Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-11-12-Speech-1-056"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011112.5.1-056"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Voorzitter, deze week vindt in ons Europees Parlement de voorlopige afronding plaats van de behandeling van de verordering “openbaarheid van bestuur”. In technische termen heet die verordening “access to documents”, maar in de volksmond heeft die een andere naam gekregen. In mei konden we, na maandenlange onderhandelingen met Raad en Commissie, de verordening met een positieve inhoud afsluiten. Voor mij persoonlijk was dat een belangrijk moment, omdat ik me jarenlang heb ingezet voor meer transparantie in de Europese Unie. Voorzitter, mijn laatste woord, deze verordening en deze wijziging van ons Reglement zijn erg belangrijk omdat onze burgers daardoor meer toegang krijgen tot interne documenten van ons Parlement en van de hele Europese Unie, en de transparantie aldus toeneemt. Ook het vertrouwen van de burgers neemt daarmee toe en dat kunnen we wel gebruiken. Dat is een goede zaak en daarom hoop ik dat wij dit Reglement dinsdag zullen goedkeuren. Volgens de verordening moet elk van de instellingen, Commissie, Raad en Parlement ervoor zorgen dat de verordering vóór 3 december is verwerkt in de eigen reglementen, in de werkvoorschriften, in de vergaderordes. Voor ons Parlement betekende dat dat wij ons Reglement moesten doorlichten om na te gaan of er nog verbeteringen nodig waren. wij hebben vaak het gevoel dat Commissie en Raad diegenen zijn die tekort schieten op dit gebied, maar wij hebben vastgesteld dat er ook in ons Reglement nog wel een en ander kan worden gewijzigd. Voorzitter, als ik over “we” spreek dan wil ik nadrukkelijk zeggen dat ik ook mijn collega-rapporteur Cashman met wie ik nauw heb samengewerkt, hierbij wil betrekken. De beoordeling is gebeurd in de Commissie constitutionele zaken, maar ook in de Commissie vrijheden en rechten van de burger. Dat is logisch, omdat ook in een vorig stadium beide commissies hebben samengewerkt. Ik dank collega Cashman zeer voor de constructieve manier waarop we steeds overleg hebben kunnen plegen. Wat zijn nu de voorgestelde wijzigingen op ons Reglement waarvoor wij uw steun vragen? Het gaat in de eerste plaats om het recht van alle burgers in de Europese Unie, dus ook burgers van derde landen, op toegang tot documenten van het Europees Parlement. Dat recht lag wel vast voor Europese burgers, maar niet voor de in de EU geregistreerde burgers uit derde landen. Op dat punt is er dus een verruiming nodig die nog niet bestond. Overigens komt dit overeen met de “Freedom of Information Act” van de Verenigde Staten. wij doen hier dus niets bijzonders. Tweede punt, de definitie van documenten die voor openbaarheid in aanmerking komen, moet volgens de verordening ruimer worden beschreven dan in het huidige Reglement. Het moet gaan om alle parlementaire documenten dus ook om de voorbereidende stukken, zoals werkdocumenten van rapporteurs of van parlementaire delegaties. Wat er niet toe behoort is de persoonlijke correspondentie van de parlementsleden of interne documenten van de fracties, omdat dat geen officiële parlementaire documenten zijn. Hierover bestaan uitspraken van het Europese Hof van Justitie en die moeten en willen wij natuurlijk respecteren. De derde eis in de verordening waarin ons Reglement niet voorziet, is de eis om tot registratie van alle openbare documenten te komen en in die registratie ook alle documenten feitelijk op te nemen op naam en nummer. Die registratie moet bovendien op internet beschikbaar zijn en oproepbaar zijn. Dat zal wel de nodige inspanning kosten en daarom hebben de instellingen tot juni de tijd om dit te realiseren. wij moeten ons team met de plaatsvervangend secretaris-generaal maar veel sterkte wensen bij deze taak, want het is nog een hele klus om deze zaken allemaal op een rijtje te zetten. In juni zullen wij controleren of het allemaal in orde is. Een vierde eis waarin ons huidige Reglement niet voorziet, is de openbaarheid van de notulen van het Bureau van het Parlement. Dat kan niet zo’n groot probleem zijn, omdat die notulen na een bepaalde tijd toch al openbaar worden. Het was alleen volgens ons Reglement niet verplicht en die verplichting moet nu dus netjes in het Reglement opgenomen worden. Mijn advies zou trouwens zijn om die notulen nog wat eerder te publiceren dan nu het geval is. Trouwens, de middag na de vergadering weet toch ons hele Parlement al wat er besproken is. En dan het vijfde punt, Voorzitter. wij kennen in ons Parlement ook nog het fenomeen van besloten vergaderingen wanneer er delicate punten aan de orde zijn. Ons voorstel is om die vergaderingen met gesloten deuren te laten, maar de notulen te toetsen aan de artikelen 4 en 9 van de verordening. Alles wat dan niet daaronder valt, moet via de notulen worden gepubliceerd. Dat kan, naar ik hoop, de commissies ertoe brengen om de vergaderingen niet onnodig besloten te verklaren. Het laatste punt betreft het overleg tussen Commissie, Raad en Parlement bij geschillen. Het Parlement dient lid te zijn van het overleg en het lijkt ons het best om een ondervoorzitter van het Europees Parlement speciaal hiervoor te benoemen. wij willen dat ook graag vastgelegd zien in het Reglement zodat het helder is wie verantwoordelijk is. Voorzitter, tot zover de belangrijkste wijzigingen op ons Reglement. Bij de eindstemming stond de Commissie constitutionele zaken in grote meerderheid achter deze amendementen. Het zijn er niet zoveel en ik denk dus dat we ook hier tot een goede afronding kunnen komen. Er zijn nog vier amendementen ingediend, eentje van mijn fractie en drie van de Groenen. Met dat van mijn fractie heb ik als rapporteur niet zoveel problemen. Naar die van de Groenen moeten we nog eens goed kijken, want het heeft geen zin om verder te gaan dan de voorschriften van de verordening. Dat hadden we dan bij de verordening moeten regelen, en ik ben dus geneigd om nee tegen die amendementen te zeggen."@nl2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, i denne uge finder den foreløbige afvikling af behandlingen af forordningen om offentlighed i forvaltningen sted i Europa-Parlamentet. Med et teknisk udtryk hedder denne forordning "aktindsigt", men i den almindelige befolkning har den fået et andet navn. I maj kunne vi efter i månedsvis at have forhandlet med Rådet og Kommissionen færdigbehandle forordningen med et positivt indhold. For mig personligt var det et vigtigt tidspunkt, fordi jeg i årevis har arbejdet for større gennemsigtighed i EU. Fru formand, mine sidste ord, denne forordning og denne ændring i vores forretningsorden er meget vigtige, fordi vores borgere derved får bedre adgang til Parlamentets og hele EU's interne dokumenter, og fordi gennemsigtigheden således øges. Dermed øges også borgernes tillid, og det kan vi godt bruge. Det er udmærket, og derfor håber jeg, at vi godkender denne forretningsorden i morgen. Ifølge forordningen skal hver af institutionerne, Kommissionen, Rådet og Parlamentet, sørge for, at forordningen inden den 3. december er gennemført i deres egne forretningsordener, i deres arbejdsregler og ordensregler for møder. For Parlamentet betød det, at vi måtte gennemgå vores forretningsorden for at undersøge, om der var behov for forbedringer. Vi har ofte fornemmelsen af, at det er Kommissionen og Rådet, der gør for få fremskridt på dette område, men vi har konstateret, at der også i vores forretningsorden kan ændres nogle ting. Fru formand, når jeg siger "vi", vil jeg understrege, at jeg også heri vil inddrage min medordfører, hr. Cashman, som jeg har haft et nært samarbejde med. Bedømmelsen er foretaget i Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, men også i Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder. Det er logisk, fordi de to udvalg også samarbejdede på et tidligere stadium. Jeg takker hr. Cashman mange gange for de altid konstruktive drøftelser. Hvilke foreslåede ændringer til vores forretningsorden anmoder vi nu om Deres støtte til? Det drejer sig for det første om alle EU-borgeres, altså også borgere fra tredjelande, ret til aktindsigt i Europa-Parlamentets dokumenter. Denne rettighed var ganske vist fastlagt for EU-borgere, men ikke for de i EU registrerede borgere fra tredjelande. På dette punkt er der således brug for en udvidelse, som endnu ikke eksisterede. For øvrigt er dette i overensstemmelse med USA's . Vi foretager os altså ikke noget særligt her. For det andet skal definitionen af dokumenter, som opfylder betingelserne for aktindsigt, ifølge forordningen være bredere end i den nuværende forretningsorden. Det skal dreje sig om alle parlamentsdokumenter, altså også om de forberedende dokumenter såsom ordføreres eller Parlamentets delegationers arbejdsdokumenter. Hvad der ikke falder ind under definitionen, er parlamentsmedlemmers personlige korrespondance eller gruppernes interne dokumenter, fordi disse ikke er officielle parlamentsdokumenter. Herom findes der kendelser fra Domstolen, og disse skal og vil vi naturligvis respektere. Det tredje krav i forordningen, som vores forretningsorden ikke opfylder, er kravet om at registrere alle offentlige dokumenter og også virkelig optage alle dokumenter med navn og nummer i denne registrering. Denne registrering skal desuden være til rådighed på internet og være tilgængelig. Det vil nok koste temmelig mange bestræbelser, og derfor skal institutionerne først gennemføre dette senest til juni. Vi må ønske vores medarbejdere med en stedfortrædende generalsekretær held og lykke hermed, for det er et meget stort arbejde at undersøge alt dette systematisk. I juni vil vi kontrollere, om det alt sammen er i orden. Det fjerde krav, som vores nuværende forretningsorden ikke opfylder, er aktindsigt i Parlamentets Præsidiums protokoller. Det kan ikke være så stort et problem, da disse protokoller allerede nu bliver offentliggjort efter en vis tid. Det var blot ikke nogen forpligtelse ifølge vores forretningsorden, og denne forpligtelse skal altså nu pænt optages i forretningsordenen. Jeg vil for øvrigt råde til, at disse protokoller offentliggøres noget tidligere, end det er tilfældet nu. For øvrigt ved hele Parlamentet jo om eftermiddagen efter mødet, hvad der er drøftet. Og så er der det femte punkt, fru formand. Vi kender her i Parlamentet også fænomenet lukkede møder, når der tages følsomme emner op. Vi foreslår, at disse møder fortsat skal holdes for lukkede døre, men at det kontrolleres, om protokollerne er i overensstemmelse med artikel 4 og 9 i forordningen. Alt, hvad der ikke falder ind under disse, skal offentliggøres gennem protokollerne. Det kan forhåbentlig få udvalgene til ikke unødigt at erklære møder for lukkede. Det sidste punkt vedrører forhandlingerne mellem Kommissionen, Rådet og Parlamentet ved tvister. Parlamentet bør deltage i forhandlingerne, og det forekommer os bedst at udnævne en næstformand for Europa-Parlamentet specielt med henblik herpå. Vi vil også gerne have, at dette fastlægges i forretningsordenen, således at det er tydeligt, hvem der er ansvarlig. Fru formand, det var de vigtigste ændringer til vores forretningsorden. Ved den endelige afstemning støttede Udvalget om Konstitutionelle Anliggender med stort flertal disse ændringsforslag. Det er ikke så mange, og jeg tror derfor, at vi også her kan afslutte sagen på en god måde. Der er stillet endnu fire ændringsforslag, et fra min gruppe og tre fra De Grønne. Ændringsforslaget fra min gruppe har jeg som ordfører ikke så mange problemer med. Ændringsforslagene fra De Grønne må vi endnu en gang se nærmere på, for det har ingen mening at gå længere end forordningens forskrifter. Det skulle vi have klaret i forbindelse med forordningen, og jeg er derfor tilbøjelig til at sige nej til disse ændringsforslag."@da1
". Frau Präsidentin! Diese Woche findet in unserem Europäischen Parlament der vorläufige Abschluss der Behandlung der Verordnung „Öffentlichkeit der Verwaltung“ statt. Die technische Bezeichnung dieser Verordnung lautet „Zugang zu Dokumenten“, im Volksmund hat sie jedoch einen anderen Namen erhalten. Im Mai konnten wir die Verordnung nach monatelangen Verhandlungen mit Rat und Kommission mit einem positiven Inhalt abschließen. Für mich persönlich war das ein wichtiger Moment, da ich mich jahrelang für mehr Transparenz in der Europäischen Union eingesetzt habe. Abschließend eine letzte Bemerkung. Diese Verordnung und diese Änderung unserer Geschäftsordnung sind sehr wichtig, da dadurch der Zugang zu internen Dokumenten unseres Parlaments und der gesamten Europäischen Union für unsere Bürger verbessert wird und die Transparenz zunimmt. Auch das Vertrauen der Bürger erfährt damit einen neuen Auftrieb, und das können wir gut gebrauchen. Diese Änderungen sind eine gute Sache, und daher hoffe ich, wir werden diese Geschäftsordnung am Dienstag annehmen. Gemäß der Verordnung muss jedes Organ - Kommission, Rat und Parlament - dafür Sorge tragen, seine Geschäftsordnung sowie die Dienstanweisungen und Sitzungsverfahren bis zum 3. Dezember 2001 an die Bestimmungen dieser Verordnung anzupassen. Für unser Parlament bedeutete dies, unsere Geschäftsordnung auf eventuell erforderliche Verbesserungen hin zu durchleuchten. Uns beschleicht des Öfteren das Gefühl, dass die Kommission und der Rat in diesem Bereich ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, aber wir haben festgestellt, dass auch in unserer Geschäftsordnung noch das eine oder andere geändert werden kann. Frau Präsidentin, wenn ich „wir“ sage, so möchte ich damit betonen, dass ich auch meinen Kollegen und Verfasser der Stellungnahme des Ausschusses für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten, Herrn Cashman, mit dem ich eng zusammengearbeitet habe, darin einbeziehen will. Die Beurteilung ist im Ausschuss für konstitutionelle Fragen, aber auch im Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger erfolgt. Das versteht sich von selbst, da die beiden Ausschüsse auch in einem früheren Stadium zusammengearbeitet haben. Ich danke dem Kollegen Cashman sehr für die stets konstruktive Art und Weise unserer Beratungen. Welche Änderungen unserer Geschäftsordnung, für die wir Sie um Unterstützung bitten, werden nun vorgeschlagen? Es handelt sich zunächst um das Recht aller Bürger der Europäischen Union, mithin auch von Bürgern von Drittländern mit Wohnsitz in der Union, auf Zugang zu Dokumenten des Europäischen Parlaments. Dieses Recht war zwar für die Unionsbürger festgeschrieben, nicht jedoch für in der EU registrierte Bürger aus Nicht-EU-Staaten. In diesem Punkt ist demnach eine Erweiterung erforderlich, die bislang noch nicht bestand. Übrigens entspricht dies dem „Freedom of Information Act“ der Vereinigten Staaten. Wir tun hier also nichts Besonderes. Zweiter Punkt: Dokumente, die für eine Veröffentlichung in Betracht kommen, müssen der Verordnung zufolge umfassender definiert werden, als es in der aktuellen Geschäftsordnung der Fall ist. Es muss sich dabei um alle Dokumente des Parlaments handeln, also auch um vorbereitende Dokumente, beispielsweise Arbeitsdokumente von Berichterstattern oder von parlamentarischen Delegationen. Davon ausgenommen sind persönliche Korrespondenz der Parlamentsmitglieder oder interne Dokumente der Fraktionen, da dies keine offiziellen Dokumente des Parlaments sind. Es liegen diesbezügliche Urteile des Europäischen Gerichtshofs vor, die wir selbstverständlich beachten müssen und werden. Die dritte Forderung in der Verordnung, die in unserer Geschäftsordnung nicht vorgesehen ist, ist die Erstellung eines Registers aller öffentlichen Dokumente, in dem alle Dokumente faktisch mit Bezeichnung und Bezugsnummer zu erfassen sind. Der Zugang zu diesem Register muss darüber hinaus in elektronischer Form im Internet gewährt werden. Das wird einige Anstrengungen kosten, und daher wurde den Organen zur Umsetzung dieser Forderung eine Frist bis Juni 2002 eingeräumt. Wir müssen unserem Team mit dem stellvertretenden Generalsekretär viel Kraft bei dieser Aufgabe wünschen, denn es ist mit sehr viel Arbeit verbunden, all diese Dinge in Ordnung zu bringen. Im Juni werden wir kontrollieren, ob alles seine Richtigkeit hat. Ein vierter, in unserer aktuellen Geschäftsordnung nicht geregelter Punkt ist die Öffentlichkeit der Protokolle des Präsidiums des Parlaments. Diese Forderung dürfte kein größeres Problem darstellen, da diese Protokolle schon heute nach einer bestimmten Zeit veröffentlicht werden. Dies war nur nach unserer Geschäftsordnung bisher nicht zwingend vorgeschrieben, und diese Verpflichtung muss daher nun ordnungsgemäß in die Geschäftsordnung aufgenommen werden. Ich möchte übrigens empfehlen, diese Protokolle zu einem noch etwas früheren Zeitpunkt zu veröffentlichen, als es jetzt der Fall ist. Am Mittag nach der Sitzung ist ja doch dem ganzen Parlament der Inhalt der Besprechungen bekannt. Nun zum fünften Punkt, Frau Präsidentin. Es gibt in unserem Parlament auch noch das Phänomen der nichtöffentlichen Sitzungen, wenn sensible Themen zur Sprache gebracht werden. Unser Vorschlag ist, diese Sitzungen weiterhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit abzuhalten, die Protokolle jedoch im Lichte der Bestimmungen in Artikel 4 und 9 der Verordnung zu prüfen. Alle Inhalte, die nicht unter diese Bestimmungen fallen, sind über die Protokolle zu veröffentlichen. Dadurch können die Ausschüsse hoffentlich dazu veranlasst werden, die Sitzungen nicht unnötigerweise für nicht öffentlich zu erklären. Der letzte Punkt betrifft die Beratungen zwischen Kommission, Rat und Parlament im Falle von Streitigkeiten. Das Parlament muss an diesen Beratungen beteiligt sind, und es wäre unseres Erachtens das Beste, einen Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments speziell hierfür zu benennen. Wir möchten dies auch gerne in der Geschäftsordnung festhalten, damit die Verantwortlichkeiten deutlich geregelt sind. Frau Präsidentin, soweit die wichtigsten Änderungen unserer Geschäftsordnung. Bei der Endabstimmung stand der Ausschuss für konstitutionelle Fragen mit großer Mehrheit hinter diesen Änderungsanträgen. Es sind nicht sehr viele, und ich denke daher, wir können auch hier zu einem guten Abschluss kommen. Es wurden vier weitere Änderungsanträge eingereicht, einer von meiner Fraktion und drei von der Fraktion der Grünen. Der Antrag meiner Fraktion bereitet mir als Berichterstatterin keine Probleme, diejenigen der Grünen müssen wir jedoch noch einmal genauer prüfen, denn es hat keinen Sinn, weiter als die Vorschriften der Verordnung zu gehen. Das hätten wir dann bei der Verabschiedung der Verordnung regeln müssen, und ich bin daher geneigt, diese Änderungsanträge abzulehnen."@de7,7
"Κύρια Πρόεδρε, την εβδομάδα αυτή θα ολοκληρωθεί προσωρινά η συζήτηση που διεξάγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον Κανονισμό ο οποίος αφορά τη “διαφάνεια στη διοίκηση”. Επισήμως ο κανονισμός έχει τίτλο “πρόσβαση στα έγγραφα”, αλλιώς όμως αποκαλείται στην καθομιλουμένη. Τον Μάιο, μετά από διαπραγματεύσεις μηνών με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση του κανονισμού θετικά. Για εμένα προσωπικά ήταν μία σημαντική στιγμή, διότι αγωνίζομαι εδώ και χρόνια για περισσότερη διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Πρόεδρε, ένα τελευταίο σχόλιο: ο παρών κανονισμός, καθώς και η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού μας, είναι ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα, διότι παρέχουν περισσότερη πρόσβαση στους πολίτες μας στα εσωτερικά έγγραφα του Κοινοβουλίου και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυξάνεται επομένως η διαφάνεια έτσι. Αυξάνεται επίσης και η εμπιστοσύνη των πολιτών, την οποία τόσο πολύ χρειαζόμαστε. Είναι θετικό το γεγονός αυτό και ελπίζω ότι θα εγκρίνουμε την Τρίτη αυτόν τον Εσωτερικό Κανονισμό που προτείνουμε. Σύμφωνα με τον κανονισμό, κάθε ένα από τα όργανα της Ένωσης, η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, θα μεριμνήσουν προκειμένου ο κανονισμός αυτός να έχει ενσωματωθεί πριν από την 3η Δεκεμβρίου στους εσωτερικούς κανονισμούς τους, στους κανόνες που διέπουν την εργασία και τις συνεδριάσεις τους. Όσον αφορά το Κοινοβούλιο, αυτό σημαίνει ότι οφείλουμε να εξετάσουμε τον Εσωτερικό Κανονισμό μας προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις. Μας δίνεται συχνά η εντύπωση ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο είναι τα όργανα που παρουσιάζουν ελλείψεις στον τομέα αυτόν, διαπιστώσαμε όμως ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ορισμένες τροποποιήσεις και στον δικό μας Εσωτερικό Κανονισμό. Κύρια Πρόεδρε, μιλώ χρησιμοποιώντας το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, εκφράζοντας έτσι και τον συνεισηγητή, κ. Cashman, με τον οποίο συνεργάστηκα στενά. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα αυτό στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, καθώς επίσης και στην Επιτροπή Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών. Έτσι ακριβώς έπρεπε να γίνει, διότι οι δύο αυτές επιτροπές συνεργάστηκαν από τα πρώτα στάδια της συζήτησης. Θέλω να ευχαριστήσω εξάλλου θερμά τον συνάδελφο Cashman για την εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα. Ποιες είναι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στον Εσωτερικό Κανονισμό μας, για τις οποίες ζητούμε την υποστήριξή σας; Πρόκειται πρώτα από όλα για το δικαίωμα όλων των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβανομένων και των πολιτών τρίτων χωρών, για πρόσβαση στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το δικαίωμα αυτό υπήρχε μεν για τους Ευρωπαίους πολίτες, όχι όμως και για τους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι είχαν άδεια διαμονής στην ΕΕ. Στο σημείο αυτό υπάρχει επομένως ανάγκη διεύρυνσης, προκειμένου να καλύπτονται και οι πολίτες αυτοί. Μάλιστα, η τροποποίηση αυτή συνάδει με την “Freedom of Information Act” των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν κάνουμε επομένως τίποτε το ιδιαίτερο στο σημείο αυτό. Δεύτερον, ο ορισμός των εγγράφων στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση οι πολίτες οφείλει, σύμφωνα με τον κανονισμό, να διατυπωθεί ευρύτερα από ό,τι συμβαίνει στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα του Κοινοβουλίου, περιλαμβανομένων επομένως και των προπαρασκευαστικών εγγράφων, όπως π.χ. τα έγγραφα εργασίας των εισηγητών ή των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών. Δεν περιλαμβάνεται όμως η προσωπική αλληλογραφία των μελών του Κοινοβουλίου, ούτε και τα εσωτερικά έγγραφα των πολιτικών ομάδων, διότι δεν αποτελούν επίσημα κοινοβουλευτικά έγγραφα. Υπάρχει σχετική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την οποία θέλουμε, και φυσικά οφείλουμε, να σεβαστούμε. Η τρίτη απαίτηση του κανονισμού, η οποία δεν προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό μας, προβλέπει ότι όλα τα δημόσια έγγραφα θα πρέπει να πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αναφέρονται όλα τα έγγραφα με τίτλο και αριθμό. Αυτός ο αριθμός πρωτοκόλλου θα πρέπει επιπλέον να είναι διαθέσιμος στο Διαδίκτυο και να έχουν πρόσβαση οι πολίτες σε αυτόν. Κάτι τέτοιο θα απαιτήσει φυσικά τις αναγκαίες προσπάθειες και για τον λόγο αυτόν τα όργανα έχουν καιρό μέχρι τον Ιούνιο προκειμένου να ανταποκριθούν. Ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία στην ομάδα μας με τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, διότι παραμένει δύσκολο έργο να αναλυθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Τον Ιούνιο θα αξιολογήσουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Τέταρτος όρος, ο οποίος δεν προβλέπεται στον σημερινό Εσωτερικό Κανονισμό μας, είναι η δημοσίευση των πρακτικών του προεδρείου του Κοινοβουλίου. Δεν είναι και τόσο σημαντικό το πρόβλημα αυτό, διότι τα πρακτικά δημοσιεύονται έτσι και αλλιώς μετά από κάποιο διάστημα. Ωστόσο, ο Εσωτερικός Κανονισμός μας δεν καθιστούσε τη δημοσίευση αυτή υποχρεωτική, όπως οφείλει να την καθιστά στο εξής. Συνιστώ μάλιστα στην έκθεσή μου να δημοσιεύονται τα πρακτικά κάπως ενωρίτερα από ό,τι συμβαίνει σήμερα. Εξάλλου, έτσι και αλλιώς το μεσημέρι μετά την συνεδρίαση γνωρίζει ολόκληρο το Κοινοβούλιο τι συζητήθηκε. Το πέμπτο σημείο στη συνέχεια, κυρία Πρόεδρε: στο Κοινοβούλιο γνωρίζουμε το φαινόμενο των συνεδριάσεων κεκλεισμένων των θυρών εφόσον συζητώνται ευαίσθητα ζητήματα. Εμείς προτείνουμε να διεξάγονται μεν οι συνεδριάσεις αυτές κεκλεισμένων των θυρών, όμως να εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 9 του κανονισμού για τα πρακτικά. Ό,τι δεν εμπίπτει στα άρθρα αυτά, θα πρέπει να δημοσιεύεται μέσω των πρακτικών. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αναγκάσει, ελπίζω, τις διάφορες επιτροπές να μην διεξάγουν άνευ λόγου συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών. Το τελευταίο σημείο αφορά τις διαβουλεύσεις μεταξύ Επιτροπής, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου εφόσον υπάρχουν διαφορές. Το Κοινοβούλιο οφείλει να συμμετέχει στις διαβουλεύσεις αυτές και θεωρούμε σκόπιμο να διορίσουμε έναν αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου ως υπεύθυνο για αυτές. Θέλουμε να αναφέρεται αυτό ρητώς στον Εσωτερικό Κανονισμό, έτσι ώστε να είναι σαφές ποιος είναι υπεύθυνος. Κυρία Πρόεδρε, αυτά όσον αφορά τις σημαντικότερες τροποποιήσεις στον Εσωτερικό Κανονισμό μας. Κατά την τελική ψηφοφορία η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων υποστήριξε με μεγάλη πλειοψηφία τις τροποποιήσεις αυτές. Δεν είναι και τόσο πολλές, ευελπιστώ λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αίσιο αποτέλεσμα. Έχουν υποβληθεί και τέσσερις τροπολογίες, μία από την ομάδα μου και τρεις από τους Πρασίνους. Ως εισηγήτρια δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα με την τροπολογία της ομάδας μου, θα πρέπει όμως να εξετάσουμε λεπτομερέστερα τις τροπολογίες των Πρασίνων, διότι δεν έχει νόημα να αποφασίσουμε εμείς περισσότερα από ό,τι προβλέπουν οι διατάξεις του κανονισμού. Θα έπρεπε αυτό να το είχαμε κάνει στον κανονισμό και για τον λόγο αυτόν θα έτεινα να απορρίψω αυτές τις τροπολογίες."@el8
". Madam President, this week marks the provisional end of the discussion on the ‘public access to Parliament documents’ Regulation. Technically, this Regulation is entitled ‘access to documents’, but it ended up with a different name in the vernacular. In May, after months of negotiations with the Council and Commission, we were able to bring the Regulation to a successful end. This was an important moment for me personally, because I have fought for more transparency in the European Union for years. On a final note, this Regulation and change to our Rules of Procedure are very important because they grant our citizens more access to internal documents of our Parliament and of the entire European Union, which improves transparency. Public confidence, which is very much needed, will also increase as a result. I welcome this and that is why I hope that we can approve these Rules of Procedure on Tuesday. According to the Resolution, each of the institutions, namely the Commission, the Council and Parliament, must ensure that the Regulation has been incorporated in the institutions’ own rules of procedure, work instructions and meeting procedures by 3 December. For our Parliament, this meant that we needed to check out our Rules of Procedure to establish whether more improvements were needed. We often feel that the Commission and the Council fail to come up to the mark in this area, but we have noted that there is room for improvement in one or two areas in our Rules of Procedures too. When I use the word ‘we’, I would like to make it clear that I also want to include my fellow rapporteur, Mr Cashman, with whom I have worked closely. The assessment was made in the Committee on Constitutional Affairs, but also in the Committee on Citizens’ Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs. That is logical because both committees had worked together before. I thank Mr Cashman very much for the constructive manner in which we have always managed to enter into consultation. So what are the proposed changes to our Rules of Procedure for which we are asking your backing? First of all, what matters is the right of all citizens in the European Union, in other words, including those of third countries, to access EP documents. That right may have been in place for European citizens, but this was not the case for citizens from third countries registered in the EU. On that score, therefore, we need to broaden the scope. Moreover, this corresponds to the ‘Freedom of Information Act’ of the United States. We are therefore not doing anything out of the ordinary. Secondly, the definition of documents which are eligible for access must, according to the Regulation, be widened compared to the current Rules of Procedure. It should include all parliamentary documents, including the preparatory documents, such as working documents by rapporteurs or by parliamentary delegations. There is no need to include MEPs’ personal correspondence or the groups’ internal documents, because these are not official parliamentary documents. The European Court of Justice has made statements to this effect, which we should, and want to, observe, of course. The third requirement in the Regulation for which our Rules of Procedure do not provide, is the requirement to register all public documents and to include all documents by name and number in this registration. Furthermore, this registration must be available and accessible on the Internet. That will require the necessary efforts to be made and that is why the institutions have until June to achieve this. We must wish our team and the deputy Secretary-General all the best for this task, for it is quite a job to organise the whole system. We will have a look in June to see whether everything has turned out well. A fourth requirement for which our present Parliament does not provide, is access to the Minutes of the Parliament’s Bureau. That cannot be such a big problem because these Minutes become public after a certain time anyway. The only difference is that our Rules of Procedure did not make it compulsory before, and now this obligation has to be stipulated in the Rules of Procedure. In fact, my advice would be to publish those Minutes even earlier than is now the case. After all, our entire Parliament knows what is being discussed the afternoon after the meeting anyway. Fifthly, we still maintain the system of closed meetings in our Parliament when delicate matters are discussed. Our proposal is to leave those meetings but to verify the Minutes against Articles 4 and 9 of the Regulation. Anything which does not fall within this must be made public via the Minutes. I hope that this could persuade the committees not to have the meetings declared closed unnecessarily. The final point concerns the conciliation between the Commission, the Council and Parliament in the event of disputes. Parliament must be involved in the conciliation, and it appears to us to be the best solution if a Vice-President of the European Parliament were to be appointed especially for this purpose. We would also like to see this laid down in the Rules of Procedure so that it is clear who is responsible. This concludes the most important changes to our Rules of Procedure. At the final vote, the Committee on Constitutional Affairs backed these amendments by a large majority. There are not that many and I therefore believe that we can bring this to a good conclusion here as well. Four additional amendments have been tabled, including one by my group and three by the Greens. I do not have much of a problem with that of my group, but we should take another good look at those by the Greens, for it makes no sense to go beyond what is stipulated in the Regulation. As we should have dealt with this when we were discussing the Regulation, I am tempted to say no to these amendments."@en3
"(NL) Señora Presidenta, esta semana se ha procedido en el Parlamento Europeo a cerrar por el momento la negociación en torno al reglamento sobre “transparencia administrativa”. En términos técnicos, dicho reglamento trata sobre el “acceso a los documentos”, aunque haya recibido otro nombre entre la ciudadanía. En el mes de mayo, pudimos cerrar el reglamento con un contenido positivo tras largos meses de negociaciones con el Consejo y con la Comisión. Personalmente, este fue un momento importante ya que he luchado durante muchos años por una mayor transparencia en la Unión Europea. Señora Presidenta, por último quisiera poner de manifiesto la importancia de este reglamento y de la modificación de nuestro propio Reglamento ya que permitirá a nuestros ciudadanos acceder con mayor libertad a los documentos internos del Parlamento y de toda la Unión Europea, lo que incrementará la transparencia. La confianza de los ciudadanos aumentará con esta medida, lo cual no nos viene nada mal. Esto es positivo y, por ello, espero que podamos aprobar este Reglamento el martes. El reglamento dispone que todas las instituciones, la Comisión, el Consejo y el Parlamento, deben encargarse de introducir el mismo en sus propios reglamentos, en las normas de procedimiento y en las disposiciones de reunión antes del 3 de diciembre. En lo que respecta a este parlamento, hemos tenido que analizar nuestro Reglamento para comprobar si aún se precisaban mejoras adicionales. A menudo, tenemos la impresión de que son precisamente la Comisión y el Consejo quienes se quedan cortos en este ámbito, aunque hemos detectado que también se deben cambiar algunos detalles de nuestro propio Reglamento. Señora Presidenta, cuando hablo en segunda persona del plural, lo hago para poner de manifiesto la participación de mi compañero ponente, el Sr. Cashman, con quien he colaborado estrechamente. La evaluación se ha llevado a cabo en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales y también en la Comisión de Libertados y Derechos del Ciudadano. Esto resulta lógico ya que ambas comisiones ya colaboraron juntas en la etapa anterior. Quiero mostrar mi agradecimiento al Sr. Cashman por el carácter constructivo con el que hemos llevado a cabo nuestras consultas. ¿Y cuáles son las modificaciones que proponemos para nuestro Reglamento y para las que solicitamos su respaldo? En primer lugar, se trata del derecho de todos los ciudadanos de la Unión Europea, incluyendo a los ciudadanos de terceros países, a acceder a los documentos del Parlamento Europeo. Dicho derecho ya estaba consagrado para los ciudadanos europeos pero no para los ciudadanos procedentes terceros países y que estuvieran registrados en la Unión Europea. Por consiguiente, en este sentido se requiere una ampliación inexistente hasta el momento. Por otra parte, esta medida se corresponde con la ley estadounidense de libertad de información denominada “Freedom of Information Act”. Por lo tanto, no estamos haciendo nada del otro mundo. En segundo lugar, el reglamento establece que la definición de los documentos que pueden hacerse públicos debe ser más amplia de lo que se recoge en el actual Reglamento. Debe afectar a todos los documentos parlamentarios, incluyendo por lo tanto los documentos preparatorios como los documentos de trabajo de los ponentes o de las delegaciones parlamentarias. Lo que no incluye es la correspondencia personal de los parlamentarios ni los documentos internos de los grupos por no tratarse de documentos parlamentarios con carácter oficial. En este sentido, existen sentencias del Tribunal de Justicia Europeo que, obviamente, debemos respetar. El tercer requisito del reglamento que no prevé nuestro propio Reglamento es el referido al registro de todos los documentos públicos y la obligación de que dicho registro recoja asimismo de forma efectiva el nombre y el número de todos los documentos. Dicho registro deberá encontrarse asimismo disponible y accesible a través de Internet. Todo ello requerirá cierto esfuerzo, por lo que las instituciones disponen de plazo hasta junio para llevarlo a cabo. Queremos desear suerte a nuestro equipo, con el secretario general en funciones al frente, en esta tarea ya que la labor de poner todo en orden va a ser ingente. En junio, comprobaremos si todo está conforme. Un cuarto requisito que no prevé nuestro Reglamento es el referido al carácter público de las actas de la Mesa del Parlamento. Este aspecto no debería plantear excesivos problemas ya que, en la actualidad, dichas actas se hacen públicas transcurrido cierto tiempo. Lo único es que nuestro Reglamento no recogía la obligatoriedad de esta medida, por lo que ahora habrá que incluirla de forma adecuada. Además, yo recomendaría que las actas se hiciesen públicas antes de lo que es habitual en la actualidad. No hay que olvidar que la misma tarde tras las sesiones todo el Parlamento ya sabe lo temas que se han tratado. Lo que nos lleva, Señora Presidenta, al quinto punto. En este Parlamento se da también el fenómeno de las reuniones a puerta cerrada en las que se tratan temas delicados. Nuestra propuesta consiste en mantener el carácter restringido de dichas reuniones y comprobar las actas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4 y 9 del reglamento. Todo lo que no se contemple en dichos artículos deberá hacerse público a través de las actas. De este modo, espero que las comisiones no celebren reuniones a puerta cerrada si no es estrictamente necesario. El último punto se refiere a las consultas entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento en caso de discrepancias. El Parlamento deberá participar en las consultas y creemos que lo mejor es nombrar un vicepresidente del Parlamento Europeo específicamente a tal efecto. También queremos que esta cuestión se recoja en el Reglamento de modo que se vea claramente quién es la persona responsable. Señora Presidenta, éstas son las principales modificaciones de nuestro Reglamento. La votación final puso de manifiesto el amplio respaldo mayoritario de la Comisión de Asuntos Constitucionales a estas enmiendas. No son demasiadas y creo que también podremos lograr su aprobación en este foro. Se han presentado otras cuatro enmiendas, una de mi Grupo y tres del Grupo de los Verdes. Como ponente, la enmienda de mi Grupo no me plantea excesivos problemas. En lo que respecta a las presentadas por los Verdes, hay que analizarlas detenidamente porque no tiene sentido ir más allá de lo dispuesto por el reglamento. Se trata de aspectos que deberían haberse contemplado en el reglamento, por lo que me planteo oponerme a dichas enmiendas."@es12
"Arvoisa puhemies, tällä viikolla me täällä Euroopan parlamentissa saatamme "hallinnon avoimuutta" koskevan asetuksen käsittelyn väliaikaisesti päätökseen. Teknisin termein asetuksen nimi on "asiakirjojen saaminen tutustuttavaksi", mutta kansan suussa se on saanut toisen nimen. Toukokuussa saatoimme päättää asetuksen käsittelyn kuukausia kestäneiden neuvoston ja komission kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen niin, että sen sisällöstä tuli myönteinen. Minulle itselleni se oli tärkeä hetki, koska olen vuosikausia ponnistellut sen puolesta, että Euroopan unioniin saataisiin enemmän avoimuutta. Arvoisa puhemies, lopuksi haluan sanoa, että tämä asetus ja meidän työjärjestyksemme muuttaminen ovat erittäin tärkeitä, koska kansalaisemme saavat näin enemmän parlamenttimme ja koko Euroopan unionin sisäisiä asiakirjoja tutustuttavakseen, ja avoimuus siis lisääntyy. Samalla lisääntyy myös kansalaisten luottamus, ja sille meillä on kyllä käyttöä. Se on hyvä asia, joten toivon, että hyväksymme tämän työjärjestyksen tiistaina. Asetuksen mukaan jokaisen toimielimen, komission, neuvoston ja parlamentin on huolehdittava, että niiden omat työjärjestykset, toimintaohjeet ja kokoussäännöt on joulukuun 3. päivään mennessä muokattu asetuksen mukaisiksi. Meille parlamentissa tämä merkitsi, että meidän oli tutkittava omaa työjärjestystämme perusteellisesti selvittääksemme, tarvittiinko siihen vielä parannuksia. Meistä tuntuu usein, että juuri komissio ja neuvosto epäonnistuvat tällä alalla, mutta olemme todenneet, että meidän työjärjestyksessämmekin on vielä yhtä ja toista tarkistettavaa. Arvoisa puhemies, kun puhun "meistä", haluan korostaa, että haluan sisällyttää tähän myös esittelijäkollegani Cashmanin, jonka kanssa olen tehnyt tiivistä yhteistyötä. Arviointi on suoritettu perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnassa, mutta myös kansalaisvapauksien ja -oikeuksien valiokunnassa. Se on johdonmukaista, sillä nämä molemmat valiokunnat tekivät yhteistyötä myös aikaisemmassa vaiheessa. Kiitän kollega Cashmania lämpimästi siitä rakentavasta tavasta, jolla olemme koko ajan pystyneet neuvottelemaan asioista. Mitkä ovat ne ehdotetut tarkistukset työjärjestykseen, joille pyydämme tukeanne? Kyse on ennen kaikkea kaikkien Euroopan unionin alueen kansalaisten, siis myös kolmansien maiden kansalaisten, oikeudesta saada Euroopan parlamentin asiakirjat tutustuttavaksi. Oikeus oli jo vahvistettu Euroopan unionin kansalaisille, mutta ei EU:hun rekisteröidyille kolmansien maiden kansalaisille. Tässä asiassa tarvitaan siis laajennusta, jota ei tähän mennessä ole ollut olemassa. Tämä sopii muuten yhteen Yhdysvaltain tiedonsaantioikeutta koskevan lain ( ) kanssa. Emme siis ole tekemässä mitään erikoista. Toinen kohta: määritelmää niiden asiakirjojen osalta, jotka tulevat kysymykseen avoimuutta ajatellen, on laajennettava asetuksen mukaan nykyiseen työjärjestykseen verrattuna. Avoimuuden täytyy koskea kaikkia parlamentin asiakirjoja, siis myös valmistelevia tekstejä, kuten esittelijöiden tai parlamentin valtuuskuntien valmisteluasiakirjoja. Määritelmän piiriin eivät kuulu parlamentin jäsenten henkilökohtainen kirjeenvaihto tai ryhmien sisäiset asiakirjat, koska ne eivät ole parlamentin virallisia asiakirjoja. Tästä on olemassa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamia tuomioita, ja niitä meidän täytyy ja toki haluamme kunnioittaa. Asetuksen kolmas vaatimus, josta työjärjestyksessämme ei säädetä, on vaatimus saada aikaan kaikkien julkisten asiakirjojen rekisteri ja tosiaankin rekisteröidä kaikki asiakirjat nimellä ja numerolla. Rekisterin on lisäksi oltava käytettävissä Internetissä ja haettavissa sitä kautta. Tässä vaaditaan varmaankin jonkin verran ponnisteluja, ja siksi toimielimillä onkin vaatimuksen toteuttamiseen aikaa kesäkuuhun asti. Meidän on vain toivotettava ryhmällemme ja siihen kuuluvalle varapääsihteerille voimia tämän tehtävän suorittamisessa, sillä kaikkien näiden asioiden järjestelmällinen arvioiminen on vielä melkoinen tehtävä. Kesäkuussa tarkastamme, onko kaikki kunnossa. Neljäs vaatimus, josta nykyisessä työjärjestyksessämme ei säädetä, on parlamentin puhemiehistön pöytäkirjojen julkisuus. Se ei voi olla kovin suuri ongelma, koska pöytäkirjoista tulee jo nyt julkisia tietyn ajan kuluttua. Se ei kuitenkaan ole ollut työjärjestyksemme mukaan pakollista, ja tuo velvoite täytyy nyt ottaa asianmukaisesti työjärjestykseen. Neuvoisin muuten julkistamaan pöytäkirjat vielä hiukan nykyistä aikaisemmin. Ja muuten: kokousta seuraavana iltapäivänä koko parlamentti tietää kyllä, mistä siellä on puhuttu. Arvoisa puhemies, sitten viidenteen kohtaan. Meillä parlamentissakin tunnetaan vielä sellaisten suljetuin ovin pidettävien kokousten ilmiö, joissa käsitellään arkaluonteisia asioita. Ehdotuksemme mukaan suljetuin ovin pidettävät kokoukset sallitaan edelleen, mutta pöytäkirjoihin on sovellettava asetuksen 4 ja 9 artiklaa. Kaikki mikä ei kuulu niiden piiriin on julkistettava pöytäkirjojen kautta. Näin voidaan, niin toivon, saada valiokunnat olemaan tarpeettomasti julistamatta kokouksia suljetuin ovin pidettäviksi. Viimeinen kohta koskee komission, neuvoston ja parlamentin neuvotteluja erimielisyyksien ilmetessä. Parlamentin on oltava mukana neuvotteluissa, ja meistä tuntui parhaalta ratkaisulta nimetä Euroopan parlamentin varapuhemies nimenomaisesti tähän tehtävään. Haluaisimme myös saada tämän vahvistetuksi työjärjestyksessä, jotta on selvempää, kuka asiasta on vastuussa. Arvoisa puhemies, nämä olivat tärkeimmät työjärjestykseen tehtävät tarkistukset. Lopullisessa äänestyksessä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan suuri enemmistö oli näiden tarkistusten takana. Niitä ei ole kovin paljon ja siksi uskon, että pääsemme täälläkin hyvään lopputulokseen. Lisäksi on jätetty neljä tarkistusta, yksi niistä on minun ryhmältäni ja kolme vihreiltä. Oman ryhmäni tarkistuksen kanssa minulla esittelijänä ei ole juurikaan ongelmia. Vihreiden tarkistuksia meidän on vielä tarkasteltava huolellisesti, sillä ei ole mitään mieltä mennä pidemmälle kuin asetuksen säännöksissä mennään. Näistä asioista meidän olisi pitänyt säätää asetuksen yhteydessä, joten olen taipuvainen sanomaan "ei" näille tarkistuksille."@fi5
"Madame la Présidente, nous achevons provisoirement cette semaine l’examen par le Parlement européen du règlement sur la "transparence des activités". En termes techniques, il s’agit du règlement "relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission", mais dans la langue de tous les jours, il a reçu un autre nom. Au mois de mai, après plusieurs mois de longues négociations avec le Conseil et la Commission, nous avons pu conclure de manière positive le contenu de ce règlement. Pour moi personnellement, ce fut un moment très important parce que je me suis engagée depuis des années pour une plus grande transparence dans l’Union européenne. Une dernière observation, Madame la Présidente : ce règlement et cette modification de notre règlement intérieur sont très importants, parce qu’ils procurent à nos concitoyens un accès plus large aux documents internes de notre Parlement et de l’Union européenne tout entière, en améliorant ainsi la transparence. La confiance des citoyens s’accroîtra par le fait même et cela nous viendra bien à point. C’est une bonne chose et j’espère que nous approuverons ce règlement mardi. D’après le règlement, chacune des institutions, Commission, Conseil et Parlement, doit faire le nécessaire pour qu’avant le 3 décembre, le règlement soit transposé dans son propre règlement, dans les dispositions spécifiques organisant leur travail, ainsi que dans les ordres du jour de leurs réunions. Pour notre Parlement, cela signifiait que nous devions passer en revue notre règlement intérieur afin de vérifier s’il fallait encore y apporter des améliorations. Nous avons souvent l’impression que ce sont la Commission et le Conseil qui laissent à désirer sur ce plan, mais nous avons constaté que notre propre règlement pourrait faire l’objet de quelques adaptations. Madame la Présidente, quand je dis "nous", je veux expressément impliquer mon collègue rapporteur, M. Cashman, avec lequel j’ai étroitement travaillé. L’évaluation a été faite en commission des affaires constitutionnelles, mais aussi en commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures. C’est logique, puisque, dans une phase antérieure, les deux commissions ont travaillé ensemble. Je remercie sincèrement mon collègue, M. Cashman, pour la manière constructive dont nous avons toujours pu nous concerter. Quelles sont les propositions d’adaptation de notre règlement pour lesquelles nous demandons votre soutien ? Il s’agit en premier lieu du droit de tous les citoyens résidant dans l’Union européenne, donc également des ressortissants de pays tiers, d’accéder aux documents du Parlement européen. Ce droit existait bien pour les citoyens européens, mais pas pour les citoyens originaires de pays tiers bien qu’ils fussent inscrits aux registres de la population dans l’Union européenne. Sur ce point, une extension s’impose pour combler cette lacune. Ceci correspond d’ailleurs à la loi dite "Freedom of Information Act" des États-Unis. Nous ne proposons donc rien d’extraordinaire. Le deuxième point concerne la définition des documents entrant en considération pour un accès public. Celle-ci doit, selon le règlement, être formulée de manière plus large que ce n’est le cas dans notre règlement actuel. Elle doit englober tous les documents parlementaires, donc aussi les documents préparatoires, tels que les documents de travail des rapporteurs ou des délégations parlementaires. N’en font pas partie les correspondances personnelles des parlementaires ou les documents internes des groupes, parce que ceux-ci ne constituent pas des documents parlementaires officiels. Des arrêts de la Cour de justice européenne existent à ce sujet et il faut évidemment que nous les respections. La troisième exigence du règlement, à laquelle notre règlement intérieur ne satisfait pas, concerne l’obligation d’enregistrer tous les documents accessibles publiquement en prévoyant l’identification effective dans ce registre de tous les documents au moyen de leur nom et de leur numéro. Ce registre doit en outre être disponible et consultable sur Internet. Cela nécessitera quelques efforts et c’est la raison pour laquelle les institutions se sont vues octroyer un délai jusqu’au mois de juin pour concrétiser ces adaptations. Souhaitons bon courage à notre équipe et au secrétaire général suppléant pour accomplir cette tâche, car cela représente un sacré boulot de mettre toutes ces choses en place. Nous aurons l’occasion de contrôler en juin si tout est en ordre. Une quatrième exigence à laquelle notre règlement actuel ne répond pas concerne la publicité des procès-verbaux du Bureau du Parlement. Ceci ne doit pas constituer un sérieux problème, puisque les procès-verbaux deviennent de toute façon publics après un certain temps. Cette obligation ne figurait pas dans notre règlement et il s’agit seulement de l’y introduire. Ma recommandation à ce propos serait de publier ces documents plus rapidement encore que ce n’est le cas actuellement. Tout le Parlement sait du reste dès l’après-midi suivant la réunion ce qui y a été débattu. Un cinquième point encore, Madame la Présidente. Nous connaissons au sein de notre Parlement le phénomène des réunions à huis clos lorsque des points délicats sont à l’ordre du jour. Notre proposition est de maintenir ces réunions à huis clos, mais d’en adapter les procès-verbaux au regard des dispositions des articles 4 et 9 du règlement. Tout ce qui n’y est pas visé doit être publié. Ceci amènera, c’est mon espoir, les commissions à ne pas déclarer inutilement le huis clos lors de leurs réunions. Le dernier point concerne la concertation entre la Commission, le Conseil et le Parlement en cas de différends. Le Parlement doit prendre part à cette concertation et il nous paraît que la meilleure solution soit de nommer spécialement à cet effet un Vice-président du Parlement européen. Nous souhaitons que cela soit stipulé dans le règlement de telle sorte qu’apparaisse clairement qui est responsable. Voilà, Madame la Présidente, pour ce qui est des principales adaptations à apporter à notre règlement. Lors du vote final, la commission des affaires constitutionnelles soutenait en grande majorité ces amendements. Ils ne sont pas très nombreux et je crois donc que nous pourrions parvenir ici aussi à une bonne conclusion. Quatre amendements ont été déposés, l’un par mon groupe et les trois autres par les Verts. En tant que rapporteur, celui qui a été introduit par mon groupe ne me pose pas de problème particulier. Quant à ceux des Verts, il faut que nous les analysions de près, car cela n’aurait aucun sens d’aller plus loin que ce qu’imposent les dispositions du règlement. Dans ce cas, nous aurions dû régler ces questions lors de l’élaboration du règlement, c’est pourquoi je suis tentée de dire non à ces propositions d’amendements."@fr6
"Signora Presidente, questa settimana al Parlamento europeo si conclude in via preliminare il dossier relativo al regolamento "trasparenza dell'amministrazione". In termini tecnici detto regolamento reca il nome "accesso ai documenti", ma nel linguaggio comune viene chiamato in altro modo. A maggio, dopo mesi di negoziati con Consiglio e Commissione, abbiamo concluso il regolamento con un contenuto positivo. Personalmente è stato per me un momento importante, dato che per anni mi sono adoperata per aumentare la trasparenza nell'Unione europea. Signora Presidente, un'ultima cosa, il presente regolamento e la relativa modifica del nostro Regolamento interno sono molto importanti in quanto garantirebbero ai nostri cittadini un maggiore accesso ai documenti interni del Parlamento e di tutta l'Unione europea, con un aumento della trasparenza. Anche la fiducia dei cittadini aumenterà, un aspetto di cui abbiamo un grande bisogno. E' una conseguenza positiva e pertanto spero che martedì approveremo questo regolamento. Secondo il regolamento, tutte le Istituzioni, Commissione, Consiglio e Parlamento, sono tenute a recepire il regolamento entro il 3 dicembre nei loro regolamenti interni, nelle disposizioni di lavoro e negli ordini delle riunioni. Per il nostro Parlamento ciò implicava l’obbligo di analizzare il nostro Regolamento interno per controllare se fossero necessari ulteriori miglioramenti. Spesso abbiamo la sensazione che siano Commissione e Consiglio ad essere negligenti in materia, tuttavia abbiamo constatato che anche nel nostro Regolamento interno si potrebbero apportare alcune migliorie. Signora Presidente, quando dico "noi" intendo espressamente includere anche il mio co-relatore, onorevole Cashman con cui ho collaborato strettamente. Il dossier è stato analizzato in commissione affari costituzionali, e anche nella commissione per le libertà pubbliche e diritti dei cittadini, la giustiziai e gli affari interni il che è logico, dato che anche in una fase precedente ambedue le commissioni hanno collaborato. Ringrazio l'onorevole Cashman per il modo costruttivo con cui ci siamo sempre consultati. Vediamo ora quali sono gli emendamenti che proponiamo al nostro Regolamento interno per cui chiediamo il vostro sostegno. Innanzi tutto il diritto di tutti i cittadini dell'Unione europea, quindi anche dei cittadini di paesi terzi, di avere accesso ai documenti del Parlamento europeo. Tale diritto era già stato stipulato per i cittadini europei, ma non per i cittadini di paesi terzi registrati nell'UE. Su questo punto occorre dunque un ampliamento che non era ancora previsto. Del resto ciò corrisponde al degli Stati Uniti. Quindi non stiamo facendo niente di speciale. Secondo punto, la definizione di documenti accessibili al pubblico ai sensi del regolamento deve essere più ampia rispetto alla definizione contenuta nell'attuale Regolamento interno. Devono rientrare in tale definizione tutti i documenti parlamentari e anche i documenti di preparazione, quali i documenti di lavoro dei relatori o delle delegazioni parlamentari. Non vi rientra invece la corrispondenza personale dei parlamentari o i documenti interni di tutti i gruppi, dato che non sono documenti ufficiali del Parlamento. In proposito esistono sentenze della Corte di Giustizia europea che ovviamente dobbiamo e vogliamo rispettare. Il terzo requisito contenuto nel regolamento, non previsto nel nostro Regolamento interno, è la registrazione di tutti i documenti con indicazione effettiva del nome e del numero di tutti i documenti. Detto registro deve inoltre essere disponibile e consultabile su Internet, il che richiederà notevoli sforzi e pertanto le Istituzioni hanno tempo fino a giugno per ottemperare a questo obbligo. Al nostro team e al vicesegretario generale auguriamo buona fortuna nella esecuzione di questo compito, dato che sarà un lavoro mastodontico. A giugno controlleremo se le cose saranno a posto. Un quarto requisito, anch'esso non previsto dal nostro attuale Regolamento interno, è l'accessibilità del pubblico ai verbali dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento. Non credo che costituisca un grosso problema, dato che dopo un certo lasso di tempo i verbali già ora diventano di dominio pubblico. Solo che non era obbligatorio ai sensi del nostro Regolamento interno, pertanto adesso occorre inserirvi detto obbligo. Il mio parere, d’altro canto, sarebbe di pubblicare i verbali un po' prima di quanto non succeda adesso, dato che il pomeriggio successivo alla seduta plenaria, tutto il Parlamento sa di cosa abbiamo parlato. E poi il quinto punto, signora Presidente. Nel nostro Parlamento conosciamo anche il fenomeno delle riunioni a porte chiuse, nel caso in cui si debba discutere di punti delicati. La nostra proposta è di permettere che tali riunioni si tengano a porte chiuse, ma di verificarne i verbali ai sensi degli articoli 4 e 9 del regolamento. Tutto ciò che non rientra nel campo di questi due articoli deve essere pubblicato insieme ai verbali. Ciò spero che induca le commissioni a non tenere riunioni a porte chiuse se non è strettamente necessario. L'ultimo punto riguarda le consultazioni fra Commissione, Consiglio e Parlamento in caso di controversie. Il Parlamento deve partecipare alle consultazioni e la cosa migliore ci pare sia incaricare di questo un vicepresidente del Parlamento europeo. Vogliamo che anche questo sia contenuto nel Regolamento interno, affinché sia chiaro chi è responsabile. Signor Presidente, queste sono le principali modifiche al nostro Regolamento. Al momento della votazione finale la grande maggioranza della commissione affari costituzionali si è schierata a favore di detti emendamenti. Non sono molti e penso quindi che si possa giungere a una conclusione positiva. Sono stati presentati altri quattro emendamenti, uno del mio gruppo e tre del gruppo Verts/ALE. In qualità di relatrice l'emendamento del mio gruppo non mi crea problemi, quelli del gruppo Verts/ALE dobbiamo ancora analizzarli in modo approfondito, poiché non ha senso andare oltre le disposizioni del regolamento. Se volevamo qualcos'altro avremmo dovuto metterlo nel regolamento, e quindi tenderei a votare contro tali emendamenti."@it9
". Madam President, this week marks the provisional end of the discussion on the ‘public access to Parliament documents’ Regulation. Technically, this Regulation is entitled ‘access to documents’, but it ended up with a different name in the vernacular. In May, after months of negotiations with the Council and Commission, we were able to bring the Regulation to a successful end. This was an important moment for me personally, because I have fought for more transparency in the European Union for years. On a final note, this Regulation and change to our Rules of Procedure are very important because they grant our citizens more access to internal documents of our Parliament and of the entire European Union, which improves transparency. Public confidence, which is very much needed, will also increase as a result. I welcome this and that is why I hope that we can approve these Rules of Procedure on Tuesday. According to the Resolution, each of the institutions, namely the Commission, the Council and Parliament, must ensure that the Regulation has been incorporated in the institutions’ own rules of procedure, work instructions and meeting procedures by 3 December. For our Parliament, this meant that we needed to check out our Rules of Procedure to establish whether more improvements were needed. We often feel that the Commission and the Council fail to come up to the mark in this area, but we have noted that there is room for improvement in one or two areas in our Rules of Procedures too. When I use the word ‘we’, I would like to make it clear that I also want to include my fellow rapporteur, Mr Cashman, with whom I have worked closely. The assessment was made in the Committee on Constitutional Affairs, but also in the Committee on Citizens’ Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs. That is logical because both committees had worked together before. I thank Mr Cashman very much for the constructive manner in which we have always managed to enter into consultation. So what are the proposed changes to our Rules of Procedure for which we are asking your backing? First of all, what matters is the right of all citizens in the European Union, in other words, including those of third countries, to access EP documents. That right may have been in place for European citizens, but this was not the case for citizens from third countries registered in the EU. On that score, therefore, we need to broaden the scope. Moreover, this corresponds to the ‘Freedom of Information Act’ of the United States. We are therefore not doing anything out of the ordinary. Secondly, the definition of documents which are eligible for access must, according to the Regulation, be widened compared to the current Rules of Procedure. It should include all parliamentary documents, including the preparatory documents, such as working documents by rapporteurs or by parliamentary delegations. There is no need to include MEPs’ personal correspondence or the groups’ internal documents, because these are not official parliamentary documents. The European Court of Justice has made statements to this effect, which we should, and want to, observe, of course. The third requirement in the Regulation for which our Rules of Procedure do not provide, is the requirement to register all public documents and to include all documents by name and number in this registration. Furthermore, this registration must be available and accessible on the Internet. That will require the necessary efforts to be made and that is why the institutions have until June to achieve this. We must wish our team and the deputy Secretary-General all the best for this task, for it is quite a job to organise the whole system. We will have a look in June to see whether everything has turned out well. A fourth requirement for which our present Parliament does not provide, is access to the Minutes of the Parliament’s Bureau. That cannot be such a big problem because these Minutes become public after a certain time anyway. The only difference is that our Rules of Procedure did not make it compulsory before, and now this obligation has to be stipulated in the Rules of Procedure. In fact, my advice would be to publish those Minutes even earlier than is now the case. After all, our entire Parliament knows what is being discussed the afternoon after the meeting anyway. Fifthly, we still maintain the system of closed meetings in our Parliament when delicate matters are discussed. Our proposal is to leave those meetings but to verify the Minutes against Articles 4 and 9 of the Regulation. Anything which does not fall within this must be made public via the Minutes. I hope that this could persuade the committees not to have the meetings declared closed unnecessarily. The final point concerns the conciliation between the Commission, the Council and Parliament in the event of disputes. Parliament must be involved in the conciliation, and it appears to us to be the best solution if a Vice-President of the European Parliament were to be appointed especially for this purpose. We would also like to see this laid down in the Rules of Procedure so that it is clear who is responsible. This concludes the most important changes to our Rules of Procedure. At the final vote, the Committee on Constitutional Affairs backed these amendments by a large majority. There are not that many and I therefore believe that we can bring this to a good conclusion here as well. Four additional amendments have been tabled, including one by my group and three by the Greens. I do not have much of a problem with that of my group, but we should take another good look at those by the Greens, for it makes no sense to go beyond what is stipulated in the Regulation. As we should have dealt with this when we were discussing the Regulation, I am tempted to say no to these amendments."@lv10
". Senhora Presidente, esta semana tem lugar no Parlamento Europeu a conclusão provisória da apreciação do regulamento “abertura da administração”. Em termos técnicos, o regulamento chama-se “acesso aos documentos”, mas em linguagem popular adquiriu outra designação. Em Maio, após meses de negociações com o Conselho e a Comissão, anunciámos ter chegado a um acordo positivo sobre o regulamento. Para mim, pessoalmente, foi um momento importante, já que durante anos defendi uma maior transparência na União Europeia. Senhora Presidente, queria terminar dizendo que este regulamento e estas alterações ao nosso Regimento são muito importantes, uma vez que, graças a eles, os nossos cidadãos terão maior acesso a documentos internos do Parlamento Europeu e de toda a União Europeia, aumentando assim a transparência. Do mesmo modo, tais medidas aumentam a confiança dos cidadãos, o que nos pode ser útil. É algo de positivo, pelo que espero que, terça-feira, aprovemos este Regimento. Nos termos do regulamento, cada uma das instituições, a Comissão, o Conselho e o Parlamento, tem de assegurar até 3 de Dezembro a transposição deste regulamento para o respectivo regimento ou regulamento interno. No caso do Parlamento, isso significou termos de examinar o nosso Regimento a fim de apurar se eram necessários melhoramentos. Muitas vezes temos a impressão de que são a Comissão e o Conselho que apresentam mais insuficiências nesta matéria, mas determinámos que no nosso Regimento também podiam ser introduzidas algumas modificações. Senhor Presidente, quando digo “nós”, quero dizer, evidentemente, que também quero envolver aqui o meu colega relator, o senhor deputado Cashman, com quem mantive uma cooperação muito estreita. A apreciação teve lugar na Comissão dos Assuntos Constitucionais, mas também na Comissão das Liberdades e dos Direitos dos Cidadãos. É lógico, uma vez que já numa fase anterior as duas comissões tinham cooperado. Estou muito grata ao senhor deputado Cashman pelo modo construtivo como conseguimos sempre dialogar. Quais são então as alterações propostas ao nosso Regimento, para as quais solicitamos agora o vosso apoio? Em primeiro lugar, há a questão do direito de todos os cidadãos da União Europeia, logo também dos naturais de países terceiros, ao acesso a documentos do Parlamento Europeu. Esse direito existia para os nacionais europeus, mas não para os cidadãos de países terceiros registados na União Europeia. Sobre este ponto, é, pois, necessário um ajustamento que ainda não existia. De resto, tal modificação está em sintonia com o “Freedom of Information Act” dos Estados Unidos. Não estamos, portanto, a fazer nada de especial quanto a este aspecto. Segundo ponto, a definição de documentos acessíveis ao público deve, nos termos do regulamento, ter um âmbito mais alargado do que no Regimento actual. Deve abranger todos os documentos parlamentares, logo também os documentos preparatórios, tais como documentos de trabalho dos relatores ou das delegações parlamentares. O que não é abrangido é a correspondência privada dos deputados ao Parlamento Europeu e os documentos internos dos grupos políticos, uma vez que esses não são documentos parlamentares oficiais. Sobre este ponto há acórdãos do Tribunal de Justiça que, naturalmente, temos de respeitar e queremos respeitar. A terceira exigência do regulamento não prevista no nosso Regimento é a criação de um registo de todos os documentos públicos, o qual deverá incluir efectivamente todos os documentos, catalogados por designação e número. Além disso, o registo deve estar disponível na Internet e ser consultável. Isso exigirá determinados esforços, pelo que as Instituições dispõem de um prazo que corre até Junho para concretizarem tais medidas. Cabe-nos desejar à equipa do Secretário-Geral Adjunto a maior determinação na execução de tal tarefa, já que é necessário muito trabalho para acertar todos os pontos. Em Junho verificaremos se tudo está correcto. Um quarto requisito não previsto no nosso actual Regimento é o carácter público das actas da Mesa do Parlamento. Não deverá constituir grande problema, uma vez que já actualmente essas actas são tornadas públicas ao fim de determinado período de tempo. Só que, nos termos do Regimento, tal não é obrigatório, e agora essa obrigação tem de ficar explicitamente consignada no Regimento. Em minha opinião, essas actas deveriam ser publicadas mais cedo do que actualmente acontece. De resto, na tarde a seguir à reunião já todo o Parlamento sabe o que foi discutido. Chegamos ao quinto ponto, Senhora Presidente. No nosso Parlamento também há o fenómeno das reuniões à porta fechada, sempre que da ordem do dia constam assuntos delicados. A nossa proposta é no sentido de manter essas reuniões à porta fechada, mas de apreciar as actas à luz dos artigos 4º e 9º do regulamento. Tudo o que não for abrangido por esses artigos deve ser publicado nas actas. Isso poderá fazer, assim espero, com que as comissões só efectuem reuniões à porta fechada quando tal for necessário. O último ponto diz respeito à concertação entre a Comissão, o Conselho e o Parlamento em caso de diferendo. O Parlamento deve ser parte nessa concertação, e o melhor parece-me ser designar um vice-presidente especialmente para esse efeito. Queremos também que isto fique estabelecido no Regimento, por forma a saber-se com clareza quem é responsável. Senhora Presidente, estas são, por enquanto, as modificações mais importantes do Regimento. Na votação final, a Comissão dos Assuntos Constitucionais apoiou por grande maioria estas alterações. Não são muitas, e penso, portanto, que podemos chegar a uma boa solução. Foram apresentadas mais quatro alterações, uma do meu grupo político e três do Grupo dos Verdes. Enquanto relatora, a alteração apresentada pelo meu grupo não me coloca grandes problemas. Quanto às dos Verdes, teremos ainda de as estudar bem, já que não tem sentido ir além das disposições do regulamento. Ou então deveríamos ter resolvido esses aspectos a nível do regulamento, pelo que me inclino para rejeitar tais alterações."@pt11
"Fru talman! Den här veckan avslutar Europaparlamentet tills vidare behandlingen av förordningen om ”insyn i den offentliga förvaltningen”. I tekniska termer heter förordningen ”access to documents”, men i folkmun har den fått ett annat namn. I maj kunde vi, efter månadslånga förhandlingar med rådet och kommissionen, färdigställa förordningen med ett positivt innehåll. För mig personligen var det ett viktigt ögonblick, för jag har under flera års tid arbetat för en större öppenhet i Europeiska unionen. Fru talman! Några sista ord, denna förordning och de här ändringarna i vår arbetsordning är oerhört viktiga eftersom våra medborgare därigenom får större tillgång till interna dokument från parlamentet och hela Europeiska unionen, vilket bidrar till en ökad öppenhet. Därmed ökar också medborgarnas förtroende och det kan vi behöva. Det är något som är bra och jag hoppas att vi kan godkänna den här arbetsordningen på tisdag. Enligt förordningen måste samtliga institutioner, kommissionen, rådet och parlamentet se till att förordningen har genomförts i de egna arbetsordningarna, i arbetsföreskrifterna och i sammanträdesordningarna före den 3 december. För vårt parlament innebar det att vi var tvungna att syna vår egen arbetsordning för att undersöka om några förbättringar var nödvändiga. Ofta har vi en känsla av att det är kommissionen och rådet som kommer tillkorta på det här området, men vi har kunnat konstatera att även i vår egen arbetsordning skulle det kunna ändras ytterligare ett och annat. Fru talman! När jag talar om ”vi” så vill jag understryka att jag vill inbegripa min medföredragande Cashman som jag har arbetat nära samman med. Bedömningen har gjorts i utskottet för konstitutionella frågor, men också i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Det är logiskt eftersom dessa båda utskott har samarbetat i ett tidigare stadium. Jag tackar kollega Cashman för det konstruktiva sätt på vilket vi kunnat föra dessa överläggningar. Vilka är nu de föreslagna ändringarna i arbetsordningen som vi begär ert stöd för? Det rör sig i första hand om alla europeiska medborgares rätt, således också medborgare från tredjeländer, att få tillgång till dokument från Europaparlamentet. Den rätten fanns redan tidigare för europeiska medborgare, men inte för inom EU bosatta personer från tredjeländer. På den punkten behövs alltså en utvidgning. Detta stämmer för övrigt överens med Förenta staternas ”Freedom of Information Act”. Det rör sig alltså inte om någon extraordinär åtgärd. För det andra måste definitionen av dokument som kan tillgås av allmänheten i enlighet med förordningen ges en bredare beskrivning än i den nuvarande arbetsordningen. Det måste handla om alla parlamentariska dokument, alltså även om förberedande dokument som exempelvis arbetsdokument från föredraganden eller parlamentariska delegationer. Vad som inte hör hit är parlamentsledamöternas personliga korrespondens eller gruppernas interna dokument, eftersom de inte är några officiella parlamentariska dokument. EG-domstolen har uttalat sig om detta och det måste och vill vi naturligtvis respektera. Det tredje kravet i förordningen som vår arbetsordning inte uppfyller är kravet på att börja registrera alla offentliga dokument och att registrera alla dokument med namn och nummer. Registreringen måste dessutom finnas tillgänglig på Internet och vara möjlig att öppna. Det kommer att kräva vissa ansträngningar och därför har institutionerna fått tid på sig fram till juni för att genomföra detta. Vi får önska vår grupp med den ställföreträdande generalsekreteraren lycka till med den här uppgiften, för det är fortfarande mycket som måste göras. I juni kommer vi att kontrollera om allting är i sin ordning. Ett fjärde krav som vår arbetsordning inte uppfyller är tillgången till protokollen från parlamentets presidium. Det kan inte vara något större problem eftersom de protokollen ändå blir tillgängliga efter en tid. Enligt vår arbetsordning var det emellertid inte en skyldighet att göra dessa dokument tillgängliga, och den skyldigheten måste nu alltså innefattas i arbetsordningen. Mitt råd vore för övrigt att offentliggöra dessa protokoll ännu tidigare än vad som nu är fallet. Eftermiddagen efter mötet vet ju hela parlamentet ändå vad som har diskuterats. Och så till den femte punkten, fru talman. I vårt parlament förekommer det att sammanträden äger rum bakom stängda dörrar när känsliga ärenden står på föredragningslistan. Vårt förslag är att även fortsättningsvis låta dessa sammanträden äga rum bakom stängda dörrar, men att kontrollera protokollen i enlighet med artikel 4 och 9 i förordningen. Allt som inte omfattas av dessa måste offentliggöras i protokollen. Det kan, hoppas jag, bidra till att utskotten inte sammanträder bakom stängda dörrar i onödan. Den sista punkten gäller överläggningar mellan kommission, råd och parlament vid tvister. Parlamentet skall vara delaktigt i överläggningarna och vi anser att det bästa vore att utse en vice talman från parlamentet särskilt för detta. Vi vill också att detta slås fast i arbetsordningen, så att det framgår tydligt vem ansvaret ligger hos. Fru talman! Så långt alltså de viktigaste ändringarna i vår arbetsordning. I slutomröstningen stod en stor majoritet i utskottet för konstitutionella frågor bakom dessa ändringsförslag. Det är inte så många och jag tror alltså att vi kommer att kunna avrunda det här på ett tillfredsställande vis. Ytterligare fyra ändringsförslag har lämnats in, ett från min grupp och tre från Gruppen De gröna. I fråga om ändringsförslaget från min grupp har jag som föredragande inga större invändningar. Ändringsförslagen från Gruppen De gröna måste vi titta närmare på, för det är meningslöst att gå längre än föreskrifterna i förordningen. Det borde vi i så fall ha åtgärdat i förordningen, och därför är jag böjd att säga nej till de ändringsförslagen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph