Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-04-Speech-2-204"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010904.9.2-204"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Je pense que les questions de M. Crowley sont tout à fait pertinentes. C'est la réalité du terrain. Que se passe-t-il pour le moment ? Pour le moment, nous avons un programme-cadre de recherche et développement technologique que la Commission finance après son adoption par le Parlement et le Conseil. Jusqu'à présent il n'y avait pas de lien entre ce que nous faisions et ce que la Banque européenne d'investissement fait également pour soutenir des prêts pour l'innovation et pour des infrastructures. Donc, l'objectif est d'établir un lien entre les deux. Ce mémoire de reconnaissance mutuelle n'est évidemment pas un mécanisme qui veut compliquer les choses. C'est pourquoi donc chacun garde ses procédures. Nous gardons nos procédures pour l'évaluation scientifique ainsi que pour le programme-cadre et la Banque européenne tient ses critères financiers et économiques. Il est vrai que nous étudions en ce moment avec la Banque européenne d'investissement, des solutions susceptibles d'affiner de nouveaux processus d'aide à la l'innovation et des financements nouveaux en tenant compte des expériences acquises, d'une part, par le programme-cadre de recherche et par la Banque européenne d'investissement, d'autre part. Ce travail est en cours. Je ne peux pas préjuger des réponses mais je peux déjà vous dire que le mécanisme a déjà été mis en application à Heidelberg, entre autres, où un centre de transfert de technologie va être financé par la Banque européenne d'investissement dans des conditions très favorables pour ce centre qui a choisi de travailler avec la Banque européenne d'investissement. Cela n'aurait pas été possible sans les contacts privilégiés que nous avions en terme de programmes de recherche. Il y a donc des exemples, mais je concède qu'un grand effort d'information et d'étude des dossiers reste à fournir. Je vous remercie de votre question et j'espère qu'elle contribuera à diffuser cette information."@fr6
lpv:translated text
"Jeg synes, at hr. Crowleys spørgsmål er meget rammende. Det er realiteterne ude i marken. Hvad sker der for øjeblikket? For øjeblikket har vi et rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling, som Kommissionen finansierer efter vedtagelse i Parlamentet og Rådet. Indtil videre har der ikke været nogen forbindelse mellem det, vi foretog os, og det, Den Europæiske Investeringsbank ligeledes foretog sig for at yde lån til innovation og infrastrukturer. Målet er således at skabe en forbindelse mellem de to. Dette memo om gensidig anerkendelse er selvfølgelig ikke en mekanisme, der skal forværre tingene. Derfor beholder begge parter deres egne procedurer. Vi beholder vores procedurer for den videnskabelige evaluering og for rammeprogrammet, og Den Europæiske Investeringsbank beholder sine finansielle og økonomiske kriterier. Det er sandt, at vi for øjeblikket i samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank undersøger mulige løsninger til fremavling af nye støtteprocesser for innovation og nye finansieringsmuligheder, idet vi tager hensyn til den erfaring, som vi på den ene side har opnået gennem rammeprogrammet for forskning og på den anden side via Den Europæiske Investeringsbank. Det er en igangværende proces. Jeg kan ikke forudsige nogen løsninger, men jeg kan allerede nu fortælle, at mekanismen faktisk er blevet anvendt i bl.a. Heidelberg, hvor Den Europæiske Investeringsbank vil finansiere et center for teknologioverførsel på yderst favorable vilkår for dette center, som har valgt at samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank. Dette ville ikke have været muligt uden de privilegerede kontakter, som vi havde i forbindelse med forskningsprogrammerne. Der er således nogle eksempler, men jeg indrømmer, at der stadig mangler en stor indsats med hensyn til information og sagsbehandling. Jeg takker Dem for Deres spørgsmål og håber, at det vil bidrage til at sprede denne information."@da1
". Ich halte die Fragen von Herrn Crowley für sehr sachdienlich. Das ist die Realität. Was geschieht derzeit? Gegenwärtig haben wir ein Rahmenprogramm für Forschung und technologische Entwicklung, das nach seiner Annahme durch das Parlament und den Rat durch die Kommission finanziert wird. Bisher gab es keinerlei Verbindung zwischen dem, was wir taten, und dem, was die Europäische Investitionsbank ebenfalls tut, um Darlehen für Innovation und für die Infrastruktur zu vergeben. Das Ziel besteht also darin, beides miteinander zu verbinden. Mit dieser gegenseitigen Anerkennung soll kein komplizierter Mechanismus geschaffen werden. Deshalb behält jede Seite ihre Verfahren bei. Wir bleiben bei unseren Verfahren für die wissenschaftliche Bewertung wie beim Rahmenprogramm, und die EIB hält an ihren finanziellen und wirtschaftlichen Kriterien fest. Derzeit prüfen wir zusammen mit der Europäischen Investitionsbank Lösungen zur Ausgestaltung neuer Prozesse für Innovationsförderung und neue Finanzierungen unter Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen, die einerseits mit dem Forschungsrahmenprogramm und andererseits seitens der Europäischen Investitionsbank gesammelt wurden. Diese Arbeit ist im Gange. Ohne den Antworten vorgreifen zu wollen, kann ich Ihnen bereits sagen, dass der Mechanismus unter anderem in Heidelberg schon angewandt wurde. Dort soll durch die Europäische Investitionsbank ein Zentrum für den Technologietransfer finanziert werden, wobei die Bedingungen für dieses Zentrum, das sich zur Zusammenarbeit mit der EIB entschlossen hat, äußerst günstig sind. Ohne die privilegierten Kontakte, die wir im Rahmen der Forschungsprogramme hatten, wäre dies nicht möglich gewesen. Es gibt also bereits Beispiele, aber zugegebenermaßen sind noch große Anstrengungen hinsichtlich Information und Studium der Unterlagen erforderlich. Ich danke Ihnen für Ihre Frage und hoffe, dass sie dazu beitragen wird, diese Information weiter zu verbreiten."@de7
"Θεωρώ τις ερωτήσεις του κ. Crowley απολύτως καίριες. Είναι η πραγματικότητα του χώρου. Τι συμβαίνει επί του παρόντος; Επί του παρόντος, έχουμε ένα πρόγραμμα-πλαίσιο για την τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη, το οποίο χρηματοδοτεί η Επιτροπή, μετά την έγκρισή του από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ως σήμερα, δεν υπήρχε σχέση ανάμεσα στη δράση μας και στη δράση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων η οποία επίσης στηρίζει τη δανειοδότηση για την καινοτομία και τις υποδομές. Στόχος ήταν λοιπόν να υπάρξει μια σύνδεση των δύο. Το υπόμνημα αυτό αμοιβαίας αναγνώρισης δεν αποτελεί προφανώς ένα μηχανισμό που επιδιώκει να κάνει τα πράγματα πιο πολύπλοκα. Για το λόγο αυτό λοιπόν, ο καθένας διατηρεί τις διαδικασίες του. Διατηρούμε εμείς της διαδικασίες μας για την επιστημονική αξιολόγηση, όπως επίσης και για το πρόγραμμα-πλαίσιο· και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα διατηρεί τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά της κριτήρια. Είναι αλήθεια ότι την περίοδο αυτή μελετούμε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ορισμένες λύσεις, οι οποίες μπορούν να τελειοποιήσουν νέες διαδικασίες ενίσχυσης της καινοτομίας και νέες χρηματοδοτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες εμπειρίες, αφενός του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και αφετέρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το έργο αυτό βρίσκεται εν εξελίξει. Δεν μπορώ να προδικάσω τις απαντήσεις, μπορώ όμως ήδη να σας πω ότι ο μηχανισμός έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή στη Χαϊδελβέργη, μεταξύ άλλων, όπου ένα κέντρο μεταφοράς τεχνολογίας πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τους πλέον ευνοϊκούς για το κέντρο αυτό όρους, το οποίο επέλεξε να εργαστεί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πράγμα το οποίο δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς τις προνομιακές επαφές που είχαμε όσον αφορά τα ερευνητικά προγράμματα. Υπάρχουν λοιπόν παραδείγματα, συμφωνώ όμως ότι πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια πληροφόρησης και μελέτης των φακέλων. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας και ελπίζω ότι θα συμβάλει στη διάδοση της πληροφόρησης αυτής."@el8
". I think that Mr Crowley’s questions are absolutely pertinent. That is the reality on the ground. So, what is happening at the moment? We currently have a framework programme for technological research and development that the Commission has been funding since its adoption by Parliament and the Council. Until now there has been no link between what we do and what the European Investment Bank also does to support loans for innovation and infrastructures. The objective therefore is to establish a link between the two. This idea of mutual recognition should obviously not be a mechanism whose sole purpose is to complicate matters. This is, therefore, why each body upholds its own procedures. We have our own specific procedures for scientific assessment as well as for the framework programme and the European Investment Bank has its own financial and economic criteria. It is true that we are currently, with the European Investment Bank, studying solutions that will hopefully be used in the development of new processes that help innovation and new financing procedures, taking account of experience already gained on the one hand by the framework programme for research, and by the European Investment Bank on the other. This work is in progress. I cannot foresee what the results will be but I can already tell you that the mechanism has already been implemented at Heidelberg, amongst other places, where a technology transfer centre is to be financed by the European Investment Bank under conditions that are very favourable to this centre, which has chosen to work with the European Investment Bank. This would not have been possible without the privileged contacts that we had in relation to research programmes. There are examples, therefore, but a great effort with regard to information and the study of dossiers still needs to be made. I thank you for your question and I hope that it will contribute to the dissemination of this information."@en3
"(FR) Pienso que las preguntas del Sr. Crowley son totalmente pertinentes. Se trata de la realidad del terreno. ¿Qué ocurre actualmente? Actualmente, tenemos un programa marco de investigación y desarrollo tecnológico que la Comisión financia tras su aprobación por el Parlamento Europeo y el Consejo. Hasta ahora no existía un vínculo entre el trabajo que nosotros realizábamos y el trabajo que realiza asimismo el Banco Europeo de Inversiones, a fin de apoyar créditos para la innovación e infraestructuras. Por lo tanto, el objetivo consiste en establecer un vínculo entre ambos. Ese memorándum de reconocimiento mutuo no es evidentemente un mecanismo para complicar las cosas. Por eso cada uno mantiene sus procedimientos. Nosotros mantenemos nuestros procedimientos para la evaluación científica, así como para el programa marco, y, a su vez, el Banco Europeo mantiene sus criterios financieros y económicos. Es cierto que en este momento nosotros estudiamos con el Banco Europeo de Inversiones soluciones capaces de perfilar nuevos procesos de ayuda a la innovación y nuevas financiaciones, teniendo en cuenta las experiencias adquiridas por el programa marco de investigación, por una parte, y por el Banco Europeo de Inversiones, por otra. Este trabajo está en curso. No puedo prever las respuestas, pero desde ahora puedo decirles que el mecanismo ya se ha aplicado en Heidelberg, entre otros lugares, donde el Banco Europeo de Inversiones financiará un centro de transferencia tecnológica en unas condiciones muy favorables para dicho centro, que ha optado por trabajar con el Banco Europeo de Inversiones. Eso no hubiese sido posible sin los contactos privilegiados que mantenemos desde el punto de vista de los programas de investigación. Existen, pues, ejemplos, pero estoy de acuerdo en que queda por realizar un gran esfuerzo de información y de estudio de los expedientes. Le doy las gracias por su pregunta y espero que la misma contribuya a difundir esta información."@es12
"Jäsen Crowleyn esittämät kysymykset ovat varsin osuvia. Se on todellisuutta kentällä. Mitä nyt tapahtuu? Nyt meillä on tutkimuksen ja teknologisen kehityksen puiteohjelma, jota komissio alkaa rahoittamaan sen jälkeen kun parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet sen. Tähän asti komission tehtävät ja Euroopan investointipankin tehtävä myöntää lainoja innovaation ja infrastruktuurien tukemiseen eivät liittyneet toisiinsa. Tavoitteena on siis luoda yhteys näiden toimielinten välille. Tällä lausunnolla molempien elinten tehtäväkentästä ei ole tarkoitus mutkistaa asioita. Siksi molemmilla elimillä on omat menettelynsä. Me pitäydymme omissa menettelyissämme tieteellisen arvioinnin ja kehysohjelman osalta ja Euroopan investointipankki pitää omat rahoitus- ja talouskriteerinsä. On totta, että me kartoitamme tällä hetkellä ratkaisumahdollisuuksia, joilla voisimme kehittää uusia, innovaatiota tukevia avustustoimia ja uusia rahoitusmenetelmiä yhtäältä tutkimuksen puiteohjelman ja toisaalta Euroopan investointipankin kokemusten pohjalta. Tämä työ on käynnissä. En voi ennustaa vastauksia, mutta voin jo kertoa teille, että tätä menetelmää on jo sovellettu muun muassa Heidelbergissa, jossa Euroopan investointipankki ryhtyy rahoittamaan teknologian siirtokeskusta, jolle on luvassa erittäin suotuisat olot yhteistyössä Euroopan investointipankin kanssa. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman tutkimusohjelmien avulla saatuja arvokkaita kontakteja. Esimerkkejä siis löytyy, mutta täytyy tunnustaa, että hakemuksia koskevassa tiedotus- ja tutkimustyössä riittää vielä paljon tehtävää. Kiitän teitä kysymyksestänne ja toivottavasti siitä on apua tämän tiedon levittämisessä."@fi5
"Ritengo le domande dell'onorevole Crowley del tutto pertinenti. Rappresentano la realtà sul campo. Cosa succede al momento? Al momento abbiamo un programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico finanziato dalla Commissione dopo l’adozione da parte del Parlamento e del Consiglio. Fino a oggi non c’era legame tra quello che facevamo noi e ciò che fa la Banca europea per gli investimenti, sempre a sostegno di prestiti a favore dell’innovazione e delle infrastrutture. L'obiettivo è perciò creare un legame tra le due Istituzioni. Questa forma di mutuo riconoscimento non intende, ovviamente, essere un meccanismo per complicare le cose. Per questo dunque ciascuno conserva le proprie procedure: noi conserviamo le nostre procedure per la valutazione scientifica, nonché per il programma quadro, e la Banca europea mantiene i suoi criteri finanziari ed economici. È vero che abbiamo attualmente allo studio, di concerto con la Banca europea per gli investimenti, soluzioni che potranno affinare nuovi processi di aiuto all'innovazione e nuovi finanziamenti, tenendo conto delle esperienze acquisite da un lato dal programma quadro per la ricerca e, dall’altro, dalla Banca europea per gli investimenti. Questo lavoro è attualmente in corso. Non posso anticipare le risposte ma posso già dirvi che il meccanismo viene già applicato a Heidelberg, tra l’altro, dove la Banca europea per gli investimenti finanzierà un centro per il trasferimento della tecnologia a condizioni molto favorevoli per il centro, che ha scelto di lavorare con la Banca europea per gli investimenti. Ciò non sarebbe stato possibile senza i contatti privilegiati che avevamo in termini di programmi di ricerca. Ci sono pertanto esempi, ma riconosco che bisognerà compiere ancora una grande opera d'informazione e dedicarsi allo studio delle varie questioni. La ringrazio per la domanda e spero che contribuisca a diffondere l’informazione."@it9
". I think that Mr Crowley’s questions are absolutely pertinent. That is the reality on the ground. So, what is happening at the moment? We currently have a framework programme for technological research and development that the Commission has been funding since its adoption by Parliament and the Council. Until now there has been no link between what we do and what the European Investment Bank also does to support loans for innovation and infrastructures. The objective therefore is to establish a link between the two. This idea of mutual recognition should obviously not be a mechanism whose sole purpose is to complicate matters. This is, therefore, why each body upholds its own procedures. We have our own specific procedures for scientific assessment as well as for the framework programme and the European Investment Bank has its own financial and economic criteria. It is true that we are currently, with the European Investment Bank, studying solutions that will hopefully be used in the development of new processes that help innovation and new financing procedures, taking account of experience already gained on the one hand by the framework programme for research, and by the European Investment Bank on the other. This work is in progress. I cannot foresee what the results will be but I can already tell you that the mechanism has already been implemented at Heidelberg, amongst other places, where a technology transfer centre is to be financed by the European Investment Bank under conditions that are very favourable to this centre, which has chosen to work with the European Investment Bank. This would not have been possible without the privileged contacts that we had in relation to research programmes. There are examples, therefore, but a great effort with regard to information and the study of dossiers still needs to be made. I thank you for your question and I hope that it will contribute to the dissemination of this information."@lv10
"De heer Crowley heeft mijns inziens een aantal zeer belangrijke vragen gesteld over de huidige situatie. Hoe staat die er nu eigenlijk voor? Op dit moment hebben we een kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling dat door de Commissie wordt gefinancierd nadat het door het Parlement en de Raad is aangenomen. Tot op heden waren onze activiteiten niet gekoppeld aan die van de EIB wat betreft het verstrekken van leningen ten behoeve van innovatieprojecten en de infrastructuur. Wij willen deze activiteiten nu aan elkaar gaan koppelen. Dit memorandum van wederzijdse erkenning is er uiteraard niet op gericht een mechanisme in te stellen dat de situatie complexer maakt. Om die reden zullen beide instellingen hun eigen procedures blijven hanteren. Wij blijven vasthouden aan onze procedures voor de wetenschappelijke evaluatie en voor het kaderprogramma. De Europese Investeringsbank handhaaft zijn financiële en economische criteria. Het klopt inderdaad dat wij momenteel samen met de EIB de mogelijkheden onderzoeken om nieuwe manieren van innovatie te steunen en nieuwe financieringsprocessen op gang te brengen. Hierbij houden wij uiteraard rekening met enerzijds de ervaringen die wij met het kaderprogramma voor onderzoek hebben opgedaan en anderzijds de ervaringen van de EIB. Dit zijn momenteel onze werkzaamheden. Ik kan niet vooruit lopen op de resultaten, maar wil u wel vertellen dat dit mechanisme onder meer reeds is toegepast in Heidelberg, waar een centrum voor technologieoverdracht door de EIB zal worden gefinancierd op een wijze die voor dit centrum zeer gunstig uitpakt. Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder de goede contacten waarover wij in het kader van de onderzoeksprogramma's beschikken. Er zijn dus voorbeelden te noemen, maar ik moet toegeven dat er in dit kader nog veel informatie moet worden verstrekt en onderzoek moet worden verricht. Hartelijk dank voor uw vraag, waarvan ik hoop dat hij aan deze informatieverstrekking zal bijdragen."@nl2
"Considero as perguntas do senhor deputado Crowley absolutamente pertinentes. É a realidade no terreno. Que se passa neste momento? Por enquanto, dispomos de um Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, que a Comissão financia desde a sua adopção por parte do Parlamento e do Conselho. Até à data, não havia qualquer ligação entre a nossa actuação e aquilo que o Banco Europeu de Investimento também faz para apoiar empréstimos para as áreas da inovação e das infra-estruturas. Por conseguinte, o objectivo é estabelecer uma ligação entre ambos. Este instrumento de reconhecimento mútuo não é evidentemente um mecanismo com o qual se pretenda complicar as coisas. Por isso, cada um mantém os seus procedimentos. Mantemos os nossos procedimentos no que se refere à avaliação científica e ao Programa-Quadro e o Banco Europeu de Investimento possui os seus critérios financeiros e económicos. É verdade que estudamos, de momento, juntamente com o Banco Europeu de Investimento, soluções susceptíveis de aperfeiçoar novos processos de ajuda à inovação e novos financiamentos, tendo em conta a experiência acumulada, por um lado, pelo Programa-Quadro de Investigação e, por outro, pelo Banco Europeu de Investimento. Esse trabalho está em curso. Não me é possível antecipar as respostas, mas posso desde já dizer-vos que o mecanismo já foi aplicado, entre outros casos, em Heidelberg, onde um centro de transferência tecnológica vai ser financiado pelo Banco Europeu de Investimento em condições muito favoráveis para este centro que escolheu trabalhar com o Banco Europeu de Investimento. Isso não teria sido possível sem os contactos privilegiados de que dispúnhamos em termos de programas de investigação. Existem, por conseguinte, exemplos, embora reconheça que um grande esforço de informação e de estudo dos continua ainda por fazer. Agradeço a sua pergunta e espero que ela contribua para a difusão desta informação."@pt11
"Jag tycker att Crowleys frågor är fullständigt relevanta. Det är verkligheten på fältet. Vad händer för närvarande? För närvarande har vi ett ramprogram för forskning och teknisk utveckling som kommissionen finansierar efter att det antagits av parlamentet och rådet. Hittills har det inte funnits någon koppling mellan det vi gör och det som Europeiska investeringsbanken också gör för att stödja lån till innovation och till infrastruktur. Målsättningen är alltså att upprätta en förbindelse mellan de båda. Detta memorandum om ömsesidigt erkännande är självfallet inte något som skall göra det hela mer komplicerat. Var och en behåller därför sina förfaranden. Vi behåller våra förfaranden för vetenskaplig bedömning och för ramprogrammet och Europeiska investeringsbanken sköter sina finansiella och ekonomiska kriterier. Det stämmer att vi för närvarande tillsammans med Europeiska investeringsbanken granskar lösningar som kan förfina nya processer för stöd till innovation och ny finansiering, med hänsyn till tidigare erfarenheter från såväl ramprogrammet för forskning som från Europeiska investeringsbanken. Detta arbete pågår alltså. Jag kan inte föregripa svaren men jag kan redan nu säga att systemet redan tillämpats i Heidelberg bl. a., där ett centrum för tekniköverföring skall finansieras av Europeiska investeringsbanken under mycket förmånliga villkor för detta centrum som valt att samarbeta med Europeiska investeringsbanken. Detta skulle inte ha varit möjligt utan de särskilda kontakter som vi hade när det gäller forskningsprogram. Det finns alltså exempel, men jag medger att det fortfarande behövs en stor satsning på information och granskning när det gäller ärendena. Jag tackar för er fråga och hoppas att den kommer att bidra till att sprida denna information."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph