Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-04-Speech-2-206"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010904.9.2-206"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
lpv:translated text
"Ja, det er indlysende, og det er lige præcis formålet med Innovation 2000-initiativet, som Den Europæiske Investeringsbank præsenterede på topmødet i Lissabon. Så det er altså en reel mulighed på nuværende tidspunkt. Den Europæiske Investeringsbank har for øvrigt afsat et beløb på 1,5 milliarder euro inden for rammerne af Den Europæiske Investeringsfond. Eftersom der i dag er en tæt forbindelse mellem Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond, afsætter Innovation 2000-projektet 1,5 milliarder euro til at støtte den teknologiske udvikling, særligt i de små og mellemstore virksomheder. Det er muligt, at denne information ulykkeligvis stadig er relativt ukendt, og jeg tror, det er en god idé at sprede den."@da1
". Ja, natürlich, genau das ist der Sinn der Initiative „Innovation 2000“, die die Europäische Investitionsbank auf dem Gipfeltreffen von Lissabon vorgestellt hat. Das ist jetzt also durchaus möglich; im Übrigen ist im Rahmen des Europäischen Investitionsfonds eine Summe von 1,5 Milliarden Euro durch die EIB vorgesehen. Da heute eine enge Verbindung zwischen der Europäischen Investitionsbank und dem Europäischen Investitionsfonds besteht, sieht das Projekt „Innovation 2000“ 1,5 Milliarden Euro zur Unterstützung der technologischen Innovation insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen vor. Möglicherweise ist diese Information leider noch nicht so sehr bekannt, und ich glaube, es wäre nützlich, sie zu verbreiten."@de7
"Μάλιστα, είναι προφανές, και αυτή ακριβώς την έννοια έχει η πρωτοβουλία “Καινοτομία 2000”, την οποία παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στη Σύνοδο Κορυφής της Λισαβόνας. Μπορεί λοιπόν άνετα να γίνει τώρα· εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα προβλέπει ένα κονδύλι 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Δεδομένου ότι σήμερα υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το σχέδιο “Καινοτομία 2000” προβλέπει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για την ενίσχυση της τεχνολογικής καινοτομίας, ειδικά όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ενδέχεται η πληροφόρηση αυτή να μην έχει γίνει δυστυχώς ακόμα γνωστή και νομίζω ότι είναι χρήσιμο να τη διαδώσουμε."@el8
". Yes, that is clear and is precisely the idea of the "Innovation 2000" initiative that the European Investment Bank put forward at the Lisbon Summit. This is, therefore, absolutely possible right now; a sum of EUR 1.5 billion has additionally been set aside by the European Bank within the framework of European Investment Fund. As there is currently a strong bond between the European Investment Bank and the European Investment Fund, the "Innovation 2000" project includes EUR 1.5 billion to support technological innovation, especially in small- and medium- sized enterprises. It is possible that this information is, unfortunately, still relatively unknown and I think that it would be useful for it to be disseminated."@en3
"(FR) Sí, es evidente que ese es justamente el sentido de la iniciativa "Innovación 2000", que el Banco Europeo de Inversiones presentó en la Cumbre de Lisboa. Por lo tanto, ahora es totalmente posible; el Banco Europeo de Inversiones ha previsto, por otra parte, una suma de 1,5 mil millones de euros en el marco del Fondo Europeo de Inversiones. Como hoy existe una estrecha vinculación entre el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones, el proyecto "Innovación 2000" prevé 1,5 mil millones de euros para apoyar la innovación tecnológica, y, en particular, en las pequeñas y medianas empresas. Es posible que esta información sea todavía, por desgracia, poco conocida y creo que es útil difundirla."@es12
"Kyllä, se on itsestään selvää, ja se onkin juuri Euroopan investointipankin Lissabonin huippukokouksessa esittelemän Innovaatio 2000 -hankkeen tarkoitus. Joten se on täysin mahdollista nyt; Euroopan investointipankki onkin varannut 1,5 miljardia euroa Euroopan investointirahastosta. Koska nyt Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa, Innovaatio 2000 -hankkeeseen on varattu 1,5 miljardia euroa teknologisia innovaatioita varten, ja varsinkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä varten. On mahdollista, että tämä asia ei valitettavasti ole vielä hyvin tiedossa, ja mielestäni on hyödyllistä levittää tietoa asiasta."@fi5
"Sì, è evidente, ed è proprio questo il senso dell'iniziativa "Innovation 2000" che la Banca europea per gli investimenti ha presentato al Vertice di Lisbona. È dunque perfettamente possibile ora; una somma di 1,5 miliardi di euro è peraltro prevista dalla Banca europea nel quadro del Fondo europeo per gli investimenti. Poiché oggi permane uno stretto legame tra la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, il progetto "Innovation 2000" prevede 1,5 miliardi di euro a sostegno dell'innovazione tecnologica, in particolare nelle piccole e medie imprese. È possibile che questa informazione sia purtroppo ancora relativamente poco nota e credo sarà utile diffonderla."@it9
". Yes, that is clear and is precisely the idea of the "Innovation 2000" initiative that the European Investment Bank put forward at the Lisbon Summit. This is, therefore, absolutely possible right now; a sum of EUR 1.5 billion has additionally been set aside by the European Bank within the framework of European Investment Fund. As there is currently a strong bond between the European Investment Bank and the European Investment Fund, the "Innovation 2000" project includes EUR 1.5 billion to support technological innovation, especially in small- and medium- sized enterprises. It is possible that this information is, unfortunately, still relatively unknown and I think that it would be useful for it to be disseminated."@lv10
"Ja, inderdaad. Dat is ook waar het om draait bij het initiatief "Innovatie 2000" dat de EIB op de Top van Lissabon heeft gepresenteerd. Het is nu dus zeer goed mogelijk. De EIB heeft overigens in het kader van het Europees Investeringsfonds een bedrag van 1,5 miljard euro gereserveerd. Aangezien er nu een nauwe band bestaat tussen de EIB en het Europees Investeringsfonds, voorziet het initiatief "Innovatie 2000" in 1,5 miljard euro ter ondersteuning van technologische innovatie binnen met name het MKB. Deze informatie is kennelijk nog relatief onbekend en daarom moeten wij ervoor zorgen dat er meer ruchtbaarheid aan dit initiatief gegeven wordt."@nl2
"Sim, é evidente e é esse justamente o objectivo da iniciativa "Inovação 2000" que o Banco Europeu de Investimento apresentou na Cimeira de Lisboa. Por conseguinte, é actualmente perfeitamente possível; a soma de 1,5 mil milhões de euros está, aliás, prevista pelo Banco Europeu de Investimento no âmbito do Fundo Europeu de Investimento. Uma vez que, hoje, existe uma estreita ligação entre o Banco Europeu de Investimento e o Fundo Europeu de Investimento, o projecto "Inovação 2000" prevê 1,5 mil milhões de euros para apoiar a inovação tecnológica, particularmente, nas pequenas e médias empresas. É possível que esta informação seja, infelizmente, ainda relativamente desconhecida, e creio que será útil difundi-la."@pt11
"Ja det är självklart och det är just innebörden i initiativet "Innovation 2000" som Europeiska investeringsbanken lade fram vid toppmötet i Lissabon. Det är alltså fullt möjligt nu, ett belopp om 1,5 miljarder euro är för övrigt avsatt av Europeiska investeringsbanken inom ramen för Europeiska investeringsfonden. Precis som det i dag finns en nära koppling mellan Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden föreskrivs i projektet "Innovation 2000" 1,5 miljarder euro för stöd till teknisk innovation, särskilt i små och medelstora företag. Det är möjligt att denna information tyvärr fortfarande är relativt okänd och jag tror det är viktigt att sprida den."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph