Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-04-Speech-2-247"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010904.9.2-247"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – The honourable Member refers to an inquiry launched by the Commission on 13 June following press articles on Europol. In order to avoid a possible misunderstanding the Commission will have to point out that it has not launched an inquiry into the Europol-related matter to which the honourable Member refers. As far as the Commission is aware the matter concerns accusations of fraud unrelated to the Sensus contract. The Commission understands that internal investigations by Europol have led to the Dutch judicial authorities now investigating the matter. As far as the action the Commission has undertaken concerning the Sensus project is concerned, the Commission has initiated an internal review of the management of this project as indicated in the Commission's reply to the oral questions by the honourable Member. Following this review and also on the basis of ongoing, more general recommendations, both from the Court of Auditors and the external monitoring panel of the Information Society Technologies programme, the Commission is implementing changes in procedures which will ensure significant improvements in project management. The Commission attends the meetings of the management board of Europol and meetings of the heads of national units in an observer capacity. It has no mandate to investigate Europol other than in the context of direct contractor relations such as through the Sensus project. In the context of Sensus and as explained in the replies to written questions, the Commission is not currently planning a financial audit of Europol's participation in Sensus. But the need for such an audit will be assessed again when all the cost claims related to Sensus have been submitted by project participants. That should happen in the next few months. Sensus and Aventinus were involved in pre-competitive research using many basic technologies for the production of a demonstrator. The objective was to overcome linguistic barriers between European law enforcement agencies in their fight against organised crime such as drugs smuggling and illegal immigration. Sensus is an assembly of software models including linguistic content, utilisation and report generation, workflow and database management systems. There is therefore no specific basic technology. According to information received by the Commission, although Polygon was originally intended to be used in Sensus, in the autumn of 1999 a different technology was selected instead. The Commission service has been assured by the contractors that Polygon is not a component of the Sensus demonstrator. The coordinator of the Aventinus projects has confirmed that Polygon was not used in either Aventinus I or Aventinus II. As far as technologies used in Europolis and Eurint systems are concerned, the Commission is not in a position to address the question of the honourable Member."@en3
lpv:translated text
"Det ærede medlem nævner en undersøgelse, som Kommissionen skulle have indledt den 13. juni efter artikler i pressen om Europol. For at undgå en eventuel misforståelse må Kommissionen påpege, at den ikke har indledt nogen undersøgelse af den Europol-relaterede sag, som det ærede medlem henviser til. Så vidt Kommissionen ved, vedrører sagen beskyldninger om svig, der ikke har noget med SENSUS-kontrakten at gøre. Kommissionen har forstået, at Europols interne undersøgelse har ført til, at de nederlandske retsmyndigheder nu er ved at undersøge sagen. Hvad angår de foranstaltninger, Kommissionen har truffet vedrørende SENSUS-projektet, har Kommissionen indledt en intern undersøgelse af forvaltningen af dette projekt som angivet i Kommissionens svar på mundtlige forespørgsler stillet af det ærede medlem. Som følge af denne undersøgelse og også på basis af igangværende mere generelle henstillinger både fra Revisionsretten og IST-programmets tilsynspanel er Kommissionen nu i færd med at foretage ændring af procedurer, som vil sikre betydelige forbedringer af projektledelsen. Kommissionen deltager i møderne i Europols styrelsesråd og i de møder, der bliver afholdt af lederne af de nationale enheder, med observatørstatus. Den har ikke noget andet mandat til at efterforske Europol end dens direkte kontrahentrelationer såsom via SENSUS-projektet. Hvad SENSUS angår, og som forklaret i svarene på de skriftlige forespørgsler har Kommissionen ikke for nærværende nogen planer om en finansiel revision af Europols deltagelse i SENSUS. Men behovet for en sådan revision vil blive vurderet igen, når alle projektudgifter i forbindelse med SENSUS er blevet forelagt af projektdeltagerne. Dette skulle ske inden for de næste par måneder. SENSUS og AVENTINUS var involveret i forskning i den prækompetitive fase, hvor de anvendte mange grundlæggende teknologier til fremstilling af en demonstrator. Målet var at overvinde de sproglige barrierer, der findes mellem Europas politistyrker i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet såsom narkotikasmugling og ulovlig indvandring. SENSUS er en samling softwaremodeller, der omfatter sprogligt indhold, udnyttelse og rapportgenerering, arbejdsfordelings- og databasestyringssystemer. Der er derfor ikke nogen speciel teknologi. Ifølge oplysninger, som Kommissionen har modtaget, blev der, selv om Polygon oprindelig skulle have været brugt i SENSUS, i efteråret 1999 valgt en anden teknologi i stedet for. Kommissionens tjenestegren er blevet forsikret af kontrahenterne om, at Polygon ikke er en komponent af SENSUS-demonstratoren. Koordinatoren af AVENTINUS-projekterne har bekræftet, at Polygon ikke blev brugt hverken i AVENTINUS I eller AVENTINUS II. Hvad angår de teknologier, der anvendes i Europol- og Eurint-systemerne, er Kommissionen ikke i stand til at sige noget om det spørgsmål, der er rejst af det ærede medlem."@da1
". Der Herr Abgeordnete bezieht sich auf eine Untersuchung, die die Kommission am 13. Juni eingeleitet hat, nachdem bestimmte Artikel über Europol in der Presse erschienen waren. Um mögliche Missverständnisse auszuschließen, muss die Kommission darauf hinweisen, dass sie keine Untersuchung zu der Europol-Problematik eingeleitet hat, auf die sich der Abgeordnete bezieht. Soweit der Kommission bekannt ist, geht es bei dieser Angelegenheit um Betrugsanschuldigungen, die nichts mit dem Sensus-Vertrag zu tun haben. Nach Kenntnis der Kommission haben interne Untersuchungen durch Europol dazu geführt, dass sich die holländischen Justizbehörden dieser Sache angenommen haben. Zu den von der Kommission im Zusammenhang mit dem Sensus-Projekt eingeleiteten Maßnahmen ist zu sagen, dass die Kommission eine interne Überprüfung der Verwaltung dieses Projekts eingeleitet hat, wie aus der Antwort der Kommission auf die mündlichen Fragen des Abgeordneten hervorgeht. Ausgehend von dieser Überprüfung und auf der Grundlage laufender Empfehlungen allgemeinerer Natur seitens des Rechnungshofes als auch des externen Überwachungsgremiums des Programms „Information Society Technologies“ nimmt die Kommission Veränderungen an den entsprechenden Verfahren vor, die das Projektmanagement erheblich verbessern dürften. Die Kommission nimmt als Beobachter an den Tagungen des Verwaltungsrates von Europol sowie an den Beratungen der Leiter der nationalen Behörden teil. Sie besitzt kein Mandat zur Untersuchung von Europol, sondern ist lediglich berechtigt, Untersuchungen im Zusammenhang mit direkten Auftragnehmer-Beziehungen wie im Falle des Sensus-Projekts durchzuführen. Wie in Beantwortung der schriftlichen Fragen bereits erläutert wurde, plant die Kommission derzeit keine Prüfung der Rechnungsführung in Bezug auf die Mitarbeit von Europol bei Sensus. Sobald jedoch die Forderungen der Projektteilnehmer im Zusammenhang mit den Kosten für das Sensus-Projekt eingegangen sind, werden wir die Notwendigkeit einer Ordnungsmäßigkeitsprüfung erneut untersuchen. Damit ist in den nächsten Monaten zu rechnen. Bei Sensus und Aventinus ging es um vorwettbewerbliche Forschungsmaßnahmen, wobei etliche grundlegende Technologien für die Entwicklung einer Demonstrationsanwendung zum Einsatz kamen. Das Ziel bestand in der Überwindung von Sprachbarrieren, auf die die europäischen Polizei- und Justizbehörden in ihrem Kampf gegen das organisierte Verbrechen wie Drogenschmuggel und illegale Einwanderung stoßen. Bei Sensus handelt es sich um ein Paket von Softwaremodellen für sprachliche Inhalte, die Nutzung und Erstellung von Berichten sowie Workflow- und Datenbankverwaltung. Spezielle Grundlagentechnologien sind davon also nicht betroffen. Den der Kommission vorliegenden Informationen zufolge war zwar ursprünglich der Einsatz von Polygon bei Sensus vorgesehen, aber im Herbst 1999 entschied man sich dann für eine andere Technologie. Seitens der Auftragnehmer wurde den Dienststellen der Kommission versichert, dass Polygon nicht Bestandteil der Demonstrationsanwendung von Sensus ist. Der Koordinator für das Aventinus-Projekt hat bestätigt, dass Polygon weder für Aventinus I noch für Aventinus II verwendet wurde. Was die im Rahmen der Europolis- und Eurint-Systeme verwendeten Technologien betrifft, so sieht sich die Kommission außerstande, die Frage des Herrn Abgeordneten zu beantworten."@de7
"Ο αξιότιμος βουλευτής αναφέρεται σε μια έρευνα που διέταξε η Επιτροπή στις 13 Ιουνίου μετά από μία σειρά άρθρων στον Τύπο σχετικά με την Europol. Προκειμένου να αποφύγουμε μια πιθανή παρανόηση, η Επιτροπή θα πρέπει να επισημάνει ότι δεν διέταξε έρευνα για το συναφές με την Europol ζήτημα, στο οποίο αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής. Απ’ όσο γνωρίζει η Επιτροπή το ζήτημα αφορά καταγγελίες απάτης που δεν σχετίζονται με την ανάθεση συμβάσεων στο πλαίσιο του Sensus. Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι οι εσωτερικές έρευνες της Europol οδήγησαν στις ολλανδικές δικαστικές αρχές, που ερευνούν τώρα το ζήτημα. Όσον αφορά τη δράση που έχει αναλάβει η Επιτροπή αναφορικά με το πρόγραμμα Sensus, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει μιαν εσωτερική επισκόπηση της διαχείρισης του εν λόγω προγράμματος, όπως φαίνεται στην απάντηση της Επιτροπής στις προφορικές ερωτήσεις που έθεσε ο αξιότιμος βουλευτής. Μετά από την επισκόπηση αυτή καθώς, επίσης, στη βάση συνεχιζόμενων, πιο γενικών συστάσεων, τόσο από το Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και από την επιτροπή εξωτερικής παρακολούθησης του προγράμματος τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας, η Επιτροπή υλοποιεί αλλαγές στις διαδικασίες που θα διασφαλίσουν σημαντικές βελτιώσεις στη διαχείριση σχεδίων. Η Επιτροπή παρακολουθεί ως παρατηρητής τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Europol καθώς και τις συνεδριάσεις των επικεφαλής των εθνικών μονάδων. Δεν έχει εντολή να ερευνήσει την Europol, παρά μόνο στο πλαίσιο των σχέσεων του άμεσου εντολέα, όπως μέσω του προγράμματος Sensus. Στο πλαίσιο του Sensus και όπως εξηγήθηκε στις απαντήσεις στις γραπτές ερωτήσεις, η Επιτροπή δεν σχεδιάζει επί του παρόντος ένα οικονομικό έλεγχο της συμμετοχής της Europol στο Sensus. Αλλά η ανάγκη για ένα τέτοιο έλεγχο θα εκτιμηθεί ξανά όταν θα έχουν υποβληθεί όλες οι απαιτήσεις πιστώσεων που σχετίζονται με το Sensus από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Αυτό αναμένεται να συμβεί στις επόμενες λίγες ημέρες. Το Sensus και το Aventinus εμπλέκονταν στην προανταγωνιστική έρευνα χρησιμοποιώντας πολλές βασικές τεχνολογίες για την παραγωγή ενός συστήματος επίδειξης. Ο στόχος ήταν να ξεπεραστούν τα γλωσσικά εμπόδια μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον αγώνα τους ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα, όπως είναι το εμπόριο ναρκωτικών και η παράνομη μετανάστευση. Το Sensus είναι ένα σύστημα μοντέλων λογισμικού που περιλαμβάνουν γλωσσικό περιεχόμενο, χρήση και δημιουργία εκθέσεων, ροή εργασιών και συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Δεν υπάρχει, ως εκ τούτου, ειδική βασική τεχνολογία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, αν και η τεχνολογία Polygon επρόκειτο αρχικά να χρησιμοποιηθεί στο Sensus, το φθινόπωρο του 1999 επιλέχθηκε αντ’ αυτής μία διαφορετική τεχνολογία. Οι ανάδοχοι διαβεβαίωσαν την υπηρεσία της Επιτροπής ότι η τεχνολογία Polygon δεν είναι συστατικό στοιχείο του συστήματος επίδειξης του Sensus. Ο συντονιστής των προγραμμάτων Aventinus επιβεβαίωσε ότι η Polygon δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε στο Aventinus I ούτε στο Aventinus II. Όσον αφορά τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα συστήματα Europolis και Eurint, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να απαντήσει στην ερώτηση του αξιότιμου βουλευτή."@el8
"(EN) Su Señoría se refiere a una investigación lanzada por la Comisión el 13 de junio, a raíz de la publicación de artículos en la prensa sobre Europol. Para evitar un posible malentendido, la Comisión ha de indicar que no ha lanzado una investigación sobre el asunto relacionado con Europol a que se refiere su Señoría. Que la Comisión sepa, el asunto se refiere a acusaciones de fraude no relacionadas con el contrato Sensus. La Comisión tiene entendido que las investigaciones internas de Europol han propiciado una investigación de ese asunto por parte de las autoridades judiciales holandesas. Por lo que se refiere a la acción emprendida por la Comisión para investigar el proyecto Sensus, la Comisión ha iniciado un examen interno de la gestión de ese proyecto, como se indica en la respuesta de la Comisión a las preguntas orales de su Señoría. Tras ese examen y a partir también de recomendaciones más generales en curso del Tribunal de Cuentas y del grupo exterior de supervisión del programa Tecnologías de la Sociedad de la Información, la Comisión está haciendo cambios en los procedimientos que representarán mejoras importantes en la gestión del proyecto. La Comisión asiste en calidad de observadora a la reunión del consejo de administración de Europol y a las reuniones de los jefes de unidades nacionales. No tiene un mandato para investigar a Europol, salvo en el marco de las relaciones directas de contratista, como, por ejemplo, mediante el proyecto Sensus. En el marco de Sensus y como se ha explicado en las respuestas a las preguntas escritas, la Comisión no está preparando actualmente una auditoría financiera de la participación de Europol en Sensus. Pero, cuando los participantes en el proyecto hayan presentado su relación de gastos relativos a Sensus, se volverá a evaluar la necesidad de dicha auditoría. Será en los próximos meses. Sensus y Aventinus participaron en investigaciones precompetitivas utilizando muchas tecnologías básicas para la producción de un demostrador. El objetivo era el de superar los obstáculos lingüísticos entre los organismos europeos encargados de hacer cumplir la ley en su lucha contra la delincuencia organizada, como, por ejemplo, el tráfico de drogas y la inmigración ilegal. Sensus es un conjunto de modelos informáticos que incluyen contenido lingüístico, utilización y producción de informes, sistemas de gestión del volumen de trabajo y de las bases de datos. Así, pues, no existe una tecnología básica específica. Según la información recibida por la Comisión, aunque en un principio se pensaba utilizar Polygon en Sensus, en el otoño de 1999 se seleccionó en su lugar una tecnología diferente. Los contratistas aseguraron al servicio de la Comisión que Polygon no era un componente del demostrador de Sensus. El coordinador de los proyectos Aventinus ha confirmado que ni en Aventinus I ni en Aventinus II se utilizó Polygon. Por lo que se refiere a las tecnologías utilizadas en Europol y a los sistemas Eurint, la Comisión no está en condiciones de abordar la pregunta de su Señoría."@es12
"Jäsen viittaa komission 13. kesäkuuta käynnistämään tutkimukseen Europolia koskevien lehtiartikkelien vuoksi. Komission on mahdollisten väärinymmärrysten välttämiseksi huomautettava, ettei se ole vielä käynnistänyt jäsenen mainitsemaa tutkimusta Europoliin liittyvässä asiassa. Komission tietojen mukaan asia koskee SENSUS-hankkeen ulkopuolisia petossyytteitä. Komission käsityksen mukaan Europolin sisäiset tutkimukset ovat johtaneet siihen, että Alankomaiden oikeusviranomaiset tutkivat nyt asiaa. SENSUS-hanketta koskevista komission toteuttamista toimista sanoisin, että komissio on aloittanut kyseisen hankkeen hoitoa koskevan sisäisen tarkastuksen, kuten kävi ilmi komission vastauksesta jäsenen suullisiin kysymyksiin. Komissio tekee parhaillaan tuon tarkastuksen sekä tilintarkastustuomioistuimessa ja tietoyhteiskunnan tekniikoita koskevasta ohjelmasta vastaavassa ulkoisessa valvontapaneelissa valmisteilla olevien yleisten suositusten perusteella menettelyihin sellaisia muutoksia, joilla taataan hankkeiden hoidon huomattava parantaminen. Komissio osallistuu tarkkailijana Europolin hallintoneuvoston kokouksiin ja kansallisten yksikönjohtajien kokouksiin. Sillä on valtuudet tutkia Europolia vain ottamalla suoraan yhteyttä urakoitsijaan esimerkiksi SENSUS-hankkeen kautta. Komissio ei harkitse taloudellista selvitystä Europolin osallisuudesta SENSUS-hankkeeseen, kuten on käynyt ilmi komission vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Selvityksen tarpeellisuutta arvioidaan kuitenkin uudelleen, kun hankkeeseen osallistuneet ovat toimittaneet kaikki hankkeeseen liittyvät kuluvaatimukset. Tämän on määrä tapahtua lähikuukausien aikana. SENSUS ja AVENTINUS -hankkeet olivat mukana kilpailua edeltävässä tutkimuksessa, jossa käytettiin monia esittelijän tuotantoon liittyviä perustekniikoita. Tavoitteena oli voittaa Euroopan lainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien virastojen välinen kielimuuri niiden taistellessa järjestäytynyttä rikollisuutta, kuten huumeiden salakuljetusta ja laitonta maahanmuuttoa, vastaan. SENSUS koostuu ohjelmistomallien sarjasta, joka sisältää lingvististä sisältöä, käytön ja raporttien luontia sekä työvirran ja tietokannan hallintajärjestelmiä. Siksi hankkeessa ei ole sovellettu mitään tiettyä perusteknologiaa. Komission saaman tiedon mukaan vuoden 1999 syksyllä valittiinkin toinen teknologia, vaikka SENSUS-hankkeessa piti alun perin käyttää Polygonia. Urakoitsijat ovat vakuuttaneet komission yksikölle, ettei Polygon ole SENSUS-esittelijän osa. AVENTINUS-hankkeiden koordinoija on vahvistanut, ettei Polygonia ole käytetty AVENTINUS I- tai AVENTINUS II -hankkeissa. Komissio ei ole valmis vastaamaan jäsenen esittämään kysymykseen Europolin Europolis- ja Eurint-järjestelmissä käytetyistä tekniikoista."@fi5
"L'honorable parlementaire se réfère à une enquête lancée par la Commission en date du 13 juin dernier à la suite d'article parus dans la presse à propos d'Europol. Afin d'éviter tout malentendu, la Commission se doit de signaler qu'elle n'a lancé aucune enquête sur l'affaire évoquée par l'honorable parlementaire et liée à Europol. Pour ce qu'en sait la Commission, cette affaire touche à des accusations de fraude n'ayant aucun lien avec le contrat Sensus. La Commission croit savoir que des enquêtes internes menées par Europol ont amené les autorités judiciaires néerlandaises à se pencher sur ce dossier. En ce qui concerne l'action entreprise par la Commission sur le projet Sensus, cette dernière a entamé un examen interne de la gestion de ce projet, comme mentionné dans la réponse de la Commission aux questions orales de l'honorable parlementaire. À la suite de cet examen, ainsi que sur la base de recommandations de portée plus générale formulées tant par la Cour des comptes que par le panel de suivi externe du programme des technologies de la société de l'information, la Commission procède à des modifications des procédures qui garantiront une amélioration significative de la gestion des projets. La Commission assiste aux réunions du conseil d'administration d'Europol et aux réunions des chefs d'unités nationales en tant qu'observateur. Elle n'est pas habilitée à enquêter sur Europol, si ce n'est dans le contexte de relations contractuelles directes, tel que c'est le cas via le projet Sensus. Dans le contexte de Sensus, et comme nous l'avons expliqué dans les réponses à des questions écrites, la Commission n'envisage pas, pour l'heure, d'audit financier de la participation d'Europol à Sensus. Toutefois, la nécessité d'un tel audit sera réévaluée lorsque toutes les créances liées à Sensus auront été soumises par les participants aux projets, ce qui devrait être fait dans les quelques prochains mois. Sensus et Aventinus sont deux projets qui ont été impliqués dans des activités de recherche préconcurrentielle faisant appel à nombre de technologies de base en vue de la production d'un appareil de démonstration. L'objectif était de surmonter les barrières linguistiques entravant la coopération entre les différentes agences judiciaires européennes dans leur lutte contre la criminalité organisée, qu'il s'agisse de trafic de drogue ou d'immigration clandestine. Sensus est constitué d'un assemblage de modèles logiciels comprenant un contenu linguistique, l'utilisation et la génération de rapports, et des systèmes de gestion des flux et de bases de données. Il n'y a par conséquent aucune technologie de base spécifique. Selon les informations reçues par la Commission, bien que l'intention était, à l'origine, d'utiliser Polygon dans le cadre de Sensus, on a sélectionné, à l'automne 1999, une autre technologie en lieu et place de celle-là. Les contractants ont fourni l'assurance aux services de la Commission que la technologie Polygon n'était pas un composant de l'appareil de démonstration Polygon. Le coordinateur des projets Aventinus a confirmé que Polygon n'était utilisé ni dans Aventinus I, ni dans Aventinus II. Pour ce qui est des technologies utilisées dans le cadre d'Europolis et des systèmes Eurint, la Commission n'est pas en mesure de traiter la question soulevée par l'honorable parlementaire."@fr6
"L’onorevole parlamentare si riferisce a un’indagine avviata dalla Commissione il 13 giugno in seguito ad articoli pubblicati dalla stampa riguardo a Europol. Per evitare un possibile fraintendimento, la Commissione tiene a sottolineare di non aver lanciato alcuna indagine sulla questione relativa a Europol cui si riferisce l’onorevole parlamentare. Da quanto risulta alla Commissione, si tratta di accuse di frode non collegate al contratto SENSUS. La Commissione sa che le indagini interne a Europol hanno indotto le autorità giudiziarie olandesi ad aprire un’indagine. In merito all’azione intrapresa dalla Commissione in ordine al progetto SENSUS, la Commissione ha avviato una revisione interna della gestione del progetto come indicato nella risposta della Commissione alle interrogazioni orali dell’onorevole parlamentare. In seguito a tale revisione e inoltre sulla scorta delle raccomandazioni continue, più generali, provenienti dalla Corte dei conti come pure dal comitato di sorveglianza esterno del programma sulle tecnologie per la società dell’informazione, la Commissione sta modificando le procedure in modo da garantire miglioramenti significativi nella gestione dei progetti. La Commissione partecipa alle riunioni del comitato di amministrazione di Europol e alle riunioni dei capi delle unità nazionali in qualità di osservatore, non avendo alcun mandato per indagare su Europol se non nel contesto di relazioni contrattuali dirette, come nel caso del progetto SENSUS. Nel contesto di SENSUS, come illustrato nelle risposte alle interrogazioni scritte, la Commissione al momento non progetta una revisione finanziaria della partecipazione di Europol a SENSUS. L’opportunità di una simile revisione verrà nuovamente vagliata quando i partecipanti al progetto SENSUS avranno presentato tutte le domande di rimborso, cioè nei prossimi mesi. SENSUS e AVENTINUS erano inclusi nella ricerca pre-competitiva che utilizza molte tecnologie di base per produrre un dimostratore. L’obiettivo era superare la barriera linguistica tra le autorità giudiziarie europee nella lotta contro la criminalità organizzata come il traffico di droga e l’immigrazione illegale. SENSUS raccoglie modelli di che includono un contenuto linguistico, sistemi di utilizzazione e generazione di rapporti, flusso di lavoro e gestione di base dati. Pertanto non esiste una tecnologia di base specifica. In base alle informazioni di cui la Commissione dispone, anche se Polygon in origine avrebbe dovuto essere utilizzato per SENSUS, nell’autunno 1999 invece si è optato per un’altra tecnologia. Il servizio della Commissione ha ricevuto assicurazioni dai contraenti che Polygon non è un componente del dimostratore SENSUS. Il coordinatore dei progetti AVENTINUS ha confermato che Polygon non è utilizzato né in AVENTINUS I né in AVENTINUS II. In merito alle tecnologie utilizzate nei sistemi di Europolis e Eurint, la Commissione non è in grado di rispondere alla domanda dell’interrogante."@it9
". – The honourable Member refers to an inquiry launched by the Commission on 13 June following press articles on Europol. In order to avoid a possible misunderstanding the Commission will have to point out that it has not launched an inquiry into the Europol-related matter to which the honourable Member refers. As far as the Commission is aware the matter concerns accusations of fraud unrelated to the Sensus contract. The Commission understands that internal investigations by Europol have led to the Dutch judicial authorities now investigating the matter. As far as the action the Commission has undertaken concerning the Sensus project is concerned, the Commission has initiated an internal review of the management of this project as indicated in the Commission's reply to the oral questions by the honourable Member. Following this review and also on the basis of ongoing, more general recommendations, both from the Court of Auditors and the external monitoring panel of the Information Society Technologies programme, the Commission is implementing changes in procedures which will ensure significant improvements in project management. The Commission attends the meetings of the management board of Europol and meetings of the heads of national units in an observer capacity. It has no mandate to investigate Europol other than in the context of direct contractor relations such as through the Sensus project. In the context of Sensus and as explained in the replies to written questions, the Commission is not currently planning a financial audit of Europol's participation in Sensus. But the need for such an audit will be assessed again when all the cost claims related to Sensus have been submitted by project participants. That should happen in the next few months. Sensus and Aventinus were involved in pre-competitive research using many basic technologies for the production of a demonstrator. The objective was to overcome linguistic barriers between European law enforcement agencies in their fight against organised crime such as drugs smuggling and illegal immigration. Sensus is an assembly of software models including linguistic content, utilisation and report generation, workflow and database management systems. There is therefore no specific basic technology. According to information received by the Commission, although Polygon was originally intended to be used in Sensus, in the autumn of 1999 a different technology was selected instead. The Commission service has been assured by the contractors that Polygon is not a component of the Sensus demonstrator. The coordinator of the Aventinus projects has confirmed that Polygon was not used in either Aventinus I or Aventinus II. As far as technologies used in Europolis and Eurint systems are concerned, the Commission is not in a position to address the question of the honourable Member."@lv10
"De geachte afgevaardigde verwijst naar een onderzoek dat op 13 juni door de Commissie is ingesteld na artikelen in de pers over Europol. Om mogelijke misverstanden te voorkomen, moet ik erop wijzen dat dit onderzoek niet betrekking had op de met Europol samenhangende kwestie waarop de geachte afgevaardigde doelt. Voorzover de Commissie weet, betreft dit beschuldigingen van fraude die niets met het SENSUS-contract te maken hebben. De Commissie heeft begrepen dat intern onderzoek door Europol zelf ertoe heeft geleid dat de Nederlandse justitie de zaak nu in onderzoek heeft. Met betrekking tot de actie die de Commissie heeft ondernomen inzake het SENSUS-project, heeft zij een intern onderzoek ingesteld naar het management van dit project, zoals ook al bleek uit het antwoord van de Commissie op de mondelinge vragen van het geachte lid. Als gevolg van dit onderzoek en ook op basis van regelmatig uitgebrachte, meer algemene aanbevelingen van zowel de Europese Rekenkamer als de externe controlecommissie van het IST-programma is de Commissie bezig de procedures te veranderen. Dit zal tot een aanzienlijke verbetering van het projectmanagement leiden. De Commissie woont als waarnemer de vergaderingen van de raad van bestuur van Europol en die van de hoofden van de nationale eenheden bij. Zij heeft geen mandaat om onderzoek te doen naar Europol. Dat kan alleen in het kader van rechtstreekse opdrachten, zoals bij het SENSUS-project. In het kader van SENSUS en zoals al is toegelicht in de antwoorden op schriftelijke vragen, overweegt de Commissie op dit moment niet om een onderzoek in te stellen naar de financiële aspecten van de deelname van Europol aan SENSUS. De noodzaak van een dergelijk onderzoek zal echter opnieuw worden bekeken zodra alle met SENSUS samenhangende kostenclaims van de projectdeelnemers zijn ingediend. Dit zal in de komende paar maanden gebeuren. SENSUS en AVENTINUS waren betrokken bij pre-commercieel onderzoek, waarbij ook gebruik werd gemaakt van basistechnologieën voor de productie van een demonstratiemodel. Het doel ervan was de taalbarrières die Europese instanties op het gebied van de wetshandhaving tegenkomen bij hun strijd tegen de georganiseerde misdaad zoals drugssmokkel en illegale immigratie, op te heffen. SENSUS is een combinatie van softwaremodellen op het gebied van bijvoorbeeld linguïstische inhoud, benutting en rapportage, workflow- en databasemanagementsystemen. Er is daarom geen sprake van een specifieke basistechnologie. Aanvankelijk zou voor SENSUS inderdaad gebruik worden gemaakt van Polygon. Volgens informatie die de Commissie heeft ontvangen, werd in het najaar van 1999 echter gekozen voor een andere technologie. De opdrachtnemers hebben de betreffende dienst van de Commissie verzekerd dat het SENSUS-demonstratiemodel geen onderdelen bevat van Polygon. De coördinator van het AVENTINUS-project heeft bevestigd dat noch bij AVENTINUS I noch bij AVENTINUS II gebruik is gemaakt van Polygon. Op de vraag van de geachte afgevaardigde over de in Europolis- en Eurintsystemen gebruikte technologieën kan de Commissie nu niet ingaan."@nl2
". O senhor deputado está a referir-se a um inquérito lançado pela Comissão em 13 de Junho, na sequência de artigos publicados na imprensa sobre a Europol. A fim de evitar um possível mal-entendido, a Comissão tem de fazer notar que não lançou um inquérito sobre o assunto relacionado com a Europol a que o senhor deputado se refere. Tanto quanto a Comissão sabe, o assunto diz respeito a acusações de fraude não relacionadas com o contrato Sensus. A Comissão admite que as investigações internas da Europol levaram a que as autoridades judiciais neerlandesas estejam agora a investigar o caso. No que diz respeito à actuação adoptada pela Comissão relativamente ao projecto Sensus, a Comissão deu início a uma avaliação interna da gestão do projecto, como se indica na resposta da Comissão às perguntas orais do senhor deputado. Na sequência dessa avaliação e também com base em recomendações correntes, mais gerais, quer do Tribunal de Contas quer do painel externo de monitorização do programa Tecnologias da Sociedade da Informação, a Comissão está a implementar modificações dos procedimentos que assegurarão melhoramentos significativos na gestão de projectos. A Comissão assiste às reuniões do Conselho de Administração da Europol e às reuniões dos chefes da unidades nacionais com o estatuto de observadora. Não tem mandato para investigar a Europol, a não ser no contexto de relações contratuais directas, como acontece no projecto Sensus. No contexto do Sensus, e tal como se explica nas respostas às perguntas escritas, a Comissão não está, presentemente, a planear uma auditoria financeira da participação da Europol no Sensus. No entanto, a necessidade de uma auditoria será novamente apreciada quando todos os pagamentos relacionados com o Sensus tiverem sido reclamados pelos participantes no projecto. Isso deve acontecer nos próximos meses. O Sensus e o Aventinus estavam envolvidos em investigação pré-concorrencial com recurso a muitas tecnologias de base para a produção de um modelo de demonstração. O objectivo era superar barreiras linguísticas entre autoridades europeias responsáveis pela aplicação da lei na sua luta contra a criminalidade organizada, tal como o tráfico de droga e a imigração ilegal. O Sensus é um conjunto de modelos de suporte lógico, incluindo conteúdo linguístico, utilização e produção de relatórios, fluxo de trabalho e sistemas de gestão de bases de dados. Por conseguinte, não há tecnologia de base específica. Segundo a informação recebida pela Comissão, apesar de inicialmente se ter pensado utilizar o Polygon no Sensus, no Outono de 1999 foi seleccionada outra tecnologia em vez dessa. Os contratantes asseguraram ao serviço da Comissão que o Polygon não é um componente do modelo de demonstração Sensus. O coordenador dos projectos Aventinus confirmou que o Polygon não era utilizado nem no Aventinus I nem no Aventinus II. No que diz respeito às tecnologias utilizadas na Europol e nos sistemas Eurint, a Comissão não está em condições de responder à pergunta do senhor deputado."@pt11
"Den ärade ledamoten hänvisar till en undersökning som kommissionen inledde den 13 juni efter artiklar i pressen om Europol. För att undvika missförstånd vill kommissionen påpeka att den inte har inlett en undersökning av den fråga med anknytning till Europol som den ärade ledamoten hänvisar till. Så vitt kommissionen känner till rör frågan bedrägerianklagelser som inte har något med Sensuskontraktet att göra. Kommissionen förstår saken som att interna utredningar av Europol har lett till att de nederländska rättsliga myndigheterna nu undersöker frågan. När det gäller de åtgärder som kommissionen har vidtagit beträffande Sensus-projektet har kommissionen tagit initiativ till en intern översyn av förvaltningen av detta projekt vilket framgår av kommissionens svar på den ärade ledamotens muntliga frågor. Till följd av denna översyn och även på grundval av fortgående mera generella rekommendationer både från revisionsrätten och den externa övervakningspanelen för programmet Teknik för alla (Information Society Technologies) håller kommissionen på att genomföra förändringar av förfarandet som kommer att säkerställa betydande förbättringar av projektförvaltningen. Kommissionen deltar som observatör vid mötena i Europols styrelse och vid cheferna för de nationella enheternas möten. Den har inte mandat att undersöka Europol annat än om det rör sig om ett direkt förhållande som leverantör såsom genom Sensus-projektet. När det gäller Sensus planerar kommissionen för närvarande inte en revision av Europols deltagande i Sensus, vilket förklaras i svaren på de skriftliga frågorna. Men behovet av en revision kommer att bedömas på nytt när deltagarna i projektet har inkommit med alla kostnadsanspråk. Det borde inträffa under de närmaste månaderna. Sensus och Aventinus sysslade med forskning före marknadsintroduktion och använde sig av många grundläggande tekniker för att framställa en demonstrator. Målet var att övervinna språkliga hinder mellan rättsvårdande myndigheter i Europa i deras kamp mot organiserad brottslighet såsom smuggling av narkotika och illegal invandring. Sensus är en uppsättning av programvarumodeller som inkluderar lingvistiskt innehåll, utnyttjande, rapportgenerering, workflow och databashanteringssystem. Det finns därför inte någon särskild grundläggande teknik. Enligt den information som kommissionen har fått var det visserligen ursprungligen meningen att Polygon skulle användas i Sensus, men hösten 1999 valde man en annan teknologi istället. Leverantörerna har försäkrat kommissionen att Polygon inte är en komponent i Sensus demonstratorn. Samordnaren för Aventinus-projektet har bekräftat att Polygon inte användes vare sig i Aventinus I eller Aventinus II. När det gäller tekniker som används i Europolis- och Eurintsystemen har kommissionen inte möjlighet att besvara den ärade ledamotens fråga."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Liikanen,"8,10,3,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph