Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-10-23-Speech-2-210"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011023.8.2-210"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer al Parlamento que se disponga a adoptar un informe sobre este instrumento especial dentro de la dimensión nórdica de la Unión. De este modo se extenderá una garantía de la Comunidad para préstamos del BEI, por valor de esos 100 millones de euros, con vistas a proyectos ambientales en Rusia, tal y como ustedes han indicado. Como ustedes saben, esta es una decisión que se adoptó de forma muy específica. Es la primera vez que se acepta financiar operaciones en Rusia y la operación no sólo es interesante para Rusia, sino también para los países limítrofes de la Unión. La Comisión había propuesto la garantía que habitualmente se planteaba en este tipo de operaciones, el 65%, que es la prevista en el mandato general del Banco Europeo de Inversiones. Sin embargo, sabido es que el Consejo, por una serie de decisiones vinculadas precisamente al carácter único de esta operación y al deseo de mayor transparencia, planteó la necesidad de que en este caso hubiese una garantía extraordinaria de la Comunidad del 100%. La urgencia de la utilización de los recursos de este año ha llevado a la Comisión a aceptar este 100%. No conozco exactamente los problemas de procedimiento por los cuales la información ha llegado excesivamente tarde al Parlamento, pero, de acuerdo con mi información, el propio Consejo ya informó al Parlamento el 20 de septiembre sobre las enmiendas planteadas, el 12 de octubre la Presidencia belga explicó los cambios con mayor detalle y, el mismo día, la Comisión envió a la Comisión de Presupuestos una información sobre las razones por las que aceptábamos las enmiendas del Consejo. Con una decisión por unanimidad del Consejo, con aceptación de la Comisión, no era necesaria la presentación de una nueva propuesta por parte de la Comisión. Nosotros consideramos que es urgente aprobar esta decisión en el año 2001 por las mismas razones que ustedes han planteado. Un aplazamiento al año 2002 nos dificultaría de forma clara la financiación por el estrecho margen de maniobra de que disponemos para el próximo año. Sin embargo, esta decisión no va a afectar a otro tipo de operaciones. El Sr. Seppänen ha planteado en su informe alguna referencia a otras financiaciones: el caso turco es el más evidente, con cargo a las dotaciones del año 2000. Las actuaciones en 2000 y 2001 se financiaron ya y no se plantean problemas de esta naturaleza. Sin embargo, sí se presenta otro problema a más largo plazo: ¿cómo vamos a manejar la capacidad de financiación del Banco Europeo de Inversiones en nuestro mecanismo de préstamo? Ha preguntado también el Sr. Färm qué pensamos hacer como Comisión. Yo querría decirles, en primer lugar, que la Comisión agradece al Parlamento que se suscite este problema de la limitada capacidad de endeudamiento que tenemos dentro del mecanismo del Fondo de Garantía. Este problema lo ha planteado ya la Comisión en el Consejo e incluso también aquí, en el Parlamento, en algunas ocasiones, y pensamos que, si existen nuevas iniciativas en el contexto del año 2002, se agudizarán los problemas ya existentes y será imprescindible tomar algunas decisiones. Desde el punto de vista de la Comisión, en el momento actual, estamos sopesando varias opciones y pensamos adoptar una iniciativa en un período de tiempo relativamente corto, mediante una Comunicación que enviaremos al Consejo y al Parlamento. No le puedo responder al Sr. Färm indicándole cuál es la opción en la que pensamos en este momento, pero, sin embargo, sí quiero recordar que ya en el pasado propusimos una disminución de la tasa de cobertura del 65 al 60%. Éste podría ser uno de los instrumentos, como cualquier otro que fuera necesario, para tener mayor margen de maniobra para actuaciones en el futuro. Éstos son los comentarios que puedo hacerles en este momento y quiero agradecerles su cooperación en el debate de este informe."@es12
lpv:translated text
"Hr. formand, først vil jeg gerne takke Parlamentet for, at det vil vedtage en betænkning om dette særlige instrument inden for Unionens nordlige dimension. På denne måde udstedes der en garanti fra Fællesskabet for lån fra EIB, som beløber sig til 100 millioner euro, til miljøprojekter i Rusland, sådan som De har påpeget. Som De ved, er dette en beslutning, som blev truffet på en meget speciel måde. Det er første gang, at det vedtages at finansiere aktioner i Rusland, og aktionen er ikke kun interessant for Rusland, men også for de lande, der grænser op til Unionen. Kommissionen havde foreslået den garanti, der sædvanligvis foreslås til denne type af aktioner, 65%, som er den, der er fastsat i Den Europæiske Investeringsbanks generelle mandat. Det er imidlertid en kendt sag, at Rådet på grund af en række beslutninger, der netop er knyttet til denne aktions særlige karakter og ønsket om en større gennemsigtighed, påpegede behovet for, at der i dette tilfælde blev stillet en ekstraordinær garanti fra Fællesskabet på 100%. Det presserende behov for at få anvendt midlerne for i år har foranlediget Kommissionen til at acceptere de 100%. Jeg er ikke helt bekendt med de procedureproblemer, der har betydet, at informationen er kommet for sent frem til Parlamentet, men ifølge mine oplysninger informerede Rådet allerede den 20. september Parlamentet om de foreslåede ændringsforslag, den 12. oktober forklarede det belgiske formandskab ændringerne mere detaljeret, og samme dag sendte Kommissionen Budgetudvalget en redegørelse om baggrunden for, at vi accepterede Rådets ændringsforslag. Med en enstemmig beslutning i Rådet og med Kommissionens vedtagelse var det ikke nødvendigt for Kommissionen at stille et nyt forslag. Vi synes, at det er bydende nødvendigt at vedtage denne beslutning i 2001 af samme årsager, som De har fremført. En udskydelse til 2002 ville klart gøre finansieringen vanskeligere for os på grund af den begrænsede manøvremargen, vi har næste år. Denne beslutning vil dog ikke komme til at påvirke andre typer af aktioner. Hr. Seppänen kommer i sin betænkning med nogle henvisninger til andre finansieringer: Det tyrkiske tilfælde, hvor lånene skulle anvendes i 2000, er det mest åbenbare. Aktionerne i 2000 og 2001 er allerede finansieret, og der opstår ikke problemer af denne art. Der er imidlertid et andet problem på længere sigt: Hvordan skal vi håndtere Den Europæiske Investeringsbanks långivningsmulighed i vores lånemekanisme? Hr. Färm har også spurgt, hvad vi har tænkt os at gøre som Kommission. Jeg vil gerne sige til Dem, at først og fremmest er Kommissionen glad for, at Parlamentet rejser problemet med de begrænsede lånemuligheder, som vi har inden for garantifondsmekanismen. Dette problem har Kommissionen allerede rejst i Rådet, og endda også her i Parlamentet ved nogle lejligheder, og vi mener, at hvis der er nye initiativer inden for rammerne af 2002, vil de allerede eksisterende problemer blive forværret, og det bliver absolut nødvendigt at træffe nogle beslutninger. I Kommissionen overvejer vi på nuværende tidspunkt forskellige løsningsmuligheder, og vi har til hensigt at vedtage et initiativ i løbet af relativ kort tid ved hjælp af en meddelelse, vi vil sende til Rådet og Parlamentet. Jeg kan ikke give hr. Färm svar på, hvad det er for en løsning, vi har i tankerne for øjeblikket, men jeg kan dog godt minde om, at vi allerede tidligere har foreslået en reduktion af dækningsgraden fra 65% til 60%. Dette kunne være et blandt flere andre instrumenter, der måtte vise sig nødvendige, for at få en større manøvremargen for fremtidige aktioner. Det er de kommentarer, jeg kan give Dem i dag, og jeg vil gerne takke Dem for Deres samarbejde i forhandlingen af denne betænkning."@da1
"Herr Präsident, zunächst möchte ich dem Parlament für die Bereitschaft danken, einen Bericht über dieses Sonderinstrument im Rahmen der Nördlichen Dimension anzunehmen. Auf diese Weise wird eine Garantie der Gemeinschaft für Darlehen der EIB über 100 Millionen Euro für Umweltprojekte in Russland gewährt, wie Sie dargelegt haben. Wie Sie wissen, ist dies ein Beschluss, der in einer ganz spezifischen Form angenommen wurde. Zum ersten Mal wird die Finanzierung von Maßnahmen in Russland akzeptiert, und die Operation ist nicht nur für Russland interessant, sondern auch für die an die Union angrenzenden Länder. Die Kommission hat die Garantie in Höhe von 65 % vorgeschlagen, die gewöhnlich bei Operationen dieser Art angewendet wurde und die im allgemeinen Mandat der Europäischen Investitionsbank vorgesehen ist. Bekanntlich hat jedoch der Rat aufgrund einer Reihe von Entscheidungen, die eben mit dem besonderen Charakter dieser Operation und dem Wunsch nach stärkerer Transparenz verbunden sind, auf die Notwendigkeit verwiesen, in diesem Fall eine außerordentliche Garantie der Gemeinschaft über 100 % festzulegen. Da die Mittel noch in diesem Jahr verwendet werden müssen, hat sich die Kommission veranlasst gesehen, diese 100 % zu akzeptieren. Ich weiß nicht genau, aufgrund welcher Verfahrensprobleme die Information das Parlament zu spät erreicht hat, aber nach meinen Informationen hat der Rat das Parlament bereits am 20. September über die vorgesehenen Änderungen in Kenntnis gesetzt, am 12. Oktober erläuterte die belgische Präsidentschaft ausführlicher die Änderungen, und am selben Tag übermittelte die Kommission dem Haushaltsausschuss eine Information über die Gründe, aus denen wir die Änderungsanträge des Rates akzeptierten. Angesichts des vom Rat einstimmig angenommenen Beschlusses, der von der Kommission akzeptiert wurde, war die Vorlage eines neuen Vorschlags durch die Kommission nicht erforderlich. Wir halten es aus den gleichen Gründen wie den von Ihnen angesprochenen für dringend erforderlich, diesen Beschluss im Jahre 2001 anzunehmen. Eine Verschiebung auf das Jahr 2002 würde uns die Finanzierung wegen des engen Handlungsspielraums, über den wir für das kommende Jahr verfügen, deutlich erschweren. Dieser Beschluss wird jedoch keine anderweitigen Operationen beeinträchtigen. Herr Seppänen hat in seinem Bericht auf andere Finanzierungen Bezug genommen: Dabei belastet die Türkei den Finanzrahmen für das Jahr 2000 am stärksten. Die Maßnahmen in 2000 und 2001 wurden bereits finanziert, und es werden keine derartigen Probleme mehr auftreten. Es stellt sich jedoch ein anderes längerfristiges Problem: Wie wollen wir die Finanzierungskapazität der Europäischen Investitionsbank in unserem Darlehensmechanismus handhaben? Herr Färm hat auch gefragt, was wir als Kommission zu tun gedenken. Ich möchte Ihnen zunächst sagen, dass die Kommission dem Parlament dafür dankbar ist, dass es dieses Problem der begrenzten Verschuldungskapazität aufwirft, die wir innerhalb des Mechanismus des Garantiefonds haben. Dieses Problem hat die Kommission im Rat und auch hier im Parlament bei mehreren Gelegenheiten bereits angesprochen, und wir glauben, dass sich die bereits bestehenden Probleme noch verschärfen werden, wenn es neue Initiativen im Kontext des Jahres 2002 gibt, und dass einige Entscheidungen unumgänglich sein werden. Aus der Sicht der Kommission wägen wir gegenwärtig verschiedene Optionen ab und wollen in einem relativ kurzen Zeitraum eine Initiative in Form einer Mitteilung an den Rat und das Parlament annehmen. Ich kann Herrn Färm keine Antwort geben, in der ich ihm die Option nenne, an die wir derzeit denken, möchte jedoch daran erinnern, dass wir bereits in der Vergangenheit eine Verringerung des Deckungssatzes von 65 auf 60 % vorgeschlagen haben. Dies könnte eines der Instrumente sein, wie auch jedes andere, das erforderlich sein sollte, um für künftige Aktionen einen größeren Handlungsspielraum zu haben. Mehr kann ich Ihnen im Moment nicht sagen, und ich möchte Ihnen für Ihre Mitwirkung in der Aussprache über diesen Bericht danken."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο που διατίθεται να εγκρίνει μία έκθεση σχετικά μ’ αυτό το ειδικό μέσο στο πλαίσιο της Βόρειας Διάστασης της Ένωσης. Με αυτό τον τρόπο θα επεκταθεί η εγγύηση της Κοινότητας για δάνεια της ΕΤΕπ, αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ, για περιβαλλοντικά σχέδια στην Ρωσία, όπως ακριβώς εσείς υποδείξατε. Όπως γνωρίζετε, αυτή είναι μία απόφαση που υιοθετήθηκε με πολύ ειδικό τρόπο. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται δεκτή η χρηματοδότηση επιχειρήσεων στη Ρωσία και η επιχείρηση δεν είναι ενδιαφέρουσα μόνο για τη Ρωσία, αλλά επίσης για τις γειτονικές χώρες της Ένωσης. Η Επιτροπή είχε προτείνει την εγγύηση που καθορίζεται συνήθως σε τέτοιου είδους επιχειρήσεων, το 65%, όπως προβλέπεται από την γενική εντολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι το Συμβούλιο, λόγω μίας σειράς αποφάσεων που συνδέονται ακριβώς με το μοναδικό χαρακτήρα της επιχείρησης αυτής, και με την επιθυμία για μεγαλύτερη διαφάνεια, έθεσε την αναγκαιότητα να υπάρξει σ’ αυτή την περίπτωση μία έκτακτη εγγύηση από την Κοινότητα της τάξης του 100%. Η επιτακτική ανάγκη της χρησιμοποίησης των πόρων αυτού του έτους οδήγησε την Επιτροπή να δεχτεί αυτό το 100%. Δεν γνωρίζω ακριβώς τα διαδικαστικά προβλήματα λόγω των οποίων η ενημέρωση έφτασε υπερβολικά αργά στο Κοινοβούλιο, όμως, σύμφωνα με τη δική μου πληροφόρηση, το ίδιο το Συμβούλιο ενημέρωσε το Κοινοβούλιο στις 20 Σεπτεμβρίου σχετικά με τις προτεινόμενες τροπολογίες, στις 12 Οκτωβρίου η βελγική Προεδρία εξήγησε τις αλλαγές με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και, την ίδια μέρα, η Επιτροπή έστειλε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών μία ενημέρωση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεχτήκαμε τις τροπολογίες του Συμβουλίου. Με την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου, με την αποδοχή της Επιτροπής, δεν ήταν απαραίτητη η παρουσίαση μίας νέας πρότασης εκ μέρους της Επιτροπής. Εμείς θεωρούμε ότι είναι επείγον να εγκριθεί αυτή η απόφαση μέσα στο 2001 για τους ίδιους λόγους που εσείς θέσατε. Μία αναβολή για το έτος 2002 θα μας δυσκόλευε καθαρά τη χρηματοδότηση λόγω του στενού περιθωρίου ελιγμών που θα διαθέτουμε τον επόμενο χρόνο. Ωστόσο, αυτή η απόφαση δεν πρόκειται να επηρεάσει άλλου είδους επιχειρήσεις. Ο κ. Seppänen έκανε στην έκθεσή του μία αναφορά σε άλλες χρηματοδοτήσεις: η τουρκική περίπτωση είναι η πιο προφανής, με χρέωση στις χορηγήσεις του έτους 2000. Οι δράσεις του 2000 και του 2001 έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί και δεν τίθενται προβλήματα αυτής της φύσεως. Ωστόσο, παρουσιάζεται ένα άλλο πρόβλημα πιο μακροπρόθεσμα: πώς πρόκειται να χειριστούμε την ικανότητα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στον δικό μας μηχανισμό δανείων; Ρώτησα επίσης τον κ. Färm τι σκεφτόμαστε να κάνουμε ως Επιτροπή. Θα ήθελα να σας πω, καταρχάς ότι η Επιτροπή ευχαριστεί το Κοινοβούλιο που ανακίνησε αυτό το πρόβλημα της περιορισμένης ικανότητας χρέωσης που έχουμε στο πλαίσιο του μηχανισμού του Ταμείου Εγγυήσεων. Αυτό το πρόβλημα το έχει θέσει ήδη η Επιτροπή στο Συμβούλιο και επίσης εδώ, στο Κοινοβούλιο, σε ορισμένες περιπτώσεις, και πιστεύουμε ότι, αν υπάρξουν νέες πρωτοβουλίες μέσα στο έτος 2002, θα επιδεινωθούν τα ήδη υφιστάμενα προβλήματα και θα είναι απαραίτητο να ληφθούν ορισμένες αποφάσεις. Από την άποψη της Επιτροπής, επί του παρόντος, ζυγίζουμε διάφορες επιλογές και σκεφτόμαστε να υιοθετήσουμε μία πρωτοβουλία σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, μέσω μίας ανακοίνωσης που θα στείλουμε στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Δεν μπορώ να απαντήσω στον κ. Färm υποδεικνύοντάς του ποια είναι η επιλογή που σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή, αλλά, ωστόσο, θέλω να υπενθυμίσω ότι ήδη στο παρελθόν προτείναμε μία μείωση του ποσοστού εγγύησης από το 65 στο 60%. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα από τα μέσα, όπως οποιοδήποτε άλλο θα ήταν απαραίτητο, για να έχουμε ένα μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών για δράσεις στο μέλλον. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή και θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας στη συζήτηση αυτής της έκθεσης."@el8
". Mr President, I would firstly like to thank Parliament for its willingness to adopt a report on this special instrument within the Union’s Northern Dimension. This will provide a Community guarantee for EIB loans, to a value of EUR 100 million, for the purposes of environmental projects in Russia, as you have pointed out. As you know, this decision was adopted in a very specific way. This is the first time that financial operations in Russia have been accepted and the operation is not only of interest to Russia but also to the bordering Union countries. The Commission had proposed the 65% guarantee normally considered for this type of operation laid down in the general mandate of the European Investment Bank. However, we know that the Council, for a series of reasons relating to the unique nature of this operation and the need for greater transparency, suggested that in this case a special Community guarantee of 100% was required. The urgency of the use of resources this year has led the Commission to accept this 100%. I do not exactly know the procedural problems which have led to the information reaching Parliament excessively late, but, according to my information, the Council informed Parliament on 20 September of the amendments under consideration, on 12 October the Belgian Presidency explained the changes in greater detail and, on the same day, the Commission sent the Committee on Budgets information on the reasons why we were accepting the Council’s amendments. With the unanimous decision of the Council and with the Commission’s acceptance, there was no need for the Commission to present a new proposal. We believe that it is urgent to approve this decision during 2001 for the same reasons you have raised. A delay until 2002 would clearly hinder funding given the narrow margin for manoeuvre we have for next year. However, this decision is not going to affect any other type of operation. In his report, Mr Seppänen made references to other fundings: the Turkish case is the most obvious, coming from the 2000 contributions. Actions in 2000 and 2001 have already been financed and problems of this nature do not arise. However, another longer-term problem does arise: how are we going to handle the funding capacity of the European Investment Bank within our lending mechanism? Mr Färm also asked what we intended to do as a Commission. I wanted to tell you firstly that the Commission is grateful to Parliament for raising this problem of the limited capacity for indebtedness that we have within the mechanism of the Guarantee Fund. The Commission has already raised this problem in the Council and also here in Parliament on various occasions, and we believe that, if there are new initiatives in the context of 2002, current problems will become more serious and it will be essential to take certain decisions. The Commission is currently weighing up various options and we intend to approve an initiative relatively soon by means of a Communication which we will send to the Council and to Parliament. I cannot respond to Mr Färm by indicating which option we are considering at the moment but I can point out that in the past we proposed a reduction in the level of coverage from 65% to 60%. This could be one of the instruments, like any other which may be necessary, for creating a greater margin for manoeuvre in future actions. This is what I can tell you at the moment and I would like to thank you for your cooperation in the debate on this report."@en3
"Arvoisa puhemies, haluan ensiksi kiittää parlamenttia, että se on valmis hyväksymään mietinnön tästä unionin pohjoisen ulottuvuuden erityisvälineestä. Näin yhteisön takuu ulotetaan 100 miljoonan euron arvoisiin EIP:n lainoihin, jotka myönnetään ympäristöhankkeisiin Venäjällä, kuten olette todenneet. Kuten tiedätte, tämä päätös tehtiin hyvin erityisellä tavalla. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun suostutaan rahoittamaan operaatioita Venäjällä, ja operaatio on kiinnostava paitsi Venäjälle myös unionin rajamaille. Komissio oli ehdottanut tällaisiin operaatioihin yleensä sovellettua takuuta eli 65 prosenttia, joka on vahvistettu Euroopan investointipankin luotonantovaltuutuksessa. On kuitenkin tiedossa, että neuvosto esitti useilla päätöksillä, jotka liittyivät nimenomaan operaation ainutlaatuisuuteen ja toiveisiin avoimuuden lisäämisestä, että tässä tapauksessa yhteisön takuu olisi 100 prosenttia. Tarve käyttää tämänvuotisia varoja on saanut komission hyväksymään 100 prosentin takuun. En ole täysin perillä menettelyyn liittyvistä ongelmista, joiden takia parlamentti sai tiedot liian myöhään, mutta tietojeni mukaan neuvosto tiedotti parlamentille esitetyistä tarkistuksista jo 20. syyskuuta, puheenjohtajavaltio Belgia selvitti muutoksia lähemmin 12. lokakuuta ja samana päivänä komissio lähetti budjettivaliokunnalle tietoja syistä, joiden takia hyväksyimme neuvoston tarkistukset. Neuvoston yksimielisen päätöksen ja komission hyväksynnän takia komission ei tarvinnut tehdä uutta ehdotusta. Katsoimme, että päätös on hyväksyttävä vuonna 2001 samoista syistä, joiden takia ehdotitte sitä. Päätöksen lykkääminen vuoteen 2002 hankaloittaisi tuntuvasti sen rahoitusta, koska meillä on ensi vuonna niukasti liikkumavaraa. Päätös ei kuitenkaan vaikuta muunlaisiin operaatioihin. Esittelijä Seppänen on maininnut mietinnössään muitakin rahoitettavia toimia: selvimpänä esimerkkinä on Turkin tapaus, johon liittyy vuoden 2000 määrärahoja. Vuosien 2000 ja 2001 toimet rahoitettiin jo, eikä tällaisia ongelmia esiinny. On kuitenkin olemassa eräs pitkän aikavälin ongelma: miten aiomme ohjata Euroopan investointipankin rahoituskapasiteettia luotonantomekanismissamme? Myös jäsen Färm on kysynyt, mitä komissio aikoo tehdä. Haluaisin ensiksikin sanoa teille, että komissio kiittää parlamenttia, että se otti esille tämän takuurahaston mekanismin rajalliseen velkakapasiteettiin liittyvän ongelman. Komissiokin on jo ottanut tämän ongelman esille neuvostossa ja joissakin yhteyksissä myös täällä parlamentissa, ja luulemme, että jos vuonna 2002 tulee uusia aloitteita, jo olemassa olevat ongelmat kärjistyvät ja asiassa on välttämätöntä tehdä päätöksiä. Komission kannalta punnitsemme parhaillaan useita vaihtoehtoja ja aiomme tehdä aloitteen suhteellisen lyhyen ajan kuluttua tiedonannossa, jonka lähetämme neuvostolle ja parlamentille. En voi vastata jäsen Färmille, mitä vaihtoehtoa ajattelemme parhaillaan, mutta haluan kylläkin muistuttaa, että ehdotimme jo aiemmin katteen laskemista 65 prosentista 60 prosenttiin. Tämä voisi olla yksi välineistä – muiden tarpeelliseksi katsottujen välineiden ohella – liikkumavaran lisäämiseksi tulevia toimia varten. Tässä oli se, mitä voin tällä erää kertoa teille, ja haluan kiittää teitä yhteistyöstänne mietintöä koskevassa keskustelussa."@fi5
"Monsieur le Président, avant toute chose, je voudrais remercier le Parlement qui se prépare à adopter un rapport portant sur cet instrument spécial dans le cadre de la dimension septentrionale de l'Union. Celui-ci permettra d'étendre la garantie communautaire pour les prêts de la BEI, pour le montant de 100 millions d'euros, destiné à des projets environnementaux en Russie, ainsi que vous l'avez indiqué. Comme vous le savez, cette décision a été adoptée de manière très particulière. C'est la première fois que l'on accepte de financer des opérations en Russie et l'opération n'est pas seulement intéressante pour la Russie, mais aussi pour les pays limitrophes de l'Union. La Commission avait proposé la garantie généralement accordée dans ce type d'opérations, à savoir 65 %, qui est celle qui est prévue dans le mandat général de la Banque européenne d'investissement. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir que le Conseil, par une série de décisions liées précisément au caractère unique de cette opération et au désir d'accroître la transparence, a exprimé le besoin de fixer une garantie communautaire extraordinaire de 100 % dans ce cas-ci. La nécessité d'utiliser les ressources de cette année a poussé la Commission à accepter ces 100 %. Je ne connais pas exactement la nature des problèmes de procédure qui ont fait que l'information est parvenue excessivement tard au Parlement, mais, selon mes informations, le Conseil en personne avait déjà, le 20 septembre, informé le Parlement des amendements présentés, puis, le 12 octobre, la présidence belge a expliqué les modifications plus en détail et, le même jour, la Commission a envoyé une information à la commission des budgets expliquant les raisons pour lesquelles nous avons accepté les amendements du Conseil. Au vu de la décision unanime du Conseil et de l'accord de la Commission, la Commission n'a pas jugé nécessaire de présenter une nouvelle proposition. Nous estimons qu'il est urgent d'approuver cette décision en 2001 pour les mêmes raisons que celles que vous avez avancées. Un report à l'année 2002 compliquerait de manière évidente le financement, étant donné la faible marge de manœuvre dont nous disposons pour l'année prochaine. Cependant, cette décision ne doit pas affecter d'autres types d'opérations. M. Seppänen a fait référence dans son rapport à d'autres financements : le cas de la Turquie est le plus évident, au vu des enveloppes de l'année 2000. Les actions de 2000 et 2001 ont déjà été financées et aucun problème de cette nature ne s'est posé. Un problème se pose toutefois à plus long terme : comment allons-nous gérer la capacité de financement de la Banque européenne d'investissement dans notre mécanisme de prêt ? M. Färm nous a également demandé ce que nous comptions faire au sein de la Commission. Je voudrais vous dire, tout d'abord, que la Commission remercie le Parlement d'avoir soulevé le problème de la capacité limitée d'endettement que nous avons au sein du mécanisme du fonds de garantie. La Commission a déjà présenté ce problème au Conseil, mais également ici, au Parlement, en plusieurs occasions, et nous pensons que si de nouvelles initiatives voient le jour dans le contexte de l'année 2002, les problèmes existants ne feront que s'aggraver et il deviendra indispensable de prendre des décisions. À l'heure actuelle, nous sommes en train d'examiner au sein de la Commission diverses options et nous pensons adopter une initiative d'ici peu, au travers d'une communication que nous enverrons au Conseil et au Parlement. Je ne peux répondre à M. Färm et lui dire quelle option nous envisageons actuellement, mais je voudrais toutefois rappeler que nous avons déjà proposé une diminution du taux de couverture de 65 à 60 % par le passé. Il pourrait s'agir d'un des instruments, au même titre que tous ceux qui s'avéreront nécessaires pour obtenir une plus grande marge de manœuvre dans les actions à venir. Tels sont les commentaires que je peux faire pour l'instant et je voudrais vous remercier pour votre coopération lors du débat de ce rapport."@fr6
"Signor Presidente, in primo luogo ringrazio il Parlamento per l’intenzione di adottare una relazione su questo strumento specifico nell’ambito della dimensione nordica dell’Unione. Sarà così possibile concedere una garanzia comunitaria a copertura di prestiti erogati dalla BEI, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, relativamente a progetti di interesse ambientale in Russia, come avete evidenziato. Come sapete, questa decisione è stata adottata in modo decisamente specifico. E’ la prima volta che si accetta di finanziare operazioni in Russia e, in questo caso, siamo in presenza di un’operazione interessante non soltanto per la Russia, ma anche per i paesi comunitari limitrofi. La Commissione aveva proposto la garanzia abitualmente applicata a questo genere di operazioni, ossia il 65 percento come previsto nel mandato generale della Banca europea per gli investimenti. E’ tuttavia risaputo che il Consiglio, in virtù di una serie di decisioni riconducibili proprio al carattere unico nel suo genere di questa operazione, nonché al desiderio di una maggiore trasparenza, ha fatto presente la necessità, in questo caso, di una garanzia comunitaria straordinaria fissata al 100 percento. L’urgenza nell’impiego delle risorse di quest’anno ha spinto la Commissione ad accettare il tasso del 100 percento. Non sono esattamente a conoscenza delle difficoltà procedurali in forza delle quali il Parlamento ha ricevuto le relative informazioni in ritardo, ma mi risulta d’altra parte che il Consiglio stesso abbia già informato il Parlamento, in data 20 settembre, sugli emendamenti proposti, che il 12 ottobre la Presidenza belga abbia illustrato le modifiche in modo più dettagliato e che, in quella stessa data, la Commissione abbia trasmesso alla commissione per i bilanci un’informativa sulle motivazioni che ci spingevano ad accettare gli emendamenti del Consiglio. Con la decisione unanime del Consiglio e con l’assenso della Commissione, non era più necessaria la presentazione di una nuova proposta da parte nostra. Noi reputiamo urgente l’approvazione di questa decisione nell’anno 2001 in base alle medesime considerazioni che avete esposto voi. Un rinvio al 2002 ostacolerebbe in modo evidente il finanziamento, visto il risicato margine di manovra a disposizione per il prossimo anno. Questa decisione, però, non si ripercuoterà su operazioni di altro tipo. Nella sua relazione, l’onorevole Seppänen ha alluso ad altri finanziamenti: il caso più evidente è quello della Turchia, a carico delle dotazioni finanziarie del 2000. Le operazioni per il 2000 e per il 2001 sono però già state finanziate e, pertanto, non si pongono problemi di questa natura. Tuttavia, si pone invece un altro interrogativo, più a lungo termine: come gestire la capacità di finanziamento della BEI nel nostro meccanismo di prestito? Anche l’onorevole Färm ha chiesto quali siano le intenzioni della Commissione. In primo luogo, tengo a dire che la Commissione ringrazia il Parlamento per avere sollevato questo problema della limitata capacità di indebitamento ai sensi del meccanismo del Fondo di garanzia. Questo problema è già stato fatto presente dalla Commissione presso il Consiglio e anche qui, al Parlamento, in diverse occasioni. Siamo del parere che, se vi saranno nuove iniziative nel contesto del 2002, i problemi già riscontrabili si aggraveranno e si renderà indispensabile prendere provvedimenti. Dal punto di vista della Commissione, allo stato attuale sono al vaglio diverse alternative e vi è l’intenzione di prendere un’iniziativa in tempi ragionevolmente brevi, sotto forma di comunicazione che verrà inviata al Consiglio e al Parlamento. Non sono per ora in grado di rispondere all’onorevole Färm indicando l’alternativa prescelta, ma posso rammentare che, già in passato, noi avevamo proposto una diminuzione del tasso di copertura dal 65 al 60 percento. Potrebbe essere questo uno degli strumenti, così come qualsiasi altro fosse ritenuto necessario allo scopo di riservarsi un margine di manovra per operazioni future. Sono questi i commenti che posso fare allo stato attuale e tengo a ringraziarvi per la cooperazione nella discussione su questa relazione."@it9
". Mr President, I would firstly like to thank Parliament for its willingness to adopt a report on this special instrument within the Union’s Northern Dimension. This will provide a Community guarantee for EIB loans, to a value of EUR 100 million, for the purposes of environmental projects in Russia, as you have pointed out. As you know, this decision was adopted in a very specific way. This is the first time that financial operations in Russia have been accepted and the operation is not only of interest to Russia but also to the bordering Union countries. The Commission had proposed the 65% guarantee normally considered for this type of operation laid down in the general mandate of the European Investment Bank. However, we know that the Council, for a series of reasons relating to the unique nature of this operation and the need for greater transparency, suggested that in this case a special Community guarantee of 100% was required. The urgency of the use of resources this year has led the Commission to accept this 100%. I do not exactly know the procedural problems which have led to the information reaching Parliament excessively late, but, according to my information, the Council informed Parliament on 20 September of the amendments under consideration, on 12 October the Belgian Presidency explained the changes in greater detail and, on the same day, the Commission sent the Committee on Budgets information on the reasons why we were accepting the Council’s amendments. With the unanimous decision of the Council and with the Commission’s acceptance, there was no need for the Commission to present a new proposal. We believe that it is urgent to approve this decision during 2001 for the same reasons you have raised. A delay until 2002 would clearly hinder funding given the narrow margin for manoeuvre we have for next year. However, this decision is not going to affect any other type of operation. In his report, Mr Seppänen made references to other fundings: the Turkish case is the most obvious, coming from the 2000 contributions. Actions in 2000 and 2001 have already been financed and problems of this nature do not arise. However, another longer-term problem does arise: how are we going to handle the funding capacity of the European Investment Bank within our lending mechanism? Mr Färm also asked what we intended to do as a Commission. I wanted to tell you firstly that the Commission is grateful to Parliament for raising this problem of the limited capacity for indebtedness that we have within the mechanism of the Guarantee Fund. The Commission has already raised this problem in the Council and also here in Parliament on various occasions, and we believe that, if there are new initiatives in the context of 2002, current problems will become more serious and it will be essential to take certain decisions. The Commission is currently weighing up various options and we intend to approve an initiative relatively soon by means of a Communication which we will send to the Council and to Parliament. I cannot respond to Mr Färm by indicating which option we are considering at the moment but I can point out that in the past we proposed a reduction in the level of coverage from 65% to 60%. This could be one of the instruments, like any other which may be necessary, for creating a greater margin for manoeuvre in future actions. This is what I can tell you at the moment and I would like to thank you for your cooperation in the debate on this report."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ten eerste dank ik het Parlement voor zijn bereidheid om een verslag aan te nemen over dit speciale instrument in het kader van de noordse dimensie van de Unie. Dit zal de Gemeenschap in de gelegenheid stellen om een garantie ten bedrage van 100 miljoen euro te verlenen op leningen van de Europese Investeringsbank voor milieuprojecten in Rusland. U hebt het ook al gezegd. U kent het uitzonderlijke karakter van dit besluit. Het is de eerste maal dat het licht op groen wordt gezet voor financiering van activiteiten in Rusland. Deze actie is overigens niet alleen interessant voor Rusland maar ook voor de aangrenzende landen van de Unie. De Commissie had in eerste instantie voor de in het kader van dergelijke activiteiten gebruikelijke oplossing gekozen en een garantiepercentage van 65% voorgesteld overeenkomstig het algemene mandaat van de Europese Investeringsbank. Zoals u weet, heeft de Raad evenwel ten gevolge van een reeks beslissingen die verband hielden met het eenmalige karakter van deze operatie en het streven naar meer transparantie in dit geval aangedrongen op een buitengewoon communautair garantiepercentage van 100%. Uitgaande van het feit dat de middelen van dit jaar dringend moeten worden aangewend, heeft de Commissie met het voorstel van de Raad ingestemd. Ik ben niet precies op de hoogte van de procedureproblemen die verantwoordelijk zijn voor de vertraging waarmee het Parlement de desbetreffende informatie heeft ontvangen. Voorzover ik weet, heeft de Raad het Parlement reeds op 20 september ingelicht over de voorgestelde amendementen en heeft het Belgische voorzitterschap de wijzigingen uitvoeriger toegelicht op 12 oktober. De Commissie heeft nog diezelfde dag aan de Begrotingscommissie informatie opgestuurd over de redenen waarom de amendementen van de Raad op onze steun konden rekenen. Aangezien het om een unaniem besluit van de Raad gaat waaraan ook de Commissie haar goedkeuring heeft gehecht, hoeft de Commissie geen nieuw voorstel in te dienen. Wij zijn van oordeel dat dit besluit dringend in 2001 moet worden goedgekeurd en beroepen ons daarbij op de ook door u aangehaalde redenen. Als wij het naar 2002 verschuiven, komt de financiering op de helling te staan aangezien wij volgend jaar over weinig bewegingsruimte beschikken. Het onderhavige besluit zal evenwel geen gevolgen hebben voor andere projecten. De heer Seppänen refereert in zijn verslag aan diverse financieringsactiviteiten: de steun aan Turkije ten laste van de begroting van 2000 is in dit verband wellicht het duidelijkste voorbeeld. De acties van 2000 en 2001 zijn reeds gefinancierd. Op dit vlak zullen zich derhalve geen moeilijkheden voordoen. We worden evenwel geconfronteerd met een probleem op de langere termijn: hoe zullen wij omspringen met het financieringsvermogen van de Europese Investeringsbank in het kader van onze leningsfaciliteit? De heer Färm heeft ons gevraagd welke stappen wij als Commissie denken te ondernemen. Om te beginnen zijn wij het Parlement dankbaar voor deze verwijzing naar de beperkte leningscapaciteit die het mechanisme van het Garantiefonds ons biedt. Dit probleem is reeds door de Commissie en de Raad opgeworpen en het is ook verschillende malen hier in het Parlement ter sprake gebracht. Als er in de context van het jaar 2002 nieuwe initiatieven komen, zal dit de reeds bestaande problemen ons inziens alleen maar aanscherpen. In dat geval zullen er noodzakelijkerwijs maatregelen moeten worden genomen. De Commissie overweegt momenteel verschillende mogelijkheden. Wij zijn voornemens om binnen een relatief korte tijdsspanne een initiatief aan te nemen in de vorm van een mededeling die wij aan de Raad en het Parlement zullen doen toekomen. Ofschoon ik de heer Färm geen uitsluitsel kan geven over de optie die vooralsnog onze voorkeur geniet, wil ik u eraan herinneren dat wij in het verleden reeds hebben voorgesteld om het dekkingspercentage te verminderen van 65% tot 60%. Dat is een van de mogelijke instrumenten die ons, samen met andere onontbeerlijke mechanismen, moeten helpen om de bewegingsruimte te vergroten met het oog op toekomstige acties. Tot hier de informatie die ik u op dit ogenblik kan verstrekken. Ik dank u voor uw bijdrage aan het debat over dit verslag."@nl2
"Senhor Presidente, em primeiro lugar, desejo agradecer ao Parlamento a disponibilidade para aprovar um relatório sobre este instrumento especial no âmbito da Dimensão Setentrional da União, permitindo, assim, alargar uma garantia da Comunidade a empréstimos do BEI, num valor de 100 milhões de euros, destinados a projectos ambientais na Rússia, como os senhores deputados referiram. Como é do vosso conhecimento, estamos perante uma decisão que foi adoptada de forma muito específica. É a primeira vez que se aceita financiar acções na Rússia, operação que não se revela interessante unicamente para a Rússia, como também para os países que fazem fronteira com a União. A Comissão propusera a garantia que habitualmente se propõe neste tipo de operações, de 65%, que é a garantia prevista no mandato geral do Banco Europeu de Investimento. Todavia, sabe-se que o Conselho, devido a uma série de decisões que se prendem com o carácter único desta operação e com o desejo de maior transparência, chamou a atenção para a necessidade de que, neste caso concreto, se alargar a garantia da Comunidade a 100%. A urgência da utilização dos recursos deste ano levou a Comissão a aceitar os 100%. Desconheço os problemas processuais que motivaram o excessivo atraso com que a informação chegou ao Parlamento, mas, de acordo com as informações de que disponho, o próprio Conselho informou já o Parlamento a 20 de Setembro último sobre as alterações propostas, a 12 de Outubro a Presidência belga explicou as alterações mais circunstanciadamente e, nesse mesmo dia, a Comissão informou a Comissão dos Orçamentos acerca das razões que levaram à aceitação das alterações do Conselho. Uma decisão por unanimidade do Conselho, aceite pela Comissão, dispensa a apresentação de uma nova proposta por parte da Comissão. A Comissão defende a necessidade de aprovar esta decisão em 2001 pelas mesmas razões que os senhores deputados indicaram. Um adiamento para 2002 acarretaria, obviamente, dificuldades a nível do financiamento, dada a estreita margem de manobra de que dispomos para o próximo ano. Porém, esta decisão não afectará outro tipo de operações. O senhor deputado Seppänen faz, no seu relatório, referências a outros financiamentos: o caso turco é o mais evidente, a título das dotações inscritas no orçamento de 2000. As acções de 2000 e 2001 já foram financiadas e não se colocam problemas desse tipo. Contudo, caso surja outro problema a mais longo prazo, como usaremos a capacidade de financiamento do Banco Europeu de Investimento no nosso mecanismo de empréstimo? O senhor deputado Färm perguntou que atitude pensa a Comissão tomar. Gostaria de lhes dizer, em primeiro lugar, que a Comissão agradece ao Parlamento que coloque este problema da limitada capacidade de endividamento no âmbito do mecanismo do Fundo de Garantia. Este problema foi já suscitado pela Comissão no Conselho e, inclusivamente, no Parlamento, em várias ocasiões, e pensamos que caso haja novas iniciativas em 2002, os problemas já existentes agravar-se-ão, o que levará forçosamente à necessidade de tomar algumas decisões. A Comissão tem presentemente várias opções sobre a mesa e pensa adoptar uma iniciativa num período relativamente curto, através de uma Comunicação que remeterá ao Conselho e ao Parlamento. Não posso especificar ao senhor deputado Färm qual a opção que neste momento a Comissão tem em análise, mas desejo relembrá-lo de que já no passado a Comissão propôs uma redução da taxa de cobertura de 65% para 60%. Este poderia ser um dos instrumentos, como qualquer outro que se revelasse necessário, por forma a dispor-se de uma maior margem de manobra para acções no futuro. São estas as observações que posso fazer neste momento e desejo agradecer a vossa cooperação no debate deste relatório."@pt11
"Herr talman! Jag börjar med att tacka parlamentet för att det är berett att anta betänkandet om denna särskilda mekanism inom unionens nordliga dimension. På så vis utvidgas gemenskapens garantier för lån från EIB till ett värde av dessa 100 miljoner euro för miljöprojekt i Ryssland, som ni mycket riktigt har sagt. Som ni vet antogs detta beslut under mycket speciella omständigheter. Det är första gången som man godtar att finansiera insatser i Ryssland och denna insats är inte bara intressant för Ryssland, utan även för de länder som gränsar till unionen. Kommissionen hade föreslagit den garanti som vanligen tillämpas i detta slags insatser, 65 procent, vilken är Europeiska investeringsbankens generella utlåningsmandat. Emellertid är det ett välkänt faktum att rådet på grund av en rad beslut som är kopplade till den unika karaktären av denna insats och med en önskan om större öppenhet, ansåg att gemenskapen i detta fall skulle bevilja en extra garanti på 100 procent. Det är det brådskande behovet att använda innevarande års resurser som har lett kommissionen till att godta dessa 100 procent. Jag känner inte exakt till vilka problem i förfarandena som har gjort att denna information har nått parlamentet överdrivet sent, men enligt de uppgifter jag har informerade rådet parlamentet redan den 20 september om de ändringsförslag som lagts fram; den 12 oktober förklarade det belgiska ordförandeskapet förändringarna mer detaljerat och samma dag översände kommissionen ett meddelande till budgetutskottet om skälen till att vi godtog rådets ändringsförslag. Med ett enhälligt beslut i rådet och när kommissionen hade godtagit det, behövde inte kommissionen lägga fram ett nytt förslag. Vi anser det vara brådskande att anta detta beslut under år 2001. Att skjuta upp det till år 2002 skulle klart försvåra finansieringen på grund av de små marginaler i handlingsutrymme som vi har för nästa år. Emellertid kommer detta beslut inte att påverka andra slags insatser. Seppänen hänvisar till andra lånefaciliteter i sitt betänkande: Turkiet är det mest uppenbara fallet, som belastade budgetanslagen för år 2000. Åtgärderna under år 2000 och 2001 hade redan finansierats och medförde inte problem av det här slaget. Emellertid kommer vi att få ett annat problem på längre sikt: hur skall vi hantera Europeiska investeringsbankens finansieringskapacitet i vår lånemekanism? Färm frågade även vad kommissionen tänker göra. För det första vill jag säga er att kommissionen tackar parlamentet för att det väcker frågan om detta problem med begränsad kapacitet för skuldsättning som vi har inom mekanismen i garantifonden. Kommissionen har redan pekat på detta problem i rådet och även här i parlamentet vid några tillfällen, och om det uppkommer nya initiativ under år 2002, anser vi att de problem vi redan har kommer att förvärras och det kommer att bli nödvändigt att fatta vissa beslut. Kommissionen överväger flera olika möjligheter för närvarande och vi avser att anta ett initiativ inom en relativt kort tid i form av ett meddelande som vi kommer att översända till rådet och parlamentet. Jag kan inte tala om för Färm vilken av möjligheterna vi överväger just nu, men jag vill dock erinra om att vi redan tidigare föreslog en minskning av täckningsgraden från 65 procent till 60 procent. Detta skulle kunna vara ett av de instrument som det skulle kunna bli nödvändigt att tillämpa för att få större handlingsutrymme för insatser i framtiden. Detta är vad jag kan säga er för närvarande och jag tackar för ert samarbete i debatten om detta betänkande."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph