Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-10-03-Speech-3-132"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011003.4.3-132"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Le rapport Pirker sur la politique communautaire d'immigration vient d'être aggravé par l'adoption d'un amendement 17 qui réclame le droit de vote pour les ressortissants de pays tiers aux élections communales. De toute façon, et malgré des efforts louables de M. Pirker, ce rapport est ambigu dans sa formulation générale, car il n'ose pas dire clairement que la démarche de la Commission, dans sa communication sur l'immigration, est erronée. Tout d'abord, elle occulte largement le phénomène de l'immigration clandestine, et ne propose que des remèdes partiels ou lointains. En particulier, l'approche de co-développement avec les pays d'origine est sans aucun doute intéressante à terme, mais elle ne dispense pas, dans l'immédiat, de renforcer nos contrôles aux frontières. Par ailleurs, la Commission ouvre largement les vannes de l'immigration légale. Elle déclare que la politique européenne " " (page 14), et elle en tire la conclusion que la législation devrait être " " (page 19). Pour notre part, nous n'en tirons pas du tout la même conclusion. Nous pensons au contraire qu'il faut mettre en place une politique de quotas, dont le niveau serait décidé par chaque État membre pour son compte, et qui d'ailleurs, à notre avis, devraient être remplis en priorité par des ressortissants de pays de l'Est, bientôt membres de l'Union. Au sujet de l'intégration des immigrés, la Commission nous invite à " " (page 21). Ce n'est pas non plus notre avis. Les étrangers qui frappent à notre porte viennent le plus souvent de pays qui ont complètement échoué à faire vivre décemment leur population, ou même seulement à la nourrir. C'est évidemment l'intérêt de ces immigrants que de s'adapter à nos modes de vie et à nos valeurs. Penser le contraire, c'est leur rendre un très mauvais service, et rendre aussi un très mauvais service, par contrecoup, aux pays d'Europe."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pirker-betænkningen om en fælles indvandringspolitik er forværret med vedtagelsen af ændringsforslag 17, der kræver stemmeret for tredjelandsstatsborgere ved kommunalvalgene. Under alle omstændigheder, og til trods for hr. Pirkers prisværdige indsats er betænkningens formuleringer tvetydige. Man vover ikke klart at tilkendegive, at Kommissionens indfaldsvinkel, som den kommer til udtryk i Kommissionens meddelelse om indvandringspolitikken i EU, er forkert. Først og fremmest ignorerer Kommissionen i vid udstrækning problemerne i forbindelse med den illegale indvandring og foreslår halve eller indirekte løsninger. Princippet om at sikre samaktion i udviklingen, når det gælder forholdet til oprindelseslandene, er givetvis interessant på længere sigt, men det fritager os ikke for aktuelt at styrke grænsekontrollen. Kommissionen lægger op til en væsentlig udvidelse af mulighederne for legal indvandring, idet den erklærer, at EU's indvandringspolitik bør være baseret på anerkendelse af, at indvandringspresset vil fortsætte (jf. side 14 i Kommissionens meddelelse), og Kommissionen konkluderer på baggrund heraf, at lovgivningen bør fremme og ikke forhindre økonomiske indvandreres adgang til EU (jf. side 19 i Kommissionens meddelelse). Vi drager en ganske anden konklusion. Vi mener tværtimod, at vi bør føre en politik, som beror på kvoter. Den enkelte medlemsstat bør fastsætte egne kvoter, og disse bør i øvrigt efter vores opfattelse først og fremmest komme statsborgere i de østeuropæiske lande, som snart er medlemmer af EU, til gode. Når det gælder integration af indvandrere, opfordrer Kommissionen os til at anerkende, at integration er en dobbeltsidet proces, som stiller krav om tilpasning fra såvel indvandrerens som det modtagende samfunds side (jf. side 21 i Kommissionens meddelelse). Heller ikke dette synspunkt deler vi. Udlændinge, som banker på vores dør, kommer som oftest fra lande, som helt og aldeles har spillet fallit, når det drejer sig om at sikre befolkningen et anstændigt liv eller blot brødføde denne. Disse indvandrere har således klart interesse i at tilpasse sig vores levevis og vores værdier. At hævde andet ville være at gøre dem - og dermed også de europæiske lande - en bjørnetjeneste."@da1
"Der Bericht Pirker über die gemeinsame Migrationspolitik ist durch die Annahme des Änderungsantrags 17, in dem das Wahlrecht für Drittstaatenangehörige zu den Kommunalwahlen gefordert wird, noch weiter verschlimmert worden. Auf jeden Fall ist dieser Bericht trotz der anerkennenswerten Bemühungen von Herrn Pirker in seiner allgemeinen Formulierung nicht eindeutig, denn es wird nicht gewagt, klar zu sagen, dass das von der Kommission in ihrer Mitteilung zur Migration vertretene Konzept falsch ist. Erstens verschweigt sie weitgehend die Erscheinung der illegalen Einwanderung und schlägt nur halbherzige oder langfristig wirkende Abhilfsmaßnahmen vor. So ist das Konzept der Entwicklungszusammenarbeit mit den Herkunftsländern sicherlich langfristig interessant, doch es enthebt uns nicht der Aufgabe, heute und jetzt die Grenzkontrollen zu verstärken. Im Übrigen öffnet die Kommission der legalen Einwanderung Tür und Tor. So erklärt sie, dass die gemeinsame Politik davon ausgehen sollte, „ (Seite 14), und zieht daraus die Schlussfolgerung, dass das EU-Recht so gestaltet werden sollte, dass es (Seite 19). Wir unsererseits ziehen keineswegs die gleiche Schlussfolgerung, sondern sind im Gegenteil der Auffassung, dass eine Quotenpolitik eingeführt werden muss, wobei die Quotenhöhe von jedem Mitgliedstaat eigenständig festzulegen ist und der Vorrang den Staatsangehörigen der osteuropäischen Länder zu geben ist, die bald zur Union gehören werden. Bezüglich der Integration der Einwanderer fordert die Kommission uns auf anzuerkennen (Seite 21). Der Auffassung sind wir nicht. Die Ausländer, die an unsere Tür klopfen, stammen zumeist aus Ländern, die vollständig versagt haben, ihrer Bevölkerung einen angemessenen Lebensstandard oder auch nur ausreichende Ernährung zu sichern. Es liegt daher ganz augenscheinlich im Interesse der Einwanderer, unsere Lebensart und unsere Werte zu übernehmen. Wenn man eine gegenteiligen Auffassung vertritt, dann erweist man ihnen einen äußerst schlechten Dienst und in der Folge auch den europäischen Ländern."@de7
"Η έκθεση Pirker σχετικά με την κοινοτική πολιτική μετανάστευσης επιβαρύνθηκε εξαιτίας της έγκρισης της τροπολογίας 17, που ζητά την παροχή του δικαιώματος συμμετοχής στις δημοτικές εκλογές σε όσους προέρχονται από τρίτες χώρες. Εν πάση περιπτώσει, και παρά τις αξιέπαινες προσπάθειες του κ. Pirker, η έκθεση αυτή είναι διφορούμενη στη γενική της δομή, γιατί δεν τολμά να δηλώσει καθαρά ότι η τακτική της Επιτροπής, στην ανακοίνωσή της για τη μετανάστευση, είναι λανθασμένη. Καταρχάς, αγνοεί ευρέως το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης, και τα μέτρα που προτείνει είναι αποσπασματικά και αποστασιοποιημένα. Ιδιαιτέρως, η προσέγγιση της συνεργασίας για την ανάπτυξη με τις χώρες προέλευσης είναι αναμφίβολα μακροπρόθεσμα ενδιαφέρουσα, αλλά δεν μας απαλλάσσει άμεσα από την ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορά μας. Εξάλλου, η Επιτροπή αίρει κάθε εμπόδιο όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση. Δηλώνει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική (σελ. 14) και συνάγει το συμπέρασμα ότι η νομοθεσία θα έπρεπε να είναι μελετημένη (σελ. 19). Εμείς δεν συνάγουμε καθόλου το ίδιο συμπέρασμα. Πιστεύουμε, αντιθέτως, ότι πρέπει να εφαρμοστεί μία πολιτική ποσόστωσης, το επίπεδο της οποίας θα καθορίζει κάθε κράτος μέλος για λογαριασμό του, και ότι στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής μάλιστα, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα, κυρίως, σε άτομα προερχόμενα από τις ανατολικές χώρες οι οποίες σύντομα θα καταστούν μέλη της Ένωσης. Σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση των μεταναστών, η Επιτροπή μας καλεί να αναγνωρίσουμε ότι “ ” (σελ. 21). Δεν συμμεριζόμαστε την άποψη αυτή. Οι αλλοδαποί που χτυπούν την πόρτα μας προέρχονται από χώρες που έχουν αποτύχει πλήρως στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο στον πληθυσμό τους ή απλώς και μόνο να τον θρέψουν. Είναι πράγματι προς το συμφέρον των μεταναστών αυτών να προσαρμοστούν στον τρόπο ζωής και στις αξίες μας. Σκεπτόμενοι το αντίθετο, σημαίνει ότι τους παρέχουμε πολύ κακές υπηρεσίες και ότι, κατ’ αναλογία, παρέχουμε πολύ κακές υπηρεσίες στις χώρες της Ευρώπης."@el8
"The Pirker report on Community immigration policy has just been made worse by the adoption of Amendment No 17 which claims voting rights for foreign nationals in local elections. In any case, despite Mr Pirker’s laudable efforts, this report is ambiguous in the way it is worded in general, because it does not dare to say clearly that the Commission’s approach, in its communication on immigration, is wrong. First of all, to a large extent it hides the phenomenon of illegal immigration, and it proposes only partial or distant solutions. In particular, the approach involving co-development with the countries of origin will no doubt be of value in the long term, but it does not mean that we do not need to strengthen our border controls now. Moreover, the Commission is more or less opening the floodgates to legal immigration. It says that European policy should be based on the fact that migratory pressure will continue (page 14), and from this it draws the conclusion that legislation should be designed so as to facilitate, rather than hinder, the admission of economic migrants (page 19). We, however, do not draw that conclusion at all. On the contrary, we believe that a quota policy should be adopted, with quota levels determined by each Member State on its own behalf, and in our opinion those quotas should be filled, as a matter of priority, by nationals of countries in Eastern Europe, who will soon be members of the Union. On the subject of the integration of immigrants, the Commission invites us to recognise that integration is a two-way process requiring adaptation by both the immigrants and the society that receives them (page 21). This is not our opinion either. The strangers who come knocking at our door more often than not come from countries which have completely failed to let their population live decently, or even to feed it. It is obviously in the immigrants’ interest to adjust to our way of life and our values. To take the opposite view would be to do them a great disservice, and it would also, in return, do a great disservice to the countries of Europe."@en3
". - (FR) El informe Pirker sobre la política comunitaria de inmigración acaba de verse agravado por la adopción de la enmienda 17 que reclama el derecho de voto para los nacionales de países terceros en las elecciones municipales. De cualquier forma, y a pesar de los esfuerzos loables del Sr. Pirker, este informe es ambiguo en su formulación general ya que no se atreve a decir con claridad que la actuación de la Comisión, en su comunicación sobre la inmigración, es errónea. En primer lugar, oculta ampliamente el fenómeno de la inmigración clandestina, y no propone más que remedios parciales o lejanos. En especial, el planteamiento de co-desarrollo con los países de origen es sin ninguna duda interesante con el tiempo pero no exime, en lo inmediato, de que se refuercen nuestros controles en las fronteras. Por otra parte, la Comisión abre ampliamente las compuertas de la inmigración legal. Declara que la política europea " (pág. 14), y llega a la conclusión de que la legislación debería ser " (pág. 19). Por nuestra parte, nosotros no llegamos a la misma conclusión. Pensamos al contrario que es preciso poner en marcha una política de cuotas cuyo nivel sería decidido por cada Estado miembro por su cuenta y que, además, a nuestro juicio deberían cubrirse prioritariamente por nacionales de países del Este, muy pronto miembros de la Unión. Con respecto a la integración de los inmigrantes, la Comisión nos invita " (pág. 21). Tampoco es ésta nuestra opinión. Los extranjeros que llaman a nuestra puerta vienen con mucha frecuencia de países que han fracasado completamente en su intento de que la población viva decentemente, o incluso de que puedan alimentarla. Evidentemente, el interés de estos inmigrantes es el de adaptarse a nuestros modos de vida y a nuestros valores. Pensar lo contrario es hacerles un flaco favor, y hacérselo así de rechazo a los países de Europa."@es12
"Pirkerin mietintö, joka koskee yhteisön maahanmuuttopolitiikkaa, on saanut vakavamman sävyn tarkistuksen 17 hyväksymisen myötä, koska tarkistuksessa vaaditaan kolmansien maiden kansalaisille oikeutta äänestää kunnallisvaaleissa. Joka tapauksessa, esittelijä Pirkerin kiitettävistä ponnistuksista huolimatta, mietinnön yleiset sanamuodot ovat monimerkityksellisiä, koska siinä ei uskalleta sanoa suoraan, että komissio on valinnut väärän menettelytavan maahanmuuttopolitiikkaa koskevassa tiedonannossaan. Ensinnäkin, tiedonannossa peitellään laajalti laitonta maahanmuuttoa, ja siinä ehdotetaan vain osittaisia tai kaukaisia ratkaisuja. Etenkin yhteinen kehitysyhteistyö alkuperämaiden kanssa on epäilemättä mielenkiintoinen ajatus pitkällä aikavälillä, mutta se ei vapauta meitä välittömästi vahvistamasta rajavalvontaamme. Komissio myös avaa portit selälleen laillisille maahanmuuttajille. Komissio julistaa, että eurooppalaisen politiikan "olisi perustuttava siihen, että tunnustetaan muuttopaineiden jatkuvan", ja komissio päättelee tästä, että lainsäädäntö olisi laadittava sellaiseksi, että sen "tarkoituksena on ennemminkin helpottaa taloudellisista syistä muuttavien maahanpääsyä kuin estää sitä". Emme puolestamme tee lainkaan samanlaista johtopäätöstä. Olemme päinvastoin sitä mieltä, että on otettava käyttöön kiintiöpolitiikka, jonka tasosta jokainen jäsenvaltio päättää, ja kiintiöiden on mielestämme koskettava ensisijaisesti Itä-Euroopan maiden kansalaisia, jotka ovat pian unionin jäseniä. Kun on kyse maahanmuuttajien kotoutumisesta, komissio kehottaa meitä huomaamaan, "että kotoutuminen on kahdensuuntainen prosessi, jossa sekä maahanmuuttajan että vastaanottavan yhteiskunnan on sopeuduttava". Emme ole tätäkään mieltä. Ulkomaalaiset, jotka kolkuttavat ovellemme, tulevat useimmiten maista, jotka ovat epäonnistuneet täysin väestönsä kunnollisessa elättämisessä, jopa ruokkimisessa. Näiden maahanmuuttajien etuna on tietysti sopeutua elämäntapaamme ja arvoihimme. Päinvastaisella ajattelumallilla tehdään karhunpalvelus heille ja välillisesti myös Euroopan maille."@fi5
"La relazione Pirker sulla politica comunitaria in materia di immigrazione è appena stata peggiorata dall'adozione dell'emendamento n. 17 che invoca il diritto di voto alle elezioni comunali per i cittadini di paesi terzi. In ogni caso, e nonostante i lodevoli sforzi dell'onorevole Pirker, la relazione è ambigua nella sua formulazione generale perché non osa dire con chiarezza che l'impostazione adottata dalla Commissione nella sua comunicazione sull'immigrazione è errata. Anzitutto, essa nasconde in larga misura il fenomeno dell'immigrazione clandestina e propone solo rimedi parziali o remoti. In particolare, l'approccio del cosviluppo con i paesi d'origine è senza dubbio interessante nel lungo periodo, ma non ci esime nell'immediato di rafforzare i controlli alle frontiere. La Commissione spalanca peraltro le porte all'immigrazione legale, dichiarando che la politica europea " " (pagina 14) e traendone la conclusione che la legislazione dell'Unione europea dovrebbe essere concepita in modo tale da " " (pagina 19). Da parte nostra non traiamo la stessa conclusione. Pensiamo invece che si debba attuare una politica di quote, il cui livello verrebbe deciso da ogni Stato membro per proprio conto, e che tali quote, a nostro avviso, dovrebbero peraltro essere costituite in via prioritaria dai cittadini dei paesi dell'est, che presto diventeranno membri dell'Unione. A proposito dell'integrazione degli immigrati, la Commissione ci invita a " " (pagina 21). Anche in questo caso siamo di parere diverso. Gli stranieri che bussano alla nostra porta provengono perlopiù da paesi che non sono riusciti in alcun modo a far vivere in modo decente la loro popolazione o anche solo a nutrirla. E' evidente che gli immigranti hanno interesse ad adattarsi ai nostri modi di vivere e ai nostri valori. Pensare il contrario significa rendere un pessimo servizio a loro e, di conseguenza, ai paesi europei."@it9
"The Pirker report on Community immigration policy has just been made worse by the adoption of Amendment No 17 which claims voting rights for foreign nationals in local elections. In any case, despite Mr Pirker’s laudable efforts, this report is ambiguous in the way it is worded in general, because it does not dare to say clearly that the Commission’s approach, in its communication on immigration, is wrong. First of all, to a large extent it hides the phenomenon of illegal immigration, and it proposes only partial or distant solutions. In particular, the approach involving co-development with the countries of origin will no doubt be of value in the long term, but it does not mean that we do not need to strengthen our border controls now. Moreover, the Commission is more or less opening the floodgates to legal immigration. It says that European policy should be based on the fact that migratory pressure will continue (page 14), and from this it draws the conclusion that legislation should be designed so as to facilitate, rather than hinder, the admission of economic migrants (page 19). We, however, do not draw that conclusion at all. On the contrary, we believe that a quota policy should be adopted, with quota levels determined by each Member State on its own behalf, and in our opinion those quotas should be filled, as a matter of priority, by nationals of countries in Eastern Europe, who will soon be members of the Union. On the subject of the integration of immigrants, the Commission invites us to recognise that integration is a two-way process requiring adaptation by both the immigrants and the society that receives them (page 21). This is not our opinion either. The strangers who come knocking at our door more often than not come from countries which have completely failed to let their population live decently, or even to feed it. It is obviously in the immigrants’ interest to adjust to our way of life and our values. To take the opposite view would be to do them a great disservice, and it would also, in return, do a great disservice to the countries of Europe."@lv10
"Het verslag-Pirker over het gemeenschappelijk immigratiebeleid is nog bezwaarlijker geworden na de aanneming van amendement 17, waarin wordt aangedrongen op het stemrecht bij gemeenteraadsverkiezingen voor onderdanen uit derde landen. Ondanks de lovenswaardige inspanningen van de heer Pirker is dit verslag qua algemene strekking dubbelzinnig geworden. Men heeft namelijk niet de moed duidelijk te zeggen dat de Commissie in haar mededeling over immigratie de verkeerde kant opgaat. Ten eerste probeert de Commissie het verschijnsel van de clandestiene immigratie weg te moffelen en stelt zij slechts partiële of tijdrovende oplossingen voor. De aanpak van gemeenschappelijke ontwikkelingsinspanningen met de landen van oorsprong is ongetwijfeld op lange termijn interessant, maar ontslaat ons niet van de noodzaak de controle aan onze grenzen op korte termijn te versterken. De Commissie draait trouwens de kraan van de legale immigratie ver open. Zij zegt dat het Europees beleid “ ” (pagina 14) en zij trekt daaruit de conclusie dat de wetgeving “ ” (pagina 19). Wij komen absoluut niet tot dezelfde conclusie. Veeleer zijn wij van mening dat er een contingentenbeleid moet worden ingevoerd. Elke lidstaat moet daarvan voor zichzelf het niveau vaststellen en daarvoor ons inziens bij voorbaat onderdanen uit de Oost-Europese landen, die spoedig lid zullen zijn van Unie, in aanmerking laten komen. Wat de integratie van immigranten betreft vraagt de Commissie ons “ (pagina 21). Daar zijn wij het evenmin mee eens. De buitenlanders die op onze deur kloppen komen uit landen die gefaald hebben en er niet in geslaagd zijn hun bevolking een fatsoenlijk leven te bieden. Het is ongetwijfeld in het belang van deze immigranten dat zij zich aanpassen aan onze levenswijze en onze waarden. Als men het tegendeel denkt, bewijst men deze mensen een slechte dienst en bewijst men, vanwege het boemerangeffect, ook de Europese landen een slechte dienst."@nl2
"O relatório Pirker sobre a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativa a uma política da Comunidade em matéria de imigração foi agravado pela adopção da alteração 17 que reclama, para os nacionais de países terceiros, o direito de participar nas eleições autárquicas. De qualquer modo e, apesar dos esforços louváveis do senhor relator Pirker, este relatório é ambíguo na sua formulação geral, pois não ousa dizer claramente que a iniciativa da Comissão, na sua Comunicação sobre a imigração, está errada. Para começar oculta amplamente o fenómeno da imigração clandestina, e propõe tão-somente soluções parciais ou remotas. Em particular, a abordagem do co-desenvolvimento com os países de origem é, sem qualquer dúvida interessante a prazo, mas não dispensa, no imediato, o reforço dos nossos controlos fronteiriços. Por outro lado, a Comissão abre muito as portas à imigração legal. Declara que a política europeia " " (página 14), e conclui que, " " (página 19). Pela nossa parte, não tiramos, de modo algum, a mesma conclusão. Entendemos, pelo contrário, ser necessário pôr em prática uma política de quotas, cujo nível seria decidido por cada Estado-Membro por sua conta, as quais, aliás, no nosso entender, deveriam ser preenchidas, prioritariamente, pelos nacionais dos países de Leste que, em breve, serão Estados-Membros da União. Relativamente à integração dos imigrantes, a Comissão exorta-nos a " " (página 21). Também não é esta a nossa opinião. Os estrangeiros que batem à nossa porta são, muito frequentemente, oriundos de países que fracassaram completamente na sua missão de proporcionar às suas populações uma vida decentemente, ou muito simplesmente de as alimentar. É óbvio ser do interesse destes imigrantes adaptarem-se ao nosso modo de vida e aos nossos valores. Julgar o contrário significa prestar-lhes um mau serviço e, consequentemente, também um mau serviço aos países da Europa."@pt11
"Betänkandet av Pirker om gemenskapens invandringspolitik har försämrats med antagandet av ändringsförslag 17, där man kräver rösträtt för tredjelandsmedborgare i kommunala val. Under alla omständigheter är den allmänna inriktningen i detta betänkande tvetydigt, trots Pirkers lovvärda insatser, eftersom man inte tydligt vågar säga att kommissionens strategi i meddelandet om invandring är felaktig. För det första döljer kommissionen i hög grad fenomenet illegal invandring, och föreslår enbart delvisa eller avlägsna lösningar. Att införa integrerade utvecklingsprogram med utvecklingsländerna är utan tvekan intressant på sikt, men inom den närmaste tiden klarar vi oss inte utan en förstärkning av våra gränskontroller. I övrigt öppnar kommissionen fördämningarna för illegal invandring. Man förklarar att EU:s politik " " (sidan 14), och drar därav slutsatsen att lagstiftningen bör vara " " (sidan 19). Vi drar för vår del inte alls samma slutsats. Vi anser tvärtom att man måste införa en kvoteringspolitik och att varje medlemsstat skall fastställa en kvot för egen räkning, som enligt vår mening i första hand bör fyllas av medborgare från länderna i öst, som snart blir medlemmar av unionen. När det gäller integration av invandrare uppmanar kommissionen oss att " " (sidan 21). Inte heller det är vår uppfattning. De utlänningar som knackar på vår dörr kommer oftast från länder som har misslyckats fullständigt med att ge sin befolkning möjlighet att leva ett värdigt liv, ibland med att ens kunna nära sin befolkning. Det ligger givetvis i dessa invandrares intresse att anpassa sig till våra livsstilar och våra värderingar. Att anse motsatsen är att göra dem en stor björntjänst, vilket innebär att man också gör Europas länder en stor björntjänst."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"a legislação da UE deveria fornecer um quadro global flexível baseado num número limitado de requisitos, por forma a simplificar e não dificultar a admissão dos imigrantes por motivos económicos"11
"a reconocer que la integración es un proceso de doble sentido que requiere una adaptación tanto del inmigrante como de la sociedad que lo acoge""12
"agevolare piuttosto che ostacolare l’ammissione degli immigrati per motivi economici"9
"bör grundas på det faktum att migrationstrycket håller i sig"13
"concebida de forma que facilitara, en lugar de que obstaculizara, la admisión de migrantes por razones económicas""12
"conçue de manière à faciliter, plutôt qu'à entraver, l'admission des migrants économiques"6
"dass der Migrationsdruck anhalten wird“"7
"debería basarse en el hecho de que las presiones migratorias seguirán""12
"deveria ter como base o reconhecimento de que as pressões migratórias vão continuar"11
"devrait se fonder sur le fait que les pressions migratoires continueront"6
"dovrebbe basarsi sul riconoscere che le pressioni migratorie continueranno"9
"erkänna att integration är en process som innebär anpassning från både invandrarens och värdlandets sida"13
"gegrondvest zou moeten zijn op het feit dat de migratiedruk zal voortduren"2
"reconhecer que a integração consiste num processo de duas faces, que envolve não só imigrantes, como também a própria sociedade dos países de acolhimento da União Europeia"11
"reconnaître que l'intégration est un processus à double sens requérant une adaptation tant de l'immigré que de la société qui l'accueille"6
"riconoscere che l'integrazione è un processo a doppio senso, che richiede un adattamento sia da parte degli immigrati che della società ospitante"9
"te erkennen dat integratie een proces in twee richtingen is, waarin zowel van de immigrant als de samenleving van ontvangst aanpassing wordt vereist”"2
"utformad för att underlätta snarare än att skapa hinder för ekonomisk invandring"13
"zo moet worden opgezet dat de toelating van economische migranten wordt vergemakkelijkt en niet bemoeilijkt"2
"η ενσωμάτωση δεν είναι μονόδρομος: αποτελεί καθήκον τόσο των πολιτών της ΕΕ όσο και των μεταναστών"8
"με στόχο να διευκολύνει περισσότερο παρά να εμποδίζει την είσοδο των μεταναστών για οικονομικούς λόγους”"8
"πρέπει να βασίζεται στην αναγνώριση του γεγονότος ότι η πίεση των μεταναστευτικών κινήσεων θα συνεχισθεί”"8
"“θα"8
"„dass Integration ein zweiseitiger Prozess ist, der sowohl von den Einwanderern als auch von der Aufnahmegesellschaft Anpassung verlangt“"7
"„die Aufnahme von Wirtschaftsmigranten erleichtert, anstatt sie zu behindern“"7

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph