Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-10-25-Speech-4-092"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011025.1.4-092"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Le rapport Poos présente d'intéressantes réformes techniques pour permettre aux Conseils de mieux travailler "à cadre législatif constant", sans modifier les traités. Mais on est surpris de ne pas y trouver la réforme la plus évidente pour faciliter le travail du Conseil Affaires Générales (CAG), dont la surcharge constitue aujourd'hui le problème principal : le scinder en un Conseil Coordination Générale (organisation générale des travaux et questions institutionnelles) et un Conseil Affaires Étrangères, lequel serait évidemment purement intergouvernemental. Cette réforme simple et pratique ne reçoit pas l'aval des fédéralistes, car ils craignent qu'elle n'attire définitivement le Haut-Représentant pour la PESC du côté du nouveau Conseil Affaires Étrangères intergouvernemental, alors qu'ils veulent l'attirer, au contraire, dans le giron communautaire en le plaçant à la Commission, et en donnant à celle-ci, en même temps, des compétences de politique extérieure. Leur proposition n'est pas réaliste. Plus largement, le rapport Poos ne cherche pas à anticiper ce que sera l'Europe de demain et à en déduire comment le Conseil devrait évoluer. Ce sera une Europe aux pays membres nombreux et diversifiés, donc nécessairement une Europe de la géométrie variable. Pour la même raison, ce sera une Europe où la méthode communautaire sera souvent considérée comme trop rigide, et où l'intergouvernemental aura une large place, donc une Europe où la distinction des "piliers" du traité aura une existence durable. Enfin, ce sera une Europe où la confiscation actuelle du pouvoir par Bruxelles aura pris fin - du moins espérons-le -, et où les démocraties nationales auront à nouveau voix au chapitre. Ces grands traits nous amènent à dessiner pour l'avenir une position-pivot du Conseil, qui devrait lui conférer un rôle d'impulsion accru (l'initiative des textes devant être mieux partagée), ainsi qu'un rôle de coordination entre les piliers, entre les cercles différenciés, entre le niveau national et le niveau européen. Telle est la réflexion qu'il serait maintenant utile d'ouvrir."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Poos-betænkningen peger på interessante tekniske reformer, som har til formål at sikre, at Rådene fungerer bedre, uden at gældende ret skal ændres, og uden at traktaterne skal ændres. Det må imidlertid undre, at betænkningen ikke behandler den mest indlysende reform med henblik på at lette arbejdet i Rådet (almindelige anliggender), hvor det væsentligste problem i dag er overbelastning. Løsningen ville være at opdele Rådet i et Råd for Generel Koordinering (generel tilrettelæggelse af arbejdet og institutionelle anliggender) og et Råd for Eksterne Forbindelser, som selvsagt skulle fungere på rent mellemstatsligt niveau. Denne enkle og praktiske reform vinder ikke genklang hos føderalisterne, idet de frygter, at den vil placere den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i det nye Råd for Eksterne Forbindelser på mellemstatsligt niveau. De ønsker tværtimod at placere denne i Fællesskabets skød, i Kommissionen, som de ønsker tillagt beføjelser på det udenrigspolitiske område. Deres forslag er ikke realistisk. Generelt søger Poos-betænkningen ikke at tage højde for, hvorledes det fremtidige Europa kommer til at se ud, og den søger ikke at vurdere, hvorledes Rådet bør udvikle sig. Vi får fremover et EU med mange og meget forskelligartede medlemsstater. Det bliver uundgåeligt et Europa med variabel geometri. Af samme årsag bliver det et Europa, hvor fællesskabsmetoden ofte vil være en for snæver ramme, og hvor der i øget omfang må arbejdes på mellemstatsligt niveau. Det bliver med andre ord et Europa, hvor den traktatfæstede "søjlestruktur" fortsat vil bestå. Endelig bliver det et Europa, hvor Bruxelles ikke længere fratager medlemsstaterne magt, men hvor de nationale demokratier på ny får ret til at give deres besyv med. Det er i alt fald vores håb. Disse overordnede træk fører os frem til en fremtidig struktur, hvor Rådet indtager en nøglerolle, og hvor Rådet i højere grad får rollen som initiativtager (der bør sikres en bedre fordeling af initiativretten, når det gælder forslag til fællesskabsretlige dokumenter). Endvidere får Rådet en koordinerende rolle mellem søjlerne, mellem differentierede kredse og mellem det nationale og det europæiske plan. Det er sådanne overvejelser, vi nu bør tage fat på."@da1
"Der Bericht Poos stellt interessante technische Reformen vor, um den Ratstagungen zu ermöglichen, mit einem konstanten Gesetzgebungsrahmen besser arbeiten zu können, ohne die Verträge ändern zu müssen. Überraschenderweise findet man jedoch dort nichts über die naheliegendste Reform, um die Arbeit des Rates „Allgemeine Angelegenheiten“ zu verbessern, dessen Überlastung heute das Hauptproblem darstellt: eine Zweiteilung in einen Rat „Allgemeine Koordinierung“ (allgemeine Arbeitsorganisation und institutionelle Fragen) und einen Rat „Auswärtige Angelegenheiten“, der natürlich rein zwischenstaatlicher Art wäre. Diese einfache und praktische Reform findet nicht die Zustimmung der Föderalisten, denn sie fürchten, dass sie den Hohen Vertreter für die GASP endgültig auf die Seite des neuen Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ ziehen würde, während sie ihn lieber im Schoß des vergemeinschafteten Teils sähen, indem sie ihn der Kommission zuordnen und dieser gleichzeitig außenpolitische Kompetenzen zuweisen. Ihr Vorschlag ist nicht realistisch. Im weiteren Sinne verfolgt der Bericht Poos nicht das Anliegen, das Europa von morgen vorherzusehen und daraus abzuleiten, wie der Rat sich weiterentwickeln sollte. Es wird ein Europa mit sehr vielen unterschiedlichen Mitgliedern sein, also zwangsläufig ein Europa mit variabler Geometrie. Aus dem gleichen Grunde wird sich in diesem Europa die Gemeinschaftsmethode vielfach als zu starr erweisen und der zwischenstaatliche Aspekt wird einen breiten Raum einnehmen. In diesem Europa wird die Unterteilung in „Pfeiler“, wie sie der Vertrag vornimmt, nicht von Dauer sein. Zugleich wird – so hoffen wir zumindest – die heutige Machtkonzentration in Brüssel ein Ende haben und die nationalen Demokratien werden wieder etwas zu sagen haben. So lässt sich in großen Zügen für die Zukunft eine zentrale Stellung des Rates vorzeichnen, dem eine zunehmende Rolle als Impulsgeber (bessere Aufteilung der Rechtsetzungsinitiative) sowie als Koordinator zwischen den Pfeilern, den verschiedenen Kreisen sowie der nationalen und der europäischen Ebene zukommen müsste. Mit derartigen Überlegungen sollten wir jetzt beginnen."@de7
"( ) Η έκθεση Poos παρουσιάζει ενδιαφέρουσες τεχνικές μεταρρυθμίσεις που σκοπό έχουν να επιτρέψουν στα Συμβούλια να εργαστούν καλύτερα “με σταθερό νομοθετικό πλαίσιο”, χωρίς τροποποίηση των Συνθηκών. Αλλά με έκπληξη διαπιστώσαμε την απουσία της πιο προφανούς μεταρρύθμισης η οποία θα διευκόλυνε την εργασία του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων (ΣΓΥ), του οποίου η υπερφόρτωση αποτελεί σήμερα το κυριότερο πρόβλημα: το χωρισμό σε ένα Γενικό Συντονιστικό Συμβούλιο (γενική οργάνωση των θεσμικών εργασιών και θεμάτων) και ένα Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, το οποίο θα ήταν προφανώς καθαρά διακυβερνητικό. Αυτή η απλή και πρακτική μεταρρύθμιση δεν έχει την έγκριση των φεντεραλιστών, γιατί φοβούνται ότι θα ωθήσει οριστικά τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ προς το μέρος του νέου διακυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, ενώ θα ήθελαν να τον προσελκύσουν στους κόλπους της Κοινότητας τοποθετώντας τον στην Επιτροπή, στην οποία επιθυμούν να αναθέσουν, παράλληλα, αρμοδιότητες εξωτερικής πολιτικής. Η πρότασή τους δεν είναι ρεαλιστική. Γενικότερα, η έκθεση Poos δεν προσπαθεί να προδιαγράψει την Ευρώπη του αύριο και από αυτό να συμπεράνει πώς θα πρέπει να εξελιχθεί το Συμβούλιο. Θα είναι μια Ευρώπη με πολλά και διαφορετικά κράτη μέλη, άρα αναγκαστικά μια Ευρώπη μεταβλητής γεωμετρίας. Για τον ίδιο λόγο, θα είναι μια Ευρώπη όπου η κοινοτική μέθοδος συχνά θα θεωρείται εξαιρετικά άκαμπτη, και στην οποία η διακυβερνητική μέθοδος θα έχει σημαντική θέση, άρα μια Ευρώπη στην οποία η διάκριση των “πυλώνων” της συνθήκης θα είναι μόνιμη. Τέλος, θα είναι μια Ευρώπη, στην οποία η σημερινή οικειοποίηση της εξουσίας από τις Βρυξέλλες θα λάβει τέλος ή - τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε -, και στην οποία οι εθνικές δημοκρατίες θα έχουν και πάλι δικαίωμα γνώμης. Αυτές οι ιδέες μας ωθούν να σχεδιάσουμε για το μέλλον μια κεντρική θέση για το Συμβούλιο, η οποία θα έπρεπε να του εξασφαλίζει έναν αυξημένο ρόλο προωθητή (με καλύτερη κατανομή της πρωτοβουλίας για την υποβολή κειμένων), αλλά και ένα ρόλο συντονιστή ανάμεσα στους πυλώνες, στους διαφοροποιημένους κύκλους, στο εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός είναι ο προβληματισμός που θα ήταν χρήσιμο να συζητηθεί τώρα."@el8
". The Poos Report sets out some interesting technical reforms to enable Councils to work better "in a permanent legislative framework" without amending the Treaties. It is, though, surprising that we do not find there the most obvious reform to make the work of the General Affairs Council easier and reduce the overload on it which is the main problem today: its division into a General Coordination Council (dealing with the general organisation of work, and issues concerning the EU institutions) and a Foreign Affairs Council, which would obviously be of a purely inter-Governmental nature. This simple and practical reform is not endorsed by the federalists, fearing as they do that it would draw the High Representative for the Common Foreign and Security Policy from the new Foreign Affairs Council, whereas they want to bring him into the bosom of the Community by installing him at the Commission, thereby giving it powers in terms of foreign policy. Their proposal is not realistic. More broadly speaking, the Poos Report does not seek to anticipate what the Europe of tomorrow will be like and to work out from that how the Council should evolve. It will be a Europe with many and diverse Member States, so it will have to be a variable-geometry Europe. For the same reason, it will be a Europe in which the Community method will often be seen as too rigid, and in which there will be a lot of room for the intergovernmental approach, hence a Europe in which the distinction between the "pillars" of the Treaty will have long-term validity. It will, finally, be a Europe in which the present-day appropriation of power by Brussels will have come to an end – at least let us hope so – and in which national democracies will again make their voices heard. These broad strokes lead us to design a future central position for the Council, one which should give it a greater initiatory role (although the task of drafting legislation will have to be better shared) and one of coordinating the pillars, the various circles, the national and European levels. It would now be useful to begin discussing these ideas."@en3
"(FR) En el informe Poos se presentan interesantes reformas técnicas para que los Consejos puedan trabajar mejor con “un marco legislativo constante”, sin modificar los Tratados. Pero nos sorprende no encontrar en él la reforma más evidente para facilitar el trabajo del Consejo de Asuntos Generales (CAG), cuya sobrecarga constituye hoy el principal problema: escindirlo en un Consejo de Coordinación General (organización general de los trabajos y asuntos institucionales) y un Consejo de Asuntos Exteriores, que sería, como es evidente, puramente intergubernamental. Esta reforma sencilla y práctica no cuenta con el aval de los federalistas, que temen que atraiga definitivamente al Alto Representante para la PESC del lado del nuevo Consejo de Asuntos Exteriores intergubernamental, cuando quieren atraerlo, por el contrario, del lado comunitario, situándolo en la Comisión y otorgando a ésta al mismo tiempo competencias de política exterior. Su propuesta no es realista. De un modo más amplio, el informe Poos no se propone anticipar cuál será la Europa del mañana y deducir de ello cómo debería evolucionar el Consejo. Será una Europa con muchos y diferentes países miembros; por tanto, será necesariamente una Europa de geometría variable. Por la misma razón, será una Europa en la que el método comunitario se considerará a menudo demasiado rígido y en la que lo intergubernamental ocupará un lugar importante, una Europa, pues, en la que la distinción entre los “pilares” del Tratado tendrá una existencia duradera. Por último, será una Europa en la que se acabará con la confiscación actual del poder por Bruselas – al menos eso esperamos – y en la que las democracias nacionales tendrán de nuevo voz y voto. Estos grandes rasgos nos llevan a trazar para el futuro una posición central del Consejo, lo que debería de otorgarle un papel de impulso mayor (debiendo compartirse mejor la iniciativa de los textos), así como una función de coordinación entre pilares, entre círculos diferenciados, entre el ámbito nacional y el ámbito europeo. Esta es la reflexión que ahora sería útil iniciar."@es12
"Poosin mietintö sisältää mielenkiintoisia teknisiä uudistuksia, joiden avulla eri alojen neuvostot kykenevät työskentelemään paremmin kiinteissä lainsäädännöllisissä puitteissa perustamissopimuksia muuttamatta. Mutta olemme yllättyneitä siitä, että mietinnössä ei esitellä uudistusta, joka kaikkein selkeimmin helpottaisi yleisten asioiden neuvoston työtä, sillä sen kantama taakka muodostaa tällä hetkellä suurimman ongelman. Tämä uudistus olisi jako yleisen koordinointineuvoston (toimielintöitä ja -kysymyksiä käsittelevä yleinen organisaatio) ja tietenkin puhtaasti hallitustenvälisen ulkoasioiden neuvoston välille. Tämä yksinkertainen ja käytännöllinen uudistus ei saa tukea federalisteilta, sillä he pelkäävät, että YUTP:n korkeaa edustajaa ei sen turvin onnistuta houkuttelemaan lopullisesti uuden hallitustenvälisen ulkoasioiden neuvoston rinnalle, vaan he päinvastoin haluavat houkutella hänet yhteisön piiriin laittamalla hänet komissioon ja antamalla komissiolle samanaikaisesti ulkopolitiikkaan liittyviä toimivaltuuksia. Heidän ehdotuksensa ei ole realistinen. Laajemmalta kannalta Poosin mietinnössä ei pyritä ennakoimaan tulevaisuuden Eurooppaa eikä päättelemään siitä, miten neuvoston pitäisi kehittyä. Tulevaisuuden Euroopassa on lukuisia erilaisia jäsenvaltioita, joten kyse on väistämättä vaihtelevan geometrian Euroopasta. Samasta syystä tällaisessa Euroopassa yhteisön menettelyjä pidetään usein liian joustamattomina, ja hallitustenväliselle toiminnalle jätetään runsaasti tilaa, joten kyse on Euroopasta, jossa perustamissopimuksen pilarien välinen ero on pysyvä. Lopuksi kyse on Euroopasta, jossa Bryssel ei enää voi nykyiseen tapaansa haalia itselleen valtaa niin sopii ainakin toivoa ja jossa kansallisilla demokraateilla on jälleen sananvaltaa. Näiden pääasiallisten suuntaviivojen pohjalta hahmottelemamme tulevaisuuden neuvosto toimii keskipisteessä, minkä ansiosta sen pitäisi voida omaksua rooli, jossa se toimii yhä vahvemmin liikkeellepanevana voimana (tekstien laatimisaloitteet pitää jakaa paremmin), ja sillä on koordinoiva rooli pilarien, eri "ympyröiden", jäsenvaltioiden ja Euroopan välillä. Olisi hyödyllistä ryhtyä pohtimaan juuri tämänkaltaisia asioita."@fi5
"La relazione Poos suggerisce interessanti riforme tecniche per consentire ai vari Consigli di lavorare meglio "in un contesto legislativo costante", senza modifiche ai trattati. Ma siamo sorpresi di non trovarvi alcun riferimento alla riforma più ovvia che ci sia per facilitare il lavoro del Consiglio "affari generali" (CAG), il cui sovraccarico di lavoro rappresenta oggi il problema più scottante: la sua scissione in un Consiglio "coordinamento generale" (organizzazione generale dei lavori e questioni istituzionali) e un Consiglio "affari esteri", il quale sarebbe ovviamente di natura meramente intergovernativa. Ma una riforma così semplice e pratica non ottiene l'avallo dei federalisti i quali temono che essa possa portare definitivamente l'Alto rappresentante per la PESC dalla parte del nuovo Consiglio “affari esteri”, mentre essi vogliono proprio attirarlo nel grembo comunitario portandolo alla Commissione ed attribuendo contemporaneamente a quest'ultima competenze di politica estera. La loro proposta non è realistica. Più in generale, la relazione Poos non cerca di prevedere quella che sarà l'Europa del futuro e di intuire, di conseguenza, quale potrebbe essere l'evoluzione del Consiglio. Ebbene, sarà un'Europa composta da numerosi paesi membri diversi, e quindi necessariamente a geometria variabile. Per lo stesso motivo, sarà un'Europa in cui il metodo comunitario verrà spesso considerato troppo rigido e in cui verrà dato ampio rilievo all'intergovernativo: un'Europa, dunque, in cui la distinzione tra pilastri del Trattato sarà destinata a durare. Sarà un'Europa, infine, in cui si porrà termine – almeno così speriamo - all'attuale confisca del potere ad opera di Bruxelles e in cui le democrazie nazionali avranno nuovamente voce in capitolo. Se queste saranno le caratteristiche dell'Europa di domani, è lecito immaginare per il futuro una posizione centrale del Consiglio che gli conferisca un ruolo di spinta più forte (attraverso una migliore ripartizione dell'iniziativa dei testi) e un ruolo di coordinamento tra i pilastri, tra i diversi ambiti, tra il livello nazionale e quello europeo. Questa è la riflessione alla quale ora sarebbe utile dedicarsi."@it9
". The Poos Report sets out some interesting technical reforms to enable Councils to work better "in a permanent legislative framework" without amending the Treaties. It is, though, surprising that we do not find there the most obvious reform to make the work of the General Affairs Council easier and reduce the overload on it which is the main problem today: its division into a General Coordination Council (dealing with the general organisation of work, and issues concerning the EU institutions) and a Foreign Affairs Council, which would obviously be of a purely inter-Governmental nature. This simple and practical reform is not endorsed by the federalists, fearing as they do that it would draw the High Representative for the Common Foreign and Security Policy from the new Foreign Affairs Council, whereas they want to bring him into the bosom of the Community by installing him at the Commission, thereby giving it powers in terms of foreign policy. Their proposal is not realistic. More broadly speaking, the Poos Report does not seek to anticipate what the Europe of tomorrow will be like and to work out from that how the Council should evolve. It will be a Europe with many and diverse Member States, so it will have to be a variable-geometry Europe. For the same reason, it will be a Europe in which the Community method will often be seen as too rigid, and in which there will be a lot of room for the intergovernmental approach, hence a Europe in which the distinction between the "pillars" of the Treaty will have long-term validity. It will, finally, be a Europe in which the present-day appropriation of power by Brussels will have come to an end – at least let us hope so – and in which national democracies will again make their voices heard. These broad strokes lead us to design a future central position for the Council, one which should give it a greater initiatory role (although the task of drafting legislation will have to be better shared) and one of coordinating the pillars, the various circles, the national and European levels. It would now be useful to begin discussing these ideas."@lv10
"In het verslag-Poos worden interessante technische hervormingen voorgesteld om de werkwijze van de verschillende Raden te verbeteren binnen een “onveranderd wettelijk kader” en zonder wijziging van de Verdragen. Het verbaast ons echter dat de meest in het oog springende hervorming ter vereenvoudiging van de werkwijze van de Raad “Algemene Zaken” (RAZ) niet in het verslag is opgenomen, namelijk de opsplitsing van de RAZ in een algemeen coördinerende Raad (algemene organisatie van de werkzaamheden en behandeling van institutionele vraagstukken) en een Raad buitenlandse betrekkingen, die uiteraard een uitsluitend intergouvernementeel karakter dient te krijgen. Met deze opsplitsing kan het belangrijkste probleem worden opgelost, namelijk de overbelasting van de RAZ. Deze eenvoudige en praktische hervorming kan niet rekenen op de instemming van de federalisten, die vrezen dat de Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB dan voortaan in het kader van de intergouvernementele Raad buitenlandse betrekkingen zal moeten functioneren. De federalisten hebben liever dat de Hoge Vertegenwoordiger zijn plaats krijgt binnen de communautaire context naast de Commissie, en dat deze instelling bevoegdheden krijgt toebedeeld op gebied van het buitenlandse beleid. Hun voorstel is evenwel niet realistisch. Meer in het algemeen kan gesteld worden dat rapporteur Poos in zijn verslag bij het vaststellen van de toekomstige contouren van de Raad geen rekening heeft gehouden met het Europa van morgen. Dit toekomstige Europa zal zijn samengesteld uit vele verschillende lidstaten en dus noodzakelijkerwijze een Europa met variabele geometrie worden. Om die reden zal de communautaire methode in veel gevallen te star blijken. De intergouvernementele methode dient dus alle ruimte te krijgen en de diverse “pijlers” van het Verdrag zullen ook op langere termijn van elkaar moeten worden onderscheiden. In dit Europa zal Brussel naar wij hopen niet langer meer de macht kunnen opeisen, en zullen de nationale democratieën opnieuw een stem in het kapittel krijgen. Gezien deze situatie willen wij dat de Raad in het toekomstige Europa een sleutelrol krijgt toebedeeld en dus meer dan nu initiatieven zal kunnen ontwikkelen (het initiatiefrecht moet beter worden verdeeld) en een taak krijgt te vervullen inzake de coördinatie van de verschillende pijlers, de verschillende kringen en het nationale en het Europese niveau. Het debat zou vanaf nu deze kant op moeten gaan."@nl2
"O relatório Poos apresenta interessantes reformas técnicas, com vista a permitir aos Conselhos um trabalho mais eficaz "de quadro legislativo permanente", sem alterar os Tratados. Mas surpreende-nos não encontrar no relatório a reforma mais evidente para facilitar o trabalho do Conselho "Assuntos Gerais" (CAG), cuja sobrecarga constitui hoje o principal problema: dividi-lo num Conselho de Coordenação Geral (organização geral dos trabalhos e das questões institucionais) e num Conselho «Negócios Estrangeiros», que evidentemente seria puramente intergovernamental. Esta reforma simples e prática não recebe o beneplácito dos federalistas, pois temem que atraia definitivamente o Alto Representante para a PESC para o novo Conselho «Negócios Estrangeiros» intergovernamental, quando, pelo contrário, pretendem vê-lo no seio comunitário, colocando-o na Comissão, e atribuindo, simultaneamente, a esta competências de política externa. A sua proposta não é realista. De forma mais geral, o relatório Poos não procura antecipar o que será a Europa de amanhã e deduzir daí a forma como o Conselho deverá evoluir. Tratar-se-á de uma Europa composta por Estados-Membros numerosos e diversificados, portanto, necessariamente, uma Europa de geometria variável. Pela mesma razão, tratar-se-á de uma Europa em que o método comunitário será frequentemente considerado demasiadamente rígido e na qual o aspecto intergovernamental terá um enorme lugar, por conseguinte uma Europa onde a distinção entre os "pilares" do Tratado terá uma existência duradoura. Por último, tratar-se-á de uma Europa em que a actual confiscação do poder por Bruxelas terá chegado ao fim – pelo menos, assim o esperamos – e na qual as democracias nacionais voltarão a ter a possibilidade de fazer ouvir a sua voz. Estes grandes traços conduzem-nos a considerar, para o futuro, uma posição de para o Conselho, a qual deverá conferir-lhe um papel de impulso acrescido (devendo a iniciativa dos textos ser partilhada em maior medida), assim como um papel de coordenação entre os pilares, entre os círculos diferenciados, entre o nível nacional e o nível europeu. Esta é a reflexão que seria actualmente útil encetar."@pt11
"I Poos-betänkandet läggs intressanta tekniska reformer fram för att göra det möjligt för råden att arbeta bättre "inom en konstant rättslig ram", utan någon ändring av fördragen. Men man förvånas över att inte finna den mest uppenbara reformen för att underlätta arbetet för rådet (allmänna frågor), vars överbelastning i dag utgör det främsta problemet: att dela det i ett råd för allmän samordning (allmän organisation av arbetet och institutionella frågor) och ett råd för utrikesfrågor, som naturligtvis skulle vara utpräglat mellanstatligt. Denna enkla och praktiska reform får inte federalisternas stöd, eftersom de fruktar att reformen för gott skall locka till sig den höge representanten för GUSP till det nya mellanstatliga rådet för utrikesfrågor, när de tvärtom vill locka honom till gemenskapens mitt genom att placera honom i kommissionen, och genom att samtidigt ge kommissionen utrikespolitiska befogenheter. Deras förslag är inte realistiskt. I en vidare mening gör man i Poos-betänkandet inget försök att förutse hur morgondagens Europa kommer att se ut, och att därav dra slutsatser om hur rådet borde utvecklas. Det kommer att vara ett Europa med många och diversifierade länder, och alltså nödvändigtvis ett Europa med en föränderlig geometri. Av samma skäl kommer det att vara ett Europa där gemenskapsmetoden ofta kommer att betraktas som alltför rigid, och där det mellanstatliga arbetet kommer att inneha en stor roll, alltså ett Europa där åtskillnaden av fördragets "pelare" kommer att ha en varaktig existens. Det kommer slutligen att vara ett Europa där Bryssels nuvarande beslagtagande kommer att ha kommit till en ända åtminstone får vi hoppas det–, och där de nationella demokratierna på nytt kommer att få ett ord med i laget. Dessa stora riktlinjer får oss att inför framtiden utforma en central ställning för rådet, som borde ge det en ökad drivkraftsroll (initiativet till texter måste fördelas bättre), likväl som en roll med samordning mellan pelarna, mellan de olika sfärerna, mellan den nationella nivån och den europeiska nivån. Det är denna typ av diskussion som det nu vore lämpligt att inleda."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph