Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-20-Speech-4-076"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010920.9.4-076"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Nous avons voté en faveur du rapport Marinho qui soutient l'initiative de la France, de la Suède et de la Belgique, en vue de faire adopter par le Conseil une décision-cadre qui faciliterait grandement la coopération judiciaire en Europe : il s'agirait en effet d'accepter une reconnaissance mutuelle automatique des décisions judiciaires imposant le gel de certains biens ou de certaines preuves, dans le cadre d'enquêtes sur des infractions définies. Cette méthode fournit un moyen intéressant d'intensifier la coopération tout en respectant les systèmes pénaux des différents Etats membres. Nous serions même en faveur d'une avancée un peu plus nette. Selon le texte proposé, la nouvelle procédure de reconnaissance mutuelle s'appliquerait à des décisions de gel dans le cadre d'infractions bien précises et limitativement énumérées : trafic de stupéfiants, fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, blanchiment des produits du crime, faux monnayage de l'euro, corruption, traite des êtres humains. Mais d'autres infractions importantes n'apparaissent pas dans cette liste. Or leur répression est urgente, comme le terrorisme que nous venons de dénoncer une fois de plus ces jours derniers. C'est pourquoi les députés du Mouvement Pour la France se sont associés à l'amendement 5 qui prévoit une définition plus générale des infractions visées : toutes celles qui peuvent conduire à une peine privative de liberté d'une durée maximale d'au moins six mois. S'il fallait aller au-delà des gels de biens ou de preuves, il conviendrait d'étudier de manière plus perfectionnée un système de droit de sauvegarde utilisable efficacement, mais aussi rapidement, par l'Etat membre destinataire de la demande."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vi har stemt for Marinho-betænkningen, der støtter Frankrigs, Sveriges og Belgiens initiativ med henblik på Rådets vedtagelse af en rammeafgørelse, som ville være en stor lettelse for det retlige samarbejde i Europa. Det drejer sig reelt om at godkende en automatisk gensidig anerkendelse af de retsafgørelser, der kræver indefrysning af visse aktiver eller visse bevismidler inden for rammerne af undersøgelser af bestemte overtrædelser. Denne metode er interessant i forhold til at styrke samarbejdet, samtidig med at man respekterer strafferetssystemerne i de forskellige medlemsstater. Vi ville endda være fortalere for at tage et endnu større skridt. Ifølge forslaget finder den nye procedure for gensidig anerkendelse anvendelse på afgørelser om indefrysninger inden for rammerne af helt bestemte og begrænsede overtrædelser, nemlig ulovlig handel med narkotika, svig, der skader Fællesskabets økonomiske interesser, hvidvaskning af udbyttet fra et strafbart forhold, falskmøntneri i forbindelse med euroen, bestikkelse og menneskehandel. Men der er andre alvorlige overtrædelser, der ikke fremgår af denne liste, på trods af at det haster med at få sat en stopper for dem, f.eks. den terrorisme, som vi endnu en gang har reageret imod i de seneste dage. Derfor har parlamentsmedlemmerne for Bevægelsen for Frankrig tilsluttet sig ændringsforslag 5, der giver en mere overordnet definition af de omhandlede overtrædelser, nemlig alle dem, der kan føre til en frihedsberøvende straf af en maksimal varighed på mindst seks måneder. Hvis man skulle nå et skridt videre end til indefrysning af aktiver eller bevismidler, skulle man foretage en mere indgående undersøgelse af et system for sikkerhedsrettigheder, der kan bruges effektivt, men også hurtigt af den medlemsstat, som ansøgningen er stilet til."@da1
". Wir haben für den Bericht von Herrn Marinho gestimmt, in dem die Initiative Frankreichs, Schwedens und Belgiens zugunsten der Annahme eines Rahmenbeschlusses durch den Rat unterstützt wird, mit dem die justizielle Zusammenarbeit in Europa wesentlich erleichtert werden soll: Dabei geht es um die automatische gegenseitige Anerkennung von gerichtlichen Entscheidungen über die Sicherstellung von Vermögensgegenständen oder Beweismitteln im Rahmen von Untersuchungen bei bestimmten Straftatbeständen. Mit dieser Methode würden wir über eine ausgezeichnete Möglichkeit verfügen, die Zusammenarbeit zu verstärken und gleichzeitig die strafrechtlichen Systeme der einzelnen Mitgliedstaaten zu achten. Wir könnten uns sogar ein noch etwas weiter gehendes Vorgehen vorstellen. Gemäß dem vorgeschlagenen Text bezieht sich das neue Verfahren der gegenseitigen Anerkennung auf Sicherstellungsentscheidungen im Zusammenhang mit einer bestimmten Zahl konkret aufgeführter Straftaten, nämlich Drogenhandel, Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, Wäsche von Erträgen aus Straftaten, Euro-Fälschung, Korruption, Menschenhandel. Weitere bedeutende Straftaten sind in dieser Liste jedoch nicht enthalten. Ihre Bekämpfung ist gleichwohl dringend erforderlich, wie im Falle des Terrorismus, den wir in den vergangenen Tagen erneut verurteilt haben. Aus diesem Grund haben die Abgeordneten von „Mouvement pour la France“ den Änderungsantrag 5 unterstützt, der eine umfassendere Definition der in Frage kommenden Straftaten vorsieht: nämlich alle Straftaten, die mit einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten geahndet werden. Wenn es notwendig sein sollte, über die Sicherstellung von Vermögensgegenständen oder Beweismitteln hinauszugehen, dann wäre es angebracht, sich ausführlicher mit einem System von Sicherheitsrechten zu befassen, die von dem Mitgliedstaat, an den der Antrag gerichtet ist, wirksam und schnell eingesetzt werden können."@de7
"Ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης Marinho που υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Γαλλίας, της Σουηδίας και του Βελγίου ενόψει της έγκρισης από το Συμβούλιο μιας απόφασης-πλαίσιο που θα διευκόλυνε τα μέγιστα τη δικαστική συνεργασία στην Ευρώπη: αφορά πράγματι την αποδοχή της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων που επιβάλλουν τη δέσμευση ορισμένων περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων, στο πλαίσιο των ερευνών για καθορισμένα αδικήματα. Η μέθοδος αυτή παρέχει ένα ενδιαφέρον μέσο για την ενίσχυση της συνεργασίας, με σεβασμό ταυτοχρόνως των ποινικών συστημάτων των διαφόρων κρατών μελών. Θα υποστηρίζαμε ακόμα και μια λίγο πιο σαφή πρόοδο. Σύμφωνα με το προτεινόμενο κείμενο, η νέα διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης θα εφαρμόζεται σε αποφάσεις δέσμευσης στο πλαίσιο πολύ συγκεκριμένων και περιοριστικά απαριθμουμένων αδικημάτων: εμπόριο ναρκωτικών, απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας, νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος, παραχάραξη και κιβδηλεία του ευρώ, δωροδοκία, εμπορία ανθρώπων. Άλλα όμως σημαντικά αδικήματα δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο. Ωστόσο, η καταστολή τους είναι επείγουσα, όπως η τρομοκρατία την οποία καταδικάσαμε για μία ακόμη φορά τις τελευταίες ημέρες. Για το λόγο αυτό, οι βουλευτές της “Κίνησης για τη Γαλλία” συντάσσονται με την τροπολογία 5 η οποία προβλέπει ένα πιο γενικό ορισμό των αδικημάτων που εμπίπτουν στην οδηγία: κάθε αδίκημα για το οποίο μπορεί να επιβληθεί ποινή στέρησης της ελευθερίας μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών. Αν χρειαζόταν να προχωρήσουμε περισσότερο από τη δέσμευση περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων, θα έπρεπε να μελετήσουμε με πιο τελειοποιημένο τρόπο ένα σύστημα δικαιώματος διαφυγής που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά, αλλά και γρήγορα, από το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση."@el8
"We voted in favour of the Marinho report supporting the initiative by France, Sweden and Belgium for the adoption by the Council of a framework decision, which would greatly facilitate judicial cooperation in Europe. This would in fact involve accepting the automatic mutual recognition of judicial decisions freezing certain assets or evidence in the context of inquiries concerning certain defined offences. This approach provides a useful means of stepping up cooperation while respecting the legal systems in the various Member States. We would even be in favour of a more clear-cut approach. Under the text proposed, the new mutual recognition procedure would apply to freezing orders in the context of very precise and specifically listed offences, that is to say drug trafficking, fraud affecting the European Communities’ financial interests, laundering of the proceeds of crime, counterfeiting of the euro, corruption and trafficking in human beings. However, other important offences are missing from this list. These need to be curbed as a matter of urgency, as in the case of terrorism, which we have denounced once again over the last few days. That is why the Members from the Movement for France support Amendment No 5, which provides for a broader definition of the offences targeted, that is all offences punishable by means of a custodial sentence or custodial security measure with a maximum duration of at least six months. If there were a need to go beyond the freezing of assets or evidence, we should study in greater depth an improved right of safeguard system, which can be used effectively but also rapidly by the Member State receiving the application."@en3
". - (FR) Hemos votado a favor del informe Marinho que apoya la iniciativa de Francia, Suecia y Bélgica, con vistas a que el Consejo apruebe una decisión-marco que facilitaría enormemente la cooperación judicial en Europa: se trataría efectivamente de aceptar un reconocimiento mutuo automático de las decisiones judiciales que imponen el embargo de algunos bienes o algunas pruebas, en el marco de investigaciones sobre infracciones definidas. Este método proporciona un medio interesante para intensificar la cooperación respetando los sistemas penales de los diferentes Estados miembros. Estaríamos incluso por un avance algo más nítido. Según el texto propuesto, el nuevo procedimiento de reconocimiento mutuo se aplicaría a decisiones de embargo en el marco de infracciones muy precisas y enumeradas de forma limitativa: tráfico de estupefacientes, fraude contra los intereses financieros de la Comunidad, blanqueo de productos del crimen, falsificación del euro, corrupción, tráfico de seres humanos. Pero otras infracciones importantes no aparecen en esta lista. Ahora bien, su represión es urgente, como el terrorismo que acabamos de denunciar una vez más en los días pasados. Por ello, los diputados del Movimiento por Francia se han adherido a la enmienda 5 que prevé una definición más general de las infracciones contempladas: todas aquéllas que pueden conducir a una pena privativa de libertad de una duración máxima de al menos seis meses. Si fuera necesario ir más allá del embargo de bienes o de pruebas, convendría estudiar con más detenimiento un sistema de derecho de salvaguarda utilizable de forma eficaz, pero también rápida, por el Estado miembro destinatario de la solicitud."@es12
"Äänestimme tämän Marinhon mietinnön puolesta, jossa tuetaan Ranskan, Ruotsin ja Belgian aloitetta, jonka tarkoitus on saada neuvosto hyväksymään puitepäätös, joka helpottaisi huomattavasti oikeudellista yhteistyötä Euroopassa; kyse olisi todellakin tietyn omaisuuden hukkaamiskieltoa tai tietyn todistusaineiston säilyttämistä koskevien oikeudellisten päätösten automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen hyväksymisestä määrättyjä rikoksia koskevien tutkimusten yhteydessä. Tämä menetelmä antaa mielenkiintoisen välineen yhteistyön tehostamiselle samalla, kun noudatetaan eri jäsenvaltioiden rikosoikeudellisia järjestelmiä. Me kannattaisimme jopa hiukan selkeämpää etenemistä. Ehdotetun tekstin mukaan uutta vastavuoroisen tunnustamisen menettelyä sovellettaisiin omaisuuden hukkaamiskieltoa koskeviin päätöksiin tarkkaan määriteltyjen ja tyhjentävästi lueteltujen rikosten yhteydessä, joita ovat huumausaineiden salakuljetus, yhteisön taloudellisiin etuihin kohdistuvat petolliset menettelyt, rikoksen tuoton pesu, euron väärentäminen, lahjonta ja ihmiskauppa. Tällä listalla ei kuitenkaan ole muita rikoksia, jotka kuitenkin pitäisi kiireesti tukahduttaa; yksi esimerkki on terrorismi, jonka vähän aikaa sitten jälleen kerran tuomitsimme. Tämän takia Ranskan puolesta -liikkeen edustajat yhtyivät tarkistukseen 5, jonka mukaan rikokset, joita päätös koskisi, määriteltäisiin yleisemmin: kaikki ne, joista voidaan määrätä vapausrangaistus, jonka enimmäispituus on vähintään kuusi kuukautta. Jos olisi mentävä omaisuuden hukkaamiskieltoa tai todistusaineiston säilyttämistä pidemmälle, olisi syytä tutkia tarkemmin suojeluoikeusjärjestelmää, jota pyynnön vastaanottava jäsenvaltio voisi käyttää tehokkaasti, mutta myös nopeasti."@fi5
"Abbiamo votato a favore della relazione Marinho che sostiene l’iniziativa della Francia, della Svezia e del Belgio, al fine di far approvare dal Consiglio una decisione quadro che agevolerebbe molto la cooperazione giudiziaria in Europa. Si tratta di accettare, nell’ambito di inchieste riguardanti determinati reati, un riconoscimento reciproco automatico di decisioni giudiziarie che impongano il blocco di taluni beni o il sequestro probatorio. Questo metodo fornisce uno strumento interessante per intensificare la cooperazione nel rispetto dei sistemi penali dei vari Stati membri. Saremmo favorevoli persino ad un progresso più netto. Secondo il testo proposto, la nuova procedura di riconoscimento reciproco si applicherebbe a decisioni di blocco o sequestro nell’ambito di reati circoscritti: traffico di stupefacenti, frode contro gli interessi finanziari della Comunità, riciclaggio di proventi di reato, falsificazione dell’euro, corruzione, tratta di esseri umani. Altri reati gravi - ad esempio il terrorismo che abbiamo denunciato ancora una volta in questi ultimi giorni - non figurano in questo elenco, sebbene la loro repressione sia urgente. E’ per questa ragione che i deputati del Movimento per la Francia si sono associati all’emendamento n. 5 che prevede una definizione più generale dei reati considerati, ovvero tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà personale per una durata massima di almeno sei mesi. Se fosse necessario andare oltre il blocco di beni o il sequestro probatorio, converrebbe studiare in modo più approfondito un sistema di diritto di tutela applicabile in maniera rapida ed efficace da parte dello Stato membro destinatario della domanda."@it9
"We voted in favour of the Marinho report supporting the initiative by France, Sweden and Belgium for the adoption by the Council of a framework decision, which would greatly facilitate judicial cooperation in Europe. This would in fact involve accepting the automatic mutual recognition of judicial decisions freezing certain assets or evidence in the context of inquiries concerning certain defined offences. This approach provides a useful means of stepping up cooperation while respecting the legal systems in the various Member States. We would even be in favour of a more clear-cut approach. Under the text proposed, the new mutual recognition procedure would apply to freezing orders in the context of very precise and specifically listed offences, that is to say drug trafficking, fraud affecting the European Communities’ financial interests, laundering of the proceeds of crime, counterfeiting of the euro, corruption and trafficking in human beings. However, other important offences are missing from this list. These need to be curbed as a matter of urgency, as in the case of terrorism, which we have denounced once again over the last few days. That is why the Members from the Movement for France support Amendment No 5, which provides for a broader definition of the offences targeted, that is all offences punishable by means of a custodial sentence or custodial security measure with a maximum duration of at least six months. If there were a need to go beyond the freezing of assets or evidence, we should study in greater depth an improved right of safeguard system, which can be used effectively but also rapidly by the Member State receiving the application."@lv10,10
"Wij hebben voor het verslag-Marinho gestemd, waarin het initiatief van Frankrijk, Zweden en België wordt gesteund ten gunste van een door de Raad aan te nemen kaderbesluit waarmee de justitiële samenwerking in Europa aanzienlijk vergemakkelijkt kan worden. Het gaat om een wederzijdse automatische erkenning van gerechtelijke beslissingen ter blokkering van eigendommen of bewijsmateriaal in het kader van een onderzoek of in verband met specifieke misdrijven. Dit biedt ons een interessant middel om de samenwerking te verruimen terwijl het strafrecht van de lidstaten ongemoeid wordt gelaten. Wij zouden zelfs voorstander zijn van een verdergaande maatregel. Volgens de voorgestelde tekst zou de nieuwe wederzijdse erkenningsprocedure beperkt blijven tot specifieke misdrijven: handel in verdovende middelen, fraude ten nadele van de financiële belangen van de Gemeenschap, witwassen van inkomsten uit misdaad, valsemunterij met de euro, corruptie en mensenhandel. In dit rijtje ontbreekt echter een aantal belangrijke misdrijven die dringend bestreden moeten worden, zoals het terrorisme dat we de laatste dagen nog maar eens een keer hebben aangeklaagd. Daarom hebben de afgevaardigden van de Mouvement pour la France zich aangesloten bij amendement 5, dat voorziet in een meer algemene omschrijving van dit soort misdrijven: alle misdrijven die kunnen leiden tot een maximale vrijheidsstraf van tenminste zes maanden. Als er meer nodig is dan het blokkeren van eigendommen of bewijsmateriaal, moeten we een beter systeem uitwerken waarmee een lidstaat die de aanvraag daartoe ontvangt snel en doeltreffend beschermende maatregelen kan treffen."@nl2
"Votámos a favor do relatório Marinho, que apoia a Iniciativa dos Governos da República Francesa, do Reino da Suécia e do Reino da Bélgica tendo em vista a adopção pelo Conselho de uma decisão-quadro, que facilitaria muito a cooperação judicial na Europa : tratar-se-ia, com efeito, de aceitar um reconhecimento mútuo automático das decisões judiciais que imponham o congelamento de determinados haveres ou provas, no âmbito de inquéritos a infracções declaradas. Este método proporciona um meio interessante de intensificação da cooperação, respeitando simultaneamente os sistemas penais dos diferentes Estados-Membros. Seríamos mesmo favoráveis a um progresso mais significativo. De acordo com o texto proposto, o novo procedimento de reconhecimento mútuo aplicar-se-á às decisões de congelamento no âmbito de infracções bem determinadas e enumeradas de forma limitativa: tráfico de estupefacientes, fraude que prejudique os interesses financeiros da Comunidade Europeia, branqueamento dos produtos do crime, falsificação do euro, corrupção e tráfico de seres humanos. Mas há outras infracções graves que não aparecem nesta lista. Ora, a sua repressão é urgente, como acontece com o terrorismo, que acabamos de denunciar uma vez mais nos últimos dias. Por isso, os deputados do Movimento Pela França apoiaram a alteração 5, que prevê uma definição mais genérica das infracções visadas: todas as que podem conduzir a uma pena de privação da liberdade ou medida de segurança com privação da liberdade cuja duração máxima seja de, pelo menos, seis meses. Se se pretender ir para além do congelamento de haveres ou provas, será conveniente estudar de modo mais aprofundado um sistema de direito de salvaguarda, utilizável de forma eficaz, mas também célere, pelo Estado-Membro destinatário do pedido."@pt11
"Vi röstade för Marinhos betänkande som stöder initiativet från Frankrike, Sverige och Belgien att få rådet att anta ett rambeslut som i högsta grad skulle underlätta det rättsliga samarbetet i Europa: det skulle faktiskt handla om att acceptera ett automatiskt ömsesidigt erkännande av rättsliga beslut om att frysa vissa tillgångar eller visst bevismaterial, i samband med utredningar om konstaterade brott. Metoden är ett intressant sätt att intensifiera samarbetet och samtidigt respektera straffsystemen i de olika medlemsstaterna. Vi skulle till och med vara positiva till lite större framsteg. Enligt den föreslagna texten skulle det nya förfarandet för ömsesidigt erkännande tillämpas på beslut om frysning inom ramen för mycket precist och begränsat uppräknade brott: narkotikahandel, bedrägeri som drabbar gemenskapens finansiella intressen, tvättning av avkastningen från brott, förfalskning av euro, korruption och människohandel. Men andra viktiga brott finns inte med på listan, trots att de är mycket viktiga att bekämpa, såsom terrorismen som vi återigen fördömt de senaste dagarna. Därför har ledamöterna i anslutit sig till ändringsförslag 5, som innebär en mer allmän definition av brotten: alla brott som kan leda till frihetsberövande straff på minst sex månader. Om vi skulle behöva gå längre än till att frysa tillgångar eller bevismaterial skulle det vara lämpligt att på ett mer exakt sätt studera ett rättssystem som kan användas effektivt, men även snabbt, av den medlemsstat som begäran ställs till."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"(Mouvement Pour la France)"11
"Berthu,"12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph