Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-05-Speech-3-183"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010905.5.3-183"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Dans l'absolu, nous ne pouvons qu'être d'accord sur la nouvelle stratégie décidée lors du Conseil européen d'Helsinki des 10 et 11 décembre 1999, visant à ouvrir des négociations avec l'ensemble des pays candidats d'Europe de l'Est. Mais pas à n'importe quel prix. Alors que la dégradation sociale du pays se poursuit et que nulle part le processus de réforme n'est concluant, le rapporteur ose dire que "la Roumanie bénéficie actuellement de chances de progrès rapides inégalées dans les temps modernes. Une direction politique ferme, des signaux économiques exceptionnels, une vision claire du processus de réformes..." Mais les intentions réelles apparaissent plus loin : "en prenant en 2002 la décision de convier la Roumanie à devenir membre de l'Alliance nord-Atlantique, l'OTAN apporterait une précieuse contribution à la stabilité régionale ; salue dès lors les efforts déployés par la Roumanie pour remplir les conditions nécessaires à une adhésion à l'OTAN, et ce en particulier en s'efforçant de restructurer son secteur militaire et d'adapter sa politique de défense". La Roumanie a de fortes chances de se voir présenter l'OTAN comme un substitut à une adhésion à l'Union européenne, qui sera de moins en moins envisageable tant il est vrai que les réformes creusent les écarts de développement et donc le coût explosif de l'intégration. Mais on demande quand même à la Roumanie de se préparer… à l'entrée dans l'OTAN. Pour ces raisons, nous n'avons pas pu voter pour ce rapport."@fr6
lpv:translated text
"Vi er grundlæggende enige i den nye strategi, som blev vedtaget under Det Europæiske Råds møde i Helsinki, den 10.-11. december 1999, ifølge hvilken der indledes forhandlinger med alle de østeuropæiske ansøgerlande på samme tid. Men vi er ikke enige under alle omstændigheder. Til trods for at landet fortsat er præget af social tilbagegang, og til trods for at reformprocessen intetsteds er gennemført med overbevisende resultater, vover ordføreren at anføre, at "Rumænien (nu) har (...) mulighed for at gøre så hurtige fremskridt, at det vil være uden sidestykke i moderne tid. Konsekvent politisk ledelse, exceptionelle økonomiske signaler, klar tilkendegivelse af og forpligtelse til reformprocessen ...". Det reelle sigte afsløres imidlertid lidt længere henne i betænkningen, hvor det hedder, at "en NATO-afgørelse i 2002 om at indbyde Rumænien til medlemskab af Den Nordatlantiske Alliance vil medvirke væsentligt til at styrke den regionale stabilitet", og man "glæder sig derfor over Rumæniens bestræbelser på at opfylde de nødvendige forudsætninger for en tiltrædelse af NATO og navnlig over landets bestræbelser på at omstrukturere sin militærsektor og tilpasse sin forsvarspolitik". Rumænien kan meget vel opleve, at landet tilbydes medlemskab af NATO i stedet for medlemskab af EU. Det må medgives, at medlemskab af EU forekommer stadig mindre sandsynligt, eftersom reformerne bidrager til at skabe endnu større udviklingsmæssige forskelle og dermed indebærer en voldsom stigning i omkostningerne ved integrationen. Man anmoder ikke desto mindre Rumænien om at forberede sig ... til optagelse i NATO. Vi har af disse årsager ikke kunnet stemme for betænkningen."@da1
"Rein theoretisch können wir die neue Strategie nur befürworten, die der Europäische Rat von Helsinki am 10. und 11. Dezember 1999 beschlossen hat und die darauf abzielt, mit sämtlichen osteuropäischen Beitrittskandidaten Verhandlungen aufzunehmen. Aber nicht um jeden Preis. Während sich die soziale Situation des Landes weiter verschlechtert und der Reformprozess in keinem Punkt zum Abschluss gebracht wird, wagt die Berichterstatterin die Behauptung, „Rumänien hat derzeit die Chance, rasche und damit für die heutige Zeit beispiellose Fortschritte zu erzielen. Eine entschlossene politische Führung, außergewöhnliche wirtschaftliche Signale sowie ein klares Bekenntnis und Engagement für den Reformprozess...“ Die wahren Absichten kommen jedoch weiter unten im Text zum Vorschein, wenn es heißt, „dass die Entscheidung der NATO, dass Rumänien im Jahr 2002 Mitglied im Nordatlantischen Bündnis werden könnte, ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit der Region wäre; begrüßt deshalb die Anstrengungen Rumäniens, die notwendigen Voraussetzungen für einen Beitritt zur NATO zu erfüllen, insbesondere die Bemühungen des Landes, seinen Militärsektor umzugestalten und seine Verteidigungspolitik anzupassen.” Rumänien hat gute Chancen, dass ihm die NATO als Ersatz für den Beitritt zur Europäischen Union präsentiert wird, welcher immer weniger vorstellbar ist, woraus sich wieder einmal ablesen lässt, dass die Reformen zu einer Verschärfung der Entwicklungsunterschiede und somit zu immensen Mehrkosten für die Integration führen. Aber dennoch wird Rumänien zu vorbereitenden Maßnahmen aufgefordert, allerdings im Hinblick auf den NATO-Beitritt. Aus diesen Gründen konnten wir nicht für diesen Bericht stimmen."@de7
"Σε απόλυτους όρους, δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με τη νέα στρατηγική που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι, στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με την έναρξη των διαπραγματεύσεων με όλες τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Όχι, όμως, με οποιοδήποτε τίμημα. Ενώ συνεχίζεται η κοινωνική υποβάθμιση της χώρας και δεν έχει ολοκληρωθεί σε κανέναν τομέα η μεταρρυθμιστική διαδικασία, ο εισηγητής τολμά να λέει ότι “σήμερα η Ρουμανία έχει ευκαιρίες για γρήγορη πρόοδο, απαράμιλλη στο σύγχρονο κόσμο. Η σταθερή πολιτική ηγεσία, οι εξαιρετικές ενδείξεις της οικονομίας, η σαφής διάρθρωση και η δέσμευση υπέρ της μεταρρυθμιστικής πορείας...”. Οι πραγματικές, όμως, προθέσεις διαφαίνονται σε άλλο σημείο: “λαμβάνοντας το 2002 την απόφαση να καλέσει τη Ρουμανία να καταστεί πλήρες μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, το ΝΑΤΟ θα συμβάλει σημαντικά στην σταθερότητα της περιοχής· χαιρετίζει για το λόγο αυτό τις προσπάθειες της Ρουμανίας να εκπληρώσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ και ιδίως τις προσπάθειες της χώρας να αναμορφώσει το στρατιωτικό τομέα και να αναπροσαρμόσει την αμυντική της πολιτική”. Η Ρουμανία είναι πολύ πιθανό να θεωρήσει την ένταξη στο ΝΑΤΟ ως προάγγελο της ενδεχόμενης προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι όλο και λιγότερο πιθανή, καθώς είναι αλήθεια ότι οι μεταρρυθμίσεις δημιουργούν αναπτυξιακές αποκλίσεις και αυξάνουν επομένως υπερβολικά το κόστος της ολοκλήρωσης. Παρόλα αυτά, επιμένουμε να ζητούμε από τη Ρουμανία να προετοιμαστεί· για την είσοδό της στο ΝΑΤΟ. Για τους λόγους αυτούς, καταψηφίσαμε την έκθεση."@el8
". Broadly speaking, we can only agree with the new strategy decided on at the Helsinki European Council of 10 and 11 December 1999 that aims to open negotiations with all Eastern European candidate countries – but not at any cost. Although social degradation in Romania continues and in no area is the process of reform complete, the rapporteur dares to say that ‘Romania today has opportunities for swift progress unequalled in modern times. Firm political leadership, exceptional economic signals, clear articulation of, and commitment to, the reform process...’ Yet its true intentions come to light later on: ‘…a NATO decision to invite Romania to become a member of the North Atlantic Alliance in 2002 would be an important contribution to regional security; welcomes therefore Romania’s efforts to satisfy the requisite conditions for NATO membership and, in particular, Romania’s efforts to restructure its military sector and to adjust its defence policy’. There is the strong possibility that Romania will be offered NATO membership as a substitute for accession to the European Union, which is increasingly unimaginable, since the reforms are prohibitive for development due to the huge costs involved in integration. We are nevertheless asking Romania to prepare herself…for entry into NATO. For these reasons, we were not able to vote for this report."@en3
". - (FR) En lo absoluto, no podemos más que estar de acuerdo con la nueva estrategia decidida en el Consejo Europeo de Helsinki los días 10 y 11 de diciembre de 1999, orientada a abrir las negociaciones con todos los países candidatos de la Europa del Este. Pero no a cualquier precio. Mientras continúa la degradación social del país y en ninguna parte se ha concluido el proceso de reforma, el ponente se atreve a decir que "Rumanía disfruta actualmente de oportunidades de progreso rápidas no alcanzadas en los tiempos actuales. Una dirección política firme, señales económicas excepcionales, una visión clara del proceso de reformas..." pero las intenciones reales aparecen más allá: al adoptar en 2002 la decisión de invitar a Rumanía a convertirse en miembro de la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN aportaría una valiosa contribución a la estabilidad regional; saludo los esfuerzos realizados por Rumanía para cumplir las condiciones necesarias para la adhesión a la OTAN, y ello en particular esforzándose por reestructurar su sector militar y adaptar su política de defensa". Rumanía tiene grandes posibilidades de ver que se le presenta la OTAN como sustituto a la adhesión a la Unión Europea, que será cada vez menos considerable por el hecho de que las reformas aumentan las diferencias de desarrollo y por tanto el coste explosivo de la integración. Pero se le pide a pesar de todo a Rumanía que se prepare... para la entrada en la OTAN. Por estas razones, no hemos podido votar a favor de este informe."@es12
"Kokonaisuudessaan voimme vain kannattaa 10. ja 11. joulukuuta 1999 pidetyn Helsingin Eurooppa-neuvoston päättämää uutta strategiaa, joka tähtää neuvottelujen aloittamiseen Itä-Euroopan ehdokasvaltioiden kanssa. Tämä ei vain saa tapahtua mihin hintaan hyvänsä. Kun maan yhteiskunnallinen rappeutuminen jatkuu ja kun uudistusprosessi ei ole miltään osin vakuuttava, esittelijä rohkenee sanoa, että "tämän päivän Romanialla on mahdollisuuksia nykyaikana vertaansa vailla olevaan nopeaan kehitykseen. Vankka poliittinen johtajuus, poikkeukselliset taloudelliset signaalit, selvä niveltyminen ja sitoutuminen uudistusprosessiin..." Todelliset aikeet paljastuvat kuitenkin myöhemmin: "Naton päätös kutsua Romania vuonna 2002 jäseneksi Pohjois-Atlantin liittoon edistäisi merkittävästi alueellista vakautta; pitää sen vuoksi myönteisinä Romanian pyrkimyksiä täyttää Natoon liittymisen välttämättömät edellytykset ja etenkin maan pyrkimyksiä sotilasvoimien uudelleen järjestämiseksi ja puolustuspolitiikan mukauttamiseksi." On hyvin mahdollista, että Romanialle esitetään Natoa vaihtoehtona Euroopan unioniin liittymiselle, joka vaikuttaa yhä epätodennäköisemmältä, sillä uudistukset kasvattavat kehitystason eroa ja siten liittymisen valtavia kustannuksia. Romaniaa pyydetään kuitenkin valmistautumaan... Natoon liittymiseen. Näistä syistä emme voineet äänestää tämän mietinnön puolesta."@fi5
"In termini assoluti, non possiamo che essere d'accordo sulla nuova strategia decisa in occasione del Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999, volta ad avviare negoziati con tutti i paesi candidati dell'Europa dell'est, ma non a qualsiasi prezzo. Mentre il degrado sociale non conosce battute d'arresto e il processo di riforma non è giunto ad alcun risultato concreto, la relatrice osa dire che "la Romania ha oggi l'occasione di compiere rapidi progressi che non trovano riscontro nell'epoca moderna. Una solida guida politica, segnali economici eccezionali, una chiara articolazione del processo di riforma…". Tuttavia, le reali intenzioni appaiono più avanti: "una decisione della NATO di invitare la Romania a far parte del Patto del Nord Atlantico nel 2002 rappresenterebbe un importante contributo alla stabilità regionale; plaude pertanto agli sforzi della Romania volti a creare i presupposti necessari ad un'adesione alla NATO e, in particolare, agli sforzi compiuti dal paese per riformare il proprio settore militare e adeguare la propria politica di difesa". La Romania ha molte probabilità di vedersi presentare la NATO come sostituto di un'adesione all'Unione europea, che sarà sempre meno realizzabile, perché le riforme accrescono i divari di sviluppo e il costo dell'integrazione. Ciononostante, si chiede alla Romania di prepararsi… all'ingresso nella NATO. Per questi motivi non abbiamo potuto votare a favore della relazione."@it9
". Broadly speaking, we can only agree with the new strategy decided on at the Helsinki European Council of 10 and 11 December 1999 that aims to open negotiations with all Eastern European candidate countries – but not at any cost. Although social degradation in Romania continues and in no area is the process of reform complete, the rapporteur dares to say that ‘Romania today has opportunities for swift progress unequalled in modern times. Firm political leadership, exceptional economic signals, clear articulation of, and commitment to, the reform process...’ Yet its true intentions come to light later on: ‘…a NATO decision to invite Romania to become a member of the North Atlantic Alliance in 2002 would be an important contribution to regional security; welcomes therefore Romania’s efforts to satisfy the requisite conditions for NATO membership and, in particular, Romania’s efforts to restructure its military sector and to adjust its defence policy’. There is the strong possibility that Romania will be offered NATO membership as a substitute for accession to the European Union, which is increasingly unimaginable, since the reforms are prohibitive for development due to the huge costs involved in integration. We are nevertheless asking Romania to prepare herself…for entry into NATO. For these reasons, we were not able to vote for this report."@lv10
"Absoluut gesproken kunnen wij het niet anders dan eens zijn met de nieuwe strategie die tijdens de Europese Raad van Helsinki op 10 en 100 december 1999 werd afgesproken. Het doel daarvan was onderhandelingen te openen met alle kandidaat-landen van Oost-Europa, maar niet tegen iedere prijs. Ofschoon het sociaal verval van het land zich voortzet en nergens eigenlijk een echt hervormingsproces op gang is gebracht, heeft de rapporteur de euvele moed om te beweren dat “Thans Roemenië alle kansen op een voor het huidig tijdbestek ongekend snelle vooruitgang heeft. Het krachtig politiek leiderschap, de uitzonderlijke economische signalen, een duidelijke visie wat het hervormingsproces betreft”…. De werkelijke intenties staan echter verderop: “Is van oordeel dat een besluit van de NAVO om Roemenië in 2002 uit te nodigen lid te worden van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie in belangrijke mate zal bijdragen tot regionale stabiliteit; juicht derhalve de inspanningen van Roemenië toe om aan de nodige voorwaarden voor toetreding tot de NAVO te voldoen, met name zijn inspanningen om zijn militaire sector te reorganiseren en zijn defensiebeleid bij te stellen”. Roemenië heeft grote kans dat hem het lidmaatschap van de NAVO wordt aangeboden als een substituut voor toetreding tot de Europese Unie, die steeds onwaarschijnlijker wordt. De ontwikkelingsverschillen blijven namelijk groter worden, waardoor de integratiekosten de pan uit zullen rijzen. Toch wordt Roemenië dringend verzocht zich voor te bereiden op de toetreding tot de NAVO. Daarom konden wij niet voor dit verslag stemmen."@nl2
"Em termos absolutos, só podemos estar de acordo com a nova estratégia decidida no Conselho Europeu de Helsínquia de 10 e 11 de Dezembro 1999, que visa abrir negociações com o conjunto dos países candidatos da Europa Oriental. Mas não a qualquer preço! Quando se continua a verificar a degradação social do país e quando em parte alguma o processo de reformas é concludente, a relatora osa dizer que " a Roménia tem hoje a oportunidade de um rápido progresso, sem par nos tempos modernos. Uma liderança política firme, sinais económicos excepcionais, uma clara articulação e empenhamento num processo de reformas…". Mas as verdadeiras intenções surgem mais à frente: "…uma decisão da NATO em 2002 de convidar a Roménia a aderir à Aliança do Atlântico Norte representaria um importante contributo para a estabilidade regional; regozija-se, por conseguinte, com os esforços efectuados pela Roménia no sentido de satisfazer as condições requeridas para aderir à NATO e, em particular, com os esforços realizados pelo país com vista à reorganização do seu sector militar e ao reajustamento da sua política de defesa". A Roménia tem fortes possibilidades de se ver envolvida num processo de adesão à OTAN em substituição a uma adesão à União Europeia, que será cada vez menos provável, uma vez que as reformas acentuam as diferenças de desenvolvimento e por conseguinte, o preço explosivo da integração. Mas mesmo assim, pede-se que se prepare… para a entrada na OTAN. Por estas razões não pudemos votar a favor deste relatório."@pt11
"I och för sig kan vi inte annat än ställa oss bakom den nya strategin, som fastställdes vid Europeiska rådets toppmöte i Helsingfors den 10-11 december 1999, och som innebär att förhandlingar skall inledas med samtliga kandidatländer i Östeuropa. Men inte till vilket pris som helst. Samtidigt som landets sociala situation fortsätter att försämras och reformprocessen inte övertygar på några områden, dristar sig föredraganden att säga: "Rumänien har i dag möjligheter till snabba framsteg som saknar motsvarighet i modern tid. Ett starkt politiskt ledarskap, exceptionella ekonomiska signaler, tydligt utformande av och engagemang i reformprocessen [...]." Men de verkliga avsikterna tycks mer avlägsna: "anser att ett Natobeslut om att erbjuda Rumänien medlemskap i den nordatlantiska alliansen 2002 vore ett viktigt bidrag till den regionala stabiliteten; gläder sig därför åt Rumäniens ansträngningar att uppfylla kraven för anslutning till Nato och särskilt landets insatser för att omstrukturera sin militär och anpassa sin försvarspolitik". Rumänien har stora möjligheter att få se Nato presenteras som en ersättning för medlemskap i Europeiska unionen, eftersom det sistnämnda blir allt mindre tänkbart då reformerna ökar utvecklingsskillnaderna och därmed den explosiva integrationskostnaden. Men man begär ändå att Rumänien skall förbereda sig på... inträde i Nato. Av dessa skäl har vi inte kunnat rösta för detta betänkande."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph