Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-05-Speech-3-175"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010905.5.3-175"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". L'Union européenne avait promis à la Hongrie une entrée rapide dans l'Europe. Cependant, les promesses n'ont jamais été tenues. C'est pourquoi le rapport "insiste (…) sur la nécessité de fixer des dates fermes pour la conclusion des négociations et pour l'adhésion, maintenant que le traité de Nice a été signé, de façon à contribuer à éviter l'émergence de phénomènes de déception voire de mécontentement au sein de la société hongroise". Mais la déception se généralise. Elle a effectivement pour origine les délais, mais également les sacrifices que, partout, on cherche à faire passer comme pilule amère préparant des lendemains meilleurs au sein de l'UE - certains pays devant avaler cette pilule sans avoir l'assurance de devenir membre de plein droit de l'UE. La crainte que les populations associent régression sociale et critères d'ajustement structurels imposés par le FMI ou par l'UE infléchit les discours. Le rapport "se félicite (…) de l'augmentation d'environ 60 % du salaire minimum national et invite le gouvernement hongrois à encourager la signature de conventions collectives par secteur d'activités" mais la substance des mesures sociales préconisées est ailleurs, quand le rapport "prend acte de l'adoption d'un nouveau code du travail fondé sur le principe de la flexibilité et de la mobilité du travail dont l'objectif est l'adaptation des règles et de l'organisation du marché du travail aux nécessités dictées par la croissance économique…" Une logique libérale que nous n'acceptons pas plus pour les nouveaux candidats que dans l'Union européenne telle qu'elle est. Pour ces raisons, nous n'avons pas pu voter pour ce rapport."@fr6
lpv:translated text
"Den Europæiske Union havde lovet Ungarn, at landet hurtigt ville blive optaget i EU. Disse løfter blev imidlertid ikke indfriet. Derfor hedder det i betænkningen, at man "insisterer (...) på, at der skal fastsættes præcise datoer for forhandlingernes afslutning og for tiltrædelsen - nu da Nice-traktaten er blevet underskrevet - for på den måde at være med til at forhindre, at der opstår skuffelse eller ligefrem utilfredshed i det ungarske samfund". Skuffelsen breder sig ikke desto mindre. Den er affødt af de omtalte forsinkelser, men også af de ofre, der bringes, og som man søger at vinde accept af med henvisning til, at det er den bitre pille, der skal sluges for at sikre en lysere fremtid inden for EU's rammer. Blot må visse lande sluge den bitre pille uden at have sikkerhed for, at de opnår fuldt medlemskab af EU. Det må frygtes, at befolkningen sætter de sociale forringelser i forbindelse med de af IMF eller EU pålagte strukturelle kriterier for tilpasningerne. Denne frygt præger debatten. I betænkningen hedder det således, at der er grund til at glæde sig over, "at mindstelønnen er steget med ca. 60%, og (...) den ungarske regering opfordres til at virke til fordel for, at der undertegnes kollektive overenskomster inden for de forskellige områder". Det reelle indhold i de anbefalede sociale foranstaltninger skal imidlertid findes andetsteds i betænkningen, hvor det hedder, at man "tager til efterretning, at der er vedtaget en ny arbejdsmarkedslovgivning, der hviler på princippet om arbejdskraftens fleksibilitet og mobilitet, med det formål at tilpasse arbejdsmarkedets regler og organisation til økonomisk vækst ...". Der er tale om en liberal tankegang, som vi finder uacceptabel, både når det gælder ansøgerlandene, og når det gælder de nuværende medlemslande. Vi har af disse årsager ikke kunnet stemme for betænkningen."@da1
"Die Europäische Union hatte Ungarn einen raschen EU-Beitritt zugesagt. Diese Versprechen wurden jedoch nie eingehalten. Daher besteht der Bericht darauf, „dass feste Daten für den Abschluss der Verhandlungen und für den Beitritt festgelegt werden müssen – jetzt, da der Vertrag von Nizza unterzeichnet ist, – um dazu beizutragen, dass das Auftreten von Phänomenen der Enttäuschung oder gar der Unzufriedenheit innerhalb der ungarischen Gesellschaft vermieden werden kann.“ Allmählich macht sich allerdings Enttäuschung breit, die von eben diesen Fristen, aber auch von den Opfern herrührt, die man sich überall einzufordern bemüht, damit die bittere Pille, die die bessere Zukunft innerhalb der EU vorbereiten soll, eher geschluckt wird. Manche Länder müssen diese Pille sogar schlucken, obwohl ihnen die künftige volle EU-Mitgliedschaft nicht einmal zugesagt wurde. Die Befürchtung, die Bürger könnten Sozialabbau und Kriterien für die Strukturanpassung von Seiten des IWF oder der EU miteinander in Verbindung bringen, führt zu ganz neuartigen Äußerungen. Der Bericht „begrüßt (…) die Erhöhung des nationalen Mindestlohns um etwa 60 % und legt der ungarischen Regierung nahe, den Abschluss von Branchentarifverträgen (...) zu fördern“, aber die Substanz der befürworteten sozialen Maßnahmen besteht in etwas ganz anderem, dass nämlich der Bericht zur Kenntnis nimmt, „dass ein neues Arbeitsgesetz verabschiedet wurde, das sich auf dem Grundsatz der Flexibilität und der Mobilität der Arbeit gründet und das Ziel verfolgt, die Regelung und die Organisation des Arbeitsmarkts an die Erfordernisse des Wirtschaftswachstums (...) anzupassen…“ Dabei handelt es sich um eine liberale Denkweise, die wir weder im Zusammenhang mit den neuen Kandidaten noch innerhalb der bestehenden Europäischen Union akzeptieren. Aus diesen Gründen konnten wir nicht für diesen Bericht stimmen."@de7
"Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε υποσχεθεί στην Ουγγαρία ότι θα προσχωρούσε σύντομα στην Ευρώπη. Ωστόσο, οι υποσχέσεις αυτές δεν τηρήθηκαν. Για το λόγο αυτό η έκθεση “επιμένει (·) στην ανάγκη να καθοριστούν συγκεκριμένες ημερομηνίες για την περάτωση των διαπραγματεύσεων και την ένταξη - δοθέντος ότι η Συνθήκη της Νίκαιας έχει τώρα πλέον υπογραφεί - προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα απογοήτευσης ή δυσαρέσκειας στην ουγγρική κοινή γνώμη”. Όμως, η απογοήτευση είναι γενικευμένη με αφορμή ασφαλώς τις προθεσμίες, αλλά και τις θυσίες που καλούνται να κάνουν οι πολίτες ως αναγκαίο κακό προκειμένου να έχουν ένα καλύτερο αύριο στους κόλπους της ΕΕ - ορισμένες χώρες μάλιστα οφείλουν να προβούν στις θυσίες αυτές χωρίς να είναι καν σίγουρες ότι θα καταστούν αυτοδικαίως μέλη της ΕΕ. Ο φόβος ότι οι λαοί θα ταυτίσουν κοινωνική οπισθοδρόμηση και κριτήρια διαρθρωτικών προσαρμογών που επιβάλλει το ΔΝΤ ή η ΕΕ αποπροσανατολίζει τον διάλογο. Η έκθεση “επικροτεί (·) την κατά περίπου 60% αύξηση του κατώτατου εθνικού μισθού και καλεί την κυβέρνηση της Ουγγαρίας να ενθαρρύνει τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων σε επιμέρους τομείς δραστηριότητας” η ουσία, όμως, των προβλεπόμενων κοινωνικών μέτρων είναι άλλη, καθώς η έκθεση “σημειώνει τη θέσπιση ενός νέου κώδικα εργασίας ο οποίος στηρίζεται στις αρχές της ευελιξίας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και αποσκοπεί στην προσαρμογή των κανόνων και της οργάνωσης της αγοράς εργασίας στις απαιτήσεις της οικονομικής ανάπτυξης·” Πρόκειται για μια φιλελεύθερη λογική την οποία δεν αποδεχόμαστε για τις νέες υποψήφιες προς ένταξη χώρες, όπως δεν την αποδεχόμαστε, ως έχει, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τους λόγους αυτούς, καταψηφίσαμε την έκθεση."@el8
". The European Union promised Hungary a rapid entry into Europe. However, this promise has not been kept. This is why the report ‘insists (…) on the need to fix firm dates for the conclusion of negotiations and accession – since the Treaty of Nice has now been signed – so as to help forestall any disappointment or even discontent on the part of the Hungarian public’. Disappointment is becoming the norm, however. The amount of time the process is taking is the main reason for this but also the widespread sacrifices we are trying to pass off as a bitter pill that must be swallowed in order to prepare for a brighter future at the heart of the EU, with certain countries having to swallow this very pill without even any guarantee that they will become full members of the EU. The fear that people will associate social regression with structural adjustment criteria imposed by the IMF or by the EU is shifting the debate. The report ‘welcomes (…) the approximately 60% rise in the national minimum wages, and calls on the Hungarian government to encourage the signing of collective bargaining agreements by industrial sectors’ yet the substance of the social measures advocated evaporates when the report ‘notes the adoption of a new labour code based on the principle of the flexibility and mobility of labour with a view to adapting the rules and organisation of the labour market to the need for economic growth…’ This is a liberal formula that we do not accept, either for the new candidate countries or for the European Union as it stands today. For these reasons, we were not able to vote for this report."@en3
". - (FR) La Unión Europea prometió a Hungría una entrada rápida en Europa. Sin embargo, las promesas jamás se han cumplido. Por ello, el informe insiste “(...) en la necesidad de fijar fechas firmes para la conclusión de las negociaciones y para la adhesión, ahora que el Tratado de Niza se ha firmado, de forma que se contribuya a evitar la emergencia de fenómenos de decepción incluso de descontento en el seno de la sociedad húngara". Pero la decepción está generalizándose. Efectivamente, tiene como origen los plazos, pero también los sacrificios que por todas partes se intenta que pasen como píldora amarga que prepara un mañana mejor en el seno de la Unión Europea - algunos países deben tragar esta píldora sin tener la seguridad de que se convertirán en miembros de pleno derecho de la UE. El temor de que las poblaciones asocien regresión social y criterios de ajuste estructurales impuestos por el FMI o por la UE modifica los discursos. El informe "se felicita (...) por el aumento de aproximadamente el 60% del salario mínimo nacional e invita al Gobierno húngaro a estimular la firma de convenios colectivos por sectores de actividad", pero la sustancia de las medidas sociales preconizadas está además, cuando el informe "toma nota de la adopción de un nuevo código laboral basado en el principio de flexibilidad y movilidad del trabajo cuyo objetivo es la adaptación de las normas y de la organización del mercado de trabajo a las necesidades dictadas por el crecimiento económico...", en una lógica liberal que no aceptamos para los nuevos candidatos más que en la Unión Europea tal como es ahora. Por estas razones, no hemos podido votar a favor del informe."@es12
"Euroopan unioni lupasi Unkarille, että se pääsisi nopeasti EU:n jäseneksi. Lupausta ei kuitenkaan koskaan pidetty. Sen takia mietinnössä tähdennetään, että "on välttämätöntä vahvistaa pitävät määräajat neuvotteluiden päättymiselle ja jäseneksi liittymiselle – nyt kun Nizzan sopimus on allekirjoitettu – jotta voidaan estää pettymyksen tai jopa tyytymättömyyden kaltaisten ilmiöiden syntyminen Unkarin yhteiskunnassa". Pettymys kuitenkin leviää. Sen taustalla ovat todellakin viiveet mutta myös uhraukset, joita yritetään kaikkialla kuvailla katkeriksi lääkkeiksi, joilla valmistellaan valoisampaa tulevaisuutta EU:ssa – jotkin maat joutuvat nielemään tämän lääkkeen ilman edes varmuutta, että ne pääsivät EU:n täysipainoisiksi jäseniksi. Pelko siitä, että väestöt yhdistävät toisiinsa yhteiskunnallisen taantuman ja IMF:n tai EU:n määräämät rakennemukautusvaatimukset, vääristää keskusteluja. Mietinnössä Euroopan parlamentti "panee tyytyväisenä merkille vähimmäispalkkojen noin 60 prosentin korotuksen Unkarissa ja pyytää maan hallitusta kannustamaan kollektiivisten alakohtaisten työehtosopimusten tekemistä", mutta suositeltujen yhteiskunnallisten toimenpiteiden sisältö on toinen, kun parlamentti "panee merkille uuden työlainsäädännön hyväksymisen, joka perustuu joustavuuden ja työvoiman liikkuvuuden periaatteille ja jonka tavoitteena on mukauttaa säännöt ja työmarkkinoiden organisointi talouskasvun ... tarpeiden mukaisesti". Emme hyväksy tätä liberaalia ajatustapaa sen enempää ehdokasvaltioiden kohdalla kuin nykyisessä Euroopan unionissa. Emme näin ollen voineet äänestää tämän mietinnön puolesta."@fi5
"L'Unione europea aveva promesso all'Ungheria un ingresso rapido in Europa. Le promesse non sono però state mantenute. Per questo motivo, la relazione "ribadisce (…) la necessità che vengano stabilite date fisse per la conclusione dei negoziati e per l'adesione, dato che il trattato di Nizza è stato già firmato, per contribuire ad evitare il diffondersi di delusione o addirittura di malcontento in seno alla società ungherese". Tuttavia, la delusione si generalizza. In effetti, essa trae origine dai ritardi e dai sacrifici che, ovunque, si tenta di far passare come medicina amara che prepara un futuro migliore nell'Unione europea - alcuni paesi devono inghiottire tale medicina senza avere l'assicurazione di diventare membri a pieno diritto dell'Unione europea. Il timore che le popolazioni associno regressione sociale e criteri di adeguamento strutturale imposti dall'FMI o dall'Unione europea è l'argomento prevalente in tutti i discorsi. La relazione "si congratula (…) dell'aumento di circa il 60 per cento del salario minimo nazionale e invita il governo ungherese a favorire la conclusione dei contratti collettivi per settore di attività", ma la sostanza delle misure sociali raccomandate emerge in un altro punto, quando la relazione "prende atto che è stato adottato un nuovo codice di lavoro basato sul principio della flessibilità e della mobilità della manodopera, allo scopo di adeguare le regole e l'organizzazione del mercato del lavoro alle esigenze della crescita economica…". Una logica liberale che non accettiamo per i nuovi paesi candidati più che per l'odierna Unione europea. Per questi motivi non abbiamo potuto votare a favore della relazione."@it9
". The European Union promised Hungary a rapid entry into Europe. However, this promise has not been kept. This is why the report ‘insists (…) on the need to fix firm dates for the conclusion of negotiations and accession – since the Treaty of Nice has now been signed – so as to help forestall any disappointment or even discontent on the part of the Hungarian public’. Disappointment is becoming the norm, however. The amount of time the process is taking is the main reason for this but also the widespread sacrifices we are trying to pass off as a bitter pill that must be swallowed in order to prepare for a brighter future at the heart of the EU, with certain countries having to swallow this very pill without even any guarantee that they will become full members of the EU. The fear that people will associate social regression with structural adjustment criteria imposed by the IMF or by the EU is shifting the debate. The report ‘welcomes (…) the approximately 60% rise in the national minimum wages, and calls on the Hungarian government to encourage the signing of collective bargaining agreements by industrial sectors’ yet the substance of the social measures advocated evaporates when the report ‘notes the adoption of a new labour code based on the principle of the flexibility and mobility of labour with a view to adapting the rules and organisation of the labour market to the need for economic growth…’ This is a liberal formula that we do not accept, either for the new candidate countries or for the European Union as it stands today. For these reasons, we were not able to vote for this report."@lv10
"De Europese Unie had Hongarije een snelle toetreding beloofd. Deze beloften zijn echter nooit gestand gedaan. Daarom dringt het verslag aan “op de noodzaak definitieve data vast te stellen voor de afronding van de onderhandelingen en voor de toetreding - nu het Verdrag van Nice reeds is ondertekend - teneinde ertoe bij te dragen dat wordt voorkomen dat er gevoelens van teleurstelling of zelfs onvrede ontstaan in de Hongaarse gemeenschap”. De teleurstelling breidt zich echter algemeen uit. Zij wordt inderdaad veroorzaakt door de vertragingen, maar ook door de offers die men overal probeert te presenteren als de bittere pil die geslikt moet worden om een betere toekomst in de EU tegemoet te kunnen zien. Bepaalde landen moeten deze pil zelfs slikken zonder een volledig lidmaatschap van de EU verzekerd te krijgen. De vrees dat de bevolkingen sociale achteruitgang zullen associëren met de door het IMF of de EU opgelegde criteria voor de structurele aanpassingen geeft een andere toon aan de uitlatingen: het verslag “verheugt zich over de verhoging met ongeveer 60% van het minimumloon en nodigt de Hongaarse regering ertoe uit het maken van collectieve afspraken per sector te stimuleren, parallel aan de reeds bestaande bedrijfsafspraken”. De kern van de gevraagde sociale maatregelen ligt echter elders: het verslag “neemt namelijk nota van het aannemen van een nieuwe arbeidswet gebaseerd op het beginsel van de arbeidsflexibiliteit en -mobiliteit, teneinde de regels en de organisatie van de arbeidsmarkt aan te passen aan de noodzaak voor economische groei”. Dat is een liberale logica die wij noch voor de nieuwe kandidaten, noch voor de Europese Unie als dusdanig accepteren. Daarom konden wij niet voor dit verslag stemmen."@nl2
"A União Europeia prometeu à Hungria uma entrada rápida na Europa. No entanto, as promessas nunca foram cumpridas. Razão por que o relatório "insiste (…) na necessidade de serem estabelecidas datas firmes para a conclusão das negociações e para a adesão – agora que o Tratado de Nice já foi assinado - como forma de contribuir para evitar a emergência de fenómenos de desapontamento ou mesmo descontentamento no seio da sociedade húngara". Mas o desapontamento generaliza-se. Na sua origem, estão os atrasos, mas também os sacrifícios que, por todo o lado, se tenta que sejam vistos como um remédio amargo que prepara melhores dias no seio da União Europeia - alguns países devem ingerir este remédio sem sequer ter a certeza de se tornarem membros de pleno direito da UE. O receio de que as populações associem regressão social e critérios de ajustamento estruturais impostos pelo FMI ou pela UE muda a orientação dos discursos. O relatório "congratula-se (…) com o aumento de cerca de 60% do salário mínimo nacional e convida o Governo húngaro a estimular a celebração de convenções colectivas por sector de actividade", mas a substância das medidas sociais preconizadas está ausente, quando o relatório " toma nota da adopção de um novo código laboral assente no princípio da flexibilidade e da mobilidade do trabalho, com o objectivo de adaptar as regras e a organização do mercado de trabalho às necessidades do crescimento económico…". Uma lógica liberal que não aceitamos para os novos candidatos da mesma maneira que não o aceitamos para a União Europeia na sua situação actual. Por estas razões, não pudemos votar a favor deste relatório."@pt11
"Europeiska unionen lovade Ungern ett snabbt inträde i Europa. Men detta löfte har aldrig hållits. Betänkandet "understryker därför behovet av att man, med tanke på att Nicefördraget nu har undertecknats, inför fasta datum för slutförandet av förhandlingarna och för anslutningen för att på detta sätt undvika att känslor av besvikelse eller till och med missnöje uppträder i det ungerska samhället." Men besvikelsen breder ut sig. Grunden till det ligger i förseningarna, men också de uppoffringar som man försöker få alla att ta som besk medicin inför bättre dagar inom EU. Vissa länder måste dessutom ta denna beska medicin utan att vara försäkrade om att få bli fullvärdiga medlemmar av EU. Fruktan för att befolkningarna skall förknippa social tillbakagång med de strukturanpassningskriterier som föreskrivits av IMF och EU gör att diskursen ändrar inriktning. Betänkandet "välkomnar [...] att den nationella minimilönen höjts med omkring 60 procent, samt uppmanar den ungerska regeringen att främja ingåendet av sektorsvisa kollektivavtal", men innehållet i de sociala åtgärder som förordas är ett annat, eftersom betänkandet "noterar att ny arbetslagstiftning antagits som grundar sig på principen om flexibilitet och arbetskraftens rörlighet och vars syfte är att anpassa arbetsmarknadens bestämmelser och organisation till de krav som ställs på ekonomisk tillväxt [...]". En liberal logik som vi inte har lättare att godta för de nya kandidatländerna än för Europeiska unionen av i dag. Av dessa skäl har vi inte kunnat rösta för detta betänkande."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph