Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-10-25-Speech-4-078"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011025.1.4-078"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Ce rapport sur les progrès réalisés sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne se présente dans un contexte bien particulier. D'abord, la Turquie croule sous le poids de sa dette extérieure (plus de 120 milliards) et doit par conséquent consacrer près de 70 % de son budget à son paiement. À la spirale de la dette répond un programme d'austérité et de réformes structurelles entraînant un chômage massif et des coupes claires dans les budgets sociaux. Aux difficultés économiques s'ajoutent une situation politique dégradée, notamment pour les prisonniers d'opinion, une négation persistante des droits des Kurdes et la non-reconnaissance du génocide arménien, et de façon plus générale un non-respect des droits démocratiques de la population de Turquie. Même si le rapport prend en considération les répercussions sociales de la crise économique et financière prolongée et "plaide en faveur du versement rapide de l'aide financière de l'Union pour accompagner les réformes, notamment sur le plan social, et en particulier en ce qui concerne l'établissement de l'État de droit et la promotion de la société civile ; considère que le volume d'aide octroyé à la Turquie, malgré son augmentation, n'est pas encore à la hauteur de l'importance des relations commerciales de la Turquie avec l'UE, même si le rapport insiste "sur la nécessité de doter la Turquie d'une législation moderne sur le droit de grève et sur les négociations collectives", ce n'est pas aux gouvernements européens, ni au gouvernement turc de fixer les conditions d'adhésion. C'est à la population de Turquie de décider et elle doit être consultée par voie de référendum. C'est pour ces raisons que nous n'avons pas voté pour ce rapport."@fr6
lpv:translated text
"Betænkningen om Tyrkiets fremskridt mod tiltrædelse til EU skal ses i lyset af den aktuelle situation. For det første er udlandsgælden ved at tvinge Tyrkiet i knæ (mere end 120 milliarder). Landet bruger næsten 70% af det offentlige budget til at betale af på denne gæld. Gældsspiralen modsvares af et program, som omfatter en stram økonomisk politik og strukturreformer, som medfører voldsom stigning i arbejdsløsheden og mærkbare nedskæringer i de sociale budgetter. Landet er ikke kun ramt af økonomiske problemer. Også den politiske situation er forværret, især for samvittighedsfanger. Kurdernes rettigheder negligeres fortsat, folkedrabet mod armenierne anerkendes ikke, og generelt er der tale om krænkelser af den tyrkiske befolknings demokratiske rettigheder. I betænkningen udtrykkes ganske vist bekymring over den sociale indvirkning af den vedvarende økonomiske og finansielle krise, og man "ønsker en hurtig udbetaling af Unionens økonomiske bistand til reformerne, især på det sociale område navnlig hvad angår de områder, der er berørt af etableringen af en retsstat og fremme af de mellemste samfundslag; (man) vurderer, at omfanget af den hjælp, der gives til Tyrkiet, selv om den er blevet forøget, endnu ikke modsvarer omfanget af Tyrkiets handelsmæssige forbindelser med EU". Betænkningen understreger endvidere "behovet for, at Tyrkiet indfører en moderne lovgivning om strejkeret og kollektive forhandlinger". Det er imidlertid ikke de europæiske regeringer og heller ikke den tyrkiske regering, som skal fastsætte vilkårene for tiltrædelsen. Det er den tyrkiske befolkning, som skal træffe afgørelsen, og den bør høres ved en folkeafstemning. Af disse årsager har vi ikke kunnet stemme for betænkningen."@da1
"Dieser Bericht über die Fortschritte auf dem Weg zum EU-Beitritt wird in einer ganz besonderen Situation vorgelegt. Zunächst wird die Türkei von der Last ihrer Auslandsschulden (mehr als 120 Milliarden) erdrückt und muss demzufolge nahezu 70 % ihres Haushalts für den Schuldendienst aufbringen. Der Schuldenspirale entspricht ein Programm von Sparmaßnahmen und Strukturreformen, die zu massiver Arbeitslosigkeit und krassen Einschnitten bei den Sozialbudgets führen. Zu den wirtschaftlichen Schwierigkeiten kommen noch eine sehr schlechte politische Lage, besonders für die politischen Gefangenen, die ständige Negierung der Rechte der Kurden und die Nichtanerkennung des armenischen Völkermords sowie generell die Missachtung der demokratischen Rechte der Bevölkerung der Türkei hinzu. Der Bericht berücksichtigt zwar die sozialen Auswirkungen der andauernden Wirtschafts- und Finanzkrise und „spricht sich für die rasche Auszahlung der Finanzhilfe der Union zur Flankierung der Reformen, insbesondere im sozialen Bereich, aus, vor allem in den Bereichen, die die Schaffung des Rechtsstaates und die Förderung des gesellschaftlichen Mittelfeldes betreffen; er ist der Auffassung, dass die der Türkei gewährte Hilfe trotz ihrer Aufstockung im Umfang noch nicht der Bedeutung der Handelsbeziehungen zwischen der Türkei und der EU entspricht“, und „besteht darauf, dass es erforderlich ist, dass die Türkei moderne Rechtsvorschriften zum Streikrecht und zum Recht auf Tarifverhandlungen erhält“. Jedoch ist es weder Sache der europäischen Regierungen noch der türkischen Regierung, die Beitrittsbedingungen festzulegen. Die Entscheidung liegt allein bei der Bevölkerung der Türkei, die im Rahmen eines Referendums befragt werden muss. Aus diesen Gründen haben wir nicht für diesen Bericht gestimmt."@de7
"( ) Η έκθεση αυτή που αφορά την πρόοδο η οποία σημειώθηκε σχετικά με την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση τοποθετείται σε ένα πολύ ιδιόμορφο πλαίσιο. Καταρχάς, η Τουρκία βουλιάζει κάτω από το βάρος του εξωτερικού της χρέους (περισσότερα από 120 δις) και πρέπει, κατά συνέπεια, να αφιερώσει περισσότερο από το 70% του προϋπολογισμού της στην αποπληρωμή του. Ως αποτέλεσμα της αύξησης του χρέους εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα λιτότητας και διαρθρωτικών αλλαγών, το οποίο έχει ως συνέπεια μαζική ανεργία και σαφείς περικοπές στον κοινωνικό προϋπολογισμό. Στις οικονομικές δυσκολίες έρχονται να προστεθούν η υποβαθμισμένη πολιτική κατάσταση, ειδικά όσον αφορά τους κρατούμενους λόγω πεποιθήσεων, η επίμονη άρνηση των δικαιωμάτων των Κούρδων, η μη αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, και γενικότερα η έλλειψη σεβασμού στα δημοκρατικά δικαιώματα του πληθυσμού της Τουρκίας. Παρόλο που η έκθεση λαμβάνει υπόψη τον κοινωνικό αντίκτυπο της παρατεινόμενης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και τάσσεται “υπέρ της ταχείας καταβολής της οικονομικής βοήθειας της Ένωσης ώστε να πλαισιωθούν οι μεταρρυθμίσεις, συγκεκριμένα στο κοινωνικό πεδίο, κυρίως όσον αφορά την εδραίωση του κράτους δικαίου και στον τομέα της προώθησης της κοινωνίας των πολιτών”, και εκτιμά ότι “το ύψος της χορηγούμενης στην Τουρκία βοήθειας, παρά την αύξησή της, δεν είναι ακόμη στο ύψος της σπουδαιότητας των εμπορικών σχέσεων της Τουρκίας με την ΕΕ”, ακόμη κι αν ο εισηγητής επιμένει στην “ανάγκη να αποκτήσει η Τουρκία σύγχρονη νομοθεσία για το δικαίωμα απεργίας και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις”, δεν εναπόκειται στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ούτε στην κυβέρνηση της Τουρκίας να καθορίσουν τις συνθήκες προσχώρησης. Εναπόκειται στον τουρκικό λαό να πάρει αυτή την απόφαση και πρέπει να ακουστεί η γνώμη του μέσω δημοψηφίσματος. Για αυτούς τους λόγους, καταψηφίσαμε αυτή την έκθεση."@el8
") . This report on progress towards accession to the European Union is being presented in a very specific context. Firstly, Turkey is weighed down by the burden of its foreign debt (over EUR 120 billion) and in consequence has to set aside almost 70% of its budget to service it. The spiralling debt results in a programme of austerity and structural reform which has brought in its wake massive unemployment and broad cuts in social security expenditure. As well as economic difficulties, there is a worsening political situation, especially for prisoners of conscience, a persistent denial of the rights of the Kurds, failure to acknowledge the Armenian genocide, and in more general terms a lack of regard for the democratic rights of Turkey’s population. Despite the fact that the report takes account of the social repercussions of the prolonged economic and financial crisis, pleads in favour of rapid payment of EU financial aid to accompany reforms especially in the social sphere, especially as regards the establishment of the rule of law and the promotion of civil society and even though it considers the – admittedly increased – amount of aid granted to Turkey not yet to reflect the importance attached to Turkey's trade relations with the EU; and insists on the need for Turkey to equip itself with modern legislation on the right to strike and on collective negotiation, it is not for European governments or for the Turkish Government to determine the conditions for membership. It is for the people of Turkey to decide and they must be consulted by means of a referendum. It is for these reasons that we did not vote in favour of this report."@en3
"(FR) Este informe sobre los progresos realizados en el camino de la adhesión a la Unión Europea se presenta en un contexto muy concreto. En primer lugar, Turquía se hunde bajo el peso de su deuda exterior (más de 120.000 millones), lo que la obliga a consagrar cerca del 70% de su presupuesto al pago de la misma. A la espiral de la deuda responde un programa de austeridad y reformas estructurales que provoca un desempleo masivo y claros recortes en los presupuestos sociales. A las dificultades económicas hay que añadir una situación política degradada, en particular en lo que se refiere a los presos de conciencia, la negación persistente de los derechos de los kurdos, el no reconocimiento del genocidio armenio y, de un modo más general, la falta de respeto de los derechos democráticos de la población de Turquía. Aunque el informe tiene en cuenta las repercusiones sociales de la larga crisis económica y financiera y “se declara a favor del pago rápido de la ayuda económica de la Unión para acompañar las reformas, en particular, en el plano social; especialmente por lo que se refiere al establecimiento del Estado de Derecho y el fomento de la sociedad civil; considera que, pese a su aumento, el volumen de ayuda concedido a Turquía, no está aún a la altura de la importancia de las relaciones comerciales de Turquía con la UE”, aunque el informe insiste “en la necesidad de dotar a Turquía de una legislación moderna en materia de derecho de huelga y de negociaciones colectivas”, no corresponde a los gobiernos europeos, ni al Gobierno turco fijar las condiciones de adhesión. La población de Turquía es quien debe decidir y ser consultada mediante referéndum. Por estas razones no hemos votado a favor del informe."@es12
"Tämä mietintö, joka koskee Turkin edistymistä Euroopan unioniin liittymisen valmisteluissa, esitetään hyvin erikoisessa kontekstissa. Ensinnäkin Turkkia painaa ulkomainen velkataakka (yli 120 miljardia), ja tämän seurauksena sen on uhrattava miltei 70 prosenttia budjetistaan näiden velkojen maksamiseen. Velkakierteeseen vastataan säästöohjelmalla ja rakenneuudistuksilla, mikä johtaa valtavaan työttömyyteen ja sosiaalibudjettien tuntuviin leikkauksiin. Taloudellisten vaikeuksien lisäksi poliittinen tilanne on huonontunut erityisesti mielipidevankien kannalta, kurdien oikeudet kielletään edelleen, Armenian kansanmurhaa ei ole vieläkään tunnustettu, ja yleisemmin ottaen Turkin kansan demokraattisia oikeuksia ei tunnusteta. Vaikka mietinnössä otetaankin huomioon pitkittyneen talous- ja rahoituskriisin sosiaaliset seuraukset ja "kannatetaan Euroopan unionin taloudellisen tuen maksamista nopeasti etenkin yhteiskunnallisten uudistusten tueksi erityisesti kun on kyse oikeusvaltion luomisesta ja yhteiskunnallisen keskiluokan edistämisestä ja katsotaan, että Turkille myönnetyn tuen määrä ei vastaa sen lisäämisestä huolimatta vielä tässä kohdassa mainitun painopistealueen merkittävyyttä" ja vaikka siinä painotetaankin, että "Turkin on säädettävä nykyaikainen lakko-oikeutta ja työehtosopimusneuvotteluja koskeva lainsäädäntö", ei Euroopan hallitusten eikä liioin Turkin hallituksen tehtävä ole vahvistaa liittymisehtoja. Turkin kansan kuuluu saada päättää asiasta, ja sen mielipidettä on kuultava kansanäänestyksen välityksellä. Näistä syistä emme äänestäneet tämän mietinnön puolesta."@fi5
"Questa relazione sui progressi verso l’adesione all’Unione europea si presenta in un contesto molto particolare. Innanzitutto, la Turchia sprofonda sotto il peso del debito estero (più di centoventi miliardi) e, di conseguenza, deve destinare quasi il 70 per cento del suo bilancio al pagamento del debito. Alla spirale del debito si contrappone un programma di austerità e di riforme strutturali all’origine di una disoccupazione massiccia e di tagli marcati nei bilanci sociali. Alle difficoltà economiche si aggiungono una situazione politica degradata (in particolare per quanto riguarda i detenuti d’opinione), una negazione persistente dei diritti dei curdi, il mancato riconoscimento del genocidio armeno e, in generale, il mancato rispetto dei diritti democratici della popolazione della Turchia. Anche se la relazione tiene conto delle ripercussioni sociali della crisi economica e finanziaria prolungata ed “è favorevole a che l’Unione eroghi rapidamente aiuti finanziari a sostegno delle riforme, principalmente in campo sociale, con specifico riferimento all’instaurazione dello Stato di diritto ed alla promozione della società di centro; ritiene che nonostante l’aumento, il volume degli aiuti concessi alla Turchia non sia ancora all’altezza dell’importanza delle relazioni commerciali tra Turchia e UE”, anche se insiste “sulla necessità di dotare la Turchia di una legislazione moderna nei settori del diritto di sciopero e della contrattazione collettiva”, non spetta ai governi europei né al governo turco stabilire le condizioni di adesione. La decisione spetta alla popolazione della Turchia ed essa deve essere consultata per via referendaria. Per queste ragioni, non abbiamo votato a favore della relazione."@it9
") . This report on progress towards accession to the European Union is being presented in a very specific context. Firstly, Turkey is weighed down by the burden of its foreign debt (over EUR 120 billion) and in consequence has to set aside almost 70% of its budget to service it. The spiralling debt results in a programme of austerity and structural reform which has brought in its wake massive unemployment and broad cuts in social security expenditure. As well as economic difficulties, there is a worsening political situation, especially for prisoners of conscience, a persistent denial of the rights of the Kurds, failure to acknowledge the Armenian genocide, and in more general terms a lack of regard for the democratic rights of Turkey’s population. Despite the fact that the report takes account of the social repercussions of the prolonged economic and financial crisis, pleads in favour of rapid payment of EU financial aid to accompany reforms especially in the social sphere, especially as regards the establishment of the rule of law and the promotion of civil society and even though it considers the – admittedly increased – amount of aid granted to Turkey not yet to reflect the importance attached to Turkey's trade relations with the EU; and insists on the need for Turkey to equip itself with modern legislation on the right to strike and on collective negotiation, it is not for European governments or for the Turkish Government to determine the conditions for membership. It is for the people of Turkey to decide and they must be consulted by means of a referendum. It is for these reasons that we did not vote in favour of this report."@lv10
"Dit verslag over de vorderingen van Turkije op de weg naar toetreding tot de Europese Unie is in een bijzondere context tot stand gekomen. Turkije bezwijkt haast onder zijn externe schuldenlast (meer dan 120 miljard) en is dientengevolge bijna 70 procent van zijn begroting aan aflossingen kwijt. Om deze neerwaartse schuldenspiraal te doorbreken is er een bezuinigingsprogramma opgesteld en worden er structurele hervormingen doorgevoerd, met als gevolg dat de werkloosheid enorm toeneemt en dat er fors in de sociale begroting wordt gesnoeid. Naast de economische problemen is er ook sprake van een verslechtering van de politieke situatie. Ik denk hierbij aan de situatie van de politieke gevangenen, de hardnekkige ontkenning van de rechten van de Koerden, de weigering om de Armeense genocide te erkennen en, meer in het algemeen, het gebrek aan respect voor de democratische rechten van de Turkse bevolking. In het verslag worden de sociale gevolgen van de aanhoudende economische en financiële crisis in overweging genomen en wordt gepleit “voor een snelle overmaking van de financiële steun van de Unie om de hervormingen te begeleiden, met name op sociaal vlak en vooral in de sectoren die verband houden met de totstandkoming van de rechtsstaat en de bevordering van het maatschappelijk middenveld”. Verder is de rapporteur van oordeel “dat de omvang van de aan Turkije verleende steun, ondanks de verhoging ervan, nog altijd geen recht doet aan het belang van de handelsbetrekkingen tussen Turkije en de EU.” In het verslag wordt er verder op gewezen dat “Turkije moet kunnen beschikken over moderne wetgeving op het gebied van het stakingsrecht en collectieve onderhandelingen”. Ondanks al deze punten vinden wij dat het noch aan de Europese regeringen noch aan de Turkse overheid is om de voorwaarden voor toetreding vast te stellen. De Turkse bevolking moet via een referendum over een eventuele toetreding worden geraadpleegd, en alleen zij kan hierover een beslissing nemen. Om deze redenen hebben wij niet voor dit verslag gestemd."@nl2
"Este relatório sobre os progressos realizados na via da adesão à União Europeia é apresentado num contexto muito particular. Antes de mais, a Turquia submerge sob o peso da sua dívida externa (mais de 120 mil milhões) e deve, por conseguinte, consagrar perto de 70% do seu orçamento ao pagamento da mesma. À espiral da dívida responde um programa de austeridade e de reformas estruturais que conduz a um desemprego maciço e a cortes significativos nos orçamentos sociais. Às dificuldades económicas vêm acrescentar-se uma situação política degradada, nomeadamente no que respeita aos presos políticos, uma negação persistente dos direitos dos Curdos, o não reconhecimento do genocídio arménio e, de forma mais geral, o não respeito pelos direitos democráticos da população da Turquia. Ainda que o relatório tenha em consideração as repercussões sociais da crise económica e financeira prolongada e "pugne pelo pagamento rápido da ajuda financeira da União para acompanhar as reformas, nomeadamente no plano social e, em particular, no que se refere ao estabelecimento do Estado de direito e à promoção da sociedade civil; considere que o volume da ajuda concedido à Turquia, apesar do seu aumento, não está ainda à altura da importância das relações comerciais da Turquia com a UE, ainda que o relatório insista "na necessidade de dotar a Turquia de uma legislação moderna relativamente ao direito à greve e às negociações colectivas", não cabe aos governos europeus, nem ao Governo da Turquia, fixar as condições de adesão. Cabe à população da Turquia decidir, e esta deverá ser consultada pela via de um referendo. Por estas razões, não votámos favoravelmente o relatório."@pt11
"Detta betänkande om Turkiets framsteg på vägen mot anslutning till Europeiska unionen läggs fram i ett mycket märkligt sammanhang. För det första dignar Turkiet under tyngden av sin utlandsskuld (över 120 miljarder) och måste följaktligen avsätta nära 70 procent av sin budget för att betala denna skuld. Mot skuldspiralen svarar ett svångremsprogram och strukturella reformer som medför en omfattande arbetslöshet och tydliga nedskärningar i socialbudgetarna. Till de ekonomiska svårigheterna tillkommer en försämrad politisk situation, särskilt för åsiktsfångarna, en ihållande förhandling om kurdernas rättigheter och det faktum att det armeniska folkmordet inte erkänns, och mer allmänt att den turkiska befolkningens demokratiska rättigheter inte respekteras. Även om man i betänkandet beaktar de sociala följderna av den utdragna ekonomiska och finansiella krisen och "talar för omgående utbetalning av ekonomiskt stöd från Europeiska unionen som skall åtfölja reformerna, i synnerhet på det sociala planet, och då särskilt när det gäller att skapa en rättsstat och främja det civila samhället; och anser att omfattningen av det stöd som beviljats Turkiet, trots att det ökats, ännu inte motsvarar vikten av den prioritering som uttalas i denna punkt", och även om man i betänkandet insisterar "på nödvändigheten av att Turkiet förses med en modern lagstiftning angående strejkrätten och gemensamma förhandlingar", är det inte de europeiska regeringarnas, eller den turkiska regeringens uppgift att fastställa anslutningsvillkoren. Det är upp till Turkiets befolkning att besluta om dessa och den måste tillfrågas genom en folkomröstning. Det är av dessa skäl som vi inte har röstat för detta betänkande."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph