Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-05-Speech-3-167"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010905.5.3-167"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Le rapport "se montre préoccupé par la croissance du déficit budgétaire qui, après déduction des recettes de la privatisation en 2001, pourrait atteindre 7 % du PIB et invite le gouvernement tchèque à mettre en œuvre les réformes absolument nécessaires des systèmes de santé et de retraite"… et il "rappelle que la consolidation budgétaire ne doit pas être accomplie dans des conditions qui compromettent l'objectif à moyen terme de la cohésion sociale selon le modèle social européen, s'agissant en particulier de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale". Et, à l'opposé de l'idéologie européenne, le rapporteur ajoute, comme pour répondre à la pression des manifestations de Prague contre le sommet du FMI et de la Banque mondiale, qu'"il est urgent de procéder à des investissements publics orientés vers l'avenir afin d'améliorer la protection sociale, la santé publique et l'éducation"... Cette schizophrénie va s'accroître entre proclamations de bonnes intentions et recettes "libérales" orientées vers les privatisations généralisées et la concurrence. Elle reflète le refus de tirer un bilan effectif d'un échec et de recettes désagrégatrices. Nous demandons le moratoire de ces politiques et des critères de construction européenne qui n'imposent pas des moyens détériorant les niveaux de vie et les besoins de base. Pour ces raisons, nous n'avons pas pu voter pour ce rapport."@fr6
lpv:translated text
"I betænkningen udtrykkes der bekymring over "det stigende budgetunderskud, som efter fradrag af indtægterne fra privatisering i 2001 nåede op på 7% af bruttonationalproduktet", og den tjekkiske regering opfordres derfor til "at gennemføre de yderst nødvendige reformer af sundheds- og pensionssystemet". Det påpeges endvidere, at "budgetkonsolidering ikke må gennemføres på en måde, der bringer målet på mellemlangt sigt om social samhørighed i henhold til den europæiske socialmodel i fare, navnlig ikke bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse". Ordføreren tilføjer, ganske ude af trit med traditionel europæisk tankegang, måske som et svar på de demonstrationer, der fandt sted i Prag, og som var rettet imod IMF's og Verdensbankens topmøde, at "det er yderst påkrævet med fremtidsorienterede offentlige investeringer for at forbedre den sociale beskyttelse, den offentlige sundhed og uddannelsen ...". Vi vil i stigende omfang opleve denne tvetydighed mellem erklæringer, som vidner om gode hensigter, og "liberale" instrumenter, som tager sigte på udbredte privatiseringer og fri konkurrence. Tvetydigheden vidner om, at man nægter at erkende, at der er tale om en reel fiasko, og at de omhandlede instrumenter skaber splittelse. Vi opfordrer til et moratorium, hvad angår de omhandlede politikker, og til, at der fastsættes kriterier for den europæiske integration, som ikke omfatter foranstaltninger, som forringer levestandarden og mulighederne for at få opfyldt de grundlæggende behov. Vi har af disse årsager ikke kunnet stemme for den foreliggende betænkning."@da1
". Der Bericht „zeigt sich besorgt über das steigende Haushaltsdefizit, welches nach Abzug der Privatisierungserlöse im Jahre 2001 7 % des Bruttoinlandsproduktes erreichen könnte, und fordert die tschechische Regierung daher auf, die dringend notwendigen Reformen des Gesundheits- und Rentensystems durchzuführen“… und „erinnert daran, dass die Haushaltskonsolidierung nicht in einer Weise erfolgen darf, dass dadurch das mittelfristige Ziel des sozialen Zusammenhalts in Übereinstimmung mit dem europäischen Sozialmodell beeinträchtigt wird, insbesondere der Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung“. Der Berichterstatter fügt entgegen der europäischen Ideologie, als wolle er auf die Forderungen der Demonstrationen in Prag gegen den Gipfel des IWF und der Weltbank eingehen, hinzu, „dass zukunftsorientierte öffentliche Investitionen für die Verbesserung des sozialen Schutzes, der Gesundheit der Bevölkerung und der Bildung ... dringend erforderlich sind“. Dieser schizophrene Widerspruch zwischen Absichtsbekundungen und „liberalen“ Maßnahmen zugunsten umfangreicher Privatisierung und des Wettbewerbs wird sich noch verschärfen. Er spiegelt die Tatsache wider, dass man nicht bereit ist, eine wirkliche Bilanz des Misserfolgs und der für den sozialen Zusammenhalt nachteilige Maßnahmen zu ziehen. Wir fordern ein Aussetzen dieser Politik und Kriterien für den europäischen Einigungsprozess, die keine Maßnahmen verlangen, durch die sich der Lebensstandard und die Befriedigung der Grundbedürfnisse verschlechtern. Aus diesem Grund haben wir nicht für diesen Bericht stimmen können."@de7
"Η έκθεση “εκφράζει ανησυχίες για το αυξανόμενο έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, το οποίο μετά από την αφαίρεση των εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις κατά το έτος 2001, θα μπορούσε να ανέλθει στο 7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και καλεί την τσεχική κυβέρνηση να θέσει άμεσα σε εφαρμογή τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για το υγειονομικό και συνταξιοδοτικό σύστημα”· ενώ “υπενθυμίζει ότι η προσαρμογή των δημοσιονομικών μεγεθών δεν πρέπει να υλοποιηθεί κατά τρόπον ο οποίος να υπονομεύει το μεσοπρόθεσμο στόχο της κοινωνικής συνοχής σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, ιδίως την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού”. Και, αντίθετα με την ευρωπαϊκή ιδεολογία, ο εισηγητής προσθέτει, ως απάντηση στις πιέσεις των διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Πράγα κατά της διάσκεψης κορυφής του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, “ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για δημόσιες επενδύσεις στραμμένες προς το μέλλον προς βελτίωση της κοινωνικής προστασίας, της δημόσιας υγείας και της παιδείας”... Ο παραλογισμός αυτός μεταξύ διακηρύξεων καλών προθέσεων και “φιλελεύθερων” τακτικών προσανατολισμένων σε γενικευμένες ιδιωτικοποιήσεις και στον ανταγωνισμό αναμένεται να ενισχυθεί. Αρνούμαστε δηλαδή να κάνουμε τον απολογισμό μιας αποτυχίας και συνταγών που συμβάλλουν στην αποσύνθεση. Ζητούμε την αναστολή των εν λόγω πολιτικών και τη θέση κριτηρίων οικοδόμησης της Ευρώπης που να μην επιβάλλουν μέσα τα οποία υποβαθμίζουν το βιοτικό επίπεδο και τις βασικές ανάγκες. Για τους λόγους αυτούς, καταψηφίσαμε την έκθεση."@el8
". The report ‘is concerned about the rising budget deficit, which, after deducting privatisation receipts, could reach 7% of gross domestic product in 2001, and therefore calls on the Czech government to carry out urgently needed reforms to the healthcare and pensions system’ and ‘recalls that budgetary consolidation must not be carried through in such a way as to compromise the mid-term objective of social cohesion in accordance with the European Social Model, in particular the fight against poverty and social exclusion’. In direct opposition to European ideology, the rapporteur adds, as if in response to pressure from the demonstrations in Prague against the IMF and World Bank summit, that ‘future-oriented public investments are urgently needed for the improvement of social protection, public health and education’... This schizophrenia will become more and more apparent between the proclamations of good intentions and the ‘liberal’ formulae directed towards mass privatisations and competition. It is proof of the refusal to draw up an effective balance sheet for failed policy and disintegrating formulae. We demand a moratorium on these policies and criteria for European construction that do not impose methods that are detrimental to standards of living and basic needs. For these reasons, we were unable to vote for this report."@en3
". - (FR) El informe "se muestra preocupado por el crecimiento del déficit presupuestario que, una vez deducidos los ingresos por la privatización en 2001, podría alcanzar el 7% del PIB e invita al Gobierno checo a poner en práctica las reformas absolutamente necesarias de los sistemas de salud y de jubilación"... y "recuerda que la consolidación presupuestaria no debe realizarse en condiciones que comprometan el objetivo a medio plazo de la cohesión social según el modelo social europeo, al tratarse en particular de la lucha contra la pobreza y la exclusión social". Y, en la parte opuesta de la ideología europea, el ponente añade como para responder a la presión de las manifestaciones de Praga contra la cumbre del FMI y del Banco Mundial, que "es urgente proceder a inversiones públicas de futuro con el fin de mejorar la protección social, la salud pública y la educación"... Esta esquizofrenia va a incrementarse entre proclamaciones de buenas intenciones y recetas "liberales" orientadas a las privatizaciones generalizadas y a la competencia. Refleja el rechazo a extraer un balance efectivo de un fracaso y de recetas disgregadoras. Solicitamos la moratoria de estas políticas y de los criterios de construcción europea que no imponen medios que deterioren los niveles de vida y las necesidades básicas. Por estas razones no hemos votado a favor de este informe."@es12
"Mietinnössä Euroopan parlamentti "on huolestunut kasvavasta julkisen talouden vajeesta, joka yksityistämistulojen vähentämisen jälkeen saattaa vuonna 2001 nousta 7 prosenttiin bruttokansantuotteesta, ja kehottaa siksi Tšekin tasavallan hallitusta toteuttamaan ehdottoman välttämättömät terveydenhoito- ja eläkejärjestelmien uudistukset" sekä "muistuttaa, että talousarvion vakauttamista ei pidä toteuttaa tavalla, joka voi vaarantaa eurooppalaisen yhteiskuntamallin mukaista sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevan keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamista, erityisesti mitä tulee köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen". Esittelijä lisää vielä eurooppalaisen ideologian vastaisesti ikään kuin vastatakseen Prahassa IMF:n ja Maailmanpankin huippukokouksia vastaan järjestettyjen mielenosoitusten luomaan paineeseen, että "sosiaaliturvan, kansanterveyden ja koulutusjärjestelmän parantaminen ... edellyttää kiireesti toteutettavia ja tulevaisuuteen tähtääviä julkisia investointeja". Tämä skitsofrenia vain kasvaa hyvien aikeiden julistusten ja laajoihin yksityistämisiin ja kilpailuun tähtäävien "liberaalien" reseptien välillä. Se heijastaa kieltäytymistä johtaa tosiasiallisia johtopäätöksiä tappiosta ja tuhoisista resepteistä. Vaadimme EU:ta luopumaan näistä politiikoista ja esittämään ehdot, jotka eivät edellytä elintason ja perustarpeiden tyydyttämisen heikentämistä. Näistä syistä emme äänestäneet mietinnön puolesta."@fi5
"La relazione "esprime preoccupazione per il crescente di bilancio, che nel 2001, una volta eseguita la detrazione dei proventi delle privatizzazioni, potrebbe raggiungere il 7 per cento del prodotto interno lordo; invita pertanto il governo ceco a realizzare tempestivamente le necessarie riforme del sistema sanitario e pensionistico"… e "ricorda che il consolidamento del bilancio non deve avvenire in modo da compromettere gli obiettivi a medio termine della coesione sociale secondo il modello sociale europeo, in particolare la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale". Al contrario dell'ideologia europea, il relatore, come per rispondere alla pressione delle manifestazioni di Praga contro il Vertice dell'FMI e della Banca mondiale, aggiunge che "sono urgentemente necessari investimenti pubblici orientati al futuro per migliorare la protezione sociale, la salute pubblica e l'istruzione"… Questa schizofrenia è destinata ad acuirsi fra proclamazioni di buone intenzioni e disposizioni "liberali" orientate alle privatizzazioni generalizzate ed alla concorrenza e riflette il rifiuto di trarre conclusioni effettive da un fallimento e da disposizioni disgregatrici. Chiediamo la moratoria di tali politiche e l’adozione di criteri di costruzione europea che non impongano mezzi che deteriorano il tenore di vita e le esigenze minime. Per questi motivi non abbiamo potuto votare a favore della relazione."@it9
". The report ‘is concerned about the rising budget deficit, which, after deducting privatisation receipts, could reach 7% of gross domestic product in 2001, and therefore calls on the Czech government to carry out urgently needed reforms to the healthcare and pensions system’ and ‘recalls that budgetary consolidation must not be carried through in such a way as to compromise the mid-term objective of social cohesion in accordance with the European Social Model, in particular the fight against poverty and social exclusion’. In direct opposition to European ideology, the rapporteur adds, as if in response to pressure from the demonstrations in Prague against the IMF and World Bank summit, that ‘future-oriented public investments are urgently needed for the improvement of social protection, public health and education’... This schizophrenia will become more and more apparent between the proclamations of good intentions and the ‘liberal’ formulae directed towards mass privatisations and competition. It is proof of the refusal to draw up an effective balance sheet for failed policy and disintegrating formulae. We demand a moratorium on these policies and criteria for European construction that do not impose methods that are detrimental to standards of living and basic needs. For these reasons, we were unable to vote for this report."@lv10
"Het verslag “is bezorgd over het stijgende begrotingstekort dat, na aftrek van de opbrengsten van de privatiseringen in 2001 mogelijkerwijs 7% van het bruto binnenlands product zal bedragen, en roept de Tsjechische regering ertoe op de dringend noodzakelijke hervorming van de gezondheidszorg en het pensioenstelsel tot stand te brengen…”. Verder “wijst men erop dat de consolidatie van de begroting niet op zodanige wijze mag worden uitgevoerd dat het middellangetermijndoel van sociale cohesie overeenkomstig het Europees sociaal model, met name om armoede en maatschappelijke uitsluiting te bestrijden, in gevaar wordt gebracht.” Verder voegt de rapporteur - geheel in strijd met de Europese ideologie en in een poging tegemoet te komen aan de druk die werd uitgeoefend via de manifestaties ter gelegenheid van de topbijeenkomst van het IMF en de Wereldbank te Praag - eraan toe dat het “hoog tijd is toekomstgerichte overheidsinvesteringen te verrichten teneinde de sociale bescherming, de volksgezondheid en het onderwijs te verbeteren”. Achter de verkondiging van goede intenties en de aanbeveling van op algemene privatisering en mededinging gerichte “liberale” recepten gaat een toenemende schizofrenie schuil. Deze schizofrenie weerspiegelt de weigering om een echte balans op te maken van het falen en de nefaste recepten. Wij vragen een moratorium op deze beleidsvormen en op de criteria voor de Europese opbouw waarmee geen middelen gepaard gaan, daar deze leiden tot verslechtering van de levensstandaard en de basisbehoeften. Daarom konden wij niet voor dit verslag stemmen."@nl2
"O relatório "manifesta a sua preocupação com o crescimento do défice orçamental que, após dedução do produto das privatizações, poderá atingir 7% do produto interno bruto em 2001, e solicita, por conseguinte, ao Governo checo que realize urgentemente as reformas necessárias dos sistemas de saúde e de pensões"… e "recorda que a consolidação orçamental não deve efectuar-se de forma a comprometer os objectivos a médio prazo da coesão social de acordo com o modelo social europeu, nomeadamente a luta contra a pobreza e a exclusão social". E, em oposição à ideologia europeia, o relator acrescenta, como para responder à pressão das manifestações de Praga contra a cimeira do FMI e do Banco Mundial, que "são urgentemente necessários investimentos públicos orientados para o futuro em matéria de protecção social, de saúde pública e de educação" ... Esta esquizofrenia vai intensificar-se entre declarações de boas intenções e receitas "liberais" orientadas para as privatizações generalizadas e para a concorrência. Ela reflecte a recusa em efectuar um balanço real de um fracasso e de receitas desagregacionistas. Solicitamos a moratória destas políticas e critérios de construção europeia que não imponham meios que deterioram os níveis de vida e as necessidade base. Por estas razões, não pudemos votar a favor do relatório em apreço."@pt11
"I betänkandet sägs att man "är bekymrad över det ökande budgetunderskottet, som efter avdrag för privatisering kan komma att uppgå till 7 procent av bruttonationalinkomsten under 2001, och uppmanar därför den tjeckiska regeringen att omgående genomföra nödvändiga reformer inom hälso- och pensionssystemen" och man "påminner om att konsolideringen av budgeten inte bör genomföras på ett sätt som är till men för målsättningen på medellång sikt om social sammanhållning i enlighet med den europeiska samhällsmodellen, och då särskilt bekämpandet av fattigdom och social utslagning". I motsats till den europeiska ideologin tillägger föredraganden dessutom – som för att svara på trycket från demonstrationerna i Prag mot IMF:s och Världsbankens toppmöte – "att det finns ett stort behov av framtidsinriktade offentliga investeringar för att förbättra den sociala tryggheten, den offentliga hälsovården och utbildningsväsendet." Denna schizofreni – mellan uttalanden om goda avsikter och "liberala" recept inriktade på generaliserade privatiseringar och konkurrens – kommer att öka. Den avspeglar en vägran att verkligen inse resultatet av ett misslyckande och föreskrifter som leder till sönderdelning. Vi kräver ett moratorium för den här typen av politik samt kriterier för det europeiska bygget som inte framtvingar metoder som försämrar levnadsstandarden och uppfyllandet av de grundläggande behoven. Av dessa skäl har vi inte kunnat rösta för detta betänkande."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph