freedom, security and justice that the Treaty of Amsterdam promised us and the Tampere European Council planned to create. The momentum to implement the necessary measures has repeatedly faltered in the face of often short-sighted resistance on the part of the governments. It took the tragedy of 11 September to, at last, shake up a large number of our leaders and substantial impetus has been lent to the adoption of certain necessary measures. I fervently hope that it will not take more tragedies to set the Tampere process in motion, not least because the laws made under the emotional pressure of inhuman tragedies are not always wise ones. In these cases, we are sometimes in danger of disregarding the need to safeguard peoples’ fundamental rights. I am glad to say that the three reports before us do not fall into this trap and I particularly welcome the contributions of the Committee on Citizens’ Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs, which tabled amendments improving the proposal. Mr Kirkhope’s report calls upon us to support the proposal of four Member States to adopt a framework decision on joint investigation teams, already provided for by the Tampere European Council and the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union, endorsed by Parliament a year ago when it adopted the Di Pietro report. Therefore, Mr Kirkhope’s report deserves the widest consensus, not least because it contains amendments improving the proposal with regard to respect for fundamental rights, parliamentary scrutiny and extending the use of joint investigation teams to combat organised crime as well as terrorism and trafficking in drugs and human beings. Mr Turco’s reports, as adopted by the Committee on Citizen’s Freedoms, going against the rapporteur’s recommendation, move that we should adopt the two proposals on Europol with appropriate amendments. The first stipulates that Europol’s mandate may be extended to all serious forms of organised crime already listed in the Annex to the Convention in accordance with the priorities established by the Council upon the proposal of Europol’s management board. The Committee on Citizens’ Freedoms’ amendment on the subject moves that this decision should be a qualified majority decision adopted by the Council after it has consulted the European Parliament and obtained the opinion of Eurojust, a body which is particularly experienced in this field. I am sad to see that, although the Members of the European People’s Party voted for the motion in committee, they have now changed their minds and feel that Eurojust’s opinion should not now be taken into consideration. The opinion is certainly not binding but it is certainly very useful, and it would be absurd not to make use of it. We therefore support the first Turco report, as tabled in committee. The second Turco report on the transmission of personal data from Europol to third States also warrants full consensus. I would say that, irrespective of the rapporteur’s opinion which we have heard today, these proposals should be adopted en masse. However, I fully agree with what the rapporteur has said, which is also stressed in the amendments adopted in committee. They firmly reiterate the opinion, often expressed by Parliament, that it is becoming increasingly necessary to communitise the instruments of judicial cooperation and to consolidate the judicial and democratic control of these instruments, which are, in fact, quite vital."@en3
"(IT) Señor Presidente, nunca como ahora hace falta más Europa para afrontar los problemas de la seguridad de los ciudadanos y de su libertad, o sea, para lograr ese espacio de libertad, seguridad y justicia prometido por el Tratado de Amsterdam y programado por el Consejo Europeo de Tampere. El impulso para la puesta en práctica de las medidas necesarias se ha frenado constantemente ante las resistencias, a menudo miopes, de los Gobiernos. Sólo la tragedia del 11 de septiembre ha sacudido por fin a la inmensa mayoría de nuestros gobernantes y se ha dado un significativo impulso a la adopción de algunas medidas ineludibles. Espero sinceramente que no serán necesarias más tragedias para desarrollar el espíritu de Tampere, porque no siempre se legisla sabiamente bajo el estímulo emotivo de las grandes tragedias: a veces en estos casos se corre el riesgo de olvidar la protección de los derechos fundamentales de las personas. Esto no es así con los tres informes que estamos examinando, sobre todo después de las oportunas intervenciones de la Comisión de Libertades Públicas que ha sugerido enmiendas de mejora. El informe del Sr. Kirkhope pide nuestro respaldo a la propuesta de cuatro Estados miembros de adoptar una decisión marco con vistas a la constitución de equipos comunes de investigación, ya previstos por el Consejo Europeo de Tampere y por el Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros que este Parlamento aprobó hace un año con el informe Di Pietro. Por lo tanto, el informe del Sr. Kirkhope merece el más amplio consenso, también porque contiene enmiendas de mejora en lo que se refiere al respeto de los derechos fundamentales, al control parlamentario y a la extensión de la utilización de equipos comunes de investigación para luchar no solo contra el terrorismo, el tráfico de estupefacientes y la trata de seres humanos, sino también contra la delincuencia organizada. Los informes del Sr. Turco, a su vez, tal como fueron aprobados por la Comisión de Libertades Públicas, incluso en contra de la opinión del ponente, nos proponen aprobar con las oportunas modificaciones dos propuestas que afectan a Europol. La primera prevé que el mandato de Europol se pueda ampliar a todas las formas graves de delincuencia organizada enumeradas en el Anexo del Convenio Europol, de acuerdo con las prioridades establecidas por el Consejo a instancia del Consejo de Administración de Europol. El útil correctivo, sugerido por la Comisión de Libertades Públicas, es que el Consejo tome dicha decisión por mayoría cualificada, previa consulta del Parlamento Europeo y oído el dictamen de Eurojust, órgano que tiene mucha experiencia en esta materia. Es lamentable constatar que, tras el voto positivo en comisión, los colegas del Grupo del Partido Popular Europeo hayan cambiado de opinión y ahora pretendan excluir el dictamen de Eurojust, ciertamente no vinculante pero, sin duda, muy útil y del cual es absurdo que nos privemos. Por lo tanto, apoyaremos el primer informe Turco, tal como nos lo presenta la comisión. También el segundo informe Turco sobre la transmisión por Europol de datos personales a terceros Estados, merece nuestro pleno apoyo. Diría que, independientemente de la opinión del ponente que nos ha sido reiterada en el Pleno, estas iniciativas, estas propuestas se han de aprobar íntegramente. Sin embargo, se ha de compartir totalmente lo que nos ha dicho el ponente y que resaltan también las enmiendas aprobadas en comisión que reiteran con fuerza la opinión expresada en repetidas ocasiones por este Parlamento, según la cual es cada vez más necesario llegar a la comunitarización de los instrumentos de cooperación judicial y al reforzamiento del control tanto jurisdiccional como democrático de estos instrumentos tan indispensables."@es12
"Arvoisa puhemies, koskaan aikaisemmin Eurooppaa ei ole tarvittu näin kipeästi kansalaisten turvallisuuteen ja vapauteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen, toisin sanoen toteuttamaan sitä vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta, joka meille luvattiin Amsterdamin sopimuksessa ja jonka toteuttamista Tampereen Eurooppa-neuvoston kokouksessa suunniteltiin. Kimmoke tarvittavien toimien toteuttamiseksi on jatkuvasti pysähdyksissä valtioiden usein lyhytnäköisen vastustuksen vuoksi. Vasta 11. syyskuuta tapahtunut murhenäytelmä ravisteli vihdoinkin suurta osaa vallanpitäjistämme, ja eräiden välttämättömien toimien toimeenpanemista vauhditettiin tuntuvasti. Toivon hartaasti, ettei tarvita enää uusia tragedioita, jotta Tampereella syntyneitä ajatuksia ryhdyttäisiin toteuttamaan, koska hirveiden murhenäytelmien aiheuttaman tunnekuohun keskellä lakeja ei aina kyetä säätämään viisaasti; tällaisissa tapauksissa vaarana on usein, että ihmisten perusoikeuksien suojeleminen unohtuu. Tilanne ei onneksi ole tämä kolmessa nyt tarkastelemassamme mietinnössä, ja näin on erityisesti kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan esittämien toimien ansiosta, kun se ehdotti tarkistuksia, jotka parantavat tekstiä. Kirkhopen mietinnössä pyydetään tukeamme neljän jäsenvaltion tekemälle ehdotukselle hyväksyä puitepäätös sellaisten yhteisten tutkintaryhmien perustamisesta, joita suunniteltiin jo Tampereen Eurooppa-neuvoston kokouksessa ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevassa jäsenvaltioiden välisessä yleissopimuksessa, jonka parlamentti hyväksyi vuosi sitten Di Pietron mietinnön yhteydessä. Jäsen Kirkhopen mietintö ansaitsee täyden kannatuksen, koska se sisältää tekstiä parantavia tarkistuksia, jotka koskevat perusoikeuksia, parlamentaarista valvontaa sekä yhteisten tutkintaryhmien käyttöä paitsi terrorismin, huumausaine- ja ihmiskaupan, myös järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseen. Sen mukaisesti, miten jäsen Turcon kahta aloitetta koskevasta mietinnöstä äänestettiin sen sijaan kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa esittelijän esittämän mielipiteen vastaisesti ehdotetaan, että hyväksyisimme Europolia koskevat ehdotukset asianmukaisin muutoksin. Ensimmäisessä aloitteessa ehdotetaan, että hyväksyisimme Europolin toimeksiannon laajentamisen kaikkiin jo Europol-yleissopimuksen liitteessä lueteltujen törkeiden kansainvälisen rikollisuuden muotojen käsittelyyn niiden painopistealueiden mukaisesti, jotka neuvosto on määrittänyt Europolin hallintoneuvoston ehdotuksesta. Kansalaisvapauksien valiokunnan ehdottama tekstiä parantava korjaus on se, että kyseinen päätös hyväksyttäisiin neuvostossa määräenemmistöpäätöksellä sen jälkeen, kun se on kuullut Euroopan parlamenttia sekä Eurojustin kannan, sillä tällä elimellä on erityisen laaja kokemus alueesta. On ikävää huomata, että valiokunnan puoltavan äänestyksen jälkeen PPE-ryhmän kollegat muuttivat kantaansa ja vaativat nyt Eurojustin kannan jättämistä pois; tämä ei varmastikaan ole sitova, mutta yhtä varmasti se on varsin hyödyllinen, ja olisi järjetöntä jättää se huomioimatta. Tuemme näin ollen Turcon mietinnön ensimmäistä aloitetta sen mukaisesti kuin valiokunta on sen esittänyt. Turcon mietintöön sisältyvä toinen aloite, joka koskee henkilötietojen välittämistä kolmansille valtioille, ansaitsee niin ikään täyden kannatuksen. Sanoisin, että huolimatta esittelijän näkemyksestä, joka meille täällä vahvistettiin, nämä toimenpiteet ja ehdotukset pitää hyväksyä kokonaisuudessaan. Siitä, mitä esittelijä sanoi, voidaan kuitenkin olla täysin samaa mieltä, ja samaa korostetaan myös valiokunnan hyväksymissä tarkistuksissa, joissa vahvistetaan voimakkaasti parlamentin useampaan otteeseen esittämä mielipide, jonka mukaan on yhä tärkeämpää onnistua yhteisöllistämään oikeusyhteistyövälineet, vahvistamaan juridista valvontaa ja vahvistaa näiden toki välttämättömien välineiden demokraattista valvontaa."@fi5
"Monsieur le Président, on n'a jamais ressenti autant qu'aujourd'hui le besoin de plus d'Europe pour affronter les problèmes de la sécurité des citoyens et de leur liberté, en d'autres termes, pour mettre en place cet espace de liberté, de sécurité et de justice que le traité d'Amsterdam nous a promis et dont le Conseil européen de Tampere a programmé la mise en œuvre. L'élan de cette mise en œuvre des mesures nécessaires a constamment été interrompu face aux réticences, souvent myopes, des gouvernements. Ce n'est qu'avec la tragédie du 11 septembre qu'une grande partie de nos gouvernants ont enfin été secoués et que l'on a donné une impulsion significative à l'adoption de certaines mesures nécessaires. Je souhaite vivement que d'autres tragédies ne soient pas nécessaires pour que l'on concrétise l'esprit de Tampere, également parce qu'on ne légifère pas toujours sagement sous l'influence émotive de tragédies épouvantables ; en effet, dans ces cas-là, on risque parfois d'oublier la protection des droits fondamentaux des personnes. Heureusement, ce n'est pas le cas des trois rapports à l'examen, surtout après les interventions opportunes de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, qui a proposé des amendements qui tendent à améliorer les choses. Le rapport de M. Kirkhope nous demande de soutenir la proposition, faite par quatre États membres, d'adopter une décision-cadre pour la constitution d'équipes communes d'enquête, déjà prévues par le Conseil européen de Tampere et par la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres, que ce Parlement a approuvée il y a un an avec le rapport Di Pietro. Le rapport Kirkhope mérite donc le consensus le plus vaste, également parce qu'il contient des amendements améliorant les choses quant au respect des droits fondamentaux, au contrôle parlementaire et à l'extension de l'utilisation des équipes communes d'enquête afin de combattre non seulement le terrorisme, le trafic de drogues et d'être humains mais aussi la criminalité organisée. Quant aux rapports de M. Turco, tels qu'ils ont été votés par la commission des libertés de citoyens, et même s'ils sont en opposition avec l'opinion du rapporteur, ils nous proposent d'approuver, moyennant des modifications opportunes, deux propositions relatives à Europol. La première prévoit que le mandat d'Europol puisse être étendu à toutes les formes graves de criminalité organisée, déjà prévues dans l'annexe de la convention, établi conformément aux priorités établies par le Conseil sur proposition du conseil d'administration d'Europol. La correction utile proposée par la commission des libertés publiques, est que cette décision soit prise à la majorité qualifiée du Conseil après consultation du Parlement européen et d'Eurojust, instance ayant une expérience particulière dans ce domaine. Il est regrettable que, après le vote positif de la commission, les collègues du PPE aient changé d'avis, et qu'ils prétendent maintenant exclure l'avis d'Eurojust ; certes, cet avis n'est pas obligatoire mais il est certainement très utile et il est absurde de vouloir s'en passer. Nous soutiendrons donc le premier rapport Turco, tel qu'il nous est présenté par la commission. Le deuxième rapport Turco, qui concerne la transmission de données personnelles de la part d'Europol à des États tiers, mérite l'approbation la plus large. Je dirais que, indépendamment de l'opinion du rapporteur qui nous a été rappelée ici, ces mesures et ces propositions doivent être approuvées intégralement. Cependant, on peut tout à fait partager ce que le rapporteur nous a dit ici, et qui est également souligné par les amendements approuvés en commission, qui rappellent avec force l'opinion, plusieurs fois exprimée par ce Parlement, selon laquelle il est de plus en plus nécessaire d'arriver à la communautarisation des instruments de coopérations judiciaire, au renforcement du contrôle juridictionnel et au renforcement du contrôle démocratique de ces instruments malgré tout indispensables."@fr6
"Mr President, never has there been more need for a stronger Europe to address the issues of citizens’ security and freedom, to implement that area of freedom, security and justice that the Treaty of Amsterdam promised us and the Tampere European Council planned to create. The momentum to implement the necessary measures has repeatedly faltered in the face of often short-sighted resistance on the part of the governments. It took the tragedy of 11 September to, at last, shake up a large number of our leaders and substantial impetus has been lent to the adoption of certain necessary measures. I fervently hope that it will not take more tragedies to set the Tampere process in motion, not least because the laws made under the emotional pressure of inhuman tragedies are not always wise ones. In these cases, we are sometimes in danger of disregarding the need to safeguard peoples’ fundamental rights. I am glad to say that the three reports before us do not fall into this trap and I particularly welcome the contributions of the Committee on Citizens’ Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs, which tabled amendments improving the proposal. Mr Kirkhope’s report calls upon us to support the proposal of four Member States to adopt a framework decision on joint investigation teams, already provided for by the Tampere European Council and the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union, endorsed by Parliament a year ago when it adopted the Di Pietro report. Therefore, Mr Kirkhope’s report deserves the widest consensus, not least because it contains amendments improving the proposal with regard to respect for fundamental rights, parliamentary scrutiny and extending the use of joint investigation teams to combat organised crime as well as terrorism and trafficking in drugs and human beings. Mr Turco’s reports, as adopted by the Committee on Citizen’s Freedoms, going against the rapporteur’s recommendation, move that we should adopt the two proposals on Europol with appropriate amendments. The first stipulates that Europol’s mandate may be extended to all serious forms of organised crime already listed in the Annex to the Convention in accordance with the priorities established by the Council upon the proposal of Europol’s management board. The Committee on Citizens’ Freedoms’ amendment on the subject moves that this decision should be a qualified majority decision adopted by the Council after it has consulted the European Parliament and obtained the opinion of Eurojust, a body which is particularly experienced in this field. I am sad to see that, although the Members of the European People’s Party voted for the motion in committee, they have now changed their minds and feel that Eurojust’s opinion should not now be taken into consideration. The opinion is certainly not binding but it is certainly very useful, and it would be absurd not to make use of it. We therefore support the first Turco report, as tabled in committee. The second Turco report on the transmission of personal data from Europol to third States also warrants full consensus. I would say that, irrespective of the rapporteur’s opinion which we have heard today, these proposals should be adopted en masse. However, I fully agree with what the rapporteur has said, which is also stressed in the amendments adopted in committee. They firmly reiterate the opinion, often expressed by Parliament, that it is becoming increasingly necessary to communitise the instruments of judicial cooperation and to consolidate the judicial and democratic control of these instruments, which are, in fact, quite vital."@lv10
"− Mijnheer de Voorzitter, meer dan ooit is er op dit moment behoefte aan een nauwere Europese samenwerking om problemen in verband met de veiligheid en de vrijheid van de burgers aan te pakken. Het gaat met andere woorden om het realiseren van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, die ons in het Verdrag van Amsterdam wordt beloofd en voor de verwezenlijking waarvan plannen zijn gemaakt op de Europese Raad van Tampere. Het elan voor de uitvoering van de noodzakelijke maatregelen is voortdurend stukgelopen op het vaak kortzichtige verzet van de regeringen. Pas de tragedie van 11 september heeft uiteindelijk een groot deel van onze regeerders wakker geschud en een belangrijke impuls gegeven aan de goedkeuring van een aantal noodzakelijke maatregelen. Ik hoop van harte dat er geen nieuwe rampen nodig zijn om uitvoering te geven aan de geest van Tampere. Onder de emotionele druk van dergelijke ontzaglijke rampen is er immers niet altijd sprake van verstandige wetgeving en loopt men soms het risico de bescherming van de grondrechten van de burgers te vergeten. Dat is gelukkig niet het geval met de drie onderhavige verslagen, vooral niet na de opportune verbeteringen die de Vrijhedencommissie met haar amendementen heeft aangebracht. Het verslag van de heer Kirkhope vraagt om onze steun voor het voorstel van vier lidstaten om een kaderbesluit te nemen ter vorming van gemeenschappelijke onderzoeksteams. Die teams waren al voorzien door de Europese Raad van Tampere en in de Overeenkomst inzake de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, waar wij een jaar geleden door middel van het verslag-Di Pietro mee hebben ingestemd. Het verslag-Kirkhope verdient derhalve een zeer brede steun, mede vanwege de verbetering door de amendementen over het respecteren van de grondrechten en de bredere inzet van de gemeenschappelijke onderzoeksteams. Deze moeten niet alleen het terrorisme, drugshandel en mensenhandel bestrijden, maar ook de georganiseerde misdaad. De verslagen van collega Turco zijn door de Vrijhedencommissie goedgekeurd, waarbij is afgeweken van de mening van de rapporteur. De verslagen beogen met de nodige veranderingen twee voorstellen betreffende Europol goed te keuren. Het eerste voorstel betreft de uitbreiding van het mandaat van Europol tot alle ernstige vormen van georganiseerde misdaad. In de bijlage bij de overeenkomst staan deze misdrijven al geformuleerd volgens de prioriteiten van de Raad, die zijn opgesteld op basis van een voorstel van de Raad van Bestuur van Europol. De Vrijhedencommissie heeft een nuttige correctie aangebracht, volgens welke zo’n besluit met gekwalificeerde meerderheid door de Raad wordt genomen, na raadpleging van het Europees Parlement en van Eurojust, een orgaan dat bijzondere ervaring heeft met deze materie. Het is spijtig te constateren dat de collega’s van de Europese Volkspartij, na in de commissie voorgestemd te hebben, nu van mening veranderd zijn en de advisering door Eurojust willen uitsluiten. Dat advies is natuurlijk niet bindend, maar het is zeker zeer nuttig en het is absurd ons dat te ontzeggen. Wij steunen dus het eerste verslag-Turco, zoals de commissie het ons presenteert. Ook het tweede verslag-Turco, betreffende het verstrekken van persoonsgegevens door Europol aan derde staten, verdient de breedst mogelijke steun. Los van de mening van de rapporteur, die hier nogmaals is bekrachtigd, zouden wij volgens mij deze voorstellen en maatregelen in hun geheel moeten goedkeuren. Wij kunnen ons echter volledig vinden in de mening van de rapporteur −die ook nadrukkelijk wordt onderstreept in de door de commissie goedgekeurde amendementen − over de groeiende noodzaak de instrumenten voor de justitiële samenwerking te communautariseren en het rechterlijk toezicht en de democratische controle op deze onmisbare instrumenten te versterken."@nl2
"Senhor Presidente, hoje, mais do que nunca, há necessidade de mais Europa para enfrentar os problemas da segurança dos cidadãos e da sua liberdade, ou seja, para concretizar o espaço de liberdade, de segurança e de justiça que o Tratado de Amesterdão nos prometeu e cuja concretização o Conselho Europeu de Tampere programou. O impulso à concretização das necessárias medidas deteve-se constantemente face às resistências, muitas vezes míopes, dos governos. Só a tragédia de 11 de Setembro abalou finalmente uma grande parte dos nossos governantes, e foi dado um impulso significativo à adopção de algumas medidas indispensáveis. Espero vivamente que não sejam necessárias novas tragédias para se pôr em marcha o espírito de Tampere, até porque nem sempre se consegue legislar com sabedoria sob o estímulo emotivo de gravíssimas tragédias; nestes casos, corre-se, às vezes, o risco de esquecer a defesa dos direitos fundamentais das pessoas. Não é isso, felizmente, que acontece com os três relatórios que estamos a analisar, sobretudo após as oportunas intervenções da Comissão das Liberdades, que sugeriu alterações que melhoram o texto. O relatório do senhor deputado Kirkhope solicita o nosso apoio para a proposta de quatro Estados-Membros no sentido da adopção de uma decisão-quadro para a criação de equipas de investigação conjuntas, já previstas pelo Conselho Europeu de Tampere e pela Convenção de auxílio judiciário mútuo em matéria penal entre os Estados-Membros, que este Parlamento aprovou há um ano, com o relatório Di Pietro. Assim, o relatório do senhor deputado Kirkhope merece o mais amplo apoio, até porque contém alterações que melhoram o texto em matéria de respeito dos direitos fundamentais, de controlo parlamentar e de alargamento do recurso às equipas de investigação conjuntas para combater não só o terrorismo, o tráfico de estupefacientes e o tráfico de seres humanos, mas também a criminalidade organizada. Os relatórios do senhor deputado Turco, por seu turno, tal como aprovados na Comissão das Liberdades, divergindo, inclusivamente, da opinião do relator, propõem-nos a aprovação, com oportunas modificações, de duas propostas relativas à Europol. A primeira prevê que o mandato da Europol possa ser alargado a todas as formas graves de criminalidade organizada, já previstas no Anexo à Convenção de acordo com as prioridades estabelecidas pelo Conselho sob proposta do Conselho de Administração da Europol. A interessante correcção sugerida pela Comissão das Liberdades é que tal decisão seja tomada pelo Conselho por maioria qualificada, após consulta do Parlamento Europeu e ouvido o parecer da Eurojust, organismo que tem experiência específica nesta matéria. É lamentável que, após o voto positivo na comissão, os colegas do PPE tenham mudado de opinião e pretendam agora prescindir do parecer da Eurojust, certamente não vinculativo, mas, também certamente, bastante útil e do qual é absurdo privarmo-nos. Apoiaremos, portanto, o primeiro relatório Turco, tal como nos é apresentado pela comissão. Também o segundo relatório Turco, respeitante à transmissão de dados pessoais pela Europol a Estados terceiros, merece o mais amplo consenso. Diria que, independentemente da opinião do relator, que aqui foi reafirmada, estas medidas, estas propostas devem ser integralmente aprovadas. Todavia, podemos aceitar inteiramente o que nos disse o relator e que é também salientado pelas alterações aprovadas em comissão, que insistem, com veemência, na ideia, várias vezes expressa por este Parlamento, de que se impõem cada vez mais a comunitarização dos instrumentos de cooperação judiciária, o reforço do controlo jurisdicional e o reforço do controlo democrático destes instrumentos efectivamente indispensáveis."@pt11
"Herr talman! Nu mer än någonsin behövs det mer av Europa för att ta itu med frågorna om medborgarnas trygghet och frihet, det vill säga för att genomföra det område med frihet, säkerhet och rättvisa som Amsterdam-fördraget lovade oss och som Europeiska rådet i Tammerfors beslutade att förverkliga. Ansatserna att genomföra erforderliga åtgärder har konstant stött på patrull i form av regeringarnas ofta kortsynta motstånd. Det var inte förrän efter tragedin den 11 september som många av våra ledare äntligen blev omruskade och på allvar grep sig an med att vidta en del nödvändiga åtgärder. Jag hoppas verkligen att det inte skall fordras nya tragedier för att andan från Tammerfors skall få utlopp, bland annat därför att man inte alltid fattar kloka beslut när man är känslomässigt berörd av ohyggliga tragedier. Ibland riskerar man i dessa fall att glömma värnandet om människors grundläggande rättigheter. Detta är lyckligtvis inte fallet i de tre betänkanden som vi diskuterar, särskilt inte efter de lägliga ingreppen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor som föreslår ändringar som förbättrar texten. I Kirkhopes betänkande uppmanas vi att stödja förslaget från fyra medlemsstater att fatta ett rambeslut om att tillsätta de gemensamma utredningsgrupper som Europeiska rådet tänkte sig i Tammerfors och som ingår i konventionen om straffrättsligt samarbete mellan medlemsstaterna, som detta parlament antog för ett år sedan i och med Di Pietros betänkande. Därför förtjänar Kirkhopes betänkande en mycket bred uppslutning, också eftersom det innehåller förbättrande ändringsförslag om respekt för grundläggande rättigheter, parlamentarisk kontroll och en utvidgad användning av gemensamma utredningsgrupper för att bekämpa inte bara terrorismen, narkotikahandeln och människohandeln utan också den organiserade brottsligheten. I Turcos betänkanden som de har antagits av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, om vi övergår till dem, uppmanas vi att med lämpliga ändringar anta två förslag som gäller Europol. I det första vill man utsträcka Europols mandat till att omfatta alla allvarliga former av organiserad brottslighet som finns med i bilagan till konventionen med de prioriteringar som rådet har fastställt på förslag av Europols styrelse. Den förträffliga modifiering som utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor föreslår är att rådet skall fatta detta beslut med kvalificerad majoritet efter att ha samrått med Europaparlamentet och inhämtat yttrande från Eurojust, det organ som har särskild erfarenhet på detta område. Det är tråkigt att behöva notera att kollegerna i PPE-DE som röstade bifall i utskottet nu har ändrat sig och vill utesluta yttrandet från Eurojust, vilket visserligen inte är bindande men lika visst är till stor nytta och vore absurt att beröva oss. Vi kommer alltså att stödja Turcos första betänkande i den form det framlades för oss av utskottet. Också Turcos andra betänkande, som gäller överlämnande av personuppgifter från Europol till tredjeland, förtjänar ett mycket brett stöd. Jag skulle vilja säga att dessa åtgärder, dessa förslag bör antas i sin helhet, oberoende av föredragandens åsikt som vi nu har hört på nytt. Det föredraganden sade kan man dock instämma helt i och det betonas också i de ändringsförslag som har antagits i utskottet, i vilka man med kraft slår fast den ståndpunkt som detta parlament flera gånger har uttalat, nämligen att det blir mer och mer nödvändigt att göra instrumenten för samarbete på det rättsliga området gemensamma samt att förstärka den rättsliga kontrollen och den demokratiska kontrollen över dessa oundgängliga instrument."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph