Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-10-22-Speech-1-110"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011022.8.1-110"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Nach der Tagesordnung folgt der Bericht () von Herrn Goebbels im Namen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung über das internationale Währungssystem."@de7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Næste punkt på dagsordenen er betænkning () af Goebbels for Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål om det internationale monetære system - forbedringer med henblik på at undgå kriser fremover."@da1
"Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (Α5-0302/2001) του κ. Goebbels εξ ονόματος της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής σχετικά με το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα."@el8
". – The next item on the agenda is the report () by Mr Goebbels on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs on the international monetary system."@en3
"De conformidad con el orden del día se procede al debate del Informe () del Sr. Goebbels en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre el sistema monetario internacional."@es12
"Esityslistalla on seuraavana Goebbelsin laatima talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietintö () kansainvälisestä valuuttajärjestelmästä."@fi5
"L'ordre du jour appelle le rapport () de M. Goebbels, au nom de la commission économique et monétaire, sur le système monétaire international."@fr6
"L'ordine del giorno reca la relazione (), presentata dall'onorevole Goebbels a nome della commissione per i problemi economici e monetari sul sistema monetario internazionale."@it9
". – The next item on the agenda is the report () by Mr Goebbels on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs on the international monetary system."@lv10
"− Aan de orde is het verslag () van de heer Goebbels, namens de Economische en Monetaire Commissie, over het internationaal monetair stelsel: hoe kan men het beter laten functioneren en toekomstige crises vermijden (2000/2017(INI))."@nl2
"Segue-se na ordem do dia o relatório () do deputado Goebbels, em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, sobre o sistema monetário internacional - como melhorar o seu funcionamento e evitar as crises futuras (2000/2017(INI))."@pt11
"Nästa punkt på föredragningslistan är betänkande () av Goebbels för utskottet för ekonomi och valutafrågor om det internationella monetära systemet – hur det skall förbättras för att undvika framtida kriser (2000/2017 (INI))."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph