Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-11-12-Speech-1-078"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011112.7.1-078"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Mr President, as you would expect, I will concentrate on my own report, which deals with the establishment of joint investigation teams. I am very proud to be the rapporteur in an extremely innovative area, which has taken on great importance following the appalling events of 11 September. It is perhaps all the more important because we are trying to implement Article 13 of the EU Convention on mutual assistance in criminal matters which, although it was signed in May 2000, looks unlikely to be ratified for some time, making it vital that we have a legal framework in place as quickly as possible so that we can take these matters forward. Joint investigation teams will allow two or more countries to join together for the purposes of investigating terrorism, human trafficking, drug trafficking and indeed other serious organised crime. This is an important venture which we must all support. A joint investigation team will take the talent and ability from different Member States and join them together for a purpose which is clearly defined and with a clear termination date, but in a way which will allow that expertise to work effectively and sharply in dealing with criminality and with bringing criminals to book. It will be a flexible instrument and one which we have been in need of for some time. There have been concerns expressed, although not followed up in amendments, about the extent of participation in such teams. For instance, there have been references to the national criminal intelligence services of Member States. As a minister responsible in the United Kingdom for setting up our own national criminal intelligence service a few years ago, I am very confident that the make-up of these organisations in Member States is already well addressed. By giving those setting up the teams the discretion to determine their composition and to express objections when necessary, it seems to me that this point has been tackled very effectively. Although all the States concerned are signatories to our Human Rights Convention, I have nevertheless asked in this report that we draw particular attention to the need to protect and preserve human rights in the conduct of these teams. Terrorism is uppermost in our minds at present. But trafficking in human beings is something else we should be deeply concerned about and something which these teams could perhaps help with. Only recently it has been revealed in the United Kingdom that there are hundreds, even thousands, of young children who have been sold into the slave trade from other parts of the world and are now in Europe suffering the most appalling treatment. There has been a case of this nature in the UK, and there has also been a recent case in Italy. The operation of joint investigation teams, say between Italy and ourselves, or with the participation of the French expertise in this area, would help to bring this sort of appalling offence to an end. So the report does not concern just terrorism but these other matters too. Indeed it may also be possible to make a significant impact on a whole complex of issues currently of topical interest comprising fraud, money laundering and economic crime of that kind, if the talents and abilities of specific small teams able to operate in different countries can be brought to bear under the control of a single operation. There is one further point. I have made quite clear in my report that it is important that all these operations should be under the clear parliamentary control of the European Parliament. Within the annual debate on the area of freedom, security and justice, this particular debate should go forward as well. We should be sure that we consider these operations carefully. Finally, a lot of sensitive information may emerge as a result of this process. If something akin to a select committee were perhaps to be established to receive such confidential information, that could also help to boost confidence in the operation of these teams, which are a very important and significant development in crime prevention in the European Union."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, som forventet vil jeg fokusere på min egen betænkning, der omhandler oprettelsen af fælles efterforskningshold. Jeg er meget stolt af at være ordfører på et særdeles innovativt område, som har fået enorm betydning efter de forfærdelige begivenheder den 11. september. Den er muligvis så meget desto vigtigere, fordi vi forsøger at gennemføre artikel 13 i EU-konventionen om gensidig retshjælp i straffesager, der, selv om den blev underskrevet i maj 2000, sandsynligvis først ratificeres om nogen tid, hvilket gør det vigtigt, at vi hurtigst muligt får etableret en retlig ramme, så vi kan komme videre med disse spørgsmål. Fælles efterforskningshold gør det muligt for to eller flere lande at gå sammen med henblik på at undersøge terrorisme, menneskesmugling, handel med narkotika og anden alvorlig organiseret kriminalitet. Det er en vigtig indsats, som vi alle skal støtte. Et fælles efterforskningshold udnytter talenterne og evnerne i forskellige medlemsstater og sammenfører dem med henblik på et klart defineret formål med en klar dato for afslutning, men på en sådan måde, at ekspertisen kan handle effektivt og konsekvent over for kriminalitet og drage de kriminelle til ansvar. Det bliver et fleksibelt instrument, som vi har haft brug for i nogen tid. Der har været givet udtryk for betænkeligheder, om end de ikke er blevet fulgt op i form af ændringsforslag, om omfanget af deltagelse i sådanne hold. Der har f.eks. været henvist til de nationale strafferetlige efterforskningsenheder i medlemsstaterne. Som minister i Det Forenede Kongerige med ansvar for etableringen af vores egen nationale strafferetlige efterforskningsenhed for et par år siden har jeg fuld tiltro til, at der allerede er taget hånd om etableringen af sådanne organisationer i medlemsstaterne. Ved at give dem, der etablerer holdene, bemyndigelse til at afgøre sammensætningen og om nødvendigt gøre indsigelse mener jeg, at dette punkt er blevet tacklet meget effektivt. Selv om alle berørte stater har undertegnet Menneskerettighedskonventionen, har jeg ikke desto mindre i denne betænkning anmodet om, at vi især retter opmærksomheden mod behovet for at beskytte og respektere menneskerettighederne i forbindelse med forvaltningen af disse hold. Terrorisme ligger os stærkt på sinde på nuværende tidspunkt. Men vi skal også nære stor bekymring over menneskesmuglingen, hvilket disse hold måske kunne hjælpe med til at tackle. Det blev for nylig afsløret i Det Forenede Kongerige, at hundredvis, ja, endog tusindvis, af børn solgt som slaver fra andre dele af verden nu befinder sig i Europa og behandles på den mest forfærdelige måde. Der har været en sag af denne art i Det Forenede Kongerige og også en i Italien. Etableringen af fælles efterforskningshold, f.eks. mellem Italien og os, eller med deltagelse af fransk ekspertise på dette område, kunne bidrage til at sætte en stopper for denne rystende overtrædelse. Betænkningen handler derfor ikke kun om terrorisme, men også disse andre spørgsmål. Det er måske også muligt at indvirke kraftigt på en lang række aktuelle spørgsmål, herunder svig, hvidvaskning af penge og økonomisk kriminalitet af denne art, hvis talenterne og evnerne i små specifikke hold, som kan operere i forskellige lande, kan indsættes under ledelse af en enkelt operation. Der er et punkt mere. Jeg har gjort det meget klart i betænkningen, at det er vigtigt, at alle disse operationer underkastes Europa-Parlamentets parlamentariske kontrol. Denne særlige drøftelse bør udvikles inden for rammerne af den årlige drøftelse om et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Vi bør være sikre på, at vi omhyggeligt overvejer disse operationer. Endelig kan der fremkomme meget følsomme oplysninger som følge af denne proces. Hvis der eventuelt blev oprettet noget i stil med et snævert udvalg, som skulle modtage sådanne fortrolige oplysninger, kunne det også bidrage til at øge tilliden til forvaltningen af disse hold, som er en meget vigtig og markant udvikling i kriminalitetsforebyggelsen i EU."@da1
". Herr Präsident, wie Sie es von mir erwarten, konzentriere ich mich auf meinen eigenen Bericht, in dem es um die Bildung gemeinsamer Ermittlungsgruppen geht. Ich bin sehr stolz, der Berichterstatter in einem äußerst innovativen Bereich zu sein, der nach den entsetzlichen Ereignissen vom 11. September große Bedeutung erlangte. Er ist vielleicht umso wichtiger, als wir versuchen, Artikel 13 des Übereinkommens der EU über die Rechtshilfe in Strafsachen umzusetzen, dessen Ratifizierung in der nächsten Zeit wohl eher unwahrscheinlich ist, obwohl es im Mai 2000 unterzeichnet wurde. Deshalb brauchen wir unbedingt schnellstmöglich einen Rechtsrahmen, damit wir diese Fragen voranbringen können. Die gemeinsamen Ermittlungsgruppen bieten zwei oder mehreren Ländern die Möglichkeit, sich zwecks Ermittlung in Fällen von Terrorismus, Menschen- und Drogenhandel und natürlich in anderen schwerwiegenden Fällen des organisierten Verbrechens zusammenzuschließen. Das ist ein wichtiges Unterfangen, das wir alle unterstützen müssen. In der gemeinsamen Ermittlungsgruppe werden die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Beteiligten aus verschiedenen Mitgliedstaaten gebündelt und zu einem klar definierten Zweck und mit einem konkreten Endtermin in einer Weise eingesetzt, die es ermöglicht, die Fachkompetenzen effizient und präzise zur Bekämpfung der Kriminalität und Ergreifung der Täter zu nutzen. Es soll ein flexibles Instrument sein – eines, das wir schon seit geraumer Zeit dringend benötigen. Es sind Bedenken bezüglich des Grads der Beteiligung an solchen Gruppen geäußert worden, auch wenn das in den Änderungsanträgen nicht mehr zum Ausdruck kommt. So wird beispielsweise auf die nationalen kriminalistischen Informationsstellen der Mitgliedstaaten verwiesen. Als Minister war ich vor einigen Jahren im Vereinigten Königreich für den Aufbau unserer eigenen nationalen kriminalistischen Informationsstelle zuständig, und ich bin sehr zuversichtlich, dass die Einrichtung dieser Stellen in den Mitgliedstaaten richtig angegangen wird. Die Verantwortlichen für die Bildung dieser Gruppen haben bei der Festlegung ihrer Zusammensetzung freie Hand und können gegebenenfalls Einwände geltend machen, und das scheint mir eine sehr effektive Herangehensweise zu sein. Auch wenn alle betroffenen Staaten unsere Konvention zum Schutze der Menschenrechte unterzeichnet haben, empfehle ich in diesem Bericht, besonders darauf zu achten, dass diese Gruppen in ihrer Arbeit der Notwendigkeit des Schutzes und der Achtung der Menschenrechte Rechnung tragen. Zwar beherrscht der Terrorismus zurzeit unser gesamtes Denken, doch sollten wir auch über den Menschenhandel zutiefst beunruhigt sein, und hier könnten diese Gruppen vielleicht helfen. Erst kürzlich ist im Vereinigten Königreich bekannt geworden, dass Hunderte, ja Tausende von Kindern aus anderen Teilen der Welt an Sklavenhändler verkauft wurden und jetzt in Europa Schreckliches erleiden müssen. Es gab einen solchen Fall in Großbritannien, und inzwischen ist auch aus Italien einer bekannt. Der Einsatz gemeinsamer Ermittlungsgruppen – beispielsweise unter Beteiligung von Italien und dem Vereinigten Königreich oder auch von französischen Fachleuten – würde mithelfen, diesen schrecklichen Verbrechen ein Ende zu setzen. Deshalb betrifft der Bericht nicht nur den Terrorismus, sondern eben auch diese anderen Aspekte. Das kann durchaus erhebliche Auswirkungen auf einen ganzen Komplex von Fragen haben, die zurzeit im Mittelpunkt des Interesses stehen – also Betrug, Geldwäsche und ähnliche Wirtschaftsverbrechen –, wenn nämlich die Fähigkeiten und Fertigkeiten kleiner spezieller Gruppen, die in verschiedenen Ländern einsetzbar sind, im Rahmen einer Einzeloperation gezielt genutzt werden können. Es gibt noch einen weiteren Punkt. Ich habe in meinem Bericht deutlich gemacht, dass alle diese Einsätze der Kontrolle durch das Europäische Parlament unterliegen müssen. Im Rahmen der jährlichen Aussprache über den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts sollte verstärkt auch über diesen speziellen Punkt gesprochen werden. Wir müssen diese Einsätze ausführlich erörtern. Eine letzte Anmerkung: Aus diesem Prozess kann sich eine Vielzahl sensibler Informationen ergeben. Wenn zum Zwecke der Übermittlung solch vertraulicher Informationen eine Art Sonderausschuss gebildet würde, könnte dies auch dazu beitragen, das Vertrauen in die Tätigkeit dieser Gruppen, die eine überaus wichtige und bedeutende Entwicklung bei der Verbrechensverhütung in der Europäischen Union darstellen, zu stärken."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, όπως είναι αναμενόμενο, θα επικεντρωθώ στη δική μου έκθεση, η οποία αφορά τη σύσταση κοινών ομάδων έρευνας. Είμαι πολύ υπερήφανος που ορίστηκα εισηγητής για έναν εξαιρετικά καινοτόμο κλάδο, ο οποίος απέκτησε τεράστια σημασία μετά τα αποτρόπαια γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου. Είναι ακόμα πιο σημαντικό, ίσως, γιατί αποτελεί προσπάθεια εφαρμογής του άρθρου 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις, η οποία, αν και υπογράφηκε τον Μάιο του 2000, δεν φαίνεται ότι θα επικυρωθεί σύντομα. Το γεγονός αυτό καθιστά ζωτική τη διαμόρφωση ενός νομικού πλαισίου όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα θέματα αυτά. Η σύσταση κοινών ομάδων έρευνας θα επιτρέψει τη συνεργασία δύο ή περισσότερων χωρών στο πλαίσιο της διερεύνησης εγκλημάτων τρομοκρατίας, σωματεμπορίας, λαθρεμπορίου ναρκωτικών, καθώς και άλλων σοβαρών περιπτώσεων οργανωμένου εγκλήματος. Πρόκειται για ένα σημαντικό εγχείρημα που πρέπει όλοι να υποστηρίξουμε. Οι κοινές ομάδες έρευνας θα συγκεντρώσουν ταλέντα και ικανότητες από διαφορετικά κράτη μέλη και θα τα θέσουν στην υπηρεσία ενός σαφώς καθορισμένου σκοπού με σαφή ημερομηνία ολοκλήρωσης της αποστολής, αλλά με τρόπο που θα επιτρέψει την αποτελεσματική και αποδοτική συνεργασία όλων αυτών των ειδικών για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και τη σύλληψη των εγκληματιών. Θα είναι ένα ευέλικτο όργανο, το οποίο χρειαζόμασταν εδώ και καιρό. Έχουν εκφραστεί ανησυχίες, οι οποίες ωστόσο δεν συμπεριλήφθηκαν σε τροπολογίες, σχετικά με την έκταση της συμμετοχής στις ομάδες αυτές. Έχουν αναφερθεί, για παράδειγμα, οι εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών επί ποινικών υποθέσεων των κρατών μελών. Ως υπουργός υπεύθυνος για τη σύσταση της δικής μας σχετικής υπηρεσίας πληροφοριών στο Ηνωμένο Βασίλειο, μερικά χρόνια πριν, είμαι βέβαιος πως η διαδικασία σύστασης των υπηρεσιών αυτών στα κράτη μέλη έχει δρομολογηθεί σωστά. Η παραχώρηση, στους αρμόδιους για τη σύσταση των ομάδων αυτών, της διακριτικής ευχέρειας να καθορίζουν τη σύσταση των ομάδων και να εκφράζουν τις διαφωνίες τους όπου χρειάζεται αποτελεί, νομίζω, αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος. Αν και όλα τα εμπλεκόμενα κράτη έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στο κείμενο της έκθεσης ζητώ, παρ' όλα αυτά, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη προστασίας και διατήρησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων κατά τη λειτουργία αυτών των ομάδων. Η τρομοκρατία είναι το πρωταρχικό μέλημά μας αυτήν τη στιγμή. Αλλά και η σωματεμπορία είναι ένα άλλο θέμα για το οποίο πρέπει να ανησυχούμε βαθύτατα και οι ομάδες αυτές ίσως μπορούν να βοηθήσουν. Μόλις πρόσφατα, αποκαλύφθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες, μικρά παιδιά έχουν πουληθεί σε σωματέμπορους από άλλες περιοχές του κόσμου και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, υφιστάμενα την πιο αποτρόπαιη μεταχείριση. Μία παρόμοια υπόθεση αποκαλύφθηκε στο ΗΒ και μία άλλη πρόσφατα στην Ιταλία. Η δράση κοινών ομάδων έρευνας, μεταξύ της Ιταλίας και της χώρας μας, λόγου χάριν, ή με τη συμμετοχή Γάλλων εμπειρογνωμόνων στον τομέα αυτό, θα συνέβαλλε στην πάταξη των αποτρόπαιων αυτών εγκλημάτων. Συνεπώς, η έκθεση δεν αφορά μόνο την τρομοκρατία, αλλά και αυτά τα άλλα θέματα επίσης. Μπορεί μάλιστα να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε ένα ολόκληρο σύνολο θεμάτων, μέχρι στιγμής τοπικού ενδιαφέροντος, που περιλαμβάνουν απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οικονομικά εγκλήματα, εάν τα ταλέντα και οι ικανότητες συγκεκριμένων μικρών ομάδων που μπορούν να εργαστούν σε διάφορες χώρες τεθούν υπό τον έλεγχο μίας ενιαίας επιχείρησης. Υπάρχει άλλο ένα σημείο που πρέπει να επισημάνω. Κατέστησα σαφές στην έκθεσή μου ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό όλες αυτές οι επιχειρήσεις να τεθούν υπό τον σαφή κοινοβουλευτικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή η συζήτηση θα πρέπει να διεξαχθεί στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης για τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι επιχειρήσεις θα μελετηθούν προσεκτικά. Τέλος, από τη διαδικασία αυτή μπορεί να προκύψει μεγάλος όγκος ευαίσθητων πληροφοριών. Θα μπορούσε ίσως να συσταθεί ένα είδος διακομματικής εξεταστικής επιτροπής για τη διαβίβαση παρόμοιων πληροφοριών, μέτρο το οποίο θα συνέβαλλε επίσης στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης όσον αφορά τη λειτουργία των ομάδων αυτών, η σύσταση των οποίων θα αποτελέσει μία πολύ σημαντική και ουσιαστική εξέλιξη στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση."@el8
"(EN) Señor Presidente, como usted podría esperar me voy a concentrar en mi propio informe, que trata del establecimiento de equipos comunes de investigación. Siento un gran orgullo por ser el ponente en un campo extremadamente innovador, que ha adquirido gran importancia tras los abominables sucesos del 11 de septiembre. Incluso quizá sea aun más importante por el hecho de que estamos intentando poner en práctica el Artículo 13 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal que, a pesar de que fue firmado en mayo de 2000, no parece vaya a ser ratificado por el momento, haciendo vital que dispongamos tan pronto como sea posible de un marco legal que nos permita hacer avanzar estos asuntos. Los equipos comunes de investigación permitirán que dos o más países se unan con el fin de investigar el terrorismo, el tráfico de personas, el tráfico de drogas y ciertamente otras formas de crimen organizado. Esta es una importante iniciativa que todos debemos apoyar. Un equipo común de investigación hará acopio del talento y la capacidad de distintos Estados miembros y los aglutinará con un objetivo claramente definido y con una clara fecha de conclusión, aunque de forma que propiciará que el conocimiento experto trabaje eficiente y contundentemente al enfrentarse al crimen y hacer rendir cuentas a los criminales. Será un instrumento flexible y uno que necesitábamos desde hace algún tiempo. Se han expresado preocupaciones, aunque no han tenido continuidad en las enmiendas, sobre el alcance de la participación en tales equipos. Por ejemplo, se ha hecho referencia a los servicios nacionales de inteligencia de los Estados miembros que se ocupan de asuntos criminales. Como ministro responsable en el Reino Unido para el establecimiento hace algunos años de nuestro propio servicio nacional de inteligencia para el crimen, estoy seguro de que la configuración de esas organizaciones en los Estados miembros ya ha sido adecuadamente contemplada. Al otorgar a aquellos que forman los equipos la discrecionalidad para determinar su composición y la posibilidad de presentar objeciones cuando sea oportuno, considero que este punto ha sido efectivamente resuelto. A pesar de que los Estados involucrados son firmantes de nuestro Convenio de Derechos Humanos, no obstante. He solicitado en el informe que prestemos especial atención a la necesidad de proteger y salvaguardar los derechos humanos en la conducción de estos equipos. Actualmente, el terrorismo es, en opinión de todos, absolutamente prioritario. Pero el tráfico de seres humanos también es algo que debería preocuparnos seriamente y algo en lo que estos equipos quizá pudieran ayudar. Apenas recientemente se ha revelado en el Reino Unido que cientos, incluso miles de niños han sido vendidos como esclavos desde otros lugares del mundo y están sufriendo ahora en Europa el más terrible de los tratos. Ha habido un caso de esta naturaleza en el Reino Unido y también ha habido un caso reciente en Italia. El trabajo de los equipos comunes de investigación, por ejemplo entre Italia y nosotros mismos, o con el conocimiento experto de Francia en esta área contribuiría a dar término a este abominable tipo de delito. De modo que el informe no sólo abarca el terrorismo sino también estos otros asuntos. Ciertamente, también es posible que tenga una considerable influencia, sobre todo en un conjunto de asuntos de actualidad que incluirían el fraude, el blanqueo de dinero y ese tipo de delitos económicos, si los talentos y las habilidades de reducidos equipos especializados, capaces de operar en diferentes países, pudieran ser sometidos en su actuación al control de una sola operación. Hay otra cuestión. He dejado muy claro en mi informe que es importante que todas estas operaciones queden bajo el claro control parlamentario del Parlamento Europeo. Dentro del debate anual sobre el campo de la libertad, seguridad y justicia también debería mantenerse este debate en particular. Tenemos que asegurarnos que vigilamos estas operaciones cuidadosamente. Por último, mucha información sensible pudiera emerger como resultado de este proceso. Si acaso hubiese que establecer algo similar a un comité elegido para recibir tal información confidencial, ello también contribuiría a estimular la confianza en el funcionamiento de estos equipos, que constituyen un importante y significativo desarrollo en la prevención del crimen en la Unión Europea."@es12
"Arvoisa puhemies, kuten saatatte odottaa, aion keskittyä omaan mietintööni, joka käsittelee yhteisten tutkintaryhmien perustamista. Olen hyvin ylpeä esittelijän tehtävästäni äärimmäisen innovatiivisella alalla, joka on saanut suurta merkitystä syyskuun 11. päivän kammottavien tapahtumien jälkeen. Sen merkitystä lisää entisestään kenties se, että pyrimme panemaan täytäntöön keskinäistä avunantoa rikosasioissa koskevan, EU:n yleissopimuksen 13 artiklan, ja vaikka tuo sopimus allekirjoitettiin toukokuussa 2000, sen ratifiointi näyttää epätodennäköiseltä vielä jonkin aikaa, jolloin on elintärkeää, että meillä on oikeudellinen kehys valmiina mahdollisimman pian näiden asioiden jouduttamiseksi. Yhteiset tutkintaryhmät mahdollistavat, että kaksi tai sitä useampi maa voivat yhdistää voimansa terrorismin, ihmiskaupan, huumeiden salakuljetuksen ja muun vakavan järjestäytyneen rikollisuuden tutkimiseksi. Tämä on tärkeä hanke, jota meidän kaikkien on tuettava. Yhteinen tutkintaryhmä ammentaa ammattitaidon ja osaamisen eri jäsenvaltioista yhdistääkseen ne sellaista tarkoitusta varten, joka on tarkoin määritelty ja jonka saavuttamiseksi on asetettu selkeä aikaraja kuitenkin siten, että mahdollistetaan asiantuntemuksen tehokas ja nopea hyödyntäminen rikollisuuden tutkinnassa ja rikollisten vaatimisessa tilille teoistaan. Se on joustava väline, jota olemmekin kaivanneet jo pitkään. Tutkintaryhmiin osallistumisen laajuudesta on kannettu huolta, jota ei kuitenkaan ole otettu tarkistuksissa esiin. On esimerkiksi viitattu jäsenvaltioiden kansallisiin rikosalan tiedustelupalveluihin. Yhdistyneen kuningaskunnan oman kansallisen rikosalan tiedusteluyksikön perustamisesta muutamia vuosia sitten vastuussa olleena ministerinä luotan vahvasti siihen, että näiden järjestelmien rakennetta on jo tutkittu perusteellisesti jäsenvaltioissa. Koska tutkintaryhmien perustajille on annettu valta päättää yksiköiden kokoonpanosta sekä esittää tarvittaessa eriäviä mielipiteitä, minusta näyttää, että tähän kysymykseen on tartuttu hyvin tehokkaasti. Vaikka kaikki asianomaiset valtiot ovat allekirjoittaneet ihmisoikeuksia koskevan yleissopimuksemme, olen kuitenkin kehottanut mietinnössäni kiinnittämään erityistä huomiota tarpeeseen suojella ja vaalia ihmisoikeuksia tutkintaryhmien johtamisessa. Terrorismi on nykyisin mielessämme päällimmäisenä. Meidän pitäisi olla kuitenkin erittäin huolissamme myös ihmiskaupan ongelmasta, jonka ratkaisemista tutkintaryhmien olisi kenties edistettävä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on aivan hiljattain käynyt ilmi, että Eurooppaan on myyty muista maailman maista orjakauppaa varten satoja, jopa tuhansia lapsia, jotka kärsivät kauheasta kohtelusta. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on paljastunut vastaavanlainen tapaus, ja niin on käynyt hiljattain myös Italiassa. Tällaisista kammottavista rikoksista voitaisiin kenties tehdä loppu yhteisten tutkintaryhmien yhteistyöllä esimerkiksi Italian ja meidän välillämme tai Ranskan tältä alalta hankkiman asiantuntemuksen avulla. Mietintö ei siis koske ainoastaan terrorismia vaan myös muita edellä mainittuja kysymyksiä. Jos sellaisten pienten erityisryhmien ammattitaitoa ja osaamista, jotka kykenevät toimimaan eri jäsenvaltioissa, voidaan hyödyntää vain yhden operaation valvonnan yhteydessä, saamme kenties todellakin mahdollisuuden myös vaikuttaa merkittävästi kaikkiin niihin nykyään ajankohtaisiin ongelmiin, jotka käsittävät petoksia, rahanpesua ja tämäntyyppisiä talousrikoksia. On vielä yksi kysymys. Olen tehnyt melko selväksi mietinnössäni, että on tärkeää, että kaikki nämä toimet kuuluisivat selkeästi Euroopan parlamentin parlamentaarisen valvonnan piiriin. Myös tähän liittyvää keskustelua olisi vietävä eteenpäin vuosittain käytävässä keskustelussa vapauteen, turvallisuuteen ja oikeudenmukaiseen perustuvasta alueesta. Meidän olisi saatava varmuus, että näitä toimia pohditaan huolellisesti. Lopuksi toteaisin, että tämän hankkeen tuloksena saattaa syntyä paljon luottamuksellista tietoa. Jos luottamuksellisten tietojen vastaanottamiseksi perustetaan mahdollisesti jonkinlainen erityiskomitea, se auttaisi myös lisäämään luottamusta näiden tutkintaryhmien toimintaan, sillä ne ovat hyvin merkittävä ja huomattava vaihe rikosten ennaltaehkäisyssä Euroopan unionissa."@fi5
". Monsieur le Président, comme vous pouviez vous y attendre, je me concentrerai sur mon propre rapport, qui traite de la mise sur pieds d'équipes communes d'enquête. Je suis très fier d'être rapporteur dans un domaine extrêmement innovateur qui a acquis davantage d'importance suite aux effroyables événements du 11 septembre. C'est peut-être d'autant plus important que nous essayons de mettre en œuvre l'article 13 de la convention de l'Union européenne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale qui, bien qu'elle ait été signée en mai 2000, a peu de chances d'être ratifiée avant un certain temps. Il est donc vital que nous mettions un cadre juridique en place le plus rapidement possible afin de pouvoir progresser dans ces matières. Les équipes communes d'enquête permettront à deux ou plusieurs pays de collaborer pour enquêter sur le terrorisme, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue et d'autres types de criminalité organisée. Cela représente un important défi que nous devons tous relever. Une équipe commune d'enquête utilisera le talent et la capacité de différents États membres et elle les réunira afin d'atteindre un but nettement défini et avec une échéance claire, mais d'une façon qui permettra à cette expertise d'agir efficacement et de façon pointue face à la criminalité et de traduire les coupables en justice. Ce sera un instrument flexible dont on a besoin depuis un certain temps. Des préoccupations ont été formulées, même si elles n'ont pas donné lieu à des amendements, quant à l'élargissement de la participation à de telles équipes. Ainsi, on a fait référence aux services de renseignement nationaux des États membres dans le domaine pénal. En tant que ministre responsable de la mise en place de notre propre service de renseignements nationaux dans le domaine pénal voici quelques années au Royaume-Uni, je suis sûr que la mise sur pied de ces organisations est déjà bien avancée dans les États membres. En laissant à ceux qui forment les équipes la liberté d'en déterminer la composition et de formuler des objections lorsque cela est nécessaire, il me semble que ce point a été abordé de manière efficace. Bien que tous les États concernés aient signé la Convention des droits de l'homme, j'ai cependant demandé dans ce rapport d'attirer particulièrement l'attention sur la nécessité de protéger et de préserver les droits de l'homme dans la gestion de ces équipes. À présent, le terrorisme est le problème qui nous préoccupe le plus. Nous devrions néanmoins aussi réellement nous inquiéter de la traite des êtres humains et ces équipes pourraient peut-être nous aider dans ce domaine. Il a récemment été révélé au Royaume-Uni qu'il y a des centaines, voire des milliers, de jeunes enfants qui ont été livrés au trafic d'esclaves par d'autres régions du monde et qui se trouvent maintenant en Europe, où ils sont très mal traités. Une affaire de ce genre s'est produite au Royaume-Uni et il y a aussi eu un cas récent en Italie. Le fonctionnement des équipes communes d'enquête, disons entre l'Italie et nous-mêmes, avec l'apport éventuel de l'expertise française dans ce domaine, contribuerait à mettre un terme à ce genre d'infractions effroyables. Ce rapport ne concerne donc pas uniquement le terrorisme, il s'applique également à d'autres matières. En effet, il pourrait également avoir un important impact sur un ensemble complexe de problèmes qui sont d'actualité dont la fraude, le blanchiment d'argent et les délits économiques de ce genre, si les talents et capacités de petites équipes spéciales qui peuvent agir dans différents pays peuvent être repris sous le contrôle d'une seule opération. Il y a encore un autre point que j'ai éclairci dans mon rapport : il est important que tous les recours des États membres à des équipes communes d'enquête fassent l'objet d'un contrôle parlementaire du Parlement européen. Ce débat-ci devrait également se poursuivre lors du débat annuel sur l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Nous devrions nous assurer que nous examinons soigneusement ces opérations. Enfin, de nombreuses informations sensibles pourraient découler de ce processus. Si une sorte de commission d'enquête pouvait être établie pour recevoir des informations de cet ordre, cela pourrait également contribuer à renforcer la confiance en le fonctionnement de ces équipes. Celles-ci représentent un développement très important et significatif de la prévention de la criminalité au sein de l'Union européenne."@fr6
"Signor Presidente, come lei potrà immaginare mi concentrerò sulla mia relazione relativa alla costituzione di squadre investigative comuni. Sono molto orgoglioso di essere relatore per un settore estremamente innovativo che ha acquisito grande importanza in seguito ai terribili avvenimenti dell’11 settembre. Ciò è forse ancora più rilevante alla luce del fatto che stiamo cercando di dare attuazione all’articolo 13 della Convenzione dell’Unione europea sull’assistenza reciproca in materia penale, che per quanto firmata nel maggio 2000, probabilmente non sarà ratificata nel prossimo futuro, ragion per cui è vitale porre in essere quanto prima un quadro giuridico che ci consenta di avanzare. Grazie alle squadre investigative comuni due o più Stati potranno unirsi per investigare sul terrorismo, la tratta di essere umani, il narcotraffico e altre tipologie gravi di criminalità organizzata. Si tratta di una grande impresa che tutti dobbiamo sostenere. Una squadra investigativa comune fruirà del talento e della capacità dei diversi Stati membri e li fonderà insieme per perseguire uno scopo chiaramente definito e entro una data chiaramente fissata, ma in un modo che consenta di adoperare tale esperienza in modo efficace e mirato contro la criminalità e per assicurare i criminali alla giustizia. Si tratterà di uno strumento flessibile di cui sentivamo la necessità da qualche tempo. Sono state espresse preoccupazioni, che però non si sono concretizzate in proposte di emendamento, in merito al grado di partecipazione a tali squadre. Ad esempio si è fatto riferimento ai servizi nazionali di anti-crimine negli Stati membri. In qualità di ex ministro britannico competente per la costituzione del nostro servizio di i nazionale anti-crimine, impegno di cui mi sono occupato qualche anno fa, confido che la preparazione di tali organizzazioni negli Stati membri sia già a buon punto. A mio avviso il punto è stato trattato in modo assai efficace attribuendo a coloro che andranno a formare le squadre la discrezionalità di decidere in merito alla composizione e di presentare obiezioni, ove necessario. Nonostante tutti gli Stati interessati siano parti contraenti della nostra Convenzione sui diritti umani, ho comunque voluto che la relazione sollecitasse una particolare attenzione alla necessità di tutelare e difendere i diritti umani nel corso dell’operato di tali squadre. In questo momento il terrorismo è al primo posto tra i nostri pensieri, ma anche la tratta di esseri umani dovrebbe essere per noi motivo di profonda preoccupazione e le squadre comuni magari dovrebbero poter fornire il loro contributo in questo campo. Assai di recente è stato reso noto nel Regno Unito che centinaia, addirittura migliaia di bambini piccoli provenienti da altre parti del mondo sono stati venduti ai commercianti di schiavi e ora si trovano in Europa e subiscono un trattamento agghiacciante. Si è verificato un caso in Regno Unito e un altro recentemente anche in Italia. L’intervento di squadre investigative comuni in Italia e da noi, per fare un esempio, oppure con la partecipazione di esperti francesi in materia, contribuirebbe a porre fine a queste terribili violazioni. La relazione, dunque, non riguarda solo il terrorismo, ma anche queste altre tematiche. Potrebbe essere addirittura possibile intervenire significativamente in un complesso di attività di interesse topico, dalle frodi, al riciclaggio, ai reati economici di questo tipo, se i talenti e le capacità di piccole squadre in grado di cooperare in diversi paesi potessero essere sfruttate sotto l’ombrello di un’unica operazione. Una considerazione ancora. Nella mia relazione ho esposto con chiarezza quanto sia importante che tali operazioni si svolgano sotto il chiaro controllo democratico del Parlamento europeo. Nel contesto del dibattito annuale sulla libertà, la sicurezza e la giustizia, si dovrebbe discutere anche di questo aspetto in particolare. Dobbiamo avere la garanzia di vagliare tale operazioni con attenzione. Per concludere, da questo processo potrebbero risultare molte informazioni sensibili. Se venisse costituito una sorta di comitato selezionato deputato a ricevere simili informazioni ciò contribuirebbe anche a promuovere la fiducia nell’operato di tali squadre che sono uno sviluppo importante e significativo nella prevenzione dei reati nell’Unione europea."@it9
". – Mr President, as you would expect, I will concentrate on my own report, which deals with the establishment of joint investigation teams. I am very proud to be the rapporteur in an extremely innovative area, which has taken on great importance following the appalling events of 11 September. It is perhaps all the more important because we are trying to implement Article 13 of the EU Convention on mutual assistance in criminal matters which, although it was signed in May 2000, looks unlikely to be ratified for some time, making it vital that we have a legal framework in place as quickly as possible so that we can take these matters forward. Joint investigation teams will allow two or more countries to join together for the purposes of investigating terrorism, human trafficking, drug trafficking and indeed other serious organised crime. This is an important venture which we must all support. A joint investigation team will take the talent and ability from different Member States and join them together for a purpose which is clearly defined and with a clear termination date, but in a way which will allow that expertise to work effectively and sharply in dealing with criminality and with bringing criminals to book. It will be a flexible instrument and one which we have been in need of for some time. There have been concerns expressed, although not followed up in amendments, about the extent of participation in such teams. For instance, there have been references to the national criminal intelligence services of Member States. As a minister responsible in the United Kingdom for setting up our own national criminal intelligence service a few years ago, I am very confident that the make-up of these organisations in Member States is already well addressed. By giving those setting up the teams the discretion to determine their composition and to express objections when necessary, it seems to me that this point has been tackled very effectively. Although all the States concerned are signatories to our Human Rights Convention, I have nevertheless asked in this report that we draw particular attention to the need to protect and preserve human rights in the conduct of these teams. Terrorism is uppermost in our minds at present. But trafficking in human beings is something else we should be deeply concerned about and something which these teams could perhaps help with. Only recently it has been revealed in the United Kingdom that there are hundreds, even thousands, of young children who have been sold into the slave trade from other parts of the world and are now in Europe suffering the most appalling treatment. There has been a case of this nature in the UK, and there has also been a recent case in Italy. The operation of joint investigation teams, say between Italy and ourselves, or with the participation of the French expertise in this area, would help to bring this sort of appalling offence to an end. So the report does not concern just terrorism but these other matters too. Indeed it may also be possible to make a significant impact on a whole complex of issues currently of topical interest comprising fraud, money laundering and economic crime of that kind, if the talents and abilities of specific small teams able to operate in different countries can be brought to bear under the control of a single operation. There is one further point. I have made quite clear in my report that it is important that all these operations should be under the clear parliamentary control of the European Parliament. Within the annual debate on the area of freedom, security and justice, this particular debate should go forward as well. We should be sure that we consider these operations carefully. Finally, a lot of sensitive information may emerge as a result of this process. If something akin to a select committee were perhaps to be established to receive such confidential information, that could also help to boost confidence in the operation of these teams, which are a very important and significant development in crime prevention in the European Union."@lv10,10
". Mijnheer de Voorzitter, zoals te verwachten was, concentreer ik mij op mijn eigen verslag, dat handelt over de oprichting van gemeenschappelijke onderzoeksteams. Ik ben er zeer trots op dat ik rapporteur ben op dit buitengewoon vernieuwende terrein, dat na de ontstellende gebeurtenissen van 11 september uitermate belangrijk is geworden. Het is misschien des te belangrijker omdat wij artikel 13 van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken ten uitvoer trachten te leggen. Hoewel dit verdrag in mei 2000 ondertekend is, lijkt het niet waarschijnlijk dat het in de nabije toekomst geratificeerd wordt. Om die reden is het van vitaal belang dat wij zo spoedig mogelijk over een juridisch kader beschikken, zodat wij op dit punt vorderingen kunnen maken. Door middel van gemeenschappelijke onderzoeksteams zullen twee of meer landen gezamenlijk een onderzoek kunnen instellen naar terrorisme, mensenhandel, drugshandel en andere ernstige vormen van georganiseerde misdaad. Dat is een belangrijk project, dat wij allen moeten steunen. In een gemeenschappelijk onderzoeksteam zullen het talent en de deskundigheid van verschillende lidstaten samengevoegd worden met het oog op een duidelijk omschreven doel, dat binnen een duidelijke termijn gerealiseerd moet zijn. Dit laatste mag echter niet ten koste gaan van de doeltreffendheid en de doortastendheid waarmee criminaliteit wordt aangepakt en misdadigers voor de rechter worden gebracht. Gemeenschappelijke onderzoeksteams zullen een flexibel instrument vormen, een instrument waar al enige tijd behoefte aan bestaat. Er zijn zorgen geuit over de mate van deelname aan dergelijke teams, hoewel deze bezorgdheid niet in amendementen is verwoord. Er is bijvoorbeeld gewezen op de nationale criminele inlichtingendiensten van lidstaten. Enige jaren geleden was ik in het Verenigd Koninkrijk als minister verantwoordelijk voor het opzetten van onze eigen nationale criminele inlichtingendienst. Gezien mijn ervaringen in die tijd heb ik er alle vertrouwen in dat deze organisaties in de lidstaten al goed op orde zijn. Naar mijn idee is dit punt zeer doeltreffend aangepakt: degenen die de teams opzetten, mogen zelf de samenstelling daarvan bepalen en waar nodig mogen zij bezwaar maken. Alle betrokken staten hebben het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ondertekend. Desalniettemin vraag ik in dit verslag om bijzondere aandacht voor de bescherming en handhaving van de mensenrechten in de werkwijze van deze teams. Op dit ogenblik houdt vooral terrorisme ons bezig. Mensenhandel is echter eveneens iets waarover wij ons ernstig zorgen zouden moeten maken en waarbij deze teams misschien van nut kunnen zijn. Nog maar kort geleden werd in het Verenigd Koninkrijk onthuld dat honderden, ja, zelfs duizenden jonge kinderen uit andere delen van de wereld die als slaven zijn verkocht, thans in Europa een vreselijk bestaan leiden. Een dergelijk geval is aan het licht gekomen in het Verenigd Koninkrijk en onlangs ook in Italië. Gemeenschappelijke onderzoeksteams van bijvoorbeeld Italië en onszelf, eventueel met gebruikmaking van de Franse deskundigheid op dit gebied, zouden kunnen helpen een einde te maken aan dit soort ontstellende misdaden. Het verslag heeft dus niet alleen betrekking op terrorisme, maar ook op de andere zojuist genoemde zaken. Als de talenten en bekwaamheden van speciale kleine teams die in verschillende landen kunnen opereren, onder één enkele noemer vallen, is dat misschien zelfs ook van grote invloed op de oplossing van een hele reeks actuele vraagstukken. Ik denk daarbij aan fraude, het witwassen van geld en dergelijke economische misdrijven. Er is nog één ander punt. Ik maak in mijn verslag duidelijk dat het belangrijk is dat al deze acties ondubbelzinnig onder de parlementaire controle van het Europees Parlement vallen. Binnen het jaarlijkse debat over vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid dient ook dit specifieke debat voortgezet te worden. Wij moeten goed over deze acties nadenken. Tot besluit: er kan veel gevoelige informatie naar boven komen als gevolg van deze aanpak. Misschien kan er een soort beperkte commissie worden opgericht om dergelijke vertrouwelijke informatie in ontvangst te nemen. Dit zou eveneens bevorderlijk zijn voor het vertrouwen in het functioneren van deze teams, die een zeer belangrijke en waardevolle ontwikkeling vormen binnen de misdaadbestrijding in de Europese Unie."@nl2
"Senhor Presidente, como seria de esperar, vou concentrar-me sobre o meu relatório, que trata da criação de equipas de investigação conjuntas. Estou muito orgulhoso por ser relator sobre esta matéria, uma área extremamente inovadora que adquiriu grande importância no seguimento dos terríveis acontecimentos de 11 de Setembro. Talvez ela seja ainda mais importante por estarmos a tentar pôr em vigor o artigo 13º da Convenção da UE sobre ajuda mútua na área dos assuntos criminais que, embora tivesse sido rubricada em Maio de 2000, não parece provável que venha a ser ratificada nos próximos tempos, o que faz com que seja fundamental que tenhamos em vigor o mais brevemente possível um quadro jurídico, a fim de podermos fazer avançar estes assuntos. As equipas de investigação conjuntas irão permitir que dois ou mais países se associem para investigarem o terrorismo, o tráfego de seres humanos, o tráfego de estupefacientes e outras áreas do crime organizado grave. Trata-se de um empreendimento importante que todos devemos apoiar. Uma equipa conjunta de investigação aproveitará as capacidades e competências dos diversos Estados-Membros e uni-las-á para um efeito claramente definido e com uma data de expiração também clara, mas de modo a permitir que essas competências funcionem de forma eficaz e incisiva na luta contra a criminalidade e na apresentação dos criminosos perante a justiça. Será um instrumento flexível de que necessitávamos desde há algum tempo. Embora não tenham sido traduzidas em alterações, foram expressas determinadas preocupações acerca do grau de participação naquelas equipas. Por exemplo, fizeram-se referências aos serviços nacionais de investigação criminal dos Estados-Membros. Como ministro responsável, no Reino Unido, pela instalação do nosso próprio serviço nacional de investigação criminal há alguns anos atrás, estou muito confiante em que a constituição destas organizações nos Estados-Membros esteja já resolvida. Atribuindo às entidades que procedem à criação das equipas o poder de determinarem a sua composição e de exprimirem objecções quando necessário, parece-me que este ponto foi resolvido muito eficazmente. Embora todos os Estados-Membros interessados sejam signatários da nossa Convenção dos Direitos do Homem, pedi neste relatório que prestemos uma atenção especial à necessidade de proteger e preservar os direitos humanos na forma de actuar destas equipas. O terrorismo ocupa neste momento toda a nossa atenção, mas o tráfego de seres humanos é outra realidade com que devemos estar profundamente preocupados e que talvez estas equipas pudessem ajudar a resolver. Há muito pouco tempo foi revelado no Reino Unido que há centenas, ou mesmo milhares, de crianças de outras regiões do mundo vendidas no comércio de escravos, que agora estão na Europa a ser tratadas da forma mais terrível. Verificou-se um caso desta natureza no Reino Unido, e também houve um caso recente na Itália. A actividade das equipas de investigação conjuntas, digamos, entre a Itália e o nosso país, ou com a participação dos peritos franceses nesta área, ajudaria a pôr termo a este tipo de terríveis violações. Portanto, o relatório não trata apenas do terrorismo, mas também destas outras questões. Na verdade, poderá ser igualmente possível que tenha um impacto considerável sobre todo um conjunto de questões actualmente de muito interesse, como a fraude, a lavagem de dinheiro e os crimes económicos desse tipo, se as capacidades e as competências de pequenas equipas específicas capazes de actuarem em diversos países puderem ser aplicadas sob o controlo de uma entidade única. Desejo abordar mais um ponto. No meu relatório tornei bem claro que é importante que todas estas entidades estejam sob controlo parlamentar claro do Parlamento Europeu. No âmbito do debate anual sobre o espaço de liberdade, de segurança e de justiça, devia proceder-se igualmente a este debate. Devemos estar seguros de que reflectimos cuidadosamente sobre estas actividades. Finalmente, como resultado deste processo podem surgir muitas informações de natureza sensível. Se se pensasse em criar algo de parecido com uma comissão parlamentar de inquérito para receber essas informações confidenciais, isso também poderia aumentar a confiança no funcionamento destas equipas, as quais constituem uma evolução muito importante e significativa na prevenção do crime na União Europeia."@pt11
"Herr talman! Som ni kanske förväntar er kommer jag att koncentrera mig på mitt eget betänkande, som handlar om inrättande av gemensamma utredningsgrupper. Jag är mycket stolt över att vara föredragande på ett extremt innovativt område, som har blivit mycket viktigt efter de förskräckliga händelserna den 11 september. Det är kanske än viktigare eftersom vi försöker genomföra artikel 13 i EU:s konvention om ömsesidig hjälp i brottmål som, trots att den undertecknades i maj 2000, inte verkar ratificeras än på ett bra tag, vilket gör det mycket viktigt att vi får en rättslig ram på plats så snabbt som möjligt, så att vi kan föra dessa frågor framåt. Genom gemensamma utredningsgrupper kommer två eller flera länder att kunna förenas i syfte att undersöka terrorism, människohandel och narkotikahandel, och även övriga former av allvarlig organiserad brottslighet. Det är ett viktigt projekt som vi alla måste stödja. I en gemensam utredningsgrupp kommer talanger och förmågor från olika medlemsstater att förenas i ett syfte som är klart och tydligt definierat och med ett tydligt slutdatum, men på ett sätt som kommer att göra det möjligt för expertis att arbeta på ett effektivt och intelligent sätt när de har att göra med kriminalitet och med att ställa kriminella till ansvar. Det kommer att bli ett flexibelt instrument och ett som vi har haft behov av sedan någon tid tillbaka. Farhågor har uttryckts, men inte följts upp i ändringsförslag, om utsträckningen för deltagande i sådana grupper. Exempelvis har medlemsstaternas nationella underrättelsetjänster för brottslighet nämnts. I egenskap av den minister som inrättade vår egen nationella underrättelsetjänst för brottslighet för några år sedan är jag mycket säker på att man i medlemsstaterna redan har tagit itu med dessa organisationers sammansättning. Genom att ge dem som sätter samman grupperna rätten att bestämma deras sammansättning och att komma med invändningar när så är nödvändigt tycker jag att det verkar som om denna fråga har tacklats på ett effektivt sätt. Trots att alla berörda stater har skrivit under vår stadga om de grundläggande rättigheterna har jag icke desto mindre i det här betänkandet bett att vi skall rikta särskild uppmärksamhet åt behovet av att skydda och bevara de mänskliga rättigheterna vid dessa gruppers verksamhet. Terrorism är det som mest upptar våra tankar för närvarande. Men människohandeln är en annan sak som vi borde bekymra oss om och något som de här grupperna kanske skulle kunna arbeta med. Nyligen avslöjades det i Förenade kungariket att det finns hundratals, till och med tusentals, barn som har sålts till slavhandeln från övriga delar av världen och som nu befinner sig i Europa och som plågas av den mest förskräckliga behandling. Det har inträffat ett fall av det här slaget i Förenade kungariket, och det har också inträffat ett fall i Italien. Gemensamma undersökningsgruppers verksamhet, låt oss säga mellan Italien och oss, eller med deltagande av fransk expertis på det här området, skulle vara en hjälp för att få slut på den här sortens förskräckliga brott. Betänkandet handlar alltså inte bara om terrorism, utan även om dessa övriga frågor. Om talangerna och förmågorna hos de specifika små grupperna som kan verka i olika länder kan föras samman inom ramen för en enda verksamhet kan det faktiskt också bli möjligt att hela det frågekomplex som nu är aktuellt, inklusive bedrägeri, penningtvätt och ekonomisk brottslighet av det slaget, påverkas på ett avgörande sätt. Det finns ytterligare en fråga. Jag har gjort det rätt tydligt i mitt betänkande att det är viktigt att all denna verksamhet skall ske med parlamentarisk kontroll från Europaparlamentets sida. Denna särskilda debatt skall även fortsätta inom ramen för den årliga debatten om ett område för frihet, säkerhet och rättvisa. Vi måste vara säkra på att vi noggrant följer denna verksamhet. Slutligen kan en mängd känslig information komma fram som ett resultat av denna process. Om något i stil med ett tillfälligt utskott kanske kunde upprättas för att ta emot sådan information skulle det hjälpa till att öka förtroendet för dessa gruppers verksamhet, vilka innebär en mycket viktig och betydelsefull utveckling av brottsbekämpningen i Europeiska unionen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"ntelligence"9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph