Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-04-Speech-2-219"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010904.9.2-219"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Επίτροπε, θέλω να σας πω ότι συμμερίζομαι και την ανησυχία σας και την έγνοια σας να βελτιώσετε το σύστημα και θα έχετε και την υποστήριξή μας. Δύο απλές ερωτήσεις, πραγματικές και όχι ρητορικές. Είπατε ότι πολλές φορές δεν υπάρχουν κοινοί ορισμοί, κοινά στάνταρντς, και πολλές φορές δεν έχουμε βοήθεια επί τόπου για να κάνουμε καλή αναζήτηση. Ποιος σας εμποδίζει; Νομίζω ότι δεν είναι μόνο εθνικό το ζήτημα. Υπάρχουν και πολιτικές πλευρές τις οποίες δεν απαιτώ εσείς να αναλάβετε πλήρως, αλλά υπάρχουν. Και ένα δεύτερο, που συνδυάζεται με αυτό και με την προηγούμενη συζήτηση. Στους πολέμους δεν σκοτώνονται μόνο παιδιά ή ορφανεύουν ή γίνονται φτωχά, που είναι δραματικά πράγματα, έχουμε και άλλες πλευρές που θα ήθελα να σας ρωτήσω, ειλικρινά, εάν ασχολείστε μα αυτές. Παραδείγματος χάριν, είδαμε σεξουαλική κακομεταχείριση παιδιών από στρατιώτες δικούς μας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σομαλία και αλλού. Στη Βοσνία και στο Κοσσυφοπέδιο γίνεται γιγάντια εκστρατεία εκπόρνευσης παιδιών, νέων παιδιών, αγοριών και κοριτσιών. Εκεί εσείς μπορείτε κάτι να κάνετε;"@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. kommissær, jeg vil gerne fortælle Dem, at jeg deler såvel Deres bekymring som Deres interesse for at forbedre systemet, og De har vores fulde støtte. Jeg har to simple spørgsmål, som er helt reelle og ikke retoriske. De fortalte, at der mange gange ikke eksisterer fælles definitioner eller fælles standarder, og at der ofte ikke findes lokal hjælp, så vi kan foretage en ordentlig efterforskning. Hvem forhindrer Dem i det? Jeg synes ikke, at der udelukkende er tale om et nationalt spørgsmål. Endelig er der også de politiske sider, som jeg ikke kræver, at De skal påtage Dem fuldt ud, men de findes. Det andet spørgsmål har også forbindelse med dette og den tidligere diskussion. I krig ikke blot dræbes børn, nogle bliver også forældreløse eller fattige, hvilket er dramatiske ting i sig selv, men der sker også andre tragiske ting, og jeg vil gerne spørge Dem oprigtigt, om De også beskæftiger Dem med dem. Vi har f.eks. set børn blive seksuelt misbrugt af vores egne soldater, EU's soldater, i Somalia og andre steder. I Bosnien og Kosovo foregår der en gigantisk stigning i børneprostitution af unge, drenge og piger. Kan De gøre noget her?"@da1
"Herr Kommissar! Ich möchte Ihnen sagen, dass ich Ihre Beunruhigung und ihre Sorge um die Verbesserung des Systems teile, und versichere Sie unserer Unterstützung. Zwei einfache Fragen, ernsthaft und nicht rhetorisch. Sie haben gesagt, dass es häufig keine gemeinsamen Definitionen und Standards gibt und wir häufig vor Ort keine Hilfe für eine gründliche Untersuchung erhalten. Wer behindert Sie? Meiner Meinung nach ist das nicht nur eine nationale Frage. Es gibt auch politische Seiten, ich fordere nicht, dass Sie sie ganz übernehmen, aber es gibt sie. Und eine zweite Frage, die direkt damit und auch mit der vorangegangenen Debatte zusammenhängt. In Kriegen werden nicht nur Kinder getötet, zu Waisen gemacht oder ins Elend gestürzt, was alles sehr schrecklich ist. Es gibt aber auch andere Punkte, und ich will Sie aufrichtig fragen, ob Sie sich damit beschäftigen oder nicht. Zum Beispiel mussten wir Fälle von sexueller Kindesmisshandlung durch unsere Soldaten, Soldaten der Europäischen Union, in Somalia und anderswo feststellen. In Bosnien und im Kosovo findet eine regelrechte Kampagne zur Prostituierung von Kindern, kleinen Kindern, Jungen und Mädchen, statt. Können Sie da etwas unternehmen?"@de7
"Commissioner, I share your care and concern to improve the system and you have our support. I have two real – not rhetorical – questions. You said that often there are no common concepts or common definitions and that often we do not have the support on the ground which we need in order to conduct a proper investigation. Who is stopping you? I think that this is not just a national question. There are also political aspects which I do not expect you to take completely in hand, but they are there. I also have a second question, which relates to this and the previous debate. Wars do not only kill children; they also leave them orphaned or in poverty, which are traumatic experiences, and there are other aspects and I should like to ask if you are honestly addressing them. For example, we have seen sexual abuse of children by our soldiers, soldiers of the European Union, in Somalia and elsewhere. There is a huge campaign in Bosnia and Kosovo to prostitute children, young children, both boys and girls. Is there anything you can do about this?"@en3
"(EL) Señor Comisario, quiero decirle que comparto su inquietud y su preocupación por mejorar el sistema y va a contar con nuestro apoyo. Dos preguntas muy simples, reales y no retóricas. Usted ha dicho que muchas veces no hay definiciones comunes, estándares comunes, y que muchas veces no disponemos de la ayuda in situ para realizar una buena búsqueda. ¿Quién le obstaculiza? Creo que el tema no es sólo nacional. Hay aspectos políticos, que no pido que usted se haga totalmente cargo de ellos, pero los hay. Y una segunda cuestión, que está conectada a esta. En las guerras no sólo se mata a niños, o se quedan huérfanos o son pobres, que son cosas dramáticas; hay también otras cosas que le querría preguntar, sinceramente, si se ocupa de ellas. Por ejemplo, hemos visto maltrato sexual a niños por parte de nuestros soldados, los de la Unión Europea, en Somalia y en más lugares. En Bosnia, en Kosovo se está dando una campaña gigantesca de prostitución de niños, de jóvenes, de chicos y chicas. ¿Puede hacer algo sobre esto?"@es12
"Arvoisa komission jäsen, haluan sanoa teille, että jaan huolenne ja teillä on meidän tukemme huolehtiessanne järjestelmän parantamisesta. Minulla on kaksi yksinkertaista kysymystä, jotka ovat pragmaattisia, eivät retorisia. Sanoitte, että usein puuttuvat yhteiset määritelmät, yhteiset standardit, ja paikan päällä ei ole saatavissa apua hyvän kartoituksen tekemiseen. Kuka teitä estää? Mielestäni kysymys ei ole vain kansallinen. Asialla on myös poliittisia puolia, joita en vaadi teitä ottamaan täysin vastuullenne, mutta ne ovat olemassa. Vielä toinen kysymys, joka liittyy tähän ja aikaisempaan keskusteluun. Sodissa ei ainoastaan tapeta lapsia, tehdä orpoja tai synnytetä köyhyyttä, kauhistuttavia asioita, vaan on myös muita puolia, joista haluaisin kysyä, oletteko aidosti paneutuneet niihin. Olemme esimerkiksi nähneet, kuinka omat Euroopan unionin sotilaamme ovat seksuaalisesti hyväksikäyttäneet lapsia Somaliassa ja muualla. Bosniassa ja Kosovossa esiintyy laajamittaista nuorten lasten, poikien ja tyttöjen prostituutiota. Voitteko tehdä jotain näiden asioiden osalta?"@fi5
"Monsieur le Commissaire, je tiens à vous dire que je partage aussi votre inquiétude et votre souci d’améliorer le système, et vous avez notre soutien. Deux simples questions, concrètes et non rhétoriques. Vous avez maintes fois dit qu’il n’y a pas de définitions, pas de normes communes, et, bien souvent, nous ne trouvons pas sur place de concours pour mener une bonne investigation. Qui vous en empêche ? Je pense que la question n’est pas seulement nationale, il y a aussi des aspects politiques dont je ne prétends pas que vous en ayez pleinement la charge, mais ils existent. Et une deuxième question qui se rattache à cela et à la discussion précédente. Dans les guerres, il n’y a pas seulement des enfants qui sont tués, ou qui deviennent orphelins, ou qui sombrent dans la misère, ce qui constitue autant de drames, il y a d’autres aspects dont je voudrais vous demander, franchement, si vous vous en occupez. Par exemple, nous avons eu des cas d’enfants soumis à des sévices sexuels par nos soldats, ceux de l’Union européenne, en Somalie ou ailleurs. En Bosnie et au Kosovo, nous avons affaire à une gigantesque campagne de prostitution d’enfants, de jeunes enfants, garçons et filles. Là-bas, pouvez-vous faire quelque chose ?"@fr6
"Signor Commissario, devo dire di condividere sia la sua inquietudine, sia il suo impegno per migliorare il sistema e le confermo il nostro appoggio. Avrei due semplici domande, oggettive e non retoriche. Lei ha detto che spesso non vi sono definizioni comuni comuni e che molte volte non si ottiene neppure assistenza in loco per poter condurre adeguate ricerche. Ma chi lo impedisce? Credo che il problema non sia unicamente di portata nazionale. Vi sono anche aspetti politici che non vi chiedo certo di sobbarcarvi integralmente, ma sono un dato di fatto. Un secondo aspetto collegato al primo, e alla precedente discussione: in una guerra non soltanto muoiono bambini, o rimangono orfani, o vengono ridotti in miseria, fenomeni già in sé drammatici, ma vi sono altri problemi ancora dei quali vorrei, sinceramente, sapere se vi occupiate. Per esempio, siamo stati testimoni di abusi sessuali sui bambini da parte di soldati nostri, dell’Unione europea, in Somalia e altrove. In Bosnia e in Kosovo è in atto una colossale campagna di induzione alla prostituzione di bambini, anche piccoli, di entrambi i sessi. Ritenete di poter fare qualcosa?"@it9
"Commissioner, I share your care and concern to improve the system and you have our support. I have two real – not rhetorical – questions. You said that often there are no common concepts or common definitions and that often we do not have the support on the ground which we need in order to conduct a proper investigation. Who is stopping you? I think that this is not just a national question. There are also political aspects which I do not expect you to take completely in hand, but they are there. I also have a second question, which relates to this and the previous debate. Wars do not only kill children; they also leave them orphaned or in poverty, which are traumatic experiences, and there are other aspects and I should like to ask if you are honestly addressing them. For example, we have seen sexual abuse of children by our soldiers, soldiers of the European Union, in Somalia and elsewhere. There is a huge campaign in Bosnia and Kosovo to prostitute children, young children, both boys and girls. Is there anything you can do about this?"@lv10
"Mijnheer de commissaris, ik moet u zeggen dat ik uw ongerustheid deel en uw inspanningen voor de verbetering van het systeem ken, waarbij u overigens kunt rekenen op onze steun. Ik heb twee eenvoudige vragen, geen retorische maar echte vragen. U hebt meerdere malen gezegd dat er geen gemeenschappelijke definities, geen gemeenschappelijke normen zijn en vaak ook geen hulp ter plekke voorhanden is om een goed onderzoek in te stellen. Wie houdt u echter tegen? Mijns inziens is dit niet enkel een nationaal vraagstuk. Hieraan zitten ook politieke aspecten vast. Ik eis weliswaar niet dat u die volledig voor uw rekening neemt, maar zij zijn er wel. Ik heb een tweede vraag die aansluit bij het vorige debat. In oorlogen verliezen kinderen niet alleen hun leven, hun ouders of worden zij tot armoede gebracht - hetgeen al dramatisch genoeg is - maar daar doen zich ook andere dingen voor en ik vraag mij eerlijk af of u zich daar mee bezig houdt. Zo hebben wij bijvoorbeeld gezien dat in Somalië en elders kinderen seksueel werden misbruikt door onze eigen soldaten, door soldaten van de Europese Unie. In Bosnië en Kosovo worden enorme campagnes op touw gezet om kinderen, jongeren, jongens en meisjes tot prostitutie aan te zetten. Kunt u daar wat aan doen?"@nl2
"Senhor Comissário, quero dizer-lhe que também eu partilho da sua preocupação e do seu cuidado em melhorar o sistema e que pode contar com o nosso apoio. Duas perguntas simples, pragmáticas e não retóricas. Afirmou V.Ex.ª que muitas vezes não existem definições comuns nem padrões comuns e que não temos ajuda no terreno para realizar uma boa investigação. Quem é que vos impede? Penso que esse problema não se coloca apenas ao nível nacional. Existem também aspectos políticos que não peço a V.Ex.ª para assumir inteiramente, mas eles existem. E uma segunda pergunta que está relacionada com esta e com o debate anterior. Durante as guerras não temos só as crianças que morrem ou ficam órfãs ou ficam pobres, o que é verdadeiramente dramático, temos também outras situações e eu gostaria de lhe perguntar, sinceramente, se se preocupa com elas. Assistimos, por exemplo, a casos de abusos sexuais contra crianças por parte de soldados nossos, da União Europeia, na Somália e noutros locais. Na Bósnia e no Kosovo fazem-se campanhas gigantescas de prostituição de crianças, de crianças pequenas, de rapazes e raparigas. V.Ex.ª pode fazer alguma coisa em relação a essa situação?"@pt11
"Herr kommissionär! Jag vill tala om för er att jag delar både er oro och ert intresse av att förbättra systemet och att ni kommer att ha vårt fulla stöd. Två enkla frågor, konkreta, inte retoriska. Ni sade att det många gånger inte finns gemensamma definitioner, gemensamma standarder, och att vi många gånger inte har hjälp på plats för att genomföra bra efterforskningar. Vem hindrar er? Jag tror att frågan inte bara är nationell. Det finns även politiska sidor, som jag inte kräver att ni skall redogöra för fullständigt, men de finns. Och en andra fråga, som har samband med detta och med den föregående diskussionen. Det är inte nog att barn dödas i krig, att de blir föräldralösa och drabbas av fattigdom, vilket är dramatiska händelser; det finns även andra sidor, och jag skulle vilja fråga er om ni, uppriktigt, ägnar er åt dessa. Till exempel har vi sett sexuell misshandel av barn av våra egna – Europeiska unionens – militärer i Somalia och på andra platser. I Bosnien och Kosovo prostitueras barn, småbarn, pojkar och flickor, i enorm omfattning. Finns det någonting ni göra åt detta?"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph