Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-19-Speech-3-024"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010919.6.3-024"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, Señorías, la semana pasada expresamos solemnemente nuestra condolencia a las víctimas americanas, europeas y de todo el mundo producidas por estos ataques; expresamos nuestra solidaridad con los Estados Unidos y ahora, con dolor pero con firmeza, debemos elaborar una respuesta al terrorismo global, a esa mezcla de fanatismo y tecnología avanzada que es una amenaza para nuestra civilización, para la sociedad abierta, democrática y multicultural. Creo que a nuestras conciudadanas y conciudadanos tenemos que enviarles un mensaje muy claro: el terrorismo puede herir, puede matar, pero ninguna democracia ha sido derrotada por el terrorismo y ésta es nuestra mayor fuerza. Por lo tanto, tenemos que trabajar conjuntamente: el Parlamento hizo el informe Watson, la Comisión ha acelerado sus trabajos y esta semana se ha convocado un Consejo extraordinario. Tengo que subrayar que entre el día de ayer y el día hoy el Presidente del Consejo, el Ministro de Asuntos Exteriores belga, el señor Michel, el Alto Representante para la PESC, el señor Solana, y el Vicepresidente de la Comisión, el señor Patten, han participado en debates en el Parlamento en relación con este tema. Creo que hay que saludar esta disposición que aumenta la transparencia y la comunicación. Para los socialistas, la respuesta que tenemos que dar ha de partir de un dato fundamental: se trata de una respuesta global que se debe fundamentar en la Resolución 1368 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de este año, la cual establece que trabajemos juntos para llevar ante la justicia a los organizadores, patrocinadores y autores de los ataques y a sus cómplices. Ésta es la base de la coalición mundial que estamos construyendo con los Estados Unidos, con los países candidatos, con Rusia y con todos aquellos Estados del mundo que defienden los valores universales que compartimos. Añadiría un punto más: es conveniente acelerar la ratificación del Tribunal Penal Internacional para tener un instrumento de justicia global precisamente en este campo. Tenemos que trabajar también con firmeza y perseverancia enmarcando nuestra acción en una política multidimensional, que se relacione con lo que estamos haciendo en las Naciones Unidas. Esto explica la decisión de la OTAN con la activación del artículo 5. Tenemos que decir que no hay ninguna causa de pobreza, ni de injusticia, ni de conflicto que justifique la barbarie. No hay ningún conflicto entre el Oeste y el Este, ni entre el Islam y la Cristiandad, ni entre la tradición y la modernidad que explique por qué matando inocentes se puede avanzar en el mundo. Creo que el Parlamento Europeo, los que nos sentamos aquí de diferentes pueblos, creencias, ideologías y religiones somos la expresión de cómo los europeos hemos encontrado una respuesta al fanatismo y a la intolerancia. ¿Qué se puede hacer para elaborar nuestra política? Aquí se han hecho una serie de aportaciones, la Comisión ha adelantado algunas medidas, hay otras que también la Comisión y el Consejo podrían activar más rápidamente, por ejemplo acelerar la implementación de las conclusiones de la Cumbre de Tampere y la aplicación del Tratado de Amsterdam, por ejemplo acelerar la ratificación de los convenios internacionales contra el terrorismo -y esto también es competencia de los Estados miembros- y en especial el convenio para la supresión de la financiación del terrorismo. No vaya a ser, como parece que está ocurriendo, que estemos ayudando a que se financien las organizaciones terroristas a través de la especulación bursátil. También debe haber una creciente cooperación entre los servicios de inteligencia y un fortalecimiento de Europol. Por último, señora Presidenta -y esto hay que subrayarlo-, a partir de la información que ha dado el señor Solana esta mañana, tenemos que activar y proseguir nuestra política de encontrar una ventana, una oportunidad de paz en Oriente Medio sobre la base del informe Mitchell. No hay que considerar que las medidas de confianza son una recompensa, sino que tales medidas deben ser parte integral de este proceso. Y tenemos que hacerlo conjuntamente con los Estados Unidos. El mensaje que tenemos que enviarles es que no se amparen en escudos ilusorios, que compartan con nosotros esta responsabilidad de lograr un mundo en paz, en justicia, en libertad y con seguridad."@es12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, fru formand for Rådet, hr. kommissær, mine damer og herrer, i sidste uge gav vi højtideligt udtryk for vores medfølelse med amerikanske, europæiske og alle andre ofre for disse angreb. Vi gav udtryk for vores solidaritet med USA, og nu må vi med sorg, men uden tøven, reagere på den internationale terrorisme, på den blanding af fanatisme og avanceret teknologi, som er en trussel mod vores civilisation, mod det åbne, demokratiske og multikulturelle samfund. Jeg mener, at vi bør overbringe vores medborgere et meget klart budskab, nemlig at terrorisme kan såre, kan dræbe, men intet demokrati er blevet tilintetgjort af terrorisme, og det er vores største styrke. Derfor skal vi samarbejde. Parlamentet udarbejdede Watson-betænkningen, Kommissionen har fremskyndet sit arbejde, og i denne uge er der indkaldt til ekstraordinært rådsmøde. Jeg må understrege, at fra i går til i dag har formanden for Rådet, den belgiske udenrigsminister, hr. Michel, den højtstående repræsentant for FUSP, hr. Solana, og næstformanden i Kommissionen, hr. Patten, deltaget i debatter i Parlamentet om dette spørgsmål. Jeg mener, at vi skal glæde os over denne velvilje, som forbedrer gennemsigtigheden og kommunikationen. Socialdemokraterne mener, at vores reaktion bør tage udgangspunkt i et grundlæggende faktum. Det drejer sig om en global reaktion, som bør være baseret FN's Sikkerhedsråds resolution 1368 fra i år, hvori det fastslås, at vi skal samarbejde for at få bragt dem, der har organiseret, finansieret og udført angrebene, og disses medskyldige for retten. Det er grundlaget for den verdensomspændende koalition, som vi danner sammen med USA, ansøgerlandene, Rusland og alle de stater i verden, der forsvarer de universelle værdier, som vi deler. Jeg vil tilføje en ting til: Det vil være hensigtsmæssigt at fremskynde ratificeringen af aftalen om Den Internationale Straffedomstol for at få et globalt retsligt instrument på netop dette område. Vi skal også arbejde beslutsomt og vedholdende på at indpasse vores aktion i en flerdimensional politik, som hænger sammen med det, vi laver i FN. Det forklarer NATO's beslutning om at tage artikel 5 i brug. Vi skal sige, at der ikke er noget argument om fattigdom, uretfærdighed eller konflikt, der retfærdiggør grusomhederne. Der er ingen konflikt mellem Øst og Vest, mellem islam og kristendom, mellem tradition og modernitet, der kan forklare, hvordan man ved at dræbe uskyldige kan skabe en bedre verden. Jeg mener, at Europa-Parlamentet, vi, der sidder her fra forskellige nationer og med forskellige trosretninger, ideologier og religioner, er et bevis på, hvordan europæerne har overvundet fanatisme og intolerance. Hvad kan man gøre for at udvikle vores politik? Her er der kommet en række bidrag, Kommissionen har fremskyndet nogle foranstaltninger, der er andre, som Kommissionen og Rådet også kunne iværksætte hurtigere, f.eks. implementeringen af konklusionerne fra topmødet i Tampere og gennemførelsen af Amsterdam-traktaten, f.eks. fremskynde ratificeringen af de internationale aftaler imod terrorisme - og det er også op til medlemsstaterne - og især aftalen om bekæmpelse af finansieringen af terrorisme. Det må ikke være sådan, som det synes at være tilfældet, at vi bidrager til, at terrororganisationerne finansieres gennem børsspekulation. Desuden bør der være et stigende samarbejde mellem efterretningstjenesterne, ligesom Europol skal styrkes. Endelig, fru formand - og det bør fremhæves - skal vi ud fra de oplysninger, som hr. Solana gav i formiddag, iværksætte og gå videre med vores politik om at finde et vindue, en mulighed for fred i Mellemøsten med udgangspunkt i Mitchell-rapporten. Tillidsforanstaltningerne skal ikke betragtes som en kompensation, de bør være en integreret del af denne proces. Og vi skal gøre det sammen med USA. Det budskab, vi skal sende dem, er, at de ikke skal beskytte sig med illusoriske skjolde, at de skal dele ansvaret for at få en verden med fred, frihed, sikkerhed og retfærdighed med os."@da1
"Frau Präsidentin, Frau Ratspräsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! In der vergangenen Woche haben wir den Opfern dieser Anschläge aus Amerika, aus Europa und aus der ganzen Welt in feierlicher Form unsere Anteilnahme bekundet, wir haben unsere Solidarität mit den Vereinigten Staaten zum Ausdruck gebracht und müssen jetzt eine schmerzvolle aber entschlossene Antwort an den globalen Terrorismus, an diese Mischung aus Fanatismus und Hochtechnologie vorbereiten, die eine Bedrohung für unsere Zivilisation, für die offene, demokratische und multikulturelle Gesellschaft darstellt. Es gilt meines Erachtens, unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine ganz klare Botschaft zu übermitteln: Der Terrorismus kann verletzen, kann töten, aber keine Demokratie ist durch den Terrorismus zerstört worden, und darin liegt unsere größte Kraft. Ein gemeinsames Herangehen ist daher gefragt: Das Parlament hat den Bericht Watson erstellt, die Kommission hat ihre Arbeiten beschleunigt, und in dieser Woche ist eine außerordentliche Ratstagung einberufen worden. Ich muss unterstreichen, dass der Ratspräsident, der belgische Außenminister Michel, der Hohe Vertreter für die GASP, Herr Solana, und der Vizepräsident der Kommission, Herr Patten, gestern und heute an Parlamentsdebatten zu diesem Thema teilgenommen haben. Diese Bereitschaft, mit der die Transparenz und die Kommunikation verstärkt werden, halte ich für begrüßenswert. Bei unserer Antwort müssen wir Sozialdemokraten grundsätzlich von Folgendem ausgehen: Es handelt sich um eine globale Antwort, gestützt auf die Resolution 1368 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen aus diesem Jahr, in der ein gemeinsames Vorgehen festgelegt wird, um die Organisatoren, Hintermänner und Urheber der Anschläge und ihre Komplizen der Justiz zu überstellen. Das ist die Grundlage der weltweiten Koalition, die wir mit den USA, mit den Kandidatenländern, mit Russland und mit all jenen Staaten der Welt schmieden, die die universellen Werte verteidigen, die auch die unsrigen sind. Ich würde noch einen weiteren Punkt hinzufügen: Es wäre zweckmäßig, die Ratifizierung des Internationalen Strafgerichtshofs zu beschleunigen, um gerade auf diesem Gebiet ein globales Justizinstrument zu haben. Wir müssen auch mit Entschlossenheit und Beharrlichkeit daran arbeiten, unsere Aktion in den Rahmen einer mehrdimensionalen Politik einzufügen, die mit unseren Bemühungen in den Vereinten Nationen einher geht. So ist die Entscheidung der NATO mit der Aktivierung des Artikels 5 zu sehen. Wir müssen sagen, dass weder Armut noch Ungerechtigkeit noch ein Konflikt die Barbarei rechtfertigen. Es gibt keinen Konflikt zwischen West und Ost, zwischen Islam und Christentum oder zwischen Tradition und Moderne, der begreiflich machen könnte, warum man durch das Töten von Unschuldigen in der Welt vorankommen kann. Ich glaube, dass wir im Europäischen Parlament, die wir unterschiedlichen Völkern, Glaubensrichtungen, Ideologien und Religionen angehören, Ausdruck dessen sind, welche Antwort wir Europäer auf Fanatismus und Intoleranz gefunden haben. Was kann getan werden, um unsere Politik festzulegen? Hier hat es eine Reihe von Beiträgen gegeben, die Kommission hat einige Maßnahmen vorgetragen, es gibt weitere, die ebenfalls von der Kommission und vom Rat zügiger in Angriff genommen werden könnten, zum Beispiel die schnellere Umsetzung der Schlussfolgerungen des Gipfels von Tampere und die Anwendung des Vertrags von Amsterdam, zum Beispiel die beschleunigte Ratifizierung der internationalen Abkommen gegen den Terrorismus – was ebenfalls in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten liegt – und insbesondere des Abkommens zur Verhinderung der Finanzierung des Terrorismus. Es darf nicht sein, wie es offenbar geschieht, dass wir dazu beitragen, dass sich die terroristischen Organisationen über die Spekulation an den Börsen finanzieren. Wir brauchen auch eine wachsende Zusammenarbeit zwischen den Nachrichtendiensten und eine Stärkung von Europol. Schließlich, Frau Präsidentin – und dies sei unterstrichen –, müssen wir ausgehend von den Informationen, die uns Herr Solana heute Vormittag gegeben hat, unsere Politik der Suche nach einem Fenster, nach einer Chance für den Frieden im Nahen Osten auf der Grundlage des Mitchell-Berichts aktivieren und fortsetzen. Die vertrauensbildenden Maßnahmen sind nicht als Belohnung, sondern als Bestandteil des Prozesses anzusehen. Und dies bedarf eines gemeinsamen Vorgehens mit den Vereinigten Staaten. Die Botschaft an sie muss lauten: Verbergt euch nicht hinter fiktiven Schutzschilden, sondern tragt mit uns gemeinsam die Verantwortung für eine friedliche, gerechte, freiheitliche und sichere Welt."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, την περασμένη εβδομάδα εκφράσαμε επίσημα τα συλλυπητήριά μας για τους Αμερικανούς, τους Ευρωπαίους και τους ανθρώπους από όλον τον κόσμο που έπεσαν θύματα αυτών των επιθέσεων· εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας με τις ΗΠΑ και τώρα, με λύπη αλλά με σταθερότητα, πρέπει να επεξεργαστούμε μια απάντηση στην παγκόσμια τρομοκρατία, σε αυτό το μίγμα φανατισμού και προηγμένης τεχνολογίας που είναι απειλή για τον πολιτισμό μας, για την ανοιχτή, δημοκρατική και πολυπολιτισμική κοινωνία. Πιστεύω ότι πρέπει να στείλουμε στους συμπολίτες μας, γυναίκες και άνδρες, ένα πολύ σαφές μήνυμα: η τρομοκρατία μπορεί να τραυματίζει, μπορεί να σκοτώνει, αλλά καμία δημοκρατία δεν ηττήθηκε από την τρομοκρατία, και αυτή είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας. Γι’ αυτό, πρέπει να εργαστούμε από κοινού: το Κοινοβούλιο έκανε την έκθεση Watson, η Επιτροπή επέσπευσε τις εργασίες της και αυτήν την εβδομάδα συγκλήθηκε έκτακτο Συμβούλιο. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι από χθες μέχρι σήμερα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, ο Βέλγος Υπουργός Εξωτερικών, κ. Michel, ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την ΚΕΠΠΑ, κ. Solana, και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Patten, έλαβαν μέρος σε συζητήσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι πρέπει να επικροτηθεί αυτή η διάθεση που αυξάνει τη διαφάνεια και την επικοινωνία. Κατά την άποψη των σοσιαλιστών, η απάντηση που πρέπει να δώσουμε πρέπει να ξεκινά από ένα θεμελιώδες δεδομένο: πρόκειται για μια οικουμενική απάντηση που πρέπει να θεμελιωθεί στο φετινό ψήφισμα 1368 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο θεσπίζει ότι πρέπει να εργαστούμε από κοινού για να προσαγάγουμε ενώπιον της δικαιοσύνης τους διοργανωτές, τους προστάτες και τους αυτουργούς των επιθέσεων και τους συνεργούς τους. Αυτή είναι η βάση του παγκόσμιου συνασπισμού που οικοδομούμε σήμερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις υποψήφιες χώρες, με τη Ρωσία και με όλα εκείνα τα κράτη του κόσμου που υπερασπίζονται τις οικουμενικές αξίες που μοιράζονται μαζί μας. Θα πρόσθετα ένα ακόμη σημείο: είναι σκόπιμο να επισπευσθεί η κύρωση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, για να έχουμε ένα παγκόσμιο δικαστικό όργανο συγκεκριμένα σε αυτό το πεδίο. Πρέπει να εργαστούμε επίσης με σταθερότητα και επιμονή εντάσσοντας τη δράση μας σε μια πολυδιάστατη πολιτική, που να σχετίζεται με αυτά που κάνουμε σήμερα στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό εξηγεί την απόφαση του ΝΑΤΟ με την ενεργοποίηση του άρθρου 5. Πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος φτώχειας, αδικίας ή σύγκρουσης που να δικαιολογεί τη βαρβαρότητα. Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ούτε μεταξύ του Ισλάμ και του χριστιανικού κόσμου, ούτε μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης αντίληψης που να εξηγεί γιατί σκοτώνοντας αθώους θα μπορούσε να επιτευχθεί πρόοδος στον κόσμο. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμείς που συνεδριάζουμε εδώ από διαφορετικούς λαούς, πεποιθήσεις, ιδεολογίες και θρησκείες, είμαστε η έκφραση της απάντησης που έχουν βρει οι Ευρωπαίοι στον φανατισμό και τη μισαλλοδοξία. Τι μπορεί να γίνει για τη χάραξη της πολιτικής μας; Έγιναν εδώ διάφορες συμβολές, η Επιτροπή προώθησε ορισμένα μέτρα, υπάρχουν άλλα που η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα μπορούσαν επίσης να τα ενεργοποιήσουν γρηγορότερα, για παράδειγμα να επισπεύσουν την εφαρμογή των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής του Τάμπερε και την εφαρμογή της Συνθήκης του Άμστερνταμ, για παράδειγμα να επισπεύσουν την κύρωση των διεθνών συμβάσεων κατά της τρομοκρατίας – και αυτό είναι επίσης αρμοδιότητα των κρατών μελών – και ειδικότερα της σύμβασης για την εξάλειψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Δεν θα γίνεται, όπως φαίνεται ότι συμβαίνει τώρα, να βοηθάμε να χρηματοδοτούνται οι τρομοκρατικές οργανώσεις μέσω της χρηματιστηριακής κερδοσκοπίας. Πρέπει επίσης να υπάρξει αυξανόμενη συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών και ενίσχυση της Europol. Τέλος, κυρία Πρόεδρε – και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσω – από τις πληροφορίες που μας έδωσε ο κ. Σολάνα σήμερα το πρωί, πρέπει να ενεργοποιήσουμε και να συνεχίσουμε την πολιτική μας για να βρούμε ένα παράθυρο, μια δυνατότητα ειρήνης στη Μέση Ανατολή με βάση την έκθεση Mitchell. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι τα μέτρα εμπιστοσύνης είναι μια ανταμοιβή, αλλά ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της διαδικασίας. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μήνυμα που πρέπει να τους στείλουμε είναι να μην καλύπτονται πίσω από απατηλές ασπίδες, να μοιραστούν μαζί μας αυτήν την ευθύνη της επίτευξης ενός κόσμου ειρήνης, δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας."@el8
"Madam President, Madam President-in-Office of the Council, Commissioner, ladies and gentlemen, last week we formally expressed our sympathies for all the victims of these attacks, who came from America, Europe and the whole of the world; we expressed our solidarity with the United States and, now, with pain but also with determination, we must respond to global terrorism, to this mixture of fanaticism and advanced technology which threatens our civilisation and our open, democratic and multicultural society. We must send a very clear message to our fellow citizens: terrorism can injure, it can kill, but no democracy has ever been destroyed by terrorism and that is our greatest strength. We must therefore work together: Parliament produced the Watson report, the Commission has speeded up its work and this week a Special Council has been called. I must stress that yesterday and today the President-in-Office of the Council, the Belgian Minister for External Affairs, Mr Michel, the High Representative for the CFSP, Mr Solana, and the Vice-President of the Commission, Mr Patten, have taken part in debates in Parliament on this issue. I believe that we should welcome this willingness to participate, which increases transparency and communication. We Socialists must respond on the basis of one fundamental notion: the global response must be based on United Nations Security Council Resolution 1368 of this year, which establishes that we must work together to bring the organisers, sponsors and perpetrators of the attacks and their accomplices to justice. This is the basis of the worldwide coalition which we are building with the United States, with the candidate countries, with Russia and with all the states of the world which share our universal values. I would add another point: the ratification of the International Criminal Court must be accelerated so that we may have a global instrument of justice in this very field. We must also work firmly and with perseverance, acting within the framework of a multidimensional policy which relates to what we are doing in the United Nations. This explains NATO’s decision to invoke Article 5. We must state that poverty, injustice or conflict are not causes which can justify barbarism. No conflict between East and West, between Islam and Christianity, between the traditional and the modern, can explain why killing innocent people can bring progress in the world. I believe that the European Parliament, those of us sitting here from different peoples, of different beliefs, ideologies and religions, demonstrates that we Europeans have found a response to fanaticism and intolerance. What can be done to create our policy? A series of contributions have been made here. The Commission has brought forward certain measures and there are others which the Commission and the Council could activate more quickly. For example, they could speed up the implementation of the conclusions of the Tampere Summit and the application of the Treaty of Amsterdam, they could speed up the ratification of the international conventions against terrorism – and this also falls within the competence of the Member States – and in particular the convention for the suppression of terrorist funding. It must not be the case, as appears to be happening, that we are assisting in the funding of terrorist organisations through stock exchange speculation. There must also be increasing cooperation between intelligence services and a strengthening of Europol. Finally, Madam President – and this must be stressed – on the basis of the information given us by Mr Solana this morning, we must activate and pursue our policy of finding an opening, an opportunity, for peace in the Middle East, founded on the Mitchell report. Confidence-building measures must not be viewed as recompense, but rather such measures must be an integral part of this process. And we must do so jointly with the United States. We must send them the message that they should not hide behind imaginary shields, that they should share with us in the responsibility to achieve a world which lives in peace, justice, freedom and security."@en3
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, ilmaisimme viime viikolla juhlallisesti osanottomme iskujen amerikkalaisille, eurooppalaisille ja kaikkialta maailmasta oleville uhreille; ilmaisimme myötätuntomme Yhdysvaltoja kohtaan, ja nyt meidän on murheellisina mutta päättäväisinä annettava vastaus globaaliin terrorismiin, tuohon fanaattisuuden ja edistyneen tekniikan sekoitukseen, joka uhkaa sivilisaatiotamme, avointa, demokraattista ja monikulttuurista yhteiskuntaa. Meidän on mielestäni välitettävä kansalaisillemme erittäin selkeä viesti: terrorismi voi loukata ja tappaa, mutta terrorismi ei ole nujertanut yhtäkään demokratiaa, ja tämä on suurin vahvuutemme. Meidän on tästä syystä tehtävä yhteistyötä: parlamentissa laadittiin Watsonin mietintö, komissio on tehostanut työtään, ja täksi viikoksi on kutsuttu koolle ylimääräinen Eurooppa-neuvoston kokous. Minun on korostettava, että neuvoston puheenjohtaja, Belgian ulkoministeri Michel, YUTP:n korkea edustaja Solana ja komission varapuheenjohtaja Patten ovat eilen ja tänään osallistuneet parlamentissa tästä aiheesta käytyihin keskusteluihin. Meidän on mielestäni suhtauduttava myönteisesti tähän avoimuutta ja yhteydenpitoa lisäävään yhteistyöhaluun. Sosialistien mielestä vastauksella, joka meidän on annettava, on oltava eräs keskeinen lähtökohta: kyseessä on globaali vastaus, jonka on perustuttava Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston tänä vuonna antamaan päätöslauselmaan nro 1368, jossa todetaan, että meidän on tehtävä yhteistyötä iskujen suunnittelijoiden, suojelijoiden ja toteuttajien sekä heidän apuriensa saattamiseksi oikeuden eteen. Tämä on perustana siinä maailmanlaajuisessa liittoumassa, jota olemme rakentamassa Yhdysvaltojen, ehdokasvaltioiden, Venäjän ja kaikkien niiden maailman valtioiden kanssa, jotka puolustavat yhteisiä, yleismaailmallisia arvoja. Sanoisin vielä yhden asian: kansainvälisen rikostuomioistuimen ratifiointia on syytä nopeuttaa, jotta meillä olisi globaali oikeudellinen väline nimenomaan tällä alalla. Meidän on työskenneltävä niin ikään päättäväisesti ja sinnikkäästi toimiessamme moniulotteisessa politiikassa, mikä liittyy siihen, mitä teemme Yhdistyneissä Kansakunnissa. Tämä selittää Naton päätöksen 5 artiklan soveltamisesta. Meidän on sanottava, ettei köyhyydellä, epäoikeudenmukaisuudella tai konfliktilla ole mitään sellaista perustetta, joka oikeuttaisi barbaarisuuden. Ei ole olemassa mitään sellaista lännen ja idän tai islamin ja kristinuskon tai perinteen ja nykyaikaisuuden välistä konfliktia, jolla voitaisiin selittää, miksi viattomien tappaminen voisi johtaa johonkin tässä maailmassa. Olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentti – me parlamentin jäsenethän edustamme eri kansoja, vakaumuksia, ideologioita ja uskontoja – on osoitus siitä, miten me eurooppalaiset olemme löytäneet vastauksen fanaattisuuteen ja suvaitsemattomuuteen. Mitä voimme tehdä politiikkamme kehittämiseksi? Täällä on tehty monenlaisia ehdotuksia, komissio on jouduttanut joitakin toimenpiteitä, ja on myös sellaisia toimenpiteitä, joita komissio ja neuvosto voisivat toteuttaa nykyistä nopeammin, sillä ne voisivat esimerkiksi nopeuttaa Tampereen huippukokouksen päätelmien täytäntöönpanoa ja Amsterdamin sopimuksen soveltamista tai nopeuttaa terrorismin vastaisten kansainvälisten yleissopimusten ratifiointia – tämäkin kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan – ja erityisesti terrorismin rahoituksen vastaisen yleissopimuksen ratifiointia. Ei saa käydä – kuten näyttää olevan käymässä – niin, että edistämme terroristijärjestöjen rahoittamista pörssikeinottelun kautta. On myös lisättävä tiedustelupalvelujen välistä yhteistyötä ja vahvistettava Europolia. Arvoisa puhemies, lopuksi – tätä on korostettava – meidän on korkea edustaja Solanan tänä aamuna antamien tietojen pohjalta tehostettava ja edistettävä politiikkaamme, jotta löytäisimme mahdollisuuden rauhaan Lähi-idässä Mitchellin raportin perusteella. Emme saa katsoa, että luottamusta lisäävät toimet olisivat palkkio, vaan tällaisten toimien on oltava olennainen osa rauhanprosessia. Meidän on toimittava tässä asiassa yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa. Meidän on välitettävä sille sellainen viesti, että se ei saa hakea suojaa kuvitelluista kilvistä ja että Yhdysvaltojen ja meidän yhteisenä tehtävänä on saada aikaan rauhallinen, oikeudenmukainen, vapaa ja turvallinen maailma."@fi5
"Madame la Présidente, Madame la Présidente du Conseil, Monsieur le Commissaire, Mesdames, Messieurs, la semaine dernière, nous avons solennellement présenté nos condoléances aux victimes américaines et européennes, entre autres, de ces attaques. Nous avons exprimé notre solidarité envers les États-Unis et devons, à présent, dans la douleur mais avec fermeté, élaborer une réponse au terrorisme mondial, à ce mélange de fanatisme et de technologie avancée, qui représente une menace pour notre civilisation, pour la société ouverte, démocratique et pluriculturelle. Je crois que nous devons envoyer un message très clair à nos concitoyens : le terrorisme peut blesser, il peut tuer, mais n'a jamais triomphé d'aucune démocratie et c'est là notre principale force. C'est la raison pour laquelle nous devons travailler coude à coude : le Parlement a rédigé le rapport Watson, la Commission a accéléré ses travaux et un Conseil extraordinaire a été convoqué cette semaine. Je tiens à souligner qu'entre hier et aujourd'hui, le président du Conseil, le ministre belge des Affaires étrangères, M. Michel, et le haut représentant pour la PESC, M. Solana, ainsi que le vice-président de la Commission, M. Patten, ont participé à divers débats sur le sujet dans ce Parlement. Je crois qu'il faut saluer cette disposition qui augmente la transparence et la communication. Aux yeux des socialistes, notre réponse doit se baser sur une donnée fondamentale. Il s'agit d'une réponse globale qui doit se fonder sur la résolution 1368 du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette résolution a été adoptée cette année et préconise la collaboration pour traduire en justice les organisateurs, promoteurs et auteurs des attaques et leurs complices. C'est la base de la coalition mondiale que nous bâtissons en ce moment avec les États-Unis, les pays candidats, la Russie et tous les États du monde qui défendent les valeurs universelles que nous partageons. J'ajouterais un point : il conviendrait d'accélérer la ratification du tribunal pénal international afin de disposer, précisément dans ce secteur, d'un instrument juridique mondial. Il nous faut également travailler avec fermeté et persévérance et inscrire notre action dans une politique multidimensionnelle, en rapport avec ce que nous faisons aux Nations unies. Ceci explique la décision de l'OTAN d'invoquer l'article 5. Nous devons proclamer qu'aucune cause de pauvreté, d'injustice ou de conflit ne justifie la barbarie. Il n'existe aucun conflit entre l'Occident et l'Orient, entre l'Islam et la chrétienté, entre la tradition et la modernité, qui justifie la mort d'innocents pour avancer dans le monde. Je crois que le Parlement européen, composé de députés aux origines, croyances, idéologies et religions différentes, est l'expression de la réponse que les Européens ont trouvée pour combattre le fanatisme et l'intolérance. Que pouvons-nous faire pour élaborer notre politique ? Le Parlement a apporté une série de contributions, la Commission a avancé certaines mesures et il en est d'autres que le Conseil et la Commission pourraient activer plus rapidement : par exemple, l'accélération de la mise en œuvre des conclusions du sommet de Tampere et l'accélération de l'application du traité d'Amsterdam, la ratification des conventions internationales contre le terrorisme - ce sont également les États membres qui sont compétents en la matière - et, en particulier, de la convention pour la suppression du financement du terrorisme. Faute de quoi nous risquerions - comme il semblerait que cela soit le cas - de contribuer au financement des organisations terroristes par le biais de la spéculation boursière. Nous devons également prévoir une coopération accrue entre les services de renseignements et un renforcement d'Europol. Pour terminer, Madame la Présidente - et il faut le souligner -, nous devons, grâce aux informations que nous a fournies M. Solana ce matin, activer et poursuivre notre politique qui consiste à trouver une ouverture, une opportunité de paix au Moyen-Orient sur la base du rapport Mitchell. Nous ne devons pas considérer les mesures de confiance comme une récompense, celles-ci doivent faire partie intégrante du processus. Nous devons agir de concert avec les États-Unis. Le message que nous devons leur transmettre est le suivant : qu'ils ne s'abritent pas derrière des boucliers illusoires, qu'ils partagent avec nous cette responsabilité de parvenir à un monde de paix, de justice, de liberté et de sécurité."@fr6
"Signora Presidente, signora Presidente del Consiglio, signor Commissario, onorevoli colleghi, la scorsa settimana abbiamo espresso in modo solenne il nostro cordoglio per le vittime americane, europee e di tutto il mondo, causate da questi attacchi; abbiamo espresso la nostra solidarietà agli Stati Uniti e ora, con dolore e con fermezza, dobbiamo preparare una risposta al terrorismo globale, a questa miscela di fanatismo e di tecnologia avanzata, una minaccia reale per la nostra civiltà, per la società aperta, democratica e multiculturale. Credo si debba inviare alle nostre concittadine e ai nostri concittadini un messaggio molto chiaro: il terrorismo può ferire e uccidere, ma nessuna democrazia è mai stata sconfitta dal terrorismo, e in questo consiste il nostro punto di forza. Perciò dobbiamo lavorare insieme: il Parlamento ha elaborato la relazione Watson, la Commissione ha accelerato i suoi lavori e questa settimana è stato convocato un Consiglio straordinario. Voglio sottolineare che, tra ieri e oggi, il Presidente del Consiglio, il Ministro degli affari esteri belga, il signor Michel, l'Alto Rappresentante per la PESC, il signor Solana, e il Vicepresidente della Commissione, il Commissario Patten, hanno partecipato a discussioni in Parlamento su tale questione. Ritengo ci si debba rallegrare di tale condotta, che non fa che accrescere la trasparenza e la comunicazione. Per i socialisti, la risposta che dobbiamo dare deve partire da un dato fondamentale: si deve trattare di una risposta globale, basata sulla risoluzione 1368 di quest'anno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la quale stabilisce una collaborazione tra le parti interessate, volta a tradurre davanti alla giustizia gli organizzatori, i mandanti e gli autori degli attacchi, insieme ai loro complici. Si tratta della base su cui stiamo costruendo una coalizione mondiale con gli Stati Uniti, con i paesi candidati, con la Russia e con tutti quegli Stati, a livello mondiale, difensori dei valori universali da noi condivisi. Vorrei aggiungere che è necessario accelerare la ratifica del Tribunale penale internazionale per avere uno strumento giuridico globale proprio in questo campo. Dobbiamo operare, inoltre, con fermezza e perseveranza, inquadrando la nostra azione in una politica a tutto campo, che si ricolleghi con ciò che stiamo realizzando alle Nazioni Unite. Ciò spiega la decisione della NATO di ricorrere all'articolo 5. Dobbiamo affermare che non esiste nulla che sia causa di povertà, ingiustizia o conflitti, che possa giustificare la barbarie. Non esiste alcun contrasto tra Oriente e Occidente, tra Islam e Cristianità, tra tradizione e modernità che spieghi come, uccidendo innocenti, si possa progredire nel mondo. Credo che il Parlamento europeo, ovvero noi rappresentanti eletti di cittadini con differenti credi, ideologie e religioni, siamo l'espressione di come gli europei abbiamo trovato una risposta al fanatismo e all'intolleranza. Che cosa possiamo fare per preparare la nostra politica? Qui sono stati dati vari contributi, la Commissione ha anticipato alcuni provvedimenti, e ve ne sono anche altri che la Commissione e il Consiglio potrebbero mettere in pratica più rapidamente – ad esempio, accelerando l'attuazione delle conclusioni del Vertice di Tampere e del Trattato di Amsterdam, accelerando la ratifica delle convenzioni internazionali contro il terrorismo - anche questo di competenza degli Stati membri - e, segnatamente, la convenzione per la soppressione del finanziamento al terrorismo. Non sia mai che, come sembra stia accadendo, si stia aiutando le organizzazioni terroristiche a finanziarsi tramite operazioni speculative in borsa. Si deve inoltre accrescere la cooperazione tra i servizi d' e potenziare Europol. Infine, signora Presidente, sulla scorta delle informazioni date stamani dall’Alto rappresentante Solana - e ciò deve essere sottolineato - dobbiamo mettere in pratica e proseguire nella nostra politica di ricerca di uno spiraglio, di un'opportunità di pace in Medio Oriente, basandoci sulla relazione Mitchell. Non si deve pensare che le misure improntate alla fiducia siano una ricompensa; tali misure devono anzi essere parte integrante di questo processo. E dobbiamo farlo insieme agli Stati Uniti. Il messaggio che dobbiamo inviare loro è di non mettersi al riparo di scudi illusori, ma di condividere con noi la responsabilità di conseguire un mondo in pace, giusto, libero e sicuro."@it9
"Madam President, Madam President-in-Office of the Council, Commissioner, ladies and gentlemen, last week we formally expressed our sympathies for all the victims of these attacks, who came from America, Europe and the whole of the world; we expressed our solidarity with the United States and, now, with pain but also with determination, we must respond to global terrorism, to this mixture of fanaticism and advanced technology which threatens our civilisation and our open, democratic and multicultural society. We must send a very clear message to our fellow citizens: terrorism can injure, it can kill, but no democracy has ever been destroyed by terrorism and that is our greatest strength. We must therefore work together: Parliament produced the Watson report, the Commission has speeded up its work and this week a Special Council has been called. I must stress that yesterday and today the President-in-Office of the Council, the Belgian Minister for External Affairs, Mr Michel, the High Representative for the CFSP, Mr Solana, and the Vice-President of the Commission, Mr Patten, have taken part in debates in Parliament on this issue. I believe that we should welcome this willingness to participate, which increases transparency and communication. We Socialists must respond on the basis of one fundamental notion: the global response must be based on United Nations Security Council Resolution 1368 of this year, which establishes that we must work together to bring the organisers, sponsors and perpetrators of the attacks and their accomplices to justice. This is the basis of the worldwide coalition which we are building with the United States, with the candidate countries, with Russia and with all the states of the world which share our universal values. I would add another point: the ratification of the International Criminal Court must be accelerated so that we may have a global instrument of justice in this very field. We must also work firmly and with perseverance, acting within the framework of a multidimensional policy which relates to what we are doing in the United Nations. This explains NATO’s decision to invoke Article 5. We must state that poverty, injustice or conflict are not causes which can justify barbarism. No conflict between East and West, between Islam and Christianity, between the traditional and the modern, can explain why killing innocent people can bring progress in the world. I believe that the European Parliament, those of us sitting here from different peoples, of different beliefs, ideologies and religions, demonstrates that we Europeans have found a response to fanaticism and intolerance. What can be done to create our policy? A series of contributions have been made here. The Commission has brought forward certain measures and there are others which the Commission and the Council could activate more quickly. For example, they could speed up the implementation of the conclusions of the Tampere Summit and the application of the Treaty of Amsterdam, they could speed up the ratification of the international conventions against terrorism – and this also falls within the competence of the Member States – and in particular the convention for the suppression of terrorist funding. It must not be the case, as appears to be happening, that we are assisting in the funding of terrorist organisations through stock exchange speculation. There must also be increasing cooperation between intelligence services and a strengthening of Europol. Finally, Madam President – and this must be stressed – on the basis of the information given us by Mr Solana this morning, we must activate and pursue our policy of finding an opening, an opportunity, for peace in the Middle East, founded on the Mitchell report. Confidence-building measures must not be viewed as recompense, but rather such measures must be an integral part of this process. And we must do so jointly with the United States. We must send them the message that they should not hide behind imaginary shields, that they should share with us in the responsibility to achieve a world which lives in peace, justice, freedom and security."@lv10,10
"Mevrouw de Voorzitter, mevrouw de voorzitter van de Raad, mijnheer de commissaris, waarde collega's, vorige week hebben wij plechtig onze deelneming betuigd aan de burgers in de Verenigde Staten, Europa en de rest van de wereld die van deze aanslagen het slachtoffer zijn geworden. Tezelfdertijd hebben wij ons solidair verklaard met de Verenigde Staten. Nu is evenwel het moment aangebroken om ondanks ons verdriet een afdoend antwoord te geven op het internationale terrorisme, op deze mengeling van fanatisme en geavanceerde technologie die een bedreiging vormt voor onze beschaving, voor onze open, democratische en multiculturele samenleving. Ik ben van oordeel dat wij een duidelijke boodschap naar onze burgers moeten uitdragen: het terrorisme kan slagen en verwondingen toebrengen, het kan dodelijk zijn, maar het heeft nog geen enkele democratie ten val gebracht, en dat is onze grootste sterkte. Het is derhalve van fundamenteel belang dat wij onze krachten bundelen: het Parlement heeft het verslag-Watson opgesteld, de Commissie heeft haar werkzaamheden bespoedigd en deze week vindt er een buitengewone bijeenkomst van de Raad plaats. In dit verband dient te worden onderstreept dat de voorzitter van de Raad en Belgische minister van Buitenlandse Zaken, de heer Michel, de Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB, de heer Solana, en de vice-voorzitter van de Commissie, de heer Patten, gisteren en vandaag in dit Parlement hebben deelgenomen aan debatten over deze kwestie. Mijns inziens moeten wij hun bereidwilligheid toejuichen aangezien zij de transparantie en de communicatie in de hand werkt. Volgens de socialisten moeten wij in onze reactie van het volgende basisgegeven uitgaan: wij hebben behoefte aan een wereldomvattend antwoord dat in lijn is met de dit jaar door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aangenomen resolutie 1368. Daarin worden wij ertoe aangezet de handen in elkaar te slaan teneinde zowel de plannenmakers, financierders en daders van de aanslagen als hun handlangers voor de rechter te dagen. Dat is de grondslag van de mondiale coalitie die wij tot stand trachten te brengen samen met de Verenigde Staten, de kandidaat-landen, Rusland en alle landen van de wereld die de ook door ons aangehangen universele waarden verdedigen. Ik wil hieraan nog een punt toevoegen: de ratificatie van het verdrag inzake het Internationaal Strafhof dient hoe dan ook te worden bespoedigd. Het is immers van fundamenteel belang dat wij juist op dit terrein over een mondiaal rechtsinstrument beschikken. Anderzijds moeten wij ook de nodige vastberadenheid en volharding aan de dag leggen om ervoor te zorgen dat onze acties worden ingepast in een multidimensioneel beleid dat geheel in overeenstemming is met het optreden van de Verenigde Naties. Vandaar het besluit van de NAVO betreffende de toepassing van artikel 5. Wij moeten duidelijk te verstaan geven dat generlei vorm van armoede, onrechtvaardigheid of conflict ter rechtvaardiging van dergelijke gruweldaden kan worden aangevoerd. Er bestaat geen enkel conflict tussen Oost en West, tussen islam en christendom, tussen traditie en moderniteit dat deze acties ook maar enigszins kan rechtvaardigen. Door onschuldige burgers te vermoorden helpt men de wereld niet vooruit. Mijns inziens bewijzen wij hier met onze aanwezigheid in het Europees Parlement dat de Europeanen wel degelijk een antwoord op het fanatisme en de onverdraagzaamheid hebben gevonden. Wij afgevaardigden vertegenwoordigen immers verschillende volkeren, overtuigingen, ideologieën en religies. Welke stappen kunnen er worden ondernomen om een degelijk beleid uit te stippelen? Wat dit punt betreft zijn hier reeds talloze bijdragen geleverd. De Commissie heeft zich ertoe verplicht bepaalde maatregelen vroeger dan gepland ten uitvoer te leggen. Er zijn overigens nog andere acties waarmee de Commissie en de Raad wat meer haast zouden kunnen maken. Zo zouden zij bijvoorbeeld de toepassing van de conclusies van de Top van Tampere en van het Verdrag van Amsterdam kunnen bespoedigen. Ook de ratificatie van de internationale overeenkomsten inzake terrorismebestrijding – een zaak die overigens ook onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten valt - mag niet langer worden uitgesteld. Met name het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme dient in dit opzicht een speciale vermelding. Wij moeten vermijden dat terreurorganisaties zich verrijken middels beursspecialisaties, zoals momenteel het geval lijkt te zijn. Het is tevens van fundamenteel belang dat de samenwerking tussen de inlichtingendiensten wordt aangescherpt en dat Europol wordt versterkt. Er is nog een laatste punt, mevrouw de Voorzitter, waarop met klem moet worden aangedrongen. Uitgaande van de hier vanochtend door de heer Solana verstrekte informatie moeten wij onze inspanningen in het Midden-Oosten hervatten en onvermoeibaar voortzetten teneinde op grond van het rapport-Mitchell een uitweg uit het conflict te vinden en de vrede een kans te geven. In dit verband is het van belang dat vertrouwenwekkende maatregelen niet als beloning worden beschouwd maar als een essentieel bestanddeel van het vredesproces. Bovendien is het onontbeerlijk dat ons optreden in overleg met de Verenigde Staten plaatsvindt. Wij moeten de Amerikanen erop attenderen dat het geen zin heeft zich achter denkbeeldige schilden te verschuilen. Zij moeten daarentegen samen met ons de verantwoordelijkheid op zich nemen om een wereld van vrede, rechtvaardigheid, vrijheid en veiligheid tot stand te brengen."@nl2
"Senhora Presidente, Senhora Presidente em exercício do Conselho, Senhor Comissário, Senhores Deputados, na semana passada endereçámos as nossas condolências às vítimas, americanas, europeias e de todas as partes do mundo, provocadas por ataques; expressámos a nossa solidariedade aos Estados Unidos e neste momento, com pesar mas com firmeza, devemos dar uma resposta ao terrorismo global, a essa mistura de fanatismo e tecnologia avançada que representa uma ameaça para a nossa civilização, para a sociedade aberta, democrática e multicultural. Penso que às nossas concidadãs e concidadãos devemos transmitir uma mensagem muito clara: o terrorismo pode ferir, pode matar, mas o terrorismo jamais derrubou qualquer democracia, e aqui assenta a nossa maior força. Devemos, pois, desenvolver um trabalho conjunto: o Parlamento elaborou o relatório Watson, a Comissão acelerou o ritmo dos seus trabalhos e esta semana foi convocada uma reunião extraordinária do Conselho. Devo salientar que entre o dia de ontem e o dia de hoje o Presidente em exercício do Conselho, o Ministro dos Negócios Estrangeiros belga, o senhor Louis Michel, o Alto Representante para a PESC, o senhor Javier Solana, e o Vice-presidente da Comissão, o senhor Comissário Christopher Patten, estiveram presentes no Parlamento participando em debates sobre esta questão. Julgo que é de justiça saudar esta disponibilidade, que reforça a transparência e a comunicação. Para os socialistas, a nossa resposta deverá assentar num dado crucial: deverá ser uma resposta global, fundamentada na Resolução nº 1368 do Conselho de Segurança das Nações Unidas deste ano, na qual se estabelece uma acção conjunta para levar à justiça os organizadores, patrocinadores e autores dos ataques e os seus cúmplices. É esta a base da coligação mundial que estamos a formar com os Estados Unidos, com os países candidatos, com a Rússia e com todos aqueles Estados do mundo que defendem os valores universais que comungamos. Acrescentaria mais um ponto: é de toda a conveniência acelerar a ratificação do Tribunal Penal Internacional para dispormos de um instrumento de justiça global precisamente neste domínio. Devemos trabalhar ainda com firmeza e perseverança, devendo a nossa acção inserir-se numa política multidimensional, que acompanhe a acção desenvolvida pelas Nações Unidas. Isto explica a decisão da NATO relativa ao recurso ao artigo 5º. Devemos dizer que nem a pobreza, nem a injustiça nem o conflito podem ser evocados como causas que justifiquem a barbárie. Não existe conflito algum entre o Oeste e o Leste, nem entre o Islão e a Cristandade, nem entre a tradição e a modernidade que justifique a morte de inocentes. Julgo que o Parlamento Europeu, os que aqui se sentam, procedentes de diferentes povos, crenças, ideologias e religiões, são a expressão de como os europeus souberam encontrar uma resposta para o fanatismo e para a intolerância. O que pode fazer-se para elaborar a nossa política? Foi aqui apresentada uma série de contribuições, a Comissão avançou algumas medidas, outras há que a Comissão e o Conselho poderiam também activar muito rapidamente, como seja a implementação das conclusões da Cimeira de Tampere e a aplicação do Tratado de Amesterdão, como seja a ratificação das convenções internacionais contra o terrorismo - o que é também competência dos Estados-Membros - e em particular a convenção internacional para a repressão do financiamento do terrorismo. Para que não aconteça, como parece estar a acontecer, que estejamos a contribuir para o financiamento das organizações terroristas através da especulação bolsita. Deve haver ainda uma crescente cooperação entre os serviços secretos e um reforço do papel da Europol. Por último, Senhora Presidente - e importa frisá-lo -, com base na informação facultada esta manhã pelo senhor Javier Solana, devemos activar e prosseguir a nossa política para encontrar uma saída, uma oportunidade de paz no Médio Oriente com a aplicação do relatório Mitchell. As medidas de confiança não podem ser entendidas como uma recompensa, mas sim como parte integrante do processo. E devemos desenvolver uma acção conjunta com os Estados Unidos. Devemos transmitir-lhes a mensagem de que não devem abrigar-se com escudos ilusórios, que devem partilhar connosco esta responsabilidade de conseguir um mundo de paz, de justiça, de liberdade e em segurança."@pt11
"Fru talman, fru rådsordförande, herr kommissionär, ärade kolleger! Förra veckan uttryckte vi våra djupaste kondoleanser till offren för dessa attacker från Amerika, Europa och hela världen och vi uttryckte vår solidaritet med Förenta staterna. Nu måste vi med sorg i hjärtat men med fast attityd formulera ett svar mot den globala terrorismen, en reaktion mot denna blandning av fanatism och avancerad teknik som utgör ett hot mot vår civilisation, mot det öppna, demokratiska och mångkulturella samhället. Jag anser att vi måste sända ett mycket klart budskap till våra medborgare: terrorismen kan skada, den kan döda, men hittills har det aldrig inträffat att en demokrati har besegrats av terrorismen och detta är vår största styrka. Därför måste vi arbeta tillsammans: parlamentet utarbetade Watson-betänkandet, kommissionen har påskyndat sitt arbete och denna vecka sammankallades ett extraordinarie rådsmöte. Jag måste understryka det faktum att rådets ordförande, den belgiske utrikesministern, Michel, den höge representanten för GUSP, Solana, och kommissionens viceordförande Patten har deltagit i debatter i parlamentet om denna händelse både i går och i dag. Jag anser att vi måste välkomna den beredvillighet de har visat, som bidrar till ökad öppenhet och kommunikation. Från socialisternas håll måste vår reaktion utgå från ett grundläggande faktum: det handlar om ett globalt svar som bör grundas på resolution 1368 från Förenta nationernas säkerhetsråd, där det fastställs att vi skall arbeta tillsammans för att föra organisatörerna, beskyddarna och upphovsmännen till attackerna samt deras medbrottslingar inför rättvisan. Detta är grundvalen i den världsomspännande sammanslutning som vi är i färd med att bygga upp tillsammans med Förenta staterna, kandidatländerna, Ryssland och alla de stater i hela världen som värnar om de allmängiltiga värderingar som vi alla delar. Jag vill tillägga ytterligare en punkt: det är nödvändigt att påskynda ratificeringen av Internationella brottsdomstolen, så att vi får ett globalt instrument för rättvisa på det här området. Vi måste även arbeta beslutsamt och ihärdigt och rama in vårt agerande i en mångdimensionell politik och koppla ihop den med det vi gör i Förenta nationerna. Detta förklarar Natos beslut att aktivera artikel 5. Vi måste säga att varken ett motiv som fattigdom eller orättvisa rättfärdigar en sådan grymhet. Inga konflikter, vare sig det är mellan väst och öst, mellan islam och kristendom eller mellan traditioner och modernitet är skäl nog att tro att man kan komma framåt här i världen genom att döda oskyldiga människor. Jag anser att Europaparlamentet, det vill säga vi som tar plats här i kammaren, vi som kommer från olika folk och har olika åsikter, ideologier och religioner, är ett uttryck för hur vi européer har funnit ett sätt att bemöta fanatismen och intoleransen. Vad kan vi göra för att utarbeta vår politik? Det har redan kommit en rad bidrag, kommissionen har tidigarelagt vissa åtgärder, det finns även andra åtgärder som kommissionen och rådet kan sätta igång snabbare, som till exempel att påskynda genomförandet av slutsatserna från toppmötet i Tammerfors och tillämpningen av Amsterdamfördraget, att påskynda ratificeringen av de internationella överenskommelserna om bekämpning av terrorismen – vilket även medlemsstaterna har befogenhet att göra – och särskilt avtalet om att dra in finansiering av terrorism. Det får inte vara så, vilket verkar vara fallet, att terroristorganisationer finansieras genom spekulationer på börsen. Dessutom måste underrättelseorganisationerna samarbeta i större utsträckning och det är även nödvändigt att förstärka Europol. Slutligen, fru talman, – och detta måste understrykas – vi måste med utgångspunkt i den information som Solana har lämnat denna förmiddag, sätta fart på och fortsätta med vår politik för att hitta en öppning och en möjlighet till fred i Mellanöstern på grundval av Mitchellrapporten. Vi får inte tro att förtroendeåtgärder är en kompensation, sådana åtgärder måste i stället utgöra en integrerad del i denna process. Vi måste göra detta tillsammans med Förenta staterna. Det budskap vi måste sända dem är att de inte får stödja sig på inbillade ursäkter, utan att de delar ansvaret att uppnå en värld med fred, rättvisa, frihet och säkerhet med oss."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph