Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-04-Speech-2-222"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Herr talman! Sedan konflikten började 1999 har kommissionen anslagit omkring 44 miljoner euro i humanitärt bistånd till offren för Tjetjenienkonflikten. Hittills i år har man antagit tre finansieringsbeslut på sammanlagt 18,5 miljoner euro. Dessa anslag sörjer för de mest överhängande behoven hos de som drabbas av konflikten och går till internflyktingar och den mest utsatta befolkningen i Tjetjenien samt även till tjetjenska internflyktingar i Ingusjien och Dagestan. Detta innebär att under 2001 har 18,5 miljoner euro av de 25 miljoner euro som planerades ursprungligen redan avsatts. För att fastställa ytterligare behov av finansiering för i år kommer Europeiska kommissionens kontor för humanitärt bistånd att genomföra ytterligare en bedömning av den humanitära situationen i september och därefter inkomma med ett förslag om finansiering till kommissionen. Det viktigaste målet för detta kommande beslut kommer att vara förberedelser för vintern. Biståndsaktiviteternas geografiska omfattning kommer att avgöras enligt de identifierade prioriterade behoven. Det lägsta belopp som erfordras för detta uppskattas för närvarande till omkring 11,5 miljoner euro. Under 2002 avser ECHO att fortsätta finansiera insatser i överensstämmelse med sitt humanitära uppdrag. Omfattningen av ECHO:s engagemang kommer självfallet att vara beroende av säkerhetssituationen och förutsättningarna för humanitärt arbete. Detta rör i synnerhet våra insatser inne i Tjetjenien, där det fortfarande är väldigt svårt för oss och där vi fortfarande driver en hitintills otillfredsställande dialog med de ryska myndigheterna om radiokommunikationer, tillträde samt arbetsförhållanden och säkerhet för de människor som arbetar där för våra pengar."@sv13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, komissio on myöntänyt noin 44 miljoonaa euroa humanitaarista apua Tšetšenian sodan uhreille konfliktin alkamisesta lähtien. Tänä vuonna on hyväksytty toistaiseksi kolme rahoituspäätöstä, joiden arvo on yhteensä 18,5 miljoonaa euroa. Varoilla katetaan konfliktin uhrien kiireellisimmät tarpeet. Edunsaajina ovat maan sisäiset pakolaiset ja Tšetšenian kaikkein hädänalaisin väestö sekä Ingusiassa ja Dagestanissa olevat Tšetšenian pakolaiset. Näin ollen vuonna 2001 18,5 miljoonaa euroa on jo sidottu alun perin luvatusta 25 miljoonan euron summasta. Euroopan komission humanitaarisen avun toimisto aikoo kuluvan vuoden tulevien rahoitustarpeiden määrittämiseksi laatia syyskuussa toisen arvioinnin Tšetšenian humanitaarisesta tilanteesta ja tehdä sen jälkeen rahoitusesityksen komissiolle. Tämän tulevan päätöksen päätavoitteena on Tšetšenian valmistaminen talveen. Tukitoiminen maantieteellisestä laajuudesta päätetään ensisijaisiksi määriteltyjen tarpeiden perusteella. Vaaditun vähimmäissumman on arvioitu olevan tällä hetkellä noin 11,5 miljoonaa euroa. ECHO aikoo jatkaa rahoitusta vuonna 2002 humanitaarisen tehtävänsä mukaisesti. On selvää, että ECHOn osallisuus riippuu Tšetšenian turvallisuustilanteesta ja oloista, joissa humanitaarista työtä tehdään. Tämä koskee etenkin toimintaamme Tšetšenian sisäosissa, missä tilanne on meille edelleen hyvin vaikea ja missä jatkamme toistaiseksi hedelmätöntä vuoropuheluamme Venäjän viranomaisten kanssa radioviestinnästä, alueelle pääsystä ja niiden ihmisten työoloista ja yleisestä turvallisuudesta, jotka työskentelevät siellä rahoituksemme turvin."@fi5
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, sinds het begin van het Tsjetsjeense conflict in 1999 heeft de Commissie aan de slachtoffers ervan ongeveer 44 miljoen euro aan humanitaire hulp geschonken. Dit jaar zijn er tot nu toe drie financieringsbesluiten genomen voor in totaal 18,5 miljoen euro. Dit geld wordt gebruikt voor de meest urgente behoeften van degenen die door het conflict zijn getroffen en komt ten goede aan zowel ontheemden en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Tsjetsjenië zelf als Tsjetsjeense ontheemden in Ingoesjië en Dagestan. Dit houdt in dat in 2001 van de oorspronkelijk toegezegde 25 miljoen euro reeds 18,5 miljoen euro is toegezegd. Om de financieringsbehoeften voor de rest van dit jaar vast te stellen, zal het Bureau voor Humanitaire Hulp van de Europese Commissie in september de humanitaire situatie opnieuw beoordelen en vervolgens een financieringsvoorstel indienen bij de Commissie. Het belangrijkste doel van dit nieuwe besluit zal de voorbereiding voor de winter zijn. De omvang van het werkgebied van de hulpactiviteiten zal worden bepaald door de prioriteiten in de behoeften die worden aangetroffen. Het minimaal hiervoor benodigde bedrag wordt momenteel geraamd op ongeveer 11,5 miljoen euro. In 2002 zal ECHO zijn financieringswerk overeenkomstig zijn humanitaire mandaat voortzetten. Vanzelfsprekend zal de omvang van de betrokkenheid van ECHO mede worden bepaald door de veiligheidssituatie en de werkomstandigheden voor de hulpverleners. Dit geldt met name voor ons werk in Tsjetsjenië, waar de omstandigheden waaronder wij moeten werken nog steeds bijzonder moeilijk zijn. Wij zijn daar nog steeds in een tot dusver onbevredigend verlopende dialoog verwikkeld met de Russische autoriteiten over radiocommunicatie, toegang tot het land en werkomstandigheden en veiligheid in het algemeen voor de mensen die daar namens ons werken."@nl2
lpv:translated text
"Hr. formand, siden begyndelsen af konflikten i 1999 har Kommissionen bevilget omkring 44 millioner euro i humanitær bistand til ofrene for den tjetjenske konflikt. I år er der hidtil vedtaget tre finansieringsbeslutninger på i alt 18,5 millioner euro. De søger at imødekomme de mest øjeblikkelige behov hos dem, der er berørt af konflikten, de integrerede udviklingsprogrammer, der nyder gavn heraf, og den mest sårbare befolkning i Tjetjenien såvel som tjetjenske integrerede udviklingsprogrammer i Ingusjetien og Dagestan. Dette medfører, at 18,5 millioner af de oprindeligt bevilgede 25 millioner euro allerede er blevet forpligtet i 2001. For at fastslå yderligere finansieringsbehov i år vil Europa-Kommissionens Kontor for Humanitær Bistand gennemføre endnu en vurdering af den humanitære situation i september og efterfølgende indsende et finansieringsforslag til Kommissionen. Hovedmålet for denne forestående beslutning vil være forberedelse til vinteren. Det geografiske omfang af bistandsaktiviteterne vil blive fastslået efter de identificerede prioriterede behov. Det minimumsbeløb, der er brug for til dette formål, skønnes for nærværende at være omkring 11,5 millioner euro. I 2002 har ECHO til hensigt at fortsætte finansieringsoperationerne i overensstemmelse med sit humanitære mandat. Omfanget af ECHO's involvering vil naturligvis afhænge af den sikkerhedsmæssige situation og betingelserne for det humanitære arbejde. Dette vedrører især vores operationer inde i Tjetjenien, hvor situationen stadig er meget vanskelig for os, og hvor vi stadig er i gang med en hidtil utilfredsstillende dialog med de russiske myndigheder om radiokommunikation, adgang og arbejdsbetingelser og sikkerhed generelt for de folk, der arbejder for vores penge dér."@da1
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, από την αρχή της σύγκρουσης το 1999, η Επιτροπή χορήγησε περίπου 44 εκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια στα θύματα της σύγκρουσης στην Τσετσενία. Μέχρι στιγμής φέτος, έχουν εγκριθεί τρεις αποφάσεις χρηματοδότησης που ανέρχονται συνολικά σε 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Προορίζονται για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών όσων θίγονται από τη σύγκρουση, για τη φροντίδα των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας ατόμων και για τη στήριξη του πλέον ευαίσθητου ντόπιου πληθυσμού καθώς και για τη βοήθεια προς τους εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας Τσετσένους, στις περιοχές του Inguchetia και του Dagestan. Αυτό σημαίνει ότι το 2001, 18,5 εκατ. ευρώ από τα 25 εκατ. που είχαν αρχικά προβλεφθεί έχουν ήδη δεσμευθεί. Προκειμένου να καθοριστούν οι περαιτέρω χρηματοδοτικές ανάγκες το χρόνο αυτό, η Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προβεί σε μια νέα αξιολόγηση της ανθρωπιστικής κατάστασης το Σεπτέμβριο και θα υποβάλλει στη συνέχεια μια πρόταση χρηματοδότησης στην Επιτροπή. Ο κύριος στόχος αυτής της προσεχούς απόφασης θα είναι η προετοιμασία για το χειμώνα. Το γεωγραφικό πεδίο της δράσης βοήθειας θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες ανάγκες προτεραιότητας. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό για το σκοπό αυτό εκτιμάται επί του παρόντος γύρω στα 11,5 εκατομμύρια ευρώ. Το 2002, η ECHO σκοπεύει να συνεχίσει τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, που συνάδουν με την ανθρωπιστική εντολή της. Προφανώς, το πεδίο της ανάμιξης της ECHO θα εξαρτηθεί από την κατάσταση της ασφάλειας και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό αφορά, κυρίως, τις επιχειρήσεις μας στο εσωτερικό της Τσετσενίας, όπου η κατάσταση είναι ακόμα πολύ δύσκολη για μας και όπου συμμετέχουμε ακόμη σε ένα μη ικανοποιητικό μέχρι στιγμής διάλογο με τις ρωσικές αρχές, όσον αφορά τη ραδιοεπικοινωνία, την πρόσβαση και τις συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια γενικά των ανθρώπων που ασχολούνται με τη διαχείριση των χρημάτων μας εκεί."@el8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
lpv:translated text
". – Mr President, since the beginning of the conflict in 1999, the Commission has granted some EUR 44 million in humanitarian assistance to the victims of the Chechnya conflict. So far this year, three funding decisions totalling EUR 18.5 million have been adopted. They cater for the most urgent needs of those affected by the conflict, benefiting IDPs and the most vulnerable population in Chechnya as well as Chechen IDPs in Inguchetia and Dagestan. This implies that in 2001, EUR 18.5 million of the EUR 25 million originally provided for have already been committed. In order to determine further funding needs this year, the European Commission Humanitarian Aid Office will undertake another assessment of the humanitarian situation in September and subsequently submit a funding proposal to the Commission. The main objective of this forthcoming decision will be preparation for the winter. The geographic scope of the aid activities will be determined as per the identified priority needs. The minimum amount required to this end is currently estimated at around EUR 11.5 million. In 2002, ECHO intends to continue funding operations in line with its humanitarian mandate. Obviously, the scope of ECHO's involvement will depend on the security situation and the humanitarian working conditions. This notably concerns our operations inside Chechnya where things are still very difficult for us and where we are still engaged in a so far unsatisfactory dialogue with the Russian authorities concerning radio communication, access, and working conditions and security in general for the people working for our money there."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
lpv:spoken text
". – Mr President, since the beginning of the conflict in 1999, the Commission has granted some EUR 44 million in humanitarian assistance to the victims of the Chechnya conflict. So far this year, three funding decisions totalling EUR 18.5 million have been adopted. They cater for the most urgent needs of those affected by the conflict, benefiting IDPs and the most vulnerable population in Chechnya as well as Chechen IDPs in Inguchetia and Dagestan. This implies that in 2001, EUR 18.5 million of the EUR 25 million originally provided for have already been committed. In order to determine further funding needs this year, the European Commission Humanitarian Aid Office will undertake another assessment of the humanitarian situation in September and subsequently submit a funding proposal to the Commission. The main objective of this forthcoming decision will be preparation for the winter. The geographic scope of the aid activities will be determined as per the identified priority needs. The minimum amount required to this end is currently estimated at around EUR 11.5 million. In 2002, ECHO intends to continue funding operations in line with its humanitarian mandate. Obviously, the scope of ECHO's involvement will depend on the security situation and the humanitarian working conditions. This notably concerns our operations inside Chechnya where things are still very difficult for us and where we are still engaged in a so far unsatisfactory dialogue with the Russian authorities concerning radio communication, access, and working conditions and security in general for the people working for our money there."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
lpv:translated text
"(EN) Señor Presidente, desde el comienzo del conflicto en 1999, la Comisión ha concedido unos 44 millones de euros en asistencia humanitaria a las víctimas del conflicto de Chechenia. Hasta la fecha este año, se han adoptado tres decisiones en materia de financiación que ascienden a un total de 18,5 millones de euros. Atienden las necesidades más urgentes de los afectados por el conflicto y benefician a las poblaciones internamente desplazadas y a la población más vulnerable de Chechenia, así como poblaciones chechenas desplazadas en Ingushetia y Dagestán. Eso significa que en 2001 se han comprometido 18,5 de los 25 millones de euros originalmente estipulados. Para determinar otras necesidades de fondos este año, la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea emprenderá en septiembre otra evaluación de la situación en materia de asuntos humanitarios y posteriormente presentará una propuesta de financiación a la Comisión. El objetivo principal de esa próxima decisión será la preparación para el invierno. Se determinará el alcance geográfico de las actividades de ayuda en función de las necesidades prioritarias determinadas. Actualmente se calcula que el importe mínimo necesario para ello asciende a unos 11,5 millones de euros en 2002. ECHO se propone seguir financiando operaciones en consonancia con su mandato humanitario. Evidentemente, el alcance de la participación de ECHO dependerá de la situación en materia de seguridad y las condiciones de la labor humanitaria. Ello es aplicable, en particular, a nuestras operaciones dentro de Chechenia, donde la situación sigue siendo muy difícil para nosotros y seguimos manteniendo un diálogo hasta ahora insatisfactorio con las autoridades rusas sobre la comunicación por radio, el acceso, las condiciones laborales y la seguridad en general para las personas cuya labor financiamos allí."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhor Presidente, desde o início do conflito, em 1999, a Comissão concedeu cerca de 44 milhões de euros de assistência humanitária às vítimas do conflito na Chechénia. Este ano, até agora, foram adoptadas decisões de financiamento num total de 18,5 milhões de euros. Esse montante cobre as necessidades mais urgentes das pessoas afectadas pelo conflito, beneficiando projectos de desenvolvimento interno, bem como projectos de desenvolvimento interno chechenos na Ingúchia e no Daguestão. Isto significa que, em 2001, dos 25 milhões de euros originalmente previstos, 18,5 milhões já foram atribuídos. A fim de apurar mais necessidades de financiamento este ano, o Serviço de Ajuda Humanitária da Comissão Europeia vai proceder a nova avaliação da situação humanitária em Setembro e, subsequentemente, vai apresentar uma proposta de financiamento à Comissão. O principal objectivo desta próxima decisão é a preparação para o Inverno. O âmbito geográfico das actividades de ajuda será determinado em função das necessidades prioritárias identificadas. O montante mínimo necessário para esse fim é actualmente estimado em 11,5 milhões de euros. Em 2002, o ECHO tenciona continuar a financiar operações em sintonia com o seu mandato humanitário. Evidentemente, a dimensão do envolvimento do ECHO dependerá da situação em matéria de segurança e das condições do trabalho de ajuda humanitária. É o caso, nomeadamente, das nossas operações na Chechénia, onde as coisas continuam a ser muito difíceis para nós e onde ainda estamos envolvidos num diálogo até agora insatisfatório com as autoridades russas sobre comunicações por rádio, acesso e condições de trabalho e de segurança em geral para as pessoas que lá trabalham graças ao nosso dinheiro."@pt11
lpv:translated text
". Herr Präsident, seit Beginn des Konfliktes im Jahre 1999 hat die Kommission humanitäre Hilfe im Wert von ca. 44 Millionen Euro für die Opfer des Tschetschenienkonfliktes bereitgestellt. In diesem Jahr wurden bislang drei Finanzierungsbeschlüsse über insgesamt 18,5 Millionen Euro gefasst. Damit sollen die dringendsten Bedürfnisse der Betroffenen des Konfliktes befriedigt werden. Diese Mittel sind in erster Linie für Vertriebene und die sehr schutzbedürftige Bevölkerung in Tschetschenien sowie für vertriebene Tschetschenen in Inguschetien und Dagestan gedacht. Das bedeutet, dass 18,5 Millionen Euro der für 2001 ursprünglich vorgesehenen 25 Millionen Euro bereits gebunden sind. Um den weiteren Finanzierungsbedarf für dieses Jahr zu ermitteln, wird das Amt der Europäischen Gemeinschaft für humanitäre Hilfe die humanitäre Lage im September erneut einschätzen und der Kommission anschließend einen Finanzierungsvorschlag unterbreiten. Dabei wird die Vorbereitung auf den Winter im Mittelpunkt stehen. Die geografische Reichweite der Hilfsmaßnahmen wird sich nach den ermittelten Bedarfsschwerpunkten richten. Man geht derzeit von einem Mindestbedarf von ca. 11,5 Millionen Euro aus. ECHO wird seine Finanzierungsmaßnahmen in Übereinstimmung mit seinem humanitären Auftrag auch 2002 fortsetzen. Der Umfang des Engagements von ECHO wird dabei natürlich von der Sicherheit und den humanitären Arbeitsbedingungen abhängen. Das betrifft hauptsächlich unsere Aktivitäten in Tschetschenien, wo die Bedingungen für uns nach wie vor schwierig sind und der Dialog mit den russischen Behörden zu Fragen des Funkverkehrs, des Zugangs, der Arbeitsbedingungen und der Sicherheit für unsere Mitarbeiter generell noch immer zu wünschen übrig lässt."@de7
lpv:translated text
"Signor Presidente, dall’inizio del conflitto nel 1999 la Commissione ha fornito assistenza umanitaria alle vittime del conflitto ceceno per un importo pari a 44 milioni di euro. A tutt’oggi, quest’anno, sono state approvate decisioni per un finanziamento totale di 18,5 milioni di euro destinati ai bisogni più urgenti delle vittime del conflitto, degli sfollati interni e della popolazione più vulnerabile in Cecenia nonché degli sfollati interni ceceni in Inguscezia e Dagestan. Ciò significa che nel 2001 18,5 milioni dei 25 milioni di euro originariamente previsti sono stati già impegnati. Al fine di identificare l’ulteriore fabbisogno finanziario per l’anno in corso, l’Ufficio per gli aiuti umanitari della Commissione europea procederà ad un’ulteriore valutazione della situazione umanitaria in settembre e presenterà poi una proposta di finanziamento alla Commissione. L’obiettivo dell’imminente decisione sarà finanziare i preparativi per affrontare l’inverno. La portata geografica degli aiuti sarà determinata in funzione delle esigenze prioritarie identificate. L’importo minimo necessario è stimato attualmente a circa 11,5 milioni di euro. Nel 2002 ECHO intende continuare a finanziare operazioni in linea con il suo mandato umanitario. Ovviamente la portata del coinvolgimento di ECHO dipenderà dalla situazione in termini di sicurezza e dalle condizioni di lavoro umanitarie. Ciò attiene specificamente alle nostre operazioni in Cecenia, dove le condizioni sono ancora difficili per quanto ci riguarda e dove per il momento il nostro dialogo con le autorità russe in materia di comunicazioni radio, accesso, condizioni di lavoro e di sicurezza in generale per coloro che lavorano in questa regione con il nostro aiuto finanziario permane insoddisfacente."@it9
lpv:translated text
"Monsieur le Président, depuis le début des hostilités en 1999, la Commission a octroyé une aide humanitaire d'un montant de quelque EUR 44 millions aux victimes du conflit en Tchétchénie. Pour l'année en cours, trois décisions de financement - d'un montant total de EUR 18,5 millions - ont été adoptées jusqu'ici. Ces décisions parent aux besoins les plus urgents des personnes touchées par le conflit, puisqu'elles profitent aux personnes déplacées à l'intérieur des frontières et à la part la plus vulnérable de la population en Tchétchénie, mais aussi aux réfugiés tchétchènes en Ingouchie et au Daguestan. Cela signifie que, pour 2001, EUR 18,5 millions des EUR 25 millions prévus à l'origine ont déjà été engagés. Afin de déterminer les besoins supplémentaires en matière de financement pour cette année, l'Office d'aide humanitaire de la Commission européenne entreprendra une nouvelle évaluation de la situation humanitaire en septembre et soumettra ensuite une proposition de financement à la Commission. L'objectif essentiel de cette décision prochaine sera la préparation de l'hiver. La portée géographique des activités d'assistance sera déterminée en fonction des besoins prioritaires identifiés. Le montant minimal nécessaire à cette fin est actuellement estimé à environ EUR 11,5 millions. Pour 2002, ECHO a l'intention de poursuivre le financement d'opérations conformes à son mandat humanitaire. À l'évidence, la portée de l'implication d'ECHO dépendra de la situation sur le plan de la sécurité et des conditions de travail humanitaire. Cela concerne notamment nos opérations sur le territoire tchétchène, au sein duquel les choses sont toujours très compliquées pour nous et où nous demeurons engagés dans un dialogue - insatisfaisant jusqu'à présent - avec les autorités russes en matière de communications radio, d'accès, de conditions de travail et, plus généralement, de sécurité pour les personnes travaillant pour notre compte dans cette région."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010904.9.2-222"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph