Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-06-Speech-4-115"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010906.5.4-115"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Dinsdag is een uitgebreid debat gevoerd over de mogelijke komst van twaalf nieuwe lidstaten. De economie van de meeste van die staten is zwak in verhouding tot die van de huidige lidstaten. Het valt niet te verwachten dat die nieuwe lidstaten snel zullen overstappen op de euro als enig wettig betaalmiddel. De euro kan zich in die staten hoogstens een positie verwerven als tweede betaalmiddel, náást de nationale munteenheid en in een steeds wisselende koersverhouding. Daar wordt de euro op z'n best het betaalmiddel voor de rijken en de buitenlanders, zo ongeveer de rol van de Amerikaanse dollar in veel landen. Het gevolg van de uitbreiding zal daarom zijn dat het aantal lidstaten dat in aanmerking komt voor financiële ondersteuning van de betalingsbalans, sterk gaat groeien. Ik ben het daarom niet eens met de gelijktijdige verlaging van het maximum van de toe te kennen leningen van 16 naar 12 miljard euro. De Commissie heeft nog steeds geen concreet voorstel gedaan voor de wijze waarop de nieuwe lidstaten kunnen deelnemen. Wel kan ik ermee instemmen dat de verantwoordelijkheid voor het beheer van het leningmechanisme wordt overgeheveld van de Europese Centrale Bank naar de Europese Commissie. Er moet een hiervoor verantwoordelijk politiek aanspreekbaar orgaan zijn, en de bank is dat niet."@nl2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"I tirsdags blev der ført en udførlig forhandling om 12 ansøgerlandes eventuelle tiltrædelse. De fleste af disse landes økonomi er svag i forhold til de nuværende medlemsstaters økonomi. Det kan ikke forventes, at disse nye medlemsstater vil gå over til euroen som det eneste lovlige betalingsmiddel. Euroen kan i disse lande højst opnå en stilling som det andet betalingsmiddel, foruden den nationale valutaenhed, og i et til stadighed skiftende kursforhold. Der bliver euroen i bedste fald et betalingsmiddel for de rige og for udlændinge, omtrent ligesom den amerikanske dollar i mange lande. Følgen af udvidelsen vil derfor være, at antallet af medlemsstater, der opfylder betingelserne for finansiel støtte til betalingsbalancen, vil vokse stærkt. Jeg er derfor ikke enig i den samtidige nedsættelse af långivningsloftet fra 16 til 12 milliarder euro. Kommissionen har stadig ikke fremsat noget konkret forslag om den måde, hvorpå de nye medlemsstater kan deltage. Jeg kan dog gå med til, at ansvaret for forvaltningen af lånemekanismen overføres fra Den Europæiske Centralbank til Kommissionen. Der må være en instans, som kan være politisk ansvarlig for det, og det er banken ikke."@da1
"Am Dienstag wurde eine ausführliche Debatte über den möglichen Beitritt zwölf neuer Mitgliedstaaten geführt. Die Wirtschaft der meisten dieser Staaten ist schwach im Verhältnis zu derjenigen der jetzigen Mitgliedsländer. Es ist nicht zu erwarten, dass die neuen Mitgliedstaaten schnell zum Euro als einzigem gesetzlichen Zahlungsmittel übergehen werden. Der Euro kann sich in diesen Staaten höchstens eine Position als zweites Zahlungsmittel neben der nationalen Währung erwerben, das in einem stets wechselnden Kursverhältnis steht. So wird der Euro bestenfalls zum Zahlungsmittel für Reiche und Ausländer, ähnlich der Rolle des amerikanischen Dollar in vielen Ländern. Die Erweiterung wird daher einen starken Anstieg der Anzahl der Mitgliedstaaten, die für eine finanzielle Unterstützung der Zahlungsbilanz in Betracht kommen, zur Folge haben. Ich stimme deshalb der gleichzeitigen Senkung des Höchstbetrags der zu bewilligenden Darlehen von 16 auf 12 Milliarden Euro nicht zu. Die Kommission hat noch immer keinen konkreten Vorschlag unterbreitet, in welcher Weise die neuen Mitgliedstaaten teilnehmen können. Dem Vorschlag, die Verantwortung für die Verwaltung des Darlehensmechanismus von der Europäischen Zentralbank auf die Europäische Kommission zu übertragen, kann ich mich jedoch anschließen. Es muss dafür ein verantwortliches, politisch haftbares Organ geben, und das ist die Bank nicht."@de7
"Την Τρίτη πραγματοποιήθηκε μία ευρεία συζήτηση σχετικά με την ενδεχόμενη προσχώρηση δώδεκα νέων κρατών μελών. Οι οικονομίες των περισσότερων από τα κράτη αυτά είναι ασθενείς σε σύγκριση με αυτές των σημερινών κρατών. Δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι τα νέα κράτη μέλη θα υιοθετήσουν γρήγορα το ευρώ ως μοναδικό νόμιμο νόμισμα. Το ευρώ μπορεί στα κράτη αυτά το πολύ πολύ να χρησιμοποιείται ως παράλληλο νόμισμα, συγχρόνως με τα εθνικά νομίσματα και με εναλλασσόμενη ισοτιμία με αυτά. Στην περίπτωση αυτή το ευρώ θα καταστεί στην καλύτερη περίπτωση νόμισμα των πλουσίων και των αλλοδαπών, όπως περίπου το αμερικανικό δολάριο σε πολλές χώρες. Η διεύρυνση θα έχει λοιπόν ως συνέπεια να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των κρατών μελών τα οποία δικαιούνται χρηματοδοτικών ενισχύσεων για να αντιμετωπίσουν το δημόσιο χρέος τους. Για τον λόγο αυτό δεν συμφωνώ με την ταυτόχρονη μείωση των ανωτάτων ποσών των δανείων που μπορούν να χορηγούνται από 16 σε 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Επιτροπή ακόμα δεν έχει υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν τα νέα κράτη μέλη. Συμφωνώ όμως ότι η ευθύνη για τη διαχείριση του μηχανισμού παροχής δανείων θα πρέπει να μεταφερθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το μηχανισμό χορήγησης δανείων χρειάζεται να υπάρχει ένα όργανο που να λογοδοτεί στις κυβερνήσεις - τέτοιο όργανο δεν είναι η ΕΚΤ."@el8
"On Tuesday, an extensive debate was held on the possible accession of twelve new Member States. The economies of most of those states are weak in comparison with those of the current Member States. It is not to be expected that these new Member States will swiftly change over to the euro as their own legal currency. In those states, the euro can at best acquire the position of a second currency, additional to the national currency and involved in an ever-fluctuating exchange rate battle. In those countries, the euro will at best be the currency for the rich and foreigners and have a role similar to that of the American dollar in many countries. The result of the enlargement will therefore be that the number of Member States which are eligible for financial support for their balance of payments will rise sharply. I am therefore not in favour of the simultaneous cut in the maximum level of loans to be allocated, from EUR 16 billion to EUR 12 billion. The Commission has still not made a concrete proposal for the way in which the new Member States can participate. I do, however, agree that responsibility for the management of the loaning mechanism should be transferred from the European Central Bank to the European Commission. A responsible body is needed which can operate at a political level, and the bank is not that body."@en3
"(NL) El martes hubo un debate profundo sobre el posible ingreso de doce nuevos Estados miembros. La economía de la mayoría de estos estados es demasiado débil en comparación con la de los Estados miembros actuales. No es de esperar que estos nuevos Estados miembros adopten con celeridad el euro como único medio de pago legal. Como mucho el euro conseguirá en estos estados una posición como segundo medio de pago, al lado de la moneda nacional, con un valor de cambio fluctuante. En el mejor de los casos el euro se convertirá en el medio de pago de los ricos y de los extranjeros, más o menos parecido al papel que tiene el dólar americano en muchos países. Por lo tanto, la consecuencia de la ampliación será que va a haber un fuerte aumento del número de Estados miembros que soliciten una ayuda financiera para su balanza de pagos. Por esta razón, no estoy de acuerdo con la bajada simultánea del máximo de los préstamos que se pueden solicitar de 16 a 12 millardos de euros. La Comisión todavía no ha hecho ninguna propuesta concreta sobre cómo pueden participar los nuevos Estados miembros. Sí estoy de acuerdo con que se traspase la responsabilidad de la gestión del mecanismo de préstamos del Banco Central Europeo a la Comisión Europea. Tiene que haber un órgano político accesible con esta responsabilidad financiera, y el Banco no lo era."@es12
"Tiistaina käytiin laajaa keskustelua 12:n uuden jäsenvaltion liittymisestä. Useimpien näiden valtioiden talous on heikko verrattuna tämänhetkisiin jäsenvaltioihin. Ei ole odotettavissa, että nämä uudet jäsenvaltiot tulevat nopeasti ottamaan euron käyttöön ainoana laillisena maksuvälineenä. Eurosta voi näissä maissa tulla korkeintaan toinen maksuväline kansallisen rahayksikön rinnalla jatkuvasti vaihtelevalla valuuttakurssilla. Näissä maissa eurosta tulee parhaimmillaan rikkaiden ja ulkomaalaisten maksuväline muistuttaen Amerikan dollarin asemaa monissa maissa. Siksi laajennuksen seurauksena sellaisten jäsenvaltioiden lukumäärä kasvaa voimakkaasti, joita koskevat maksutaseen taloudelliset tukitoimenpiteet. En siksi kannata samanaikaista myönnettävien maksimilainojen alennusta 16:sta 12:een miljardiin euroon. Komissio ei edelleenkään ole tehnyt konkreettista ehdotusta tavasta, jolla uudet jäsenvaltiot voivat liittyä mukaan. Kannatan sen sijaan sitä, että lainamekanismin hoito siirretään Euroopan keskuspankilta Euroopan komissiolle. Tarvitsemme toimielimen, joka kantaa asiasta vastuun, ja joka on poliittisesti lähestyttävissä, mitä pankki ei ole."@fi5
". Mardi a eu lieu un vaste débat sur l’arrivée possible de douze nouveaux États membres. Comparées aux économies des États membres actuels, celles de la plupart de ces États sont faibles. Il ne faut pas s’attendre à ce que ces nouveaux États membres fassent rapidement de l’euro leur unique mode de paiement légal. Tout au plus l’euro peut-il espérer y occuper la position de deuxième moyen de paiement, à côté de l’unité monétaire nationale et au sein d’un rapport de change toujours fluctuant. Au mieux, l’euro deviendra dans ces pays le mode de paiement des riches et des étrangers, jouant le même rôle que le dollar dans de nombreux pays. C’est pourquoi l’élargissement aura pour conséquence une forte augmentation du nombre d’États membres susceptibles de bénéficier d’un soutien financier pour leur balance des paiements. Je suis donc opposé à une baisse simultanée du montant maximal des prêts à accorder de 16 à 12 milliards d’euros. La Commission n’a pas encore formulé de proposition concrète sur la façon dont les nouveaux États membres peuvent y participer. Je peux par contre donner mon consentement au transfert de la responsabilité en matière de gestion du mécanisme de crédit de la Banque centrale européenne à la Commission européenne. C’est à un organe politiquement responsable qu’il revient de gérer cette compétence, et la banque n’en est pas un."@fr6
"Martedì si è tenuto un ampio dibattito sulla possibile adesione di dodici nuovi paesi. L'economia della maggior parte di essi è debole rispetto agli attuali Stati membri. Non c'è quindi da aspettarsi che i nuovi membri passino in fretta all'euro come unico strumento di pagamento legale. L'euro può al massimo conquistare la posizione di secondo strumento di pagamento, a fianco delle monete nazionali e con un cambio variabile. L'euro potrà essere utilizzato dalle persone più agiate e dagli stranieri, più o meno come il dollaro americano in molti paesi. Con l'ampliamento, il numero di Stati membri che potranno chiedere sostegno finanziario per la bilancia dei pagamenti aumenterà considerevolmente. Non sono quindi d'accordo sulla graduale riduzione del tetto massimo dei prestiti da 16 a 12 miliardi di euro. La Commissione non ha ancora avanzato alcuna proposta concreta riguardo alle modalità di partecipazione dei nuovi Stati membri al sistema dei prestiti. Sono invece concorde con la proposta di trasferire la responsabilità della gestione del meccanismo dei prestiti dalla Banca centrale europea alla Commissione europea. Deve occuparsene un organo con responsabilità politiche, e la Banca non lo è."@it9
"On Tuesday, an extensive debate was held on the possible accession of twelve new Member States. The economies of most of those states are weak in comparison with those of the current Member States. It is not to be expected that these new Member States will swiftly change over to the euro as their own legal currency. In those states, the euro can at best acquire the position of a second currency, additional to the national currency and involved in an ever-fluctuating exchange rate battle. In those countries, the euro will at best be the currency for the rich and foreigners and have a role similar to that of the American dollar in many countries. The result of the enlargement will therefore be that the number of Member States which are eligible for financial support for their balance of payments will rise sharply. I am therefore not in favour of the simultaneous cut in the maximum level of loans to be allocated, from EUR 16 billion to EUR 12 billion. The Commission has still not made a concrete proposal for the way in which the new Member States can participate. I do, however, agree that responsibility for the management of the loaning mechanism should be transferred from the European Central Bank to the European Commission. A responsible body is needed which can operate at a political level, and the bank is not that body."@lv10
"Na passada terça-feira, travámos aqui um amplo debate sobre a possível adesão de doze novos Estados. A economia da maioria desses Estados é fraca, em comparação com a dos actuais Estados-Membros. Não é provável que os novos Estados-Membros possam adoptar rapidamente o euro como único meio de pagamento legal. O euro poderá, quando muito, adquirir o estatuto de segundo meio de pagamento legal, ao lado da unidade monetária nacional e numa oscilação cambial permanente. Nesses países, o euro será por excelência o meio de pagamento para os ricos e os estrangeiros, desempenhando um papel semelhante ao que o dólar americano desempenha hoje em muitos países. O resultado do alargamento será, pois, que o número de Estados-Membros elegíveis para o apoio financeiro às balanças de pagamentos irá aumentar consideravelmente. Por isso mesmo, não concordo com a redução simultânea, de 16 para 12 mil milhões de euros, do limite máximo dos empréstimos a conceder. A Comissão não avançou ainda uma proposta concreta quanto à forma como os novos Estados-Membros poderão participar. Posso, isso sim, concordar que a responsabilidade pela gestão do mecanismo de apoio seja transferida do Banco Central Europeu para a Comissão Europeia. Nesse domínio, tem de haver um órgão político responsável acessível, e o BCE não o é."@pt11
"I tisdags fördes en omfattande debatt om en möjlig utökning med tolv nya medlemsstater. I de flesta av dessa stater är ekonomin svag i jämförelse med de nuvarande medlemsstaterna. Det kan knappast förväntas att de nya medlemsstaterna snabbt kommer att övergå till euro som enda lagliga betalningsmedel. Euron kan högst få en ställning som ett andra betalningsmedel i dessa stater, vid sidan av den nationella valutan och i en ständigt växlande kurs. Där blir euron i bästa fall ett betalningsmedel för de rika och för utlänningar, ungefär som den amerikanska dollarns roll i många länder. Följden av utvidgningen kommer därför att bli att det antal medlemsstater som kommer i fråga för finansiellt stöd av betalningsbalansen, kommer att öka kraftigt. Jag håller därför inte med om en samtidig sänkning av maxvärdet för lån som skall godkännas från 16 till 12 miljarder euro. Kommissionen har fortfarande inte lagt fram något konkret förslag om hur de nya medlemsstaterna skall kunna deltaga. Jag kan dock instämma i att ansvaret för förvaltningen av lånesystemet övergår från Europeiska centralbanken till Europeiska kommissionen. För det här ändamålet måste det finnas ett ansvarigt politiskt organ och det är inte banken."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph