Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-10-02-Speech-2-137"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011002.6.2-137"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, Sres. Comisarios Patten y Nielson, mis primeras palabras son de recuerdo para las miles de víctimas inocentes de Nueva York, Washington y Pensilvania, víctimas de un ataque perpetrado contra nuestros principios, contra nuestra democracia, contra nuestros sistemas de libertades, contra nuestro modo de entender la convivencia, contra nuestra economía, un ataque, en fin, contra la tolerancia entre las personas y las ideas. La respuesta europea ha sido, por esta vez, rápida, inmediata en el caso de este Parlamento. Igualmente rápida fue la respuesta de la Comisión y del Consejo, como acaba de recordarnos el Comisario Sr. Patten en relación con la visita de la Troika. Una respuesta que debe ser firme, enérgica, proporcionada y selectiva, concertada con las Naciones Unidas, y que exige medidas políticas, militares, policiales, de los servicios de inteligencia, diplomáticas, jurídicas y económicas que, de una u otra forma, se han adoptado o están en curso de ser adoptadas. Hay que exigir, además, que sean medidas que se adopten y se mantengan pensando a corto, medio y largo plazo. Debo recordar que la magnitud y la gravedad de los hechos es tal que las decisiones tomadas aquí hace apenas días y que aún no están en vigor han quedado ya superadas por los acontecimientos. Recuerdo algunas opiniones expresadas aquí mismo por algunos oradores con motivo del informe del Sr. Watson sobre la orden europea de busca y captura hace apenas tres semanas. El Sr. Masud, que nos visitó hace poco, ha sido asesinado y ya no podrá ver cumplidos los objetivos de los que nos habló aquí. Como miembro de la Comisión de Desarrollo y Cooperación pido la puesta en marcha de una vasta operación de ayuda humanitaria que será necesario movilizar con carácter inmediato para socorrer a millones de desplazados y refugiados en Afganistán, Pakistán y otros países de la zona. La catástrofe humanitaria que se avecina puede superar todas las precedentes causadas hasta ahora por la barbarie humana. Termino, señora Presidenta, afirmando que la lucha contra la pobreza en el mundo, sobre la que hemos insistido tantas veces, cobra ahora una especial relevancia y que debemos elevarla al rango de nuestras primeras prioridades si queremos remediar el problema a corto, medio y largo plazo."@es12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, kommissær Patten og kommissær Nielson, mine første ord er en påmindelse om de tusinder af uskyldige ofre i New York, Washington og Pennsylvania, ofre for et angreb begået mod vores principper, mod vores demokrati, mod vores systemer af frihedsrettigheder, mod vores opfattelse af sameksistens, mod vores økonomi, med andre ord et angreb mod tolerancen mellem mennesker og idéer. Det europæiske svar har denne gang været hurtigt, øjeblikkeligt for Parlamentets vedkommende. Svaret fra Kommissionen og Rådet var lige så hurtigt, som kommissær Patten lige har mindet os om i forbindelse med trojkaens besøg. Et svar, som bør være fast, energisk, afpasset og selektivt, aftalt med FN, og som kræver politiske, militære, politimæssige, efterretningsmæssige, diplomatiske, retlige og økonomiske foranstaltninger, der i en eller anden form er blevet vedtaget eller er ved at blive vedtaget. Det må også forlanges, at det er foranstaltninger, der vedtages og fastholdes på kort, mellemlangt og langt sigt. Jeg vil gøre opmærksom på, at hændelserne er af et sådant omfang og af en sådan alvor, at de beslutninger, der blev truffet her for få dage siden, og som endnu ikke er trådt i kraft, allerede er blevet overgået af begivenhederne. Jeg husker nogle holdninger fremsat her af nogle talere i forbindelse med betænkningen af Watson om det europæiske mandat for eftersøgning og pågribelse for knap tre uger siden. Hr. Massoud, som besøgte os for kort tid siden, er blevet myrdet og vil ikke komme til at opleve, at de mål, som han talte om her, bliver opfyldt. Som medlem af Udvalget om Udvikling og Samarbejde anmoder jeg om, at der iværksættes en omfattende operation til humanitær bistand, som det er nødvendigt at indlede omgående for at redde millioner af fordrevne og flygtninge i Afghanistan, Pakistan og andre lande i området. Den humanitære katastrofe, der nærmer sig, kan overgå alle tidligere eksempler på menneskers grusomhed. Jeg vil slutte, fru formand, med at påpege, at fattigdomsbekæmpelsen i verden, som vi har insisteret på så mange gange, nu er særligt relevant, og at vi bør gøre den til en af vores største prioriteringer, hvis vi ønsker at afhjælpe problemet på kort, mellemlangt og langt sigt."@da1
"Frau Präsidentin, meine Herren Kommissare Patten und Nielson! Meine ersten Worte gelten dem Gedenken an die Tausende unschuldiger Menschen von New York, Washington und Pennsylvania, den Opfern eines Anschlags gegen unsere Prinzipien, gegen unsere Demokratie, gegen unsere freiheitlichen Systeme, gegen unser Verständnis vom Zusammenleben, gegen unsere Wirtschaft, letztendlich eines Anschlags gegen die Toleranz zwischen den Menschen und den Ideen. Die europäische Antwort erfolgte diesmal schnell und im Fall dieses Parlaments unmittelbar. Ebenso schnell war die Antwort der Kommission und des Rates, wie uns Herr Kommissar Patten im Zusammenhang mit dem Besuch der Troika gerade in Erinnerung gerufen hat. Eine Antwort, die entschlossen, energisch, verhältnismäßig und selektiv erteilt werden, die mit den Vereinten Nationen abgestimmt sein muss und die politische, militärische, polizeiliche, nachrichtendienstliche, diplomatische, juristische und wirtschaftliche Maßnahmen notwendig macht, die in der einen oder anderen Form getroffen worden sind oder gerade getroffen werden. Ferner muss es sich um Maßnahmen handeln, die unter kurz-, mittel- und langfristigen Erwägungen eingeleitet und durchgeführt werden. Es sei daran erinnert, dass die Tatsachen von einem solchen Ausmaß und so gravierend sind, dass die hier erst vor wenigen Tagen angenommenen Entscheidungen, die noch nicht einmal in Kraft sind, bereits von den Ereignissen überholt wurden. Ich denke daran, was einige Redner hier vor knapp drei Wochen anlässlich des Berichts von Herrn Watson über den europäischen Fahndungs- und Haftbefehl geäußert haben. Herr Massud, der uns vor kurzem besuchte, ist ermordet worden und wird die Erreichung der Ziele, über die er hier zu uns sprach, nicht mehr erleben können. Als Mitglied des Ausschusses für Entwicklung und Zusammenarbeit fordere ich ein umfassendes Programm für humanitäre Hilfe, das umgehend umgesetzt werden muss, um den Millionen von Vertriebenen und Flüchtlingen in Afghanistan, Pakistan und anderen Ländern der Region zu helfen. Die humanitäre Katastrophe, der wir uns gegenübersehen, könnte alle bisher durch menschliche Barbarei verursachten Katastrophen in den Schatten stellen. Ich schließe, Frau Präsidentin, mit der Feststellung, dass der Kampf gegen die Armut in der Welt, dessen Notwendigkeit wir immer wieder betont haben, heute eine besondere Bedeutung erlangt und dass wir ihn zu einer unserer ersten Prioritäten erheben müssen, wenn wir das Problem kurz-, mittel- und langfristig lösen wollen."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι Patten και Nielson, θα ήθελα καταρχάς να υπενθυμίσω τα χιλιάδες αθώα θύματα της Νέας Υόρκης, της Ουάσινγκτον και της Πενσυλβάνια, θύματα μιας επίθεσης ενάντια στις αρχές μας, ενάντια στη δημοκρατία μας, ενάντια στα συστήματα ελευθεριών μας, ενάντια στον τρόπο με τον οποίον αντιλαμβανόμαστε τη συμβίωση, ενάντια στην οικονομία μας, τέλος μιας επίθεσης ενάντια στην ανοχή ανθρώπων και ιδεών. Η απάντηση της Ευρώπης ήταν γρήγορη αυτή τη φορά, και άμεση στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης γρήγορη ήταν η απάντηση της Επιτροπής και του Συμβουλίου, όπως μόλις μας υπενθύμισε ο Επίτροπος Patten σε σχέση με την επίσκεψη της Τρόικας. Μια απάντηση που θα πρέπει να είναι σταθερή, ένθερμη, ανάλογη και επιλεκτική, σε συμφωνία με τα Ηνωμένα Έθνη, και που απαιτεί πολιτικά, στρατιωτικά και αστυνομικά μέτρα από τις μυστικές, διπλωματικές, δικαστικές και οικονομικές υπηρεσίες που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν. Θα πρέπει επιπλέον να ζητηθεί τα μέτρα αυτά να ληφθούν και να διατηρηθούν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει να υπενθυμίσω πως οι διαστάσεις και η σοβαρότητα των γεγονότων είναι τέτοιες που οι αποφάσεις που ελήφθησαν εδώ μόλις πριν από λίγες ημέρες και που ακόμη δεν έχουν τεθεί σε ισχύ έχουν ξεπεραστεί από τα γεγονότα. Υπενθυμίζω κάποιες απόψεις που είχαν εκφραστεί εδώ από κάποιους ομιλητές επ’ ευκαιρία της έκθεσης του κ. Watson σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα έρευνας και σύλληψης πριν από μόλις τρεις εβδομάδες. Ο κ. Μασούντ, που μας είχε επισκεφτεί πριν από λίγο καιρό, δολοφονήθηκε και δεν θα μπορεί να δει την επίτευξη των στόχων για τους οποίους μας είχε μιλήσει εδώ. Ως μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης και Συνεργασίας ζητώ την έναρξη μιας ευρείας συνεργασίας ανθρωπιστικής βοήθειας που θα πρέπει να παρασχεθεί άμεσα ως συνδρομή προς τα εκατομμύρια των εκτοπισμένων και των προσφύγων στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η ανθρωπιστική καταστροφή που πλησιάζει μπορεί να ξεπεράσει κάθε προηγούμενη καταστροφή που έχει προκληθεί από την ανθρώπινη βαρβαρότητα. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, δηλώνοντας πως η καταπολέμηση της φτώχειας στον κόσμο, σχετικά με την οποία έχουμε επιμείνει τόσες φορές, αποκτά τώρα μια ιδιαίτερη σπουδαιότητα και πρέπει να την τοποθετήσουμε ανάμεσα στις κύριες προτεραιότητές μας αν θέλουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα."@el8
"Madam President, Commissioner Patten, Commissioner Nielson, I would firstly like to pay tribute to the thousands of innocent victims in New York, Washington and Pennsylvania, victims of an attack on our principles, on our democracy, on our system of freedoms, on our way of understanding peaceful coexistence, on our economy, an attack, at the end of the day, on tolerance between peoples and ideas. The European response has for once been fast and immediate in the case of this Parliament. The response of the Commission and the Council has also been quick, as Commissioner Patten has just reminded us with regard to the mission by the Troika. This is a response that should be firm, forceful, proportionate and selective, in cooperation with the United Nations, and which requires political, military and police measures by the intelligence, diplomatic, legal and economic services which have, in one form or another, already been or are in the process of being adopted. These must be measures that can be adopted and upheld in the short, medium and long term. I have to remind you that the magnitude and gravity of events is such that the decisions taken here a few days ago that have still not been implemented have already been superseded by events. I remember several opinions expressed here by various speakers on the occasion of the Watson report on the European Union search and arrest order just three weeks ago. Mr Massoud, who came to visit us a short while ago, has been assassinated and so will not be able to see to fruition the objectives he spoke to us about here in Parliament. As a member of the Committee on Development and Cooperation I would call for the implementation of a major humanitarian aid programme that must be put in place immediately to help the millions of displaced persons and refugees in Afghanistan, Pakistan and other countries in the region. The humanitarian disaster that is on the horizon could be of a greater scale than any that has taken place in the past as a result of human barbarity. I shall conclude, Madam President, by stating that the fight against poverty in the world, that we have highlighted on numerous occasions, is now particularly relevant and that we should make it one of our top priorities if we want to solve this problem in the short, medium and long term."@en3
"Arvoisa puhemies, arvoisat komission jäsenet Patten ja Nielson, lausun ensimmäiset sanani niiden tuhansien viattomien uhrien muistoksi, jotka joutuivat New Yorkissa, Washingtonissa ja Pennsylvaniassa kokemaan tietoisen hyökkäyksen periaatteitamme, demokratiaamme, vapauksiin perustuvia järjestelmiämme, rinnakkaiseloa koskevaa ajattelutapaamme ja talouttamme vastaan, toisin sanoen hyökkäyksen ihmisten ja ajatusten suvaitsevaisuutta vastaan. Euroopan reaktio on tällä kertaa ollut nopea, parlamentin kohdalla jopa välitön. Yhtä lailla nopea oli komission ja neuvoston reaktio, kuten komission jäsen Patten meille hetki sitten muistutti puhuessaan troikan matkasta. Reaktion on oltava päättäväinen, voimakas, suhteutettu ja valikoiva, Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa sovittu reaktio, ja se edellyttää poliittisia, sotilaallisia, poliisivoimien toteuttamia, turvallisuuspalvelujen toteuttamia, diplomaattisia, oikeudellisia ja taloudellisia toimia, jotka on tavalla tai toisella toteutettukin tai joita ollaan toteuttamassa. Lisäksi on vaadittava, että nämä toimet toteutetaan ja että niitä jatketaan lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Minun on muistutettava, että teot ovat laajuudeltaan ja vakavuudeltaan sellaisia, että tapahtumat ovat jo menneet niiden päätösten edelle, joita täällä tehtiin vain muutama päivä sitten ja jotka eivät ole vielä edes voimassa. Muistan joitakin mielipiteitä, joita jotkin puhujat esittivät täällä eurooppalaista etsintä- ja pidätysmääräystä käsittelevän Watsonin mietinnön yhteydessä vain kolme viikkoa sitten. Komentaja Massoud, joka kävi täällä vähän aikaa sitten, on tapettu, eikä hän enää voi nähdä niiden tavoitteiden toteutuvan, joista hän puhui meille. Pyydän kehitysyhteistyövaliokunnan jäsenenä, että käynnistäisimme laajan humanitaarisen avustusoperaation, joka on aloitettava välittömästi miljoonien asuinseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden ja pakolaisten auttamiseksi Afganistanissa, Pakistanissa ja muissa alueen maissa. Lähestyvä humanitaarinen katastrofi voi olla suurempi kuin yksikään aiempi ihmisen julmuudesta johtuva humanitaarinen katastrofi. Arvoisa puhemies, totean lopuksi, että maailman köyhyyden vastaisella taistelulla, jota olemme korostaneet erittäin monta kertaa, on nyt aivan erityinen merkitys ja että meidän on nostettava se yhdeksi ensisijaisista tavoitteistamme, jos haluamme poistaa ongelman lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä."@fi5
"Madame la Présidente, Messieurs les Commissaires Patten et Nielson, je consacrerai mes premières paroles au souvenir des milliers de victimes innocentes de New York, de Washington et de Pennsylvanie, victimes d'un attentat perpétré contre nos principes, contre notre démocratie, contre nos systèmes de libertés, contre notre conception de la coexistence, contre notre économie ; bref, une attaque contre la tolérance entre les personnes et les idées. La réponse européenne a cette fois été rapide, immédiate dans le cas du Parlement. La réponse de la Commission et du Conseil l'a également été, comme vient de nous le rappeler le commissaire Patten en nous parlant de la visite de la troïka. Une réponse qui doit être ferme, énergique, proportionnelle et sélective, préparée en concertation avec les Nations unies, et qui appelle des mesures politiques, militaires, policières, des services de renseignement, diplomatiques, juridiques et économiques et qui, d'une manière ou d'une autre, ont été adoptées ou sont en cours d'adoption. Il faut exiger en outre que l'on adopte et maintienne ces mesures en pensant à court, moyen et long termes. Je dois rappeler que les faits sont d'une telle ampleur et d'une telle gravité que les décisions prises ici il y a dix jours à peine et qui ne sont pas encore entrées en vigueur sont déjà dépassées par les événements. Je me souviens de certains avis qu'ont exprimés ici même certains orateurs à l'occasion de l'examen du rapport Watson sur le mandat européen de recherche et capture il y a trois semaines à peine. M. Massoud, qui nous avait rendu visite il y a peu, a été assassiné et ne pourra pas voir l'accomplissement des objectifs dont il nous a fait part ici. En tant que membre de la commission du développement et de la coopération, je demande la mise en marche d'une vaste opération d'aide humanitaire, qu'il sera nécessaire de mener d'urgence pour secourir des millions de déplacés et de réfugiés en Afghanistan, au Pakistan et dans d'autres pays de la région. La catastrophe humanitaire qui s'annonce peut dépasser tous les précédents causés jusqu'à aujourd'hui par la barbarie humaine. Pour terminer, Madame la Présidente, je dirai que la lutte contre la pauvreté dans le monde, sur laquelle nous avons insisté tant de fois, revêt à présent une importance toute particulière et que nous devons en faire l'une de nos premières priorités si nous voulons résoudre le problème à court, moyen et long termes."@fr6
"Signora Presidente, Commissari Patten e Nielson, le mie prime parole sono di onore alla memoria delle migliaia di vittime innocenti a New York, a Washington o in Pennsylvania, cadute in un attacco perpetrato contro i nostri principi, la nostra democrazia, i nostri sistemi di libertà, contro il nostro modo di intendere la convivenza, contro la nostra economia; insomma, un attacco contro la tolleranza verso le persone e verso le idee. Per una volta la risposta dell’Unione è stata rapida, e addirittura immediata nel caso del Parlamento. Altrettanto rapida è stata la risposta della Commissione e del Consiglio, come ci ha appena ricordato il Commissario Patten a proposito della visita effettuata con la europea. La nostra risposta deve essere ferma, energica, proporzionale e selettiva, deve essere concordata con le Nazioni Unite ed esige provvedimenti di ordine politico, militare, interventi di polizia e dei servizi di misure diplomatiche, giuridiche ed economiche le quali, in un modo o nell’altro, sono già state adottate o sono in corso di adozione. Dobbiamo inoltre pretendere che si tratti di misure adottate e tenute in vigore in un’ottica di breve, medio e lungo termine. Devo ricordare che l’enormità e la gravità degli attentati è tale che le decisioni prese qui solo qualche giorno fa e non ancora entrate in vigore risultano già superate dagli eventi. Ricordo alcune delle opinioni espresse in questa stessa sede da alcuni oratori a motivo della relazione Watson sul mandato europeo di ricerca e cattura, non più tardi di tre settimane fa. Massud, che ci ha visitati di recente, è stato assassinato e non potrà veder realizzati gli obiettivi di cui ci ha parlato in questa sede. Quale membro della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, chiedo l’avvio di una vasta operazione di aiuti umanitari, da lanciare immediatamente per prestare soccorso ai milioni di sfollati e profughi in Afganistan, Pakistan e altri paesi della zona. L’imminente catastrofe umanitaria rischia di superare tutti le precedenti sin qui causate dalla barbarie umana. Concludo, signora Presidente, affermando che la lotta alla povertà nel mondo, sulla quale abbiamo tanto spesso insistito, acquista ora una speciale rilevanza, tanto da dover essere elevata al rango delle nostre più urgenti priorità, se davvero vogliamo porre rimedio al problema a breve, medio e a lungo termine."@it9
"Madam President, Commissioner Patten, Commissioner Nielson, I would firstly like to pay tribute to the thousands of innocent victims in New York, Washington and Pennsylvania, victims of an attack on our principles, on our democracy, on our system of freedoms, on our way of understanding peaceful coexistence, on our economy, an attack, at the end of the day, on tolerance between peoples and ideas. The European response has for once been fast and immediate in the case of this Parliament. The response of the Commission and the Council has also been quick, as Commissioner Patten has just reminded us with regard to the mission by the Troika. This is a response that should be firm, forceful, proportionate and selective, in cooperation with the United Nations, and which requires political, military and police measures by the intelligence, diplomatic, legal and economic services which have, in one form or another, already been or are in the process of being adopted. These must be measures that can be adopted and upheld in the short, medium and long term. I have to remind you that the magnitude and gravity of events is such that the decisions taken here a few days ago that have still not been implemented have already been superseded by events. I remember several opinions expressed here by various speakers on the occasion of the Watson report on the European Union search and arrest order just three weeks ago. Mr Massoud, who came to visit us a short while ago, has been assassinated and so will not be able to see to fruition the objectives he spoke to us about here in Parliament. As a member of the Committee on Development and Cooperation I would call for the implementation of a major humanitarian aid programme that must be put in place immediately to help the millions of displaced persons and refugees in Afghanistan, Pakistan and other countries in the region. The humanitarian disaster that is on the horizon could be of a greater scale than any that has taken place in the past as a result of human barbarity. I shall conclude, Madam President, by stating that the fight against poverty in the world, that we have highlighted on numerous occasions, is now particularly relevant and that we should make it one of our top priorities if we want to solve this problem in the short, medium and long term."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, heren commissarissen, om te beginnen wil ik hier de duizenden onschuldige slachtoffers uit New York, Washington en Penssylvania herdenken. Zij werden het slachtoffer van een aanslag op onze principes, onze democratie, onze op vrijheden gegrondveste systemen, onze manier van samenleven, onze economie, kortom, van een aanslag op de verdraagzaamheid tussen personen en ideeën. Ditmaal heeft Europa snel gereageerd, onmiddellijk zelfs, in het geval van het Parlement. Het antwoord van de Commissie en de Raad heeft evenmin op zich laten wachten, zoals commissaris Patten hier naar aanleiding van het bezoek van de trojka heeft onderstreept. Het is van fundamenteel belang dat er in samenwerking met de Verenigde Naties een vastberaden, energiek, proportioneel en selectief antwoord wordt gegeven. Deze aanpak vereist politieke, militaire, politiële, diplomatieke, juridische en economische acties en een doelmatig optreden van de inlichtingendiensten. Al deze maatregelen zijn op de een of andere manier reeds ten uitvoer gelegd of in voorbereiding. Bovendien is het van belang dat deze acties op de korte, middellange en lange termijn worden uitgevoerd en gehandhaafd. Er zij op gewezen dat de ernst en de draagwijdte van de situatie zulke proporties hebben aangenomen dat de overigens nog niet eens van kracht zijnde beslissingen die wij hier onlangs hebben genomen op dit ogenblik reeds achterhaald zijn. Wij hebben hier nauwelijks drie weken geleden ons standpunt ten aanzien van het verslag van de heer Watson over het Europese opsporings- en aanhoudingsmandaat vertolkt. Ik kan mij sommige bijdragen nog levendig voor de geest halen. De heer Massoed, die ons kortgeleden een bezoek heeft gebracht, is vermoord. Hij zal de doelstellingen die hij hier aan ons heeft uiteengezet geen werkelijkheid zien worden. Als lid van de Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoek ik om de onmiddellijke tenuitvoerlegging van een omvangrijke humanitaire hulpactie teneinde de vele miljoenen ontheemden en vluchtelingen in Afghanistan, Pakistan en andere landen in de regio te helpen. Het risico bestaat dat al het tot dusver door menselijke wreedheid veroorzaakte leed in het niet valt bij de op handen zijnde humanitaire ramp. Tot slot, mevrouw de Voorzitter, wil ik onderstrepen dat de bestrijding van de armoede in de wereld, waarop wij zo vaak hebben aangedrongen, in het licht van de huidige omstandigheden aan belang wint. Het is onontbeerlijk dat wij deze doelstelling als een van onze absolute prioriteiten beschouwen om dit probleem op de korte, middellange en lange termijn te verhelpen."@nl2
"Senhora Presidente, Senhores Comissários Chris Patten e Poul Nielson, quero que as minhas primeiras palavras sejam para relembrar os milhares de vítimas inocentes de Nova Iorque, de Washington e da Pensilvânia, vítimas de um ataque perpetrado contra os nossos princípios, contra a nossa democracia, contra os nossos sistemas de liberdades, contra o nosso modo de entender a convivência, contra a nossa economia, um ataque, em suma, contra a tolerância entre as pessoas e as ideias. A resposta europeia foi, desta vez, rápida, imediata no caso deste Parlamento. Uma resposta igualmente pronta teve a Comissão e o Conselho, como nos recordou o senhor Comissário Patten, com a visita da tróica. Uma resposta que deve ser firme, enérgica, proporcionada e selectiva, em concertação com as Nações Unidas, que exige medidas políticas, militares, policiais, dos serviços secretos, diplomáticas, jurídicas e económicas que, de alguma maneira, foram adoptadas ou estão prestes a sê-lo. Deve exigir-se ainda que estas medidas tenham uma perspectiva a curto, a médio e a longo prazo. É pertinente ressaltar que os factos atingem uma dimensão tal e são de tamanha gravidade, que as decisões aqui tomadas há escassos dias, e que ainda não entraram em vigor, foram já ultrapassadas pela evolução dos acontecimentos. Recordo algumas opiniões manifestadas neste mesmo foro por alguns oradores por ocasião do debate do relatório do senhor deputado Watson sobre o mandato europeu de busca e captura, há quase três semanas. O Comandante Ahmed Massud, que efectuou uma visita ao Parlamento não há muito tempo, foi assassinado e já não poderá ver cumpridos os objectivos de que nos veio aqui falar. Na qualidade de membro da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação solicito que se ponha em marcha com carácter imediato uma vasta operação de ajuda humanitária para prestar ajuda a milhões de pessoas deslocadas e refugiados no Afeganistão, no Paquistão e noutros países da região. A catástrofe humanitária que se avizinha pode superar todas as catástrofes a que assistimos até hoje causadas pela barbárie humana. Termino, Senhora Presidente, afirmando que a luta contra a pobreza no mundo, tantas vezes por nós aqui abordada, ganha agora uma relevância particular e deve ser inscrita na lista das nossas principais prioridades, se queremos dar uma solução ao problema a curto, a médio e a longo prazo."@pt11
"Fru talman, herrar kommissionärer Patten och Nielson! Mina första ord riktar jag till minne av de tusentals oskyldiga offren i New York, Washington och Pennsylvania, offer för den attack som har förövats mot våra principer, vår demokrati, vår ekonomi, en attack som helt enkelt riktades mot toleransen människor emellan och rättigheten till fria åsikter. Europa har den här gången svarat snabbt, i parlamentets fall kom svaret omedelbart. Lika snabbt var kommissionens och rådets svar, som kommissionär Patten just erinrade oss om apropå trojkans besök. Vårt svar måste vara kraftfullt, energiskt, proportionerligt, selektivt och det måste samordnas med Förenta nationerna. Detta svar kräver politiska, militära och polisiära åtgärder från underrättelsetjänsterna, diplomatkåren och de rättsliga och ekonomiska sektorerna, som på ett eller annat sätt har antagits eller är i färd att antas. Vi måste även kräva att dessa åtgärder verkligen antas och att de bibehålls med tanke på kort, medellång och lång sikt. Jag måste erinra om att dessa händelser är så omfattande och allvarliga att de redan har överträffat de beslut som fattades här för bara några dagar sedan och som fortfarande inte har trätt i kraft. Jag erinrar även om de åsikter som uttrycktes här av vissa talare om Watsons betänkande om europeiskt mandat för efterspaning och gripande för knappt tre veckor sedan. Masud, som nyligen besökte oss, har mördats och nu kommer de mål han talade med oss om här inte att uppfyllas. Som ledamot av utskottet för utveckling och samarbete begär jag att en omfattande aktion för humanitär hjälp inleds omedelbart för att undsätta miljoner fördrivna och flyktingar i Afghanistan, Pakistan och andra länder i området. Den humanitära katastrof som är i annalkande kan överträffa alla föregående katastrofer som det mänskliga barbariet hittills har orsakat. Jag avslutar, fru talman, genom att hävda att kampen mot fattigdom i världen, som vi har betonat så många gånger, nu är särskilt relevant och att vi bör placera den överst bland våra prioriteringar om vi vill råda bot på problemet på kort, medellång och lång sikt."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph