Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-19-Speech-3-106"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010919.8.3-106"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών θεωρεί σημαντικό στοιχείο αυτής την έκθεσης την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάσει τις δράσεις υπέρ της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών ως οριζόντιο θέμα. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ένα περιεχόμενο πολιτικό και συμβολικό. Τονίζει ότι η ισότητα ανδρών και γυναικών είναι μια απαραίτητη διάσταση της προσπάθειάς μας για οικονομική ανάπτυξη με κοινωνική και περιφερειακή συνοχή. Η επιτροπή μας όμως εκφράζει τη λύπη της γιατί η παρουσίαση αυτή έχει περιγραφικό χαρακτήρα και δεν περιλαμβάνει ακριβείς πληροφορίες που θα επέτρεπαν την αξιολόγηση τόσο της πρόσβασης των γυναικών στα διαρθρωτικά ταμεία, όσο και του αντίκτυπου των κοινοτικών πρωτοβουλιών στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών. Βάσει του νέου κανονισμού που ισχύει για την προγραμματική περίοδο 2000-2006, η ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων αποτελεί αναπόσπαστο στόχο και τα κράτη μέλη οφείλουν να πραγματοποιούν εκ των προτέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων σε μια προοπτική ισότητας γυναικών και ανδρών, μέσω δεικτών και στατιστικών στοιχείων. Με την ευκαιρία αυτή, πρέπει να τονίσουμε ότι οι δείκτες και τα στατιστικά στοιχεία πρέπει επιμελώς να είναι εξειδικευμένα ανά φύλο. Αυτό εξάλλου αποτελεί ένα πάγιο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να τονίσουμε όμως, επίσης, το αίτημά μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μεριμνήσει ούτως ώστε να ληφθεί δεόντως υπόψη η αρχή της ισότητας των φύλων και η τήρηση των στατιστικών στοιχείων όχι μόνο κατά τον προγραμματισμό αλλά καθόλη τη διαδικασία της παρακολούθησης και της παρέμβασης των διαρθρωτικών ταμείων για την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, την εξασφάλιση ποιότητας και βιωσιμότητας στις νέες θέσεις εργασίας και την δημιουργία τέτοιων υποδομών που να εξασφαλίζουν την εναρμόνιση μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Και, τέλος, θέλουμε να τονίσουμε τη σημασία που έχει η συντονισμένη δράση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών για την ενημέρωση των περιφερειακών φορέων και όλων των δικαιούχων για τις δυνατότητες που έχει η πολιτική της ισότητας των δύο φύλων μέσω των διαρθρωτικών ταμείων."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, Udvalget om Kvinders Rettigheder ser det som et vigtigt element, at Europa-Kommissionen i sin beretning beskriver aktiviteter til fordel for lige muligheder for mænd og kvinder som et gennemgående tema i beretningen. Det er et initiativ med både et politisk og et symbolsk indhold. Beretningen fremhæver, at ligestilling af kvinder og mænd er en uundværlig dimension af vores bestræbelser på at skabe økonomisk udvikling med social og regional samhørighed. Vores udvalg beklager dog, at denne fremstilling er af beskrivende art og ikke indeholder præcise oplysninger, som gør det muligt at vurdere såvel kvinders adgang til strukturfondene som fællesskabsinitiativernes effekt på bestræbelserne for at fremme lige muligheder. I henhold til den nye forordning, der er gældende for programmeringsperioden 2000-2006, er integrationen af princippet om lige muligheder for de to køn et fast mål, og medlemsstaterne skal foretage en forudgående evaluering af programmerne set på baggrund af ligestilling af kvinder og mænd. Dette sker via indikatorer og statistikker. Og i denne anledning må vi understrege, at indikatorerne og statistikkerne bør være nøje opdelt på køn. Dette er også et fast krav fra Europa-Parlamentet. Vi bør endvidere understrege vores krav om, at Europa-Kommissionen sørger for, at der tages behørigt hensyn til ligestillingsprincippet, og at der føres statistikker, ikke kun i forbindelse med planlægningen, men under hele opfølgningen og under strukturfondenes indsats for at øge antallet af kvinder i beskæftigelse, sikre kvaliteten og bæredygtigheden af de nye arbejdspladser og oprette infrastrukturer, som kan skabe balance mellem arbejdsliv og familieliv. Endelig vil vi gerne fremhæve betydningen af Europa-Kommissionens og medlemsstaternes koordinerede indsats for at informere de regionale instanser og alle, som er berettigede til at få hjælp, om de muligheder, som ligestillingspolitikken giver via strukturfondene."@da1
"Herr Präsident! Der Ausschuss für die Rechte der Frau hält die Initiative der Europäischen Kommission, die Chancengleichheit von Mann und Frau als horizontales Aktionsziel zu präsentieren, für einen bedeutenden Gesichtspunkt dieses Berichts. Die Initiative hat sowohl einen politischen als auch einen symbolischen Gehalt. Sie macht deutlich, dass die Gleichstellung von Mann und Frau ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Anstrengungen für wirtschaftliches Wachstum bei sozialem und regionalem Zusammenhalt ist. Unser Ausschuss drückt jedoch sein Bedauern darüber aus, dass die Präsentation allzu deskriptiv ist und keine exakten Informationen zur Beurteilung und Bewertung sowohl des Zugangs der Frauen zu den Strukturmitteln als auch des Widerhalls der Gemeinschaftsinitiativen zur Förderung der Chancengleichheit beinhaltet. Mit der neuen Regelung für den Programmzeitraum 2000 bis 2006 stellt das Prinzip der Chancengleichheit zwischen den beiden Geschlechtern ein integrales Ziel dar. Die Mitgliedstaaten werden verpflichtet, anhand von Indikatoren und Statistiken die Analyse der Programme unter dem Gesichtspunkt der Gleichstellung von Mann und Frau durchzuführen. Hier ist zu betonen, dass die Indikatoren und Statistiken sorgfältig nach Geschlechtern differenziert sein müssen. Das ist im Übrigen eine unverrückbare Forderung des Europäischen Parlaments. Wir bekräftigen aber ebenso unsere an die Europäische Kommission gerichtete Forderung, sie möge für eine gebührende Berücksichtigung des Prinzips der Gleichstellung der Geschlechter sowie für die Erhebung von Statistiken nicht nur bei der Planung, sondern auch während der Begleitung und Kontrolle der Programme der Strukturfonds für die Erhöhung der Beschäftigung der Frauen, die Sicherung von Qualität und Verträglichkeit der neuen Arbeitsplätze sowie die Schaffung einer Infrastruktur zur Sicherung einer harmonischen Verbindung von beruflichem und familiärem Leben sorgen. Und schließlich unterstreichen wir die Bedeutung einer zwischen der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten abgestimmten Aktion zur Aufklärung der regionalen Funktionsträger und aller Förderberechtigter darüber, welche Möglichkeiten der Politik der Gleichstellung der beiden Geschlechter durch die Strukturfonds gegeben sind."@de7
"Mr President, the Committee on Women's Rights and Equal Opportunities sees the European Commission's initiative to mainstream action to support equal opportunities between men and women as an important element in this report. This initiative has a political and a symbolic side. It highlights the fact that equality between the sexes is a necessary dimension of our endeavour to achieve economic development with social and regional cohesion. However, our committee is disappointed that this presentation is regionally based and does not contain accurate data which allow us to assess both women's access to Structural Funds and the impact of Community initiatives on promoting equal opportunities. Under the new regulation which applies to the 2000-2006 programming period, mainstreaming equal opportunities for women and men is a priority aim and the Member States are obliged to conduct an evaluation of their programmes from the point of view of gender equality using indicators and statistics. We should take this opportunity to stress that indicators and statistics need to be broken down by gender, something which the European Parliament has called for repeatedly. However, we should also stress that we are calling on the European Commission to ensure that the principle of gender equality is duly taken into account and that statistics are kept – not just during programming but throughout the whole monitoring and intervention procedure – on the increase in female employment, the provision of quality, viable new jobs and the creation of infrastructures which allow family and working life to be reconciled. And, finally, we want to stress the importance of coordinated action between the European Commission and the Member States on informing regional agencies and all entitled beneficiaries of the possibilities of implementing equal opportunities through Structural Fund measures."@en3
"(EL) Señor Presidente, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades se congratula de la iniciativa de la Comisión de presentar las acciones en favor de la igualdad entre el hombre y la mujer como tema especial del informe. Esta iniciativa tiene un contenido político y simbólico. Subraya que la igualdad entre hombres y mujeres es indispensable en nuestro esfuerzo por el desarrollo económico con una cohesión económica y social. Sin embargo, nuestra comisión expresa su pesar porque esta presentación tiene carácter descriptivo y no cuenta con información exacta que permitiría evaluar tanto el acceso de las mujeres a los Fondos estructurales, como el impacto de las iniciativas comunitarias en el fomento de la igualdad de oportunidades. De acuerdo con la nueva reglamentación de los Fondos Estructurales (2000-2006), la integración del principio de igualdad de oportunidades entre los dos sexos constituye un objetivo prioritario, y los Estados miembros están obligados a realizar una evaluación previa de los planes con una perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres por medio de indicadores y datos estadísticos. Debemos subrayar que los indicadores de seguimiento y las estadísticas deberán desglosarse por sexos. Además esta es una demanda permanente del Parlamento Europeo. Igualmente debemos hacer hincapié en nuestra petición hacia la Comisión Europea, para que se encargue que se tome debidamente en cuenta el principio de la igualdad entre los dos sexos y de que se tengan en consideración los datos estadísticos tanto en la programación como en todo el proceso de seguimiento y de intervención de los Fondos estructurales para aumentar el empleo de las mujeres, para garantizar la calidad y viabilidad de los nuevos puestos de trabajo y para la creación de infraestructuras tales que garanticen la conciliación entre la vida familiar y la laboral. Y finalmente, debemos acentuar la importancia de la acción coordinada entre la Comisión Europea y los Estados miembros para informar a las entidades regionales y a todos los beneficiarios sobre las posibilidades de la política de la igualdad de los dos sexos mediante los Fondos estructurales."@es12
"Arvoisa puhemies, naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta pitää tässä mietinnössä tärkeänä komission aloitetta esitellä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa edistävät toimenpiteet kertomukseen sisältyvänä horisontaalisena teemana. Tämän aloitteen sisältö on poliittinen ja symbolinen. Siinä painotetaan, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo on välttämätön ulottuvuus pyrkimyksessämme edistää talouskasvua sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden puitteissa. Valiokuntamme on kuitenkin pahoillaan, että tämä esittely jää ympäripyöreäksi. Kertomukseen ei sisälly täsmällisiä tietoja naisten mahdollisuuksista hyödyntää rakennerahastoja, jotka tekisivät mahdolliseksi arvioida sekä naisten mahdollisuuksia hyödyntää rakennerahastoja että yhtäläisten mahdollisuuksien edistämistä koskevien yhteisön aloitteiden vaikutusta. Ohjelmakaudella 2000–2006 voimassa olevan uuden yleisasetuksen perusteella sukupuolten yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteen sisällyttäminen näihin rahastoihin on tavoitteena, ja jäsenvaltioiden pitää toteuttaa ohjelmien ennakkoarviointi naisten ja miesten tasa-arvon näkökulmasta indikaattorien ja tilastojen avulla. Tässä yhteydessä täytyy korostaa, että indikaattorit ja tilastot pitää eritellä sukupuolen mukaan. Tämä on muuten ollut Euroopan parlamentin pysyvä vaatimus. Kuitenkin korostamme lisäksi vaatimustamme, että komissio huolehtii, että sukupuolten välisen tasa-arvon periaate ja tilastointi otetaan asianmukaisesti huomioon paitsi ohjelmasuunnittelussa myös seurannassa ja rakennerahastojen interventioissa naisten työllisyyden parantamiseksi, uusien työpaikkojen laadun ja elinkelpoisuuden parantamiseksi sekä sellaisten rakenteiden luomiseksi, jotka turvaavat ammatti- ja perhe-elämän yhteensovittamisen. Lopuksi haluamme korostaa, miten tärkeää on koordinoida komission ja jäsenvaltojen toiminta, kun tiedotetaan alueellisille tahoille ja kaikille edunsaajille mahdollisuuksista, joita tasa-arvopolitiikka tarjoaa rakennerahastojen kautta."@fi5
"Monsieur le Président, la commission des droits de la femme et de l’égalité des chances considère comme un élément important de ce rapport l’initiative qu’a prise la Commission européenne de présenter comme thème horizontal les actions en faveur de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. Cette initiative a un contenu politique et symbolique. Elle marque bien que l’égalité entre les femmes et les hommes est une dimension indispensable de notre action en faveur d’un développement économique à cohésion sociale et régionale. Mais notre commission regrette que cette présentation ait un caractère descriptif et ne contienne pas d’informations précises qui permettraient d’évaluer l’accès des femmes aux fonds structurels et l’impact des initiatives communautaires sur la promotion de l’égalité des chances. Sur la base du nouveau règlement en vigueur pour la période de programmation 2000-2006, l’intégration du principe de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes constitue un objectif indissociable et les États membres sont tenus d’effectuer une évaluation ex ante des programmes dans une perspective d’égalité hommes-femmes, au moyen d’indicateurs et de statistiques. À cette occasion, il convient de souligner que les indicateurs et les statistiques doivent être soigneusement ventilés par sexe. C’est là une demande que le Parlement européen n’a cessé de faire. Mais nous insistons aussi sur la demande que nous adressons à la Commission européenne de veiller à ce que le principe de l’égalité des chances hommes-femmes et le relevé des données statistiques soient dûment pris en compte, non seulement au stade de la programmation mais tout au long de la procédure de suivi et d’intervention des fonds structurels en vue d’augmenter l’emploi des femmes, d’assurer la qualité et la durabilité des nouveaux emplois et de mettre en place des infrastructures permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale. Enfin, nous tenons à souligner l’importance que revêt une action coordonnée de la Commission européenne et des États membres pour l’information des organismes régionaux et de tous les ayants droit sur les possibilités qu’offre la politique d’égalité des deux sexes par le biais des fonds structurels."@fr6
"Signor Presidente, la commissione per i diritti della donna e le pari opportunità ritiene che un punto saliente della presente relazione sia l’iniziativa della Commissione di presentare azioni a favore delle pari opportunità tra uomini e donne come tematica orizzontale. Tale iniziativa ha un contenuto sia politico che simbolico, in quanto sottolinea come la parità tra uomini e donne sia una dimensione necessaria nell’ambito dei nostri sforzi per conseguire lo sviluppo economico mediante la coesione sociale e regionale. La nostra commissione si rammarica però del fatto che tale presentazione abbia un carattere descrittivo e non contenga informazioni precise che consentano una valutazione né dell’accesso delle donne ai Fondi strutturali, né dell’impatto delle iniziative comunitarie sulla promozione delle pari opportunità. Conformemente al nuovo regolamento valido per il periodo di programmazione 2000-2006, l'integrazione del principio delle pari opportunità tra i due sessi costituisce un obiettivo inscindibile dal resto e gli Stati membri devono effettuare una valutazione dei programmi in una prospettiva di parità tra le donne e gli uomini, mediante indicatori e statistiche. Colgo l’occasione per sottolineare che indicatori e statistiche devono essere accuratamente articolati in base al sesso; è questa una costante richiesta del Parlamento europeo. Ribadiamo anche la nostra richiesta alla Commissione di fare in modo che si tengano in debito conto il principio della parità tra i sessi e la raccolta di dati statistici non solo durante la programmazione, ma anche per tutta la procedura del e dell’intervento dei Fondi strutturali nello sviluppare l’occupazione femminile, nel garantire la qualità e la sostenibilità dei nuovi posti di lavoro, nonché nel creare infrastrutture che assicurino la conciliazione tra vita familiare e vita professionale. Infine, desideriamo sottolineare l’importanza che riveste l’azione concertata tra Commissione europea e Stati membri nell’informare le regioni e tutti i beneficiari in merito alle possibilità offerte dalla politica per la parità dei sessi attraverso i Fondi strutturali."@it9
"Mr President, the Committee on Women's Rights and Equal Opportunities sees the European Commission's initiative to mainstream action to support equal opportunities between men and women as an important element in this report. This initiative has a political and a symbolic side. It highlights the fact that equality between the sexes is a necessary dimension of our endeavour to achieve economic development with social and regional cohesion. However, our committee is disappointed that this presentation is regionally based and does not contain accurate data which allow us to assess both women's access to Structural Funds and the impact of Community initiatives on promoting equal opportunities. Under the new regulation which applies to the 2000-2006 programming period, mainstreaming equal opportunities for women and men is a priority aim and the Member States are obliged to conduct an evaluation of their programmes from the point of view of gender equality using indicators and statistics. We should take this opportunity to stress that indicators and statistics need to be broken down by gender, something which the European Parliament has called for repeatedly. However, we should also stress that we are calling on the European Commission to ensure that the principle of gender equality is duly taken into account and that statistics are kept – not just during programming but throughout the whole monitoring and intervention procedure – on the increase in female employment, the provision of quality, viable new jobs and the creation of infrastructures which allow family and working life to be reconciled. And, finally, we want to stress the importance of coordinated action between the European Commission and the Member States on informing regional agencies and all entitled beneficiaries of the possibilities of implementing equal opportunities through Structural Fund measures."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, volgens de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen is het initiatief van de Europese Commissie om de activiteiten ten behoeve van gelijke kansen voor man en vrouw als een horizontaal vraagstuk te presenteren een van de belangrijkste onderdelen van dit verslag. Dit initiatief heeft niet alleen een politieke inhoud maar ook een symbolische waarde. Er wordt in onderstreept dat de gelijkheid van man en vrouw een onontbeerlijke dimensie is van onze inspanningen ten behoeve van een door sociale en regionale samenhang gekenmerkte economische ontwikkeling. Onze commissie betreurt evenwel dat de presentatie van dit initiatief niet meer dan een beschrijving is en geen nauwkeurige informatie behelst aan de hand waarvan zowel de toegang van vrouwen tot de structuurfondsen als de weerslag van de communautaire initiatieven op de bevordering van gelijke kansen zouden kunnen worden geëvalueerd. Overeenkomstig de nieuwe verordening voor de programmeringsperiode 2000-2006 is de integratie van het gelijkekansenbeginsel een onontbeerlijk doel. De lidstaten moeten door middel van indicatoren en statistische gegevens op voorhand beoordelen in welke mate de programma’s beantwoorden aan het gelijkekansenbeginsel. Bij deze gelegenheid willen wij benadrukken dat de indicatoren en de statistische gegevens uitgesplitst moeten zijn naar geslacht, hetgeen trouwens een van de vaste vereisten van het Europees Parlement is. Wij verzoeken de Europese Commissie echter ook erop toe te zien dat op gepaste wijze rekening wordt gehouden met het beginsel van gelijkheid van man en vrouw, dat de statistische gegevens worden bijgehouden, niet alleen tijdens de planningsfase maar tijdens de gehele toezichtprocedure, en dat aandacht geschonken wordt aan de steunmaatregelen van de structuurfondsen voor de bevordering van de werkgelegenheid van vrouwen en van kwalitatieve, duurzame banen alsmede voor de totstandbrenging van infrastructuren voor de combinatie van beroeps- en gezinsleven. Tot slot willen wij er nog op wijzen hoe belangrijk het is dat de Europese Commissie en de lidstaten gecoördineerd optreden als het gaat om de voorlichting van de regionale instanties en alle rechthebbenden over de mogelijkheden die de structuurfondsen bieden voor het gelijkekansenbeleid."@nl2
"Senhor Presidente, a Comissão dos Direitos da Mulher considera um elemento importante do presente relatório a iniciativa da Comissão Europeia de apresentar as acções a favor da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres como uma questão horizontal. Essa iniciativa reveste um significado político e simbólico. Põe em evidência o facto de que a igualdade entre homens e mulheres é uma dimensão indispensável do nosso esforço de desenvolvimento económico com coesão social e regional. No entanto, a nossa comissão lamenta que essa apresentação tenha um carácter meramente descritivo e não contenha informações exactas que permitam uma avaliação não só do acesso das mulheres aos Fundos Estruturais, mas também do impacto das iniciativas comunitárias na promoção da igualdade de oportunidades. De acordo com o novo regulamento em vigor para o período programático de 2000-2006, a integração do princípio da igualdade de oportunidades entre sexos constitui um objectivo indissociável e os Estados-Membros têm o dever de proceder previamente a uma avaliação dos programas numa óptica de igualdade entre homens e mulheres, utilizando indicadores e dados estatísticos. Aproveitamos esta oportunidade para salientar que os indicadores e os dados estatísticos devem ser cuidadosamente discriminados por género. Aliás, este é um pedido que o Parlamento Europeu faz permanentemente. Mas também queremos frisar o pedido que dirigimos à Comissão Europeia para que zele por que seja devidamente tido em consideração o princípio da igualdade dos sexos e para que sejam fornecidos dados estatísticos não só durante a programação mas durante todo o processo de acompanhamento e de intervenção dos Fundos Estruturais para o aumento do emprego das mulheres, a garantia da qualidade e viabilidade dos novos postos de trabalho e a criação de infra-estruturas que permitam conciliar a vida profissional e familiar. Por último, queremos salientar a importância de que se reveste a acção coordenada entre Comissão Europeia e Estados-Membros tendo em vista informar as autoridades regionais e todos os interessados sobre as possibilidades oferecidas pela política de igualdade entre sexos através dos Fundos Estruturais."@pt11
"Herr talman! Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor anser att ett viktigt inslag i denna rapport är Europeiska kommissionens initiativ att föreslå åtgärder för att främja jämlikhet mellan kvinnor och män som ett övergripande tema. Detta initiativ har ett politiskt och symboliskt innehåll. Man betonar att jämlikhet mellan kvinnor och män är en nödvändig dimension i vår strävan att åstadkomma ekonomisk utveckling med social och regional sammanhållning. Vårt utskott beklagar emellertid att rapporten är av beskrivande karaktär och inte innehåller någon tydlig information som skulle göra det möjligt att utvärdera såväl kvinnors tillgång till strukturfonderna som gemenskapsinitiativens inverkan på främjandet av jämställdheten. Enligt den nya förordning som gäller för programperioden 2000-2006 är målet att integrera principen om jämställdhet mellan könen ett oundgängligt mål, och medlemsstaterna är skyldiga att göra en föregående utvärdering av programmen ur ett jämställdhetsperspektiv, med hjälp av indikatorer och statistik. Vi vill när det gäller detta betona att uppgifterna i indikatorerna och statistiken måste vara noga fördelade per kön. Det är för övrigt ett orubbligt krav från Europaparlamentet. Vi vill emellertid även betona vårt krav till Europeiska kommissionen, att se till att vederbörlig hänsyn tas till principen om jämlikhet mellan könen och till statistiken, inte bara under programplaneringen, utan även under hela förfarandet för kontroll av verksamhet som utförs med medel ur strukturfonderna, för att öka sysselsättningen bland kvinnor, säkerställa kvalitativa och livskraftiga nya arbetstillfällen samt skapa infrastruktur som möjliggör en harmonisering mellan yrkes- och familjelivet. Och vi vill slutligen betona vikten av samordning mellan Europeiska kommissionens och medlemsstaternas verksamhet när det gäller information till de regionala aktörerna och samtliga stödberättigade om de möjligheter som politiken för jämställdhet mellan könen erbjuds inom ramen för strukturfonderna."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Krastsa-Tsagaropoulou (PPE-DE )."12
"ex ante"10,3,9
"follow"9
"up"9
"Εισηγήτρια της Γνωμοδότησης της Επιτροπής για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και τις Ίσες Ευκαιρίες. -"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph