Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-04-Speech-2-243"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Herr talman! Kommissionen är medveten om den värderade parlamentsledamotens framlagda farhågor. För att behandla dessa frågor avgav kommissionen den 11 juli 2001 ett meddelande om skydd av fotgängare. Det är viktigt att komma ihåg ärendets betydelse. Varje år förolyckas 9 000 fotgängare och cyklister och 200 000 skadas i olyckor där bilar har varit inblandade. Den europeiska bilindustrin har nu efter diskussioner med kommissionen förbundit sig att tillämpa en rad säkerhetsaspekter från och med år 2002. Deras syfte är att förbättra säkerheten för fotgängare i olyckssituationer. Alternativen för hur regleringen skall genomföras är å ena sidan industrins frivilliga åtaganden baserade på överenskomna målsättningar, eller å andra sidan den sedvanliga lagstiftningsvägen. I juli konstaterade kommissionen att innehållet i industrins åtagande motsvarade de målsättningar som kommissionen ställt upp. Det slutliga beslutet huruvida säkerhetsnormerna skall genomföras med strängt övervakade åtaganden eller genom lagstiftning, fattas före utgången av detta år. Enligt avtalet lovar biltillverkarna att säkerställa att alla nya personbilar genomgår en serie test för att fastställa att bilarna är utformade så att skadorna för fotgängare och cyklister vilka råkar ut för en olycka minimeras. Diskussionerna med Europeiska biltillverkarnas förbund angående industrins åtagande har baserat sig på följande målsättningar: för det första att uppnå de mål som kommittén för förbättrande av de europeiska fordonens säkerhet, EEVC, föreslagit, för det andra att vidta åtgärder som förbättrar fotgängarnas säkerhet redan på kort och medellång sikt, för det tredje att tillämpa ny och ännu bättre teknik som effektivt förbättrar fotgängarnas säkerhet och för det fjärde att finna en innovativ lösning där passiva och aktiva säkerhetsegenskaper förenas. Målet med avtalet är att minska antalet dödsoffer samt att minska skadorna och deras omfattning. Enligt uppskattning skulle dödsfallen minska med 2 000 om året om alla bilar som rör sig på vägarna inom Europeiska unionen uppfyllde kraven i EEVC-testen. Det skulle innebära en minskning med 20 procent från nuvarande nivå. Tack vare den nya tekniken kunde dödsfallen minska ännu mer. Om kommissionen beslutar att föreslå lagstiftning skulle den basera sig på innehållet i avtalet. Industrin förbinder sig att alla nya fordonstyper från och med den 1 juli 2005 skall uppfylla kraven i den första serien av passiva åtgärder som kommissionens gemensamma forskningscenter föreslår. Förbättringarna införs i de befintliga modellerna stegvis så att de år 2012 ingår i alla nya bilars egenskaper. I följande skede förbinder sig tillverkarna att installera övriga säkerhetsanordningar. Från och med år 2010 så, att målsättningarna som EEVC satt upp slutligen uppnås antingen i enlighet med EEVC:s tekniska förslag eller med hjälp av andra åtgärder med åtminstone samma säkerhetseffekt. Som exempel kan nämnas att från och med början av nästa år skall alla nya bilar utrustas med varselljus och styva kofångare skall förbjudas. Från och med 2003 är det meningen att alla nya fordon utrustas med låsningsfria bromsar. Biltillverkarna i Japan, vilka representeras av Japanska biltillverkarnas förbund JAMA, godkände officiellt ärendet med ett identiskt avtal i juli. Avtalen med ACEA och JAMA täcker över 95 procent av marknaden för personbilar och lätta nyttofordon i EU. Förhandlingar om liknande avtal pågår som bäst med biltillverkarna i Sydkorea, vilket skulle leda till en nästan hundraprocentig täckning. Såsom den ärade parlamentsledamoten vet, har kommissionen skickat ett i juli godkänt meddelande på remiss till Europaparlamentet och rådet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Hr. Formand, Kommissionen er klar over de bekymringer, som det ærede parlamentsmedlem fremdrog. For at behandle disse spørgsmål fremkom Kommissionen den 11. juli 2000 med en meddelelse om beskyttelse af fodgængere. Det er vigtigt at huske, hvor betydningsfuld denne sag er. Hvert år dør 9.000 fodgængere og cyklister, og 200.000 bliver skadet ved ulykker, hvor en bil er involveret. Den europæiske bilindustri har nu efter forhandlinger med Kommissionen forpligtet sig til at indføre en del sikkerhedsforanstaltninger fra begyndelsen af 2002. De sigter mod en forbedring af fodgængernes sikkerhed i ulykkessituationer. Til realisering af justeringerne kan man vælge enten industriens frivillige aftale, der bygger på aftalte målsætninger, eller at gå lovgivningens vej. I juli konstaterede Kommissionen, at indholdet i industriens forpligtelse svarede til de målsætninger, som Kommissionen har stillet. Den endelige beslutning om, at sikkerhedsstandarderne gennemføres ved en aftale, som overvåges nøje, eller ved lovgivning, tages inden udgangen af året. Ifølge aftalen lover bilfabrikanterne at sikre, at alle nye personbiler skal bestå en række test, der har til formål at sikre, at bilerne er konstrueret på en sådan måde, at fodgængere og cyklister, der bliver involveret i ulykker, kommer mindst muligt til skade. Forhandlingerne med de europæiske automobilfabrikanters union om industriens forpligtelser bygger på følgende målsætninger: for det første at nå de målsætninger, som det europæiske udvalg for eksperimentalkøretøjer (EEVC), der arbejder med forbedring af sikkerheden af køretøjer i Europa, har opstillet, for det andet at gennemføre foranstaltninger, som på kort og mellemlangt sigt forbedrer fodgængernes sikkerhed, for det tredje at anvende den form for ny og forbedret teknik, som effektivt forbedrer fodgængernes sikkerhed, og for det fjerde at finde en sådan innovativ løsning, som kan forene passive og aktive sikkerhedsegenskaber. Forpligtelsen sigter mod at reducere antallet af dødsofre samt tilskadekomster og graden af alvor i dem. Ifølge vurderinger kan antallet af dødsofre formindskes med 2.000 pr. år, hvis alle køretøjer på vejene i EU opfylder kravene i henhold til EEVC-prøvningen. Reduceringen vil være 20% i forhold til det nuværende niveau. Med den nye teknik kan antallet af dødsofre formindskes endnu mere. Hvis Kommissionen beslutter at foreslå lovgivningsvejen, baseres det på aftalens indhold. Industrien forpligter sig til, at alle nye køretøjstyper fra og med den 1. juli 2005 opfylder kravene, som knytter sig til den første fælles serie af passive foranstaltninger, som Kommissionens fælles forskningscenter har anbefalet. Forbedringerne tilføjes de eksisterende modeller gradvis, således at de i 2012 er med i alle nye bilers egenskaber. I næste fase er fabrikanterne forpligtet til at installere andet sikkerhedsudstyr. Fra og med 2010 sker det på den måde, at EEVC's mål til sidst opnås enten som angivet i EEVC's tekniske forslag eller ved andre foranstaltninger med en mindst lige så stor sikkerhedsvirkning. Som eksempel kan det nævnes, at fra starten af næste år skal alle biler være udstyret med advarselslamper, og stive kofangere forbydes. Fra og med 2003 skal alle nye køretøjer være udstyret med ikke-blokerende bremser. De japanske bilfabrikanter, som repræsenteres af de japanske automobilfabrikanters union, JAMA, godkendte officielt foranstaltningen ved en identisk forpligtelse i juni. ASEA's og JAMA's forpligtelser dækker over 95% af EU's marked af personbiler og lette nyttekøretøjer. Med de sydkoreanske bilfabrikanter føres der forhandlinger om lignende forpligtelser, hvilket vil føre til en dækning på næsten 100%. Som det ærede parlamentsmedlem ved, har Kommissionen sendt en meddelelse om udtalelsen til Europa-Parlamentet og Rådet."@da1
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, de Commissie is zich bewust van de zorgen die het geachte parlementslid naar voren heeft gebracht. Ter behandeling van deze kwesties publiceerde de Commissie op 11 juli 2001 een mededeling over de bescherming van voetgangers. Men mag het belang daarvan niet vergeten. Elk jaar vinden 9.000 voetgangers en fietsers de dood en raken er 200.000 gewond bij ongelukken waarbij een auto is betrokken. De Europese auto-industrie is nu na de gesprekken met de Commissie verplicht vanaf 2002 een aantal veiligheidsmaatregelen te nemen. Die zijn gericht op het verbeteren van de veiligheid van voetgangers bij ongevallen. Inzake de vorm van de regelgeving moet gekozen worden tussen een op de vastgestelde doelen gebaseerd vrijwillig convenant van de industrie en de normale wetgeving. In juli zei de Commissie dat de inhoud van het convenant van de industrie overeenkwam met de doelen die de Commissie heeft gesteld. Een definitief besluit over de vraag of de veiligheidsnormen moeten worden gerealiseerd door een convenant dat nauwgezet wordt gecontroleerd of door wetgeving, wordt uiterlijk eind dit jaar genomen. Overeenkomstig het convenant beloven de autoproducenten te garanderen dat alle nieuwe personenauto's een serie tests ondergaan die tot doel hebben te verzekeren dat de auto's zo zijn ontworpen dat de voetgangers en fietsers die bij een ongeval betrokken raken, zo weinig mogelijk verwondingen oplopen. De gesprekken die met de Europese Vereniging van autofabrikanten (ACEA) over het convenant van de industrie zijn gevoerd, zijn gebaseerd op de volgende doelstellingen: ten eerste het bereiken van de doelen die zijn voorgesteld door het Europees Comité voor het verbeteren van de veiligheid van voertuigen (EEVC), ten tweede het uitvoeren van maatregelen die de veiligheid van voetgangers al op de korte en middellange termijn verbeteren, ten derde het in gebruik nemen van nieuwe en betere technologieën die de veiligheid van voetgangers doeltreffend verbeteren en ten vierde het vinden van een innovatieve oplossing waarin de passieve en actieve veiligheidskenmerken samenkomen. Het doel van het convenant is het verkleinen van het aantal dodelijke slachtoffers en het verminderen van verwondingen en de ernst ervan. Naar schatting zou in een jaar het aantal doden met tweeduizend dalen als alle auto's die op de Europese wegen rijden aan de eisen van de EEVC-tests zouden voldoen. Dat zou een daling van 20% van het huidige niveau zijn. Met nieuwe technologieën zou het aantal doden nog verder kunnen dalen. Als de Commissie besluit wetgeving voor te stellen, dan zou die gebaseerd zijn op de inhoud van het convenant. De industrie heeft zich ertoe verbonden dat alle nieuwe typen voertuigen vanaf 1 juli 2005 voldoen aan de eisen die betrekking hebben op de eerste serie passieve maatregelen die wordt aanbevolen door het Gemeenschapppelijk Centrum voor Onderzoek van de Commissie. Verbeteringen worden zodanig in fasen aan de bestaande modellen aangebracht dat ze in 2012 tot de deel uitmaken van alle nieuwe auto's. In de volgende fase zijn de fabrikanten verplicht andere veiligheidsvoorzieningen aan te brengen. Vanaf 2010 moeten de doelen die het EEVC heeft gesteld uiteindelijk zijn bereikt door ofwel de technische voorstellen van het EEVC te volgen of door andere maatregelen toe te passen waarvan de invloed op de veiligheid tenminste gelijk is. Als voorbeeld kan worden genoemd dat vanaf begin volgend jaar alle nieuwe auto's worden uitgerust met koplampen die automatisch aangaan en dat niet-flexibele bumpers worden verboden. Vanaf 2003 zouden dan alle nieuwe voertuigen worden uitgerust met remmen die niet kunnen blokkeren. De Japanse autofabrikanten, die worden vertegenwoordigd door de Japanse Vereniging van autofabrikanten (JAMA), hebben dat in juli officieel goedgekeurd met een identiek convenant. De convenanten van de ACEA en de JAMA bestrijken meer dan 95% van de EU-markten voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen. Met de autofabrikanten in Zuid-Korea wordt onderhandeld over identieke convenanten die zullen leiden tot een dekking van bijna 100%. Zoals het geachte parlementslid weet, heeft de Commissie in juli de terzake aangenomen mededeling ter advies aan het Europees Parlement en de Raad gestuurd."@nl2
lpv:translated text
". Mr President, the Commission is aware of the matters for concern which have been raised by the honourable Member. In order to discuss these questions the Commission issued a communication, on 11 July 2001 on the protection of pedestrians. It is important to remember the significance of this topic. Each year, 9 000 pedestrians and cyclists are killed, and 200 000 are injured, in accidents involving a motor vehicle. The European motor industry has now, after discussions held with the Commission, made a commitment to incorporate a raft of safety features from 2002 onwards. These aim at improving pedestrian safety in accident situations. As to how regulation is to be implemented, there is a choice between, on the one hand, a voluntary agreement of the industry based on agreed objectives and, on the other hand, the conventional legislative route. In July, the Commission found that the content of the industry's commitment matched the objectives set by the Commission. The final decision on whether the safety standards will be implemented by a commitment – which will be closely monitored – or by legislation, will be made by the end of the year. According to the agreement, the car manufacturers promise to ensure that all new passenger cars will go through a series of tests with the purpose of ensuring that the cars are designed in such a way that pedestrians and cyclists who are involved in an accident will suffer as little injury as possible. The discussions which have taken place with the Association of European Car Manufacturers on the commitment of the industry have been based on the following objectives: first of all, attaining the objectives proposed by the EEVC committee which deals with the improvement of European vehicle safety; secondly, implementing measures to improve the safety of pedestrians in the short and medium term; thirdly, adopting new and improved technology which will effectively improve the safety of pedestrians; and fourthly, finding an innovative solution in which passive and active safety features will be combined. The objective of the commitment is a reduction in the number of fatalities and also a reduction in the number and seriousness of injuries. It is estimated that the annual number of deaths would be cut by two thousand if all motor vehicles on the roads of the European Union met the requirements of the EEVC tests. This reduction would represent 20 percent of the present level. Thanks to new technology, deaths could be reduced even further. If the Commission decides to propose legislation, this would be based on the content of the commitment. The industry is making a commitment that as from 1 July 2005 all new types of vehicles will meet requirements which relate to the first series of passive measures recommended by the joint (that is, the Commission's joint) research centre. The improvements will be added to the existing models in stages, with the result that these will be included in the features of all new vehicles by 2012. In the next stage, the manufacturers will commit to installing other safety equipment. This means that from 2010 onwards the objectives set by EEVC will finally be attained, either in accordance with EEVC's technical proposals or by other measures which will have an impact on safety at least equal to this. As one example we can mention that from the beginning of next year all new cars will be fitted with day running lights, and inflexible "bull bars" will be banned. From 2003 onwards, all new vehicles would be fitted with anti-blocking brakes. The Japanese car manufacturers, who are represented by the Japan Automobile Manufacturers Association JAMA, expressed their official approval of the matter by making an identical commitment in July. The ASCEA and JAMA commitments cover over 95 percent of the market for passenger cars and light commercial vehicles in the EU. Negotiations concerning similar commitments are underway with the South Korean car manufacturers, which would lead to almost one hundred percent coverage. As the honourable Member is aware, the Commission has sent the commitment which was approved in July to the European Parliament and Council for comment."@lv10
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή έχει επίγνωση των ανησυχιών που εξέφρασε ο κ. βουλευτής. Για την εξέταση των ζητημάτων αυτών, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την προστασία των πεζών στις 11 Ιουλίου 2001. Είναι σημαντικό να θυμηθούμε τη σπουδαιότητα του θέματος. Κάθε χρόνο 9 000 πεζοί και ποδηλάτες βρίσκουν τον θάνατο και 200 000 τραυματίζονται σε δυστυχήματα, στα οποία ενέχεται το αυτοκίνητο. Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, μετά από συζητήσεις της με την Επιτροπή, έχει σήμερα δεσμευτεί να εφαρμόσει ένα σύνολο ιδιοτήτων ασφαλείας από το έτος 2002. Οι ιδιότητες αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας του πεζού σε περιπτώσεις ατυχήματος. Σχετικά με το πώς θα πραγματοποιηθεί η έκδοση κανονισμών, έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ μιας εθελοντικής συμφωνίας με τη βιομηχανία που θα στηρίζεται σε συμπεφωνημένους στόχους, αφενός, και της συνήθους οδού της νομοθετικής διαδικασίας, αφετέρου. Τον Ιούλιο, η Επιτροπή επισήμανε ότι το περιεχόμενο της δέσμευσης της βιομηχανίας ανταποκρινόταν στους στόχους που είχε θέσει η Επιτροπή. Έως το τέλος του έτους, θα λάβουμε την τελική απόφαση για το εάν θα υλοποιηθούν τα πρότυπα ασφαλείας με δέσμευση, η οποία θα ελέγχεται αυστηρά, ή με τη νομοθεσία. Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα αναλάβουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν ότι όλα τα καινούρια αυτοκίνητα θα περνούν από μια σειρά δοκιμών, που σκοπό έχουν να επιβεβαιώσουν ότι τα αυτοκίνητα έχουν σχεδιασθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε οι πεζοί και οι ποδηλάτες σε αυτοκινητιστικό ατύχημα να υφίστανται όσο το δυνατόν μικρότερη βλάβη. Οι συζητήσεις που διεξήχθησαν με την Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτου (ACEA) σχετικά με τη δέσμευση της βιομηχανίας έχουν στηριχθεί στους ακόλουθους στόχους: πρώτον, επίτευξη των στόχων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Βελτίωση της Ασφάλειας των Αυτοκινήτων (EEVC), δεύτερον, υλοποίηση των μέτρων που θα βελτιώσουν την ασφάλεια των πεζών βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, τρίτον, εφαρμογή της νέας και ανώτερης τεχνολογίας που βελτιώνει αποτελεσματικά την ασφάλεια των πεζών, και τέταρτον, η ανακάλυψη μιας καινοτόμου λύσεως, η οποία θα συνδυάζει τις παθητικές και ενεργητικές ιδιότητες ασφαλείας. Στόχος της δέσμευσης είναι η μείωση του αριθμού των θυμάτων καθώς και η ελάττωση των τραυματισμών και της σοβαρότητάς τους. Σύμφωνα με μια εκτίμηση, ο αριθμός των θανάτων θα μειωνόταν κατά 2 000 τον χρόνο, εάν όλα τα αυτοκίνητα που κινούνται στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληρούσαν τις απαιτήσεις των δοκιμών EEVC. Η μείωση αυτή θα αντιστοιχούσε με το 20% του σημερινού επιπέδου. Χάρη στη νέα τεχνολογία, ο αριθμός των θανάτων θα μπορούσε να μειωθεί ακόμη περισσότερο. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να προτείνει μια νομοθεσία, αυτή θα βασίζεται στο περιεχόμενο της ανωτέρω συμφωνίας. Η βιομηχανία θα αναλάβει τη δέσμευση ότι από 1ης Ιουλίου 2005 όλοι οι νέοι τύποι οχημάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις οι οποίες συνδέονται με την πρώτη σειρά παθητικών μέτρων που συνιστά το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής. Οι βελτιώσεις θα προστεθούν βαθμιαία στα υπάρχοντα μοντέλα, ούτως ώστε να αποτελούν μέρος των ιδιοτήτων όλων των καινούριων αυτοκινήτων το έτος 2012. Στο επόμενο στάδιο οι κατασκευαστές θα δεσμευθούν να τοποθετήσουν και άλλο εξοπλισμό ασφαλείας. Από το έτος 2010, κατά τρόπον ώστε τελικά να επιτευχθούν οι στόχοι που έθεσε η EEVC, είτε σύμφωνα με τις τεχνικής φύσεως προτάσεις της ΕEVC είτε με άλλες μεθόδους, των οποίων οι επιπτώσεις στην ασφάλεια θα είναι τουλάχιστον παρεμφερείς. Ως παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε ότι, από την αρχή του επόμενου έτους, όλα τα καινούρια αυτοκίνητα θα εφοδιάζονται με λαμπτήρες προσοχής και θα απαγορευθούν οι σκληροί πρόσθετοι προφυλακτήρες. Από το έτος 2003, όλα τα νέα οχήματα θα μπορούσαν να εφοδιάζονται με απεμπλεκόμενα φρένα. Τον Ιούλιο, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων της Ιαπωνίας, τους οποίους εκπροσωπεί η Ένωση Ιαπώνων Κατασκευαστών Αυτοκινήτου (JAMA), ενέκριναν επισήμως το θέμα αυτό με μια πανομοιότυπη δέσμευση. Οι δεσμεύσεις της ACEA και της JAMA καλύπτουν άνω του 95% της αγοράς αυτοκινήτων ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσης στην ΕΕ. Με τους κατασκευαστές της Νότιας Κορέας διαπραγματευόμαστε για παρόμοιες δεσμεύσεις, οι οποίες θα οδηγούσαν σε σχεδόν 100% κάλυψη. Όπως γνωρίζει ο κ. βουλευτής, τον Ιούλιο η Επιτροπή διαβίβασε την εγκεκριμένη ανακοίνωσή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για γνωμοδότηση."@el8
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, komissio on tietoinen arvoisan Euroopan parlamentin jäsenen esille tuomista huolenaiheista. Näiden kysymysten käsittelemiseksi komissio antoi 11. heinäkuuta 2001 tiedonannon jalankulkijoiden suojelusta. On tärkeää muistaa asian merkittävyys. Joka vuosi 9 000 jalankulkijaa ja pyöräilijää saa surmansa ja 200 000 loukkaantuu onnettomuuksissa, joissa auto on osallisena. Euroopan autoteollisuus on nyt komission kanssa käymiensä keskustelujen jälkeen sitoutunut ottamaan käyttöön joukon turvallisuusominaisuuksia vuodesta 2002 lähtien. Ne tähtäävät jalankulkijaturvallisuuden parantamiseen onnettomuustilanteissa. Siitä, miten sääntely toteutetaan, on valittavana yhtäältä sovittuihin tavoitteisiin perustuva teollisuuden vapaaehtoinen sopimus tai toisaalta tavanomainen lainsäädäntötie. Heinäkuussa komissio totesi, että teollisuuden sitoumuksen sisältö vastasi komission asettamia tavoitteita. Lopullinen päätös siitä, toteutetaanko turvanormisto sitoumuksella, jota valvotaan tiukasti, vai lainsäädännöllä, tehdään vuoden loppuun mennessä. Sopimuksen mukaan autonvalmistajat lupaavat varmistaa, että kaikki uudet henkilöautot läpäisevät sarjan testejä, joiden tarkoituksena on varmentaa, että autot on suunniteltu niin, että onnettomuuteen joutuvat jalankulkijat ja pyöräilijät vahingoittuvat mahdollisimman vähän. Euroopan autonvalmistajien liiton asian kanssa käydyt keskustelut teollisuuden sitoumuksesta ovat perustuneet seuraaviin tavoitteisiin: ensinnäkin Euroopan ajoneuvojen turvallisuuden parantamista käsittelevän komitean EEVC:n ehdottamien tavoitteiden saavuttaminen, toiseksi sellaisten toimenpiteiden toteuttaminen, jotka parantavat jalankulkijoiden turvallisuutta jo lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, kolmanneksi sellaisen uuden ja entistä paremman tekniikan käyttöönotto, joka parantaa jalankulkijoiden turvallisuutta tehokkaasti, ja neljänneksi sellaisen innovatiivisen ratkaisun löytäminen, jossa yhdistyvät passiiviset ja aktiiviset turvallisuusominaisuudet. Sitoumuksen tavoitteena on kuolonuhrien määrän vähentäminen sekä loukkaantumisien ja niiden vakavuuden vähentäminen. Arvion mukaan kuolemantapausten määrä vähenisi kahdella tuhannella vuodessa, jos kaikki Euroopan unionin teillä liikkuvat autot täyttäisivät EEVC-testien vaatimukset. Vähennys olisi 20 prosenttia nykytasosta. Uuden tekniikan ansiosta kuolemantapaukset voisivat vähentyä vielä enemmän. Jos komissio päättää ehdottaa lainsäädäntöä, se perustuisi sopimuksen sisältöön. Teollisuus sitoutuu siihen, että kaikki uudet ajoneuvotyypit täyttävät 1. heinäkuuta 2005 alkaen vaatimukset, jotka liittyvät komission yhteisen tutkimuskeskuksen suosittelemaan ensimmäiseen passiivisten toimenpiteiden sarjaan. Parannukset lisätään olemassa oleviin malleihin asteittain siten, että vuonna 2012 ne kuuluvat kaikkien uusien autojen ominaisuuksiin. Seuraavassa vaiheessa valmistajat sitoutuvat asentamaan muita turvallisuuslaitteita. Vuodesta 2010 lähtien siten, että lopulta EEVC:n asettamat tavoitteet saavutetaan joko EEVC:n teknisten esitysten mukaisesti tai muilla toimenpiteillä, joiden turvallisuusvaikutus on vähintään yhtäläinen. Esimerkkinä voidaan mainita, että ensi vuoden alusta kaikki uudet autot varustetaan huomiovaloilla ja jäykät karjapuskurit kielletään. Vuodesta 2003 alkaen kaikki uudet ajoneuvot varustettaisiin lukkiutumattomilla jarruilla. Japanin autonvalmistajat, joita edustaa Japanin autovalmistajien liitto JAMA, hyväksyivät virallisesti asian identtisellä sitoumuksella heinäkuussa. ACEA:n ja JAMA:n sitoumukset kattavat yli 95 prosenttia henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen markkinoista EU:ssa. Etelä-Korean autonvalmistajien kanssa käydään neuvotteluja samanlaisista sitoumuksista, jotka johtaisivat lähes sadan prosentin kattavuuteen. Kuten arvoisa parlamentin jäsen tietää, komissio on lähettänyt heinäkuussa hyväksytyn tiedonannon lausunnolle Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon."@fi5
lpv:translated text
". Mr President, the Commission is aware of the matters for concern which have been raised by the honourable Member. In order to discuss these questions the Commission issued a communication, on 11 July 2001 on the protection of pedestrians. It is important to remember the significance of this topic. Each year, 9 000 pedestrians and cyclists are killed, and 200 000 are injured, in accidents involving a motor vehicle. The European motor industry has now, after discussions held with the Commission, made a commitment to incorporate a raft of safety features from 2002 onwards. These aim at improving pedestrian safety in accident situations. As to how regulation is to be implemented, there is a choice between, on the one hand, a voluntary agreement of the industry based on agreed objectives and, on the other hand, the conventional legislative route. In July, the Commission found that the content of the industry's commitment matched the objectives set by the Commission. The final decision on whether the safety standards will be implemented by a commitment – which will be closely monitored – or by legislation, will be made by the end of the year. According to the agreement, the car manufacturers promise to ensure that all new passenger cars will go through a series of tests with the purpose of ensuring that the cars are designed in such a way that pedestrians and cyclists who are involved in an accident will suffer as little injury as possible. The discussions which have taken place with the Association of European Car Manufacturers on the commitment of the industry have been based on the following objectives: first of all, attaining the objectives proposed by the EEVC committee which deals with the improvement of European vehicle safety; secondly, implementing measures to improve the safety of pedestrians in the short and medium term; thirdly, adopting new and improved technology which will effectively improve the safety of pedestrians; and fourthly, finding an innovative solution in which passive and active safety features will be combined. The objective of the commitment is a reduction in the number of fatalities and also a reduction in the number and seriousness of injuries. It is estimated that the annual number of deaths would be cut by two thousand if all motor vehicles on the roads of the European Union met the requirements of the EEVC tests. This reduction would represent 20 percent of the present level. Thanks to new technology, deaths could be reduced even further. If the Commission decides to propose legislation, this would be based on the content of the commitment. The industry is making a commitment that as from 1 July 2005 all new types of vehicles will meet requirements which relate to the first series of passive measures recommended by the joint (that is, the Commission's joint) research centre. The improvements will be added to the existing models in stages, with the result that these will be included in the features of all new vehicles by 2012. In the next stage, the manufacturers will commit to installing other safety equipment. This means that from 2010 onwards the objectives set by EEVC will finally be attained, either in accordance with EEVC's technical proposals or by other measures which will have an impact on safety at least equal to this. As one example we can mention that from the beginning of next year all new cars will be fitted with day running lights, and inflexible "bull bars" will be banned. From 2003 onwards, all new vehicles would be fitted with anti-blocking brakes. The Japanese car manufacturers, who are represented by the Japan Automobile Manufacturers Association JAMA, expressed their official approval of the matter by making an identical commitment in July. The ASCEA and JAMA commitments cover over 95 percent of the market for passenger cars and light commercial vehicles in the EU. Negotiations concerning similar commitments are underway with the South Korean car manufacturers, which would lead to almost one hundred percent coverage. As the honourable Member is aware, the Commission has sent the commitment which was approved in July to the European Parliament and Council for comment."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"(FI) Señor Presidente, la Comisión es consciente de la preocupación expresada por el distinguido diputado al Parlamento Europeo. Con el fin de hacerse cargo de este asunto, la Comisión emitió la Comunicación sobre la protección de los peatones fechada el 11 de julio de 2001. Es importante recordar la importancia de esta cuestión. Cada año 9.000 peatones o ciclistas pierden la vida y 200.000 resultan heridos en accidentes en los que están implicados los automóviles. La industria europea del automóvil, tras las conversaciones mantenidas con la Comisión, acaba de comprometerse a introducir una serie de dispositivos de seguridad a partir del año 2002. Estos dispositivos están destinados a incrementar la protección de los peatones en los accidentes. En cuanto al modo de llevar a cabo esta reglamentación, podemos elegir entre, por una parte, los compromisos voluntarios de la industria basados en los objetivos acordados y, por otra parte, el procedimiento ordinario de legislación. En julio, la Comisión constató que el contenido de los compromisos de la industria respondía a los objetivos fijados por la Comisión. Para finales del presente año se tomará la decisión final sobre si adoptamos la normativa de seguridad mediante compromisos, cuyo cumplimiento será objeto de un riguroso seguimiento, o mediante la elaboración de una legislación al respecto. Según lo acordado, los fabricantes de automóviles se comprometen a garantizar que todos los turismos nuevos superarán una serie de pruebas, cuyo objetivo será comprobar que los vehículos estén diseñados para que los peatones y ciclistas víctimas de accidentes sufran el menor daño posible. Las conversaciones mantenidas con la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) sobre el Compromiso de la industria se han basado en los siguientes objetivos: primero, alcanzar los objetivos propuestos por el Comité europeo para el incremento de la seguridad de los vehículos (EEVC); segundo, la ejecución de medidas destinadas a mejorar la protección de los peatones a corto y medio plazo; tercero, la adopción de nuevas y mejores soluciones técnicas que incrementen de forma eficaz la seguridad de los peatones; y cuarto, la búsqueda de soluciones innovadoras que combinen elementos de seguridad activos y pasivos. El objetivo de este Compromiso es reducir el número de víctimas mortales, así como el número de heridos y la gravedad de las lesiones. Se estima que el número de muertes se reduciría en dos mil al año si todos los vehículos que circulan por las carreteras de la Unión cumplieran los requisitos de las pruebas prescritas por el EEVC. La tasa actual se vería reducida en un 20 por ciento. Los accidentes mortales podrían reducirse aún más gracias a nuevas soluciones técnicas. Si la Comisión decidiera proponer la elaboración de una legislación, ésta se basaría en el contenido del Compromiso contraído. La industria se compromete a que, a partir del 1 de julio de 2005, todos los tipos de vehículos cumplan los requisitos incluidos en la primera serie de medidas pasivas recomendadas por el Centro Común de Investigaciones de la Comisión. Estas mejoras se irán introduciendo en los modelos existentes de forma gradual, de modo que en el año 2012 formarán parte del equipamiento de fábrica de todos los vehículos nuevos. En la siguiente fase, los fabricantes se comprometen a instalar otros dispositivos de seguridad. Esto será a partir del año 2010, de modo que, al final de la fase, se consiga cumplir con todos los requisitos fijados por el EEVC, bien de conformidad con las prescripciones técnicas del EEVC, bien a través de otras medidas que sean, como mínimo, equivalentes a efectos de seguridad. Por ejemplo, podemos mencionar que, desde principios del próximo año, los vehículos nuevos serán dotados con luces de circulación diurna y se prohibirá el uso de barras parachoques rígidas. A partir del año 2003, todos los vehículos nuevos tendrán instalados sistemas antibloqueo de frenos. Los fabricantes japoneses de automóviles, representados por su asociación JAMA, suscribieron oficialmente estos puntos mediante un compromiso similar contraído en julio. Los compromisos de la JAMA y la ACEA cubren más del 95 por ciento del mercado comunitario de turismos y vehículos industriales ligeros. Se están llevando a cabo negociaciones con los fabricantes de automóviles de Corea del Sur sobre estos mismos compromisos, con lo cual se cubriría casi el cien por cien del mercado. Como sabe el distinguido diputado al Parlamento, la Comunicación aprobada por la Comisión fue enviada en julio al Parlamento y al Consejo para que ambos expesaran su parecer al respecto."@es12
lpv:translated text
". Herr Präsident! Der Kommission ist das Problem, das der verehrte Abgeordnete angesprochen hat, bekannt. Die Kommission hat am 11. Juli 2001 eine Mitteilung über den Fußgängerschutz angenommen. Der Bedeutung dieser Frage müssen wir uns bewusst sein. Jedes Jahr werden bei Verkehrsunfällen, an denen Autos beteiligt sind, 9 000 Fußgänger und Radfahrer getötet, 200 000 werden verletzt. Die europäische Automobilindustrie hat sich nun nach Gesprächen mit der Kommission zur Einführung einer Reihe von Sicherheitsmerkmalen ab dem Jahr 2002 verpflichtet. Sie zielen auf mehr Sicherheit für Fußgänger in Unfallsituationen ab. Für die Umsetzung dieser Regelung gibt es zum einen eine auf die ausgehandelten Ziele gegründete Selbstverpflichtung der Industrie und zum anderen den normalen Weg der Rechtsvorschriften. Im Juli stellte die Kommission fest, dass die Verpflichtung der Industrie inhaltlich den Zielsetzungen der Kommission entsprach. Die endgültige Entscheidung darüber, ob die Sicherheitsstandards durch Verpflichtungserklärungen, die einer strengen Kontrolle unterliegen, oder durch Rechtsvorschriften durchgesetzt werden, soll zum Ende des Jahres getroffen werden. Der Vereinbarung zufolge verpflichten sich die Fahrzeughersteller sicherzustellen, dass alle neuen Modelle von Personenkraftwagen eine Reihe von Tests durchlaufen, durch die gewährleistet werden soll, dass die Fahrzeuge so konstruiert sind, dass Fußgänger und Radfahrer bei Unfällen möglichst geringe Schäden erleiden. Die Gespräche mit dem Dachverband der europäischen Automobilhersteller über die Selbstverpflichtung der Industrie hatte folgende Ziele: erstens, die Aufstellung von Zielsetzungen auf der Grundlage von Vorschlägen durch den Europäischen Ausschuss für die Verbesserung der Fahrzeugsicherheit (EEVC); zweitens, die Umsetzung von Maßnahmen, die bereits kurz- und mittelfristig zur Verbesserung der Sicherheit von Fußgängern führen; drittens, die Einführung neuer und verbesserter Technologien mit dem Ziel größerer Sicherheit für Fußgänger, und viertens, Bemühungen um eine innovative Lösung, die passive und aktive Sicherheitsmerkmale verbindet. Schätzungen zufolge würde die Zahl der Todesopfer um 2000 pro Jahr zurückgehen, wenn alle Fahrzeuge auf den Straßen der Europäischen Union die Anforderungen der EEVC-Tests erfüllen. Das wäre eine Verringerung um 20 % gegenüber heute. Dank neuer Technologien könnte die Zahl der Todesfälle noch weiter zurückgehen. Sollte die Kommission die Einführung von Rechtsvorschriften beschließen, so würde ihnen der Inhalt der Vereinbarung zugrunde liegen. Die Industrie geht eine Selbstverpflichtung ein, nach der alle neuen Fahrzeugmodelle ab dem 1. Juli 2005 den Anforderungen entsprechen, die sich auf die vom gemeinsamen Forschungszentrum der Kommission empfohlenen ersten passiven Maßnahmen beziehen. Die Verbesserungen werden stufenweise auf die bereits vorhandenen Modelle ausgedehnt, so dass sie ab 2012 für alle neuen Fahrzeuge gelten. In der nächsten Phase verpflichten sich die Hersteller zum Einbau weiterer Sicherheitsfunktionen. Ab 2010 sollen so auch die verbleibenden Ziele des EEVC erfüllt werden, entweder auf der Basis der technischen Vorschläge des EEVC oder durch andere Maßnahmen mit gleicher Relevanz für die Sicherheit. Beispielsweise werden mit Beginn des nächsten Jahres alle Neufahrzeuge mit Tagesfahrlicht ausgestattet und starre Frontschutzbügel nicht mehr zugelassen. Mit Beginn des Jahres 2003 werden alle neuen Fahrzeuge mit Anti-Blockier-Systemen ausgerüstet. Die japanischen Fahrzeughersteller, die durch den Verband der japanischen Automobilhersteller JAMA vertreten werden, haben im Juli mit gleichlautenden Verpflichtungen offiziell diesen Regelungen zugestimmt. Die Verpflichtungen der ACEA und JAMA betreffen über 95 Prozent des Marktes für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge in der EU. Mit den südkoreanischen Automobilherstellern werden Verhandlungen zu ähnlichen Verpflichtungen geführt, die dann eine fast 100 %ige Abdeckung des Marktes zur Folge haben. Wie dem verehrten Abgeordneten bekannt ist, hat die Kommission die angenommene Mitteilung dem Parlament und dem Rat im Juli zur Stellungnahme vorgelegt."@de7
lpv:translated text
"Senhor Presidente, a Comissão está consciente das preocupações que o senhor deputado levanta. Para tratar estas questões a Comissão publicou em 11 de Julho de 2001 uma comunicação sobre a protecção dos peões. É importante lembrar a relevância desta questão. Todos os anos 9 000 peões e ciclistas perdem a vida e 200 000 ficam feridos em acidentes com veículos motorizados. A indústria automóvel da Europa comprometeu-se agora, após conversações com a Comissão, a introduzir um conjunto de medidas de segurança a partir de 2002. Estas medidas apontam para o reforço da segurança dos peões em situações de acidente. No que toca à aplicação deste acto regulamentar, pode-se optar, por um lado, pelo compromisso voluntário da indústria baseada nos objectivos acordados ou, por outro lado, pela via legislativa convencional. A Comissão afirmou em Julho que o conteúdo do compromisso da indústria correspondia aos objectivos por ela estabelecidos. A decisão final sobre se as normas de segurança serão aplicadas através de um compromisso rigorosamente controlado ou por via legislativa será tomada até ao fim deste ano. Segundo o referido compromisso os fabricantes de automóveis comprometem-se a assegurar que todos os veículos novos passem por uma série de controlos adequados, cujo objectivo é verificar se os automóveis foram concebidos de molde a que os peões ou ciclistas sofram danos tão reduzidos quanto possível. As conversações com a Associação Europeia dos Construtores de Automóveis sobre o compromisso da indústria basearam-se nos seguintes objectivos: em primeiro lugar, a realização dos objectivos propostos pelo EEVC, comité europeu para o melhoramento da segurança dos veículos; em segundo lugar, a introdução de medidas que melhorem a segurança dos peões e dos ciclistas a curto e médio prazo; em terceiro lugar, a aplicação de uma tecnologia nova e melhorada que dê eficácia ao reforço da segurança dos peões; e, em quarto lugar, a busca de uma solução inovadora que combine os aspectos passivos e activos da segurança. O objectivo deste compromisso é reduzir o número de mortos e feridos e diminuir a gravidade dos acidentes. Calcula-se que o número de mortos diminuiria de dois mil por ano, se todos os automóveis que transitam nas estradas da Europa cumprissem os requisitos do controlo do EEVC. A redução corresponderia a 20% dos níveis actuais. Por via da nova tecnologia o número de mortos poderia diminuir ainda mais. Se a Comissão decidisse propor nova legislação, esta viria a basear-se no conteúdo do compromisso. A indústria compromete-se a assegurar que todos os novos modelos dos veículos cumpram a partir de 1 de Julho de 2005 os requisitos relacionados com a primeira série de medidas passivas recomendadas pelo centro de investigação da Comissão. As alterações serão gradualmente introduzidas nos modelos existentes de modo a que em 2012 façam parte das características de todos os novos veículos. Na fase seguinte os fabricantes comprometem-se a instalar outros equipamentos de segurança. A partir de 2010 serão introduzidas estas alterações de modo a que, no final, os objectivos do EEVC sejam alcançados, ou em conformidade com as propostas técnicas ou através de outras medidas cujo impacto em termos de segurança seja pelo menos equivalente. Pode-se mencionar a título de exemplo que, a partir do princípio do ano, todos os veículos novos devem estar equipados com as luzes diurnas permanentes e as barras de protecção frontais rígidas passam a ser proibidas. A partir do ano 2003 todos os novos veículos serão equipados com o sistema antibloqueio de travões. Os construtores de automóveis do Japão, representados pela sua associação, a JAMA, aprovaram oficialmente estas medidas através de um compromisso idêntico em Julho. Os compromissos assumidos pela ACEA e pela JAMA abrangem mais de 95% do mercado de automóveis e de veículos comerciais da UE. Neste momento decorrem as negociações com os construtores de veículos da Coreia do Sul para que assumam compromissos idênticos de modo a garantir uma cobertura de quase 100%. Como o senhor deputado sabe, a Comissão enviou para consulta ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma comunicação que fora aprovada em Julho."@pt11
lpv:translated text
". Signor Presidente, la Commissione è consapevole delle preoccupazioni di cui l'onorevole deputato si fa portavoce. Per analizzare tali questioni, l'11 luglio la Commissione ha presentato una comunicazione sulla protezione dei pedoni. E' importante tenere presente l'importanza di tale questione. Ogni anno 9.000 pedoni e ciclisti muoiono in incidenti causati da auto, mentre i feriti sono 200.000. Dopo i colloqui con la Commissione, l'industria automobilistica europea si è ora impegnata ad adottare, a partire dal 2002, una serie di misure atte a migliorare la sicurezza dei pedoni in caso di incidente. Per quanto riguarda l'elaborazione delle norme, è possibile scegliere fra un accordo volontario con l'industria, basato su obiettivi determinati, e la consueta via legislativa. In luglio la Commissione ha constatato che il contenuto degli impegni assunti dall'industria corrispondeva agli obiettivi stabiliti dalla Commissione stessa. Entro la fine dell'anno si deciderà se elaborare la normativa in materia di sicurezza sulla base degli impegni assunti, che saranno rigorosamente osservati, oppure per via legislativa. Nell'accordo i costruttori d'auto assicurano che tutte le nuove autovetture supereranno una serie di test volti a garantire che sono state progettate in modo da causare il minor danno possibile a pedoni e a ciclisti, in caso di incidente. I colloqui avuti con l'Unione dei costruttori di autoveicoli europei sugli impegni assunti dall'industria si sono basati sugli obiettivi seguenti: raggiungere innanzitutto gli obiettivi proposti dall'EEVC, il comitato europeo per i veicoli sperimentali; attuare, in secondo luogo, misure volte a migliorare la sicurezza dei pedoni già a breve e a medio termine; in terzo luogo adottare nuova e migliore tecnologia per aumentare sensibilmente la sicurezza dei pedoni e, in quarto luogo, cercare una soluzione innovativa in cui si fondano le caratteristiche passive e attive della sicurezza. Tali impegni mirano a ridurre il numero dei morti e dei feriti, nonché la gravità delle ferite. Si calcola che se tutti gli autoveicoli che circolano sulle strade dell'Unione europea si conformassero ai requisiti dei test dell'EECV, i decessi diminuirebbero di 2000 unità all'anno. Si tratterebbe in altre parole di una diminuzione pari al 20% dei livelli attuali. Grazie alle nuove tecnologie il numero dei decessi potrebbe diminuire ancora di più. Se la Commissione deciderà di proporre una normativa, essa si baserà sul contenuto dell'accordo. L'industria s'impegna a far sì che dal 1° luglio 2005 tutti i nuovi autoveicoli siano conformi ai requisiti previsti dalla prima serie di misure passive raccomandate dal centro di ricerca comune della Commissione. Ai modelli esistenti le migliorie saranno apportate gradualmente, in modo che nel 2012 tutti gli autoveicoli nuovi ne saranno provvisti. Nella fase successiva i costruttori si impegnano a installare altri strumenti per la sicurezza. Dal 2010, in modo da conseguire gli obiettivi stabiliti dall'EEVC, conformemente alle proposte tecniche formulate dal comitato stesso, o con altre misure a favore della sicurezza il cui impatto è quantomeno uguale. Ad esempio, dall'inizio dell'anno prossimo tutte le auto saranno munite di luci di posizione mentre i paraurti rigidi saranno vietati. A partire dal 2003 tutti gli autoveicoli nuovi saranno muniti di un sistema antiblocco. Ciò è stato ufficialmente approvato anche dai costruttori d'auto giapponesi, rappresentati dalla JAMA, l'Unione nipponica dei costruttori di autoveicoli, con un impegno identico. Gli impegni dell'ACEA e della JAMA coprono oltre il 95% del mercato di autovetture e di autoveicoli leggeri nell'UE. Sono in corso trattative con i costruttori d'auto sudcoreani in merito a impegni analoghi che si tradurrebbero in una copertura pressoché totale. Come l'onorevole deputato al Parlamento saprà, in luglio la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione approvata, per parere."@it9
lpv:translated text
". Monsieur le Président, la Commission a conscience des préoccupations évoquées par l’honorable parlementaire. Afin de traiter ce problème, la Commission a remis le 11 juillet une communication sur la protection des piétons. Il importe de saisir toute l’ampleur du problème : chaque année, 9 000 piétons et cyclistes trouvent la mort et 200 000 sont blessés dans des accidents impliquant une automobile. Après les négociations qu’elle a menées avec la Commission, l’industrie automobile européenne s’est maintenant engagée à adopter un ensemble de mesures à partir de 2002. Elles visent à améliorer la sécurité des piétons en cas d’accident. La manière dont la réglementation sera mise en œuvre reste à définir : elle se fera soit sur la base d’un accord volontaire de l’industrie reposant sur les objectifs retenus, soit par la voie législative ordinaire. La Commission a indiqué en juillet que le contenu de l’engagement pris par l’industrie répondait aux objectifs fixés par la Commission. La décision finale sur la question de savoir si les normes de sécurité seront mises en place par le biais d’un engagement dont la mise en œuvre serait soumise à un contrôle strict ou par voie législative sera prise d’ici la fin de l’année. Aux termes de l’accord, les constructeurs automobiles s’engagent à faire en sorte que tous les nouveaux véhicules subissent une batterie de tests visant à garantir que les automobiles sont conçues pour provoquer le moins de blessures possibles chez les piétons et les cyclistes en cas d’accident. Les négociations avec l’Association des constructeurs européens d’automobiles sur l’engagement de l’industrie reposaient sur les objectifs suivants : tout d’abord, atteindre les objectifs proposés par l’EEVC, (le Comité pour l’amélioration de la sécurité des véhicules en Europe), deuxièmement atteindre des objectifs permettant d’ores et déjà d’améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes à court et à moyen terme, troisièmement adopter des techniques nouvelles et plus performantes pour améliorer de façon efficace la sécurité des piétons, et, quatrièmement, trouver une solution innovante combinant les caractéristiques de sécurité passives et actives. L’engagement vise à la réduction du nombre des décès ainsi que du nombre et de la gravité des blessures. On estime que le nombre de morts baisserait d’un millier par an si toutes les voitures circulant sur les routes de l’Union européenne satisfaisaient aux critères des tests de l’EEVC. Cela représenterait une réduction de 20 pour cent par rapport au niveau actuel. L’adoption des nouvelles techniques permettrait encore une réduction supplémentaire des cas de décès. Si la Commission décide de proposer une législation, celle-ci reposerait sur le contenu de l’engagement. L’industrie s’engage à ce que tous les nouveaux types de véhicules satisfassent à partir du 1er juillet 2005 aux critères inclus dans la première série de mesures passives recommandée par le centre de recherche commun de la Commission. Les améliorations seront apportées progressivement aux nouveaux modèles pour être présentes sur toute nouvelle automobile en 2012. Dans la phase suivante, les constructeurs s’engagent à installer d’autres dispositifs de sécurité. À partir de 2010, les objectifs fixés par l’EEVC seront atteints soit sur la base de spécifications techniques proposées par cette organisation, soit par le biais d’autres mesures possédant un effet au moins équivalent en termes de sécurité. Mentionnons, par exemple, le fait qu’à partir de l’année prochaine toutes les nouvelles voitures seront équipées de feux de croisement s’allumant automatiquement et que les pare-buffles rigides seront interdits. À partir de 2003, tous les nouveaux véhicules seraient équipés de freins ABS. Les fabricants d’automobiles japonais, représentées par la JAMA, l’Association des constructeurs automobiles du Japon, ont adopté officiellement un engagement identique en juillet. Les engagements de l’ACEA et de la JAMA couvrent plus de 95 pour cent du marché des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires légers dans l’Union européenne. Des négociations sont en cours actuellement sur des engagements similaires avec les constructeurs automobiles sud-coréens, ce qui mènerait à une couverture de près de 100 pour cent. Comme le sait l’honorable parlementaire, la Commission a transmis, en juillet, la communication adoptée pour avis au Parlement européen et au Conseil."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010904.9.2-243"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph