Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-10-03-Speech-3-337"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011003.10.3-337"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand, hr. kommissær, kære kolleger, jeg vil gerne takke ordføreren - som nu er repræsenteret ved Evans - for en virkelig god betænkning. Jeg vil gerne takke for det samarbejde, jeg har haft med Longo i udarbejdelsen af betænkningen. Jeg vil også gerne takke kommissær Monti for hans stærke engagement i konkurrencepolitikken i EU. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at understrege, at kampen for den fri konkurrence er en kamp, der skal kæmpes uafbrudt. Der er for tiden flere gode eksempler på, at den den fri konkurrence trues, så snart der åbner sig en mulighed for at sætte den ud af spil. Det første meget sigende eksempel er det forslag, som Kommissionen har fremsat om indførelse af en midlertidig støtteordning for visse typer af skibsbygning. Baggrunden for forslaget er, at vi i Europa mener os udsat for unfair konkurrence fra Sydkorea. Det er givet, at mange interesser forsøger at udnytte situationen til at indføre meget mere støtte, end realiteterne berettiger. Jeg vil derfor opfordre Europa-Parlamentet og mine kolleger her i salen til, at vi i denne sag står fast på Rådets beslutning fra sidste år om at afskaffe al direkte støtte til skibsbygning. Det næste eksempel på, at man prøver at udnytte situationen, er flyindustrien, som netop i disse dage og uger oplever megen turbulens. Det har fået mange til at agitere for indførsel af støtte. Jeg vil gerne minde om, at de problemer, som en del selskaber er kommet i, ikke primært skyldes de tragiske begivenheder den 11. september, der er snarere tale om, at flyselskaberne nu bliver mødt med de barske realiteter før end forventet. Hele sektoren har længe haft brug for en grundlæggende omstrukturering, og vi må som politikere sørge for, at den nuværende hektiske og tumultagtige situation ikke bliver brugt til at indføre en masse støtte, som vi skatteydere skal betale, og som holder liv i en masse urentale selskaber og ruter, hvor vi forbrugere oven i det, vi har betalt over skattebilletten, oven i købet skal betale overpris. Afslutningsvis vil jeg gerne vende tilbage til et par konkrete punkter i betænkningen. Jeg synes, det er vigtigt, at vi holder Kommissionen fast på, at de nye konkurrenceregler ikke betyder en renationalisering af konkurrencepolitikken. Det er ligeledes vigtigt, at Kommissionen fortsætter med at lave sin årlige statsstøtterapport, også selv om den nu har indført det som bl.a. jeg selv længe har presset på for at få indført, og som jeg er meget glad for. Dernæst er det mit håb, at Kommissionen vil lytte til ønsket om, at man snarest muligt går i gang med at se på reglerne for tilbagebetaling af ulovligt tildelt statsstøtte - et område, der lader meget tilbage at ønske. Og endelig håber jeg, at Kommissionen vil følge opfordringen op til at se nærmere på en forbedring af de skadesramte virksomheders retssttilling og på muligheden for en større inddragelse af tredjeparter, når Kommissionen behandler konkrete sager."@da1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kollegen, ich möchte dem Berichterstatter – im Moment hier durch Herrn Evans vertreten – für einen wirklich guten Bericht danken. Ich möchte mich für die Zusammenarbeit bedanken, die mit Herrn Longo bei der Erstellung dieses Berichts stattgefunden hat, und ich möchte auch Herrn Kommissar Monti für sein großes Engagement für die Wettbewerbspolitik der EU danken. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch unterstreichen, dass der Kampf für den freien Wettbewerb ein Kampf ist, der ununterbrochen geführt werden muss. Es gibt derzeit einige gute Beispiele dafür, dass der freie Wettbewerb in Gefahr ist, sobald sich eine Möglichkeit bietet, ihn außer Kraft zu setzen. Das erste vielsagende Beispiel ist der von der Kommission eingebrachte Vorschlag zur Einführung einer vorübergehenden Beihilfenordnung für bestimmte Typen des Schiffbaus. Dieser Vorschlag ist zustande gekommen, weil wir Europäer uns einem unfairen Wettbewerb durch Südkorea ausgesetzt fühlen. Natürlich versuchen viele Interessen die Situation zur Einführung viel höherer staatlicher Beihilfen zu nutzen, als eigentlich notwendig sind. Ich möchte daher das Europäische Parlament und meine Kollegen hier im Saal auffordern, in dieser Sache am Beschluss des Rates aus dem vergangenen Jahr festzuhalten, dass sämtliche direkten Beihilfen für den Schiffbau abzuschaffen sind. Das nächste Beispiel für den Versuch, eine Situation auszunutzen, ist die Flugzeugindustrie, die gerade in diesen Tagen und Wochen eine turbulente Zeit erlebt. Das hat viele dazu veranlasst, sich für die Einführung von Beihilfen einzusetzen. Ich möchte daran erinnern, dass die problematischen Situationen einiger Gesellschaften nicht primär auf die tragischen Ereignisse des 11. September zurückzuführen sind. Es ist vielmehr so, dass die Fluggesellschaften sich jetzt früher als erwartet mit der rauen Wirklichkeit auseinandersetzen müssen. Dieser gesamte Sektor hätte schon lange grundlegend neu strukturiert werden müssen, und wir Politiker müssen dafür sorgen, dass die derzeitige hektische und tumultartige Situation nicht zur Einführung vieler Beihilfen führt, die von uns Steuerzahlern aufgebracht werden müssen und eine Reihe unrentabler Gesellschaften und Strecken am Leben erhalten, für die wir Verbraucher neben unseren steuerlichen Zuschüssen auch noch überhöhte Preise zahlen müssen. Abschließend möchte ich auf einige konkrete Punkte des Berichts eingehen. Ich halte es für wichtig, dass wir die Kommission darauf hinweisen, dass die neuen Wettbewerbsvorschriften nicht gleichbedeutend mit einer Renationalisierung der Wettbewerbspolitik sind. Es ist ebenfalls wichtig, dass die Kommission weiterhin ihren jährlichen Bericht über staatliche Beihilfen vorlegt, auch wenn sie jetzt ein eingeführt hat, für dessen Einführung u. a. ich selbst mich lange Zeit eingesetzt habe und das ich sehr begrüße. Darüber hinaus hoffe ich, dass die Kommission dem Wunsch nachkommen wird, sich mit den Vorschriften zur Rückzahlung unrechtmäßig gezahlter staatlicher Beihilfen zu befassen – in diesem Bereich ist noch viel zu tun. Schließlich hoffe ich, dass die Kommission der Aufforderung folgen wird, sich näher mit der Verbesserung der rechtlichen Stellung geschädigter Unternehmen und der Möglichkeit einer erweiterten Einbeziehung von Drittparteien zu befassen, wenn die Kommission sich mit konkreten Vorgängen beschäftigt."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδερφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή – ο οποίος τώρα εκπροσωπείται από τον κ. Evans – για μια πραγματικά πολύ καλή έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Longo για τη συνεργασία μας κατά την επεξεργασία της έκθεσης. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Monti για τη δυναμική αφοσίωσή του στην πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να υπογραμμίσω ότι ο αγώνας υπέρ του ελεύθερου ανταγωνισμού είναι ένας αγώνας στον οποίο πρέπει να αποδυόμαστε ακατάπαυστα. Μέχρι τώρα υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα για τις απειλές που δέχεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός μόλις δοθεί μια ευκαιρία για να τεθεί εκτός παιχνιδιού. Το πρώτο πιο εντυπωσιακό παράδειγμα είναι η πρόταση που κατέθεσε η Επιτροπή για τη θέσπιση ενός προσωρινού καθεστώτος ενισχύσεων για ορισμένους τύπους ναυπηγείων. Το σκεπτικό της πρότασης είναι ότι στην Ευρώπη θεωρούμε ότι υφιστάμεθα αθέμιτο ανταγωνισμό από τη Νότια Κορέα. Είναι δεδομένο ότι πολυάριθμα συμφέροντα προσπαθούν να εκμεταλλευθούν την κατάσταση με στόχο να θεσπίσουν περισσότερες ενισχύσεις από όσες δικαιολογούν οι συνθήκες. Για τον λόγο αυτό θέλω να καλέσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους συναδέρφους μου στην αίθουσα στη συγκεκριμένη υπόθεση να εμμείνουμε αμετακίνητα στην απόφαση που πήρε πέρυσι το Συμβούλιο να καταργήσει τις άμεσες ενισχύσεις στον τομέα των ναυπηγείων. Το επόμενο παράδειγμα ότι γίνονται προσπάθειες εκμετάλλευσης της κατάστασης είναι η αεροπορική βιομηχανία, η οποία ακριβώς αυτές τις ημέρες περνά πολλές αναταράξεις. Αυτό οδήγησε πολλούς να προπαγανδίσουν υπέρ της θέσπισης ενισχύσεων. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τα προβλήματα στα οποία έχουν περιέλθει ορισμένες εταιρίες δεν οφείλονται κατά βάση στα τραγικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, αλλά αντίθετα μάλλον ισχύει ότι οι αεροπορικές εταιρίες έρχονται τώρα αντιμέτωπες με τη σκληρή πραγματικότητα νωρίτερα από ό,τι περίμεναν. Ολόκληρος ο τομέας είχε εδώ και καιρό ανάγκη για μια εκ θεμελίων αναδιάρθρωση και πρέπει εμείς ως πολιτικοί να φροντίσουμε ότι η παρούσα αγχώδης και αναταραγμένη κατάσταση δεν θα χρησιμοποιηθεί για να θεσπιστούν ένα σωρό ενισχύσεις τις οποίες θα κληθούμε να πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι και οι οποίες θα κρατήσουν στη ζωή ένα σωρό μη κερδοφόρες εταιρίες και δρομολόγια, για τα οποία εμείς οι καταναλωτές πέρα από όσα έχουμε πληρώσει σε φόρους πρέπει από πάνω να πληρώνουμε υπερβολικές τιμές. Εν κατακλείδι θέλω να επιστρέψω σε ένα δύο συγκεκριμένα σημεία της έκθεσης. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να απαιτήσουμε από την Επιτροπή να δεσμευτεί ότι οι νέοι κανόνες ανταγωνισμού δεν θα συνεπάγονται μια επανεθνικοποίηση της πολιτικής ανταγωνισμού. Εξίσου σημαντικό είναι η Επιτροπή να συνεχίσει να εκπονεί την ετήσια έκθεση περί κρατικών ενισχύσεων, παρ’ ότι έχει πλέον θεσπίσει τον πίνακα επιδόσεων για τη θέσπιση του οποίου έχω προσωπικά ασκήσει μεγάλες πιέσεις για πολύ καιρό και για τον οποίο χαίρομαι ιδιαίτερα. Επίσης ελπίζω η Επιτροπή να εισακούσει την επιθυμία το συντομότερο δυνατόν να δρομολογήσουμε κανόνες για την επιστροφή των παρανόμως καταβεβληθεισών κρατικών ενισχύσεων – ένα ζήτημα που παραμένει άκρως απογοητευτικό. Τέλος ελπίζω η Επιτροπή να συμμορφωθεί με το αίτημα να κοιτάξει πιο ενδελεχώς τη βελτίωση της νομικής θέσης των επιχειρήσεων που ζημιώνονται και τη δυνατότητα για μεγαλύτερη συμμετοχή τρίτων κατά την εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων από την Επιτροπή."@el8
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I should like to thank the rapporteur – who is now represented by Mr Evans – for a really sound report. I should like to express my gratitude for the cooperation I have received from Mr Longo in preparing the report. I should also like to thank Commissioner Monti for his strong commitment to competition policy in the EU. I should also like to take the opportunity to emphasise that the fight for free competition is a fight that must be engaged in ceaselessly. There are at present quite a few good examples of free competition’s being threatened as soon as the opportunity arises for disrupting it. The first, very telling example is the proposal tabled by the Commission to introduce an interim subsidy arrangement for certain types of shipbuilding. The background to the proposal is that we in Europe believe we are exposed to unfair competition from South Korea. Obviously, many interested parties try to exploit the situation in order to introduce a much higher level of subsidy than is justified by the realities of the situation. Where this matter is concerned, I therefore wish to call upon the European Parliament and my fellow MEPs here in the House to stand by the Council’s resolution from last year to abolish all direct subsidies for shipbuilding. The next example of an attempt to exploit the situation is provided by the aviation industry which is experiencing a lot of turbulence in these very days and weeks. This has led many to campaign for the introduction of subsidies. I should like to remind you that the problems experienced by a number of carriers are not primarily due to the tragic events of 11 September, but rather to the fact that the airline companies are now facing the harsh realities earlier than expected. The whole sector has for a long time been in need of radical restructuring and, as politicians, we must ensure that the present frenzied and tumultuous situation is not used to introduce a mass of subsidies that are to be paid for by ourselves as taxpayers and that are designed to bail out a host of unprofitable companies and routes for which, as consumers, we shall have to pay the excess price over and above what we have paid in tax. To conclude, I should like to return to a couple of specific points in the report. I think it important that we should hold the Commission to its assurance that the new competition rules do not mean a renationalisation of competition policy. It is also important that the Commission should continue to produce its annual report on State subsidies, even though it has now introduced the scoreboard for which I myself, for example, have for a long time been pressing and which I am very pleased about. It is also my hope that the Commission will be attentive to the desire for a start to be made as soon as possible on looking into the rules for the repayment of unlawfully allocated State subsidies – an area which leaves a lot to be desired. Finally, I hope that the Commission will follow up the request to look more closely into the possibility of improving the legal position of companies hit by losses and of involving third parties more extensively whenever the Commission deals with practical matters."@en3
"(DA) Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, me gustaría dar las gracias al señor ponente –a quien ahora representa el Sr. Evans- por un informe realmente bueno. Me gustaría dar las gracias por la cooperación que he mantenido con el Sr. Longo en la elaboración del informe. Me gustaría dar asimismo las gracias al Sr. Comisario Monti por su firme compromiso en la política de competencia de la UE. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para subrayar que la lucha en favor de la libre competencia es una lucha que debe librarse ininterrumpidamente. Actualmente existen varios buenos ejemplos de que la libre competencia se ve amenazada tan pronto como se abre una posibilidad de dejar ésta fuera de juego. El primer y muy significativo ejemplo es la propuesta presentada por la Comisión por la que se instaura un régimen transitorio de ayudas para ciertos tipos de construcción naval. La base de la propuesta es que en Europa consideramos que estamos expuestos a una competencia desleal desde Corea del Sur. Es un hecho que muchos intereses tratan de aprovechar esta situación para introducir muchas más ayudas de las que justifica la realidad. Quiero por ello exhortar al Parlamento Europeo y a mis colegas en esta Asamblea a que en este asunto nos afirmemos en la resolución del Consejo del pasado año por la que se abolían todas las ayudas directas a la construcción naval. El siguiente ejemplo de cómo se intenta aprovechar esta situación es la industria aérea, que precisamente en estos días y semanas atraviesa muchas turbulencias. Esto ha movido a muchos a hacer propaganda en favor de la introducción de ayudas. Me gustaría recordar que los problemas en los que algunas compañías andan inmersas no se deben en primer lugar a los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre, hablamos más bien de que las compañías aéreas se han visto ahora y antes de lo esperado frente a frente con la dura realidad. Todo el sector ha necesitado desde hace tiempo una reestructuración básica y como políticos hemos de cuidar de que la actual situación frenética y tumultuosa no sea utilizada para introducir un montón de ayudas que paguemos nosotros los contribuyentes y que mantengan con vida un montón de compañías y rutas deficitarias, en las que nosotros los consumidores, además de lo que hemos pagado sobre la cuenta de impuestos, encima paguemos sobreprecio. Para acabar me gustaría retomar un par de puntos concretos del informe. Me parece importante que mantengamos a la Comisión firme en que las nuevas normas de competencia no implican una renacionalización de la política de competencia. Es asimismo importante que la Comisión prosiga con la elaboración de su informe anual sobre ayudas de Estado, incluso aún cuando se haya implantado ahora el por cuya implantación yo misma, entre otros, he presionado mucho tiempo y de la cual me alegro mucho. En segundo lugar, espero que la Comisión atienda al deseo de que se inicie lo antes posible el examen de las normas para el reembolso de las ayudas de Estado asignadas ilegalmente–un ámbito que deja mucho que desear. Y finalmente espero que la Comisión haga un seguimiento de la petición de investigar más detalladamente una reforma de la posición jurídica de las empresas damnificadas y la posibilidad de una participación mayor de terceras partes cuando la Comisión tramite casos concretos."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluaisin kiittää esittelijää – jota esittelijä Evans nyt edustaa – erittäin hyvästä mietinnöstä. Haluaisin kiittää siitä yhteistyöstä, jota olen tehnyt esittelijä Longon kanssa tämän mietinnön laatimisen yhteydessä. Haluaisin kiittää myös komission jäsen Montia siitä voimakkaasta kiinnostuksesta, jota hän on osoittanut EU:n kilpailupolitiikkaa kohtaan. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja korostaa, että vapaan kilpailun puolesta käytävä taistelu on taistelu, jota on käytävä jatkuvasti. Tällä hetkellä meillä on monia hyviä esimerkkejä siitä, että vapaa kilpailu on uhattuna heti, kun siihen vain avautuu mahdollisuus. Ensimmäinen hyvin kuvaava esimerkki on se ehdotus, jonka komissio on esittänyt väliaikaisen tukijärjestelyn käyttöön ottamisesta, kun kyse on tietynlaisesta laivanrakennuksesta. Ehdotuksen taustalla on, että Euroopassa ollaan sitä mieltä, että Etelä-Korea toteuttaa meihin nähden epäoikeudenmukaista kilpailua. On selvää, että monet asianosaiset yrittävät käyttää tilaisuutta hyväkseen ja lisätä tuen määrää huomattavasti enemmän kuin tosiasiassa on sallittua. Haluaisin sen vuoksi kehottaa Euroopan parlamenttia ja parlamentin kollegoitani pitämään kiinni neuvoston viime vuonna laatimasta tätä asiaa koskevasta päätöksestä, joka koskee laivanrakennusteollisuudelle myönnettävän suoran tuen lopettamista. Toisena esimerkkinä siitä, että tilanteesta yritetään hyötyä, voidaan mainita ilmailuteollisuus, joka juuri näinä päivinä ja viikkoina on joutunut erittäin koviin ilmakuoppiin. Se on saanut monet puhumaan tukien käyttöön ottamisen puolesta. Haluaisin muistuttaa siitä, että ne ongelmat, joihin eräät yritykset ovat ajautuneet, eivät johdu täysin 11. syyskuuta sattuneista traagisista tapahtumista, vaan kyse on pikemminkin siitä, että lentoyhtiöt joutuvat nyt, odotettua aiemmin, vastakkain kylmien tosiasioiden kanssa. Koko ala on jo pitkään tarvinnut perusteellista uudelleenjärjestelyä, ja meidän on poliitikkoina huolehdittava siitä, että nykyinen kuumeinen ja sekava tilanne ei saa johtaa siihen, että käyttöön otetaan sellaisia laajoja tukia, jotka meidän veronmaksajien on maksettava ja jotka pitävät hengissä monia kannattamattomia yrityksiä ja reittejä, joilla matkustaessamme me kuluttajat joudumme maksamiemme verojen lisäksi maksamaan vielä ylihintaa. Haluaisin lopuksi käsitellä muutamaa konkreettista mietinnön kohtaan. Mielestäni on tärkeää, että vaadimme komissiota pitämään kiinni siitä, että uudet kilpailusäännöt eivät merkitse sitä, että kilpailupolitiikka saatetaan uudelleen kansalliselle tasolle. Samoin on tärkeää, että komissio jatkaa vuosittaisen valtiontukia koskevan selvityksen laatimista, vaikka se onkin ottanut käyttöön tulostaulukon, jonka käyttöön ottamista muun muassa minä olen pitkään vaatinut ja josta olen erittäin iloinen. Haluaisin lisäksi, että komissio ottaisi huomioon toivomuksen, jonka mukaan meidän pitäisi ryhtyä mahdollisimman pian tarkastelemaan niitä sääntöjä, jotka koskevat laittomasti maksetun valtiontuen takaisinmaksua – asiaa, jossa on paljon toivomisen varaa. Lopuksi toivon, että komissio noudattaisi sille annettua kehotusta ja tarkastelisi lähemmin vahinkoa kärsineiden yritysten oikeudellisen tilanteen parantamista ja mahdollisuutta kolmansien osapuolien osuuden lisäämiseen komission käsitellessä konkreettisia asioita."@fi5
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je tiens à remercier le rapporteur - représenté aujourd'hui par M. Evans - pour la qualité de son rapport. Je voudrais également exprimer mes remerciements à M. Longo pour sa collaboration dans le cadre de l'élaboration du présent rapport. Je voudrais enfin remercier le commissaire Monti pour la force de son engagement en faveur de la politique de concurrence de l'UE. Je souhaiterais profiter de l'occasion pour souligner le fait que le combat pour la libre concurrence constitue un combat permanent. De nombreux exemples récents montrent que la libre concurrence est menacée dès que s'ouvre une possibilité de la mettre hors jeu. Le premier exemple très significatif concerne la proposition présentée par la Commission en vue d'introduire un régime d'aide temporaire en faveur de certains types de construction navale. Cette proposition repose sur le fait que l'Europe s'estime victime d'une concurrence déloyale de la part de la Corée du Sud. Il s'avère que de nombreux groupes d'intérêts essayent de tirer profit de cette situation en vue d'introduire beaucoup plus de régimes d'aide que la situation ne le justifie. C'est pourquoi j'invite le Parlement européen ainsi que mes collègues ici présents à demeurer fidèles à la décision du Conseil de l'année dernière visant à supprimer toute aide directe à la construction navale. Le deuxième exemple prouvant que certains cherchent à exploiter la situation concerne la navigation aérienne, qui est précisément ces jours-ci et depuis quelques semaines soumise à de vives turbulences. Cela a conduit de nombreuses personnes à solliciter fermement l'introduction de régimes d'aide. Je voudrais vous rappeler que les problèmes auxquels sont confrontées un certain nombre de compagnies aériennes ne sont pas exclusivement dus aux événements tragiques du 11 septembre ; en réalité, les compagnies aériennes doivent affronter plus tôt que prévu la rude réalité des choses. L'ensemble du secteur aurait dû depuis longtemps faire l'objet d'une restructuration radicale et il nous incombe à nous, politiciens, de veiller à ce que la situation fiévreuse et tumultueuse que nous connaissons aujourd'hui ne soit pas prétexte à l'introduction d'un régime massif d'aide, qui sera aux frais du contribuable et qui maintiendra en vie un grand nombre de compagnies et de lignes non rentables, car ce seront les consommateurs qui, en plus de leur déclaration fiscale, devront payer ces suppléments de prix. Je voudrais revenir, en guise de conclusion, sur certains points concrets du rapport. Il est, selon moi, important de rappeler à la Commission que les nouvelles règles de concurrence ne signifient pas une renationalisation de la politique de concurrence. Il est tout aussi important que la Commission continue à faire son rapport annuel sur les aides d'État indépendamment du fait qu'elle a désormais introduit un ce que je demande depuis longtemps, et je m'en réjouis. J'espère également que la Commission entendra le souhait selon lequel il faudrait le plus rapidement possible examiner les règles relatives au remboursement des aides d'État illégalement attribuées ; c'est un domaine qui laisse beaucoup à désirer. J'espère enfin que la Commission répondra à la demande formulée d'examiner les possibilités d'améliorer le statut juridique des entreprises lésées ainsi que la possibilité d'inclure davantage les parties tierces lorsque la Commission examine des problèmes concrets."@fr6
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, vorrei ringraziare il relatore - rappresentato ora dall’onorevole Evans - per la relazione davvero valida. Vorrei ringraziare per la cooperazione che ho avuto con l’onorevole Longo nell’ambito dell’elaborazione della relazione. Desidero anche ringraziare il Commissario Monti per il suo grande impegno nel contesto della politica della concorrenza nell’Unione europea. Colgo l’occasione per sottolineare che la battaglia per la libera concorrenza deve essere combattuta incessantemente. Ci sono attualmente molti validi esempi che mostrano che la libera concorrenza viene minacciata non appena si intraveda la possibilità di escluderla. Il primo esempio molto eloquente è la proposta che la Commissione ha presentato sull’introduzione di un regime temporaneo di aiuti per determinati tipi di costruzione navale. La proposta nasce dal fatto che noi in Europa ci consideriamo esposti alla concorrenza sleale della Corea del Sud. E’ un dato di fatto che molti interessi cercano di sfruttare la situazione per introdurre molti più aiuti di quelli che sarebbero giustificati dalla realtà. Vorrei per questo esortare il Parlamento europeo e i miei colleghi presenti in Aula affinché in tale ambito ci si attenesse alla decisione del Consiglio dello scorso anno volta ad eliminare tutti gli aiuti diretti alla costruzione navale. L’esempio successivo che dimostra che si cerca di sfruttare la situazione è costituito dal settore aereo, che proprio in questi giorni attraversa gravi turbolenze. Questo ha portato molti a fare propaganda per l’introduzione di aiuti. Vorrei ricordare che i problemi che alcune società si trovano ad affrontare non sono dovuti principalmente ai tragici eventi dell’11 settembre; piuttosto le compagnie aeree si trovano ora a confrontarsi con la dura realtà prima di quanto prevedessero. E’ da molto tempo che tutto il settore ha bisogno di una ristrutturazione radicale e noi, in quanto politici, dobbiamo fare in modo che l’attuale situazione frenetica e tumultuosa non venga utilizzata per introdurre un’enormità di aiuti, che saremo poi noi contribuenti a dover pagare e che tengono in vita un gran numero di compagnie e di rotte non redditizie, per le quali noi consumatori, oltre a quello che abbiamo pagato in tasse, dobbiamo per giunta pagare un supplemento. In conclusione, vorrei tornare su alcuni punti concreti della relazione. Ritengo sia importante costringere la Commissione a fare in modo che le nuove regole di concorrenza non comportino una rinazionalizzazione della politica di concorrenza. E’ altresì importante che la Commissione continui a presentare la propria relazione annuale sugli aiuti di Stato, anche se ora ha introdotto lo per il quale anch’io da tempo premevo e di cui sono molto contenta. Spero poi che la Commissione ascolti la richiesta di intraprendere al più presto l’esame delle norme sul rimborso degli aiuti di Stato erogati illegalmente - un settore che lascia molto a desiderare. Infine auspico che la Commissione segua l’invito a studiare più da vicino il miglioramento della situazione giuridica delle imprese danneggiate, e la possibilità di un maggiore coinvolgimento di terzi, quando la Commissione esaminerà casi concreti."@it9
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I should like to thank the rapporteur – who is now represented by Mr Evans – for a really sound report. I should like to express my gratitude for the cooperation I have received from Mr Longo in preparing the report. I should also like to thank Commissioner Monti for his strong commitment to competition policy in the EU. I should also like to take the opportunity to emphasise that the fight for free competition is a fight that must be engaged in ceaselessly. There are at present quite a few good examples of free competition’s being threatened as soon as the opportunity arises for disrupting it. The first, very telling example is the proposal tabled by the Commission to introduce an interim subsidy arrangement for certain types of shipbuilding. The background to the proposal is that we in Europe believe we are exposed to unfair competition from South Korea. Obviously, many interested parties try to exploit the situation in order to introduce a much higher level of subsidy than is justified by the realities of the situation. Where this matter is concerned, I therefore wish to call upon the European Parliament and my fellow MEPs here in the House to stand by the Council’s resolution from last year to abolish all direct subsidies for shipbuilding. The next example of an attempt to exploit the situation is provided by the aviation industry which is experiencing a lot of turbulence in these very days and weeks. This has led many to campaign for the introduction of subsidies. I should like to remind you that the problems experienced by a number of carriers are not primarily due to the tragic events of 11 September, but rather to the fact that the airline companies are now facing the harsh realities earlier than expected. The whole sector has for a long time been in need of radical restructuring and, as politicians, we must ensure that the present frenzied and tumultuous situation is not used to introduce a mass of subsidies that are to be paid for by ourselves as taxpayers and that are designed to bail out a host of unprofitable companies and routes for which, as consumers, we shall have to pay the excess price over and above what we have paid in tax. To conclude, I should like to return to a couple of specific points in the report. I think it important that we should hold the Commission to its assurance that the new competition rules do not mean a renationalisation of competition policy. It is also important that the Commission should continue to produce its annual report on State subsidies, even though it has now introduced the scoreboard for which I myself, for example, have for a long time been pressing and which I am very pleased about. It is also my hope that the Commission will be attentive to the desire for a start to be made as soon as possible on looking into the rules for the repayment of unlawfully allocated State subsidies – an area which leaves a lot to be desired. Finally, I hope that the Commission will follow up the request to look more closely into the possibility of improving the legal position of companies hit by losses and of involving third parties more extensively whenever the Commission deals with practical matters."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, beste collega's, ik dank de rapporteur - die hier nu door de heer Evans vertegenwoordigd wordt - voor het zeer goede verslag. Ik dank de heer Longo voor de goede samenwerking bij het opstellen van dit verslag. Ik dank ook commissaris Monti voor zijn krachtig engagement in het mededingingsbeleid van de EU. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om te onderstrepen dat de strijd voor de vrije concurrentie een ononderbroken strijd is. Er zijn momenteel vele voorbeelden die aantonen dat de vrije concurrentie bedreigd wordt zodra de mogelijkheid zich voordoet om ze uit te schakelen. Het eerste veelzeggende voorbeeld is het door de Commissie ingediende voorstel voor de invoering van een tijdelijke steunregeling voor bepaalde soorten scheepsbouw, omdat wij in Europa het gevoel hebben dat Zuid-Korea ons oneerlijke concurrentie aandoet. Het ligt voor de hand dat vele belanghebbenden de situatie uitbuiten om meer steun in te voeren dan er in werkelijkheid nodig is. Ik verzoek het Europees Parlement en mijn collega's in de zaal voet bij stuk te houden en het besluit dat de Raad vorig jaar heeft genomen om elke vorm van directe steun af te schaffen, te blijven steunen. Een ander voorbeeld dat illustreert hoe men de situatie probeert uit te buiten, is de luchtvaartindustrie, die sinds kort een turbulent bestaan leidt. Uit vele hoeken is daardoor de vraag naar steunverlening gekomen. Ik wijs er echter op dat de problemen waarmee een aantal maatschappijen te kampen heeft, niet te wijten zijn aan de tragische gebeurtenissen van 11 september. Door deze gebeurtenissen worden de maatschappijen gewoon eerder dan verwacht met hun neus op de feiten gedrukt. De hele sector heeft reeds lang behoefte aan een fundamentele herstructurering en wij moeten ons er als politici voor hoeden dat de huidige hectische en tumultueuze situatie geen excuus wordt om massaal steun te verlenen, waarvoor de belastingbetaler moet opdraaien en waarmee een aantal niet-rendabele maatschappijen en vliegroutes in stand wordt gehouden. De consument betaalt dan niet alleen belastingen, maar bovendien ook nog een veel te duur ticket. Om af te ronden kom ik nog eens terug op een aantal concrete punten in het verslag. Wij moeten erop toezien dat de nieuwe mededingingsregels die de Commissie zal voorstellen, geen hernationalisering van het mededingingsbeleid betekenen. Tevens is het belangrijk dat de Commissie ook in de toekomst een jaarlijks verslag inzake overheidssteun indient, ook al heeft ze nu een scorebord ingevoerd, waarop onder andere ik lang aangedrongen heb en waarmee ik heel tevreden ben. Voorts hoop ik dat de Commissie gehoor zal geven aan de eis tot vaststelling van nieuwe regels inzake de terugvordering van ten onrechte verstrekte steun. Op dit gebied is er nog heel wat werk aan de winkel. Tot slot hoop ik dat de Commissie maatregelen zal nemen om de rechtspositie te verbeteren van ondernemingen die schade hebben geleden, en dat ze zal onderzoeken in welke mate derde partijen meer betrokken kunnen worden bij de behandeling van concrete gevallen."@nl2
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, caros colegas, gostaria de agradecer ao orador, neste momento representado pelo senhor deputado Evans, por um relatório verdadeiramente excelente. Quero ainda agradecer a colaboração que me dispensou o senhor deputado Longo na elaboração do relatório. E quero agradecer ao senhor Comissário Monti pelo seu forte empenho a favor da política de concorrência na UE. Gostaria também de aproveitar o ensejo para sublinhar que a luta pela livre concorrência é uma luta sem fim. Existem, actualmente, vários exemplos que mostram a ameaça à livre concorrência, procurando a mais pequena oportunidade para a pôr fora de jogo. O primeiro exemplo revelado por esta tendência é a proposta apresentada pela Comissão sobre a introdução de um regime temporário de apoio a determinados tipos de construção naval. A proposta assenta no facto de considerarmos que a Europa está a ser objecto de concorrência desleal por parte da Coreia do Sul. É óbvio que muitos interesses procuram aproveitar a situação para introduzir muito mais apoio do que, na realidade, se justifica. Por isso, insto o Parlamento Europeu e os meus colegas, aqui nesta sala, a manterem-se firmes quanto à decisão do Conselho, do ano passado, de eliminar todo o apoio directo à construção naval. O exemplo seguinte, de tentativa de aproveitamento da situação, verifica-se ao nível da indústria da aviação que, justamente por estes dias e semanas, está a atravessar grandes turbulências. A situação levou a que muitas entidades defendessem a introdução de apoios. Gostaria de recordar que alguns dos problemas pelos quais as companhias de aviação estão a passar, não se devem principalmente aos acontecimentos trágicos de 11 de Setembro, mas antes ao facto das companhias de aviação terem sido confrontadas com a dura realidade antes do previsto. Todo o sector necessitava há muito de uma profunda reestruturação e, enquanto políticos, cabe-nos assegurar que a situação actual, héctica e tumultuosa, não possa ser aproveitada para a introdução de apoios massivos, que sairão do bolso dos contribuintes, para manter, a balões de oxigénio, companhias de aviação e carreiras não rentáveis e pelas quais os consumidores, para além da “factura” dos impostos, têm de pagar um preço excessivo. Para concluir gostaria de voltar a alguns aspectos concretos referidos no relatório. Considero importante exigir à Comissão que as novas regras da concorrência não impliquem a renacionalização da política de concorrência. É igualmente importante que a Comissão continue a elaboração do relatório anual relativo aos apoios, não obstante a existência do para cuja introdução muitos, incluindo eu, fizeram pressão durante muito tempo, e com o qual me congratulo. Seguidamente espero que a Comissão dê ouvidos ao desejo de analisar, o mais rapidamente possível, as regras relativas à restituição de auxílio estatal indevidamente pago – uma área que, de resto, deixa muito a desejar. E, finalmente, espero que a Comissão aceite o convite para analisar, mais de perto, a melhoria da situação jurídica das empresas que sofrerem danos, e que a Comissão pondere a possibilidade de um maior envolvimento de terceiros no estudo de casos concretos."@pt11
"Herr talman! Herr kommissionär, kära kolleger. Jag vill tacka föredraganden – som nu företräds av Evans – för ett verkligt bra betänkande. Jag vill gärna tacka för det samarbete jag har haft med Longo vid utarbetandet av betänkandet. Jag vill också tacka kommissionär Monti för hans starka engagemang i konkurrenspolitiken inom EU. Jag vill gärna utnyttja tillfället för att understryka att kampen för den fria konkurrensen är en kamp som skall pågå oavbrutet. Det finns just nu många bra exempel som visar att den fria konkurrensen hotas så snart det finns en möjlighet att sätta den ur spel. Det första mycket talande exemplet är det förslag som kommissionen har framfört om införande av ett tillfälligt stödprogram för särskilda typer av varvsindustri. Bakgrunden till förslaget är att vi i Europa anser oss vara utsatta för orättvis konkurrens från Sydkorea. Det är självklart att många intressenter försöker utnyttja situationen för att införa avsevärt mer stöd än vad som i realiteten är berättigat. Jag vill därför uppmana Europaparlamentet och mina kolleger här i kammaren att medverka till att vi i detta ärende vidhåller rådets beslut från föregående år om att avskaffa allt direkt stöd till varvsindustrin. Flygindustrin, som i dessa dagar är utsatt för stor turbulens, är nästa exempel på att man försöker utnyttja situationen. Många har agiterat för införande av stöd. Jag vill gärna påminna om att de problem som en del bolag brottas med inte primärt kan skyllas på de tragiska händelserna den 11 september. Det är snarare så att flygbolagen ställts inför den hårda verkligheten tidigare än förväntat. Hela sektorn har sedan lång tid tillbaka varit i behov av en grundläggande omstrukturering. Vi måste som politiker se till att den nuvarande hektiska och tumultartade situationen inte utnyttjas för att införa olika stödåtgärder som vi skattebetalare skall stå för och som håller liv i flera olönsamma bolag och rutter där vi konsumenter, förutom det vi betalt via skatten, också skall betala ett överpris. Avslutningsvis vill jag gärna återkomma till ett par konkreta punkter i betänkandet. Jag tycker det är viktigt att vi får kommissionen att hålla fast vid att de nya konkurrensreglerna inte innebär en åternationalisering av konkurrenspolitiken. Det är dessutom viktigt att kommissionen fortsätter att upprätta sin årliga rapport om statligt stöd, även om man nu har infört den som bl.a. jag själv länge har ivrat för att få införd, och som jag är mycket glad för. Härefter hoppas jag att kommissionen hörsammar önskan om att den snarast möjligt skall sätta i gång med att kontrollera reglerna för återbetalning av olagligt utdelat statligt stöd – ett område som lämnar mycket övrigt att önska. Slutligen hoppas jag att kommissionen följer uppmaningen att se närmare på en förbättring av de skadedrabbade verksamheternas rättsliga ställning och på möjligheten att i större utsträckning involvera tredje part, när kommissionen behandlar konkreta frågor."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"resultattavla"13
"scoreboard"1,12,11,7,9,6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph