Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-10-23-Speech-2-249"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011023.11.2-249"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – I should like to begin by congratulating the rapporteur, Mrs Hautala, and I would like to thank all the Members of the committee for their efforts and excellent contributions in this difficult and complex area. On Amendment No 15, on reporting on positive action measures, the Commission will propose an alternative text so as to report on positive measures only every three years. On Amendment No 16 on gender mainstreaming, the Commission accepts this amendment partially and in spirit, but only to the extent that it respects the wording of the Treaty. Now I should like to turn to those amendments which cannot be accepted by the Commission. Amendment No 4, rewording the common position's definition of sexual harassment, in order to take into account Parliament's definition of sexual harassment. Amendments Nos 7 and 17 reformulating the text of the common position on maternity and paternity leave by reintroducing inter alia the idea of maternity and paternity leave where children are adopted. The common position was hotly debated in the Council on this issue and a delicate compromise was reached. It is unlikely therefore that any further change would be accepted. Here I would just like to remind you that there is, of course, the paternity leave directive – the first to be adopted following an agreement between the social partners. The Commission did not accept Amendment No 11 on group action in cases of discrimination – especially without the consent of the victim of discrimination. On Amendments Nos 2, 3, 6, 10 and 12, the Commission considers that the content of these amendments is already covered by the common position. To sum up, the Commission can accept in part or in spirit Amendments Nos 1, 5, 8, 9, 13, 14, 15 and 16. It rejects Amendments Nos 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 and 17. I am aware of your concerns to improve the text of the common position on which there was unanimous agreement in the Council on 11 June 2001. As you know from the first reading, the Commission accepted in spirit the majority of your amendments – 49 amendments of a total of 70 – and consequently drew up an amended proposal which reflected this position. In general it should be stressed that the common position considerably enhances the text of the initial proposal and responds to the desire to update the text of Directive 76/207. We must now focus on the most essential issues of the directive and make a concerted effort to find possible solutions to improve even further the common position. As you know, the Council only reached an agreement after long discussions on issues such as the precise wording of the definitions and the article on maternity and paternity leave, on which it was very difficult to reach agreement in the Council. The compromise therefore is extremely delicate. On the other hand I feel that the Council could make further compromises in areas such as equality plans, the role of bodies for the promotion of equality and the introduction of preventive measures to combat sexual harassment. In this context the Commission can accept the following amendments. On Amendments Nos 1 and 5, on preventive measures against sexual harassment the Commission can accept in part the idea of introducing measures for preventing sexual harassment by reformulating the text. Instead of obliging employers to introduce preventive measures, it would be preferable to encourage employers to do so. On Amendment No 8, on positive measures, the Commission can accept this amendment in part if a definition is contained in the recitals instead of the article of the directive. On Amendment No 9, on provisions in contracts and agreements, the Commission accepts that annulment should be obligatory but rejects the removal of the possibility for amendment of the contract. Here there is the need for flexibility. On Amendment No 13, on the role of the independent budgets, the Commission can accept this amendment in part by reformulating the proposed text. The text of the common position could be improved by strengthening the role of bodies for the promotion of equal treatment and by adding to their tasks the monitoring and follow-up of Community legislation in the field of equal treatment. The Commission can also accept a reformulation of Article 6(3), by expressly mentioning that designated bodies acting on behalf of victims have an interest in ensuring that the provisions of the directive are complied with. On Amendment No 14, on equality plans and the company level, the Commission can accept this idea in part, but with a new formulation for Article 8(b)."@en3
lpv:translated text
"Jeg vil starte med at takke ordføreren, fru Hautala, og hele udvalget for dets arbejde og fremragende bidrag til dette vanskelige og komplicerede område. Med hensyn til ændringsforslag 15 om offentliggørelse af beretninger om gennemførelse af positive særforanstaltninger vil Kommissionen foreslå en alternativ tekst med en bestemmelse om, at beretningerne kun skal offentliggøres hvert tredje år. Med hensyn til ændringsforslag 16 om ligestilling kan Kommissionen delvis og principielt acceptere ændringsforslaget, men kun i det omfang, det følger traktatens formulering. Jeg vil nu henlede opmærksomheden på de ændringsforslag, som Kommissionen ikke kan acceptere. Ændringsforslag 4, som omformulerer den fælles holdnings definition af sexchikane for at tage højde for Parlamentets definition af sexchikane. Ændringsforslag 7 og 17, som omformulerer den fælles holdning om forældreorlov ved bl.a. at genindføre idéen om forældreorlov i forbindelse med adopterede børn. Den fælles holdning blev drøftet indgående i Rådet netop om dette spørgsmål, og der blev indgået et vanskeligt kompromis. Det er derfor usandsynligt, at der vil blive accepteret yderligere ændringer. Jeg vil i denne sammenhæng minde om, at der naturligvis er et direktiv om forældreorlov - det første, som skal vedtages efter en aftale mellem arbejdsmarkedets parter. Kommissionen kan ikke acceptere ændringsforslag 11 om kollektive foranstaltninger i tilfælde af diskrimination - især ikke uden samtykke fra ofret for diskrimination. Med hensyn til ændringsforslag 2, 3, 6, 10 og 12 mener Kommissionen, at indholdet i disse ændringsforslag allerede er dækket af den fælles holdning. For at opsummere kan jeg sige, at Kommissionen delvist eller i princippet kan acceptere ændringsforslag 1, 5, 8, 9, 13, 14, 15 og 16. Kommissionen kan ikke acceptere ændringsforslag 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 og 17. Jeg er bekendt med betænkelighederne i forbindelse med forbedringen af teksten i den fælles holdning, hvorom der var enstemmighed i Rådet den 11. juni 2001. Som De ved fra førstebehandlingen, accepterede Kommissionen i princippet hovedparten af ændringsforslagene - 49 ændringsforslag ud af 70 - og udarbejdede som følge deraf et ændret forslag, som afspejlede denne holdning. Generelt skal det understreges, at den fælles holdning forbedrer teksten betydeligt i forhold til det oprindelige forslag og opfylder kravet om en opdatering af teksten i direktiv 76/207. Vi skal nu fokusere på de vigtigste spørgsmål i direktivet og sammen bestræbe os på at finde mulige løsninger til yderligere forbedring af den fælles holdning. Som alle ved, indgik Rådet først en aftale efter lange drøftelser om spørgsmål som f.eks. formuleringen af definitioner og artiklen om barselsorlov, som Rådet havde meget svært ved at nå til enighed om. Kompromiset er derfor meget følsomt. Jeg mener dog, at Rådet kunne have opnået større kompromiser på områder som ligebehandlingsplaner, betydningen af organer til fremme af ligebehandling og indførelsen af forebyggende foranstaltninger til bekæmpelse af sexchikane. Kommissionen kan i denne sammenhæng acceptere følgende ændringsforslag: Med hensyn til ændringsforslag 1-5 om forebyggende foranstaltninger mod sexchikane kan Kommissionen delvist acceptere idéen om indførelse af foranstaltninger til forebyggelse af sexchikane, hvis teksten omformuleres. Det vil være bedre at opfordre arbejdsgiverne til at indføre forebyggende foranstaltninger frem for at pålægge dem disse tiltag. Med hensyn til ændringsforslag 8 om positive særforanstaltninger kan Kommissionen delvist acceptere denne del, hvis der indføjes en definition i betragtningerne i stedet for artiklen i direktivet. Kommissionen kan i ændringsforslag 9 om bestemmelserne i kontrakter og aftaler acceptere, at ophævelse skal være obligatorisk, men kan ikke acceptere, at muligheden for at ændre kontrakter eller aftaler fjernes. Der skal være fleksibilitet. Med hensyn til ændringsforslag 13 kan Kommissionen i forbindelse med uafhængige budgetter delvist acceptere dette ændringsforslag, hvis den foreslåede tekst omformuleres. Teksten i den fælles holdning kan forbedres ved at styrke den rolle, som organerne skal spille for at fremme ligebehandling og ved at tilføje yderligere opgaver som overvågning og opfølgning af fællesskabslovgivning inden for ligebehandlingsområdet. Kommissionen kan endvidere acceptere en omformulering af artikel 6, stk. 3, hvis det specificeres, at de udpegede organer, der handler på vegne af ofrene, har en interesse i at sikre, at bestemmelserne i direktivet overholdes. Kommissionen kan delvist acceptere ændringsforslag 14 om ligebehandlingsarbejde på virksomhedsplan, hvis artikel 8 b omformuleres."@da1
". Zunächst möchte ich Frau Hautala, die Berichterstatterin, beglückwünschen und allen Mitgliedern des Ausschusses für ihre Bemühungen und den ausgezeichneten Beitrag danken, den sie zu dieser schwierigen und komplexen Thematik geleistet haben. Zu Änderungsantrag 15 und der Berichterstattung über positive Maßnahmen ist festzustellen, dass die Kommission einen Alternativtext vorschlagen wird, der eine Berichterstattung im Abstand von drei Jahren vorsehen wird. Die Kommission akzeptiert Änderungsantrag 16 zur Verankerung der Chancengleichheit in allen Politikbereichen teilweise und dem Geiste nach, jedoch nur, soweit der Wortlaut des EGV respektiert wird Ich komme jetzt zu den Änderungsanträgen, die die Kommission nicht annehmen kann. Änderungsantrag 4: Umformulierung der im Gemeinsamen Standpunkt enthaltenen Definition der sexuellen Belästigung, damit die Definition des Parlaments berücksichtigt werden kann. Änderungsanträge 7 und 17, durch die der Text des Gemeinsamen Standpunktes zum Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub umformuliert und u. a. das Konzept des Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaubs im Falle von adoptierten Kindern eingeführt wird. Dieses Problem war Gegenstand heftiger Diskussionen im Rat, und man hat sich mit Mühe auf einen Kompromiss geeinigt. Es ist daher unwahrscheinlich, dass man weitere Änderungen akzeptieren würde. Ich möchte Sie an dieser Stelle daran erinnern, dass es natürlich auch die Richtlinie über den Vaterschaftsurlaub gibt - die erste, die nach einer Einigung zwischen den Sozialpartnern angenommen wurde. Änderungsantrag 11 zu Verbandsklagen bei Diskriminierung konnte die Kommission nicht zustimmen, zumal, wenn diese ohne Zustimmung des Opfers eingeleitet werden. Im Falle der Änderungsanträge 2, 3, 6, 10 und 12 ist die Kommission der Ansicht, dass der Inhalt dieser Änderungsanträge vom Gemeinsamen Standpunkt bereits erfasst wird. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Kommission die Änderungsanträge 1, 5, 8, 9, 13, 14, 15 und 16 teilweise oder dem Geiste nach akzeptieren kann. Die Änderungsanträge 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 und 17 lehnt sie ab. Ich weiß, dass es Ihnen um eine Verbesserung des Textes des Gemeinsamen Standpunktes geht, der am 11. Juni 2001 einstimmig im Rat angenommen wurde. Wie Sie aus der ersten Lesung wissen, befürwortete die Kommission die Mehrzahl Ihrer Änderungsanträge - 49 von insgesamt 70 Änderungsanträgen - dem Geiste nach und erarbeitete daraufhin einen abgeänderten Vorschlag, der diesen Standpunkt widerspiegelte. Insgesamt sollte unterstrichen werden, dass der Gemeinsame Standpunkt eine beträchtliche Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Vorschlag darstellt und dem Wunsch nach Aktualisierung der Richtlinie 76/207 entspricht. Wir müssen uns jetzt auf die wesentlichsten Themen der Richtlinie konzentrieren und gemeinsam nach möglichen Lösungen für die weitere Verbesserung des Gemeinsamen Standpunktes suchen. Wie Ihnen bekannt ist, gingen der Einigung im Rat langwierige Diskussionen beispielsweise zur exakten Formulierung der Definitionen sowie zum Artikel über Mutter- und Vaterschaftsurlaub voraus, wo es besonders schwierig war, eine Einigung im Rat zu erzielen. Der Kompromiss hängt also am seidenen Faden. Andererseits bin ich der Meinung, dass sich der Rat bei Themen wie Gleichstellungsplänen, der Rolle von Gremien zur Förderung der Gleichstellung und der Einführung von präventiven Maßnahmen zur Bekämpfung der sexuellen Belästigung kompromissbereiter zeigen könnte. Ausgehend davon kann die Kommission die folgenden Änderungsanträge akzeptieren. Im Hinblick auf die Änderungsanträge 1 und 5 zu präventiven Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung kann die Kommission den Vorschlag zur Einführung von Maßnahmen zur Verhinderung der sexuellen Belästigung nach Umformulierung des Textes teilweise akzeptieren. Anstatt Arbeitgeber zum Ergreifen entsprechender Maßnahmen zu verpflichten, sollten sie dazu angehalten werden. Die Kommission kann Änderungsantrag 8 zu den positiven Maßnahmen teilweise befürworten, vorausgesetzt, die Definition wird vom Artikel der Richtlinie in die Erwägungsgründe verlagert. In Bezug auf Änderungsantrag 9 zu Bestimmungen in Verträgen und Vereinbarungen akzeptiert die Kommission den verbindlichen Charakter der Annullierung, besteht jedoch auf dem Erhalt der Änderungsmöglichkeit. Die Flexibilität muss erhalten bleiben. Die Kommission kann Änderungsantrag 13 zur Unabhängigkeit von Gleichstellungsstellen und ihrer Mittelausstattung nach Umformulierung des vorgeschlagenen Textes teilweise akzeptieren. Der Text des Gemeinsamen Standpunktes ließe sich verbessern, indem die Rolle der Gremien zur Förderung der Gleichstellung gestärkt und ihnen zudem die Überwachung und Weiterverfolgung des Gemeinschaftsrechts auf dem Gebiet der Gleichstellung übertragen wird. Die Kommission kann auch der Umformulierung von Artikel 6 Absatz 3 zustimmen, derzufolge im Namen von Opfern handelnde entsprechend beauftragte Stellen ein berechtigtes Interesse an der Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie haben. Im Hinblick auf Änderungsantrag 14 zur geplanten Durchsetzung der Gleichstellung am Arbeitsplatz kann die Kommission diesen Vorschlag nach Umformulierung des Textes für Artikel 8 Buchstabe b teilweise akzeptieren."@de7
"Θα ήθελα να αρχίσω συγχαίροντας την εισηγήτρια, την κ. Hautala, και όλα τα μέλη της επιτροπής για τις προσπάθειές τους και για τις εξαίρετες συμβολές τους σε αυτόν τον δύσκολο και περίπλοκο τομέα. Όσον αφορά την τροπολογία 15 για την υποβολή έκθεσης σχετικά με τα θετικά μέτρα δράσης, η Επιτροπή θα προτείνει εναλλακτικό κείμενο έτσι ώστε η έκθεση για τα θετικά μέτρα να υποβάλλεται μόνο κάθε τρία χρόνια. Όσον αφορά την τροπολογία 16 για την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στη νομοθεσία, η Επιτροπή δέχεται αυτήν την τροπολογία εν μέρει και ως προς το πνεύμα της αλλά μόνο στο μέτρο που σέβεται τη διατύπωση της Συνθήκης. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στις τροπολογίες που δεν μπορούν να γίνουν δεκτές από την Επιτροπή. Η τροπολογία 4 που επαναδιατυπώνει τον ορισμό της σεξουαλικής παρενόχλησης στην κοινή θέση έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη ο ορισμός του Κοινοβουλίου για τη σεξουαλική παρενόχληση. Οι τροπολογίες 7 και 17 που επαναδιατυπώνουν το κείμενο της κοινής θέσης για τη γονική άδεια για άνδρες και γυναίκες εισάγοντας εκ νέου, μεταξύ άλλων, την ιδέα της γονικής άδειας και για τους δύο γονείς σε περίπτωση υιοθεσίας. Η κοινή θέση συζητήθηκε εντόνως στο Συμβούλιο για το σημείο αυτό και επιτεύχθη ένας ευαίσθητος συμβιβασμός. Γι’ αυτό, δεν είναι πιθανόν να γίνουν δεκτές περαιτέρω αλλαγές. Εδώ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω απλώς ότι υπάρχει φυσικά η οδηγία για τη γονική άδεια για τους άνδρες – η πρώτη που θα υιοθετηθεί μετά από συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους. Η Επιτροπή δεν δέχθηκε την τροπολογία 11 σχετικά με την άσκηση συλλογικής αγωγής σε περίπτωση διακρίσεων – ιδίως χωρίς τη συγκατάθεση του θύματος των διακρίσεων. Όσον αφορά τις τροπολογίες 2, 3, 6, 10 και 12, η Επιτροπή θεωρεί ότι το περιεχόμενό τους καλύπτεται ήδη από την κοινή θέση. Για να συνοψίσω, η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί εν μέρει ή στο πνεύμα τους τις τροπολογίες 1, 5, 8, 9, 13, 14, 15 και 16. Απορρίπτει τις τροπολογίες 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 και 17. Γνωρίζω τις ανησυχίες σας για τη βελτίωση του κειμένου της κοινής θέσης ως προς την οποία υπήρξε ομόφωνη συμφωνία στο Συμβούλιο στις 11 Ιουνίου 2001. Όπως ξέρετε από την πρώτη ανάγνωση, η Επιτροπή δέχτηκε το πνεύμα των περισσότερων τροπολογιών σας – 49 σε σύνολο 70 – και στη συνέχεια συνέταξε μια τροποποιημένη πρόταση που αντανακλά αυτήν την θέση. Γενικά, πρέπει να τονισθεί ότι η κοινή θέση ενισχύει σημαντικά το κείμενο της αρχικής πρότασης και ανταποκρίνεται στην επιθυμία επικαιροποίησης του κειμένου της οδηγίας 76/207. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στα πιο ουσιώδη θέματα της οδηγίας και να προσπαθήσουμε από κοινού να βρούμε πιθανές λύσεις για να βελτιώσουμε ακόμη περαιτέρω την κοινή θέση. Όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία μόνο μετά από μακρές συζητήσεις σε θέματα όπως η ακριβής διατύπωση των ορισμών και του άρθρου για τη γονική άδεια για γυναίκες και άνδρες, όπου ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία στο Συμβούλιο. Γι’ αυτό, ο συμβιβασμός είναι πολύ λεπτός. Από την άλλη πλευρά, πιστεύω ότι το Συμβούλιο θα μπορούσε να κάνει και άλλους συμβιβασμούς σε τομείς όπως τα σχέδια ισότητας, ο ρόλος των φορέων για την προώθηση της ισότητας και η εισαγωγή προληπτικών μέτρων για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί τις παρακάτω τροπολογίες. Όσον αφορά τις τροπολογίες 1 και 5 για τα προληπτικά μέτρα κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης, η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί εν μέρει την ιδέα για την εισαγωγή μέτρων πρόληψης της σεξουαλικής παρενόχλησης αλλάζοντας τη διατύπωση του κειμένου. Αντί να υποχρεώνονται οι εργοδότες να εισαγάγουν προληπτικά μέτρα, θα ήταν προτιμότερο να ενθαρρύνονται να το κάνουν. Σχετικά με την τροπολογία 8 για τα θετικά μέτρα, η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί αυτήν την τροπολογία εν μέρει, εάν ο ορισμός περιληφθεί στις αιτιολογικές σκέψεις και όχι σε άρθρο της οδηγίας. Όσον αφορά την τροπολογία 9 για τις ρυθμίσεις στις συμβάσεις και τις συμφωνίες, η Επιτροπή δέχεται ότι η ακυρότητα πρέπει να είναι υποχρεωτική, αλλά απορρίπτει τη διαγραφή της δυνατότητας τροποποίησης της σύμβασης. Εδώ υπάρχει ανάγκη για ευελιξία. Σχετικά με την τροπολογία 13 για το ρόλο των ανεξάρτητων προϋπολογισμών, η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί εν μέρει αυτήν την τροπολογία αλλάζοντας τη διατύπωση του προτεινόμενου κειμένου. Το κείμενο της κοινής θέσης μπορεί να βελτιωθεί με την ενίσχυση του ρόλου των φορέων για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και με την προσθήκη στα καθήκοντά τους του ελέγχου και της παρακολούθησης της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της ίσης μεταχείρισης. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να δεχθεί μια διαφορετική διατύπωση του άρθρου 6(3), αναφέροντας ρητά ότι οι καθορισμένοι φορείς που εκπροσωπούν τα θύματα έχουν συμφέρον να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους όρους αυτής της οδηγίας. Όσον αφορά την τροπολογία 14 για τα σχέδια ισότητας και το επίπεδο της επιχείρησης, η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί αυτήν την ιδέα εν μέρει, αλλά με νέα διατύπωση του άρθρου 8 (β)."@el8
"(EN) Para comenzar, quisiera felicitar a la ponente, Sra. Hautala, y expresar mi agradecimiento a todos los miembros de la comisión por sus esfuerzos y excelentes contribuciones en este ámbito difícil y complejo. Sobre la enmienda 15, relativa a informes sobre medidas positivas, la Comisión propondrá un texto alternativo de manera que se informe sobre las medidas positivas sólo cada tres años. Sobre la enmienda 16, relativa al principio de igualdad de trato entre ambos sexos, la Comisión puede aceptar esta enmienda en parte y en espíritu, pero únicamente dentro del respeto de lo establecido en el Tratado. A continuación me gustaría pasar a las enmiendas que la Comisión no puede aceptar. La enmienda 4, que modifica la definición de acoso sexual contenida en la posición común con vistas a tener en cuenta la definición de acoso sexual del Parlamento. Las enmiendas 7 y 17, que modifican la formulación del texto de la posición común sobre el permiso de maternidad y paternidad con la introducción, entre otras cosas, del permiso de maternidad y paternidad en el caso de la adopción de niños. Este particular de la posición común fue objeto de acalorados debates en el Consejo hasta que se alcanzó un compromiso delicado. Por lo tanto, es poco probable que se acepten nuevos cambios. A este respecto me gustaría recordarles que, naturalmente, ya existe la directiva sobre el permiso de paternidad – la primera en ser adoptada a raíz de un acuerdo entre los interlocutores sociales. La Comisión no acepta la enmienda 11 relativa a la acción colectiva en casos de discriminación – especialmente sin el consentimiento de las víctimas de la discriminación. Sobre las enmiendas 2, 3, 6, 10 y 12, la Comisión considera que el contenido de estas enmiendas ya está cubierto en la posición común. Resumiendo, la Comisión puede aceptar, en parte o en espíritu, las enmiendas 1, 5, 8, 9, 13, 14, 15 y 16, y rechaza las enmiendas 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 y 17. Conozco el interés del Parlamento por mejorar el texto de la posición común, sobre el que se llegó a un acuerdo unánime en el Consejo el 11 de junio de 2001. Como ya saben de la primera lectura, la Comisión aceptó el espíritu de la mayoría de las enmiendas del Parlamento – 49 enmiendas de un total de 70 – y, en consecuencia, elaboró una propuesta modificada que refleja esta posición. En general, cabe destacar que la posición común mejora considerablemente el texto de la propuesta inicial y responde a los deseos de actualizar el texto de la Directiva 76/207. Ahora debemos centrarnos en los temas más fundamentales de la directiva y realizar un esfuerzo concertado para encontrar soluciones posibles que mejoren aún más la posición común. Como saben, el Consejo sólo alcanzó un acuerdo tras largas negociaciones sobre temas tales como la formulación exacta de las definiciones y el artículo sobre el permiso de maternidad y paternidad, tema éste sobre el que fue muy difícil llegar a un acuerdo en el Consejo. Por consiguiente, el compromiso es extremadamente delicado. Por otro lado, tengo la sensación de que el Consejo podría llegar a nuevos compromisos en ámbitos tales como los planes de igualdad, el papel de organismos para el fomento de la igualdad y la introducción de medidas preventivas para luchar contra el acoso sexual. En este contexto, la Comisión puede aceptar las siguientes enmiendas. Respecto a las enmiendas 1 y 5, relativas a medidas preventivas contra el acoso sexual, la Comisión puede aceptar, en parte, la idea de introducir medidas de prevención del acoso sexual mediante una nueva formulación del texto. En vez de obligar a los empresarios a introducir medidas preventivas, sería preferible animarles a que lo hagan. Sobre la enmienda 8, relativa a medidas positivas, la Comisión puede aceptar esta enmienda en parte si la definición se incluye en los considerandos, en vez de en el artículo de la directiva. Sobre la enmienda 9, relativa a incluir disposiciones en contratos y acuerdos, la Comisión acepta que la anulación sea obligatoria, pero rechaza que desaparezca la posibilidad de modificar el contrato. Aquí es necesaria la flexibilidad. Sobre la enmienda 13, relativa a los presupuestos independientes, la Comisión puede aceptar esta enmienda en parte modificando la formulación del texto propuesto. Se podría mejorar el texto de la posición común mediante el reforzamiento del papel de los organismos responsables del fomento de la igualdad de trato y añadiendo a sus funciones la vigilancia y el seguimiento de la legislación comunitaria en materia de igualdad de trato. La Comisión puede aceptar también una nueva formulación del apartado 3 del artículo 6, con la mención expresa de que los organismos designados que actúan en nombre de las víctimas están interesados en garantizar que se cumplen las disposiciones de la directiva. Sobre la enmienda 14, relativa a planes de igualdad a nivel de la empresa, la Comisión puede aceptar esta idea en parte, pero con una nueva formulación del apartado b) del artículo 8."@es12
"Haluaisin aloittaa onnittelemalla esittelijä Hautalaa, ja haluaisin kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä heidän ponnisteluistaan ja erinomaisesta myötävaikutuksestaan, kun on kyse tästä vaikeasta ja monimutkaisesta alueesta. Kun on kyse tarkistuksesta 15, joka liittyy edistämistoimenpiteitä koskeviin kertomuksiin, komissio ehdottaa vaihtoehtoista tekstiä, jonka mukaan edistämistoimenpiteistä laaditaan kertomuksia vain joka kolmas vuosi. Kun on kyse tarkistuksesta 16, joka koskee sukupuolista valtavirtaistamista, komissio hyväksyy tarkistuksen osittain sekä sen hengen, mutta vain, jos siinä noudatetaan perustamissopimuksen sanamuotoa. Haluaisin nyt tarkastella tarkistuksia, joita komissio ei voi hyväksyä. Kyse on tarkistuksesta 4, jossa muutetaan yhteisessä kannassa olevaa sukupuolisen häirinnän määritelmää, jotta voitaisiin ottaa huomioon, miten parlamentti määrittelee sukupuolisen häirinnän, ja tarkistuksista 7 ja 17, joissa muotoillaan uudelleen yhteisen kannan tekstiä, joka koskee äitiys- ja isyyslomaa, siten, että otetaan uudelleen esille muun muassa ajatus adoption yhteydessä pidettävästä äitiys- ja isyyslomasta. Yhteisestä kannasta keskusteltiin kiivaasti neuvostossa tämän asian yhteydessä, ja siellä onnistuttiin pääsemään herkkään sopuratkaisuun. Tästä syystä on epätodennäköistä, että lisämuutokset hyväksytään. Haluaisin tässä muistuttaa teille, että on tietenkin olemassa isyyslomia koskeva direktiivi, ensimmäinen, joka hyväksyttiin työmarkkinaosapuolien tekemän sopimuksen seurauksena. Komissio ei hyväksynyt tarkistusta 11, joka koskee ryhmäkanteiden esittämistä syrjintätapauksissa, etenkään jos kanne esitetään ilman syrjinnän uhrin suostumusta. Kun on kyse tarkistuksista 2, 3, 6, 10 ja 12, komissio katsoo, että yhteinen kanta kattaa jo näiden tarkistusten sisällön. Yhteenvetona sanottakoon, että komissio voi hyväksyä tarkistukset 1, 5, 8, 9, 13, 14, 15 ja 16 osittain tai ainakin niiden hengen. Komissio hylkää tarkistukset 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 ja 17. Tiedän, että haluatte parantaa yhteisen kannan tekstiä, josta sovittiin yksimielisesti neuvostossa 11. kesäkuuta 2001. Kuten tiedätte ensimmäisen käsittelyn perusteella, komissio hyväksyi lähes kaikki tarkistuksenne hengeltään – 49 tarkistusta yhteensä 70 tarkistuksesta – ja laati näin ollen tarkistetun ehdotuksen, joka heijastelee tätä kantaa. On syytä yleisesti korostaa, että yhteinen kanta parantaa huomattavasti alkuperäisen ehdotuksen tekstiä, ja siinä vastataan esitettyyn toivomukseen, että direktiivin 76/207 teksti saatettaisiin ajan tasalle. Meidän on nyt keskityttävä direktiivin olennaisimpiin kohtiin ja pyrittävä yhteistuumin löytämään mahdollisia ratkaisuja, jotta voisimme vielä parantaa yhteistä kantaa. Kuten tiedätte, neuvosto pääsi sopimukseen vasta pitkien keskustelujen jälkeen, joita käytiin sellaisista asioista kuin määritelmien tarkka sanamuoto ja äitiys- ja isyyslomaa koskeva artikla, josta oli hyvin vaikea päästä sopimukseen neuvostossa. Tästä syystä sopuratkaisu on erittäin herkkä. Olen toisaalta sitä mieltä, että neuvoston pitäisi pyrkiä sopuratkaisuihin sellaisillakin alueilla kuin tasa-arvon edistämistä koskevat suunnitelmat, elimien merkitys tasa-arvoisen kohtelun edistämisessä sekä sellaisten toimien käyttöönotto, joilla voidaan ehkäistä sukupuolista häirintää. Tässä yhteydessä komissio voi hyväksyä seuraavat tarkistukset: kun on kyse tarkistuksista 1 ja 5, niistä menettelyistä, joilla voidaan ehkäistä sukupuolista häirintää, komissio voi hyväksyä osittain ajatuksen sukupuolista häirintää ehkäisevien menettelyjen käyttöönotosta, jos tekstiä muotoillaan uudelleen. On parempi kannustaa työnantajia ryhtymään ehkäiseviin menettelyihin kuin pakottaa heidät siihen. Kun on kyse tarkistuksesta 8, joka koskee edistämistoimenpiteistä, komissio voi hyväksyä tarkistuksen osittain, jos määritelmä sisällytetään johdanto-osan kappaleeseen eikä direktiivin artiklaan. Kun on kyse tarkistuksesta 9, joka koskee sopimuksien määräyksiä, komissio hyväksyy sen, että määräykset voidaan julistaa mitättömiksi, mutta se hylkää ehdotuksen, jonka mukaan sopimuksen muuttaminen ei olisi enää mahdollista. Tässä tarvitaan joustavuutta. Kun on kyse tarkistuksesta 13, joka koskee riippumattomia selvityksiä, komissio voi hyväksyä tarkistuksen osittain, jos ehdotettua tekstiä muotoillaan uudelleen. Yhteisen kannan tekstiä voitaisiin parantaa vahvistamalla tasa-arvoista kohtelua edistävien elimien merkitystä ja lisäämällä niiden tehtäviin tasa-arvoista kohtelua koskevan yhteisön lainsäädännön valvomisen ja seuraamisen. Komissio voi myös hyväksyä 6 artiklan 3 kohdan muotoilemisen uudelleen siten, että siinä yksiselitteisesti mainitaan, että uhrien puolesta toimivilla nimetyillä elimillä on oikeutettua etua sen varmistamisesta, että direktiivin säännöksiä noudatetaan. Kun on kyse tarkistuksesta 14, joka koskee tasa-arvon edistämistä koskevia suunnitelmia ja yrityksen tasoja, komissio voi hyväksyä ajatuksen osittain, jos 8 artiklan b kohtaa muotoillaan uudelleen."@fi5
". Je voudrais commencer par féliciter le rapporteur, Madame Hautala, et remercier tous les membres de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances pour leurs efforts et leur excellente contribution dans ce domaine ardu et complexe. Quant à l'amendement 15 relatif aux rapports sur les mesures positives, la Commission proposera un texte alternatif afin de ne publier des rapports sur les mesures positives que tous les trois ans. Quant à l'amendement 16 relatif à l'intégration de l'égalité entre les sexes, la Commission accepte cet amendement partiellement et dans son esprit mais uniquement dans la mesure où il respecte la formulation du traité. Je voudrais à présent me pencher sur les amendements qui ne peuvent être acceptés par la Commission. L'amendement 4, qui reformule la définition de la position commune sur le harcèlement sexuel, afin de prendre en compte la définition du Parlement pour ce terme. Les amendements 7 et 17 qui reformulent le texte de la position commune relatif au congé de maternité et de paternité en réintroduisant entre autres le concept de congé de maternité et de paternité consécutif à une adoption. La position commune a fait sur ce point l'objet d'un débat animé au sein du Conseil et un compromis fragile a été atteint. Il est donc peu probable qu'une modification supplémentaire soit acceptée. Je voudrais simplement vous rappeler qu'il existe, bien sûr, une directive relative au congé de paternité - la première à avoir été adoptée à la suite d'un accord entre les partenaires sociaux. La Commission n'a pas accepté l'amendement 11 relatif à l'action collective dans les cas de discrimination - en particulier sans le consentement de la personne victime de discrimination. Quant aux amendements 2, 3, 6, 10 et 12, la Commission considère que le contenu de ces amendements est déjà traité dans la position commune. En résumé, la Commission peut accepter partiellement ou dans leur esprit les amendements 1, 5, 8, 9, 13, 14, 15 et 16. Elle rejette les amendements 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 et 17. Je suis consciente de votre souci d'améliorer le texte de la position commune qui a fait l'objet d'un accord unanime au sein du Conseil du 11 juin 2001. Comme vous le savez depuis la première lecture, la Commission a accepté l'esprit de la majorité de vos amendements - 49 amendements sur un total de 70 - et a donc élaboré une proposition amendée reflétant cette position. Dans l'ensemble, il convient de souligner que la position commune améliore considérablement le texte de la proposition initiale et répond au souhait de mise à jour du texte de la directive 76/207. Nous devons à présent nous concentrer sur les points les plus essentiels de la directive et unir nos efforts afin de trouver d'éventuelles solutions permettant d'améliorer davantage encore la position commune. Comme vous le savez, le Conseil n'est parvenu à un accord qu'au terme de longues discussions sur des points tels que la formulation exacte des définitions et l'article sur les congés de paternité et de maternité, sur lequel il a été très difficile de parvenir à un accord au sein du Conseil. Le compromis est dès lors extrêmement délicat. D'autre part, il me semble que le Conseil pourrait aboutir à d'autres compromis dans des domaines tels que les plans d'égalité, le rôle d'organismes chargés de promouvoir l'égalité et l'introduction de mesures préventives contre le harcèlement sexuel. Dans ce contexte, la Commission peut accepter les amendements suivants. Quant aux amendements 1 et 5 relatifs aux mesures préventives contre le harcèlement sexuel, la Commission peut, sur la base d'une reformulation du texte, accepter partiellement l'idée d'introduire des mesures dans le but de prévenir le harcèlement sexuel. Au lieu d'obliger les employeurs à introduire des mesures préventives, il serait préférable de les y encourager. Quant à l'amendement 8 relatif aux mesures positives, la Commission peut partiellement accepter cet amendement si une définition figure aux considérants plutôt qu'à l'article de la directive. Quant à l'amendement 9 relatif aux dispositions des contrats et des conventions, la Commission accepte que l'annulation doive être obligatoire, mais elle refuse que soit supprimée la possibilité d'amendement du contrat. La flexibilité est ici de mise. Quant à l'amendement 13 relatif au rôle des budgets indépendants, la Commission peut partiellement accepter cet amendement sur la base d'une reformulation du texte proposé. Le texte de la position commune pourrait être amélioré en renforçant le rôle des organismes chargés de promouvoir l'égalité de traitement et en ajoutant à leurs tâches la surveillance et le suivi de la législation communautaire dans le domaine de l'égalité de traitement. La Commission peut également accepter une reformulation de l'article 6, paragraphe 3, à condition qu'il soit mentionné expressément que les organismes désignés agissant au nom des victimes trouvent un intérêt à veiller à ce que les dispositions de la directive soient respectées. Quant à l'amendement 14 relatif aux plans d'égalité et au niveau de l'entreprise, la Commission peut partiellement accepter cette idée, à condition que l'article 8, b, soit reformulé."@fr6
"Innanzitutto desidero congratularmi con la relatrice, la onorevole Hautala, e vorrei ringraziare tutti i membri della commissione per il lavoro svolto e per il contributo eccellente che hanno dato ad una materia difficile e complessa. In merito all’emendamento n. 15 sulla rendicontazione delle misure sulle azioni positive, la Commissione proporrà un testo alternativo in modo da riferire in merito solo ogni tre anni La Commissione accoglie in parte l’emendamento n. 16 sul e lo accoglie in sostanza, ma solo nella misura in cui rispetta la formulazione del Trattato. Ed ora tratterò degli emendamenti che la Commissione non può accogliere. L’emendamento n. 4 riformula la definizione di molestie sessuali della posizione comune, tenendo conto della definizione del Parlamento. Gli emendamenti nn. 7 e 17 riformulano il testo della posizione comune sul congedo per maternità e per paternità introducendo, tra l’altro, tale concetto nel caso di adozione. Su tale punto la posizione comune è stata al centro di accesi dibattiti in seno al Consiglio ed è stato raggiunto un delicato compromesso. E’ quindi improbabile che siano accettati ulteriori cambiamenti. A questo proposito desidero ricordare la direttiva sul congedo per paternità, la prima che è stata adottata a seguito di un accordo raggiunto tra le parti sociali. La Commissione ha respinto l’emendamento n. 11 sull’azione di gruppo nei casi di discriminazione, in quanto non prevede esplicitamente il consenso delle vittime. Quanto agli emendamenti nn. 2, 3, 6, 10 e 12, la Commissione ritiene che il loro contenuto sia già presente nella posizione comune. In sintesi, la Commissione accoglie in parte o in linea di principio gli emendamenti nn. 1, 5, 8, 9, 13, 14, 15 e 16 e respinge gli emendamenti nn. 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 e 17. Capisco le vostre preoccupazioni volte a migliorare il testo della posizione comune su cui era stato raggiunto un consenso unanime in seno al Consiglio l’11 giugno 2001. Come sapete dalla prima lettura, la Commissione ha accolto in sostanza la maggior parte degli emendamenti da voi presentati: 49 emendamenti su un totale di 70 e ha quindi emendato la proposta incorporando tale posizione. In generale è opportuno sottolineare che la posizione comune migliora considerevolmente il testo della proposta originale e accoglie l’auspicio di aggiornare il testo della direttiva 76/207. Dobbiamo ora concentrarci sulle questioni più importanti della direttiva e riunire gli sforzi per individuare possibili soluzioni atte a migliorare ulteriormente la posizione comune. Come sapete, il Consiglio è giunto ad un accordo solo dopo lunghe discussioni su punti quali la formulazione precisa delle definizioni e l’articolo sul congedo per maternità e per paternità, su cui è stato difficile raggiungere un consenso. Il compromesso pertanto è estremamente delicato. D’altro canto, credo che il Consiglio potrebbe arrivare ad un ulteriore compromesso su temi quali i piani di parità, il ruolo delle associazioni nella promozione della parità e l’introduzione di misure preventive contro le molestie sessuali. Alla luce di quanto detto, la Commissione accoglie i seguenti emendamenti. In merito agli emendamenti nn. 1 e 5 sulle misure preventive contro le molestie sessuali, la Commissione accetta in parte l’idea di introdurre tali misure riformulando il testo. Invece di obbligare i datori di lavoro ad introdurre misure preventive, sarebbe preferibile incoraggiarli in tal senso. In merito all’emendamento n. 8 sulle azioni positive, la Commissione accetta l’emendamento in parte, sempre che la definizione sia riportata nei e non nell’articolo della direttiva. In quanto all’emendamento n. 9 sulle disposizioni dei contratti e degli accordi, la Commissione accoglie l’obbligo di annullamento, ma deve rimanere la possibilità di emendare il contratto. Occorre infatti flessibilità. La Commissione accoglie in parte l’emendamento n. 13 sul ruolo dei bilanci indipendenti e sarà quindi riformulato il testo proposto. Il testo della posizione comune potrebbe essere migliorato; va infatti rafforzato il ruolo degli organismi preposti alla promozione delle pari opportunità, integrando tra le loro funzioni il monitoraggio e il della legislazione comunitaria in materia. La Commissione accoglie inoltre la proposta di riformulare l’articolo 6(3), sarà espressamente indicato che gli organismi preposti che agiscono per conto delle vittime hanno un interesse ad assicurare che le disposizioni della direttiva siano ottemperate. Per quanto concerne l’emendamento n. 14 sui piani di parità e sul livello di società, la Commissione accetta parzialmente l’idea, ma ritiene necessario riformulare l’articolo 8(b)."@it9
". – I should like to begin by congratulating the rapporteur, Mrs Hautala, and I would like to thank all the Members of the committee for their efforts and excellent contributions in this difficult and complex area. On Amendment No 15, on reporting on positive action measures, the Commission will propose an alternative text so as to report on positive measures only every three years. On Amendment No 16 on gender mainstreaming, the Commission accepts this amendment partially and in spirit, but only to the extent that it respects the wording of the Treaty. Now I should like to turn to those amendments which cannot be accepted by the Commission. Amendment No 4, rewording the common position's definition of sexual harassment, in order to take into account Parliament's definition of sexual harassment. Amendments Nos 7 and 17 reformulating the text of the common position on maternity and paternity leave by reintroducing inter alia the idea of maternity and paternity leave where children are adopted. The common position was hotly debated in the Council on this issue and a delicate compromise was reached. It is unlikely therefore that any further change would be accepted. Here I would just like to remind you that there is, of course, the paternity leave directive – the first to be adopted following an agreement between the social partners. The Commission did not accept Amendment No 11 on group action in cases of discrimination – especially without the consent of the victim of discrimination. On Amendments Nos 2, 3, 6, 10 and 12, the Commission considers that the content of these amendments is already covered by the common position. To sum up, the Commission can accept in part or in spirit Amendments Nos 1, 5, 8, 9, 13, 14, 15 and 16. It rejects Amendments Nos 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 and 17. I am aware of your concerns to improve the text of the common position on which there was unanimous agreement in the Council on 11 June 2001. As you know from the first reading, the Commission accepted in spirit the majority of your amendments – 49 amendments of a total of 70 – and consequently drew up an amended proposal which reflected this position. In general it should be stressed that the common position considerably enhances the text of the initial proposal and responds to the desire to update the text of Directive 76/207. We must now focus on the most essential issues of the directive and make a concerted effort to find possible solutions to improve even further the common position. As you know, the Council only reached an agreement after long discussions on issues such as the precise wording of the definitions and the article on maternity and paternity leave, on which it was very difficult to reach agreement in the Council. The compromise therefore is extremely delicate. On the other hand I feel that the Council could make further compromises in areas such as equality plans, the role of bodies for the promotion of equality and the introduction of preventive measures to combat sexual harassment. In this context the Commission can accept the following amendments. On Amendments Nos 1 and 5, on preventive measures against sexual harassment the Commission can accept in part the idea of introducing measures for preventing sexual harassment by reformulating the text. Instead of obliging employers to introduce preventive measures, it would be preferable to encourage employers to do so. On Amendment No 8, on positive measures, the Commission can accept this amendment in part if a definition is contained in the recitals instead of the article of the directive. On Amendment No 9, on provisions in contracts and agreements, the Commission accepts that annulment should be obligatory but rejects the removal of the possibility for amendment of the contract. Here there is the need for flexibility. On Amendment No 13, on the role of the independent budgets, the Commission can accept this amendment in part by reformulating the proposed text. The text of the common position could be improved by strengthening the role of bodies for the promotion of equal treatment and by adding to their tasks the monitoring and follow-up of Community legislation in the field of equal treatment. The Commission can also accept a reformulation of Article 6(3), by expressly mentioning that designated bodies acting on behalf of victims have an interest in ensuring that the provisions of the directive are complied with. On Amendment No 14, on equality plans and the company level, the Commission can accept this idea in part, but with a new formulation for Article 8(b)."@lv10
". Ik wil graag eerst de rapporteur, mevrouw Hautala, complimenteren en mijn dank betuigen aan alle leden van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Zij hebben veel werk verzet en uitstekende bijdragen geleverd op dit moeilijke en complexe terrein. Met betrekking tot amendement 15 zal de Commissie in een alternatieve tekst voorstellen slechts om de drie jaar een verslag over positieve maatregelen te publiceren. De Commissie neemt amendement 16, inzake gedeeltelijk en naar de geest aan, maar alleen voorzover het amendement in overeenstemming is met de formulering van het Verdrag. Nu wil ik graag overgaan op de amendementen die de Commissie niet kan accepteren. Amendement 4, waarin de in het gemeenschappelijk standpunt gegeven definitie van seksuele intimidatie opnieuw geformuleerd wordt teneinde de definitie van het Parlement erin te verwerken, kan de Commissie niet overnemen. In de amendementen 7 en 17 wordt de tekst van het gemeenschappelijk standpunt inzake zwangerschapsverlof en vaderschapsverlof opnieuw geformuleerd. Zo wordt onder andere zwangerschaps- en vaderschapsverlof bij geadopteerde kinderen weer ter sprake gebracht. Er is in de Raad hevig gedebatteerd over het gemeenschappelijk standpunt over dit onderwerp en er is een broos compromis bereikt. Het is derhalve onwaarschijnlijk dat verdere wijzigingen geaccepteerd zouden worden. Ik wil u hier slechts aan de richtlijn inzake vaderschapsverlof herinneren – de eerste die wordt aangenomen na overeenstemming tussen de sociale partners. De Commissie heeft amendement 11 betreffende collectieve rechtsvordering in gevallen van discriminatie niet overgenomen. Zij heeft er vooral bezwaar tegen wanneer collectieve rechtsvordering plaatsvindt zonder toestemming van het slachtoffer van de discriminatie. De Commissie is van mening dat het gemeenschappelijk standpunt de inhoud van de amendementen 2, 3, 6, 10 en 12 reeds omvat. Samenvattend kan de Commissie de amendementen 1, 5, 8, 9, 13, 14, 15 en 16 gedeeltelijk of naar de geest aannemen. Zij verwerpt de amendementen 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 en 17. Op 11 juni 2001 bereikte de Raad unanieme overeenstemming over het gemeenschappelijk standpunt. Ik ben mij ervan bewust dat u de tekst daarvan wilt verbeteren. Zoals u na de eerste lezing weet, heeft de Commissie het merendeel van uw amendementen - 49 van de 70 - naar de geest overgenomen. Dientengevolge heeft zij een geamendeerd voorstel geformuleerd waarin dit standpunt tot uitdrukking kwam. In het algemeen moet gesteld worden dat het gemeenschappelijk standpunt de tekst van het oorspronkelijke voorstel aanzienlijk verbetert en tegemoet komt aan de wens om de tekst van richtlijn 76/207 bij te werken. Wij moeten ons nu richten op de meest essentiële punten van de richtlijn en eensgezind trachten mogelijke oplossingen te vinden ter verdere verbetering van het gemeenschappelijk standpunt. Zoals u weet heeft de Raad pas na lang discussiëren overeenstemming weten te bereiken over kwesties als de exacte formulering van de definities en het artikel over zwangerschaps- en vaderschapsverlof. Het was zeer moeilijk om daarover overeenstemming te bereiken in de Raad. Het compromis is dan ook uiterst broos. Aan de andere kant heb ik de indruk dat de Raad verdere compromissen zou kunnen sluiten. Ik denk daarbij aan gebieden als de planmatige bevordering van gelijkheid, de rol van organen bij het bevorderen van gelijke behandeling en de invoering van preventieve maatregelen ter bestrijding van seksuele intimidatie. Tegen deze achtergrond kan de Commissie de volgende amendementen aannemen. Het voorstel in de amendementen 1 en 5 om maatregelen te nemen ter voorkoming van seksuele intimidatie heeft de gedeeltelijke steun van de Commissie. Zij geeft er echter de voorkeur aan de tekst te herformuleren en in plaats van werkgevers te verplichten preventieve maatregelen te treffen, hen daartoe aan te moedigen. De Commissie kan amendement 8, inzake positieve maatregelen, gedeeltelijk overnemen als niet in het betreffende artikel van de richtlijn, maar in de overwegingen een definitie daarvan gegeven wordt. Met betrekking tot amendement 9, over bepalingen in contracten en overeenkomsten, accepteert de Commissie dat nietigverklaring verplicht dient te zijn. Zij is het er echter niet mee eens dat de mogelijkheid het contract te wijzigen, geschrapt wordt. Hier is flexibiliteit nodig. De Commissie kan amendement 13, over de rol van de onafhankelijke begrotingen, ten dele aannemen door de voorgestelde tekst te herformuleren. De tekst van het gemeenschappelijk standpunt kan verbeterd worden door de rol van de organen te versterken bij het bevorderen van gelijke behandeling. Ook zou het een verbetering betekenen als hun takenpakket werd uitgebreid met het toezicht op en de follow-up van Gemeenschapswetgeving op het gebied van gelijke behandeling. De Commissie steunt ook een herformulering van artikel 6, lid 3, in die zin, dat uitdrukkelijk wordt vermeld dat de aangewezen organen die namens slachtoffers optreden, er belang bij hebben te zorgen dat de bepalingen van de richtlijn worden nageleefd. Amendement 14, over plannen ter bevordering van gelijkheid en het niveau van de organisatie, wordt gedeeltelijk onderschreven door de Commissie. Zij wenst echter een nieuwe formulering van artikel 8 ter."@nl2
"Gostaria de começar por felicitar a relatora, senhora deputada Hautala, e por agradecer a todos os membros da comissão os esforços que desenvolveram e os excelentes contributos que deram nesta área difícil e complexa. Relativamente à alteração 15, sobre os relatórios sobre as medidas positivas, a Comissão irá propor um texto alternativo no sentido de os referidos relatórios serem apresentados apenas de três em três anos. Quanto à alteração 16, sobre a integração da igualdade entre homens e mulheres em todas as actividades da UE, a Comissão aceita essa alteração parcialmente e quanto ao espírito, mas apenas na medida em que respeitar a redacção utilizada no Tratado. Gostaria, agora, de passar às alterações que a Comissão não pode aceitar. A alteração 4, que dá uma nova redacção à definição de assédio sexual da posição comum, de modo a levar em conta a definição do Parlamento de assédio sexual. As alterações 7 e 17, que reformulam o texto da posição comum no que se refere à licença de maternidade e paternidade, introduzindo novamente, entre outros aspectos, a ideia de licença de maternidade e paternidade no caso da adopção de crianças. A posição comum foi objecto de um debate acalorado no Conselho no que se refere a esta questão, e conseguiu-se um compromisso delicado. Por conseguinte, é pouco provável que venha a ser aceite qualquer outra alteração. Quanto a este aspecto, gostaria de vos recordar que existe, evidentemente, a directiva relativa à licença de paternidade – a primeira a ser adoptada no seguimento do acordo a que chegaram os parceiros sociais. A Comissão não aceitou a alteração 11 sobre acções de grupo em casos de discriminação, especialmente, sem o consentimento da vítima da discriminação. Quanto às alterações 2, 3, 6, 10 e 12, a Comissão considera que o conteúdo das mesmas já é contemplado na posição comum. Resumindo, a Comissão pode aceitar em parte ou quanto ao espírito, as alterações 1, 5, 8, 9, 13, 14, 15 e 16. Rejeita as alterações 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 e 17. Estou ciente da vossa preocupação em melhorar o texto da posição comum, adoptado por unanimidade no Conselho em 11 de Junho de 2001. Como sabem pela primeira leitura, a Comissão aceitou o espírito da maior parte das alterações apresentadas pelo Parlamento – 49 alterações num total de 70 – tendo, portanto, elaborado uma proposta com alterações que reflectia essa posição. Dum modo geral, é importante sublinhar que a posição comum reforça consideravelmente o texto da proposta inicial e vai ao encontro do desejo de actualizar o texto da Directiva 76/207/CEE. Devemos, agora, concentrar-nos nas questões fundamentais da directiva e desenvolver um esforço concertado no sentido de encontrar soluções viáveis que nos permitam melhorar ainda mais a posição comum. Como sabem, o Conselho apenas chegou a acordo depois de longas discussões sobre questões como a redacção exacta das definições e do artigo sobre a licença de maternidade e paternidade, assuntos sobre os quais foi muito difícil chegar a acordo no Conselho. O compromisso alcançado é, portanto, um compromisso extremamente delicado. Por outro lado, creio que o Conselho poderia fazer outras concessões em áreas como o planeamento da promoção da igualdade, o papel dos órgãos responsáveis pela promoção da igualdade e a introdução de medidas preventivas para combater o assédio sexual. Neste contexto, a Comissão pode aceitar as seguintes alterações. Relativamente às alterações 1 e 5, sobre as medidas preventivas contra o assédio sexual, a Comissão pode aceitar, em parte, a ideia de se introduzirem medidas para prevenir o assédio sexual se o texto for reformulado. Em vez de obrigar os empregadores a introduzirem medidas preventivas, seria preferível incentivar os empregadores a fazerem-no. No que se refere à alteração 8, sobre as medidas positivas, a Comissão pode aceitar essa alteração, em parte, se a definição puder ser incluída nos considerandos em vez de fazer parte do articulado da directiva. Relativamente à alteração 9, sobre as disposições de contratos ou convenções colectivas, a Comissão aceita que a anulação seja obrigatória, mas rejeita a eliminação da possibilidade de alteração do contrato. Quanto a esta matéria, é necessária alguma flexibilidade. Relativamente à alteração 13, sobre o papel dos organismos independentes, a Comissão poderá aceitar parcialmente essa alteração se o texto proposto for reformulado. O texto da posição comum poderá ser melhorado mediante um reforço do papel dos órgãos responsáveis pela promoção da igualdade de tratamento e acrescentando às suas tarefas o controlo e acompanhamento da legislação comunitária no domínio da igualdade de tratamento. A Comissão também pode aceitar a reformulação do nº 3 do artigo 6º, mencionando expressamente que uma das funções dos órgãos designados para representar as vítimas é assegurar que as disposições da directiva sejam cumpridas. No que se refere à alteração 14, sobre o planeamento da promoção da igualdade ao nível das empresas, a Comissão pode aceitar, em parte essa ideia se a alínea b) do artigo 8º for reformulada."@pt11
"Jag vill inleda med att gratulera föredraganden, dvs. fru Hautala, och tacka alla ledamöterna i utskottet för deras insatser och utmärkta bidrag i samband med detta svåra och komplexa område. Rörande ändringsförslag 15, om rapporter om praktiska åtgärder, kommer kommissionen att föreslå en alternativ text, för att det på så sätt skall lämnas rapporter om praktiska åtgärder endast vart tredje år. När det rör ändringsförslag 16, om integrering av jämställdhetsaspekter, godtar kommissionen delvis ändringsförslaget och andemeningen i det, men bara om man tar hänsyn till ordalydelsen i fördraget. Jag vill nu ta upp de ändringsförslag som kommissionen inte kan godta. Ändringsförslag 4, där man omformulerar definitionen av sexuella trakasserier i den gemensamma ståndpunkten, för att ersätta den med parlamentets definition av sexuella trakasserier. Ändringsförslagen 7 och 17, i vilka man omformulerar texten i den gemensamma ståndpunkten om föräldraledighet, genom att t.ex. återinföra idén med föräldraledighet vid adoption av barn. Den gemensamma ståndpunkten diskuterades intensivt i rådet på denna punkt, och man lyckades uppnå en känslig kompromiss. Det är därför osannolikt att man skulle godta några ytterligare ändringar. Jag vill bara påminna er här om att vi naturligtvis har direktivet om faderskapsledighet – det första som antogs som resultat av ett avtal mellan arbetsmarknadens parter. Kommissionen godtog inte ändringsförslag 11 om grupptalan i diskrimineringsfall – i synnerhet inte utan de drabbades medgivande. När det gäller ändringsförslagen 2, 3, 6, 10 och 12, anser kommissionen att innehållet i dessa ändringsförslag redan täcks av den gemensamma ståndpunkten. För att sammanfatta, kan kommissionen delvis godta ändringsförslagen 1, 5, 8, 9, 13, 14, 15 och 16, eller andemeningen i dessa. Kommissionen förkastar ändringsförslagen 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 och 17. Jag är medveten om ert intresse av att förbättra den gemensamma ståndpunktens text, som antogs enhälligt i rådet den 11 juni 2001. Som ni känner till från den första behandlingen, godtog kommissionen andemeningen i huvuddelen av era ändringsförslag – 49 ändringsförslag av totalt 70 – och utarbetade följaktligen ett ändrat förslag som återspeglade denna inställning. Rent allmänt bör man betona att den gemensamma ståndpunkten avsevärt förbättrar texten till det ursprungliga förslaget, och svarar mot önskemålet om att uppdatera direktiv 76/207/EEG. Vi måste nu koncentrera oss på direktivets viktigaste frågor, och tillsammans anstränga oss för att hitta möjliga lösningar för att ytterligare förbättra den gemensamma ståndpunkten. Som ni känner till nådde rådet en överenskommelse först efter långa diskussioner om frågor som handlade om definitionernas exakta ordalydelse och artikeln om föräldraledighet, om vilken det var mycket svårt att nå en överenskommelse i rådet. Kompromissen är därför oerhört känslig. Å andra sidan anser jag att rådet kan göra ytterligare kompromisser inom områden som t.ex. ha att göra med jämställdhetsplaner, den roll som spelas av organ som arbetar med jämställdhetsfrågor, och vidtagande av förebyggande åtgärder för bekämpning av sexuella trakasserier. I detta sammanhang kan kommissionen godta följande ändringsförslag. När det gäller ändringsförslagen 1 och 5 om förebyggande åtgärder för bekämpning av sexuella trakasserier, kan kommissionen delvis godta idén med att vidta förebyggande åtgärder för bekämpning av sexuella trakasserier, om texten omformuleras. I stället för att tvinga arbetsgivarna att vidta förebyggande åtgärder, skulle det vara bättre att uppmuntra dem till att göra det. När det gäller ändringsförslag 8, om praktiska åtgärder, kan kommissionen delvis godta detta ändringsförslag, om det införs en definition i skälen, i stället för i artikeln i direktivet. När det gäller ändringsförslag 9, om bestämmelser i individuella avtal och kollektivavtal, godtar kommissionen att dessa skall förklaras ogiltiga, men förkastar borttagandet av möjligheten att kunna ändra avtalen. Det finns här behov av flexibilitet. När det rör ändringsförslag 13, om oberoende rapporter, kan kommissionen delvis godta detta ändringsförslag genom omformulering av den föreslagna texten. Den gemensamma ståndpunktens text kan förbättras genom ett stärkande av den roll som spelas av organ som arbetar med jämställdhetsfrågor, och genom att till deras uppgifter lägga till övervakning och uppföljning av gemenskapslagstiftning på jämställdhetsområdet. Kommissionen kan också godta en omformulering av artikel 6.3, genom att uttryckligen nämna att utsedda organ som handlar på utsatta personers vägnar har ett intresse av att se till att man följer direktivets bestämmelser. När det gäller ändringsförslag 14, om jämställdhetsplaner och företagsnivån, kan kommissionen delvis godta denna idé, men med en ny formulering för artikel 8 b."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph