Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-10-03-Speech-3-348"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Kommissionen føler sig opmuntret over den brede støtte, der er for dens mål inden for området e-handel og finansielle tjenesteydelser - en støtte, som betænkningen fra Deres Udvalg om Økonomi og Valutaspørgsmål er et bevis på. Jeg bifalder denne betænkning for at være meget afbalanceret og konstruktiv. Jeg føler mig styrket ved Parlamentets klare engagement over for oprindelseslandsprincippet, der, hvis jeg ikke tager fejl, er blevet støttet af alle dem, der har talt om dette emne her i aften. Endelig noterede jeg mig Parlamentets interessante forslag om, at Kommissionen burde søge at forhandle aftaler om gensidig anerkendelse med tredjelande, i det mindste med de tredjelande, som tilbyder et niveau for tilsyn og beskyttelse af investorer, der svarer til EU-niveauet. Kommissionen anser dette for et meget værdifuldt forslag, og vi vil gerne overveje det yderligere. Jeg vil slutte af med at bifalde udkastet til betænkning, som det nu ser ud. Jeg vil gerne takke ordføreren, hr. Huhne, for hans stærke støtte til oprindelseslandsprincippet. Ja, alle talere her i aften har udtrykt denne stærke støtte. Jeg vil ikke desto mindre udtrykke bekymring over en række af de ændringsforslag, der for nylig er blevet stillet af nogle ærede medlemmer. Flere af ændringsforslagene kan desværre ikke accepteres af Kommissionen. De ville ændre balancen i denne betænkning i negativ retning og underminere den stærke støtte, som Parlamentet tidligere har ydet Kommissionens e-handelsstrategi. Den støtte var så klar og så vital ved vedtagelsen af direktivet om elektronisk handel sidste år, da medlemmerne enstemmigt stemte for direktivet og den underliggende oprindelseslandstilgang, og det er netop den tilgang, som Kommissionen ønsker at fortsætte med Parlamentets støtte. Jeg bifalder navnlig betænkningens forkastelse af ethvert forsøg på at drive e-handelsdirektivet tilbage, hvad angår finansielle tjenesteydelser. Det er en holdning, som Kommissionen i høj grad deler, og som den har forsvaret stærkt under forhandlingerne om direktivet om fjernsalg, der, som medlemmerne måske ved, resulterede i en politisk aftale ved sidste torsdags møde i Rådet (det indre marked). Vi vil følge denne linje i forbindelse med fremtidige forslag og forhandlinger. Jeg vil gerne komme ind på nogle væsentlige punkter, der er nævnt i betænkningen. Det er punkter, som også er blevet rejst af forskellige medlemmer under debatten. Hvad angår behovet for et vejkort, der skitserer, hvad der bør gøres hvornår, offentliggjorde Kommissionen i maj måned en rapport, der var udarbejdet af en gruppe om finansielle tjenesteydelser for Økofin-Rådet. Den indeholder netop et sådant vejkort og vil forhåbentlig give en bedre afklaring af vejen frem. Dette vejkort skitserer bl.a. konkrete skridt, der skal tages for at gøre det muligt at anvende oprindelseslandsprincippet over hele linjen og også omfatte de finansielle tjenesteydelser, der for nærværende er undtaget, og som skal anvendes på andre traditionelle fjernundervisningsmetoder. Bredt sagt ville dette betyde en yderligere konvergens mellem de nationale bestemmelser om forbrugerbeskyttelse, bl.a. ved at ajourføre den EU-lovgivning, der går forud for e-handelsdirektivet. Hvad Kommissionens vejledning angår, hvor det er vores mål at tilføje gennemsigtighed til situationer, hvor der kan gøres brug af artikel 3, stk. 4, vil jeg gerne informere Parlamentet om, at dette arbejde blev indledt i juli. Vi er nu ved at modtage de første svar fra medlemsstaterne. Jeg vil gerne forsikre Parlamentet om, at det ikke er Kommissionens hensigt, at vejledningen skal udgøre en de facto yderligere afvigelse fra oprindelseslandsprincippet, og at vejledningen vil blive gennemgået for at tage højde for fremskridt og yderligere harmonisering af forbrugerbeskyttelsesbestemmelser med det formål, at den skulle blive overflødig ved den frist, der blev fastsat i Lissabon, og som er 2005 for et integreret europæisk marked for finansielle tjenesteydelser. Hvad dette punkt angår, vil jeg bl.a. gerne sige til hr. Radwan, at Kommissionen tidligere på året var med til at etablere et netværk til håndtering af grænseoverskridende klager inden for finansielle tjenesteydelser, som skulle være med til at øge tilliden hos de forbrugere, der vover sig ud på internettet, yderligere. Jeg håber, at dette vil falde i hr. Radwans smag. Må jeg yderligere bifalde Parlamentets opfordring til et fælles betalingsområde, hvor det vil være nemt og billigt at overføre penge på tværs af grænser. Jeg vil gerne erindre om, at Kommissionen i juli måned vedtog et forslag til en forordning, der skal bringe omkostningerne i forbindelse med grænseoverskridende betalinger på linje med dem, der foregår på nationalt plan. Jeg kan også informere Parlamentet om, at Kommissionen for at gøre betalinger mere sikre i februar vedtog en meddelelse om forebyggelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter, hvori der er angivet en treårig handlingsplan. Dette punkt blev også rejst af hr. Harbour, og jeg vil gerne tilføje, at Kommissionen ser på muligheden for godtgørelser. Jeg vil senere informere hr. Harbour om udviklingen i denne henseende."@da1
lpv:translated text
"Kommissionen fattar mod av det breda stödet för dess mål på området för elektronisk handel och finansiella tjänster – ett stöd som bevisas av betänkandet från ert utskott för ekonomi och valutafrågor. Jag välkomnar detta betänkande, som enligt min mening är mycket balanserat och konstruktivt. Jag hämtar styrka från parlamentets tydliga engagemang för ursprungslandsprincipen, som, om jag inte misstar mig, har stötts av alla som i kväll har talat om detta ämne. Slutligen noterar jag parlamentets intressanta förslag om att kommissionen bör försöka förhandla fram avtal om ömsesidigt erkännande med tredjeländer, åtminstone med de tredjeländer vars nivå på stabilitetstillsynen och investerarskyddet stämmer överens med EU:s. Kommissionen anser att det är ett mycket bra förslag, och vi skulle vilja överväga det ytterligare. Jag välkomnar, till sist, verkligen förslaget till betänkande i dess nuvarande form. Jag skulle vilja tacka föredraganden, Huhne, för hans starka stöd för ursprungslandsprincipen. Faktiskt har alla talare i kväll upprepat detta starka stöd. Jag uttrycker likväl oro över ett antal av de ändringsförslag som nyligen har lagts fram av några ärade ledamöterna. Flera av ändringsförslagen är tyvärr inte godtagbara för kommissionen. De skulle rubba balansen i betänkandet på ett ogynnsamt sätt och undergräva det starka stöd som parlamentet tidigare har visat för kommissionens strategi för elektronisk handel. Det stödet var mycket tydligt och levande vid tidpunkten för antagandet av direktivet om elektronisk handel förra året, när ledamöterna enhälligt röstade för direktivet och den underliggande ursprungslandsprincipen. Det är just den principen som kommissionen, med parlamentets stöd, skulle vilja utveckla. Jag välkomnar särskilt att man i betänkandet avvisar varje försök att hålla tillbaka direktivet om elektronisk handel på området för finansiella tjänster. Det är en ståndpunkt som i hög grad delas av kommissionen och som kraftfullt försvarades under förhandlingarna om direktivet om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter, förhandlingar som, vilket ledamöterna kanske – eller kanske inte – känner till, ledde till en politisk överenskommelse vid rådets (inre marknaden) möte i torsdags. Vi kommer att följa den linjen i framtida förslag och förhandlingar. Jag skulle vilja ta upp några huvudpunkter i betänkandet. Det rör sig om punkter som även har tagits upp av olika ledamöter under debatten. Angående behovet av en vägledande plan som anger vad som måste göras när, offentliggjorde kommissionen i maj en rapport från policygruppen för finansiella tjänster till Ekofin-rådet. Den innehåller just en sådan vägledande plan och skänker förhoppningsvis större klarhet om vägen framåt. I denna vägledande plan anges bland annat de konkreta åtgärder som nu måste vidtas för att göra det möjligt att tillämpa ursprungslandsprincipen över hela linjen, för att omfatta de finansiella tjänster som för närvarande undantas, och att tillämpa den på andra traditionella former av distansutbildning. Det skulle, i stora drag, innebära en ytterligare tillnärmning av nationella konsumentskyddsregler, särskilt genom att uppdatera gemenskapslagstiftning som är äldre än direktivet om elektronisk handel. Angående kommissionens anvisningar, som syftar till att öka öppenheten i situationer i vilka artikel 3.4 skulle kunna åberopas, skulle jag vilja upplysa parlamentet om att detta förfarande sattes i gång i juli. Vi tar just nu emot de första svaren från medlemsstaterna. Jag skulle vilja försäkra parlamentet om att det inte är kommissionens avsikt att anvisningarna i praktiken skall utgöra ett ytterligare undantag från ursprungslandsprincipen samt att anvisningarna kommer att ses över för att ta hänsyn till framsteg och ytterligare harmonisering av konsumentskyddsregler, med målet att de skall vara överflödiga innan den tidsgräns för en integrerad europeisk marknad för finansiella tjänster som fastställdes i Lissabon löper ut år 2005. När det gäller denna punkt skulle jag särskilt vilja säga till Radwan att kommissionen tidigare i år hjälpte till att upprätta ett nätverk för hantering av gränsöverskridande klagomål rörande finansiella tjänster, vilket bör tjäna till att ytterligare öka förtroendet bland konsumenter som vågar sig ut på Internet. Jag hoppas att Radwan uppskattar detta. Tillåt mig att dessutom välkomna parlamentets krav på ett gemensamt betalningsområde inom vilket det skulle vara enkelt och billigt att överföra pengar över gränserna. Jag skulle vilja påminna om att kommissionen i juli antog ett förslag till förordning om att anpassa kostnaderna för gränsöverskridande betalningar till dem som utförs på nationell nivå. Jag kan även upplysa parlamentet om att kommissionen, i avsikt att göra betalningarna säkrare, i februari antog ett meddelande om förebyggande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontakter, i vilket en treårig handlingsplan fastställdes. Denna punkt togs också upp av Harbour, och jag skulle vilja tillägga att kommissionen undersöker möjligheten till återbetalning. Jag kommer att underrätta Harbour framöver om framsteg i detta avseende."@sv13
lpv:translated text
"Komissio pitää rohkaisevana sitä laajaa tukea, jota on annettu sähköistä kaupankäyntiä ja rahoituspalveluja koskeville komission tavoitteille – tukea, joka tulee selvästi esille talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnössä. Pidän mietintöä erittäin tasapainoisena ja rakentavana. Olen iloinen, että parlamentti sitoutuu selkeästi alkuperämaata koskevaan lähestymistapaan, jota – mikäli oikein ymmärsin – kaikki tänä iltana tästä aiheesta puhuneet jäsenet ovat tukeneet. Panen vielä merkille parlamentin kiinnostavat ehdotukset, joiden mukaan komission pitäisi pyrkiä neuvottelemaan keskinäisiä tunnustamissopimuksia kolmansien maiden kanssa, ainakin niiden kolmansien maiden kanssa, jotka tarjoavat samalle tasolle yltävän toiminnan vakauden valvonnan ja sijoittajien suojauksen. Komissio pitää tätä erittäin hyödyllisenä ehdotuksena, ja haluaisimme tarkastella sitä lähemmin. Toteaisin lopuksi, että suhtaudun erittäin myönteisesti mietintöehdotukseen sellaisena kuin se nyt on. Haluaisin kiittää esittelijä Huhnea siitä, että hän tukee voimakkaasti alkuperämaan periaatetta. Itse asiassa kaikki puhujat ovat tänä iltana tukeneet sitä voimakkaasti. Tuon joka tapauksessa julki huoleni muutamista tarkistuksista, joita jotkut jäsenet ovat äskettäin esittäneet. Useat näistä tarkistuksista eivät valitettavasti ole komission mielestä hyväksyttäviä. Ne muuttaisivat kielteisesti mietinnön tasapainoa ja veisivät pohjaa siltä voimakkaalta tuelta, jota parlamentti on aiemmin antanut sähköistä kaupankäyntiä koskevalle komission strategialle. Tuo tuki oli erittäin näkyvää ja tärkeää viime vuonna, kun annoimme direktiivin sähköisestä kaupankäynnistä ja kun parlamentin jäsenet äänestivät yksimielisesti direktiivin ja sen taustalla olevan alkuperämaata koskevan lähestymistavan puolesta. Tämä on juuri se lähestymistapa, jota komissio haluaisi parlamentin tuella edelleenkin noudattaa. Pidän erityisen myönteisenä, että mietinnössä torjutaan kaikki pyrkimykset luopua sähköistä kaupankäyntiä koskevasta direktiivistä rahoituspalvelujen alalla. Komissio on paljolti samaa mieltä tästä kannasta, ja se puolusti sitä etämarkkinointidirektiivistä käydyissä neuvotteluissa, joissa – kuten parlamentin jäsenet ehkä tietävät – päästiin poliittiseen sopimukseen viime torstain sisämarkkina-asioiden neuvostossa. Noudatamme tätä linjaa tulevissa ehdotuksissa ja neuvotteluissa. Haluaisin ottaa esille joitakin mietinnössä mainittuja keskeisiä seikkoja. Myös useat parlamentin jäsenet ovat ottaneet nämä seikat esille keskustelussa. Toteaisin sellaisesta tarpeellisesta "tiekartasta", jossa selvitetään, mitä on tehtävä ja milloin, että komissio antoi toukokuussa rahoituspalveluryhmän raportin Ecofin-neuvostolle. Raportti sisältää juuri tällaisen "tiekartan" ja toivottavasti selkiyttää tietä eteenpäin. Kyseisessä "tiekartassa" muun muassa selvitetään, mitkä konkreettiset toimenpiteet on nyt toteutettava, jotta alkuperämaata koskevaa lähestymistapaa voitaisiin soveltaa kaikkiin niihin rahoituspalveluihin, jotka muodostavat nykyisin poikkeuksen, ja muihin perinteisiin etäopetusmuotoihin. Tämä edellyttäisi yleisesti ottaen kansallisten kuluttajansuojasäännösten lähentämistä erityisesti siten, että sähköisestä kaupankäynnistä annettua direktiiviä edeltävä EU-lainsäädäntö saatetaan ajan tasalle. Kun kyse on komission opastuksesta, jolla pyrimme lisäämään avoimuutta tilanteissa, joissa voidaan vedota 3 artiklan 4 kohtaan, haluaisin ilmoittaa parlamentille että tällainen toiminta aloitettiin heinäkuussa. Olemme nyt saaneet ensimmäiset vastaukset jäsenvaltioilta. Haluaisin vakuuttaa parlamentille, ettei komission pyrkimyksenä ole tehdä opastuksesta ylimääräistä de facto -poikkeusta alkuperämaata koskevaan lähestymistapaan ja että opastusta tullaan tarkastelemaan uudelleen kuluttajansuojasäännösten edistymisen ja harmonisoinnin perusteella; tarkoituksena on, että siitä tulisi tarpeeton viimeistään vuonna 2005, joka asetettiin Lissabonissa määräajaksi Euroopan yhdentyneille rahoituspalvelumarkkinoille. Haluaisin erityisesti tältä osin sanoa jäsen Radwanille, että komissio oli aiemmin tänä vuonna mukana toteuttamassa rahoituspalveluja koskevien rajat ylittävien valitusten käsittelyverkkoa, jonka pitäisi lisätä Internetiin uskaltautuvien kuluttajien luottamusta. Toivon, että tämä vastaus tyydyttää jäsen Radwania. Suhtaudun myönteisesti myös parlamentin vaatimukseen yhtenäisestä maksualueesta, jolla olisi helppoa ja edullista siirtää rahaa rajojen yli. Haluaisin muistuttaa, että komissio antoi heinäkuussa ehdotuksen asetukseksi rajat ylittävien maksujen kustannusten lähentämisestä kansallisella tasolla suoritettuihin maksuihin. Voin niin ikään ilmoittaa parlamentille, että parantaakseen maksujen turvallisuutta komissio antoi helmikuussa muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjuntaa koskevan tiedonannon, jossa hahmoteltiin kolmivuotinen toimintasuunnitelma. Myös jäsen Harbour otti esille tämän seikan, ja haluaisin sanoa vielä, että komissio tarkastelee palautusten mahdollisuutta. Ilmoitan jäsen Harbourille myöhemmin tässä asiassa tapahtuneesta edistyksestä."@fi5,5
lpv:translated text
"Komissio pitää rohkaisevana sitä laajaa tukea, jota on annettu sähköistä kaupankäyntiä ja rahoituspalveluja koskeville komission tavoitteille – tukea, joka tulee selvästi esille talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnössä. Pidän mietintöä erittäin tasapainoisena ja rakentavana. Olen iloinen, että parlamentti sitoutuu selkeästi alkuperämaata koskevaan lähestymistapaan, jota – mikäli oikein ymmärsin – kaikki tänä iltana tästä aiheesta puhuneet jäsenet ovat tukeneet. Panen vielä merkille parlamentin kiinnostavat ehdotukset, joiden mukaan komission pitäisi pyrkiä neuvottelemaan keskinäisiä tunnustamissopimuksia kolmansien maiden kanssa, ainakin niiden kolmansien maiden kanssa, jotka tarjoavat samalle tasolle yltävän toiminnan vakauden valvonnan ja sijoittajien suojauksen. Komissio pitää tätä erittäin hyödyllisenä ehdotuksena, ja haluaisimme tarkastella sitä lähemmin. Toteaisin lopuksi, että suhtaudun erittäin myönteisesti mietintöehdotukseen sellaisena kuin se nyt on. Haluaisin kiittää esittelijä Huhnea siitä, että hän tukee voimakkaasti alkuperämaan periaatetta. Itse asiassa kaikki puhujat ovat tänä iltana tukeneet sitä voimakkaasti. Tuon joka tapauksessa julki huoleni muutamista tarkistuksista, joita jotkut jäsenet ovat äskettäin esittäneet. Useat näistä tarkistuksista eivät valitettavasti ole komission mielestä hyväksyttäviä. Ne muuttaisivat kielteisesti mietinnön tasapainoa ja veisivät pohjaa siltä voimakkaalta tuelta, jota parlamentti on aiemmin antanut sähköistä kaupankäyntiä koskevalle komission strategialle. Tuo tuki oli erittäin näkyvää ja tärkeää viime vuonna, kun annoimme direktiivin sähköisestä kaupankäynnistä ja kun parlamentin jäsenet äänestivät yksimielisesti direktiivin ja sen taustalla olevan alkuperämaata koskevan lähestymistavan puolesta. Tämä on juuri se lähestymistapa, jota komissio haluaisi parlamentin tuella edelleenkin noudattaa. Pidän erityisen myönteisenä, että mietinnössä torjutaan kaikki pyrkimykset luopua sähköistä kaupankäyntiä koskevasta direktiivistä rahoituspalvelujen alalla. Komissio on paljolti samaa mieltä tästä kannasta, ja se puolusti sitä etämarkkinointidirektiivistä käydyissä neuvotteluissa, joissa – kuten parlamentin jäsenet ehkä tietävät – päästiin poliittiseen sopimukseen viime torstain sisämarkkina-asioiden neuvostossa. Noudatamme tätä linjaa tulevissa ehdotuksissa ja neuvotteluissa. Haluaisin ottaa esille joitakin mietinnössä mainittuja keskeisiä seikkoja. Myös useat parlamentin jäsenet ovat ottaneet nämä seikat esille keskustelussa. Toteaisin sellaisesta tarpeellisesta "tiekartasta", jossa selvitetään, mitä on tehtävä ja milloin, että komissio antoi toukokuussa rahoituspalveluryhmän raportin Ecofin-neuvostolle. Raportti sisältää juuri tällaisen "tiekartan" ja toivottavasti selkiyttää tietä eteenpäin. Kyseisessä "tiekartassa" muun muassa selvitetään, mitkä konkreettiset toimenpiteet on nyt toteutettava, jotta alkuperämaata koskevaa lähestymistapaa voitaisiin soveltaa kaikkiin niihin rahoituspalveluihin, jotka muodostavat nykyisin poikkeuksen, ja muihin perinteisiin etäopetusmuotoihin. Tämä edellyttäisi yleisesti ottaen kansallisten kuluttajansuojasäännösten lähentämistä erityisesti siten, että sähköisestä kaupankäynnistä annettua direktiiviä edeltävä EU-lainsäädäntö saatetaan ajan tasalle. Kun kyse on komission opastuksesta, jolla pyrimme lisäämään avoimuutta tilanteissa, joissa voidaan vedota 3 artiklan 4 kohtaan, haluaisin ilmoittaa parlamentille että tällainen toiminta aloitettiin heinäkuussa. Olemme nyt saaneet ensimmäiset vastaukset jäsenvaltioilta. Haluaisin vakuuttaa parlamentille, ettei komission pyrkimyksenä ole tehdä opastuksesta ylimääräistä de facto -poikkeusta alkuperämaata koskevaan lähestymistapaan ja että opastusta tullaan tarkastelemaan uudelleen kuluttajansuojasäännösten edistymisen ja harmonisoinnin perusteella; tarkoituksena on, että siitä tulisi tarpeeton viimeistään vuonna 2005, joka asetettiin Lissabonissa määräajaksi Euroopan yhdentyneille rahoituspalvelumarkkinoille. Haluaisin erityisesti tältä osin sanoa jäsen Radwanille, että komissio oli aiemmin tänä vuonna mukana toteuttamassa rahoituspalveluja koskevien rajat ylittävien valitusten käsittelyverkkoa, jonka pitäisi lisätä Internetiin uskaltautuvien kuluttajien luottamusta. Toivon, että tämä vastaus tyydyttää jäsen Radwania. Suhtaudun myönteisesti myös parlamentin vaatimukseen yhtenäisestä maksualueesta, jolla olisi helppoa ja edullista siirtää rahaa rajojen yli. Haluaisin muistuttaa, että komissio antoi heinäkuussa ehdotuksen asetukseksi rajat ylittävien maksujen kustannusten lähentämisestä kansallisella tasolla suoritettuihin maksuihin. Voin niin ikään ilmoittaa parlamentille, että parantaakseen maksujen turvallisuutta komissio antoi helmikuussa muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjuntaa koskevan tiedonannon, jossa hahmoteltiin kolmivuotinen toimintasuunnitelma. Myös jäsen Harbour otti esille tämän seikan, ja haluaisin sanoa vielä, että komissio tarkastelee palautusten mahdollisuutta. Ilmoitan jäsen Harbourille myöhemmin tässä asiassa tapahtuneesta edistyksestä."@fi5,5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Η Επιτροπή αντλεί θάρρος από την ευρεία υποστήριξη των στόχων της στο πεδίο του ηλεκτρονικού εμπορίου και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών – μία υποστήριξη, που αποδεικνύεται από την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Επικροτώ αυτή την έκθεση ως άριστα εξισορροπημένη και εποικοδομητική. Αντλώ δύναμη από την ρητή δέσμευση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την προσέγγιση της χώρας προέλευσης, η οποία, εάν δεν σφάλλω, έχει υποστηριχθεί από όσους έλαβαν τον λόγο επ’ αυτού του θέματος απόψε. Τέλος, σημειώνω τις ενδιαφέρουσες υποδείξεις του Κοινοβουλίου ότι η Επιτροπή πρέπει να επιδιώξει διαπραγματεύσεις αμοιβαίας αναγνώρισης με τρίτες χώρες, τουλάχιστον με εκείνες τις χώρες οι οποίες παρέχουν παρόμοια επίπεδα συνετής επίβλεψης και προστασίας των επενδυτών. Η Επιτροπή βρίσκει την υπόδειξη πολύτιμη και θα θέλαμε να την εξετάσουμε περαιτέρω. Εν κατακλείδι, επικροτώ σε μεγάλο βαθμό το σχέδιο της έκθεσης ως έχει. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Huhne, για τη σθεναρή υποστήριξή του στην αρχή της χώρας προέλευσης. Πράγματι, όλοι οι ομιλητές απόψε απήχησαν αυτή τη σθεναρή υποστήριξη. Ωστόσο, εκφράζω την ανησυχία μου όσον αφορά ορισμένες τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν πρόσφατα από ορισμένους αξιότιμους βουλευτές. Ορισμένες από τις τροπολογίες, δυστυχώς, δεν γίνονται αποδεκτές από την Επιτροπή. Θα μετέτρεπαν δυσμενώς την ισορροπία αυτής της έκθεσης και θα υπονόμευαν τη σθεναρή υποστήριξη την οποία έδειξε το Κοινοβούλιο στο παρελθόν προς τη στρατηγική της Επιτροπής για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτή η υποστήριξη υπήρξε τόσο έκδηλη και τόσο ζωτική κατά την έγκριση της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο πέρυσι, όταν τα μέλη ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της οδηγίας και της υποκείμενης προσέγγισης της χώρας προέλευσης. Αυτή είναι ακριβώς η προσέγγιση την οποία η Επιτροπή, με την στήριξη του Κοινοβουλίου, επιθυμεί να συνεχίσει. Συγκεκριμένα, επικροτώ την έκθεση ως προς την απόρριψη οποιασδήποτε ενέργειας που θα επιχειρούσε να επαναφέρει την οδηγία του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εποχή των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Τη θέση αυτή συμμερίζεται σε μεγάλο βαθμό η Επιτροπή και την υπερασπίσθηκε σθεναρά κατά τις διαπραγματεύσεις επί της οδηγίας περί εξ αποστάσεως μάρκετινγκ, οι οποίες, ίσως δεν γνωρίζουν οι βουλευτές ότι κατέληξαν σε μία πολιτική συμφωνία στο τελευταίο Συμβούλιο Εσωτερικής Αγοράς. Θα ακολουθήσουμε αυτή τη γραμμή στις μελλοντικές προτάσεις και διαπραγματεύσεις. Θα αναφερθώ σε ορισμένα από τα σημαντικότερα σημεία της έκθεσης. Πρόκειται για θέματα πού τέθηκαν, επίσης, και από διάφορα μέλη του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της συζήτησης Σχετικά με την ανάγκη φύλλου πορείας το οποίο να καθορίζει τι χρειάζεται να γίνει και πότε, τον Μάιο η Επιτροπή δημοσίευσε μία έκθεση της ομάδας για την πολιτική χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς το Συμβούλιο Ecofin. Αυτή περιλαμβάνει αυτό το φύλλο πορείας και ελπίζω ότι φωτίζει περισσότερο την προς τα εμπρός πορεία. Μεταξύ άλλων, αυτός ο οδικός χάρτης προσδιορίζει τα συγκεκριμένα βήματα τα οποία πρέπει πλέον να γίνουν προκειμένου να καταστεί δυνατόν η προσέγγιση χώρας προέλευσης να εφαρμοσθεί γενικά ώστε να καλύψει όλες εκείνες τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που σήμερα εξαιρούνται και να εφαρμοσθεί σε άλλους παραδοσιακούς τρόπους εξ αποστάσεως κατάρτισης. Σε γενικές γραμμές, αυτό θα συνεπάγεται περαιτέρω σύγκλιση στους εθνικούς κανόνες προστασίας των καταναλωτών, συγκεκριμένα μέσω της ενημέρωσης της νομοθεσίας της ΕΕ η οποία προηγείται χρονικά της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σχετικά με την καθοδήγηση της Επιτροπής, όπου σκοπός μας είναι να προσθέσουμε διαφάνεια σε περιπτώσεις στις οποίες θα μπορούσε να γίνει επίκληση του άρθρου 3(4), θα ήθελα να πληροφορήσω το Κοινοβούλιο ότι αυτή η εργασία άρχισε τον Ιούλιο. Είμαστε πλέον στη διεργασία λήψης των πρώτων απαντήσεων από τα κράτη μέλη. Θέλω να βεβαιώσω το Κοινοβούλιο ότι η Επιτροπή δεν έχει πρόθεση η καθοδήγηση να αποτελέσει μία εκ των πραγμάτων πρόσθετη παρέκκλιση από την προσέγγιση της χώρας προέλευσης και ότι η καθοδήγηση θα επανεξεταστεί ώστε να ληφθεί υπόψη η πρόοδος και η περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων προστασίας του καταναλωτή, με στόχο να καταστούν περιττοί έως την προθεσμία του 2005 που ορίσθηκε στη Λισσαβόνα για μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Όσον αφορά αυτό το σημείο, θα ήθελα ειδικά να πω στον κ. Radwan ότι ενωρίτερα φέτος, η Επιτροπή βοήθησε να λειτουργήσει ένα δίκτυο για το χειρισμό των διασυνοριακών καταγγελιών που αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, το οποίο θα πρέπει να συντείνει στην περαιτέρω ανύψωση του επιπέδου εμπιστοσύνης των καταναλωτών που ρισκάρουν στο Διαδίκτυο. Ελπίζω να ικανοποιεί τον κ. Radwan. Επιτρέψτε μου επίσης να επιδοκιμάσω την πρόσκληση του Κοινοβουλίου σχετικά με μία ενιαία περιοχή πληρωμών όπου θα είναι εύκολη και φθηνή η διασυνοριακή μεταφορά χρημάτων. Θέλω να υπενθυμίσω ότι τον Ιούλιο, η Επιτροπή υιοθέτησε πρόταση για μία ρύθμιση η οποία να ευθυγραμμίζει τις δαπάνες των διασυνοριακών πληρωμών με εκείνες που πραγματοποιούνται επί εθνικού επιπέδου. Μπορώ, επίσης, να πληροφορήσω το Κοινοβούλιο ότι, προκειμένου να διασφαλισθούν περισσότερο οι πληρωμές, η Επιτροπή ενέκρινε τον Φεβρουάριο ανακοίνωση σχετικά με την πρόληψη της απάτης και πλαστογραφίας των πληρωμών που δεν γίνονται με ρευστό, η οποία όριζε τριετές σχέδιο δράσης. Αυτό το θέμα τέθηκε επίσης από τον κ. Harbour και θέλω να προσθέσω ότι η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα επιστροφών. Θα ενημερώσω τον κ. Harbour σε μελλοντική φάση σχετικά με την πρόοδο σε αυτό το θέμα."@el8
lpv:translated text
". – The Commission takes heart from the broad support for the Commission's objectives in the field of commerce and financial services – support evidenced by the report of your Economic and Monetary Affairs Committee. I welcome that report as being most balanced and constructive. I draw strength from Parliament's clear commitment to the country-of-origin approach which, if I am not mistaken, has been supported by all who spoke on this subject this evening. Finally, I take note of Parliament's interesting suggestions that the Commission should seek to negotiate mutual recognition agreements with third countries, at least with those third countries that provide similar levels of prudential supervision and investor protection. The Commission finds that a very valuable suggestion and we should like to consider it further. In conclusion, I very much welcome the draft report as its stands. I should like to thank the rapporteur, Mr Huhne, for his strong support for the country-of-origin principle. Indeed all speakers this evening have echoed this strong support. I nonetheless express concern about a number of the amendments which were recently tabled by some honourable Members. Several of the amendments, unfortunately, are not acceptable to the Commission. They would shift the balance of this report unfavourably and undermine the strong support which Parliament has shown for the Commission's commerce strategy in the past. That support was so manifest and so vital at the time of the adoption of the electronic commerce directive last year, when Members voted unanimously in favour of the directive and the underlying country-of-origin approach. That is precisely the approach which the Commission, with the support of Parliament, would like to continue. In particular I welcome the report's rejection of any attempt to roll-back the commerce directive in the area of financial services. That is a position very much shared by the Commission and strongly defended during the negotiations on the distance marketing directive which, as Members may or may not know, resulted in a political agreement at last Thursday's Internal Market Council. We will follow that line in future proposals and negotiations. I should like to pick up on a few key points made in the report. They are points which were also raised by various Members in the debate. On the need for a road map setting out what needs to be done and when, in May the Commission published a financial services policy group report to the Ecofin Council. That contains just such a road map and hopefully brings greater clarity about the way forward. Amongst other things that road map sets out the concrete steps that must now be taken to enable the country-of-origin approach to apply across the board to cover those financial services currently derogated and to be applied to other traditional distance training modes. In broad terms, that would involve further convergence in national consumer protection rules, in particular by updating EU legislation which predates the commerce directive. On the Commission's guidance, where it is our aim to add transparency to situations under which Article 3(4) might be invoked, I should like to inform Parliament that this exercise was launched in July. We are now in the process of receiving the first replies from Member States. I should like to assure Parliament that it is not the Commission's intention for the guidance to represent a de facto additional derogation to the country-of-origin approach and that the guidance will be reviewed to take account of progress and further harmonisation of consumer protection rules, with the aim that it should become redundant by the 2005 Lisbon deadline for an integrated European market in financial services. In respect of this point I would particularly like to say to Mr Radwan that earlier this year the Commission helped to put in place a network for the handling of cross-border complaints in financial services which ought to serve to raise still further the level of confidence of consumers who venture onto the Internet. I hope that is to the liking of Mr Radwan. May I further welcome Parliament's call for a single payments area in which it would be easy and cheap to transfer money across borders. I should like to recall that in July the Commission adopted a proposal for a regulation to align the costs of cross-border payments with those made at national level. I can also inform Parliament that with a view to making payments more secure, the Commission in February adopted a communication on the prevention of fraud and counterfeiting of non-cash means of payment, which set out a three-year action plan. This point was also raised by Mr Harbour and I should like to add that the Commission is looking into the possibility of refunds. I will inform Mr Harbour later of the progress in this respect."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"e"10,3
lpv:translated text
". De Commissie voelt zich bemoedigd door de brede steun voor haar doelstellingen op het gebied van e-handel en financiële diensten - steun die blijkt uit het verslag van uw Economische en Monetaire Commissie. Ik ben het van harte eens met dit verslag, dat ik uitermate evenwichtig en constructief vind. Het geeft mij kracht te weten dat het Parlement zich duidelijk wil inzetten vóór de land-van-oorsprongaanpak, een keuze die, als ik mij niet vergis, door allen die hier vanavond over dit onderwerp hebben gesproken wordt gesteund. Ten slotte neem ik nota van de interessante suggesties van het Parlement dat de Commissie moet proberen te komen tot wederzijdse-erkenningsafspraken met landen buiten de EU, althans met die landen die soortgelijke niveaus van bedrijfseconomisch toezicht en investeerdersbescherming kennen. De Commissie vindt dit een zeer waardevolle suggestie die wij graag nader willen bestuderen. Afsluitend zou ik willen zeggen dat ik het van harte eens ben met het ontwerpverslag zoals het er nu ligt. Ik wil de rapporteur, de heer Huhne, bedanken voor zijn krachtige steun voor het land-van-oorsprongbeginsel, een steun waarvan alle sprekers hier vanavond blijk hebben gegeven. Ik maak mij desondanks zorgen over een aantal amendementen dat kort geleden door enkele afgevaardigden is ingediend. Een aantal van deze amendementen is voor de Commissie helaas niet aanvaardbaar. Deze amendementen zouden het evenwicht in het verslag verstoren en een ondermijning vormen van de krachtige steun die het Parlement in het verleden aan de dag heeft gelegd voor de door de Commissie gevolgde e-handelsstrategie. Een steun die aan duidelijkheid en intensiteit niets te wensen overliet, toen de richtlijn inzake de elektronische handel vorig jaar werd aangenomen en de parlementsleden unaniem vóór de richtlijn en de eraan ten grondslag liggende land-van-oorsprongaanpak stemden. En dat is nu precies de aanpak die de Commissie, met steun van het Parlement, graag zou willen blijven volgen. Met name ben ik het van harte eens met de afwijzing in het verslag van elke poging om de e-handelsrichtlijn voor financiële diensten terug te schroeven. Dat is een standpunt dat in hoge mate wordt gedeeld door de Commissie en dat met kracht werd verdedigd tijdens de onderhandelingen over de richtlijn inzake de verkoop op afstand, die, zoals de leden wellicht weten, op de bijeenkomst van de Raad Interne markt van afgelopen donderdag in een politieke overeenkomst resulteerden. Wij zullen die lijn in toekomstige voorstellen en onderhandelingen aanhouden. Ik wil graag iets zeggen over een paar belangrijke punten uit het verslag. Het zijn punten die ook door een aantal leden in het debat aan de orde werden gesteld. Wat betreft de noodzaak van een draaiboek dat aan moet geven wat er moet gebeuren en wanneer: in mei heeft de Commissie een verslag van de beleidsgroep financiële diensten aan de ECOFIN-Raad voorgelegd. Dit verslag bevat een dergelijk draaiboek en geeft hopelijk meer duidelijkheid over hoe we nu verder moeten. Het draaiboek vermeldt onder andere de concrete stappen die nu nodig zijn om het land-van-oorsprongbeginsel over de hele linie toe te passen, teneinde die financiële diensten te dekken die momenteel onder de uitzonderingsbepaling vallen en om dit beginsel van toepassing te laten zijn op andere traditionele methodes van handel op afstand. In algemene zin komt dit neer op verdergaande convergentie van de nationale regelgeving voor bescherming van de consument, met name via het up-to-date maken van de EU-wetgeving die nog dateert van voor de e-handelsrichtlijn. Over het advies van de Commissie, waarmee wij duidelijkheid beogen te creëren met betrekking tot situaties waarin een beroep kan worden gedaan op artikel 3, lid 4, wil ik het Parlement graag laten weten dat deze operatie in juli van start ging. Wij krijgen inmiddels de eerste reacties van lidstaten binnen. Ik wil het Parlement verzekeren dat het niet de bedoeling van de Commissie is dat het advies een feitelijke extra uitzondering op de land-van-oorsprongaanpak is en dat het advies zal worden geëvalueerd, zodat er rekening kan worden gehouden met vorderingen en verdere harmonisering van de regels voor de bescherming van de consument. De bedoeling is in ieder geval dat het advies niet meer nodig zal zijn in 2005, het jaar dat de Europese Raad in Lissabon als uiterste termijn heeft gesteld voor de geïntegreerde Europese markt voor financiële diensten. Wat dit onderwerp betreft wil ik met name de heer Radwan graag laten weten dat de Commissie eerder dit jaar een netwerk heeft helpen opzetten voor het afhandelen van grensoverschrijdende klachten met betrekking tot financiële diensten, een netwerk dat het vertrouwen van de consument die zich op Internet waagt nog meer zou moeten vergroten. Ik hoop dat de heer Radwan zich hierin kan vinden. Ik ben het verder van harte eens met het verzoek van het Parlement om te komen tot één betalingsgebied waarin geld makkelijk en goedkoop van het ene naar het andere land kan worden overgemaakt. Ik wil het Parlement eraan herinneren dat de Commissie in juli een voorstel voor een verordening heeft vastgesteld waarmee de kosten van grensoverschrijdende betalingen worden afgestemd op de kosten van binnenlandse betalingen. Ik kan het Parlement ook laten weten dat waar het gaat om het veiliger maken van betalingen, de Commissie in februari een mededeling heeft vastgesteld met betrekking tot het voorkomen van fraude en vervalsing van niet-contante betalingswijzen, waarin een actieplan van drie jaar werd aangekondigd. Dit punt werd ook aan de orde gesteld door de heer Harbour en ik wil er graag aan toevoegen dat de Commissie zich momenteel buigt over de mogelijkheid van restitutie. Ik zal de heer Harbour op een later tijdstip informeren over de vorderingen daaromtrent."@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
"Bolkestein,"8,10,3,12
lpv:unclassifiedMetadata
"Bolkestein,"8,10,3,12
lpv:translated text
"Die Kommission ist sehr erfreut über die breite Unterstützung für die Ziele der Kommission auf dem Gebiet des elektronischen Geschäftsverkehrs und der Finanzdienstleistungen, die durch den Bericht Ihres Ausschusses für Wirtschaft und Währung deutlich geworden ist. Ich begrüße diesen sehr ausgewogenen und konstruktiven Bericht. Ich freue mich über die klare Unterstützung des Parlaments für das Herkunftslandprinzip, das, wenn ich mich nicht irre, von allen befürwortet worden ist, die sich heute Abend zu diesem Thema zu Wort gemeldet haben. Abschließend habe ich den interessanten Vorschlag des Parlaments zur Kenntnis genommen, dass die Kommission Abkommen über eine wechselseitige Anerkennung mit Drittstaaten aushandeln sollte, insbesondere mit den Drittstaaten, die über ein ähnliches Niveau bei der Bankenaufsicht und beim Schutz von Anlegern verfügen. Die Kommission hält dies für einen sehr nützlichen Vorschlag, den wir weiter prüfen werden. Bevor ich zum Ende komme, möchte ich sagen, dass ich den Berichtsentwurf in der vorliegenden Form sehr begrüße. Ich danke dem Berichterstatter, Herrn Huhne, für seine ausdrückliche Unterstützung des Herkunftslandprinzips. Diese Unterstützung wurde von allen Rednern, die sich heute Abend zu Wort gemeldet haben, bekräftigt. Ich möchte aber dennoch meine Besorgnis über eine Reihe von Änderungsanträgen zum Ausdruck bringen, die von einigen Abgeordneten kürzlich vorgelegt worden sind. Einige der Änderungsanträge kann die Kommission bedauerlicherweise nicht akzeptieren. Sie würden die Ausgewogenheit dieses Berichts ungünstig beeinflussen und die entschiedene Unterstützung unterminieren, die das Parlament der Strategie der Kommission im Bereich des elektronischen Geschäftsverkehrs in der Vergangenheit entgegengebracht hat. Diese Unterstützung trat sehr deutlich zu Tage und war für die Verabschiedung der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr im vergangenen Jahr sehr wichtig, bei der die Mitglieder sich einstimmig für diese Richtlinie und das zugrunde liegende Herkunftslandprinzip ausgesprochen haben. Dies ist genau der Ansatz, den die Kommission mit Unterstützung des Parlaments weiterverfolgen möchte. Ganz besonders begrüße ich, dass in dem Bericht alle Versuche zurückgewiesen worden sind, die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr im Bereich der Finanzdienstleistungen zu beschneiden. Das ist eine Position, welche die Kommission ausdrücklich befürwortet und in den Verhandlungen über die Richtlinie zum Fernabsatz mit allem Nachdruck verteidigt hat, bei der, wie Sie vielleicht wissen, auf der Sitzung des Binnenmarktrats am vergangenen Donnerstag eine politische Einigung erreicht worden ist. Wir werden diese Richtung bei weiteren Vorschlägen und Verhandlungen weiterverfolgen. Ich möchte einige wichtige Punkte des Berichts herausgreifen. Dies sind Punkte, die auch von einigen Abgeordneten in der Debatte angesprochen worden sind. Was die Notwendigkeit eines Fahrplans betrifft, in dem festgelegt ist, welche Schritte wann erfolgen sollen, möchte ich darauf hinweisen, dass die Kommission dem Rat „Wirtschafts- und Finanzfragen“ im Mai einen Bericht der Gruppe für Finanzdienstleistungspolitik vorgelegt hat. Dieser Bericht enthält einen solchen Fahrplan und wird hoffentlich mehr Klarheit über die weitere Vorgehensweise schaffen. Unter anderem werden in diesem Fahrplan die konkreten Schritte festgelegt, die nun unternommen werden müssen, damit das Herkunftslandprinzip global angewandt werden kann und alle die Finanzdienstleistungen einschließt, die derzeit ausgenommen sind. Außerdem soll dieses Prinzip auch auf andere traditionelle Formen des Fernunterrichts angewandt werden. Dies würde die weitere Annäherung der nationalen Verbraucherschutzvorschriften beinhalten, insbesondere durch die Aktualisierung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften, die vor der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr erlassen wurden. Zu den Hinweisen der Kommission, mit denen wir mehr Transparenz über die Situationen schaffen wollen, in denen Artikel 3 Absatz 4 angewandt werden kann, möchte ich dem Parlament mitteilen, dass diese im Juli vorgelegt wurden. Derzeit erhalten wir die ersten Rückmeldungen von den Mitgliedstaaten. Ich möchte dem Parlament versichern, dass es nicht die Absicht der Kommission ist, mit diesen Hinweisen de facto eine zusätzliche Ausnahmeregelung vom Herkunftslandprinzip zu schaffen. Es ist geplant, diese Hinweise zu überprüfen, damit die Fortschritte und die weitere Harmonisierung der Verbraucherschutzvorschriften berücksichtigt werden können und die Hinweise so bis zu der in Lissabon gesetzten Frist für die Errichtung eines integrierten europäischen Finanzdienstleistungs-markts im Jahr 2005 nicht mehr benötigt werden. Im Zusammenhang mit diesem Punkt möchte ich insbesondere Herrn Radwan darauf hinweisen, dass Anfang dieses Jahres mit Hilfe der Kommission ein Netz für die Bearbeitung grenzüberschreitender Beschwerden über Finanzdienstleistungen geschaffen worden ist, das dazu beitragen könnte, das Vertrauen der Verbraucher, die das Internet nutzen, weiter zu stärken. Ich hoffe, dass dies die Zustimmung von Herrn Radwan findet. Ich begrüße darüber hinaus die Forderung des Parlaments nach einem einzigen Zahlungsraum, in welchem grenzüberschreitende Zahlungen leicht und kostengünstig vorgenommen werden können. Ich möchte daran erinnern, dass die Kommission im Juli einen Vorschlag für eine Verordnung verabschiedet hat, mit der die Kosten für grenzüberschreitende Zahlungen an die Kosten für Zahlungen auf nationaler Ebene angeglichen werden sollen. Ich kann das Parlament außerdem darüber informieren, dass die Kommission zur Verbesserung der Sicherheit von Zahlungen im Februar eine Mitteilung über die Bekämpfung von Betrug und Fälschung bargeldloser Zahlungsmittel gebilligt hat, in der ein dreijähriger Aktionsplan festgelegt wurde. Dieses Thema wurde auch von Herrn Harbour angesprochen, und ich möchte hinzufügen, dass die Kommission die Möglichkeit von Rückerstattungen prüft. Ich werde Herrn Harbour später über die hier erreichten Fortschritte informieren."@de7
lpv:translated text
"(EN) La Comisión se siente alentada por el amplio apoyo recibido por sus objetivos en la esfera del comercio electrónico y los servicios financieros, apoyo evidenciado por el informe de su Comisión de Asuntos Económicos y Financieros. Acojo con beneplácito ese informe por considerarlo de lo más equilibrado y constructivo. Me reconforta el compromiso claro del Parlamento con el criterio del país de origen, que, si no ando equivocado, han apoyado todos cuantos han hablado a este respecto esta noche. Por último, tomo nota de las interesantes propuestas del Parlamento en el sentido de que la Comisión procure negociar acuerdos de reconocimiento mutuo con terceros países, al menos con los terceros países que cuentan con niveles similares de supervisión cautelar y protección de los inversores. La Comisión la considera una propuesta muy valiosa y nos gustaría examinarla más detenidamente. En conclusión, acojo con el mayor beneplácito el proyecto de informe en su redacción actual. Quisiera agradecer al ponente, Sr. Huhne, su firme apoyo al principio del país de origen. De hecho, todos los oradores se han hecho eco esta noche de ese firme apoyo. No obstante, me preocupan algunas enmiendas recientemente presentadas por sus Señorías. Lamentablemente, varias de las enmiendas no son aceptables para la Comisión. Cambiarían el equilibrio de este informe desfavorablemente y socavan el firme apoyo que el Parlamento ha mostrado en el pasado a la estrategia de la Comunión en materia de comercio electrónico. Dicho apoyo fue manifiesto y decisivo en el momento de la aprobación de la directiva relativa al comercio electrónico el año pasado, cuando sus Señorías votaron unánimemente a favor de dicha directiva y el principio subyacente del país de origen. Ése es el planteamiento que la Comisión, con el apoyo del Parlamento, quisiera mantener. Acojo con particular satisfacción el rechazo en el informe de cualquier intento de hacer retroceder la directiva relativa al comercio electrónico en el sector de los servicios financieros. Se trata de una posición compartida en gran medida por la Comisión y firmemente defendida durante las negociaciones sobre la directiva relativa a la comercialización a distancia, que, como tal vez sepan sus Señorías, concluyeron por fin con un acuerdo político en el Consejo de Mercado Interior celebrado el jueves pasado. En futuras propuestas y negociaciones seguiremos esa orientación. Quisiera abundar en algunas observaciones fundamentales formuladas en el informe y también por diversos diputados en el debate. Sobre la necesidad de una guía en la que se establezca lo que se debe hacer y cuándo, en mayo la Comisión publicó un informe de un grupo de trabajo sobre la política en materia de servicios financieros presentado al Consejo Ecofin. En él figura una guía y espero que aporte una mayor claridad sobre la vía por la que avanzar. Entre otras cosas, en dicha guía se exponen las medidas concretas que se deben adoptar ahora para permitir que el criterio del país de origen se aplique de forma general y comprenda los servicios financieros actualmente exonerados y otros modos tradicionales de formación a distancia. En líneas generales, entrañaría una mayor convergencia en las normas nacionales de protección de los consumidores, en particular mediante la actualización de la legislación de la UE anterior a la directiva relativa al comercio electrónico. Sobre la orientación por parte de la Comisión, respecto de la cual nos proponemos aumentar la transparencia de las situaciones en las que se podría invocar el apartado 4 del artículo 3, quisiera informar al Parlamento de que esa operación se lanzó en julio. Ahora estamos en el proceso de recibir las primeras respuestas de los Estados miembros. Quisiera asegurar al Parlamento que la Comisión no desea que la orientación represente una derogación suplementaria del criterio del país de origen y que se revisará la orientación para tener en cuenta los avances logrados y una mayor armonización de las normas de protección del consumidor, con el fin de que resulte superflua al cumplirse el plazo de 2005 fijado en Lisboa para un mercado integrado europeo de los servicios financieros. Respecto de este aspecto, quisiera decir, en particular, al Sr. Radwan que este año la Comisión ha contribuido a la creación de una red para atender las reclamaciones transfronterizas en materia de servicios financieros que debe servir para elevar aún más el nivel de confianza de los consumidores que se aventuren por la red Internet. Espero que sea del agrado del Sr. Radwan. Permítaseme acoger también con beneplácito la petición del Parlamento de una zona única de pagos en la que sería fácil y barato hacer transferencias transfronterizas de dinero. Quisiera recordar que en julio la Comisión aprobó una propuesta de reglamento para ajustar los costos de los pagos transfronterizos a los correspondientes en el nivel nacional. Puedo informar también al Parlamento de que, con vistas a hacer pagos más seguros, la Comisión aprobó en febrero una comunicación sobre la prevención del fraude y la falsificación de medios de pago no monetarios, en la que se establecía un plan de acción de tres años. El Sr. Harbour se ha referido también a ello y quisiera añadir que la Comisión está examinando la posibilidad de establecer reembolsos. Después informaré al Sr. Harbour sobre los avances logrados a ese respecto."@es12
lpv:spoken text
". – The Commission takes heart from the broad support for the Commission's objectives in the field of commerce and financial services – support evidenced by the report of your Economic and Monetary Affairs Committee. I welcome that report as being most balanced and constructive. I draw strength from Parliament's clear commitment to the country-of-origin approach which, if I am not mistaken, has been supported by all who spoke on this subject this evening. Finally, I take note of Parliament's interesting suggestions that the Commission should seek to negotiate mutual recognition agreements with third countries, at least with those third countries that provide similar levels of prudential supervision and investor protection. The Commission finds that a very valuable suggestion and we should like to consider it further. In conclusion, I very much welcome the draft report as its stands. I should like to thank the rapporteur, Mr Huhne, for his strong support for the country-of-origin principle. Indeed all speakers this evening have echoed this strong support. I nonetheless express concern about a number of the amendments which were recently tabled by some honourable Members. Several of the amendments, unfortunately, are not acceptable to the Commission. They would shift the balance of this report unfavourably and undermine the strong support which Parliament has shown for the Commission's commerce strategy in the past. That support was so manifest and so vital at the time of the adoption of the electronic commerce directive last year, when Members voted unanimously in favour of the directive and the underlying country-of-origin approach. That is precisely the approach which the Commission, with the support of Parliament, would like to continue. In particular I welcome the report's rejection of any attempt to roll-back the commerce directive in the area of financial services. That is a position very much shared by the Commission and strongly defended during the negotiations on the distance marketing directive which, as Members may or may not know, resulted in a political agreement at last Thursday's Internal Market Council. We will follow that line in future proposals and negotiations. I should like to pick up on a few key points made in the report. They are points which were also raised by various Members in the debate. On the need for a road map setting out what needs to be done and when, in May the Commission published a financial services policy group report to the Ecofin Council. That contains just such a road map and hopefully brings greater clarity about the way forward. Amongst other things that road map sets out the concrete steps that must now be taken to enable the country-of-origin approach to apply across the board to cover those financial services currently derogated and to be applied to other traditional distance training modes. In broad terms, that would involve further convergence in national consumer protection rules, in particular by updating EU legislation which predates the commerce directive. On the Commission's guidance, where it is our aim to add transparency to situations under which Article 3(4) might be invoked, I should like to inform Parliament that this exercise was launched in July. We are now in the process of receiving the first replies from Member States. I should like to assure Parliament that it is not the Commission's intention for the guidance to represent a de facto additional derogation to the country-of-origin approach and that the guidance will be reviewed to take account of progress and further harmonisation of consumer protection rules, with the aim that it should become redundant by the 2005 Lisbon deadline for an integrated European market in financial services. In respect of this point I would particularly like to say to Mr Radwan that earlier this year the Commission helped to put in place a network for the handling of cross-border complaints in financial services which ought to serve to raise still further the level of confidence of consumers who venture onto the Internet. I hope that is to the liking of Mr Radwan. May I further welcome Parliament's call for a single payments area in which it would be easy and cheap to transfer money across borders. I should like to recall that in July the Commission adopted a proposal for a regulation to align the costs of cross-border payments with those made at national level. I can also inform Parliament that with a view to making payments more secure, the Commission in February adopted a communication on the prevention of fraud and counterfeiting of non-cash means of payment, which set out a three-year action plan. This point was also raised by Mr Harbour and I should like to add that the Commission is looking into the possibility of refunds. I will inform Mr Harbour later of the progress in this respect."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
"Bolkestein,"8,10,3,12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"e"10,3
lpv:unclassifiedMetadata
"Bolkestein,"8,10,3,12
lpv:unclassifiedMetadata
"de facto"12,11,9
lpv:translated text
"A Comissão retira coragem do amplo apoio dado aos seus objectivos no campo do comércio electrónico e dos serviços financeiros - apoio evidenciado pelo relatório da vossa Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários. Congratulo-me com este relatório, por ser equilibrado e construtivo. Ganho novo alento ao constatar o claro empenho do Parlamento na defesa do princípio do país de origem, o qual, se não estou em erro, foi apoiado por todos os que aqui intervieram, esta noite, sobre este assunto. Finalmente, registo as interessantes sugestões que o Parlamento faz à Comissão para que tente negociar acordos de reconhecimento mútuo com países terceiros, ou pelo menos com países terceiros que tenham um nível qualitativamente idêntico de supervisão prudencial e protecção do investidor. A Comissão considera esta sugestão muito valiosa, e gostaríamos de a estudar em maior profundidade. Para concluir, acolho com agrado o projecto de relatório, na sua versão actual. Gostaria de agradecer ao relator, o senhor deputado Huhne, o seu vigoroso apoio ao princípio do país de origem. Na verdade, todos os oradores desta noite ecoaram este forte apoio. Quero, no entanto, exprimir a minha preocupação acerca das numerosas alterações que foram recentemente apresentadas por alguns dos ilustres deputados. Infelizmente, algumas das alterações não são aceitáveis para a Comissão, pois alterariam de forma desfavorável o equilíbrio este relatório e minariam o forte apoio que este Parlamento demonstrou, no passado, à estratégia da Comissão em matéria de comércio electrónico. Esse apoio foi manifesto e extremamente vital no momento da adopção da Directiva relativa ao comércio electrónico no ano passado, altura em que os senhores deputados votaram unanimemente a favor da directiva e da abordagem, subjacente, baseada no país de origem. Essa é a proposta que a Comissão, com o apoio do Parlamento, gostaria de levar por diante. Regozijo-me, em especial, com o facto de o relatório ter rejeitado qualquer tentativa de decalque da directiva relativa ao comércio electrónico para a área dos serviços financeiros. Esta é uma posição partilhada pela Comissão, e fortemente defendida durante as negociações sobre a directiva relativa à comercialização à distância, a qual resultou, como talvez seja do conhecimento dos senhores deputados, num acordo político na reunião do Conselho “Mercado Interno”, da passada terça-feira. Essa será a linha que seguiremos em futuras propostas e negociações. Gostaria de reportar-me a alguns pontos-chave do relatório, pontos esses que foram também levantados por vários deputados do Parlamento durante o debate. Quanto à necessidade de directrizes, definindo o que é preciso fazer e a forma de o concretizar, a Comissão publicou, em Maio, um relatório do Grupo da Política para os Serviços Financeiros dirigido ao Conselho ECOFIN. Esse relatório contém essas directrizes, tornando, espera-se, mais claro o rumo a seguir. Entre outras coisas, identifica os passos concretos que devem agora ser dados para possibilitar a aplicação generalizada do princípio do país de origem, de forma a cobrir os serviços financeiros que actualmente gozem de derrogações, bem como a aplicação a outras formas tradicionais de comércio à distância. Em traços largos, isto implicaria uma maior convergência das regras nacionais de protecção do consumidor, em especial, através da actualização da legislação da União Europeia anterior à Directiva relativa ao comércio electrónico. Quanto às orientações da Comissão, uma vez que é nosso objectivo aumentar a transparência no que respeita a situações, ao abrigo das quais possa invocar-se o nº 4 do artigo 3º, gostaria de informar o Parlamento que esta operação teve início em Julho. Neste momento, começamos a receber as primeiras reacções dos Estados Membros. Gostaria de assegurar ao Parlamento que não é intenção da Comissão que estas orientações representem uma nova derrogação ao princípio do país de origem e que as mesmas serão revistas, de forma a ter em conta os progressos realizados e a posterior harmonização das regras de protecção do consumidor, prevendo-se que deixem de produzir efeitos em 2005, data limite estabelecida, em Lisboa, para um mercado integrado dos serviços financeiros da União Europeia. No que diz respeito a este ponto, gostaria de dizer, em especial ao relator, o senhor deputado Radwan que, no início do ano, a Comissão ajudou a criar uma rede para o atendimento das queixas transfronteiriças no domínio dos serviços financeiros, o que deverá contribuir para incrementar ainda mais a confiança dos consumidores que se aventuram na Internet. Espero que isto seja do agrado do senhor deputado Radwan. Gostaria ainda de exprimir o meu apreço pelo pedido do Parlamento de criação de uma zona única de pagamentos, na qual seria fácil e pouco oneroso transferir dinheiro entre fronteiras. Quero lembrar que, em Julho, a Comissão adoptou uma proposta de regulamento com vista a alinhar os custos dos pagamentos transfronteiriços pelos custos praticados a nível nacional. Posso ainda informar o Parlamento que, com vista a tornar os pagamentos mais seguros, a Comissão adoptou, em Fevereiro, uma comunicação sobre a prevenção da fraude e da contrafacção dos meios de pagamento não monetários, que deu início a um plano de acção de três anos. Este ponto foi também levantado pelo senhor deputado Harbour, e gostaria de acrescentar que a Comissão está a ponderar a possibilidade de reembolsos. Informarei posteriormente o senhor deputado Harbour do futuro desenvolvimento desta questão."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"La Commissione si sente incoraggiata dall'ampio sostegno dato ai suoi obiettivi in materia di commercio elettronico e servizi finanziari, sostegno evidenziato dalla relazione della commissione per i problemi economici e monetari. Ritengo questa relazione particolarmente equilibrata e costruttiva, e traggo forza dal deciso impegno del Parlamento a sostenere il principio del paese d'origine che, se non erro, ha l'appoggio di tutti coloro che sono intervenuti in merito stasera. Prendo nota infine dell'interessante proposta avanzata dal Parlamento, ossia che la Commissione dovrebbe cercare di negoziare accordi di riconoscimento reciproco con paesi terzi, perlomeno quelli che garantiscono livelli analoghi di vigilanza prudenziale e tutela degli investimenti. La Commissione ritiene che questa sia una proposta estremamente valida, ed intende riflettervi ulteriormente. Concludendo, mi compiaccio del progetto di relazione nella sua versione attuale, e vorrei ringraziare il relatore, onorevole Huhne, per il suo deciso sostegno al principio del paese d'origine. Di fatto, tutti coloro che sono intervenuti stasera hanno fatto eco a tale sostegno. Vorrei tuttavia esprimere perplessità su vari emendamenti di recente presentati da alcuni deputati: taluni di essi sono purtroppo inaccettabili per la Commissione. Essi infatti sposterebbero inopportunamente il baricentro di questa relazione e minerebbero il forte appoggio fornito in passato dal Parlamento alla strategia della Commissione in materia di commercio elettronico. Tale appoggio è stato particolarmente palese ed essenziale in occasione dell'approvazione della direttiva sul commercio elettronico lo scorso anno, allorché i deputati hanno votato all'unanimità a favore del documento nonché del principio del paese d'origine su cui esso si fondava. Questa è precisamente l'impostazione che la Commissione, con l'appoggio del Parlamento, vorrebbe portare innanzi. In particolare mi compiaccio che la relazione respinga ogni tentativo di far arretrare la direttiva sul commercio elettronico nell'ambito dei servizi finanziari. Questa posizione è decisamente condivisa dalla Commissione, che l'ha fortemente sostenuta durante i negoziati sulla direttiva sulla commercializzazione a distanza che, come i deputati forse sapranno, è sfociata in un accordo politico in occasione del Consiglio "mercato interno" dello scorso giovedì. Seguiremo tale linea nelle proposte e nei negoziati futuri. Vorrei riprendere alcuni dei punti chiave citati nella relazione, peraltro sollevati anche da vari deputati nel corso del dibattito. Circa la necessità di redigere una tabella di marcia contenente le iniziative da intraprendere ed il relativo calendario, in maggio la Commissione ha pubblicato una relazione sottoposta dal gruppo di valutazione delle politiche in materia di servizi finanziari al Consiglio ECOFIN. Il documento conteneva una tabella di marcia che speriamo apporterà maggior chiarezza circa l'itinerario da percorrere. La tabella di marcia definisce tra l’altro i passi concreti da compiere per consentire l'applicazione transfrontaliera del principio del paese d'origine, in modo che copra i servizi finanziari attualmente esentati e si estenda ad altre modalità tradizionali di commercializzazione a distanza. In generale ciò implica un'ulteriore convergenza delle norme nazionali sulla protezione dei consumatori, in particolare aggiornando la legislazione comunitaria precedente alla direttiva sul commercio elettronico. Quanto agli orientamenti che dovranno essere forniti dalla Commissione - a questo proposito devo dire che intendiamo accrescere la trasparenza delle situazioni in cui si può invocare l'articolo 3, paragrafo 4 - vorrei informare il Parlamento che quest'attività è stata avviata in luglio. Stiamo ora ricevendo le prime risposte dagli Stati membri: vorrei rassicurare il Parlamento che, nell'ottica della Commissione, gli orientamenti non dovranno rappresentare un'ulteriore deroga alla clausola del paese d'origine, e che essi saranno sottoposti a revisione per tener conto dei progressi e dell'ulteriore armonizzazione delle norme di tutela del consumatore, nell'attesa che diventino superflui al momento dell’attuazione entro il 2005 - scadenza fissata a Lisbona - di un mercato integrato dei servizi finanziari in Europa. A questo riguardo, vorrei in particolare far rilevare all'onorevole Radwan che, all'inizio dell'anno, la Commissione ha contribuito alla creazione di una rete per gestire i reclami transfrontalieri in materia di servizi finanziari, che dovrebbe accrescere ulteriormente la fiducia dei consumatori che si avventurano in . Spero che ciò incontri l'approvazione dell'onorevole Radwan. Mi compiaccio inoltre della richiesta, avanzata dal Parlamento, di una zona unica di pagamenti, in cui sia agevole e conveniente effettuare trasferimenti transfrontalieri. Vorrei ricordare che in luglio la Commissione ha adottato una proposta di regolamento volta ad allineare i costi dei pagamenti transfrontalieri con quelli dei pagamenti a livello nazionale. Vorrei altresì far rilevare al Parlamento che, per rendere i pagamenti più sicuri, in febbraio la Commissione ha adottato una comunicazione sulla prevenzione della frode e della contraffazione dei mezzi di pagamento non in contante, elaborando un piano d'azione triennale. Questo punto è stato sollevato anche dall'onorevole Harbour, e vorrei aggiungere che la Commissione sta esaminando la possibilità di prevedere risarcimenti. Non mancherò di informare l'onorevole Harbour dei futuri progressi a questo proposito."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"de facto"12,11,9
lpv:unclassifiedMetadata
"de facto"12,11,9
lpv:translated text
"La Commission est touchée par le large soutien accordé à ses objectifs dans le domaine du commerce électronique et des services financiers - soutien dont le rapport de la commission économique et monétaire apporte la preuve. J'accueille favorablement ce rapport comme étant des plus équilibrés et des plus constructifs. Je m'enthousiasme à voir l'implication manifeste du Parlement en ce qui concerne l'approche du pays d'origine, qui, si je ne m'abuse, a été soutenue par toutes les personnes qui se sont exprimées ce soir sur le sujet. Enfin, je prends note des suggestions intéressantes du Parlement afin que la Commission cherche à négocier des accords de reconnaissance mutuelle avec les pays tiers, du moins avec les pays tiers qui offrent des niveaux de supervision prudentielle et de protection des investisseurs similaires. La Commission trouve qu'il s'agit là d'une suggestion très intéressante et voudrait l'approfondir davantage. En conclusion, j'accueille très favorablement le projet de rapport sous sa forme actuelle. Je voudrais remercier le rapporteur, M. Huhne, pour son soutien au principe du pays d'origine. En fait, tous les intervenants de ce soir ont fait écho à ce soutien. J'exprime toutefois certaines inquiétudes par rapport à quelques amendements qui ont récemment été déposés par des membres de ce Parlement. Nombre de ces amendements ne peuvent malheureusement pas être acceptés par la Commission. Cela risquerait de déséquilibrer le rapport de manière défavorable et de miner le soutien que le Parlement a exprimé à l'égard de la stratégie adoptée préalablement par la Commission en matière de commerce électronique. Ce soutien était si manifeste et si vital au moment de l'adoption de la directive sur le commerce électronique, l'année dernière, quand les membres ont voté à l'unanimité en faveur de la directive et du régime du pays d'origine qui la sous-tendait. C'est précisément cette approche que la Commission voudrait poursuivre, avec le soutien du Parlement. J'approuve tout particulièrement le fait que le rapport rejette toute tentative de limiter la directive sur le commerce électronique au domaine des services financiers. Cette position est tout à fait partagée par la Commission et défendue avec vigueur au cours des négociations sur la directive de commercialisation à distance qui, comme vous le savez peut-être, a donné lieu à un accord politique lors du Conseil sur le marché intérieur de jeudi dernier. Nous nous en tiendrons à cette ligne dans les propositions et les négociations à venir. Je voudrais évoquer certains éléments essentiels développés dans ce rapport. Certains de ces points ont également été soulevés par différents intervenants au cours du débat. En ce qui concerne le besoin d'un plan de route assorti de délais sur ce qui doit être fait, la Commission a publié en mai dernier un rapport de groupe sur la politique des services financiers destiné au Conseil Écofin. Celui-ci contient un plan de route de ce type et clarifie, nous l'espérons, les avancées à réaliser. Entre autres, ce plan de route expose les étapes concrètes qui doivent être atteintes pour permettre l'application systématique de l'approche du pays d'origine en vue de couvrir les services financiers qui font actuellement l'objet de dérogations et qui concernent d'autres modes traditionnels de formation à distance. Dans l'ensemble, cela nécessitera une convergence accrue des législations nationales en matière de protection des consommateurs, en particulier par le biais d'une mise à jour de la législation de l'UE antérieure à la directive sur le commerce électronique. En ce qui concerne l'orientation de la Commission, où notre volonté est de renforcer la transparence pour les situations qui permettraient d'invoquer l'article 3(4), je voudrais informer le Parlement que cette mission a été lancée en juillet dernier. Nous sommes à présent sur le point de recevoir les premières réponses des États membres. Je voudrais assurer le Parlement qu'il n'est pas dans l'intention de la Commission de faire en sorte que cette orientation représente une dérogation supplémentaire de fait à l'approche du pays d'origine, et que cette orientation sera réexaminée pour tenir compte des avancées et de la plus grande harmonisation des législations en matière de protection des consommateurs, avec pour objectif que cette orientation devienne superflue avant le délai de 2005 fixé à Lisbonne en vue d'un marché européen intégré dans les services financiers. Par rapport à ce point, je voudrais dire en particulier à M. Radwan que la Commission a contribué, au début de cette année, à la mise en place d'un réseau pour le traitement des plaintes transfrontalières dans les services financiers, lequel devrait permettre de relever davantage le niveau de confiance des consommateurs qui s'aventurent sur Internet. J'espère que M. Radwan appréciera. Puis-je également approuver l'appel du Parlement en vue d'une zone unique de payements au sein de laquelle il serait facile et peu onéreux d'effectuer des opérations de paiement transfrontalières. Je voudrais rappeler que la Commission a adopté en juillet dernier une proposition en faveur d'un règlement qui alignerait les coûts des paiements transfrontaliers sur ceux effectués au niveau national. Je peux également informer le Parlement que, dans sa volonté de sécuriser davantage les paiements, la Commission a adopté en février dernier une communication sur la prévention des fraudes et de la contrefaçon de tous les modes de paiement autres que le liquide. Cette communication présente un plan d'action d'une durée de trois ans. Ce point a également été soulevé par M. Harbour et, à ce propos, je voudrais ajouter que la Commission envisage la possibilité de restitutions. J'informerai plus tard M. Harbour sur les progrès réalisés dans ce domaine."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011003.11.3-348"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph