Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-05-Speech-3-204"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010905.5.3-204"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Το μόνο θετικό που περιέχει η έκθεση της προσωρινής επιτροπής για το κατασκοπευτικό σύστημα Echelon είναι ότι παραδέχεται την ύπαρξη ενός τέτοιου συστήματος και την ενδεχόμενη ύπαρξη άλλων παρομοίων συστημάτων. Όμως, επιχειρεί να διασκεδάσει τις ανησυχίες, υποβαθμίζοντας τις δυνατότητές του και τις γενικότερες επιπτώσεις του. Το χειρότερο από όλα είναι ότι η έκθεση επιχειρεί να νομιμοποιήσει την συλλογή προσωπικών ή άλλης φύσης πληροφοριών, θεωρώντας την ως θεμιτό μέσο στα πλαίσια της ανάπτυξης πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ, για εξυπηρέτηση των αναγκών της δύναμης ταχείας επέμβασης, για την καταπολέμηση της “τρομοκρατίας” κλπ. Επί πλέον, θεωρεί απαραίτητη τη συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών μελών της ΕΕ. Πάντως “προτρέπει τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν και, εάν χρειασθεί, να αναπροσαρμόσουν ολόκληρη τη σχετική με τη δραστηριότητα των υπηρεσιών πληροφοριών νομοθεσία τους ως προς τη συμβατότητά της με τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, καθώς και με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων”. Η έκθεση μιλάει για “δημοκρατικό έλεγχο και εποπτεία” της παρακολούθησης και “καλεί τις εθνικές επιτροπές ελέγχου των μυστικών υπηρεσιών να αποδίδουν κατά την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί μεγάλη σημασία στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για την παρακολούθηση των δικών τους πολιτών, άλλων πολιτών της ΕΕ ή πολιτών τρίτων χωρών”! Κάποια ανησυχία εκδηλώνει για τη βιομηχανική κατασκοπία, προφανώς για να προστατεύσει τα υπερκέρδη των μονοπωλίων. Σε κάθε περίπτωση, η έκθεση προτείνει την κρυπτογράφηση των μηνυμάτων ως το κύριο μέτρο προστασίας. Οι τοποθετήσεις αυτές είναι στο έπακρο εξοργιστικές και αποτελούν πρόκληση απέναντι στη στοιχειώδη απαίτηση για προστασία της προσωπικής ζωής, της συνδικαλιστικής και πολιτικής δραστηριότητας. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι πρέπει να ζήσουμε με την παρακολούθηση, με το ηλεκτρονικό φακέλωμα της Συνθήκης του Σένγκεν, κάτω από την εποπτεία της Ευρωπόλ, και να μεταθέσουν στον καθένα από μας την υποχρέωση της προστασίας. Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι Ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καταψηφίσαμε την έκθεση."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Det eneste positive i Det Midlertidige Udvalgs betænkning om Echelon-aflytningssystemet er, at den erkender, at der eksisterer et sådant system, og at der måske findes andre lignende systemer. Imidlertid forsøger den at dæmpe bekymringen ved at undervurdere systemets muligheder og generelle konsekvenser. Det værste af det hele er, at betænkningen forsøger at legalisere indsamlingen af personlige og andre oplysninger og betragter dette som et legalt middel i udviklingen af EU's sikkerheds- og forsvarspolitik, der kan opfylde den hurtige udrykningsstyrkes behov, anvendes til bekæmpelse af "terrorisme" osv. Endvidere finder den det nødvendigt med et samarbejde mellem EU-staternes efterretningstjenester. Først og fremmest opfordrer den "medlemsstaterne til at revurdere og om nødvendigt vedtage deres nationale lovgivning om efterretningsvirksomhed for at sikre overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder som omhandlet i den europæiske menneskerettighedskonvention og med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis". Betænkningen taler om "demokratisk kontrol og tilsyn" med overvågningen og "anmoder de nationale kontroludvalg for efterretningstjenesterne om under udøvelsen af de kontrolbeføjelser, der er tillagt dem, at lægge stor vægt på beskyttelse af privatlivet, uanset om der er tale om overvågning af egne statsborgere, EU-statsborgere eller borgere fra tredjelande"! Den udtrykker en vis bekymring over industrispionage, tydeligvis for at beskytte monopolernes profit. Under alle omstændigheder foreslår betænkningen kryptering af meddelelser som den vigtigste beskyttelsesforanstaltning. Disse holdninger er yderst oprørende og er en provokation mod det grundlæggende krav om beskyttelse af privatlivet og de faglige og politiske aktiviteter. De forsøger at overbevise os om, at vi bør leve med overvågning, med Schengen-konventionens elektroniske register under Europols opsyn, og forsøger at pålægge os hver især pligten til at beskytte os selv. Af alle disse årsager har KKE's medlemmer af Europa-Parlamentet stemt imod betænkningen."@da1
"Das einzig Positive im Bericht des nichtständigen Ausschusses über das Abhörsystem ECHELON ist, dass die Existenz eines solchen und anderer gleichgearteter Systeme festgestellt wird. Der Bericht versucht jedoch, die Bedenken zu zerstreuen, indem er die Möglichkeiten eines solchen Systems und seine globalen Folgen herunterspielt. Das Schlimmste von allem ist aber, dass der Bericht das Sammeln von persönlichen Daten und Informationen anderer Natur zu legalisieren versucht, da er es als zulässiges Mittel im Rahmen der Schaffung von politischer Sicherheit und der Verteidigung der Europäischen Union, für die Befriedigung der Bedürfnisse einer schnellen Eingreiftruppe, für die Bekämpfung des „Terrorismus“ usw. betrachtet. Darüber hinaus hält er die Zusammenarbeit der Nachrichtendienste der Mitgliedstaaten der Europäischen Union für unbedingt erforderlich. Jedenfalls „fordert er die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihre eigene Gesetzgebung betreffend die Tätigkeit von Nachrichtendiensten auf ihre Übereinstimmung mit den Grundrechten, wie sie in der EMRK sowie in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte niedergelegt sind, zu überprüfen und gegebenenfalls entsprechende Rechtsvorschriften zu erlassen“. Der Bericht spricht von „demokratischer Überwachung und Kontrolle“ des Abhörens und „ersucht die nationalen Kontrollausschüsse der Geheimdienste, bei der Ausübung der ihnen übertragenen Kontrollbefugnisse dem Schutz der Privatsphäre großes Gewicht beizumessen, unabhängig davon, ob es um die Überwachung eigener Bürger, anderer EU-Bürger oder Drittstaatler geht“. Eine gewisse Beunruhigung äußert er über die Wirtschaftsspionage, offensichtlich jedoch in Sorge um den Schutz des Profits der Monopole. Auf jeden Fall schlägt der Bericht die Verschlüsselung von Informationen als wichtigste Schutzmassnahme vor. Die Standpunkte, die in diesem Bericht zum Vorschein kommen, reizen aufs Äußerste und stellen eine Provokation gegen den grundlegenden Anspruch auf Schutz der Privatsphäre und der gewerkschaftlichen und politischen Tätigkeit dar. Es wird versucht, uns davon zu überzeugen, dass wir uns auf ein Leben einstellen müssen, das geprägt sein wird vom Abhören, von elektronischen Akten gemäß dem Vertrag von Schengen, von der Überwachung durch Europol und davon, dass die Schutzpflicht auf jeden Einzelnen von uns übertragen werden soll. Aus diesen Gründen haben die Abgeordneten der Kommunistischen Partei Griechenlands im Europäischen Parlament gegen den Bericht gestimmt."@de7
". The only good thing about the report by the Temporary Committee on the Echelon Interception System is that it admits that such a system exists and that similar systems also probably exist. However, it tries to take our mind off our concerns by playing down its powers and general impact. Worst of all, the report attempts to give personal and other data collection a legal basis, considering it a legitimate tool in helping to develop an EU security and defence policy to serve the needs of the rapid reaction force, to fight “terrorism” etc. It also considers that collaboration is needed with the intelligence services of the Member States of the ΕU. All in all, it "urges the Member States to review and, if necessary, to adapt their own legislation on the operations of the intelligence services to ensure that it is consistent with fundamental rights as laid down in the ECHR and with the case law of the European Court of Human Rights”. The report talks of “democratic monitoring and control” and “calls on the monitoring bodies responsible for scrutinising the activities of the secret services, when exercising their monitoring powers, to attach great importance to the protection of privacy, regardless of whether the individuals concerned are their own nationals, other EU nationals or third country nationals”. It voices a degree of concern about industrial espionage, clearly in order to protect the excessive profits raked in by the monopolies. In all events, the report proposes encoding messages as the main form of protection. These positions are irritating and most provocative when compared with the rudimentary demand for protection for privacy and for trade union and political activity. They are an attempt to convince us that we need to live with monitoring, with the personal electronic files of the Schengen Agreement and under the watchful eye of Europol and to shift the onus of protection to each and every one of us. It is for these reasons that the MEPs of the Communist Party of Greece voted against the report."@en3
"(EL) Lo único positivo del informe de la comisión provisional sobre el sistema de espionaje ECHELON es que admite la existencia de tal sistema y la posible existencia de otros sistemas semejantes. Sin embargo, intenta restarle importancia, infravalorando sus posibilidades y su repercusión más general. Lo peor de todo es que el informe pretende legalizar la recogida de informaciones personales o de otra naturaleza, considerándola hasta un medio lícito en el marco del desarrollo de una política de seguridad y de defensa de la Unión Europea, para satisfacer las necesidades de la fuerza de intervención rápida para la lucha contra el "terrorismo" etc. Además, considera indispensable la cooperación de los servicios de inteligencia de los Estados miembros de la Unión Europea. De todas formas, "insta a todos los Estados miembros a que examinen y en caso necesario adapten su propia legislación en relación con la conformidad de las actividades de los servicios de inteligencia con los principios fundamentales establecidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos". El informe habla de "un sistema de supervisión y control democrático" del seguimiento e ¡"insta a las comisiones nacionales de control de los servicios de inteligencia a que en el ejercicio de sus competencias en materia de control concedan gran importancia a la protección de la vida privada, independientemente de que se trate de la vigilancia de ciudadanos del propio Estado, de otros ciudadanos de la UE o de ciudadanos de terceros países"! Muestra cierta inquietud por el espionaje industrial, evidentemente para proteger los superbeneficios de los monopolios. En cualquier caso, el informe propone la encriptación de mensajes como principal medida de protección. Estas posturas son indignantes en extremo y son una provocación frente a la exigencia elemental de protección de la intimidad, de la actividad sindical y política. Intentan convencernos de que debemos vivir con el seguimiento, con la expedientación electrónica del Tratado de Schengen, bajo la supervisión de la Europol, y trasladar la obligación de la protección a cada uno de nosotros. Por todas estas razones, los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra del informe."@es12
"Echelon-sieppausjärjestelmää käsittelevän väliaikaisen valiokunnan mietinnön ainoa myönteinen sisältö on, että siinä myönnetään tällaisen järjestelmän ja mahdollisesti muiden vastaavanlaisten järjestelmien olemassaolo. Mietinnössä yritetään kuitenkin hälventää huolenaiheita vähättelemällä järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia ja siitä koituvia yleisiä seuraamuksia. Pahinta on, että mietinnössä yritetään laillistaa henkilötietojen ja muunlaisen informaation kerääminen sillä perusteella, että tämän katsotaan olevan sallittua yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämisen yhteydessä, kriisinhallintajoukkojen tarpeiden tyydyttämiseksi, "terrorismin" torjunnassa jne. Lisäksi EU:n jäsenvaltioiden tiedustelupalveluiden välistä yhteistyötä pidetään välttämättömänä. Joka tapauksessa mietintö "kehottaa kaikkia jäsenvaltioita tarkastelemaan ja tarvittaessa muuttamaan omaa tiedustelupalveluja koskevaa lainsäädäntöään varmistaakseen, että se on yhteensopivaa perusoikeuksien kanssa sellaisina kuin Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö ne määrittävät". Mietinnössä puhutaan "demokraattisesta seuranta- ja valvontajärjestelmästä" ja "pyydetään tiedustelupalvelujen kansallisia valvontavaliokuntia korostamaan voimakkaasti yksityisyyden suojaa käyttäessään niille myönnettyjä valvontavaltuuksia riippumatta siitä, onko kysymys omien kansalaisten, muiden EU:n kansalaisten vai yhteisön ulkopuolisten maiden kansalaisten valvonnasta"! Jossain määrin ollaan huolestuneita teollisuusvakoilusta, ilmeisesti jotta voitaisiin turvata monopoliyritysten ylenpalttiset voitot. Joka tapauksessa mietinnössä suositellaan tärkeimmäksi suojautumiskeinoksi viestien salaamista. Nämä kannanotot ovat äärimmäisen raivostuttavia ja muodostavat provokaation perusoikeuksiin kuuluvaa henkilökohtaisen elämän suojaa, ammattiyhdistysliikkeen toimintaa ja poliittista toimintaa vastaan. Meidät yritetään saada vakuuttuneiksi siitä, että on elettävä seurannan alaisina, Schengenin sopimuksen sähköisten rekistereiden armoilla, Europolin valvonnassa, kun taas vastuu suojautumisesta yritetään siirtää meille itsellemme. Edellä mainituista syistä me ΚΚΕ:tä edustavat parlamentin jäsenet äänestimme mietintöä vastaan."@fi5
"Le seul élément positif que contient le rapport de la commission temporaire sur le système d’interception Échelon est qu’il admet l’existence d’un tel système et l’existence éventuelle d’autres systèmes similaires. Mais il tente de dissiper les inquiétudes en sous-estimant ses capacités et ses incidences plus générales. Le pire de tout est que le rapport cherche à légitimer la collecte de données à caractère personnel ou d’une autre nature en la considérant comme un moyen licite, dans le cadre de la politique étrangère et de défense de l’UE, de servir les besoins de la force d’intervention rapide, pour la lutte contre le "terrorisme", etc. De plus, il juge indispensable la coopération des services de renseignements des États membres de l’UE. En tout cas, il "demande instamment aux États membres de vérifier la conformité aux droits fondamentaux, tels qu’ils sont définis dans la Convention européenne des droits de l’homme et dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, leur législation relative aux activités des services de renseignements et, au besoin, de leur apporter les adaptations nécessaires". Le rapport parle de "contrôle démocratique et supervision" des activités de surveillance et "invite les organes de contrôle nationaux des services secrets à accorder une grande importance, dans l’exercice de leur pouvoir de contrôle, à la protection de la vie privée, que la surveillance concerne les ressortissants nationaux, les citoyens d’autres États membres de l’UE ou ceux de pays tiers" ! Il exprime une certaine inquiétude à propos de l’espionnage industriel, à l’évidence pour protéger les superprofits des monopoles. En tout cas, le rapport préconise le cryptage des messages comme principale mesure de protection. Ces positions sont révoltantes au plus haut point et constituent une provocation face à l’exigence élémentaire de protection de la vie privée, de l’activité syndicale et politique. Elles tentent de nous convaincre que nous devons vivre avec la surveillance, avec le fichage électronique au titre de la convention de Schengen, sous la supervision d’Europol, et elles tentent de reporter sur chacun de nous l’obligation de protection. Pour toutes les raisons précitées, en tant que députés européens du parti communiste de Grèce, nous avons voté contre le rapport."@fr6
"L'unico elemento positivo della relazione della commissione temporanea sul sistema d'intercettazione Echelon è l'ammissione relativa di tale sistema e della probabile esistenza di altri sistemi analoghi. Si cerca però di fugare i timori sottovalutandone le possibilità e le ripercussioni di carattere generale. La cosa peggiore è che la relazione tenta di legittimare la raccolta di dati personali e di altro genere, considerandola come un mezzo lecito nel quadro dello sviluppo della politica di sicurezza e di difesa dell'Unione europea per soddisfare le esigenze della forza di intervento rapido, per combattere il “terrorismo”, eccetera. Inoltre, la relazione giudica indispensabile la cooperazione tra i servizi di degli Stati membri. In essa si “esortano gli Stati membri a verificare se l'intera legislazione concernente l'attività dei servizi in materia di informazioni sia compatibile con i diritti dell'uomo così come definiti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con la giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo”. La relazione parla di “controllo democratico e sorveglianza” sui controlli e “invita gli organi di controllo nazionali dei servizi segreti ad attribuire grande peso alla tutela della vita privata nell'esercizio dell'attività di controllo a loro affidata, a prescindere dal fatto che si tratti di sorvegliare i cittadini del proprio Stato, di un altro Stato membro o di paesi terzi”! Si manifesta una certa preoccupazione per lo spionaggio industriale, pensando chiaramente a proteggere i profitti esagerati dei monopoli. In ogni caso, la relazione propone di criptare i messaggi quale principale misura di protezione. Simili posizioni sono irritanti e costituiscono una provocazione di fronte all'istanza fondamentale di tutela della vita privata e delle attività politiche e sindacali. Tentano di convincerci che dobbiamo convivere con i controlli e con la schedatura elettronica prevista dall'accordo di Schengen, sotto la vigilanza di Europol, nonché di scaricare su ciascuno di noi la responsabilità della protezione. Per i suddetti motivi gli europarlamentari iscritti al partito greco KKE hanno votato contro la relazione."@it9
". The only good thing about the report by the Temporary Committee on the Echelon Interception System is that it admits that such a system exists and that similar systems also probably exist. However, it tries to take our mind off our concerns by playing down its powers and general impact. Worst of all, the report attempts to give personal and other data collection a legal basis, considering it a legitimate tool in helping to develop an EU security and defence policy to serve the needs of the rapid reaction force, to fight “terrorism” etc. It also considers that collaboration is needed with the intelligence services of the Member States of the ΕU. All in all, it "urges the Member States to review and, if necessary, to adapt their own legislation on the operations of the intelligence services to ensure that it is consistent with fundamental rights as laid down in the ECHR and with the case law of the European Court of Human Rights”. The report talks of “democratic monitoring and control” and “calls on the monitoring bodies responsible for scrutinising the activities of the secret services, when exercising their monitoring powers, to attach great importance to the protection of privacy, regardless of whether the individuals concerned are their own nationals, other EU nationals or third country nationals”. It voices a degree of concern about industrial espionage, clearly in order to protect the excessive profits raked in by the monopolies. In all events, the report proposes encoding messages as the main form of protection. These positions are irritating and most provocative when compared with the rudimentary demand for protection for privacy and for trade union and political activity. They are an attempt to convince us that we need to live with monitoring, with the personal electronic files of the Schengen Agreement and under the watchful eye of Europol and to shift the onus of protection to each and every one of us. It is for these reasons that the MEPs of the Communist Party of Greece voted against the report."@lv10
"Het enige positieve element in het verslag van de tijdelijke Commissie over het Echelon-spionagesysteem is dat erkend wordt dat dit systeem bestaat en dat wellicht ook andere soortgelijke systemen bestaan. Het verslag probeert echter de onrust weg te nemen door de mogelijkheden en de gevolgen van het systeem in algemene zin te bagatelliseren. Het ergste van alles is dat het verslag de verzameling van persoonlijke en andersoortige inlichtingen probeert te legitimeren, door deze als een gerechtvaardigd instrument te beschouwen bij de ontwikkeling van een veiligheids- en defensiebeleid in de Europese Unie, bij het voldoen aan de behoeften van de snelle interventiemacht, de bestrijding van het “terrorisme”, enzovoort. Bovendien is volgens het verslag samenwerking nodig tussen de inlichtingendiensten van de lidstaten van de Europese Unie. In ieder geval ”wordt de lidstaten verzocht hun eigen wetgeving inzake de activiteiten van hun inlichtingendiensten te onderzoeken om na te gaan of deze in overeenstemming zijn met de grondrechten, die in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en in de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn neergelegd, en eventueel passende wettelijke maatregelen te nemen”. Het verslag spreekt over “democratische controle en toezicht” bij interceptie en “verzoekt de nationale commissies voor controle op de geheime diensten om bij de uitoefening van hun controlebevoegdheden een groot gewicht toe te kennen aan de bescherming van het privé-leven, ongeacht of het nu gaat om spionage tegen eigen burgers, burgers van andere EU-staten of burgers van derde landen”! Een zekere zorg wordt geuit over industriële spionage, uiteraard om de superwinsten van de monopolies te beschermen. In elk geval wordt in het verslag encryptie van berichten voorgesteld als de belangrijkste beschermingsmaatregel. Deze voorstellen maken ons woedend; zij zijn een regelrechte provocatie als men rekening houdt met de elementaire eis van bescherming van het persoonlijke leven, en de vakbonds- en politieke activiteiten. Men probeert ons ervan te overtuigen dat wij moeten leren leven met de interceptiepraktijken, met de computerregisters van de Schengenovereekomst, met het toezicht door Europol, en eenieder verplicht is te zorgen voor zijn eigen bescherming. Om alle bovengenoemde redenen hebben wij als afgevaardigden van de Communistische Partij van Griekenland tegen het verslag gestemd."@nl2
"O único ponto positivo contido no relatório da Comissão Temporária sobre o Sistema de Intercepção Echelon é o facto de reconhecer a existência desse sistema e a eventual existência de outros sistemas semelhantes. Porém, tenta dissipar as preocupações, desvalorizando as suas possibilidades e o seu impacto em geral. O pior de tudo é que o relatório procura legitimar a recolha de informações de natureza pessoal e outra, considerando-a como um meio lícito no âmbito do desenvolvimento da política de segurança e de defesa da UE, a fim de responder às necessidades da força de reacção rápida, combater o "terrorismo", etc.. Além do mais, considera indispensável a cooperação entre os serviços de informações dos Estados-Membros da UE. Em todo o caso, "exorta os Estados-Membros a examinarem e, se necessário, a adoptarem, a sua própria legislação sobre a actividade dos serviços de informações, a fim de assegurarem a respectiva conformidade com os direitos fundamentais, tal como consagrados na CEDH e na jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem". O relatório fala de "supervisão e controlo democráticos" da intercepção e "insta os órgãos nacionais de controlo das actividades dos serviços secretos a atribuírem grande importância à protecção da vida privada, no exercício das suas funções de controlo, independentemente de os cidadãos visados serem cidadãos nacionais, cidadãos de outros Estados-Membros da UE ou de países terceiros"! Exprime uma certa preocupação em relação à espionagem industrial, manifestamente para proteger os avultados lucros dos monopólios. Em todo o caso, o relatório propõe a encriptação das mensagens como principal medida de protecção. Estas posições são extremamente irritantes e constituem uma provocação face à necessidade básica de protecção da vida privada, da actividade sindical e política. Tentam convencer-nos de que temos de conviver com a intercepção de comunicações, com o arquivo electrónico do Acordo de Schengen, sob a supervisão da Europol, e tentam transferir para cada um de nós o dever da protecção. Por todos estes motivos, nós, os eurodeputados do Partido Comunista da Grécia, votámos contra o relatório."@pt11
"Det enda positiva i betänkandet från det tillfälliga utskottet för övervakningssystemet Echelon är att man erkänner existensen av ett sådant system och möjligheten att det kan finnas andra, liknande system. Man försöker emellertid dämpa oron genom att förringa systemets möjligheter och dess mer allmänna inverkan. Värst av allt är att man i betänkandet försöker legitimera insamlingen av personuppgifter, eller uppgifter av annan karaktär, genom att se sådan insamling som ett tillåtet medel inom ramen för utvecklingen av EU:s säkerhets- och försvarspolitik, för att möta snabbinsatsstyrkans behov, för att bekämpa "terrorismen" och så vidare. Man anser också att det är nödvändigt att underrättelsetjänsterna i EU:s medlemsstater samarbetar. Det sägs emellertid att parlamentet med eftertryck "uppmanar [...] medlemsstaterna att se över sin egen lagstiftning och vid behov anta lagar om underrättelsetjänstens verksamhet med avseende på dess överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna, i den form dessa definierats i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna samt i rättspraxis vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna". Man talar i betänkandet om "demokratisk övervakning av och uppsikt över" övervakningsverksamheten och påstår att parlamentet "uppmanar de nationella kontrollorgan som övervakar säkerhetstjänsterna att vid utövandet av sina kontrollbefogenheter lägga stor vikt vid skyddet av den privata sfären, oberoende av om det är de egna medborgarna, andra EU-medborgare eller medborgare utanför EU som berörs"! En viss oro uttrycks i fråga om industrispionage, uppenbarligen i avsikt att skydda monopolens övervinster. I alla händelser föreslår man i betänkandet kryptering av informationen som den främsta skyddsåtgärden. Allt detta är enormt upprörande, och det är en provokation mot det grundläggande kravet på skydd av privatliv och syndikalistiska och politiska verksamheter. Betänkandet syftar till att övertyga oss om att vi måste leva med övervakningen, med Schengenavtalets elektroniska register och under Europols uppsikt, liksom det syftar till att flytta över ansvaret för skyddet till var och en av oss. Av alla dessa skäl har Europaparlamentsledamöterna från Greklands kommunistiska parti (KKE) röstat emot betänkandet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph