Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-10-25-Speech-4-104"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011025.1.4-104"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Nous avons voté en faveur du rapport "Ouverture et la démocratie dans le commerce international" pour affirmer notre exigence d'une réforme de l'Organisation mondiale du commerce dans le sens de la transparence et de l'équité (notamment pour le règlement des différends), ainsi que du renforcement du contrôle par les peuples. Mais à cet égard subsiste une double ambiguïté : au niveau européen et à celui de l'OMC. En ce qui concerne l'Union européenne, les réformes successives des traités ont pratiquement éliminé les parlements nationaux du contrôle et de la ratification de la politique commerciale commune. Le traité de Nice, en cours d'approbation, achève pratiquement le travail en les éliminant des négociations portant sur les services et la propriété intellectuelle. Or le Parlement européen ne prend le relais ni en droit ni en fait. Et de toute façon, même s'il obtenait un vrai droit de ratification le résultat final serait quand même un affaiblissement global du contrôle démocratique, en raison de l'élimination de tout pouvoir direct des démocraties nationales, les plus proches des peuples. Dans cette perspective, la proposition du Parlement européen que soit créée au sein de l'OMC une assemblée parlementaire consultative ressemble au début de la mise en place d'un étage supérieur de la dépossession. Cette assemblée risquerait en effet de légitimer un peu plus qu'on se passe de l'avis des démocraties nationales, et qu'on installe ainsi des "régulations" qui auront pour effet de les emprisonner encore plus. Il faudrait donc affirmer très clairement que l'assemblée consultative a pour but d'améliorer l'information, mais en aucun cas de se substituer, de quelque manière que ce soit, aux parlements nationaux. Pour nous, en effet, la première des "régulations" à retenir, c'est que chaque peuple, s'exprimant directement ou par son parlement national, a le droit de choisir son modèle de société et les lois qui s'appliquent chez lui."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vi har stemt for betænkningen om "åbenhed og demokrati inden for den internationale handel", idet vi ønsker at understrege kravet om en reform af Verdenshandelsorganisationen med henblik på gennemskuelighed og rimelighed (især når det gælder bilæggelse af tvister) samt styrkelse af den kontrol, der udøves af medlemsstaternes befolkninger. Hvad dette forhold angår, hersker der imidlertid uklarhed både på europæisk plan og i WTO-sammenhæng. Hvad angår EU, har successive reformer af traktaterne så godt som fjernet de nationale parlamenters beføjelser, når det gælder kontrol med og ratificering af den fælles handelspolitik. Nice-traktaten, som medlemsstaterne i øjeblikket er i færd med at ratificere, fuldender så at sige værket, idet de nationale parlamenter herefter fratages beføjelser i forbindelse med forhandlinger om tjenesteydelser og intellektuel ejendomsret. Europa-Parlamentet overtager imidlertid ikke de nationale parlamenters rolle, hverken i retlig forstand eller i praksis. Selv om Europa-Parlamentet fik tillagt en reel ret til ratificering, ville det endelige resultat under alle omstændigheder være en generel svækkelse af den demokratiske kontrol, eftersom de nationale demokratier, som er nærmest befolkningerne, fratages den direkte indflydelse på dette område. Set i dette perspektiv forekommer Europa-Parlamentets forslag om, at der inden for WTO's rammer etableres en rådgivende parlamentarisk forsamling, at være endnu et skridt i retning af fratagelse af rettigheder. Forsamlingen kan meget vel legitimere en forstærket tendens til at undlade at høre de nationale demokratier, ligesom den kan bidrage til en regulering, som yderligere binder de nationale demokratier. Det bør derfor klart understreges, at den rådgivende forsamling har til formål at forbedre informationsniveauet, men at den under ingen omstændigheder og på ingen måde skal træde i stedet for de nationale parlamenter. Efter vores opfattelse bør "reguleringen" først og fremmest sikre, at det enkelte folk får mulighed for at komme til orde, direkte eller gennem det nationale parlament, og ret til at vælge den samfundsmodel og de love, der skal finde anvendelse i det pågældende land."@da1
"Wir haben für den Bericht „Offenheit und Demokratie im Welthandel“ gestimmt, um unsere Forderung nach einer Reform der Welthandelsorganisation im Sinne von Transparenz und Gleichberechtigung (insbesondere bei der Beilegung von Streitigkeiten) sowie der Stärkung der Kontrolle durch die Völker zu bekräftigen. In dieser Hinsicht besteht jedoch nach wie vor ein doppelter Widerspruch: auf europäischer Ebene und auf der Ebene der WTO. Was die Europäische Union betrifft, so wurden durch die aufeinander folgenden Reformen der Verträge die nationalen Parlamente praktisch aus der Kontrolle und der Ratifizierung der gemeinsamen Handelspolitik hinausgedrängt. Der Vertrag von Nizza, zu dem derzeit das Genehmigungsverfahren läuft, vollendet sozusagen diese Arbeit, indem er sie aus den Verhandlungen über Dienstleistungen und das geistige Eigentum ausschließt. Das Europäische Parlament tritt dabei allerdings weder rechtlich noch de facto an ihre Stelle. Und selbst wenn ihm ein echtes Ratifizierungsrecht zuerkannt würde, wäre das Endergebnis dennoch eine Schwächung der demokratischen Kontrolle insgesamt, da jede direkte Gewalt der nationalen Demokratien, die den Völkern am nächsten stehen, ausgeklammert wird. Aus dieser Sicht erweckt der Vorschlag des Europäischen Parlaments, innerhalb der WTO eine Parlamentarische Versammlung mit beratender Funktion zu schaffen, den Eindruck, als sollte die Entrechtung noch ein Stück weiter getrieben werden. Diese Versammlung würde sicher als Legitimation dafür dienen, dass man sich über die Meinung der nationalen Demokratien hinwegsetzt und dass man auf diese Weise „Regelungen“ einführt, die sie noch mehr einengen. Man müsste also ganz klar herausstellen, dass die beratende Versammlung dem Ziel dient, die Information zu verbessern, in keinem Falle aber auf irgendeine Weise an die Stelle der nationalen Parlamente zu treten. Für uns wäre die wichtigste aller „Regelungen“, dass jedes Volk, das seinen Willen direkt oder über sein nationales Parlament bekundet, das Recht hat, sein Gesellschaftsmodell und die einschlägigen Gesetze selbst auszuwählen."@de7
"Ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης για το άνοιγμα και τη δημοκρατία στο διεθνές εμπόριο για να τονίσουμε το αίτημά μας για μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης (κυρίως όσον αφορά τον διακανονισμό των διαφορών), καθώς και για την ενδυνάμωση της δυνατότητας ελέγχου από το λαό. Σχετικά, όμως, υπάρχει μια διπλή αμφισημία: σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο ΠΟΕ. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις των συνθηκών στην ουσία απέκλεισαν τα εθνικά κοινοβούλια από τον έλεγχο και την επικύρωση της κοινής εμπορικής πολιτικής. Η υπό έγκριση Συνθήκη της Νίκαιας ολοκληρώνει ουσιαστικά αυτό το έργο αποκλείοντάς τα εθνικά κοινοβούλια από τις διαπραγματεύσεις που αφορούν τις υπηρεσίες και την πνευματική ιδιοκτησία. Από την άλλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν παίρνει τη σκυτάλη ούτε στο δίκαιο ούτε στην πράξη. Και, έτσι κι αλλιώς, ακόμη κι αν αποκτούσε πραγματικό δικαίωμα επικύρωσης, το τελικό αποτέλεσμα θα ήταν μια γενική αποδυνάμωση του δημοκρατικού ελέγχου, λόγω της αφαίρεσης κάθε άμεσης εξουσίας των εθνικών δημοκρατιών, που βρίσκονται πιο κοντά στο λαό. Σε αυτή την προοπτική, η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συσταθεί στους κόλπους του ΠΟΕ μια συμβουλευτική κοινοβουλευτική συνέλευση μοιάζει με τις απαρχές της καθιέρωσης ενός ανώτερου επιπέδου ιδιοποίησης. Μια τέτοια συνέλευση θα κινδύνευε στην πραγματικότητα να νομιμοποιήσει λίγο περισσότερο την αποσιώπηση της γνώμης των εθνικών δημοκρατιών, και την καθιέρωση, έτσι, “ρυθμίσεων” που αποτέλεσμα θα είχαν να τις φυλακίσουν ακόμη περισσότερο. Πρέπει, λοιπόν, να διακηρυχθεί σαφέστατα ότι η συμβουλευτική συνέλευση σκοπό έχει τη βελτίωση της ενημέρωσης, αλλά σε καμία περίπτωση την υποκατάσταση με οποιονδήποτε τρόπο των εθνικών κοινοβουλίων. Πράγματι, κατά την άποψή μας, η πρώτη “ρύθμιση” που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι κάθε λαός, είτε εκφράζεται απευθείας είτε μέσω του εθνικού του κοινοβουλίου, έχει το δικαίωμα να επιλέξει το μοντέλο της κοινωνίας του και τους νόμους που θα εφαρμοστούν σε αυτήν."@el8
". We voted in favour of the report on "Openness and democracy in international trade" in order to assert our demand for a reform of the World Trade Organisation towards greater transparency and fairness (especially in regard to the settlement of differences) and also the strengthening of control by the peoples. A double ambiguity, though, exists in this regard, both at European level and at the level of the WTO. As regards the European Union, successive reforms of the Treaties have practically excluded the national parliaments from control and ratification of the common trade policy. The Nice Treaty, which is currently in the process of being approved, effectively completes the work while excluding them from negotiations touching on services and intellectual property. Neither de jure nor de facto does the European Parliament take over, and in any case, even if it did gain a real right of ratification, the end result would still be the overall enfeeblement of democratic control, because of the abolition of any direct power on the part of national democracies, which are closest to the peoples. From this point of view, the European Parliament's proposal that a consultative parliamentary assembly should be created within the WTO looks like the beginning of work on another level of dispossession. Such an assembly would in fact risk giving greater legitimacy to the disregard of the opinions of national democracies, and the putting in place thereby of "regulations" the effect of which would be to confine them even more. There is then a need to assert most clearly that the objective of the consultative assembly is to improve information, but not under any circumstances to replace the national parliaments in any way. For us, in fact, the first of these "regulations" to retain, is that each and every people, expressing itself directly or through its national parliament, has the right to choose what kind of society it wants to be and what laws shall apply within it."@en3
"(FR) Hemos votado a favor del informe sobre “la apertura y la democracia en el comercio internacional” para reafirmar nuestra exigencia de una reforma de la Organización Mundial del Comercio en el sentido de una mayor transparencia y equidad (en particular en la resolución de diferencias), así como de un mayor control por parte de los pueblos. Pero a este respecto se mantiene una doble ambigüedad: en el ámbito europeo y en el de la OMC. En lo que se refiere a la Unión Europea, las reformas sucesivas de los Tratados han apartado prácticamente a los parlamentos nacionales del control y la ratificación de la política comercial común. El Tratado de Niza, en curso de aprobación, remata el trabajo al suprimirlos de las negociaciones sobre los servicios y la propiedad intelectual. Ahora bien, el Parlamento Europeo no ha tomado el relevo ni de hecho ni de derecho. Y en cualquier caso, aunque obtuviera un auténtico derecho de ratificación, el resultado final seguiría siendo un debilitamiento global del control democrático, debido a la eliminación de cualquier poder directo de las democracias nacionales, más próximas a los pueblos. Desde esta perspectiva, la propuesta del Parlamento Europeo de que se cree dentro de la OMC una asamblea parlamentaria consultiva parece el inicio de un escalón superior del desposeimiento. En efecto, esa asamblea podría legitimar un poco más que se pase de la opinión de las democracias nacionales, y que se instalen “regulaciones” que tengan por efecto encerrarlas aún más. Habría que afirmar, por tanto, muy claramente que la asamblea consultiva tiene por objetivo mejorar la información, pero en ningún caso sustituir, en modo alguno, a los parlamentos nacionales. Para nosotros, la primera “regulación” que hay que tener en cuenta es que cada pueblo, expresándose directamente o a través de su parlamento nacional, tiene derecho a elegir su modelo de sociedad y las leyes que se aplican en su país."@es12
"Äänestimme mietinnön puolesta, joka koskee kansainvälisen kaupan avautumista ja demokratiaa, vahvistaaksemme vaatimustamme, että Maailman kauppajärjestöä uudistetaan kohti avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta (erityisesti kiistojen ratkaisemiseksi) ja että kansojen harjoittamaa valvontamahdollisuutta lisätään. Mutta tässä suhteessa epäselvyyksiä näkyy kahdella tasolla: Euroopassa ja WTO:ssa. Euroopan unionin kohdalla perustamissopimusten perättäiset uudistukset ovat käytännöllisesti katsottuna riistäneet jäsenvaltioiden parlamenteilta mahdollisuuden yhteisen kauppapolitiikan valvontaan ja ratifiointiin. Hyväksymisvaiheessa olevassa Nizzan sopimuksessa tällainen kehityskulku viedään loppuun asti, kun parlamentit jätetään palveluita ja tekijänoikeuksia koskevien neuvotteluiden ulkopuolelle. Euroopan parlamentti ei kuitenkaan astu jäsenvaltioiden parlamenttien tilalle oikeudellisessa eikä konkreettisessa mielessä. Ja vaikka se saisikin todellisen ratifiointioikeuden, lopullinen tulos heikentäisi joka tapauksessa demokraattista valvontaa yleisesti ottaen sen vuoksi, että kaikkein lähimpänä kansaa olevilta kansallisilta demokratioilta poistetaan kokonaan niiden suora valta. Tässä mielessä Euroopan parlamentin ehdotus, että WTO:n piirissä luotaisiin parlamentaarinen kokous, jolla olisi kuulemisvaltuudet, on kuin alkusoittoa sille, että vallanriistosta tulee lopullista. Tämän kokouksen vaarana nimittäin on, että näin vahvistuisi vielä voimakkaammin ajatus, että ilman kansallisten demokratioiden mielipiteitä on mahdollista tulla toimeen, ja toisena vaarana on sellaisten sääntöjen luominen, jotka kahlehtisivat demokratioita yhä tiukemmin. Olisi siis syytä tuoda hyvin selkeästi esiin, että kuulemisvaltuudet saaneen kokouksen päämääränä on parantaa tietoa, mutta ei missään tapauksessa eikä millään tavalla korvata kansallisia parlamentteja. Meidän mielestämme ensimmäinen sääntö, joka täytyy pitää mielessä, on se, että jokaisella kansalla, ilmaiseepa se sitten itseään suoraan tai maansa parlamentin kautta, on oikeus valita yhteiskuntamallinsa ja maassa sovellettavat lait."@fi5
"Abbiamo votato a favore della relazione su “Apertura e democrazia nel commercio internazionale” per affermare la nostra esigenza di riformare l'Organizzazione mondiale del commercio nel senso di una maggiore trasparenza ed equità (specie nella composizione delle controversie), nonché di un maggiore controllo esercitato dai popoli. Ma a questo riguardo permane una duplice ambiguità, a livello europeo così come a livello di Organizzazione mondiale del commercio. Per quanto riguarda l'Unione europea, le varie riforme dei trattati hanno praticamente sottratto ai parlamenti nazionali il potere di controllo e di ratifica della politica commerciale comune. Il Trattato di Nizza poi, in corso di approvazione, completa il tutto, in quanto li esclude dai negoziati relativi ai servizi e alla proprietà intellettuale. Peccato che il Parlamento europeo non prenda il loro posto, né di diritto né di fatto. E comunque, anche ottenesse un effettivo diritto di ratifica, il risultato finale non potrebbe essere che un indebolimento complessivo del controllo democratico, essendo stato eliminato qualsiasi potere diretto esercitato dalle democrazie nazionali, le più vicine ai popoli. Stando così le cose, la proposta del Parlamento europeo di creare un'assemblea parlamentare consultiva all'interno dell'Organizzazione mondiale del commercio assomiglia tanto ad un ulteriore tentativo di esproprio, in quanto quest'ultima rischierebbe di legittimare ancor di più il disinteresse per le democrazie nazionali introducendo forme di regolamentazione il cui effetto sarebbe quello di ingabbiarle ulteriormente. Occorrerebbe quindi precisare con la massima chiarezza che l'assemblea consultiva ha come fine quello di migliorare l'informazione, e mai e in nessun modo quello di sostituirsi ai parlamenti nazionali. Per noi, in effetti, la prima forma di regolamentazione da privilegiare è che ogni popolo - attraverso un'espressione diretta o attraverso il suo parlamento nazionale - abbia il diritto di scegliere il proprio modello di società, nonché le leggi che intende applicare."@it9
". We voted in favour of the report on "Openness and democracy in international trade" in order to assert our demand for a reform of the World Trade Organisation towards greater transparency and fairness (especially in regard to the settlement of differences) and also the strengthening of control by the peoples. A double ambiguity, though, exists in this regard, both at European level and at the level of the WTO. As regards the European Union, successive reforms of the Treaties have practically excluded the national parliaments from control and ratification of the common trade policy. The Nice Treaty, which is currently in the process of being approved, effectively completes the work while excluding them from negotiations touching on services and intellectual property. Neither de jure nor de facto does the European Parliament take over, and in any case, even if it did gain a real right of ratification, the end result would still be the overall enfeeblement of democratic control, because of the abolition of any direct power on the part of national democracies, which are closest to the peoples. From this point of view, the European Parliament's proposal that a consultative parliamentary assembly should be created within the WTO looks like the beginning of work on another level of dispossession. Such an assembly would in fact risk giving greater legitimacy to the disregard of the opinions of national democracies, and the putting in place thereby of "regulations" the effect of which would be to confine them even more. There is then a need to assert most clearly that the objective of the consultative assembly is to improve information, but not under any circumstances to replace the national parliaments in any way. For us, in fact, the first of these "regulations" to retain, is that each and every people, expressing itself directly or through its national parliament, has the right to choose what kind of society it wants to be and what laws shall apply within it."@lv10
"Wij hebben voor het verslag over “openheid en democratie in de internationale handel” gestemd. Daarmee bevestigen wij onze eis van een hervorming van de Wereldhandelorganisatie in de richting van grotere transparantie en rechtvaardigheid (met name op het gebied van geschillenbeslechting) alsook van een sterkere controle door de volkeren. In dit opzicht is er echter sprake van dubbelzinnigheid op twee fronten: op Europees niveau en op het niveau van de WTO. Wat de Europese Unie betreft hebben de opeenvolgende hervormingen van de Verdragen de nationale parlementen bijna volledig buiten spel gezet als het gaat om de controle en ratificatie van het gemeenschappelijk handelsbeleid. Als klap op de vuurpijl sluit het Verdrag van Nice, waarvan het ratificatieproces gaande is, de parlementen ook uit van de onderhandelingen over de dienstensector en de intellectuele eigendom. Het Europees Parlement neemt de rol van de nationale parlementen echter niet over, noch in juridische noch in feitelijke zin. En hoe dan ook, zelfs als het Parlement een waar ratificatierecht zou verwerven, zou het eindresultaat toch een algehele verzwakking van de democratische controle zijn, doordat de nationale democratieën, die het dichtst bij de volkeren staan, iedere directe macht wordt ontnomen. Vanuit dit oogpunt dreigt het voorstel van het Parlement om binnen de WTO een raadgevende parlementaire vergadering op te richten te leiden tot het ontstaan van een nog hogere graad van machtsberoving. Deze vergadering zou namelijk wel eens als legitimatie kunnen dienen om nog minder rekening te houden met het standpunt van de nationale democratieën en “regelingen” in te voeren waardoor deze nog meer buitenspel worden gezet. Er moet dus heel duidelijk worden aangegeven dat de raadgevende vergadering tot doel heeft de informatie te verbeteren, maar in geen geval bedoeld is om de plaats in te nemen, op welke manier dan ook, van de nationale parlementen. Voor ons is de eerste “regeling” die moet worden aangenomen de bepaling dat ieder volk het recht heeft om zijn eigen samenlevingsmodel en zijn eigen wetten te kiezen, en wel via een directe volksraadpleging of via zijn nationaal parlement."@nl2
"Votámos a favor do relatório sobre a abertura e a democracia no comércio internacional para afirmarmos a nossa exigência de uma reforma da Organização Mundial do Comércio, no sentido da transparência e da equidade (nomeadamente no que se refere à resolução de diferendos), bem como do reforço do controlo pelos povos. Mas, a este respeito, subsiste uma dupla ambiguidade: ao nível europeu e a nível da OMC. No que se refere à União Europeia, as sucessivas reformas dos Tratados eliminaram praticamente o papel dos parlamentos nacionais em matéria de controlo e de ratificação da política comercial comum. O Tratado de Nice, cuja aprovação está em curso, acaba praticamente com esse papel, eliminando os referidos parlamentos das negociações que dizem respeito aos serviços e à propriedade intelectual. Ora, o Parlamento Europeu não os substitui, nem de direito, nem de facto, nesse papel. Seja como for, mesmo que este adquirisse um verdadeiro direito de ratificação, o resultado constituiria, ainda assim, um enfraquecimento global do controlo democrático, devido à eliminação de todo e qualquer poder directo das democracias nacionais, mais próximas dos povos. Nesta perspectiva, a proposta do Parlamento Europeu de que seja criada, no seio da OMC, uma assembleia parlamentar consultiva assemelha-se ao início da criação de um estádio superior de retirada de poderes. Com efeito, esta assembleia correria o risco de conferir um pouco mais de legitimidade ao facto de se ignorarem os pareceres das democracias nacionais e de se instalarem assim "regulações", que, como consequência, as aprisionarão ainda mais. É, por conseguinte, preciso afirmar muito claramente que a assembleia consultiva tem por objectivo melhorar a informação, porém, em caso algum, substituir-se, seja de que forma for, aos parlamentos nacionais. Efectivamente, para nós, a primeira das "regulações" a consagrar é a de que todos os povos, exprimindo-se directamente ou através do respectivo parlamento nacional, tenham o direito de escolher o seu modelo de sociedade e as leis que se aplicam no seu território."@pt11
"Vi röstade för betänkandet om "öppenhet och demokrati i internationell handel" för att bekräfta vårt krav på en reform av WTO när det gäller öppenhet och rättvisa (särskilt för lösningen av tvistemål), liksom kravet på kontroll för befolkningarna. Men i detta hänseende består en dubbel tvetydighet: på europeisk nivå och inom WTO. När det gäller Europeiska unionen har de på varandra följande reformerna av fördragen praktiskt taget uteslutit de nationella parlamenten från kontrollen och ratificeringen av den gemensamma handelspolitiken. Nicefördraget, som nu håller på att godkännas, lyckas praktiskt taget med att slutföra detta, genom att utesluta parlamenten från förhandlingarna om tjänster och immaterialrätt. Men Europaparlamentet tar varken över när det gäller juridik eller i praktiken. Och hur som helst skulle slutresultatet vara en allmän försvagning av den demokratiska kontrollen, även om parlamentet uppnådde en verklig ratificeringsrättighet, på grund av avskaffandet av alla direkta befogenheter för de nationella demokratierna, vilka står närmast befolkningarna. I detta perspektiv liknar Europaparlamentets förslag om att en rådgivande parlamentarisk församling skulle inrättas inom WTO inledningsvis inrättandet av en högre nivå av berövande. Denna församling skulle nämligen riskera att ännu litet mer berättiga att man klarar sig utan de nationella demokratiernas åsikt, och att man sålunda skulle införa "regler" vars konsekvenser skulle vara att begränsa de nationella demokratierna ytterligare. Vi måste alltså mycket tydligt bekräfta att syftet med den rådgivande församlingen är att förbättra informationen, men inte under några omständigheter att på något som helst sätt ersätta de nationella parlamenten. För oss är nämligen den främsta "regel" som man bör ta till sig att varje folk, som uttrycker sig direkt eller genom sitt nationella parlament, har rätten att välja vilken samhällsmodell och vilka lagar som skall tillämpas i landet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph