Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-10-03-Speech-3-013"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Fru talman! På förekommen anledning vill jag upplysa om att den grupp elever som jag hade inbjudit denna vecka – närmare bestämt i morgon – har avbokat sitt besök. Jag har dock fått höra att detta inte gäller enbart min grupp, utan att runt 50 procent av de inbjudna grupperna har avbokat sina besök denna vecka. Eleverna i fråga, respektive deras föräldrar, fruktar att säkerhetsarrangemangen här i kammaren är otillräckliga och att barnen utsätter sig för risker om de besöker parlamentet. Därför vill jag uppmana er att gå ut med en omfattande information till allmänheten om att säkerhetsåtgärderna är tillräckliga. Om detta inte är möjligt bör man överväga om det finns skäl att skjuta upp besök generellt. Personligen har jag ännu ett önskemål: Jag skulle uppskatta om de medel, som inte tas i anspråk i och med att besöken nu avbokas, i stället för att gå förlorade skulle reserveras för framtida besök, så att de grupper som av förklarliga skäl inte vill besöka parlamentet i nuläget kan ta igen detta vid ett senare tillfälle."@sv13
lpv:translated text
". Arvoisa puhemies, minun on sattuneesta syystä ilmoitettava teille, että täksi viikoksi – nimittäin huomiseksi – kutsumani koululaisryhmä on perunut vierailunsa. Olen tosin kuullut, että näin ei ole tehnyt ainoastaan tämä minun ryhmäni vaan että tällä viikolla noin puolet kutsutuista ryhmistä on perunut vierailunsa. Nämä ryhmäläiset tai heidän vanhempansa pelkäävät, etteivät parlamentin turvatoimet ole riittäviä ja että lapset voisivat joutua vaaratilanteeseen parlamentissa vieraillessaan. Pyydänkin teitä tiedottamaan julkisuudessa kattavasti, että turvatoimet ovat riittävät. Ellei se ole mahdollista, pitäisi myös miettiä, missä määrin vierailut peruutetaan jopa kokonaan. Minulla olisi vielä yksi henkilökohtainen pyyntö: minusta olisi hyvä, jos nämä vierailujen perumisten vuoksi käyttämättä jäävät kiintiöt säästettäisiin tulevaisuuden varalle, emmekä menettäisi niitä, jotta nämä ryhmät, jotka eivät nyt ymmärrettävistä syistä tule Euroopan parlamenttiin, voisivat tehdä vierailunsa joskus myöhemmin."@fi5
lpv:translated text
"Fru formand, jeg må på given foranledning informere Dem om, at en af mine inviterede besøgsgrupper i denne uge, nemlig den, der skulle komme i morgen, har aflyst besøget. Men jeg har også hørt, at det ikke kun er min gruppe, der er ramt af dette, men at der derimod i denne uge er ca. 50% af de inviterede grupper, som har aflyst deres besøg. Disse mennesker eller deres forældre er bange for, at sikkerhedsforanstaltningerne i Parlamentet ikke er tilstrækkeligt gode, og at børnene er i fare i forbindelse med deres besøg. Jeg anmoder Dem derfor om at informere offentligheden grundigt om, at sikkerhedsforanstaltningerne er tilstrækkeligt gode. Hvis dette ikke er muligt, bør det også overvejes, om besøg i det hele tages ikke skal udsættes. Personligt ønsker jeg også at gøre opmærksom på, at det ville glæde mig, hvis de kvoter, som nu ikke kan udnyttes, fordi besøgene aflyses, blev ophævet i fremtiden og ikke gik tabt, så disse grupper, som af forståelige grund ikke besøger Parlamentet i øjeblikket, kan komme til det på et senere tidspunkt."@da1
lpv:translated text
". Κυρία Πρόεδρε, πρέπει δοθείσης αφορμής να σας ενημερώσω ότι μία ομάδα μαθητών που είχε προσκληθεί στο Κοινοβούλιο για την τρέχουσα εβδομάδα – συγκεκριμένα για αύριο - ματαίωσε την επίσκεψή της. Άκουσα όμως επίσης ότι τούτο δεν αφορά μόνο στην δική μου ομάδα και ότι την τρέχουσα εβδομάδα περίπου το 50% των ομάδων των επισκεπτών ματαίωσαν τις επισκέψεις τους. Οι εμπλεκόμενοι ή και οι γονείς τους φοβούνται ότι τα μέτρα ασφαλείας εδώ στο Σώμα δεν είναι επαρκή και τα παιδιά θα διέτρεχαν κίνδυνο αν επισκέπτονταν το Κοινοβούλιο. Σας ζητώ λοιπόν να ενημερώσετε διεξοδικά την κοινή γνώμη για το γεγονός ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι επαρκή. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον θα έπρεπε να σταματήσουν γενικότερα οι επισκέψεις. Έχω όμως ένα ακόμη αίτημα: θα το επικροτούσα αν οι ποσοστώσεις, οι οποίες τώρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν επειδή οι επισκέψεις ακυρώνονται, μεταφέρονταν στο μέλλον και δεν χάνονταν, προκειμένου οι συγκεκριμένες ομάδες που για ευνόητους λόγους δεν θέλουν να επισκεφθούν τώρα το Κοινοβούλιο να μπορέσουν να το κάνουν αργότερα."@el8
lpv:translated text
"Mevrouw de Voorzitter, ik wilde u mededelen dat een bezoekersgroep, die ik voor morgen had uitgenodigd, heeft afgezegd. Ik hoorde echter dat niet alleen mijn groep heeft afgezegd, maar dat circa 50 procent van de genodigde groepen dat deze week heeft gedaan. De betrokkenen, respectievelijk hun ouders vrezen dat de veiligheidsmaatregelen in dit Parlement ontoereikend zijn en dat de kinderen tijdens hun bezoek hier gevaar zouden lopen. Daarom verzoek ik u de publieke opinie er uitgebreid over te informeren dat de veiligheidsmaatregelen wel degelijk toereikend zijn. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan moet worden overwogen of niet alle bezoeken dienen te worden uitgesteld. Ik persoonlijk heb nog een verzoek: ik zou het toejuichen als de bezoekerscontingenten die momenteel niet kunnen worden benut, omdat de bezoeken worden geannuleerd, kunnen worden opgespaard en niet verloren gaan, zodat deze groepen, die om begrijpelijke redenen het Parlement niet bezoeken, dit op een later tijdstip kunnen inhalen."@nl2
lpv:translated text
"Madam President, I must take this opportunity to inform you that a party of schoolchildren invited by me for this week – tomorrow to be precise – has cancelled the visit. I also heard, however, that mine was not the only group affected, but that around half the invited groups had cancelled their visits this week. The children in question, or their parents, fear that security measures in this House are inadequate and that the children would be in danger if they visited Parliament. Let me request you, then, to supply the public with extensive information about the adequacy of the security arrangements. Should this not be possible, consideration should be given to a general suspension of visits. I myself have also another concern: I would welcome it if those visitors' quotas that cannot be made use of because visits have been cancelled, could be set aside for future dates rather than be lost, so that these groups that, for understandable reasons, are not visiting Parliament now, may make up for it at a later date."@lv10
lpv:translated text
"Madam President, I must take this opportunity to inform you that a party of schoolchildren invited by me for this week – tomorrow to be precise – has cancelled the visit. I also heard, however, that mine was not the only group affected, but that around half the invited groups had cancelled their visits this week. The children in question, or their parents, fear that security measures in this House are inadequate and that the children would be in danger if they visited Parliament. Let me request you, then, to supply the public with extensive information about the adequacy of the security arrangements. Should this not be possible, consideration should be given to a general suspension of visits. I myself have also another concern: I would welcome it if those visitors' quotas that cannot be made use of because visits have been cancelled, could be set aside for future dates rather than be lost, so that these groups that, for understandable reasons, are not visiting Parliament now, may make up for it at a later date."@en3
lpv:translated text
". – (DE) Señora Presidenta, dadas las circunstancias, debo comunicarle que un grupo de escolares al que yo había invitado a visitarnos esta semana –concretamente mañana– ha cancelado la visita. Además, también he sabido que el caso de mi Grupo no es único, sino que esta semana alrededor del 50% de los grupos invitados han cancelado sus visitas. Las personas implicadas y los padres temen que las medidas de seguridad del Parlamento sean insuficientes y que los niños corran peligro durante la visita. Yo le ruego, por lo tanto, que haga saber a la opinión pública que las medidas de seguridad son suficientes. Si no es posible asegurarlo, habría que considerar la posibilidad de suspender todas las visitas. Además, también quisiera dirigirle un último ruego a título personal. Yo agradecería que el contingente de visitantes que ahora no podemos utilizar, dado que se están cancelando las visitas, se reserve para el futuro y no se pierda, de manera que los grupos que, por razones comprensibles, no acudan a visitar el Parlamento ahora, tengan la oportunidad de recuperar la invitación más adelante."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
". - Frau Präsidentin! Ich muss Sie aus gegebenem Anlass darüber informieren, dass eine von mir für diese Woche - nämlich für morgen - eingeladene Schülergruppe ihren Besuch abgesagt hat. Ich hörte aber auch, dass nicht nur meine Gruppe davon betroffen ist, sondern dass diese Woche rund 50% der eingeladenen Gruppen ihren Besuch abgesagt haben. Die Betroffenen bzw. die Eltern haben Angst, dass die Sicherheitsvorkehrungen hier im Hause nicht ausreichen und die Kinder beim Besuch im Parlament gefährdet wären. Ich ersuche Sie daher, die Öffentlichkeit umfassend darüber zu informieren, dass die Sicherheitsvorkehrungen ausreichen. Sollte dies nicht möglich sein, müsste auch überlegt werden, inwieweit Besuche nicht allgemein ausgesetzt werden. Ich persönlich habe aber noch ein Anliegen: Ich würde es begrüßen, wenn jene Kontingente, die jetzt nicht ausgenützt werden können, weil die Besuche abgesagt werden, für die Zukunft aufgehoben würden und nicht verloren gingen, so dass diese Gruppen, die aus verständlichen Gründen das Parlament jetzt nicht besuchen, dies zu einem späteren Zeitpunkt nachholen können."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhora Presidente, caros colegas, para os devidos efeitos, devo informá-la de que um grupo de alunos por mim convidado para esta semana – designadamente para amanhã – cancelou entretanto a sua visita. Mas também ouvi dizer que esta situação não se passou apenas com o meu grupo de visitantes, pois, durante esta semana, 50% dos grupos convidados cancelaram a visita programada. Os próprios ou os seus pais têm receio de que as nossas medidas de segurança possam não ser suficientes e que os seus filhos estejam em perigo aquando da visita ao Parlamento. Solicito, portanto, que senhora Presidente informe amplamente a opinião pública de que as nossas medidas de segurança são eficazes. Se tal não for possível, deveria então ponderar-se a possibilidade de suspender de um modo geral as visitas. Pessoalmente, tenho ainda outro desejo: congratular-me-ia particularmente se os contingentes de visitas, que agora não podem ser utilizados devido ao cancelamento, pudessem ser mantidos em suspenso para o futuro, de modo a não ficarem perdidos e a permitir que estes grupos, que agora não visitaram o Parlamento por razões compreensíveis, possam recuperar a possibilidade de visitar o Parlamento numa data posterior."@pt11
lpv:translated text
"Signora Presidente, date le circostanze, devo informarla che un gruppo di scolari da me invitati per questa settimana - per la precisione domani - ha annullato la visita. Mi è giunta voce che il mio gruppo non è il solo colpito dal fenomeno e che questa settimana la metà dei gruppi di visitatori invitati al Parlamento hanno annullato la loro visita. Gli interessati, o meglio i loro genitori, hanno paura che le misure di sicurezza adottate dal Parlamento non siano sufficienti e che i loro figli potrebbero trovarsi in pericolo. Le chiedo pertanto di dare piena assicurazione all'opinione pubblica sull'efficacia delle misure di sicurezza. Se ciò non fosse possibile, occorrerebbe riflettere sull'opportunità di un'eventuale sospensione generale delle visite. Vorrei rivolgerle anche un'altra richiesta a titolo personale: sarei lieto se i contingenti che non possono essere utilizzati a causa delle rinunce non andassero persi, bensì venissero conservati per il futuro, in modo tale che i gruppi che, per ovvi motivi, non vengono adesso in Parlamento possano recuperare la visita in un momento successivo."@it9
lpv:translated text
"Madame la Présidente, je profite de l’occasion pour vous informer que le groupe d’élèves que j’avais invité à venir cette semaine - plus précisément demain - a renoncé à sa visite. J’ai entendu que mon groupe n’était pas le seul, mais qu’environ 50 % des groupes invités ont annulé leur visite cette semaine. Les personnes concernées, ou les parents ont peur que les mesures de sécurité de notre bâtiment ne soient pas suffisantes et que la visite du Parlement présente donc un danger pour les enfants. Je vous enjoins par conséquent d’informer l'opinion publique que les mesures de sécurité sont suffisantes. Si cela s’avérait impossible, il faudrait se demander dans quelle mesure les visites ne seront pas toutes suspendues. Personnellement, j’ai une requête : je serais heureux que les contingents qui ne peuvent pas être utilisés, parce que les visites sont annulées, soient mis de côté, ne soient pas perdus, afin que les groupes qui ne visitent pas maintenant le Parlement, pour des raisons compréhensibles, puissent reporter cela à une date ultérieure."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011003.1.3-013"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph