Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-11-12-Speech-1-050"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011112.4.1-050"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με ιδιαίτερη ανησυχία μαθαίνουμε ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ετοιμάζει επειγόντως νόμο που θα επιτρέπει την επ’ αόριστο κράτηση υπόπτων για τρομοκρατία. Μαθαίνουμε ακόμα ότι έχει την πρόθεση να αποσυρθεί από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία απαγορεύει την κράτηση χωρίς δίκη. Η εξέλιξη αυτή, μαζί με τον πρόσφατο αντιτρομοκρατικό νόμο που ψηφίστηκε από το Κογκρέσσο των Ηνωμένων Πολιτειών και παρέχει επίσης εκτεταμένες δυνατότητες κράτησης, αλλά και τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ένταλμα σύλληψης, ορισμός τρομοκρατίας, ενίσχυση αστυνομικής συνεργασίας) είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Επιβεβαιώνει δυστυχώς τις εκτιμήσεις μας ότι η αποτρόπαια επίθεση της 11ης Σεπτέμβρη χρησιμοποιείται από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις όχι μόνο για να τακτοποιήσουν λογαριασμούς στο διεθνή χώρο αλλά και για να κατατροπώσουν τον εσωτερικό εχθρό, να χτυπήσουν τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα. Είναι ενθαρρυντικό όμως ότι η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών, αλλά και πολλοί αμερικανικοί, βρετανικοί και άλλοι οργανισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταδίκασαν έντονα τέτοιες ενέργειες. Πράγματι, μόνο οι λαϊκές αντιδράσεις, μόνο το ενωμένο λαϊκό κίνημα μπορούν να ακυρώσουν στην πράξη τέτοιους νόμους και να αποτρέψουν την διάδοσή τους σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, mine damer og herrer, det er med største bekymring, vi hører, at regeringen i Det Forenede Kongerige arbejder på højtryk med at forberede en lov, som giver mulighed for at tilbageholde folk, der mistænkes for terrorisme, på ubestemt tid. Vi hører også, at den ligefrem agter at trække sig ud af den europæiske menneskerettighedskonvention, som forbyder fængsling uden dom. Sammen med den antiterrorlov, som blev vedtaget for nylig af USA's Kongres, og som giver vide muligheder for tilbageholdelse, er dette en meget farlig udvikling, og det samme gælder EU's planer (arrestordre, definition af terrorisme, styrkelse af politisamarbejdet). Det bekræfter desværre vores formodninger om, at det grufulde angreb den 11. september bruges af de imperialistiske kræfter ikke kun til at gøre et regnskab op på det internationale område, men også til at besejre den indre fjende og ramme de personlige og kollektive rettigheder. Imidlertid er det opmuntrende, at den amerikanske borgerrettighedsorganisation, sammen med mange andre amerikanske, britiske og andre menneskerettighedsorganisationer, tager stærkt afstand fra disse handlinger. De folkelige bevægelser, en forenet folkelig bevægelse, er i virkeligheden det eneste, som kan ophæve sådanne love og hindre, at de spredes på hele det europæiske kontinent."@da1
"Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit großer Besorgnis haben wir erfahren, dass die Regierung des Vereinigten Königreichs ein Dringlichkeitsgesetz vorbereitet, mit dem die zeitlich unbegrenzte Inhaftierung von des Terrorismus Verdächtigen ermöglicht wird. Es soll außerdem die Absicht bestehen, sich aus der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten zurückzuziehen, die eine Inhaftierung ohne Gerichtsverfahren untersagt. Diese Entwicklung ist im Zusammenhang mit dem kürzlich vom US-Kongress verabschiedeten Antiterrorgesetz, das u. a. erweiterte Möglichkeiten der Inhaftierung vorsieht, aber auch im Hinblick auf die Pläne der Europäischen Union (Haftbefehl, Definition des Terrorismus, verstärkte polizeiliche Zusammenarbeit) besonders gefährlich. Sie bestätigt leider unsere Einschätzung, dass der verabscheuungswürdige Anschlag vom 11. September von den imperialistischen Mächten nicht nur dazu benutzt wird, um Rechnungen auf internationaler Ebene zu begleichen, sondern auch, um den Feind im Innern zu zerschlagen und die persönlichen und kollektiven Rechte einzuschränken. Es ist jedoch ermutigend, dass die Amerikanische Vereinigung für Bürgerliche Freiheiten ebenso wie viele amerikanische, britische und andere Menschenrechtsorganisationen diese Schritte scharf verurteilt haben. Denn nur der Widerstand der Völker, nur die vereinte Volksbewegung können solche Gesetze wirklich stoppen und ihre Verbreitung auf dem gesamten europäischen Kontinent verhindern."@de7
"Madam President, ladies and gentlemen, we were extremely worried to hear that the government of the United Kingdom is pushing through an emergency bill allowing terrorist suspects to be held indefinitely. We also hear that it intends to withdraw from the European Convention on Human Rights, which bans detention without trial. This development, coupled with the recent anti-terrorist law passed by the US Congress, which also grants extensive detention rights, and plans for the European Union (arrest warrant, definition of terrorism, reinforced police collaboration) is a highly dangerous development. Unfortunately, it confirms our reading that the appalling attack on 11 September is being used by the imperialist powers not just to settle international accounts but also to defeat the enemy within, by eroding individual and collective rights. However, it is encouraging that the American Civil Liberties Union and numerous American, British and other human rights organisations have condemned this action outright. In fact, only grass-roots reaction, only a united grass-roots movement can bring about the repeal of such laws and prevent them from spreading throughout the continent of Europe."@en3
"(EL) Señora Presidenta, señoras y señores colegas, nos inquieta especialmente la noticia de que el Gobierno del Reino Unido está preparando con urgencia una ley que permita recluir indefinidamente a los sospechosos de terrorismo. También nos hemos enterado de que tiene la intención de retirarse del Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos, que prohíbe dicha reclusión sin la celebración previa un juicio. Este hecho, junto con la ley antiterrorista votada por el Congreso de los Estados Unidos, que amplía las posibilidades de reclusión y los planes de la Unión Europea (orden de detención, definición de terrorismo, fomento de la cooperación policial) es especialmente peligroso. Por desgracia, viene a confirmar nuestra apreciación de que las fuerzas imperialistas están utilizando el horrible ataque del 11 de septiembre, no sólo para ajustar cuentas en el ámbito internacional, sino también para derrotar al enemigo interno, para asestar un golpe a los derechos individuales y colectivos. Sin embargo, es alentador que la Unión Americana para las Libertades Civiles, y muchas organizaciones americanas, británicas, y de otras nacionalidades, relacionadas con los derechos humanos, hayan condenado categóricamente tales acciones. Realmente, sólo las reacciones populares, sólo el movimiento popular unido pueden anular, en la práctica, leyes de este tipo y anular su difusión en todo el continente europeo."@es12
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olemme erityisen huolestuneita saamastamme tiedosta, jonka mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksessa valmistellaan kiireellisesti lakia, joka sallii terrorismista epäiltyjen henkilöiden pidättämisen ilman aikarajoituksia. On myös käynyt ilmi, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa suunnitellaan irtisanoutumista Euroopan ihmisoikeussopimuksesta, jossa kielletään kansalaisten pidättäminen ilman oikeudenkäyntiä. Edellä mainitun suuntauksen lisäksi erityisen vaarallisilta vaikuttavat sekä USA:n kongressissa äänestetty, pidätysoikeuksia laajentava terrorismin vastainen laki että Euroopan unionissa laaditut suunnitelmat (pidätysmääräys, terrorismin käsitettä koskeva määritelmä, poliisiyhteistyön vahvistaminen ). Valitettavasti tämä suuntaus vahvistaa sitä käsitystämme, että imperialistiset voimat hyödyntävät syyskuun 11. päivän julmaa iskua selvittääkseen välejä kansainvälisellä areenalla, mutta myös nujertaakseen sisäisen vastustajansa ja kaventaakseen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia oikeuksia. On kuitenkin ilahduttavaa, että niin American Civil Liberties Union kuin monet muutkin, muun muassa amerikkalaiset ja brittiläiset ihmisoikeusjärjestöt, tuomitsevat jyrkästi nämä toimet. Ainoastaan kansalaisten vastalauseet ja yhdistynyt kansalaisliike voivat käytännössä estää tämäntapaisten lakien käyttöönoton ja niiden leviämisen koko Euroopan mantereelle."@fi5
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Députés, nous apprenons avec grande inquiétude que le gouvernement du Royaume-Uni prépare en urgence une loi qui permettra la détention pour une durée indéfinie de personnes soupçonnées de terrorisme. Nous apprenons également qu’il a l’intention de se retirer de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit la détention arbitraire. Ce fait nouveau, ainsi que la récente loi antiterroriste qui a été votée par le Congrès des États-Unis et qui fournit également des possibilités étendues de détention, mais aussi les projets de l’Union européenne (mandat d’arrêt, définition du terrorisme, renforcement de la coopération policière), sont particulièrement dangereux. Ils confirment malheureusement notre analyse, à savoir que l’attentat du 11 septembre, qui aurait pu être déjoué, est utilisé par les puissances impérialistes non seulement pour régler leurs comptes sur la scène internationale mais aussi pour mettre en déroute l’ennemi intérieur et porter atteinte aux droits individuels et collectifs. Par contre, il est encourageant de voir que l’Union américaine des libertés politiques, mais aussi d’autres organismes américains, britanniques et autres de défense des droits de l’homme, ont condamné avec vigueur de telles actions. En fait, seuls les réactions populaires, seul le mouvement populaire unifié peuvent neutraliser de telles lois dans la pratique et empêcher qu’elles ne se propagent sur l’ensemble du continent européen."@fr6
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, è con particolare inquietudine che apprendiamo che il governo del Regno Unito sta preparando d’urgenza una legge per autorizzare il fermo a tempo indeterminato dei sospetti terroristi. Apprendiamo inoltre che intende ritirarsi dalla Convenzione europea sui diritti dell’uomo, che vieta la detenzione senza processo. Tale sviluppo, insieme alla legislazione antiterrorismo approvata dal Congresso degli Stati Uniti la quale prevede a sua volta detenzioni più facili, ma anche ai piani dell’Unione europea (mandato di cattura, definizione di terrorismo, rafforzamento della cooperazione di polizia), è altamente pericoloso. Conferma purtroppo la nostra valutazione: il ributtante attentato dell’11 settembre viene strumentalizzato dalle forze dell’imperialismo non solo per regolare i conti in sospeso sulla scena internazionale, ma anche per sbaragliare il nemico sul piano interno, andando a colpire i diritti individuali e collettivi. E’ però incoraggiante constatare che l’Associazione statunitense per i diritti dell’uomo, ma anche molte altre organizzazioni di difesa dei diritti umani americane, britanniche e di altri paesi hanno condannato senza riserve simili azioni. Soltanto le reazioni del popolo, soltanto il movimento popolare unito potranno invalidare di fatto simili legislazioni, sventandone il propagarsi all’intero continente europeo."@it9
"Madam President, ladies and gentlemen, we were extremely worried to hear that the government of the United Kingdom is pushing through an emergency bill allowing terrorist suspects to be held indefinitely. We also hear that it intends to withdraw from the European Convention on Human Rights, which bans detention without trial. This development, coupled with the recent anti-terrorist law passed by the US Congress, which also grants extensive detention rights, and plans for the European Union (arrest warrant, definition of terrorism, reinforced police collaboration) is a highly dangerous development. Unfortunately, it confirms our reading that the appalling attack on 11 September is being used by the imperialist powers not just to settle international accounts but also to defeat the enemy within, by eroding individual and collective rights. However, it is encouraging that the American Civil Liberties Union and numerous American, British and other human rights organisations have condemned this action outright. In fact, only grass-roots reaction, only a united grass-roots movement can bring about the repeal of such laws and prevent them from spreading throughout the continent of Europe."@lv10
"− Mevrouw de Voorzitter, geachte collega’s, tot onze grote ongerustheid hebben wij vernomen dat de regering van het Verenigd Koninkrijk in allerijl bezig is een wet op te stellen om verdachten van terrorisme voor onbeperkte tijd in hechtenis te kunnen nemen. Wij hebben eveneens vernomen dat het Verenigd Koninkrijk van plan is zich terug te trekken uit het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, op grond waarvan hechtenis zonder proces is verboden. Samen met de recentelijk door het Congres van de Verenigde Staten aangenomen antiterreurwetgeving −waarin eveneens ruime mogelijkheden voor inhechtenisneming zijn opgenomen −en de plannen van de Europese Unie − arrestatiebevel, definitie van terrorisme, versterkte politiële samenwerking −is dit een zeer gevaarlijke ontwikkeling. Helaas wordt onze veronderstelling bevestigd dat de verwerpelijke aanslagen van 11 september voor de imperialistische krachten een voorwendsel zijn om niet alleen een aantal internationale rekeningen te vereffenen maar ook de interne vijand uit de weg te ruimen en de individuele en collectieve rechten te verbrijzelen. Het is echter bemoedigend dat de Amerikaanse vereniging voor politieke vrijheden, evenals talloze Amerikaanse, Britse en andere mensenrechtenorganisaties dergelijke daden hebben veroordeeld. Alleen het verzet van het volk, alleen een eendrachtige volksbeweging kan de toepassing van dergelijke wetten in de praktijk een halt toeroepen en de verspreiding ervan op het Europees vasteland tegengaan."@nl2
"Senhora Presidente, colegas, foi com especial inquietação que tivemos conhecimento de que o Governo do Reino Unido está a preparar uma lei com carácter de urgência que vai permitir a detenção, por tempo indeterminado, de pessoas suspeitas de terrorismo. Tivemos ainda conhecimento de que o mesmo Governo tenciona retirar-se da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a qual proíbe a detenção sem culpa formada. Este desenvolvimento, juntamente com a lei antiterrorista recentemente votada pelo Congresso dos Estados Unidos que permite também amplas possibilidades de efectuar detenções, bem como os projectos da União Europeia (mandado de prisão, definição de terrorismo, reforço da cooperação policial) é particularmente perigoso. Confirma infelizmente as nossas avaliações de que o abominável atentado de 11 de Setembro é utilizado pelas potências imperialistas não só para um acerto de contas a nível internacional, mas também para aniquilar o inimigo interno, para atacar os direitos individuais e colectivos. Mas é animador o facto de a Associação Americana das Liberdades Públicas e muitas organizações americanas, britânicas e outras que defendem os direitos humanos condenarem vivamente essas acções. Com efeito, só as reacções populares, só o movimento popular unido, podem anular na prática essas leis e impedir que se estendam a todo o continente europeu."@pt11
"Fru talman! Mina damer och herrar kolleger! Det är med särskild oro vi har fått veta att Förenade kungarikets regering brådskande förbereder en lag som skall tillåta att för terrorism misstänkta arresteras på obestämd tid. Vi har även fått veta att Förenade kungarikets regering har för avsikt att frångå Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna vilken förbjuder arrestering utan rättegång. Tillsammans med den av USA:s kongress nyligen antagna antiterroristlagen som också innehåller långt gående arresteringsmöjligheter samt Europeiska unionens planer (angående häktningsorder, definition av terrorism och förstärkt polissamarbete) är detta en utveckling som är synnerligen farlig. Tyvärr bekräftar utvecklingen vår bedömning att den avskyvärda attacken den 11 september används av de imperialistiska makterna inte bara för att göra upp räkningen på det internationella planet utan också för att övervinna den inhemska fienden och för att slå till mot individuella och kollektiva rättigheter. Det är dock uppmuntrande att såväl den amerikanska medborgarrättsrörelsen som många amerikaner och britter samt andra organisationer för mänskliga rättigheter med eftertryck har fördömt sådana handlingar. I själva verket är det bara reaktioner från folket och den enade folkliga rörelsen som verkligen kan upphäva sådana lagar och förhindra att de sprids över hela den europeiska kontinenten."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph