Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-04-Speech-2-226"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Jag skall börja med att citera den sista delen av frågan – 'skulle kommissionen kunna se till att det införs en bindande människorättslagstiftning som gör företag ansvariga för sin verksamhet i utlandet, oavsett om denna sker direkt eller genom dotterbolag?' Min spontana reaktion är att varna för att forcera fram ett införande av exterritorialprincipen i vår lagstiftning. Jag har ett mycket tydligt intryck av denna kammares uppfattning om Helms-Burton-lagen med dess exterritoriella tillämpning och de problem den ger upphov till. Det är nödvändigt att närma sig detta försiktigt. Vad beträffar Sudan så följer vi den politiska situationen noggrant och deltar aktivt i den politiska dialogen mellan EU och Sudan som återupptogs i november 1999. Oaktat fortsatt oro för situationen rörande mänskliga rättigheter och avsaknaden av framsteg i fredsprocessen anses den politiska dialogen på det hela taget vara positiv, och man har kommit överens om att fortsätta den i ytterligare ett år. Kommissionen stöder initiativ för mänskliga rättigheter i Sudan och planerar en studie för att förbereda en mera omfattande strategi på detta område. Kommissionen är medveten om att ekonomiska frågor, som att få del av Sudans oljerikedomar spelar en allt större roll i konflikten. Så man skulle kunna säga att exploateringen av detta oljeområde har höjt insatserna för fredsförhandlingarna. Förhoppningsvis kan det vändas till fördel för fredsförhandlingsprocessen. Kommissionen är medveten om anklagelserna att många människor som lever nära oljekoncessionerna har tvingats bort och att de har utsatts för kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Vi är övertygade om att miliser beväpnade av regeringen för att skydda oljefälten och miliser som stöds av SPLM är inblandade i kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det finns emellertid inte någon oberoende och objektiv information som bekräftar att regeringen skulle ha organiserat och genomfört den brända jordens politik i stor skala. I fråga om ett eventuellt förbud för investeringar tvivlar kommissionen på nyttan av ensidiga sanktioner som ett utrikespolitiskt verktyg. Vi är övertygade om att en engagemangspolitik snarare än isolering är det bästa sättet att få gehör för vår oro och våra förhoppningar uppfyllda. Vad lagstiftning beträffar så verkar kommissionen redan för att EU-företag skall respektera mänskliga rättigheter varhelst de verkar, i synnerhet genom OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Även om detta instrument inte är juridiskt bindande så är det förenat med kraftfulla rekommendationer av 33 regeringar till deras multinationella företag att agera på ett samhällsansvarigt sätt över hela världen. Det är uppenbart att detta inte är detsamma som det frågeställaren efterfrågade, men det är i alla händelser nödvändigt med ett brett internationellt stöd för dessa principer om åtgärderna skall vara effektiva. Jag anser att detta är det bästa tillvägagångssättet."@sv13
lpv:translated text
"Aloittaisin toistamalla kysymyksen viimeisen osan: " Voiko komissio taata, että otetaan käyttöön sitovaa ihmisoikeuslainsäädäntöä, jonka perusteella yritykset joutuvat vastaamaan ulkomailla harjoittamastaan toiminnasta suoraan tai tytäryhtiöidensä välityksellä"? Vastauksena varoittaisin kiirehtimästä lainsäädännössämme olevaan yhteisön ekstraterritoriaalisuuteen. Minulla on selkeä käsitys parlamentin vahvasta kannasta Helms-Burtonin lakiin, siihen liittyvään yhteisön ekstraterritoriaalisuuteen ja sen tuomiin ongelmiin. On tärkeää lähestyä kysymystä varoen. Sudanista toteaisin, että seuraamme tarkoin maan tilannetta ja osallistumme aktiivisesti EU:n ja Sudanin väliseen poliittiseen vuoropuheluun, joka käynnistettiin uudelleen marraskuussa 1999. Ihmisoikeustilannetta koskevista jatkuvista huolista ja rauhanprosessin pysähtymisestä huolimatta poliittista vuoropuhelua pidetään yleisesti myönteisenä, joten sitä on päätetty jatkaa vielä vuodella. Komissio tukee Sudanin ihmisoikeuksien parantamista koskevia aloitteita ja suunnittelee selvitystä alaa koskevan kattavan strategian laatimiseksi. Komissio on tietoinen, että taloudellisilla kysymyksillä on Sudanin öljyvarojen jakamisen tavoin entistä suurempi rooli konfliktissa. Näin ollen joku voisi väittää, että öljysektorin kehittäminen on nostanut rauhanneuvottelujen panoksia. Toivottavasti öljykysymys voidaan kääntää neuvotteluprosessin eduksi. Komissio on tietoinen syytöksistä, joiden mukaan monet öljyalueiden läheisyydessä elävät ihmiset ovat joutuneet lähtemään alueelta ja joiden mukaan he ovat joutuneet ihmisoikeusrikkomusten uhreiksi. On nähdäksemme täysin selvää, että Sudanin hallituksen aseistamat, öljykenttiä suojelemaan tarkoitetut miliisit ja SPLM:n tukemat miliisit ovat syyllistyneet ihmisoikeusrikkomuksiin. Ei ole kuitenkaan olemassa tarkkaa, riippumatonta ja objektiivista tietoa sen vahvistamiseksi, että hallitus olisi organisoinut ja toteuttanut laajamittaista poltetun maan taktiikkaa. Mahdollisesta investointikiellosta sanoisin, että komissio suhtautuu epäilevästi ulkopolitiikan välineenä käytettävien yksipuolisten sanktioiden hyödyllisyyteen. Olemme vakuuttuneita, että osallistumisen politiikka on eristämistä parempi tapa saada huolemme esiin ja odotuksemme täytetyiksi. Lainsäädännön kohdalla tilanne on, että komissio pyrkii jo nykyisin kannustamaan EU:n yrityksiä noudattamaan ihmisoikeuksia kaikkialla, missä ne toimivat. Tämä tapahtuu etenkin OECD:n monikansallisille yrityksille antamien suuntaviivojen avulla. Vaikka suuntaviivat eivät ole sitova väline, niihin sisältyy 33 hallituksen monikansallisille yrityksilleen antamia voimakkaita suosituksia toimia sosiaalisesti vastuullisesti kaikkialla maailmassa. Tämä ei tietenkään ole vastaus kysymykseen, mutta laaja kansainvälinen tuki näille periaatteille on joka tapauksessa välttämätöntä tehokkuuden lisäämiseksi. Tämä on mielestäni paras etenemistapa."@fi5
lpv:translated text
"Ik zal om te beginnen het laatste deel van de vraag citeren – “Is de Commissie voorts bereid de invoering door te drukken van bindende mensenrechtenwetgeving teneinde de betrokken bedrijven aansprakelijk te kunnen stellen voor hun buitenlandse activiteiten, hetzij direct, hetzij via hun filialen?” Ik wil daarop reageren met de waarschuwing dat wij heel erg moeten oppassen met het introduceren van het beginsel van de extraterritorialiteit in onze wetgeving. Ik heb heel duidelijk de indruk dat dit Parlement zeer beducht is voor de wet van Helms-Burton, met name met het begrip extraterritorialiteit daarin en de problemen die dat veroorzaakt. Wij moeten dit onderwerp voorzichtig behandelen. Wat Soedan betreft, volgen wij de politieke situatie op de voet. Wij nemen ook actief deel aan de politieke dialoog tussen de EU en Soedan die in november 1999 is hervat. Ondanks de voortdurende bezorgdheid over de mensenrechtensituatie en het gebrek aan vooruitgang bij het vredeproces, wordt de politieke dialoog daar in het algemeen als positief beoordeeld. Er is dan ook besloten deze dialoog nog een jaar voort te zetten. De Commissie steunt initiatieven ten gunste van de mensenrechten in Soedan. Zij is voornemens een onderzoek in te stellen ter voorbereiding van een algemene strategie op dit terrein. De Commissie is zich ervan bewust dat economische vraagstukken, zoals de eerlijke verdeling van de olierijkdom van Soedan, in het conflict een steeds grotere rol spelen. We zouden dan ook kunnen zeggen dat de ontwikkeling van deze oliesector de vredesonderhandelingen des te belangrijker maakt. Hopelijk zal dit het vredesonderhandelingsproces ten goede komen. De Commissie kent de beschuldigingen dat veel mensen die in de buurt wonen van gebieden waarvoor olieconcessies zijn afgegeven, gedwongen zijn hun gebieden te verlaten en dat zij zijn blootgesteld aan schendingen van de mensenrechten. Er is volgens ons geen twijfel over mogelijk dat milities die door de regering van wapens zijn voorzien om de olievelden te beschermen, en ook milities die worden gesteund door de SPLM, hierbij betrokken zijn. Er is echter geen nauwkeurige onafhankelijke en objectieve informatie beschikbaar om een door de regering georganiseerde en uitgevoerde grootschalige tactiek van de verschroeide aarde te bevestigen. Wat de mogelijkheid van een verbod op investeringen betreft, betwijfelt de Commissie het nut van eenzijdige sancties als instrument in het buitenlandse beleid. Wij zijn ervan overtuigd dat een beleid dat gericht is op dialoog een veel betere manier is om onze bezorgdheid kenbaar te maken en te zorgen dat aan onze verwachtingen wordt voldaan dan een beleid dat gericht is op isolatie. Met betrekking tot wetgeving stimuleert de Commissie al dat EU-bedrijven overal waar zij werken de mensenrechten eerbiedigen, in het bijzonder door middel van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Dit instrument is weliswaar niet wettelijk bindend, maar het bevat wel krachtige aanbevelingen van 33 regeringen aan hun multinationale ondernemingen om overal in de wereld op een sociaal verantwoorde wijze te werken. Het is duidelijk dat dit niet hetzelfde is als wat in deze vraag wordt gevraagd, maar brede internationale steun voor deze beginselen is in ieder geval wel noodzakelijk om de doelmatigheid te bevorderen. Naar mijn overtuiging is dit de beste aanpak."@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
lpv:translated text
"Jeg vil indlede med at citere sidste del af spørgsmålet: "Vil Kommissionen sørge for, at der indføres bindende menneskerettighedslovgivning, således at virksomheder kan gøres ansvarlige for deres oversøiske aktiviteter, enten direkte eller via datterselskaber?" Jeg vil reagere med at advare mod, at vi kaster os over eksterritorialprincippet i vores lovgivning. Jeg har et klart indtryk af Parlamentets stærke holdning til Helms-Burton-loven med dens eksterritorialprincip og de problemer, det skaber. Det er nødvendigt at nærme sig dette med forsigtighed. Hvad angår Sudan, følger vi den politiske situation på nært hold, og vi deltager aktivt i den politiske dialog mellem EU og Sudan, der blev genoptaget i november 1999. Til trods for fortsatte bekymringer over menneskerettighedssituationen og de manglende fremskridt i fredsprocessen anses den politiske dialog for at være generelt positiv, og man er blevet enig om at fortsætte den i endnu et år. Kommissionen støtter initiativer til fordel for menneskerettighederne i Sudan og planlægger en undersøgelse, der skal udforme en mere omfattende strategi på dette område. Kommissionen er klar over, at økonomiske spørgsmål såsom delingen af Sudans olierigdom spiller en stadig større rolle i konflikten. Så man kunne sige, at udviklingen af denne oliesektor har øget indsatsen for fredsforhandlingerne. Den kan forhåbentlig blive gjort til et aktiv for denne fredsforhandlingsproces. Kommissionen er klar over påstandene om, at mange mennesker, der bor nær ved oliekoncessionerne, er blevet tvunget til at forlade området, og at de har været udsat for brud på menneskerettighederne. Vi mener ikke, at der kan herske tvivl om, at militser bevæbnet af regeringen til at beskytte oliefelterne og militser støttet af SPLM er involveret i krænkelser af menneskerettighederne. Men der findes ikke nogen nøjagtige uafhængige og objektive oplysninger, der kan bekræfte en storstilet brændt jords politik, der er organiseret og gennemført af regeringen. Hvad et eventuelt investeringsforbud angår, tvivler Kommissionen på nytteværdien af ensidige sanktioner som et udenrigspolitisk redskab. Vi er overbeviste om, at en politik med et aktivt engagement frem for isolation er den bedste måde, hvorpå vores bekymringer kan blive hørt og vores forventninger opfyldt. Hvad lovgivning angår, taler Kommissionen allerede nu for, at EU-virksomheder overholder menneskerettighederne, hvor de end måtte operere, bl.a. gennem OECD-retningslinjerne for multinationale virksomheder. Dette instrument indeholder, selv om det ikke er retligt bindende, stærke henstillinger fra 33 regeringer til deres multinationale virksomheder om at operere på en socialt ansvarlig måde over hele verden. Det er klart, at dette ikke er det samme, som det, der bliver bedt om i spørgsmålet, men det er under alle omstændigheder nødvendigt med en bred international støtte for disse principper, hvis man skal fremme effektiviteten. Jeg mener, at dette er den bedste måde at skride frem på."@da1
lpv:translated text
"Θα αρχίσω παραθέτοντας το τελευταίο μέρος της ερώτησης – “Μπορεί η Επιτροπή να εξασφαλίσει την καθιέρωση δεσμευτικής νομοθεσίας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτως ώστε οι εταιρείες να θεωρούνται υπεύθυνες για τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό, είτε άμεσα είτε μέσω των θυγατρικών τους;” Θα αντιδρούσα προειδοποιώντας να μην σπεύσουμε στην αρχή της διεθνούς δικαιοδοσίας στη νομοθεσία μας. Έχω ξεκάθαρη αντίληψη της ισχυρής γνώμης αυτού του Σώματος όσον αφορά το Νόμο Helms-Burton με τη διεθνή δικαιοδοσία του και τα προβλήματα που δημιουργεί. Είναι αναγκαίο να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό με προσοχή. Όσον αφορά το Σουδάν, παρακολουθούμε στενά την πολιτική κατάσταση και συμμετέχουμε ενεργά στον πολιτικό διάλογο ανάμεσα στην ΕΕ και το Σουδάν, που ξανάρχισε το Νοέμβριο 1999. Παρά τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την απουσία προόδου στην ειρηνευτική διαδικασία, ο πολιτικός διάλογος θεωρείται γενικά θετικός και συμφωνήθηκε να συνεχιστεί για ένα χρόνο ακόμη. Η Επιτροπή υποστηρίζει πρωτοβουλίες υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν και σχεδιάζει μια μελέτη, ώστε να ετοιμάσει μια πιο περιεκτική στρατηγική στην περιοχή αυτή. Η Επιτροπή γνωρίζει ότι τα οικονομικά ζητήματα, όπως η επιδίωξη μεριδίου από τον πετρελαϊκό πλούτο του Σουδάν, διαδραματίζουν ένα ολοένα σημαντικότερο ρόλο στη σύγκρουση. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ανάπτυξη αυτού του πετρελαϊκού τομέα έχει εντείνει το ενδιαφέρον για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Θα μπορούσε να μετατραπεί σε πλεονέκτημα για τη διαδικασία των ειρηνικών διαπραγματεύσεων. Η Επιτροπή γνωρίζει τις κατηγορίες ότι πολλοί άνθρωποι που ζουν κοντά στις πετρελαϊκές εκμεταλλεύσεις εξαναγκάστηκαν να φύγουν και ότι παραβιάστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πως στρατιωτικές ομάδες που έχουν οπλιστεί από την κυβέρνηση για να προστατεύουν τις πετρελαιοπηγές και στρατιωτικές ομάδες που υποστηρίζονται από το SPLM (Κίνημα Απελευθέρωσης του Σουδανικού Λαού) εμπλέκονται στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακριβής ανεξάρτητη και αντικειμενική ενημέρωση, που να επιβεβαιώνει μια πολιτική καμένης γης σε μεγάλη κλίμακα, η οποία να οργανώνεται και να εφαρμόζεται από την κυβέρνηση. Όσον αφορά μια πιθανή απαγόρευση των επενδύσεων, η Επιτροπή αμφιβάλει για τη χρησιμότητα μονομερών κυρώσεων, ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μια πολιτική δέσμευσης και όχι απομόνωσης είναι ο καλύτερος τρόπος για να ακουστούν οι ανησυχίες μας και να εκπληρωθούν οι προσδοκίες μας. Όσον αφορά τη νομοθεσία, η Επιτροπή προωθεί ήδη το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις ευρωπαϊκές εταιρείες, οπουδήποτε και αν δραστηριοποιούνται, ειδικότερα μέσω των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Το μέσο αυτό, αν και δεν είναι νομικά δεσμευτικό, επισύρει τις έντονες συστάσεις 33 κυβερνήσεων προς τις πολυεθνικές επιχειρήσεις τους να λειτουργούν με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο σε όλο τον κόσμο. Είναι σαφές ότι αυτό δεν είναι το ίδιο με αυτό που αναφέρεται στην ερώτηση, αλλά η ευρεία διεθνής στήριξη για τις αρχές αυτές είναι σε κάθε περίπτωση αναγκαία για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε."@el8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
lpv:translated text
". – I will start by quoting the last part of the question – 'would the Commission ensure the introduction of binding human rights legislation to hold companies accountable for their activities overseas either directly or through affiliates?' I would react by warning against rushing into the principle of extra-territoriality in our legislation. I have a clear impression of this House's strong opinion concerning the Helms-Burton Act with its extra-territoriality and the problems it creates. It is necessary to approach this with caution. As regards Sudan, we are following the political situation closely and we are actively participating in the political dialogue between the EU and Sudan that was resumed in November 1999. Despite continued concerns about the human rights situation and the lack of progress in the peace process, the political dialogue is considered to be generally positive and it has been agreed to continue it for another year. The Commission supports initiatives in favour of human rights in Sudan and is planning a study to prepare a more comprehensive strategy in this area. The Commission is aware that economic issues, like sharing Sudan's oil wealth, play an ever increasing role in the conflict. So one could say that the development of this oil sector has raised the stakes for the peace negotiations. Hopefully it could be turned into an asset for that peace negotiation process. The Commission is aware of the accusations that many people living near the oil concessions have been forced to leave and that they have been exposed to human rights abuses. We believe that there is no doubt that militias armed by the government to protect the oil fields and militias supported by the SPLM are involved in human rights violations. However no accurate independent and objective information is available to confirm a large-scale scorched earth policy organised and implemented by the government. As regards a possible investment ban, the Commission doubts the utility of unilateral sanctions as a foreign policy tool. We are convinced that a policy of engagement rather than isolation is the best way to have our concerns heard and expectations met. As far as legislation is concerned, the Commission already promotes respect of human rights by EU companies wherever they operate, in particular through the OECD guidelines for multinational enterprises. This instrument, although not legally binding, entails strong recommendations by 33 governments to their multinational enterprises to operate in a socially responsible manner worldwide. It is clear that this is not the same as what is asked for in the question but having broad international support for these principles is in any case necessary to promote efficiency. I believe this is the best way of proceeding."@lv10
lpv:spoken text
". – I will start by quoting the last part of the question – 'would the Commission ensure the introduction of binding human rights legislation to hold companies accountable for their activities overseas either directly or through affiliates?' I would react by warning against rushing into the principle of extra-territoriality in our legislation. I have a clear impression of this House's strong opinion concerning the Helms-Burton Act with its extra-territoriality and the problems it creates. It is necessary to approach this with caution. As regards Sudan, we are following the political situation closely and we are actively participating in the political dialogue between the EU and Sudan that was resumed in November 1999. Despite continued concerns about the human rights situation and the lack of progress in the peace process, the political dialogue is considered to be generally positive and it has been agreed to continue it for another year. The Commission supports initiatives in favour of human rights in Sudan and is planning a study to prepare a more comprehensive strategy in this area. The Commission is aware that economic issues, like sharing Sudan's oil wealth, play an ever increasing role in the conflict. So one could say that the development of this oil sector has raised the stakes for the peace negotiations. Hopefully it could be turned into an asset for that peace negotiation process. The Commission is aware of the accusations that many people living near the oil concessions have been forced to leave and that they have been exposed to human rights abuses. We believe that there is no doubt that militias armed by the government to protect the oil fields and militias supported by the SPLM are involved in human rights violations. However no accurate independent and objective information is available to confirm a large-scale scorched earth policy organised and implemented by the government. As regards a possible investment ban, the Commission doubts the utility of unilateral sanctions as a foreign policy tool. We are convinced that a policy of engagement rather than isolation is the best way to have our concerns heard and expectations met. As far as legislation is concerned, the Commission already promotes respect of human rights by EU companies wherever they operate, in particular through the OECD guidelines for multinational enterprises. This instrument, although not legally binding, entails strong recommendations by 33 governments to their multinational enterprises to operate in a socially responsible manner worldwide. It is clear that this is not the same as what is asked for in the question but having broad international support for these principles is in any case necessary to promote efficiency. I believe this is the best way of proceeding."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
lpv:translated text
"(EN) Voy a comenzar citando la última parte de la pregunta: "¿Estaría dispuesta la Comisión a velar por la adopción de medidas legislativas vinculantes en materia de respeto de los derechos humanos, para exigir a las empresas responsabilidades por las actividades que llevan a cabo en terceros países, ya sea directamente o mediante filiales?" Quisiera prevenir contra una aceptación apresurada del principio de extraterritorialidad en nuestra legislación. Tengo una clara impresión de que esta Asamblea abriga una opinión muy firme sobre la Ley Helms-Burton con su extraterritorialidad y el problema que crea. Es necesario abordar esa cuestión con prudencia. En cuanto al Sudán, estamos siguiendo de cerca la situación política y participando activamente en el diálogo político entre la UE y el Sudán que se reanudó en noviembre de 1999. Pese a la permanente preocupación por la situación en materia de derechos humanos y la falta de avances en el proceso de paz, se considera que el diálogo político es en general positivo y se ha acordado proseguirlo un año más. La Comisión apoya iniciativas en pro de los derechos humanos en el Sudán y está proyectando un estudio para preparar una estrategia más integrada en esa esfera. La Comisión es consciente de que las cuestiones económicas, como el reparto de la riqueza resultante del petróleo del Sudán, desempeñan un papel cada vez mayor en el conflicto. Conque podríamos decir que el desarrollo de ese sector petrolero ha intensificado la necesidad de las negociaciones de paz. Es de esperar que se pueda convertir en una baza para ese proceso de negociación sobre la paz. La Comisión conoce las acusaciones de que se ha obligado a muchas personas que vivían cerca de las concesiones petroleras a abandonar la zona y que han padecido violaciones de los derechos humanos. Creemos que no hay duda de que las milicias armadas por el Gobierno para proteger los pozos petrolíferos y las milicias apoyadas por el Movimiento Popular de Liberación del Sudán participan en las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, no se dispone de información precisa independiente y objetiva para confirmar la política de tierra quemada en gran escala organizada y aplicada por el Gobierno. En cuanto a la posible prohibición de inversiones, la Comisión duda de la utilidad de la aplicación de sanciones unilaterales como instrumento de la política exterior. Estamos convencidos de que una política de compromiso y no de aislamiento es la forma mejor de que se escuchen nuestras preocupaciones y se satisfagan nuestras aspiraciones. Por lo que se refiere a la legislación, la Comisión ya fomenta el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas de la UE donde quiera que actúen, en particular mediante las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales. Ese instrumento, pese a no ser jurídicamente vinculante, entraña recomendaciones firmes por parte de 33 gobiernos a sus empresas multinacionales para que actúen de forma responsable a escala mundial. Está claro que no es lo mismo que lo que se pide en la pregunta, pero conseguir un amplio apoyo internacional a esos principios es, en cualquier caso, necesario para fomentar la eficiencia. Creo que ésa es la forma mejor de proceder."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Ich möchte eingangs den letzten Teil der Frage zitieren: „Würde die Kommission die Einführung von verbindlichen Rechtsvorschriften betreffend die Menschenrechte sicherstellen, durch die die Erdölgesellschaften für ihre selbst oder durch Tochtergesellschaften durchgeführten überseeischen Aktivitäten verantwortlich gemacht werden?” Ich würde davor warnen, voreilig den Grundsatz der Extraterritorialität in unsere Gesetzgebung aufzunehmen. Ich weiß, dass dieses Haus hinsichtlich des Helms-Burton-Gesetzes und seiner extraterritorialen Regelungen sowie der dadurch verursachten Probleme einen sehr konsequenten Standpunkt vertritt. In dieser Sache ist Vorsicht geboten. Was den Sudan betrifft, so verfolgen wir aufmerksam die politische Lage. Wir beteiligen uns zudem aktiv an dem im November 1999 eingeleiteten politischen Dialog zwischen der EU und dem Sudan. Trotz anhaltender Bedenken aufgrund der Menschenrechtslage und des schleppend verlaufenden Friedensprozesses wird der politische Dialog generell als positiv eingeschätzt, und es wurde vereinbart, ihn ein weiteres Jahr fortzusetzen. Die Kommission unterstützt Initiativen zur Förderung der Menschenrechte im Sudan und plant eine Studie, mit deren Hilfe eine umfassendere Strategie für dieses Gebiet erarbeitet werden soll. Der Kommission ist bewusst, dass wirtschaftliche Aspekte wie die gemeinsame Ausbeutung des Ölreichtums des Landes in diesem Konflikt eine immer wichtigere Rolle spielen. Man könnte daher sagen, dass die Entwicklung dieses Ölsektors den Friedensverhandlungen eine noch wichtigere Dimension verleiht. Bleibt zu hoffen, dass er den Verhandlungsprozess vorantreibt. Die Kommission kennt die Behauptungen, denen zufolge viele Menschen, die in der Nähe der Förderstellen leben, ihre Heimatorte verlassen mussten und dass es dabei zu Menschenrechtsverletzungen kam. Es steht unserer Ansicht nach außer Zweifel, dass die von der Regierung zum Schutz der Ölfelder bewaffneten Milizen und die von der SPLM unterstützten Milizen an den Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind. Uns liegen jedoch keine exakten unabhängigen und objektiven Informationen vor, die bestätigen würden, dass die Regierung in großem Maßstab eine Politik der verbrannten Erde betreibt. Was ein mögliches Investitionsverbot betrifft, so bezweifelt die Kommission die Nützlichkeit einseitiger Sanktionen als ein Mittel der Außenpolitik. Wir sind davon überzeugt, dass eine Politik der Annäherung besser geeignet ist, um unseren Bedenken Gehör zu verschaffen und unsere Erwartungen durchzusetzen, als eine Isolationspolitik. Ein Wort zu verbindlichen Rechtsvorschriften. Die Kommission setzt sich vor allem im Rahmen der OECD-Leitlinien für multinationale Gesellschaften auch jetzt schon für die Einhaltung der Menschenrechte durch EU-Unternehmen weltweit ein. Dieses Instrument trägt zwar keinen rechtsverbindlichen Charakter, aber es enthält Empfehlungen von 33 Regierungen, die ihre multinationalen Unternehmen damit zu sozial verantwortlichem Verhalten in der ganzen Welt auffordern. Natürlich ist das nicht dasselbe wie die in der Frage geforderten Rechtsvorschriften, aber wir sind zur Durchsetzung wirksamer Maßnahmen in jedem Falle auf eine breite internationale Unterstützung für diese Prinzipien angewiesen. Ich halte das für die beste Vorgehensweise."@de7
lpv:translated text
"Senhor Presidente, começo por citar a última parte da pergunta: “Poderá a Comissão assegurar a introdução de legislação vinculativa em matéria de direitos humanos que responsabilize as empresas pelas suas actividades além-fronteiras, quer directamente quer através de filiais?” A minha reacção é advertir para o risco que há em ir buscar o princípio da extra-territorialidade para a nossa legislação. Tenho uma ideia clara da posição forte desta assembleia relativamente à Lei Helms-Burton, à extra-territorialidade desta e aos problemas que daí resultam. É necessário abordar esta questão com cuidado. No que diz respeito ao Sudão, estamos a seguir de perto a situação política e estamos a participar activamente no diálogo político entre a EU e o Sudão que foi retomado em Novembro de 1999. Apesar de persistirem preocupações quanto à situação dos direitos do Homem e à falta de progressos no processo de paz, considera-se que o diálogo político é em geral positivo e acordou-se em prossegui-lo por mais um ano. A Comissão apoia iniciativas em favor dos direitos do Homem no Sudão e está a planear um estudo com vista à elaboração de uma estratégia mais abrangente nesta área. A Comissão está ciente de que as questões económicas, tais como a partilha da riqueza petrolífera do Sudão, desempenham um papel cada vez maior no conflito. Assim, poder-se-ia dizer que o desenvolvimento do sector petrolífero aumenta a importância do que está em causa nas negociações de paz. Era bom que pudesse ser transformado numa vantagem para esse processo de negociação da paz. A Comissão está ciente das acusações segundo as quais muitas pessoas que viviam perto das concessões petrolíferas foram obrigadas a sair e foram sujeitas a abusos dos direitos do Homem. Julgamos não haver dúvida de que milícias armadas pelo Governo para guardarem os campos de petróleo e milícias armadas pelo SPLM estejam envolvidas em violações dos direitos do Homem. No entanto, não há informação precisa, independente e objectiva que confirme a existência de uma política de terra queimada em grande escala, organizada e implementada pelo Governo. No que diz respeito a uma eventual interdição do investimento, a Comissão duvida da utilidade de sanções unilaterais como instrumento de política externa. Estamos convencidos de que a melhor maneira de encontrar resposta para as nossas preocupações e de ver as nossas expectativas realizarem-se é através de uma política de envolvimento, e não de isolamento. No que diz respeito à legislação, a Comissão já promove o respeito dos direitos do Homem por parte das empresas da União Europeia nos locais onde estas operam, em especial através das directrizes da OCDE para as empresas multinacionais. Esse instrumento, apesar de não ser juridicamente vinculativo, contém recomendações fortes de 33 governos às suas empresas multinacionais no sentido de operarem de forma socialmente responsável em todo o mundo. É evidente que não é a mesma coisa que se solicita nesta pergunta parlamentar, mas o facto de tais princípios disporem de uma ampla sustentação internacional é sempre necessário para promover a eficiência. Penso que esta é a melhor maneira de proceder."@pt11
lpv:translated text
"Je commencerai par citer la dernière partie de la question : "Pourrait-elle assurer l’introduction d’une législation contraignante en matière de droits de l’homme, faisant en sorte que les sociétés soient tenues pour responsables de leurs activités menées à l’étranger soit directement, soit à travers leurs filiales ?" Ma réaction serait de mettre en garde contre l'application du principe d'extra-territorialité de notre législation. Il me semble évident que cette Assemblée a une opinion très tranchée quant au Helms-Burton Act, à son caractère extra-territorial et aux problèmes qu'il engendre. Il est nécessaire d'aborder cette question avec prudence. En ce qui concerne le Soudan, nous suivons attentivement la situation politique et participons activement au dialogue politique qu'ont repris l'UE et le Soudan en novembre 1999. En dépit de préoccupations persistantes quant à la situation des droits de l'homme et du manque de progrès constatés dans le processus de paix, le dialogue est généralement jugé de manière positive et on a convenu de le poursuivre pour une année supplémentaire. La Commission soutient les initiatives en faveur des droits de l'homme au Soudan et envisage une étude visant à préparer une stratégie plus globale dans cette région. La Commission a conscience du fait que les questions économiques, telles que celle du partage des richesses pétrolières du pays, jouent un rôle toujours plus grand dans le conflit. On peut donc affirmer que le développement du secteur pétrolier n'a fait qu'augmenter l'enjeu des négociations de paix. Espérons que cela pourra s'avérer un atout du processus de négociation. La Commission a connaissance des accusations selon lesquelles nombre de personnes qui vivaient près des concessions pétrolières ont été forcées à quitter la région et ont été victimes de violations des droits de l'homme. Nous croyons qu'il est indubitable que les milices armées par le gouvernement afin de protéger les champs de pétrole et celles soutenues par le MPLS sont impliquées dans des violations des droits de l'homme. Toutefois, nous ne disposons d'aucune information indépendante et objective accréditant la thèse d'une politique de la terre brûlée organisée et mise en œuvre à grande échelle par le gouvernement. Pour ce qui est d'une éventuelle interdiction des investissements, la Commission doute de l'utilité de sanctions unilatérales en matière de politique étrangère. Nous sommes convaincus que l'engagement est plus à même de faire entendre nos préoccupations et de répondre à nos attentes que ne le peut l'isolement. Sur le plan législatif, la Commission encourage d'ores et déjà le respect des droits de l'homme auprès des entreprises européennes, quel que soit l'endroit où elles sont actives, en particulier par le biais des lignes directrices de l'OCDE pour les entreprises multinationales. Cet instrument, s'il n'est pas juridiquement contraignant, renferme de fermes recommandations adressées par 33 gouvernements à leurs entreprises multinationales afin qu'elles travaillent d'une manière socialement responsable de par le monde. Il est clair que ce n'est pas la même chose que la requête formulée dans la question mais, quoi qu'il en soit, ces principes exigent un large soutien international en vue de promouvoir leur efficacité. Je pense que c'est la meilleure manière de procéder."@fr6
lpv:translated text
"Comincerò citando l’ultima parte dell’interrogazione. “Può la Commissione far sì che sia varata una legislazione vincolante in materia di diritti umani di modo che le società debbano rispondere delle loro attività all’estero svolte direttamente e attraverso filiali?” La mia reazione è quella di mettere in guardia contro un affrettato ricorso al principio dell’extra-territorialità della nostra legislazione. Mi è molto chiara la posizione determinata di questo Parlamento circa la Legge Helms-Burton con le sue implicazioni in termini di extra-territorialità e i problemi che comporta. Si impone cautela nell’affrontare un simile aspetto. In merito al Sudan, seguiamo attentamente la situazione politica e partecipiamo attivamente al dialogo politico tra Unione e Sudan ripreso nel novembre 1999. Nonostante il permanere delle preoccupazioni relative ai diritti umani e la mancanza di progressi nel processo di pace, il dialogo è considerato generalmente positivo e si è concordato di proseguirlo per un altro anno. La Commissione sostiene iniziative a favore dei diritti umani in Sudan e sta pianificando uno studio per preparare una strategia più strutturata in questo ambito. La Commissione è consapevole che gli aspetti economici, come la ripartizione della ricchezza costituita dal petrolio sudanese, svolgono un ruolo crescente nel conflitto. Si potrebbe quindi dire che lo sviluppo del settore petrolifero ha reso più difficili i negoziati per la pace. Speriamo che invece diventi un elemento a favore del processo di pace. La Commissione è consapevole delle accuse mosse da molti residenti nei pressi delle concessioni petrolifere che sono stati costretti a partire e sono stati soggetti ad abusi dei diritti umani. Crediamo non vi siano dubbi che le milizie armate del governo proteggano i campi petroliferi e che le milizie sostenute dal SPLM siano coinvolte nelle violazioni dei diritti umani. Tuttavia non sono disponibili informazioni oggettive e indipendenti accurate che confermino l’organizzazione e l’attuazione da parte del governo di una politica della terra bruciata su vasta scala. In merito ad un possibile embargo sugli investimenti, la Commissione dubita dell’utilità delle sanzioni unilaterali come strumento di politica estera. Siamo convinti che il miglior modo per trovare ascolto per le nostre preoccupazioni e risposte per le nostre aspettative sia una politica di impegno piuttosto che di isolamento. Per quanto riguarda la legislazione, la Commissione promuove già il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese europee ovunque esse operino, in particolare tramite gli orientamenti dell’OCSE per le imprese multinazionali. Tale strumento, per quanto non vincolante giuridicamente, contiene raccomandazioni forti da parte di 33 governi nei confronti delle imprese multinazionali affinché operino a livello internazionale secondo criteri socialmente responsabili. E’ chiaro che ciò non corrisponde esattamente alla richiesta formulata nell’interrogazione ma un ampio consenso internazionale a favore di tali principi è comunque un presupposto per promuovere l’efficacia. Credo sia questo il miglior modo di procedere."@it9
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010904.9.2-226"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph