Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-11-12-Speech-1-061"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011112.5.1-061"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr talman! Detta betänkande är ju, som har påpekats, en konsekvens av det ganska mödosamma arbete med det betänkande om artikel 255 i EG-fördraget om allmänhetens tillgång till handlingar, som vi röstade om den 3 maj. Tack vare den väldigt starka allians för öppenhet som fanns och fortfarande finns i parlamentet och där Maij-Weggen och Cashman har spelat en betydelsefull roll, lyckades vi till slut få rådet och kommissionen med på ett förslag, som speglar denna kammares önskan om så stor öppenhet som möjligt. Den lagstiftning som vi antog har vissa brister och vissa oklarheter, men utgör ett första viktigt steg framåt i kampen för ökad öppenhet i EU-arbetet för våra medborgare. Vi beslöt också att se över regelverket senast i januari 2004. Precis som då måste vi nu gå i täten för arbetet för att ta ytterligare ett steg framåt. Öppenhet och insyn är grunden för ett demokratiskt styrelseskick och en förutsättning för att medborgarna skall kunna följa och vara delaktiga i offentliga beslut. Möjligheten att få tillgång till EU-handlingar skapar större tilltro och legitimitet - två ting som EU tyvärr inte har överflöd av idag. Låt oss därför nu, när vi anpassar våra regler, inte göra det alltför komplicerat. Låt oss tolka artikel 255 så generöst som möjligt och begreppet ”handling” så brett som möjligt. Det finns undantag i lagstiftningen, i artikel 4, men låt oss inte lämna öppet för nya tolkningar om sekretess eller hemligstämpling, och låt oss inte heller bygga upp onödiga byråkratier. Det är viktigt att medborgarna kan få ut handlingar, som de har rätt till så snart som möjligt och att handlingarna också finns på Internet. ELDR-gruppen lade fram ändringsförslag om detta i utskottet, men de antogs inte. Jag hoppas att det ändå kommer att bli så i praktiken. Min grupp stöder detta betänkande, eftersom öppenhet och insyn för oss är effektivt och demokratiskt - inte byråkratiskt och onödigt. Med progressiva och långtgående öppenhetsregler i parlamentet kan vi visa att vi är till för medborgarna och inte tvärtom."@sv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, denne betænkning er jo, som det er blevet påpeget, en konsekvens af det meget møjsommelige arbejde i forbindelse med betænkningen om artikel 255 i EF-traktaten om aktindsigt i Europa-Parlamentets dokumenter, som vi stemte om den 3. maj. Takket være den meget stærke alliance for åbenhed, som der var og fortsat er i Parlamentet, og hvor fru Maij-Weggen og hr. Cashman har spillet en betydningsfuld rolle, lykkedes det os til sidst at få Rådet og Kommissionen med på et forslag, som afspejler denne forsamlings ønsker om så stor åbenhed som muligt. Den lovgivning, vi har vedtaget, har visse mangler og visse uklarheder, men udgør det første meget vigtige skridt hen imod kampen for øget åbenhed i EU-arbejdet for borgerne. Vi besluttede også at gennemgå reglerne senest i januar 2004. Præcis som dengang skal vi nu gå i spidsen for arbejdet på at tage endnu et skridt fremad. Åbenhed og indsigt er grundlaget for et demokratisk ledelseskick og en forudsætning for, at borgerne kan følge med og deltage i offentlige beslutninger. Muligheden for at få aktindsigt i Europa-Parlamentets dokumenter skaber større tillid og legitimitet - to ting, som EU desværre ikke har overskud af i dag. Lad os derfor nu, hvor vi harmoniserer vores regler, ikke gøre det alt for kompliceret. Lad os fortolke artikel 255 så generøst som muligt og begrebet "dokument" så bredt som muligt. Der er undtagelser i lovgivningen, i artikel 4, men lad os ikke åbne for nye fortolkninger om tavshed eller hemmeligstempling, og lad os heller ikke opbygge unødvendigt bureaukrati. Det er vigtigt, at borgerne kan få indsigt i de dokumenter, som de har ret til, så hurtigt som muligt, og at dokumenterne også er tilgængelige på internettet. ELDR-Gruppen stillede ændringsforslag herom i udvalget, men de blev ikke vedtaget. Jeg håber dog, at det vil blive sådan i praksis. Min gruppe støtter denne betænkning, da åbenhed og indsigt for os er effektivt og demokratisk - ikke bureaukratisk og unødvendigt. Med progressive og vidtgående regler om åbenhed i Parlamentet kan vi vise, at vi er til for borgerne og ikke omvendt."@da1
"Herr Präsident! Dieser Bericht ist, wie ja bereits erwähnt wurde, das Ergebnis der recht mühsamen Arbeit am Bericht über Artikel 255 EG-Vertrag über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten, über den wir am 3. Mai abgestimmt haben. Dank der damals und heute im Parlament vorhandenen außerordentlich starken Allianz für Transparenz, in der die Kollegen Maij-Weggen und Cashman eine bedeutende Rolle spielen, ist es uns schließlich gelungen, den Rat und die Kommission zur Unterstützung eines Vorschlags zu bewegen, der den Wunsch dieses Hauses nach so großer Transparenz wie möglich wiederspiegelt. Die von uns angenommenen Bestimmungen sind mit einigen Mängeln und Unklarheiten behaftet, stellen aber dennoch einen ersten wichtigen Schritt im Kampf für eine stärkere Transparenz der Arbeit der EU für die Bürger dar. Wir haben auch eine Überprüfung der Verwaltungsvorschriften bis spätestens Januar 2004 beschlossen. Genau wie damals müssen wir uns auch jetzt an die Spitze stellen, um einen weiteren Schritt nach vorn zu gehen. Offenheit und Transparenz sind die Grundlage einer demokratischen Führung und eine Voraussetzung dafür, dass die Bürger öffentliche Beschlüsse verfolgen und daran teilhaben können. Die Möglichkeit des Zugangs zu EU-Dokumenten schafft größeres Vertrauen und Legitimität – die es bei der EU gegenwärtig leider nicht gerade im Überfluss gibt. Lassen Sie uns daher bei der Anpassung unserer Geschäftsordnung die Dinge nicht allzu kompliziert gestalten. Wir sollten Artikel 255 so großzügig wie möglich und den Begriff „Dokument“ so breit wie möglich auslegen. Ausnahmen sind in Artikel 4 der Verordnung definiert, aber wir sollten keinen Raum für neue Auslegungen der Vertraulichkeit und keine unnötige Bürokratie schaffen. Die Bürger müssen so schnell wie möglich Zugang zu den Dokumenten erhalten, auf die sie ein Recht haben. Ferner müssen die Dokumente auch über das Internet zugänglich sein. Dazu hatte die ELDR-Fraktion im Ausschuss Änderungsanträge eingebracht, die jedoch nicht angenommen wurden. Ich hoffe aber, dass sich dies dennoch in der Praxis so gestalten wird. Meine Fraktion unterstützt diesen Bericht, da Offenheit und Transparenz für uns effizient und demokratisch sind - nicht bürokratisch und unnötig. Mit fortschrittlichen und weitreichenden Bestimmungen zur Transparenz im Parlament können wir zeigen, dass wir für die Bürger da sind, und nicht umgekehrt."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, όπως αναφέρθηκε, η έκθεση αυτή αποτελεί απόρροια της εξαιρετικά επίπονης εργασίας που πραγματοποιήθηκε σχετικά με το άρθρο 255 της Συνθήκης ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της ΕΕ, ζήτημα για το οποίο ψηφίσαμε την 3η Μαΐου. Χάρη στην πανίσχυρη συμμαχία υπέρ της διαφάνειας, η οποία υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει στο Κοινοβούλιο και στην οποία διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο η κ. Maij-Weggen και ο κ. Cashman, κατορθώσαμε τελικά να πείσουμε το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δεχθούν μία πρόταση, η οποία απηχεί την επιθυμία του Κοινοβουλίου να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερη διαφάνεια. Η νομοθεσία την οποία υιοθετήσαμε παρουσιάζει ορισμένες ελλείψεις και ασάφειες·αποτελεί ωστόσο ένα πρώτο σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στον αγώνα για περισσότερη διαφάνεια στο έργο της ΕΕ υπέρ των πολιτών μας. Αποφασίσαμε επίσης να αναθεωρήσουμε τη νομοθεσία το αργότερο τον Ιανουάριο του 2004. Όπως και στο παρελθόν, οφείλουμε και τώρα να βρεθούμε στην πρωτοπορία του αγώνα προκειμένου να κάνουμε ακόμα ένα βήμα προς τα εμπρός. Η διαφάνεια και ο έλεγχος αποτελούν τη βάση του δημοκρατικού συστήματος διακυβέρνησης και απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι πολίτες να είναι σε θέση να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν. Η δυνατότητα πρόσβασης στα έγγραφα της ΕΕ αυξάνει την εμπιστοσύνη και τη νομιμότητα – δύο αγαθά τα οποία δυστυχώς δεν περισσεύουν στην ΕΕ σήμερα. Για το λόγο αυτό, ας μην περιπλέξουμε υπερβολικά τους κανόνες που σήμερα υιοθετούμε. Ας ερμηνεύσουμε το άρθρο 255 όσο το δυνατόν πιο γενναιόδωρα και την έννοια “έγγραφο” όσο το δυνατόν ευρύτερα. Προβλέπονται εξαιρέσεις στη νομοθεσία, στο άρθρο 4·ας μην την αφήσουμε όμως ανοικτή σε νέες ερμηνείες για το απόρρητο ή τον εμπιστευτικό χαρακτήρα και ας μη δημιουργήσουμε περιττή γραφειοκρατία. Είναι σημαντικό να μπορούν να παρέχονται στους πολίτες τα έγγραφα, τα οποία έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν, το ταχύτερο δυνατόν και να δημοσιεύονται επίσης στο Διαδίκτυο. Η Ομάδα των ΕΦΔΜ υπέβαλε σχετική τροπολογία στην επιτροπή, η οποία όμως δεν έγινε δεκτή. Ελπίζω, παρόλα αυτά, να συμβεί αυτό στην πράξη. Η Ομάδα μου υποστηρίζει την έκθεση αυτή, καθώς η διαφάνεια και ο έλεγχος αποτελούν κατά τη γνώμη μας προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα και τη δημοκρατία – δεν είναι ζητήματα γραφειοκρατικά και περιττά. Μέσω προοδευτικών και ευρέων κανόνων για τη διαφάνεια στο Κοινοβούλιο μπορούμε να δείξουμε ότι βρισκόμαστε στην υπηρεσία των πολιτών και όχι το αντίθετο."@el8
"Mr President, as has been pointed out, this report is, of course, a consequence of the quite arduous work done on the report on Article 255 of the EC Treaty, which concerns public access to documents and on which we voted on 3 May. Thanks to the extremely strong alliance for transparency which existed, and still exists, in Parliament and in which Mrs Maij-Weggen and Mr Cashman have played a significant role, we finally succeeded in getting the Council and the Commission to endorse a proposal reflecting this House’s desire for as much transparency as possible. The legislation we adopted is deficient and unclear in certain respects but constitutes a first and important step forwards in the fight for greater transparency in the EU’s work on behalf of its citizens. We also decided to review the regulations by January 2004 at the latest. In the same way as we did then, we must now take the lead in the work aimed at taking a further step forward. Transparency and public control are the bases for a democratic form of government and a prerequisite for people’s being able to follow, and participate in, public decision-making. The opportunity to access EU documents creates greater confidence and legitimacy, two things in short supply in the EU at the present time, unfortunately. When we adjust our regulations, let us not therefore make them too complicated. Let us interpret Article 255 as generously as possible and the concept of a ‘document’ as broadly as possible. There are exemptions in the legislation, in Article 4, but let us not leave the way open for new interpretations of secrecy or of classification of documents as top secret, and let us not construct unnecessary bureaucracies, either. It is important for people to be able to obtain documents to which they are entitled as soon as possible, as well as for documents to be available on the Internet. The Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party tabled amendments along these lines in the committee, but they were not adopted. I hope that they will nonetheless be adopted in practice. My group supports this report because, for us, transparency and public control are efficient and democratic, not bureaucratic and unnecessary. Through progressive and extensive regulations in Parliament governing transparency, we can show that it is we who are there for the people, and not the other way around."@en3
"(SV) Señor Presidente, como se ha señalado, este informe es una consecuencia del arduo trabajo en torno al artículo 255 del Tratado de la CEE sobre acceso a los documentos, que votamos el 3 de mayo. Gracias a la poderosa alianza que existía y existe en el Parlamento en favor de la apertura, donde Maij-Weggen y el señor Cashman tuvieron un papel destacado, conseguimos finalmente que el Consejo y la Comisión aceptasen una propuesta que refleja el deseo de esta Asamblea de alcanzar la mayor apertura posible. La legislación aprobada no es perfecta, pero constituye un primer paso en la lucha en favor de la apertura en los trabajos comunitarios. Decidimos también que esta legislación se revisaría a más tardar en enero de 2004. Hoy, igual que entonces, tenemos que ponernos a la cabeza para que se den nuevos pasos. La apertura y la transparencia son fundamentales en un sistema democrático y una condición para que los ciudadanos puedan participar en las decisiones que les afectan. La posibilidad de acceder a los documentos comunitarios aumenta la confianza y la legitimidad, dos elementos que por desgracia no abundan en la actual UE. Por eso, ahora que adaptamos nuestras reglas, no nos compliquemos. Interpretemos el artículo 255 con generosidad y el concepto de “documento” con la mayor amplitud posible. Hay excepciones en la legislación, en el artículo 4, pero no abramos las puertas a nuevas interpretaciones en torno a la confidencialidad ni a nuevos procedimientos burocráticos. Es importante que los ciudadanos tengan acceso rápido a los documentos públicos y que éstos estén en Internet. El Grupo ELDR presentó propuestas sobre esta materia en la comisión, pero fueron rechazadas. No obstante, espero que se apliquen en la práctica. Mi Grupo respalda este informe, ya que para nosotros la apertura y la transparencia significan eficacia y democracia, en lugar de burocracia innecesaria. Con la adopción en el Parlamento de normas categóricas y concluyentes sobre esta materia podremos demostrar que estamos al servicio de los ciudadanos, y no al revés."@es12
"Arvoisa puhemies, kuten on huomautettu, tämä mietintöhän on seurausta siitä melko raskaasta työstä, jota on tehty EY:n perustamissopimuksen 255 artiklaa koskevaan mietintöön liittyen, jossa käsitellään oikeutta tutustua asiakirjoihin ja josta äänestimme 3. toukokuuta. Parlamentissa silloin vallinneen ja edelleenkin vallitsevan erittäin voimakkaan liittoutuman ansiosta, jossa esittelijä Maij-Weggenillä ja jäsen Cashmanilla on ollut merkittävä asema, onnistuimme lopuksi saamaan neuvoston ja komission kannattamaan ehdotusta, jossa noudatetaan parlamentin toivetta, jonka mukaan toimintamme pitäisi olla mahdollisimman avointa. Hyväksymämme lainsäädäntö on hieman puutteellinen ja epäselvä, mutta se on kansalaistemme kannalta tärkeä edistysaskel, jonka avulla EU:ssa tehtävän työn avoimuutta parannetaan. Päätimme myös, että säännöstöä tarkistetaan viimeistään vuoden 2004 tammikuussa. Kuten aiemminkin, meidän on nytkin johdettava työtä, jotta voisimme viedä asioita eteenpäin. Avoimuus on demokraattisen hallintotavan perusta ja edellytys sille, että kansalaiset voivat seurata julkista päätöksentekoa ja osallistua siihen. Mahdollisuus tutustua EU:n asiakirjoihin parantaa luottamusta ja oikeutusta – kahta asiaa, joita nykyisessä EU:ssa on parannettava. Älkäämme sen vuoksi tehkö asioista liian monimutkaisia nyt, kun sopeutamme sääntöjämme. Tulkitkaamme 255 artiklaa mahdollisimman avoimesti ja käsitettä "asiakirja" mahdollisimman laajasti. Lainsäädäntö sisältää poikkeuksia, jotka sisältyvät 4 artiklaan, mutta älkäämme antako mahdollisuutta uusiin luottamuksellisuutta tai salassapitoa koskeviin tulkintoihin ja turhan byrokratian lisäämiseen. On tärkeää, että kansalaisilla on mahdollisimman pian mahdollisuus tutustua niihin asiakirjoihin, jotka heillä on oikeus nähdä, ja että asiakirjat ovat saatavissa myös Internetissä. ELDR-ryhmä teki valiokunnassa asiaa koskevia tarkistuksia, mutta niitä ei hyväksytty. Toivon, että asia on kuitenkin käytännössä näin. Ryhmäni tukee tätä mietintöä, koska avoimuus on mielestämme tehokasta ja demokraattista – ei byrokraattista ja turhaa. Edistyksellisten ja pitkälle menevien avoimuutta koskevien parlamentin sääntöjen avulla voimme osoittaa, että olemme kansalaisia varten eikä päinvastoin."@fi5
"Monsieur le Président, comme cela a déjà été dit, ce rapport fait suite au travail plutôt laborieux qui été réalisé avec le rapport sur l'article 255 du Traité sur l'Union européenne, à propos de l'accessibilité des dossiers, texte que nous avons voté le 3 mai. Grâce au très fort consensus en faveur de la transparence qui existait alors, et qui existe encore au Parlement, et auquel ont contribué de façon essentielle Mme Maj-Weggen et M. Cashman, nous avons finalement réussi à obtenir l'accord du Conseil et de la Commission sur une proposition qui reflète le souhait de cette Assemblée de parvenir à une ouverture aussi grande que possible. La législation que nous avons adoptée présente certains défauts et certaines ambiguïtés, mais elle constitue un premier progrès important dans le sens d'une plus grande transparence du travail effectué au sein de l'UE vis-à-vis de nos concitoyens. Nous avons aussi décidé de revoir la réglementation, au plus tard en janvier 2004. Nous devons à présent, de la même façon, prendre la tête des opérations pour avancer d'un pas supplémentaire. L'ouverture et la transparence sont le fondement du mode d'administration démocratique et la condition nécessaire pour que les citoyens puissent être au courant des décisions publiques et y participer. La possibilité d'avoir accès aux documents de l'UE accroîtra la confiance et la légitimité dont nous bénéficions - deux denrées qui, jusqu'ici malheureusement, n'abondent guère dans l'Union. Interprétons l'article 255 d'une manière aussi généreuse que possible, et donnons au concept de "document" un sens aussi large que possible. La législation prévoit des exceptions, dans l'article 4, mais il ne s'agit pas pour nous de laisser la porte ouverte à de nouvelles interprétations des notions de secret et de confidentialité, et ne mettons pas non plus en place des structures bureaucratiques inutiles. Il est important que les citoyens puissent obtenir les documents auxquels ils ont droit dans des délais aussi brefs que possible, et que ces documents soient également disponibles sur Internet. Le groupe ELDR a présenté en commission une proposition d'amendement à ce sujet, mais elle n'a pas été acceptée. J'espère néanmoins que nous en viendrons là dans la pratique. Le groupe auquel j'appartiens soutient ce rapport car l'ouverture et la transparence sont pour nous des réalités faisant partie de la démocratie - non des éléments d'une bureaucratie superfétatoire. L'adoption, pour le Parlement, de règles audacieuses en matière d'ouverture nous permettra de prouver que nous sommes là pour le service des citoyens, et non l'inverse."@fr6
"Signor Presidente, come già evidenziato, questa relazione è il frutto del lavoro svolto assai faticosamente intorno alla relazione sull’articolo 255 del Trattato CE concernente l’accesso del pubblico ai documenti, sul quale abbiamo votato il 3 maggio. Grazie alla stretta alleanza creatasi a favore della trasparenza e che resiste tuttora in seno al Parlamento, nella quale gli onorevoli Maij-Weggen e Cashman hanno svolto un ruolo significativo, siamo infine riusciti a persuadere il Consiglio e la Commissione a sostenere una proposta che rispecchia il desiderio di questa Assemblea di vedere instaurata la massima trasparenza possibile. La legislazione che abbiamo adottato presenta alcune carenze e ambiguità, ma costituisce pur sempre un primo, importantissimo passo avanti nella battaglia per una maggior trasparenza nei lavori dell’Unione a beneficio dei cittadini. Abbiamo altresì deciso di rivedere la normativa entro e non oltre il mese di gennaio del 2004. Proprio come allora, anche adesso occorre rimboccarsi nuovamente le maniche per compiere nuovi progressi. La trasparenza e l’apertura sono alla base di ogni sistema democratico e sono indispensabili per consentire al cittadino di seguire le decisioni pubbliche e di esserne partecipe. Le possibilità di accesso ai documenti dell’Unione, sfortunatamente, non sono tali da giovare alla credibilità e alla legittimazione – beni purtroppo rari nell’Unione d’oggi. Quindi, accingendoci ad adeguare le nostre regole, evitiamo di renderle ora troppo complesse. Interpretiamo l’articolo 255 nel senso più generoso possibile, e il concetto di “documenti” nell’accezione più vasta. La legislazione prevede alcune deroghe, di cui all’articolo 4, ma evitiamo di lasciare spazio a nuove interpretazioni sulla riservatezza o sul vincolo di segretezza. Evitiamo anche di dar vita a inutili burocrazie. E’ essenziale che i cittadini possano ottenere i documenti cui hanno diritto nel minor tempo possibile, e che tali documenti siano disponibili anche in Internet. Il gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori ha presentato in commissione emendamenti al riguardo, purtroppo non recepiti. Ma spero che, in pratica, così sarà. Il mio gruppo appoggia questa relazione, dal momento che la trasparenza e l’apertura per noi sono sinonimo di efficienza e di democrazia – e non di inutili adempimenti burocratici. Con il varo di norme sulla trasparenza progressiste e approfondite noi dimostreremo che il Parlamento esiste per i cittadini, e non viceversa."@it9
"Mr President, as has been pointed out, this report is, of course, a consequence of the quite arduous work done on the report on Article 255 of the EC Treaty, which concerns public access to documents and on which we voted on 3 May. Thanks to the extremely strong alliance for transparency which existed, and still exists, in Parliament and in which Mrs Maij-Weggen and Mr Cashman have played a significant role, we finally succeeded in getting the Council and the Commission to endorse a proposal reflecting this House’s desire for as much transparency as possible. The legislation we adopted is deficient and unclear in certain respects but constitutes a first and important step forwards in the fight for greater transparency in the EU’s work on behalf of its citizens. We also decided to review the regulations by January 2004 at the latest. In the same way as we did then, we must now take the lead in the work aimed at taking a further step forward. Transparency and public control are the bases for a democratic form of government and a prerequisite for people’s being able to follow, and participate in, public decision-making. The opportunity to access EU documents creates greater confidence and legitimacy, two things in short supply in the EU at the present time, unfortunately. When we adjust our regulations, let us not therefore make them too complicated. Let us interpret Article 255 as generously as possible and the concept of a ‘document’ as broadly as possible. There are exemptions in the legislation, in Article 4, but let us not leave the way open for new interpretations of secrecy or of classification of documents as top secret, and let us not construct unnecessary bureaucracies, either. It is important for people to be able to obtain documents to which they are entitled as soon as possible, as well as for documents to be available on the Internet. The Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party tabled amendments along these lines in the committee, but they were not adopted. I hope that they will nonetheless be adopted in practice. My group supports this report because, for us, transparency and public control are efficient and democratic, not bureaucratic and unnecessary. Through progressive and extensive regulations in Parliament governing transparency, we can show that it is we who are there for the people, and not the other way around."@lv10
"− Mijnheer de Voorzitter, dit verslag vloeit zoals gezegd voort uit het tamelijk moeizame werk aan het verslag betreffende artikel 255 van het EG-Verdrag, inzake de toegang van het publiek tot documenten, waarover wij op 3 mei hebben gestemd. Dankzij de enorm sterke alliantie voor openheid die in het Parlement bestond en nog steeds bestaat, en waarin mevrouw Maij-Weggen en de heer Cashman een belangrijke rol hebben gespeeld, zijn wij er uiteindelijk in geslaagd de Raad en de Commissie achter een voorstel te krijgen dat de wens van de plenaire vergadering inzake een zo groot mogelijke openheid weerspiegelt. De door ons aangenomen wetgeving vertoont gebreken en bepaalde onduidelijkheden, maar vormt wel een eerste belangrijke stap vooruit in de strijd voor grotere openheid in de EU-werkzaamheden voor onze burgers. Wij hebben ook besloten de regelgeving uiterlijk in januari 2004 te herzien. Net als de vorige keer moeten wij bij deze werkzaamheden ook nu weer voorop lopen en opnieuw een stap voorwaarts zetten. Openheid en transparantie vormen de basis voor een democratische bestuursvorm en zijn noodzakelijk opdat de burgers de openbare besluitvorming kunnen volgen en erbij betrokken kunnen zijn. De mogelijkheid toegang te krijgen tot EU-documenten leidt tot meer vertrouwen en legitimiteit − twee zaken waarover de EU vandaag de dag helaas niet al te overvloedig beschikt. Laten wij het daarom nu, als wij dan toch onze regels aanpassen, niet al te ingewikkeld maken. Laten wij artikel 255 zo ruimhartig mogelijk en het begrip “document” zo breed mogelijk interpreteren. Er zijn uitzonderingen in de wetgeving, in artikel 4, maar laten wij geen ruimte openlaten voor nieuwe interpretaties van vertrouwelijkheid of geheimhouding en laten wij ook geen onnodige bureaucratie opbouwen. Het is belangrijk dat de burgers documenten waar ze recht op hebben zo snel mogelijk kunnen krijgen en dat de documenten ook op internet staan. De ELDR-Fractie heeft hierover in de commissie amendementen ingediend, maar deze zijn niet aangenomen. Desondanks hoop ik dat de praktijk er wel zo zal uitzien. Mijn fractie steunt dit verslag, omdat openheid en transparantie voor ons efficiënt en democratisch zijn −niet bureaucratisch en overbodig. Met progressieve en verregaande regels over openheid in het Parlement kunnen wij laten zien dat wij er zijn voor de burgers in plaats van andersom."@nl2
"Senhor Presidente, este relatório constitui, tal como já referi, o resultado do laborioso trabalho desenvolvido em torno do relatório sobre o artigo 255º do Tratado CE, relativo ao acesso dos cidadãos aos documentos, que votámos em 3 de Maio último. Graças à muito sólida aliança a favor da transparência que então se formou e que ainda persiste neste Parlamento, e na qual tiveram um papel muito importante os senhores deputados Maij-Weggen e Cashman, conseguimos, por fim, unir o Conselho e a Comissão em torno de uma proposta que traduz o desejo desta câmara de que se pratique a maior transparência possível. A legislação que aprovámos tem algumas lacunas e indefinições, mas constitui um passo em frente importante no sentido de uma maior abertura da actividade da UE aos cidadãos. Decidimos também que a regulamentação fosse revista, o mais tardar, até Janeiro de 2004. Tal como anteriormente, teremos de ser nós a encabeçar o esforço de um novo passo em frente. A abertura e a transparência constituem a base de uma governação democrática e uma condição essencial para que os cidadãos possam acompanhar e participar no processo de decisão em matérias de interesse público. A possibilidade de acesso aos documentos das instituições comunitárias gera maior confiança e legitimidade - duas coisas que a UE, infelizmente, não possui hoje em abundância. Por esse motivo, nesta actualização da nossa regulamentação, devemos evitar torná-la excessivamente complicada. Interpretemos o artigo 255º o mais generosamente possível e a expressão ”documento” da forma mais ampla. A legislação contempla excepções, no artigo 4º, mas não devemos deixar espaço para novas interpretações de secretismo e confidencialidade nem criar burocracias desnecessárias. É importante que os cidadãos possam aceder o mais rapidamente possível aos documentos que têm o direito de consultar e que estes estejam também disponíveis na Internet. O Grupo do Partido Europeu dos Liberais, Democratas e Reformistas, a que pertenço, propôs, na comissão parlamentar, alterações neste sentido, que não foram aceites. Apesar disso, espero que acabem por ser aceites na prática. O meu grupo apoia este relatório, porque considera a abertura e a transparência factores de eficácia e de democracia - e não aspectos burocráticos e inúteis. Com regras de transparência progressivas e avançadas, poderemos demonstrar que estamos ao lado dos cidadãos, e não o contrário."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
"muy importante"12
"very"10,3

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph