Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-04-Speech-2-218"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010904.9.2-218"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Reliable figures on the impact of armed conflict on children are hard to come by. Although data is available it is often context-specific, anecdotal or piecemeal. The same consolidated numbers – two million children killed in armed conflict, 300 000 children involved in armed fighting, etc, which were brought to the attention of the international community in the excellent report prepared by Graça Machel back in 1996 are repeatedly invoked without qualification, although they cannot continue to hold true. I first highlighted the serious lack of reliable data at my meeting with the Special Representative of the UN Secretary-General for Children and Armed Conflict, Mr Otunnu, in December 2000. Inspired by the discussion with him I took the opportunity of the seminar organised by the Swedish presidency in Norrköping in March this year to call for increased efforts to improve the knowledge about children in conflict. Since that time ECHO has sought to build momentum for the initiation of a large-scale data collection project. The main purpose of the endeavour is to get an impression of the real scale of the problem because the lack of reliable data is both detrimental to our advocacy efforts and a major obstacle to improving our humanitarian response. But I do not want to initiate just another project resulting in a report which might never be used. Numerous studies have already been conducted on children in conflict. But, as long as there are no common concepts and common definitions, a complex project seeking to establish hard facts has little chance of succeeding. Therefore, rather than focusing on instant results, we are seeking to build broad international support for a comprehensive initiative on a data collection methodology which will enable comparisons across regions and over time. Last month, ECHO participated in the seminar in Florence – Filling Knowledge Gaps: a Research Agenda on the Impact of Armed Conflict on Children – organised by the office of Mr Otunnu, Unicef and others. The workshop succeeded in establishing a network of researchers from both the north and the south, who are ready to undertake research around four themes, one of which will be data on children affected by armed conflict. In parallel with this initiative, ECHO will continue the cooperation with Unicef. As the UN agency mandated with protecting and assisting children, Unicef has the potential to play a central role in data collection. Therefore the Commission is encouraging Unicef to develop a substantial international data collection project on children in conflict, using Mr Otunnu's research network as a sounding board. I am ready to make a political as well as a financial commitment to improving the availability of data on children affected by armed conflict as long as any new initiative includes general agreements on definitions, concepts and methodologies for the data collection. The goal is to create a system that enables people working in the field, from all different kinds of organisations, to feed information into a uniform system. This will also have a strong effect on the advocacy work in the countries in conflict because they will know that the numbers, the boys and girls we talk about, the real statistics that emerge from this operation, have been produced on their own home ground and are not something which may or may not be true found in a report."@en3
lpv:translated text
"Pålidelige tal om den indvirkning, væbnede konflikter har på børn, er svære at finde. Selv om der findes data, er de ofte kontekstbestemte, anekdotiske eller løse. De samme konsoliderede tal - 2 millioner børn dræbt i væbnede konflikter, 300.000 børn involveret i væbnede kampe m.v., som blev forelagt det internationale samfund i Graça Machels fremragende rapport tilbage i 1996, bliver gentagne gange trukket frem uden forbehold, selv om de ikke fortsat kan holde vand. Jeg fremhævede første gang den alvorlige mangel på pålidelige data ved mit møde med FN-generalsekretærens særlige repræsentant for børn og væbnede konflikter, hr. Otunnu, i december 2000. Inspireret af min diskussion med ham benyttede jeg mig af det seminar, der blev afholdt af det svenske formandskab i Norrköping i marts i år, til at opfordre til en øget indsats for at øge viden om børn i væbnede konflikter. Siden da har ECHO søgt at bane vejen for indledningen af et større dataindsamlingsprojekt. Hovedformålet med denne bestræbelse er at få et indtryk af problemets reelle størrelsesorden, fordi mangelen på pålidelige data både er til skade for vores støtteindsats og en væsentlig hindring for en forbedring af vores reaktion på det humanitære område. Men jeg vil ikke blot indlede et nyt projekt, der fører til en rapport, som måske aldrig bliver brugt. Talrige undersøgelser er allerede blevet foretaget om børn i væbnede konflikter. Men så længe der ikke er nogen fælles begreber og fælles definitioner, har et komplekst projekt, der søger at fastslå hårde kendsgerninger, kun en ringe chance for at lykkes. Derfor søger vi i stedet for at fokusere på øjeblikkelige resultater at opbygge en bred international støtte for et omfattende initiativ til en dataindsamlingsmetodologi, der vil muliggøre sammenligninger på tværs af regioner og i tidsserier. I sidste måned deltog ECHO i seminaret i Firenze med titlen der blev arrangeret af hr. Otunnus kontor, UNICEF og andre. Workshoppen havde held til at etablere et forskernetværk fra både nord og syd, som er rede til at udføre forskning omkring fire temaer, hvoraf et ville være data om børn berørt af væbnede konflikter. Parallelt med dette initiativ vil ECHO fortsætte sit samarbejde med UNICEF. Som FN-organet med mandat til at beskytte og bistå børn har UNICEF potentialet til at spille en central rolle i forbindelse med dataindsamlingen. Derfor tilskynder Kommissionen UNICEF til at udvikle et omfattende internationalt dataindsamlingsprojekt om børn i væbnede konflikter med hr. Otunnus forskningsnetværk som sonderingsorgan. Jeg er rede til at komme med et politisk og finansielt tilsagn til at forbedre tilgængeligheden af data om børn berørt af væbnede konflikter, når blot eventuelle nye initiativer omfatter generelle aftaler om definitioner, begreber og metoder for dataindsamling. Det er målet at skabe et system, der gør det muligt for folk, der arbejder inden for området, fra alle forskellige former for organisationer at levere oplysninger til et ensartet system. Dette vil også have en stærk virkning på støttearbejdet i lande i konflikt, da de vil vide, at de tal, de drenge og piger, vi taler om, at de reelle statistiske oplysninger, der kommer ud af denne operation, er blevet til på deres egen jord og ikke er noget, som måske/måske ikke er sande fundet i en rapport."@da1
". – Es ist schwierig, zuverlässige Angaben zu den Auswirkungen bewaffneter Konflikte auf Kinder zu finden. Zwar liegen Daten vor, doch sind diese oftmals kontextspezifisch, vereinzelt oder bruchstückhaft. Noch heute werden wiederholt und unreflektiert dieselben Zahlen genannt, also zwei Millionen Kinder, die bei bewaffneten Konflikten ums Leben kamen, 300 000 Kinder, die an bewaffneten Konflikten teilnahmen usw., auf die Graça Machel die Weltöffentlichkeit 1996 in ihrem ausgezeichneten Bericht aufmerksam machte. Doch diese Zahlen können einfach nicht mehr stimmen. Ich habe erstmals bei meinem Zusammentreffen mit Herrn Otunnu, dem Sonderbeauftragten des UNO-Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte, im Dezember 2000 auf den beträchtlichen Mangel an zuverlässigen Angaben hingewiesen. Angeregt durch das Gespräch mit ihm, habe ich das vom schwedischen Ratsvorsitz im März in Norrköping organisierte Seminar genutzt, um zur Verstärkung unserer Bemühungen um zuverlässige Angaben über die Auswirkungen von Konflikten auf Kinder aufzurufen. ECHO bemüht sich seither sehr intensiv darum, ein Großprojekt zur Erfassung von Daten ins Leben zu rufen. Dabei geht es in erster Linie darum, dass wir uns einen Eindruck vom tatsächlichen Ausmaß des Problems verschaffen, denn der Mangel an zuverlässigen Informationen behindert unsere Lobbyarbeit und unsere humanitäre Hilfe. Ich möchte jedoch nicht einfach irgendein Projekt anregen, über das dann ein Bericht geschrieben wird, den möglicherweise keiner nutzt. Es wurden bereits zahlreiche Untersuchungen über Kinder in Konflikten durchgeführt. Solange wir uns aber nicht auf gemeinsame Konzepte und Definitionen einigen, wird es uns kaum gelingen, im Rahmen eines komplexen Projekts unumstößliche Fakten zu ermitteln. Uns geht es also nicht um Sofortlösungen, sondern wir streben eine breite internationale Unterstützung für eine umfassende Initiative für die Entwicklung einer Methodik zur Datenerfassung an, die zeitliche und regionale Vergleiche ermöglicht. Im vergangenen Monat beteiligte sich ECHO an einem von Herrn Otunnus Büro, von UNICEF und anderen Institutionen organisierten Seminar, das unter dem Thema „Wissenslücken füllen: Forschungsagenda zu den Auswirkungen bewaffneter Konflikte auf Kinder“ in Florenz stattfand. Im Ergebnis des Workshops entstand ein Netzwerk von Wissenschaftlern sowohl aus dem Norden als auch aus dem Süden, die Untersuchungen zu vier Themen anstellen werden, zu denen auch die Erfassung von Daten über die Auswirkungen von Konflikten auf Kinder gehört. Parallel zu dieser Initiative wird ECHO die Zusammenarbeit mit UNICEF fortsetzen. Als der für den Schutz der Kinder zuständigen Hilfsorganisation der UNO kommt UNICEF bei der Datenerfassung potenziell eine zentrale Rolle zu. Die Kommission fordert UNICEF daher auf, in Zusammenarbeit mit Herrn Otunnus Forschungsnetzwerk ein umfangreiches internationales Projekt zur Erfassung von Daten über Kinder in Konflikten aufzubauen. Ich bin bereit, politische und finanzielle Verpflichtungen einzugehen, um die Verfügbarkeit von Daten über Kinder, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind, zu verbessern, vorausgesetzt, neuen Initiativen liegen einheitliche Definitionen, Konzepte und Methoden für die Datenerfassung zugrunde. Das Ziel besteht darin, ein System zu schaffen, dass es den Zuständigen vor Ort, die gegebenenfalls ganz unterschiedlichen Organisationen angehören, ermöglicht, Informationen in ein einheitliches System einzuspeisen. Das dürfte sich auch sehr positiv auf die Unterstützung in den betroffenen Ländern auswirken, weil man sicher sein kann, dass die dabei ermittelten Angaben, also die Zahl der Jungen und Mädchen, über die wir sprechen, vor Ort zusammengetragen wurden und nicht aus einem Bericht stammen, der möglicherweise falsche Angaben enthält."@de7
"Δεν είναι εύκολο να βρεθούν αξιόπιστοι αριθμοί σχετικά με τις επιπτώσεις των ενόπλων συγκρούσεων στα παιδιά. Αν και υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία αναφέρονται συχνά σε συγκεκριμένο πλαίσιο, είναι ανέκδοτα ή αποσπασματικά. Οι ίδιοι ενοποιημένοι αριθμοί – 2 εκατ. παιδιά σκοτώθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις, 300 000 παιδιά έλαβαν μέρος σε ένοπλους αγώνες, κλπ. – οι οποίοι δημοσιοποιήθηκαν στη διεθνή κοινότητα στην εξαιρετική έκθεση που εκπόνησε ο Graça Machel το 1996, μνημονεύονται συνεχώς χωρίς επιφυλάξεις, αν και δεν μπορούν να είναι έγκυροι ακόμη και σήμερα. Υπογράμμισα για πρώτη φορά τη σοβαρή έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων στη συνάντησή μου με τον ειδικό εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, κ. Otunnu, το Δεκέμβριο 2000. Εμπνευσμένος από τη συζήτηση εκείνη, επωφελήθηκα της ευκαιρίας του σεμιναρίου που οργάνωσε η σουηδική Προεδρία στο Norrköping φέτος το Μάρτιο για να κάνω έκκληση για αυξημένες προσπάθειες βελτίωσης των γνώσεων για τα παιδιά στις συγκρούσεις. Από τότε η ECHO προσπαθεί να βρει το σθένος για να ξεκινήσει ένα μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα συλλογής δεδομένων. Ο κύριος στόχος της προσπάθειας είναι να γίνουν αντιληπτές οι πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. διότι η έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων είναι επιζήμια στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και, παράλληλα, αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής δράσης μας. Δεν θέλω, όμως, να ξεκινήσουμε απλά ακόμη ένα σχέδιο που θα καταλήξει σε μια έκθεση, η οποία ίσως να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ. Έχουν ήδη διεξαχθεί πολυάριθμες μελέτες για τα παιδιά στις συγκρούσεις. Ωστόσο, όσο δεν υπάρχουν κοινές αντιλήψεις και κοινοί ορισμοί, ένα πολύπλοκο σχέδιο, που θα επιδιώκει να διαμορφώσει μία πραγματική εικόνα των γεγονότων έχει πολύ μικρή πιθανότητα επιτυχίας. Ως εκ τούτου, αντί να επικεντρωθούμε σε προσωρινά αποτελέσματα, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε μια ευρεία διεθνή υποστήριξη για μία περιεκτική πρωτοβουλία σχετικά με μια μεθοδολογία συγκέντρωσης δεδομένων, που θα καθιστά δυνατές τις συγκρίσεις μεταξύ περιοχών και στη διάρκεια του χρόνου. Τον περασμένο μήνα η ECHO συμμετείχε στο σεμινάριο που οργάνωσαν στη Φλωρεντία το γραφείο του κ. Otunnu, η UNICEF και άλλοι, με τον τίτλο: Συμπλήρωση των κενών γνώσης: ένα ερευνητικό πρόγραμμα δράσης για τις επιπτώσεις των ενόπλων συγκρούσεων στα παιδιά. Το εργαστήριο αυτό κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα δίκτυο ερευνητών, τόσο από το Βορρά όσο και από το Νότο, οι οποίοι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν την έρευνα γύρω από τέσσερα θέματα, ένα εκ των οποίων θα είναι τα στοιχεία για τις επιπτώσεις των ενόπλων συγκρούσεων στα παιδιά. Παράλληλα με αυτή την πρωτοβουλία, η ECHO θα συνεχίσει τη συνεργασία με την UNICEF. Η UNICEF, ως ο οργανισμός των ΗΕ για τη βοήθεια και την προστασία των παιδιών, έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει έναν κεντρικό ρόλο στη συλλογή δεδομένων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενθαρρύνει την UNICEF να αναπτύξει ένα ουσιαστικό διεθνές σχέδιο συλλογής δεδομένων για τα παιδιά στις συγκρούσεις, χρησιμοποιώντας ως ομάδα βολιδοσκόπησης το ερευνητικό δίκτυο του κ. Otunnu. Είμαι διατεθειμένος να αναλάβω μια πολιτική και μια οικονομική δέσμευση για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας δεδομένων για τις επιπτώσεις των ενόπλων συγκρούσεων στα παιδιά, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε νέα πρωτοβουλία θα περιλαμβάνει γενικές συμφωνίες για τους ορισμούς, τις αντιλήψεις και τις μεθοδολογίες για τη συλλογή δεδομένων. Ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα επιτρέπει στα άτομα που εργάζονται στον εν λόγω τομέα, σε κάθε είδους οργανισμό, να τροφοδοτούν με πληροφορίες ένα ενιαίο σύστημα. Αυτό θα έχει, επίσης, σημαντική επίδραση στο έργο υποστήριξης προς τις χώρες που εμπλέκονται σε σύγκρουση, διότι θα γνωρίζουν ότι οι αριθμοί, τα αγόρια και τα κορίτσια για τα οποία μιλάμε, τα πραγματικά στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από τη διαδικασία αυτή, προέρχονται από τη δική τους χώρα και δεν είναι κάτι που αναφέρεται σε μια έκθεση και ενδέχεται να μην είναι αλήθεια."@el8
"(EN) Resulta difícil conseguir cifras fiables sobre las repercusiones de los conflictos armados en los niños. Aunque se dispone de datos, a veces corresponden a un marco concreto o son anecdóticos o poco sistemáticos. Las mismas cifras definitivas -dos millones de niños muertos en conflictos armados, 300.000 niños participantes en combates armados, etc.- que se señalan a la atención de la comunidad internacional en el excelente informe preparado por Graça Machel en 1996 se mencionan una y otra vez sin salvedades, aunque no pueden seguir siendo válidas. En mi reunión con el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Niños y los Conflictos Armados, Sr. Otunnu, en diciembre de 2000, lo primero que hice fue poner de relieve la grave falta de datos fiables. Inspirado por la conversación mantenida con él, aproveché la oportunidad del seminario organizado por la Presidencia sueca en Norrköping en marzo de este año para pedir una intensificación de las medidas para mejorar los conocimientos sobre los niños en los conflictos. Desde entonces ECHO ha intentado dar impulso a la puesta en marcha de un proyecto de recogida de datos en gran escala. El objetivo primordial de ese empeño es el de obtener una impresión de la escala real del problema, porque la falta de datos fiables redunda en perjuicio de nuestras medidas de promoción y al tiempo constituye un obstáculo importante a la mejora de nuestra reacción humanitaria. Pero no quiero poner en marcha simplemente otro proyecto que concluya con un informe que podría no utilizarse nunca. Ya se han hecho numerosos estudios sobre los niños en los conflictos. Pero, mientas no haya conceptos y definiciones comunes, un proyecto complejo encaminado a determinar los hechos tiene pocas posibilidades de dar resultado. Así, pues, en lugar de centrarnos en la obtención de resultados instantáneos, estamos procurando organizar un amplio apoyo internacional con vistas a una iniciativa integrada sobre una metodología para la recogida de datos que nos permita hacer comparaciones entre regiones y momentos. El mes pasado, ECHO participó en el seminario celebrado en Florencia -Colmar las lagunas del conocimiento: programa de investigación sobre las repercusiones de los conflictos armados en los niños- y organizado por la oficina del Sr. Otunnu, el Unicef y otras instancias. En dicho seminario se consiguió crear una red de investigadores del Norte y del Sur, que están listos para emprender investigaciones sobre cuatro temas, uno de los cuales será el de los datos sobre los niños afectados por los conflictos armados. Paralelamente a esa iniciativa, ECHO seguirá cooperando con el Unicef. Como organismo de las NN.UU. al que se ha encomendado la protección de los niños que es, el Unicef puede desempeñar un papel fundamental en la recogida de datos. Así, pues, la Comisión está alentando al Unicef para que formule un proyecto de recogida internacional de datos substanciales sobre los niños en conflictos utilizando la red de investigación del Sr. Otunnu como caja de resonancia. Estoy dispuesto a subscribir un compromiso político y financiero para mejorar la disponibilidad de datos sobre los niños afectados por conflictos armados, siempre y cuando las nuevas iniciativas comprendan acuerdos generales sobre las definiciones, los conceptos y las metodologías para la recogida de datos. El objetivo es el de crear un sistema que permita a las personas que trabajan en esa esfera, de toda clase de organizaciones diferentes, aportar información a un sistema uniforme, lo que también tendrá importantes efectos en la labor de sensibilización en los países en conflicto, porque sabrán que las cifras, los niños y las niñas de que hablamos, las estadísticas reales resultantes de esa operación, procederán de su propio terreno y no serán algo expuesto en un informe que puede o no ser cierto."@es12
"On vaikeaa saada luotettavia tietoja aseellisten konfliktien vaikutuksesta lapsiin. Vaikka tietoa olisikin tarjolla, se on usein spesifistä, kuvainnollista tai pirstaleista. Niihin samoihin vahvistettuihin lukuihin (kaksi miljoonaa kuollutta lasta aseellisissa konflikteissa, 300 000 lasta mukana aseellisissa taisteluissa jne.), jotka tuotiin kansainvälisen yhteisön tietoisuuteen vuonna 1996 Graça Machelin erinomaisessa mietinnössä, viitataan jatkuvasti ja varauksetta, vaikka niiden täytyy olla jo vanhentuneita. Tavatessani joulukuussa 2000 lasten asioihin ja aseellisiin konflikteihin perehtyneen YK:n yleisneuvoston erityisedustaja Otunnun korostin ensimmäisenä luotettavien tietojen puutetta. Hänen kanssaan käymästäni keskustelusta innostuneena käytin tilaisuutta hyväkseni ja osallistuin puheenjohtajavaltio Ruotsin tämän vuoden maaliskuussa järjestämään seminaariin Norrköpingissä, jossa kehotin ponnistelemaan edelleen, jotta lasten osallistumisesta konflikteihin saataisiin lisää tietoja. Tämä jälkeen ECHO on pyrkinyt saamaan vauhtia laaja-alaisen tiedonkeruunhankkeen aloittamiseksi. Aloitteen päätavoitteena on luoda käsitys ongelman todellisesta laajuudesta, sillä luotettavien tietojen puute haittaa tukiponnistelujamme ja on suurena esteenä humanitaaristen vastatoimiemme parantamiselle. En kuitenkaan halua aloittaa jälleen yhtä hanketta, joka johtaisi kenties sellaisen selvityksen tekoon, jota ei koskaan hyödynnettäisi. Lasten osallisuudesta konflikteihin on tehty jo useita tutkimuksia. Niin kauan kuin meiltä puuttuvat yhteiset käsitteet ja määritelmät, vankkojen asiatietojen monimutkaisella hakuprojektilla on pienet mahdollisuudet onnistua. Välittömiin tuloksiin keskittymisen sijasta pyrimme mieluummin saamaan laajaa kansainvälistä tukea kattavalle aloitteelle sellaisten tiedonkeruumenetelmien luomiseksi, jotka mahdollistaisivat eri alueiden väliset vertailut eri aikoina. ECHO osallistui viime kuussa Firenzessä Otunnun viraston, Unicefin ja muiden tahojen järjestämään seminaariin aiheesta tiedonpuutteen korjaaminen: tutkimusohjelma aseellisten konfliktien vaikutuksista lapsiin (Filling Knowledge Gaps: a Research Agenda on the Impact of Armed Conflict on Children). Työpaja onnistui perustamaan sellaisten pohjoisesta ja etelästä tulevien tutkijoiden verkoston, jotka ovat valmiita aloittamaan tutkimukset neljästä aiheesta, joista yksi koskee tietoja aseellisiin konflikteihin osallistuneista lapsista. ECHO jatkaa tämän aloitteen rinnalla yhteistyötään Unicefin kanssa. Kun YK:n viraston tehtävänä on lasten suojeleminen ja tukeminen, Unicefilla taas on valmiudet vaikuttaa keskeisesti tietojen keruuseen. Siksi komissio kannustaa Unicefia kehittämään sellaisen merkittävän kansainvälisen tiedonkeruuhankkeen, joka koskee lasten osallistumista konflikteihin ja jonka liikkeelle panevana voimana toimisi Otunnun tutkimusverkosto. Olen valmis tekemään sekä poliittisen että taloudellisen lupauksen: lasten osallisuutta aseellisiin konflikteihin koskevien tietojen saatavuutta parannetaan heti, kun kaikissa uusissa aloitteissa sovelletaan yhteisesti sovittuja tiedonkeruun yleisiä määritelmiä, käsitteitä ja menetelmiä. Tavoitteena on luoda järjestelmä, jonka avulla kaikki näiden asioiden parissa työskentelevät ihmiset kaikenlaisista järjestöistä voivat syöttää tietoa yhtenäiseen järjestelmään. Tällä on suuri vaikutus myös konfliktissa olevissa maissa tehtävään tukityöhön, koska tällöin näissä maissa työskentelevät ihmiset saavat tietää, että luvut, jotka kuvaavat niiden poikien ja tyttöjen määriä, joista me puhuimme, operaation tuloksena syntyvät todelliset luvut, on saatu aikaan heidän kotimaassaan, eikä kyse ole vain jonkin selvityksen epäluotettavista tiedoista."@fi5
"Il est difficile d'obtenir des chiffres fiables quant à l'impact des conflits armés sur les enfants. Bien que des données sont disponibles, elles sont souvent liées au contexte, anecdotiques ou parcellaires. Ces mêmes chiffres consolidés - deux millions d'enfants tués dans des conflits armés, 300 000 enfants impliqués dans ces conflits, etc. -, qui ont été portés à l'attention de la communauté internationale dans l'excellent rapport élaboré par Graça Machel en 1996 sont sans cesse avancés sans la moindre réserve, alors qu'ils ne peuvent plus être tenus pour vrais. J'ai insisté pour la première fois sur le manque criant de données fiables lors de ma rencontre avec le représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour les enfants et les conflits armés, M. Otunnu, en décembre 2000. M'inspirant de cette discussion, j'ai saisi l'occasion que m'offrait le séminaire organisé par la présidence suédoise à Norrköping en mars de cette année pour appeler à déployer davantage d'efforts en vue d'améliorer nos connaissances quant à la place des enfants dans les conflits. Depuis lors, ECHO a tenté de mettre en branle un projet de collecte de données à grande échelle. L'objectif essentiel de l'entreprise est de se faire une idée de l'étendue réelle du problème, car le manque de données fiables nuit à nos efforts en vue de gagner un maximum de parties à cette cause et constitue une sérieuse entrave à l'amélioration de notre réponse humanitaire. Mon intention n'est toutefois pas de lancer un projet supplémentaire qui déboucherait sur un rapport qui ne serait peut-être jamais utilisé. De nombreuses études ont déjà été menées sur la question des enfants dans les conflits armés. Mais un projet complexe visant à établir des faits tangibles n'a guère de chance d'aboutir tant qu'il n'y aura ni concepts communs, ni définitions communes. C'est pourquoi, plutôt que de se concentrer sur des résultats rapides, nous tentons de réunir un important soutien international en vue d'une initiative globale visant à la mise en place d'une méthodologie en matière de collecte de données qui permettra des comparaisons entre régions et sur la durée. Le mois dernier, ECHO a pris part à un séminaire organisé à Florence par les services de M. Otunnu, l'Unicef et d'autres organismes. Le titre en était "Filling Knowledge Gaps : a Research Agenda on the Impact of Armed Conflict on Children" (Compléter les connaissances : un calendrier de recherche sur l'impact des conflits armés sur les enfants). L'atelier est parvenu à mettre en place un réseau de chercheurs en provenance du Nord et du Sud, chercheurs qui sont prêts à entamer des recherches autour de quatre thèmes, dont l'un touche aux données relatives aux enfants concernés par les conflits armés. Parallèlement à cette initiative, ECHO poursuivra sa coopération avec l’UNICEF. En tant qu'agence de l'ONU chargée de la protection et de l'assistance aux enfants, l’UNICEF est en mesure de jouer un rôle central dans la collecte de données. C'est pourquoi la Commission encourage l’UNICEF à élaborer un important projet international de collecte de données relatives aux enfants touchés par des conflits en se servant de l'expertise du réseau de recherche de M. Otunnu. Je suis disposé à prendre un engagement tant politique que financier en vue d'améliorer la disponibilité de données relatives aux enfants touchés par les conflits armés, pour autant que toute nouvelle initiative contienne des accords globaux quant aux définitions, aux concepts et aux méthodologies applicables à la collecte de données. L'objectif est de créer un système qui permette aux personnes travaillant dans ce domaine, quel que soit le type d'organisation pour laquelle elles travaillent, d'entrer des informations dans un système uniforme. Cela aura aussi un effet puissant sur le travail de conviction dans les pays en guerre car ils sauront que les chiffres, que les garçons et filles dont nous parlons, que les statistiques réelles qui découlent de cette opération, ont été produites à partir de leur propre territoire et ne sont pas des données discutables issues d'un quelconque rapport."@fr6
"E’ molto difficile reperire cifre attendibili sulle conseguenze degli scontri armati sui bambini. I dati disponibili spesso sono specifici al contesto, aneddotici o frammentari. Le stesse cifre consolidate, due milioni di bambini uccisi in scontri armati, 300.000 “bambini combattenti”, portate all’attenzione della comunità internazionale dall’eccellente relazione di Graça Machel nel 1996 sono continuamente citate indiscriminatamente anche se non si può continuare a credere alla loro veridicità. Nel dicembre 2000, per la prima volta ho sottolineato la grave mancanza di dati attendibili in occasione del mio incontro con il Rappresentante speciale del Segretariato generale delle Nazioni Unite per l’infanzia e gli scontri armati, Otunnu. Sulla scorta dell’ispirazione tratta da questa discussione ho colto l’occasione offerta dal seminario organizzato dalla Presidenza svedese a Norrkping nel marzo scorso per chiedere un maggiore impegno al fine di conoscere meglio il problema del rapporto tra bambini e conflitti. Da allora ECHO ha cercato di promuovere l’avvio di un progetto di raccolta dati su larga scala. Il principale obiettivo di tale iniziativa è farsi un’idea della reale scala del problema perché la mancanza di dati attendibili danneggia il nostro sforzo di farcene paladini e impedisce una risposta umanitaria. Ma non voglio avviare un altro progetto tra tanti per ottenere un rapporto che poi potrebbe rimanere inutilizzato. Sono già stati condotti numerosi studi sul rapporto tra conflitti e bambini, ma fintanto che mancano concetti e definizioni comuni un progetto complesso inteso a accertare i fatti concreti ha scarse possibilità di successo. Pertanto, piuttosto che concentrarsi su risultati istantanei stiamo cercando di promuovere un vasto consenso internazionale a favore di un’iniziativa articolata sulla metodologia della raccolta dei dati che consenta la comparabilità tra regioni e nel tempo. Il mese scorso ECHO ha partecipato al seminario di Firenze – Colmare le lacune nelle conoscenze: un programma di ricerca sull’impatto degli scontri armati sui bambini – organizzato dal rappresentante speciale Otunnu, dall’Unicef e da altri. Il seminario è riuscito a creare una rete di ricercatori del Nord e del Sud disposti a condurre una ricerca su quattro tematiche una delle quali sarà la raccolta di dati su bambini coinvolti in scontri armati Parallelamente a tale iniziativa, ECHO proseguirà la cooperazione con l’Unicef. L’Unicef, l’agenzia dell’ONU competente per la tutela e l’assistenza dell’infanzia, può svolgere un ruolo centrale nella raccolta dei dati. La Commissione, pertanto, sta incaricando l’Unicef di mettere a punto un grande progetto internazionale di raccolta dei dati basato sulla matrice costituita dalla rete di ricerca del rappresentante speciale Otunnu. Sono pronto ad assumere un impegno politico tanto quanto finanziario per migliorare la disponibilità dei dati sui bambini coinvolti in scontri armati nella misura in cui le nuove iniziative includano un accordo generale sulle definizioni, i concetti e la metodologia della raccolta dei dati. L’obiettivo è costituire un sistema che consenta agli addetti ai lavori, a prescindere dalle organizzazioni, di far convergere le informazioni in un sistema uniforme. Ciò avrà altresì un forte effetto sul nostro impegno di difesa nei paesi teatro di conflitto perché essi sapranno che le cifre relative ai bambini, le statistiche reali che risulteranno da tale operazione, saranno state prodotte sul campo e non deriveranno da un rapporto più o meno veritiero."@it9,9
". – Reliable figures on the impact of armed conflict on children are hard to come by. Although data is available it is often context-specific, anecdotal or piecemeal. The same consolidated numbers – two million children killed in armed conflict, 300 000 children involved in armed fighting, etc, which were brought to the attention of the international community in the excellent report prepared by Graça Machel back in 1996 are repeatedly invoked without qualification, although they cannot continue to hold true. I first highlighted the serious lack of reliable data at my meeting with the Special Representative of the UN Secretary-General for Children and Armed Conflict, Mr Otunnu, in December 2000. Inspired by the discussion with him I took the opportunity of the seminar organised by the Swedish presidency in Norrköping in March this year to call for increased efforts to improve the knowledge about children in conflict. Since that time ECHO has sought to build momentum for the initiation of a large-scale data collection project. The main purpose of the endeavour is to get an impression of the real scale of the problem because the lack of reliable data is both detrimental to our advocacy efforts and a major obstacle to improving our humanitarian response. But I do not want to initiate just another project resulting in a report which might never be used. Numerous studies have already been conducted on children in conflict. But, as long as there are no common concepts and common definitions, a complex project seeking to establish hard facts has little chance of succeeding. Therefore, rather than focusing on instant results, we are seeking to build broad international support for a comprehensive initiative on a data collection methodology which will enable comparisons across regions and over time. Last month, ECHO participated in the seminar in Florence – Filling Knowledge Gaps: a Research Agenda on the Impact of Armed Conflict on Children – organised by the office of Mr Otunnu, Unicef and others. The workshop succeeded in establishing a network of researchers from both the north and the south, who are ready to undertake research around four themes, one of which will be data on children affected by armed conflict. In parallel with this initiative, ECHO will continue the cooperation with Unicef. As the UN agency mandated with protecting and assisting children, Unicef has the potential to play a central role in data collection. Therefore the Commission is encouraging Unicef to develop a substantial international data collection project on children in conflict, using Mr Otunnu's research network as a sounding board. I am ready to make a political as well as a financial commitment to improving the availability of data on children affected by armed conflict as long as any new initiative includes general agreements on definitions, concepts and methodologies for the data collection. The goal is to create a system that enables people working in the field, from all different kinds of organisations, to feed information into a uniform system. This will also have a strong effect on the advocacy work in the countries in conflict because they will know that the numbers, the boys and girls we talk about, the real statistics that emerge from this operation, have been produced on their own home ground and are not something which may or may not be true found in a report."@lv10
"Het is moeilijk aan betrouwbare cijfers te komen over de invloed van gewapende conflicten op kinderen. Er is wel informatie beschikbaar, maar deze is meestal situatiegebonden, anekdotisch of onvolledig. Nog steeds worden dezelfde aantallen genoemd van 2 miljoen bij gewapende conflicten omgekomen kinderen, 300 000 kinderen die zelf aan gewapende gevechten deelnemen, enzovoort. Deze cijfers werden al in 1996 in het uitstekende verslag van Graça Machel onder de aandacht van de internationale gemeenschap gebracht. Men blijft zich daar zonder enig voorbehoud steeds weer op beroepen, hoewel deze cijfers toch onmogelijk nog steeds juist kunnen zijn. De eerste keer dat ik het ernstige gebrek aan betrouwbare gegevens aan de orde stelde, was tijdens mijn ontmoeting in december 2000 met de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN voor kinderen in gewapende conflicten, de heer Otunnu. Gestimuleerd door mijn gesprekken met hem, nam ik de gelegenheid van het door het Zweedse voorzitterschap in maart van dit jaar in Norrköping georganiseerde seminar te baat om een oproep te doen om ons meer in te spannen om onze kennis over kinderen in gebieden in gewapende conflicten te vergroten. Sinds die tijd streeft ECHO ernaar meer vaart te zetten achter de inspanningen om een grootschalig gegevensverzamelingsproject van de grond te krijgen. Het belangrijkste doel van dit project is een indruk te krijgen van de werkelijke omvang van het probleem. Het gebrek aan betrouwbare gegevens bemoeilijkt onze diplomatieke inspanningen en vormt ook een belangrijk obstakel voor de verbetering van onze humanitaire activiteiten. Ik wil echter niet het initiatief nemen tot het zoveelste project dat resulteert in een verslag dat misschien nooit wordt gebruikt. Er zijn al talloze onderzoeken gedaan naar kinderen in conflictsituaties. Zolang er echter geen gezamenlijke concepten en definities zijn, heeft een ingewikkeld project om harde feiten vast te stellen weinig kans van slagen. Daarom streven wij nu naar snelle resultaten, maar willen wij bouwen aan brede internationale steun voor een alomvattend initiatief op het gebied van te volgen methodes voor gegevensverzameling, waarmee het mogelijk zal zijn conflicten in verschillende regio’s en op verschillende momenten met elkaar vergelijken. Afgelopen maand heeft ECHO deelgenomen aan een seminar in Florence over het opvullen van leemtes in onze kennis, waar gewerkt werd aan een onderzoeksagenda over de invloed van gewapende conflicten op kinderen. Dit seminar werd onder andere georganiseerd door het bureau van de heer Otunnu en UNICEF. De deelnemers aan de workshop zijn erin geslaagd een netwerk op te zetten van onderzoekers zowel uit het Noorden als uit het Zuiden, die onderzoek zullen gaan doen rond vier thema’s, waarvan één over gegevens over kinderen die betrokken zijn bij gewapende conflicten. Tegelijkertijd zal ECHO blijven samenwerken met UNICEF. Als VN-instantie belast met de bescherming van en hulp aan kinderen kan UNICEF een centrale rol spelen bij de verzameling van gegevens. De Commissie stimuleert UNICEF daarom om een omvangrijk internationaal gegevensverzamelingsproject te ontwikkelen over kinderen in conflictgebieden. Hierbij kan het onderzoeksnetwerk van de heer Otunnu als klankbord worden gebruikt. Ik ben bereid om zowel politieke als financiële toezeggingen te doen om de beschikbaarheid van gegevens over kinderen die betrokken zijn bij gewapende conflicten te verbeteren, mits een nieuw initiatief in ieder geval ook leidt tot algemene overeenstemming over definities, concepten en methoden voor het verzamelen van gegevens. Het doel is een systeem te ontwikkelen waarmee werkers in het veld, uit alle verschillende soorten organisaties, informatie kunnen invoeren in één standaardsysteem. Dit zal ook een krachtig effect hebben op de diplomatieke activiteiten die in de conflictgebieden zelf worden ondernomen. De mensen daar zullen dan immers weten dat de aantallen, de jongens en meisjes waarover wij het hebben, de werkelijke cijfers die uit dit project komen, afkomstig zijn uit hun eigen land, en niet berusten op al dan niet juiste informatie uit een rapport."@nl2
"É difícil obter números fiáveis sobre os efeitos do conflito armado nas crianças. Embora haja dados disponíveis, estes são frequentemente limitados a um contexto específico, baseados em informações não verificadas ou fragmentárias. Os mesmos números consolidados - dois milhões de crianças mortas em conflitos armados, 300 000 crianças envolvidas em conflitos armados, etc., - que chegaram ao conhecimento da comunidade internacional no excelente relatório elaborado por Graça Machel em 1996, são reiteradamente invocados sem quaisquer reservas, embora não possam continuar a considerar-se fidedignos. Em primeiro lugar, realcei a grave falta de dados fiáveis na minha reunião com o Representante Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para as crianças e os conflitos armados, o Sr. Otunnu, em Dezembro de 2000. Inspirado pela conversa que tive com ele, aproveitei a oportunidade do seminário organizado pela Presidência sueca em Norrköping, em Março do corrente ano, para solicitar que sejam envidados mais esforços no sentido de melhorar a informação sobre as crianças envolvidas em conflitos armados. Desde essa altura, o ECHO tem procurado incentivar a criação de um projecto de recolha de dados em larga escala. O principal propósito deste esforço é conseguir ter uma noção da verdadeira dimensão do problema, pois a falta de dados fiáveis não só é prejudicial aos nossos esforços de apoio a esta causa, mas também constitui um obstáculo de monta a uma melhor resposta humanitária da nossa parte. Mas não pretendo apenas iniciar um outro projecto que acabe por ser um relatório que poderá nunca vir a ser utilizado. Já se efectuaram muitos estudos sobre crianças envolvidas em conflitos armados. Todavia, enquanto não houver conceitos comuns e definições comuns, qualquer projecto complexo que procure apresentar a dureza dos factos tem poucas possibilidades de ser bem sucedido. Por conseguinte, em vez de centrarmos a nossa atenção em resultados imediatos, estamos a procurar reunir um amplo apoio internacional a uma iniciativa abrangente relativa à metodologia da recolha de dados que permitirá efectuar comparações em termos temporais e regionais. Há um mês, o ECHO participou num seminário em Florença - Colmatar as Lacunas da Informação: um Plano para a Investigação sobre os Efeitos dos Conflitos Armados nas Crianças - organizado pelo gabinete do Sr. Otunnu, Unicef e outros. O seminário conseguiu criar uma rede de investigadores, tanto do norte como do sul, que estão prontos a levar a cabo uma investigação em torno de quatro temas, um dos quais será a organização de dados sobre crianças afectadas por conflitos armados. Paralelamente a esta iniciativa, o ECHO prosseguirá a sua cooperação com a Unicef. Na qualidade de agência das Nações Unidas incumbida da protecção e assistência às crianças, a Unicef tem o potencial de desempenhar um papel fulcral na recolha de dados. Por conseguinte, a Comissão está a encorajar a Unicef a desenvolver um projecto substancial, a nível internacional, de recolha de dados sobre as crianças envolvidas em conflitos armados, utilizando a rede de investigação do Sr. Otunnu como um meio de divulgação. Estou disposto a assumir um compromisso, tanto político como financeiro, com vista a melhorar a disponibilização de dados sobre as crianças afectadas por conflitos armados, desde que qualquer nova iniciativa inclua acordos gerais sobre definições, conceitos e metodologias para a recolha de dados. O objectivo é criar um sistema que permita às pessoas que trabalham nesta área, dos vários tipos de organizações existentes, veicular informação para um sistema uniforme. Isto terá também um forte efeito nas acções de apoio aos países afectados por conflitos, pois estes aperceber-se-ão de que os números, os rapazes e as raparigas de que falamos, as estatísticas reais que resultam desta operação, foram produzidos no seu próprio país e não são algo que consta de um relatório e que pode ser verdade ou não."@pt11
"Det är svårt att få fram tillförlitliga siffror på de följder väpnade konflikter får för barn. Även om det finns data så är de ofta knutna till ett visst sammanhang, anekdotiska eller fragmentariska. Samma sammanräknade siffror – två miljoner barn dödade i väpnade konflikter, 300 000 barn som deltar i väpnade strider och så vidare – som uppmärksammades av det internationella samfundet i den utmärkta rapport som Graça Machel färdigställde redan 1996, åberopas gång på gång utan förbehåll, trots att de inte längre kan vara riktiga. Jag satte strålkastarljuset på den allvarliga bristen på tillförlitliga uppgifter för första gången vid mitt möte med den särskilda representanten för FN:s generalsekreterare för barn och väpnade konflikter, Otunnu, i december 2000. Inspirerad av diskussionen med honom grep jag tillfället vid det seminarium som organiserades av det svenska ordförandeskapet i Norrköping i mars i år för att uppmana till ökade ansträngningar för att förbättra kunskaperna om barn i konflikter. Sedan dess har ECHO (Europeiska gemenskapernas kontor för humanitärt bistånd) sökt bygga upp styrka för att påbörja ett projekt för datainsamling i stor skala. Projektets huvudsyfte är att skaffa sig en bild av problemets verkliga omfattning, eftersom bristen på tillförlitliga data både är till förfång för våra ansträngningar att påverka och ett allvarligt hinder, när vi försöker förbättra vår humanitära respons. Men jag vill inte ta initiativ till ännu ett projekt som bara resulterar i en rapport som kanske aldrig kommer till användning. Det har redan gjorts många studier om barn i konflikt. Men så länge det inte finns några gemensamma begrepp och några gemensamma definitioner har ett sammansatt projekt som försöker att fastställa kalla fakta små möjligheter till framgång. Hellre än att fokusera på snabba resultat, försöker vi därför bygga ett brett internationellt stöd för ett vittfamnande initiativ för en metodologi för datainsamling som kommer att möjliggöra jämförelser mellan olika regioner och över tiden. Förra månaden deltog ECHO i seminariet i Florens organiserat av Otunnus byrå, Unicef m.fl. Workshopen lyckades etablera ett nätverk av forskare från både Nord och Syd som är villiga att forska kring fyra tema, varav ett kommer att vara data om barn som drabbas av väpnade konflikter. Parallellt med detta initiativ kommer ECHO att fortsätta samarbetet med Unicef. Som det FN-organ vars uppdrag är att skydda och hjälpa barn har Unicef potential att spela en central roll i insamlingen av data. Därför uppmuntrar kommissionen Unicef att utveckla ett omfattande internationellt projekt för datainsamling om barn i konflikt, där Otunnus forskningsnätverk kan fungera som bollplank. Jag är beredd att göra såväl ett politiskt som ett ekonomiskt åtagande för att förbättra tillgängligheten på data om barn som drabbas av väpnade konflikter, under förutsättning att varje nytt initiativ inkluderar att man i stort är överens om definitioner, begrepp och metodologier för datainsamlingen. Målet är att skapa ett system som gör det möjligt för människor från en mängd olika organisationer som arbetar på fältet att mata in information i ett enhetligt system. Detta kommer även att ha en stark inverkan på påverkansarbetet i de länder som befinner sig i konflikt, eftersom de kommer att veta att de siffror, de pojkar och flickor vi talar om, den statistik som blir ett resultat av detta arbete har producerats på deras egen hemmaplan och inte är något som man har hittat i en rapport och som kanske är sant, kanske inte."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Filling Knowledge Gaps: a Research Agenda on the Impact of Armed Conflict on Children"1
"Filling Knowledge Gaps:a Research Agenda on the Impact of Armed Conflict on Children"13
"Nielson,"8,10,3,7,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph