Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-06-Speech-4-035"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010906.3.4-035"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, en premier lieu, je voudrais remercier et féliciter M. Camisón pour le travail à la fois minutieux et prospectif qu'il a fourni à l'occasion de la rédaction de son rapport. Grâce à lui, nos collègues peuvent se rendre compte des attentes des citoyens de l'Union et par conséquent de la tâche de la commission des pétitions. Les situations dans lesquelles se trouvent les pétitionnaires sont souvent kafkaïennes. C'est ce qui ressort de la lecture de certains cas évoqués par M. Camisón : que ce soit des problèmes de reconnaissance de diplômes, de discrimination, de recouvrement, de retrait d'immatriculation, la complexité est telle et les blocages si évidents que le citoyen se sent totalement impuissant. L'action conjuguée de notre commission et de la Commission européenne permet, en traitant les problèmes, de corriger ce qui est ressenti comme une injustice. Mais la commission des pétitions peut aller plus loin. Elle peut associer les citoyens à l'élaboration de règles communautaires. Le 13 juin dernier, j'ai eu l'honneur de présenter au vote du Parlement un rapport sur les implants en silicone. Or, ce rapport est un exemple de l'utilisation, malheureusement trop rare, des paragraphes 1 et 4 de l'article 175 du règlement qui disent notamment que la commission compétente peut décider d'élaborer des rapports sur les pétitions qu'elle a déclarées recevables et, le cas échéant, de soumettre au vote du Parlement des propositions de résolution. Cela a été le cas du rapport dont j'ai eu la responsabilité. C'est en effet à la suite de deux pétitions recueillant plus de 1000 signatures que ce rapport a été entrepris. Mais ce n'était que la deuxième fois depuis la création de la commission des pétitions qu'une résolution votée par le Parlement résultait de revendications directes de citoyens de l'Union européenne. Comme le préconise le paragraphe 18 du rapport de M. Camisón, notre commission a dans ce cas fait appel à la STOA pour une analyse scientifique des problèmes rencontrés par les pétitionnaires. L'utilisation renforcée de l'article 175, idée défendue par le rapporteur, doit permettre à notre commission de faire un lien direct entre les problèmes des citoyens et l'ensemble des députés. C'est à mes yeux la reconnaissance politique d'une écoute réelle des citoyens et c'est une des voies d'avenir de la commission des pétitions."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, for det første vil jeg gerne takke og rose hr. Camisón for det både omhyggelige og fremadrettede arbejde, som han har udført i forbindelse med betænkningen. Takket være ham bliver vores kolleger klar over, hvilke forventninger EU's borgere har, og således også hvilket arbejde Udvalget for Andragender udfører. De situationer, som andragerne befinder sig i, er ofte helt kafkaske. Dette fremgår tydeligt, når man læser nogle af de sager, hr. Camisón nævner. Hvad enten det drejer sig om anerkendelse af eksamensbeviser, diskrimination, dobbeltbeskatning eller tilladelse til indregistrering af biler, er kompleksiteten og blokeringerne så omfattende, at borgeren føler sig fuldstændig magtesløs. Ved hjælp af udvalgets og Kommissionens fælles aktion og ved at behandle problemerne bliver det muligt at rette op på det, der føles som en uretfærdighed. Men Udvalget for Andragender kan gå endnu længere. Det kan knytte borgerne tættere til udarbejdelsen af fællesskabsregler. Den 13. juni havde jeg æren af at sætte en betænkning om brystimplantater med silikone til afstemning i Parlamentet. Denne betænkning er et eksempel på en desværre meget sjælden anvendelse af forretningsordenens artikel 175, stk. 1 og 4, hvor det bl.a. fremgår, at det kompetente udvalg kan vedtage at udarbejde en betænkning om eller på anden måde tage stilling til de andragender, som det har erklæret i overensstemmelse med betingelserne for behandling, og eventuelt forelægge Parlamentet beslutningsforslag om de andragender, det har behandlet. Dette var tilfældet med den betænkning, som jeg havde ansvaret for. Betænkningen blev således udarbejdet som følge af to andragender med mere end 1.000 medunderskrivere. Men det var kun anden gang siden oprettelsen af Udvalget for Andragender, at en beslutning, der blev vedtaget af Parlamentet, var et resultat af direkte krav fra EU's borgere. Som det anbefales i punkt 18 i hr. Camisóns betænkning, rettede udvalget i dette tilfælde henvendelse til STOA for at få en videnskabelig analyse af de problemer, andragerne stod over for. En bedre anvendelse af artikel 175, som også ordføreren taler for, skal gøre det muligt for udvalget at oprette en direkte forbindelse mellem borgernes problemer og alle parlamentsmedlemmerne. Det er efter min mening den politiske anerkendelse af en egentlig høring af borgerne, og det er en af de veje, Udvalget for Andragender skal følge i fremtiden."@da1
"Herr Präsident, zunächst möchte ich Herrn Camisón danken und ihn zu der sowohl gründlichen als auch zukunftsweisenden Arbeit beglückwünschen, die er bei der Ausarbeitung seines Berichts geleistet hat. Dank seiner Bemühungen können sich unsere Kollegen ein Bild von den Erwartungen der Unionsbürger und damit von den Aufgaben des Petitionsausschusses machen. Die Petenten befinden sich häufig in kafkaesken Situationen. Dies wird aus einigen der von Herrn Camisón beschriebenen Fälle deutlich: seien es Probleme bei der Anerkennung von Diplomen, Fälle von Diskriminierung, steuerliche Fragen oder die Verweigerung der Zulassung von Kraftfahrzeugen, die Situationen sind so komplex, die Hindernisse so offensichtlich, dass sich der Bürger ganz und gar ohnmächtig fühlt. Durch das Zusammenwirken unseres Ausschusses und der Europäischen Kommission können wir die Probleme behandeln und das korrigieren, was als Ungerechtigkeit empfunden wird. Aber der Petitionsausschuss kann noch mehr leisten. Er kann die Bürger an der Vorbereitung des gemeinschaftlichen Regelwerks beteiligen. Am 13. Juni hatte ich die Ehre, dem Parlament einen Bericht über Silikonimplantate zur Abstimmung vorzulegen. Dieser Bericht ist ein Beispiel für die leider viel zu seltene Anwendung der Absätze 1 und 4 von Artikel 175 der Geschäftsordnung, in denen es heißt, dass der zuständige Ausschuss beschließen kann, Berichte über die von ihm als zulässig erklärten Petitionen auszuarbeiten und dem Parlament gegebenenfalls Entschließungsanträge vorzulegen. Dies war bei dem Bericht, für den ich zuständig war, der Fall. Dieser Bericht wurde in der Tat im Anschluss an zwei Petitionen verfasst, zu denen mehr als 1000 Unterschriften gesammelt worden waren. Es geschah allerdings erst zum zweiten Mal seit Bestehen des Petitionsausschusses, dass eine vom Parlament verabschiedete Entschließung unmittelbar an Forderungen der Bürger der Europäischen Union anknüpfte. Wie es unter Ziffer 18 des Berichts von Herrn Camisón heißt, hat sich unser Ausschuss in diesem Fall an STOA gewandt und die Probleme des Petenten wissenschaftlich untersuchen lassen. Durch die vermehrte Anwendung von Artikel 175, für die sich der Berichterstatter ausspricht, kann unser Ausschuss einen direkten Kontakt zwischen den Bürgern mit ihren Problemen und allen Abgeordneten herstellen. Damit könnte man meines Erachtens den tatsächlichen Anliegen der Bürger politische Anerkennung verschaffen, worin ich einen der Wege sehe, die der Petitionsausschuss künftig einschlagen kann."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κατά πρώτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κ. Camisón για την ενδελεχή αλλά και στραμμένη προς το μέλλον εργασία που επετέλεσε με την ευκαιρία της εκπόνησης της έκθεσής του. Χάρη σε αυτόν, οι συνάδελφοί μας μπορούν να αντιληφθούν τις προσδοκίες των πολιτών της Ένωσης και συνεπώς και το έργο της Επιτροπής Αναφορών μας. Οι καταστάσεις στις οποίες βρίσκονται οι αναφέροντες είναι συχνά καφκικές. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από την ανάγνωση ορισμένων περιπτώσεων που ανέφερε ο κ. Camisón: είτε πρόκειται για προβλήματα αναγνώρισης διπλωμάτων, διακρίσεων, αλληλεπικάλυψης, αφαίρεσης άδειας κυκλοφορίας, η πολυπλοκότητα είναι τέτοια και τα αδιέξοδα τόσο προφανή ώστε ο πολίτης να αισθάνεται εντελώς αδύναμος. Η συντονισμένη δράση της επιτροπής μας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτρέπει, διευθετώντας τα προβλήματα, να διορθωθεί ό,τι γίνεται αντιληπτό ως αδικία. Αλλά η Επιτροπή Αναφορών μπορεί να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Μπορεί να καταστήσει δυνατή τη συμμετοχή των πολιτών στη διατύπωση κοινοτικών κανόνων. Στις 13 του περασμένου Ιουνίου, είχα την τιμή να παρουσιάσω προς ψήφιση από το Κοινοβούλιο μια έκθεση για τα εμφυτεύματα σιλικόνης. Η έκθεση αυτή αποτελεί ακριβώς παράδειγμα της χρησιμοποίησης, δυστυχώς πολύ σπάνιας, των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 175 του Κανονισμού, οι οποίες αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι η αρμόδια επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την εκπόνηση εκθέσεων σχετικά με τις αναφορές που κρίνει παραδεκτές και να υποβάλει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, στο Κοινοβούλιο προς ψήφιση προτάσεις ψηφίσματος. Αυτό συνέβη με την έκθεση η οποία μου ανατέθηκε. Πράγματι, η έκθεση αυτή εκπονήθηκε μετά από δύο αναφορές που συγκέντρωναν περισσότερες από 1 000 υπογραφές. Αλλά ήταν μόνον η δεύτερη φορά από τη σύσταση της Επιτροπής Αναφορών που ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου ήταν αποτέλεσμα άμεσων αιτημάτων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως συνιστάται στην παράγραφο 18 της έκθεσης του κ. Camisón, η επιτροπή μας προσέφυγε στην περίπτωση αυτή στην υπηρεσία STOA για την επιστημονική ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι αναφέροντες. Η μεγαλύτερη χρησιμοποίηση του άρθρου 175, ιδέα την οποία υποστηρίζει ο εισηγητής, θα πρέπει να επιτρέψει στην επιτροπή μας να εξασφαλίσει την άμεση σύνδεση όλων των βουλευτών με τα προβλήματα των πολιτών. Κάτι τέτοιο αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, την πολιτική αναγνώριση του ότι ακούγεται πραγματικά η φωνή των πολιτών και μια από τις οδούς του μέλλοντος για την Επιτροπή Αναφορών."@el8
"Mr President, first of all I would like to thank and congratulate Mr Camisón on the both meticulous and prospective work that he has done in writing his report. Thanks to him our colleagues can be aware of the expectations of the citizens of the Union and therefore of the task of the Committee on Petitions. The situations in which petitioners find themselves are often Kafkaesque. That is what comes out of reading some of the cases mentioned by Mr Camisón: whether they are problems of recognition of qualifications, discrimination, payment, or withdrawal of vehicle registration, the complexity is such and the obstacles so clear that citizens feel completely powerless. The combined work of our Committee and the European Commission means that, by dealing with the problems, what is felt to be injustice can be corrected. The Committee on Petitions can go further, however. It can involve citizens in drawing up Community rules. On 13 June, I had the honour of putting a report on silicone implants to the vote in Parliament. This report is an example of the use, which is unfortunately all too rare, of paragraphs 1 and 4 of Article 175 of the Rules of Procedure, which says in particular that the committee responsible may decide to draw up reports on the petitions that it has declared to be admissible and, if necessary, to put motions for resolutions to the vote in Parliament. This was the case for the report for which I was responsible. It was following two petitions collecting more than 1000 signatures that this report was undertaken. But it was only the second time since the Committee on Petitions was created that a resolution adopted by Parliament resulted from direct complaints from citizens of the European Union. As advocated by Paragraph 18 of Mr Camisón’s report, in this case our Committee called on STOA to make a scientific analysis of the problems encountered by petitioners. Increased use of Article 175, an idea that is defended by the rapporteur, should enable our Committee to make a direct link between citizens’ problems and all the Members of the European Parliament. In my view, this is a political recognition of truly listening to citizens and it is one of the paths for the future for the Committee on Petitions."@en3
"(FR) Señor Presidente, en primer lugar, quisiera agradecer y felicitar al Sr. Camisón por el trabajo a la vez minucioso y con perspectivas de futuro que ha proporcionado con su informe. Gracias a él, nuestros compañeros pueden darse cuenta de las expectativas de los ciudadanos de la Unión y, como consecuencia, de la tarea de la Comisión de Peticiones. Las situaciones en las que se encuentran los peticionarios son a menudo kafkianas. Eso es lo que se desprende de la lectura de algunos casos mencionados por el Sr. Camisón. Trátese de problemas de reconocimiento de diplomas, de discriminación, de cobranza, de retirada de matrícula, la complejidad es tal y los bloqueos tan evidentes que el ciudadano se siente totalmente impotente. La acción conjugada de nuestra comisión y de la Comisión Europea permite, al tratar los problemas, corregir lo que se percibe como una injusticia, sin embargo, la Comisión de Peticiones puede ir más lejos. Puede asociar a los ciudadanos a la elaboración de reglamentaciones comunitarias. El pasado 13 de junio, tuve el honor de presentar a votación en el Parlamento un informe sobre los implantes de silicona. Ahora bien, este informe es un ejemplo de la utilización, lamentablemente demasiado rara, de los apartados 1 y 4 del artículo 175 del Reglamento que dicen especialmente que la comisión competente puede decidir elaborar informes sobre las peticiones que ha declarado procedentes y, llegado el caso, presentar propuestas de resolución para ser votadas en el Parlamento. Eso es lo que sucedió con el informe cuya responsabilidad me incumbía. En efecto, este informe se llevó a cabo a raíz de dos peticiones que recogían más de 1000 firmas. Sin embargo, ésta fue solamente la segunda vez, desde la creación de la Comisión de Peticiones, que una resolución votada por el Parlamento era el resultado de las reivindicaciones directas de los ciudadanos de la Unión Europea. Como lo recomienda el apartado 18 del informe del Sr. Camisón, nuestra comisión recurrió en este caso a STOA para llevar a cabo un análisis científico de los problemas experimentados por los peticionarios. La utilización reforzada del artículo 175, idea defendida por el ponente, debe permitir a nuestra Comisión de Peticiones hacer una relación directa entre los problemas de los ciudadanos y el conjunto de los diputados. Se trata, a mi juicio, del reconocimiento político de estar realmente a la escucha de los ciudadanos y es una de las vías con futuro de la Comisión de Peticiones."@es12
"Arvoisa puhemies, haluaisin ensinnäkin kiittää ja onnitella esittelijä Camisónia siitä pikkutarkasta ja paljastavasta työstä, jota hän teki laatiessaan mietintöään. Hänen ansiostaan kollegamme ovat saaneet hyvän käsityksen unionin kansalaisten odotuksista ja tätä kautta vetoomusvaliokunnan tehtävästä. Vetoomusten esittäjien tilanteet ovat usein suorastaan absurdeja. Tämä käy ilmi, kun tarkastellaan joitakin esittelijä Camisónin mainitsemia tapauksia: olipa kyse tutkintotodistusten tunnustamiseen, syrjintään, perintään tai rekisteröinnin peruuttamiseen liittyvistä ongelmista, tapaukset ovat niin mutkikkaita ja esteet niin ilmeisiä, että niiden edessä kansalainen tuntee itsensä täysin avuttomaksi. Valiokuntamme yhteistyö Euroopan komission kanssa ongelmien käsittelyssä mahdollistaa sen, että epäkohtia voidaan korjata. Vetoomusvaliokunta voi kuitenkin mennä vielä pidemmälle. Kansalaiset voivat sen kautta osallistua yhteisön sääntöjen valmisteluun. Viime vuoden 13. kesäkuuta minulla oli kunnia esitellä parlamentille äänestystä varten silikonista valmistettuja rintaproteeseja käsittelevä mietintöni. Tämä mietintö on nimittäin yksi – mutta valitettavasti liian harvinainen – esimerkki työjärjestyksen 175 artiklan 1 ja 4 kohdan käytöstä; artiklassahan todetaan, että asiasta vastaava valiokunta voi päättää laatia mietinnön vetoomuksista, jotka se on ottanut käsiteltäväkseen, ja antaa tarvittaessa parlamentin äänestettäväksi päätöslauselmaesityksiä. Tämä minun vastuullani ollut mietintö oli nimenomaan tätä sarjaa. Mietintö sai itse asiassa alkunsa kahdesta vetoomuksesta, joissa oli yhteensä yli 1 000 allekirjoitusta. Tämä oli kuitenkin vasta toinen kerta vetoomusvaliokunnan perustamisen jälkeen, kun parlamentin äänestämä päätöslauselma on saanut alkunsa suoraan Euroopan unionin kansalaisten vaatimuksista. Kuten esittelijä Camisónin mietinnön kohdassa 18 suositellaan, valiokuntamme tilasi tässä tapauksessa STOAlta tutkimuksen vetoomuksen esittäjien havaitsemista ongelmista. Työjärjestyksen 175 artiklan tehokkaan käytön – jota esittelijä pitää suotavana – on mahdollistettava se, että valiokuntamme voi luoda parlamenttiin suoran yhteyden, jonka kautta kansalaisten ongelmat voidaan saattaa parlamentin tietoon. Mielestäni tämä tarkoittaa, että tunnustetaan poliittisesti tarve kuunnella aidosti kansalaisia, ja tämä on yksi vetoomusvaliokunnan linjauksista tulevaisuudessa."@fi5
"Signor Presidente, vorrei in primo luogo ringraziare l’onorevole Camisón Asensio e plaudere all’accuratezza e alla lungimiranza che traspaiono dalla relazione. Grazie ad essa, il Parlamento si può rendere conto delle aspettative dei cittadini dell’Unione e, di conseguenza, del compito della commissione per le petizioni. Le situazioni in cui versano i firmatari delle petizioni sono spesso kafkiane. E’ quanto si evince dalla lettura di alcuni dei casi citati dall’onorevole Camisón Asensio: che si tratti di problemi di riconoscimento di diplomi, di discriminazione, di riscossione, di tasse di immatricolazione, la complessità è tale e gli ostacoli così evidenti che il cittadino si sente completamente impotente. L’azione congiunta della commissione del Parlamento e della Commissione europea consente di affrontare i problemi e di correggere quanto è percepito come un’ingiustizia. Tuttavia la commissione per le petizioni si può spingere oltre: può coinvolgere i cittadini nell’elaborazione delle norme comunitarie. Il 13 giugno scorso ho avuto l’onore di sottoporre al voto del Parlamento una relazione sugli impianti in silicone che costituisce un esempio di applicazione – ahimè, troppo rara – dei paragrafi 1 e 4 dell’articolo 175 del Regolamento, stando a cui la commissione competente può decidere di elaborare relazioni sulle petizioni che ha dichiarato ricevibili e, se del caso, sottoporre all’esame del Parlamento proposte di risoluzione. Questo è proprio ciò che avvenne nel caso della relazione che ebbi la responsabilità di scrivere. Infatti, essa fu redatta in seguito a due petizioni che avevano raccolto più di 1.000 firme. Si trattava tuttavia soltanto della seconda volta dalla creazione della commissione per le petizioni che una risoluzione approvata dal Parlamento fosse l’emanazione di rivendicazioni dirette da parte di cittadini dell’Unione europea. Come si afferma nel paragrafo 18 della relazione dell’onorevole Camisón Asensio, la commissione parlamentare fece in quel caso appello allo STOA per un’analisi scientifica dei problemi incontrati dagli autori delle petizioni. Un maggior ricorso all’articolo 175 – idea caldeggiata dal relatore – deve consentire alla commissione di creare un legame diretto tra i problemi dei cittadini e l’insieme dei deputati. A mio parere ciò costituirebbe il riconoscimento politico di un reale ascolto dei cittadini ed una delle possibili strade che la commissione per le petizioni potrà imboccare."@it9
"Mr President, first of all I would like to thank and congratulate Mr Camisón on the both meticulous and prospective work that he has done in writing his report. Thanks to him our colleagues can be aware of the expectations of the citizens of the Union and therefore of the task of the Committee on Petitions. The situations in which petitioners find themselves are often Kafkaesque. That is what comes out of reading some of the cases mentioned by Mr Camisón: whether they are problems of recognition of qualifications, discrimination, payment, or withdrawal of vehicle registration, the complexity is such and the obstacles so clear that citizens feel completely powerless. The combined work of our Committee and the European Commission means that, by dealing with the problems, what is felt to be injustice can be corrected. The Committee on Petitions can go further, however. It can involve citizens in drawing up Community rules. On 13 June, I had the honour of putting a report on silicone implants to the vote in Parliament. This report is an example of the use, which is unfortunately all too rare, of paragraphs 1 and 4 of Article 175 of the Rules of Procedure, which says in particular that the committee responsible may decide to draw up reports on the petitions that it has declared to be admissible and, if necessary, to put motions for resolutions to the vote in Parliament. This was the case for the report for which I was responsible. It was following two petitions collecting more than 1000 signatures that this report was undertaken. But it was only the second time since the Committee on Petitions was created that a resolution adopted by Parliament resulted from direct complaints from citizens of the European Union. As advocated by Paragraph 18 of Mr Camisón’s report, in this case our Committee called on STOA to make a scientific analysis of the problems encountered by petitioners. Increased use of Article 175, an idea that is defended by the rapporteur, should enable our Committee to make a direct link between citizens’ problems and all the Members of the European Parliament. In my view, this is a political recognition of truly listening to citizens and it is one of the paths for the future for the Committee on Petitions."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil allereerst de heer Camisón bedanken en hem gelukwensen met de wijze waarop hij dit gedetailleerde en vooruitziende verslag heeft uitgewerkt. Dankzij hem kunt u een indruk krijgen van de wachttijden waarmee de burgers van de Unie te maken krijgen en dus ook van de zware taak van de Commissie verzoekschriften. Wie een verzoekschrift indient verzeilt maar al te gemakkelijk in Kafka-achtige toestanden. Dat is de indruk die je overhoudt na het bestuderen van een aantal gevallen die door de heer Camisón worden aangehaald. Of het nu gaat om problemen bij de erkenning van diploma’s, discriminatie, het innen van toegezegde betalingen, het intrekken van een registratie – er zijn zo veel obstakels en de procedures zijn zo ingewikkeld dat de burger zich machteloos voelt. Als onze commissie samen met de Europese Commissie gecoördineerde actie onderneemt, kunnen we iets aan deze problemen doen en ervoor zorgen dat we de als onrechtvaardig ervaren behandeling rechtzetten. De Commissie verzoekschriften kan echter nog verder gaan: zij kan de burgers betrekken bij het opstellen van communautaire regels. Ik heb op 13 juni jongstleden een verslag over siliconenimplantaten ter stemming aan het Parlement voorgelegd. Dat verslag kan gezien worden als een voorbeeld van de mogelijkheden van de leden 1 en 4 van artikel 175 van het Reglement. Daarin wordt gesteld dat de bevoegde commissie kan besluiten een verslag op te stellen op basis van door haar ontvankelijk verklaarde verzoekschriften. In voorkomende gevallen kan zij het Parlement ontwerpresoluties voorleggen. Van deze mogelijkheid wordt helaas maar hoogst zelden gebruik gemaakt. Het is wel gebeurd in bovengenoemd geval dat onder mijn verantwoordelijkheid viel. Na ontvangst van twee verzoekschriften met meer dan duizend handtekeningen hebben we namelijk voornoemd verslag opgesteld. Het was sinds de oprichting van de Commissie verzoekschriften pas de tweede keer dat door het Parlement een resolutie werd aangenomen als rechtstreeks gevolg van een verzoek van de zijde van de burgers van de Europese Unie. Zoals de heer Camisón in zijn verslag onder punt 18 aangeeft, heeft onze commissie in dit geval een beroep op de dienst STOA gedaan voor een wetenschappelijke analyse van de problemen zoals die door de indieners van het verzoekschrift werden ervaren. De rapporteur pleit voor een stelselmatiger gebruik van artikel 175. Dat zou onze commissie inderdaad in de gelegenheid stellen een directe verbinding te leggen tussen de burgers en dit Parlement. En dat zou een politieke erkenning zijn van onze bereidheid gehoor te geven aan de wensen van deze burgers. Volgens mij is dit een van de richtingen waarin de Commissie verzoekschriften zich in de toekomst moet bewegen."@nl2
"Senhor Presidente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer e felicitar o senhor deputado Camisón pelo trabalho simultaneamente minucioso e prospectivo que efectuou aquando da redacção do seu relatório. Graças a ele, os nossos colegas podem dar-se conta das expectativas dos cidadãos da União e, consequentemente, da tarefa que incumbe à Comissão das Petições. As situações em que se encontram os peticionários são frequentemente kafkianas. É o que se conclui da leitura de certos casos evocados pelo senhor deputado Camisón: quer se trate de problemas de reconhecimento de diplomas, de discriminação, de regimes de tributação, de questões ligadas ao registo dos automóveis, a complexidade é tal e os bloqueios tão evidentes, que o cidadão se sente totalmente impotente. A acção concertada da nossa comissão e da Comissão Europeia permite, ao tratar estes problemas, corrigir o que é considerado uma injustiça. Todavia, a Comissão das Petições pode ir mais longe. Pode associar os cidadãos à elaboração de normas comunitárias. A 13 de Junho passado, tive a honra de submeter à votação deste Parlamento um relatório sobre os implantes em silicone. Ora, este relatório é um exemplo da utilização, infelizmente demasiado rara, dos números 1 e 4 do artigo 175º do Regimento, que dizem, nomeadamente, que a comissão competente pode decidir elaborar relatórios sobre as petições que tiver declarado admissíveis e, se for caso disso, submeter à votação do Parlamento propostas de resolução. Foi esse o caso do relatório de que fui incumbida. Efectivamente, foi na sequência de duas petições, reunindo mais de 1000 assinaturas, que se deu início à elaboração do referido relatório. Mas esta foi apenas a segunda vez, desde a criação da Comissão de Petições, que uma proposta de resolução aprovada pelo Parlamento teve origem em reivindicações directas de cidadãos da União Europeia. Tal como o preconiza o nº 18 do relatório do senhor deputado Camisón, a nossa comissão, neste caso, encarregou o STOA de proceder a um estudo dos problemas com que se deparam os peticionários. A utilização reforçada do artigo 175º, ideia defendida pelo relator, deve permitir à nossa comissão estabelecer uma relação directa entre os problemas dos cidadãos e o conjunto dos deputados. A meu ver, representa o reconhecimento político do acto de ouvir efectivamente os cidadãos e é uma das vias de futuro da Comissão de Petições."@pt11
"Herr talman! Allra först vill jag tacka och gratulera Camisón för det både samvetsgranna och framåtblickande arbete han lagt ned under utarbetandet av betänkandet. Tack vare honom kan våra kolleger få en bild av medborgarnas förväntningar, och därmed av den uppgift som utskottet för framställningar har att hantera. Framställarna befinner sig ofta i Kafkaliknande situationer. Detta framgår vid läsningen av vissa fall som Camisón tar upp. Oavsett om det handlar om problem med erkännande av utbildningsbevis, diskriminering, indrivning, återkallelse av registreringsbevis, är komplexiteten så stor och hindren så uppenbara att medborgaren känner sig fullkomligt vanmäktig. Med hjälp av en samordnad insats från vårt utskott och Europeiska kommissionen är det möjligt att behandla dessa problem och rätt till vad som upplevs som orättvist. Men utskottet för framställningar kan göra mer. Det kan knyta medborgarna till utarbetandet av gemenskapsregler. Den 13 juni hade jag äran att lägga fram ett betänkande om silikonimplantat för omröstning i parlamentet. Detta betänkande är emellertid ett exempel på den tyvärr alltför sällsynt förekommande tillämpningen av punkterna 1 och 4 i artikel 175 i arbetsordningen, där det bland annat står att det behöriga utskottet får besluta att utarbeta betänkanden om framställningar som det har förklarat tillåtliga och om så krävs lägga fram resolutionsförslag för omröstning i parlamentet. Så var fallet med det betänkande som jag ansvarade för. Betänkandet tillkom faktiskt till följd av två framställningar som undertecknats av närmare 1 000 personer. Men det var endast andra gången sedan utskottet för framställningar inrättades som en resolution antogs i parlamentet till följd av direkta krav från Europeiska unionens medborgare. Precis som Camisón förordar i punkt 18 i sitt betänkande, har vårt utskott i detta fall vänt sig till STOA för en vetenskaplig analys av de problem framställarna har stött på. Med hjälp av utökad användning av artikel 175, en tanke som föredraganden förfäktar, bör vårt utskott kunna upprätta en direktförbindelse mellan medborgarnas problem och samtliga parlamentsledamöter. Som jag ser det, är detta ett politiskt erkännande av en verklig lyhördhet gentemot medborgarna. Det är också en av framtidens vägar för utskottet för framställningar."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph