Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-04-Speech-2-202"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010904.9.2-202"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, laissez-moi d'abord rappeler que c'est à la suite du Conseil européen de Lisbonne que la Commission et les États membres avaient été invités à prendre, avec le soutien de la Banque européenne d'investissement, des mesures visant notamment à renforcer les investissements en faveur de la recherche et du développement technologiques. Le mémorandum conjoint établissant un cadre de coopération entre le programme-cadre de recherche communautaire et l'initiative Innovation 2000 de la Banque européenne d'investissement est une réponse à cette demande. Ce mémorandum conjoint vise à dynamiser la recherche et l'innovation européenne en tirant parti des synergies existantes et en en développant de nouvelles. Il n'est cependant ni un instrument du programme-cadre ni un instrument de l'initiative Innovation 2000. La Commission et la Banque européenne d'investissement maintiennent des processus de décision séparés. Des efforts sont déployés pour sensibiliser le public à cette initiative conjointe, dont je tiens à souligner qu'elle a été mentionnée par des chaînes de télévision, des quotidiens et six agences de presse dans les jours qui ont suivi la signature du mémorandum. Ainsi, les sites Internet de la Commission et de la Banque européenne d'investissement sont reliés et proposent des informations sur le mémorandum. Un guide didactique expliquant les sources de financements complémentaires, séquentiels ou parallèles, de la Commission et de la Banque européenne d'investissement sera disponible sur Internet sous peu. Des présentations et des ateliers sont prévus lors du lancement du prochain programme-cadre. Enfin, les appels d'offres relevant de ce programme attireront l'attention des candidats sur cette possibilité de financement complémentaire. La Commission estime également essentielle l'égalité d'accès à ces financements. Pour cette raison, les évaluations se fonderont sur un certain nombre de principes acquis de longue date, à savoir la qualité, la transparence, l'égalité de traitement, l'impartialité, ainsi que l'efficacité et la rapidité d'exécution. Les demandes de subventions de la Commission et de prêts de la Banque européenne d'investissement suivront les procédures en vigueur. D'une part, les experts de la Commission effectueront une évaluation selon les règles prévues dans le programme-cadre, qui sont basées notamment sur la qualité scientifique, le caractère innovant, la valeur ajoutée communautaire et les perspectives de développement économique. D'autre part, les économistes et les analystes financiers de la Banque européenne d'investissement évalueront les projets pour s'assurer qu'ils remplissent les objectifs de la BEI, y compris ceux liés à son mandat communautaire, qu'ils satisfont au critère de viabilité économique et financière, tout particulièrement en termes de remboursement des prêts, et enfin qu'ils sont acceptables sur le plan de l'environnement. La signature du mémorandum conjoint a d'ores et déjà reçu un écho favorable des chercheurs, des universitaires et des entrepreneurs, en ce qui concerne les capitaux-risques notamment. Ils ont reconnu le potentiel d'un tel accord et l'opportunité qu'il offre de combiner des financements de la Commission pour des projets intégrés tels que proposés dans le programme-cadre et des prêts de la Banque européenne d'investissement. C'est donc une complémentarité que nous avons voulu mettre en œuvre."@fr6
lpv:translated text
"Hr. formand, mine damer og herrer, lad mig først gøre opmærksom på, at det var efter Det Europæiske Råd i Lissabon, at Kommissionen og medlemsstaterne blev opfordret til med støtte fra Den Europæiske Investeringsbank at træffe forholdsregler, som især sigter mod at styrke investeringerne til fordel for forskning og teknologisk udvikling. Det fælles memorandum, som opstiller en samarbejdsramme for rammeprogrammet for fælles forskning, og Innovation 2000-initiativet fra Den Europæiske Investeringsbank er et svar på denne opfordring. Dette fælles memorandum sigter mod at effektivisere den europæiske forskning og innovation ved at trække på de eksisterende synergier og udvikle nye. Det er imidlertid hverken et instrument for rammeprogrammet eller et instrument for Innovation 2000-initiativet. Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank fastholder adskilte beslutningsprocesser. Man bestræber sig på at oplyse offentligheden om dette fælles initiativ, om hvilket jeg gerne vil understrege, at det er blevet nævnt af både tv-kanaler, dagblade og seks pressebureauer i dagene efter underskrivelsen af memorandummet. Således er Kommissionens og Den Europæiske Investeringsbanks hjemmesider forbundet og tilbyder information om memorandummet. En brugerguide, som forklarer Kommissionens og Den Europæiske Investeringsbanks komplementære, sekventielle eller parallelle finansieringskilder, vil være på internettet i løbet af kort tid. Der er planlagt præsentationer og værksteder i forbindelse med lanceringen af det næste rammeprogram. Endelig henleder programmets tilbud ansøgerlandenes opmærksomhed på denne ekstra finansieringsmulighed. Kommissionen finder det ligeledes vigtigt med lige adgang til disse finansieringsmuligheder. Derfor baseres vurderingerne på et antal gamle principper, nemlig kvalitet, gennemsigtighed, ligebehandling, upartiskhed samt effektivitet og hurtig gennemførelse. Ansøgningerne om støtte fra Kommissionen og lån fra Den Europæiske Investeringsbank følger de gældende procedurer. På den ene side gennemfører Kommissionens eksperter en vurdering i henhold til rammeprogrammets regler, som især er baseret på videnskabelig kvalitet, graden af innovation, merværdien for Fællesskabet og perspektiverne for økonomisk udvikling. På den anden side vurderer Den Europæiske Investeringsbanks økonomer og finansielle analytikere projekterne for at sikre sig, at de opfylder kriteriet om økonomisk og finansiel levedygtighed, særligt hvad angår tilbagebetaling af lånene, og endelig at de kan godkendes ud fra et miljømæssigt synspunkt. Underskrivelsen af det fælles memorandum har allerede fået en positiv modtagelse af forskere, universitetsansatte og iværksættere, særligt hvad angår den risikovillige kapital. De har anerkendt potentialet i en sådan aftale og den mulighed, den giver for at kombinere Kommissionens finansiering af integrerede projekter, som foreslået i rammeprogrammet, med lån fra Den Europæiske Investeringsbank. Vi har således ønsket at iværksætte finansieringsmuligheder, der supplerer hinanden."@da1
". Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zunächst daran erinnern, dass nach der Ratstagung von Lissabon die Kommission und die Mitgliedstaaten aufgefordert worden waren, mit Unterstützung der Europäischen Investitionsbank Schritte einzuleiten, um die Investitionen für Forschung und Entwicklung zu intensivieren. Die Vereinbarung einer Grundlage für die Zusammenarbeit in Bezug auf das Forschungsrahmenprogramm der Gemeinschaft und die Initiative „Innovation 2000“ der Europäischen Investitionsbank stellt die Antwort auf dieses Ersuchen dar. Ziel dieser Vereinbarung ist es, die Forschung und die europäische Innovation unter Nutzung bestehender und Schaffung neuer Synergien dynamischer zu gestalten. Sie ist jedoch weder ein Instrument des Rahmenprogramms noch ein Instrument der Initiative „Innovation 2000“. Die Kommission und die Europäische Investitionsbank behalten selbständige Entscheidungsmechanismen bei. Es wird alles getan, um die Öffentlichkeit für diese gemeinsame Initiative zu sensibilisieren, die in den Tagen nach der Unterzeichnung der Vereinbarung im Fernsehen, in den Tageszeitungen und von sechs Presseagenturen publik gemacht wurde. So sind die Websites der Kommission und der Europäischen Investitionsbank verbunden und liefern Informationen über die Vereinbarung. In Kürze wird im Internet ein Leitfaden zur Verfügung stehen, der Auskunft über die zusätzlichen, sequenziellen oder parallelen Finanzierungsquellen der Kommission und der Europäischen Investitionsbank gibt. Anlässlich des Starts des nächsten Rahmenprogramms sind Präsentationen und Workshops vorgesehen. Außerdem wird bei den Ausschreibungen im Rahmen dieses Programms die Aufmerksamkeit der Bewerber auf diese zusätzliche Finanzierungsmöglichkeit gelenkt. Ein wesentliches Element für die Kommission ist auch der gleichberechtigte Zugang zu diesen Finanzierungsmöglichkeiten. Aus diesem Grunde werden sich die Bewertungen auf eine Reihe seit langem bewährter Prinzipien wie Qualität, Transparenz, Gleichbehandlung, Unparteilichkeit sowie Effizienz und Tempo der Ausführung gründen. Die Beantragung von Beihilfen der Kommission und von Darlehen der Europäischen Investitionsbank erfolgt nach den geltenden Verfahren. Zum einen nehmen die Sachverständigen der Kommission eine Bewertung nach den im Rahmenprogramm vorgesehenen Regeln vor, die sich vor allem auf die wissenschaftliche Qualität, den innovativen Charakter, den gemeinschaftlichen Mehrwert und die wirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven gründen. Zum anderen erfolgt eine Bewertung der Projekte durch die Wirtschafts- und Finanzexperten der Europäischen Investitionsbank, um zu überprüfen, ob sie mit den Zielen der EIB im Einklang stehen, einschließlich der Ziele, die mit ihrem gemeinschaftlichen Auftrag zusammenhängen, dass sie das Kriterium der wirtschaftlichen und finanziellen Lebensfähigkeit erfüllen, insbesondere hinsichtlich der Darlehenstilgung, und dass sie umweltverträglich sind. Die Unterzeichnung der Vereinbarung fand bereits ein positives Echo bei Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Unternehmen, besonders was das Risikokapital betrifft. Sie haben erkannt, welches Potenzial eine solche Vereinbarung aufweist und welche Chancen sie zur Kombination von Finanzierungen der Kommission bei integrierten Projekten, wie sie das Rahmenprogramm vorschlägt, und Darlehen der Europäischen Investitionsbank bietet. Wir wollten damit also Zusätzlichkeit schaffen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, επιτρέψτε μου καταρχάς να σας θυμίσω ότι μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας η Επιτροπή και τα κράτη μέλη κλήθηκαν να λάβουν, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ορισμένα μέτρα, με στόχο κυρίως την ενίσχυση των επενδύσεων υπέρ της τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης. Το κοινό μνημόνιο που ορίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο πρόγραμμα-πλαίσιο για την κοινοτική έρευνα και την πρωτοβουλία Καινοτομία 2000 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αποτελεί μια απάντηση στο αίτημα αυτό. Το κοινό αυτό μνημόνιο έχει στόχο να προσδώσει δυναμική στην ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία, εκμεταλλευόμενο τις υπάρχουσες συνέργιες και αναπτύσσοντας νέες. Δεν αποτελεί ωστόσο ούτε εργαλείο του προγράμματος-πλαισίου, ούτε εργαλείο της πρωτοβουλίας Καινοτομία 2000. Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εξακολουθούν να διαθέτουν χωριστές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Έχουν καταβληθεί προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς την κοινή αυτή πρωτοβουλία, σχετικά με την οποία θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αναφέρθηκε από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, τις ημερήσιες εφημερίδες και έξι ειδησεογραφικά πρακτορεία, τις ημέρες που ακολούθησαν την υπογραφή του μνημονίου. Επίσης, οι ιστοσελίδες της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων έχουν διασυνδεθεί και προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με το μνημόνιο. Εντός ολίγου, θα είναι διαθέσιμος στο Διαδίκτυο ένας τεχνικός οδηγός, ο οποίος θα εξηγεί τις πηγές συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων, διαδοχικών ή ταυτόχρονων, της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Έχουν προβλεφθεί παρουσιάσεις και ημερίδες, κατά την έναρξη του επομένου προγράμματος-πλαισίου. Τέλος, οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών σχετικά με το πρόγραμμα θα επισύρουν την προσοχή των υποψηφίων σ’ αυτή τη δυνατότητα συμπληρωματικής χρηματοδότησης. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης σημαντική την ίση πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις. Για το λόγο αυτό, οι αξιολογήσεις θα θεμελιώνονται σε μια σειρά αρχές που έχουν θεσπιστεί προ πολλού, όπως η ποιότητα, η διαφάνεια, η μη διακριτική μεταχείριση, η αμεροληψία, όπως επίσης και η αποτελεσματικότητα και η ταχεία εκτέλεση. Οι αιτήσεις για λήψη επιδοτήσεων από την Επιτροπή και για δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ακολουθήσουν την ισχύουσα διαδικασία. Αφενός, οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής θα διενεργήσουν μια αξιολόγηση με βάση τους κανονισμούς που προβλέπονται στο πρόγραμμα-πλαίσιο, οι οποίοι κυρίως βασίζονται στην επιστημονική ποιότητα, τον καινοτόμο χαρακτήρα, την κοινοτική προστιθέμενη αξία και τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης. Αφετέρου, οι οικονομολόγοι και οι χρηματοπιστωτικοί αναλυτές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα αξιολογήσουν τα σχέδια, για να βεβαιωθούν ότι είναι σύμφωνα προς τους στόχους της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένων όσων συνδέονται με την κοινοτική της εντολή, ότι πληρούν το κριτήριο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής βιωσιμότητας, ειδικότερα όσον αφορά την αποπληρωμή των δανείων, και τέλος ότι είναι αποδεκτά σε επίπεδο περιβάλλοντος. Η υπογραφή του κοινού μνημονίου έχει ήδη θετική απήχηση στους ερευνητές, τα πανεπιστήμια και τους επιχειρηματίες, ειδικά όσον αφορά τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου. Έχουν αναγνωρίσει τη δυναμική μιας τέτοιας συμφωνίας και την ευκαιρία που τους προσφέρει να συνδυάσουν τις χρηματοδοτήσεις της Επιτροπής για ολοκληρωμένα σχέδια με δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πρόθεσή μας ήταν λοιπόν να κάνουμε πράξη τη συμπληρωματικότητα."@el8
". Mr President, ladies and gentlemen, let me firstly remind you that following the Lisbon European Council, the Commission and Member States were invited to implement, with the support of the European Investment Bank, measures aimed primarily at strengthening investments in technological research and development. The joint memorandum establishing a framework for cooperation between the framework programme for Community research and the Innovation 2000 initiative from the European Investment Bank is a response to this request. This joint memorandum aims to energise European research and innovation by drawing on existing synergies and developing new ones. It is not, however, an instrument of the framework programme nor one of the Innovation 2000 initiative. The Commission and the European Investment Bank have separate decision-making processes. Efforts are being made to stimulate public awareness of this joint initiative. I would like to point out, for example, that it has been mentioned on television, in the daily papers and by six press agencies in the days following the signing of the memorandum. In addition to this, the Commission and the European Investment Bank websites are linked and offer information on the memorandum. A didactic guide explaining the sources of finance, whether these are supplementary, sequential or parallel, from the Commission and the European Investment Bank will shortly be available on the Internet. Presentations and workshops are planned for the launch of the next framework programme. Finally, the invitations to tender relating to this programme will draw the attention of candidates to this possibility of supplementary financing. The Commission also believes that equal access to this finance is crucial. For this reason, assessments will be founded upon a certain number of principles that have been acquired over a long period, to ascertain quality, transparency, equal treatment, impartiality as well as efficiency and speed of implementation. Subsidy requests from the Commission and loans from the European Investment Bank will follow the procedures currently in force. On the one hand, experts from the Commission will carry out an evaluation according to the regulations stated in the framework programme, which are specifically based on scientific quality, innovative nature, added Community value and prospects for economic development. On the other hand, the economists and financial analysts from the European Investment Bank will assess the projects in order to ensure that they fulfil the objectives of the EIB, including those linked to their Community mandate, that they satisfy the criteria of economic and financial viability, especially in terms of the repayment of loans, and finally that they are acceptable in environmental terms. The signing of the joint memorandum has already received a favourable response from researchers, universities and entrepreneurs, particularly with regard to venture capital. They recognise the potential of such an agreement and the opportunity it offers in terms of combining Commission financing for integrated projects such as those proposed in the framework programme and loans from the European Investment Bank. This is therefore a complementarity that we have been eager to implement."@en3
"(FR) Señor Presidente, señoras y señores, permítanme ante todo recordar que tras el Consejo Europeo de Lisboa se había pedido a la Comisión y a los Estados miembros que, con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones, adoptaran medidas tendentes concretamente a fortalecer las inversiones en favor de la investigación y del desarrollo tecnológicos. El memorándum conjunto por el que se establecía un marco de cooperación entre el programa marco de investigación comunitaria y la iniciativa "Innovación 2000" del Banco Europeo de Inversiones es una respuesta a esta demanda. Dicho memorándum conjunto tiende a infundir mayor dinamismo a la investigación y a la innovación europea, sacando partido de las sinergias existentes y desarrollando nuevas sinergias. Sin embargo, el mismo no constituye ni un instrumento del programa marco ni un instrumento de la iniciativa "Innovación 2000". La Comisión y el Banco Europeo de Inversiones mantienen procesos de decisión separados. Se están realizando esfuerzos para sensibilizar al público frente a esta iniciativa conjunta, a cuyo respecto deseo subrayar que ésta ha sido mencionada por cadenas de televisión, periódicos y seis agencias de prensa en los días siguientes a la firma del memorándum. Así pues, los sitios de Internet de la Comisión y del Banco Europeo de Inversiones están enlazados y ofrecen información sobre el memorándum. En breve se dispondrá en Internet de una guía didáctica que explica las fuentes de financiaciones complementarias, sucesivas o paralelas de la Comisión y del Banco Europeo de Inversiones. Se han previsto actos de presentación y talleres durante el lanzamiento del próximo programa marco. Finalmente, las licitaciones que entran en el ámbito de dicho programa llamarán la atención de los candidatos respecto a esta posibilidad de financiación complementaria. La Comisión considera asimismo esencial la igualdad de acceso a dichas financiaciones. Por esta razón las evaluaciones se basarán en algunos principios reconocidos desde hace mucho tiempo; a saber, la calidad, la transparencia, la igualdad de trato, la imparcialidad, así como la eficacia y la rapidez de ejecución. Las solicitudes de subvenciones de la Comisión y de préstamos del Banco Europeo de Inversiones se regirán por los procedimientos vigentes. Por una parte, los expertos de la Comisión realizarán una evaluación según las normas establecidas en el programa marco, basadas sobre todo en la calidad científica, el carácter innovador, el valor añadido comunitario y las perspectivas de desarrollo económico. Por otra parte, los economistas y los analistas financieros evaluarán los proyectos para asegurarse de que cumplen los objetivos del BEI - incluyendo los que se desprenden de su mandato comunitario -, de que satisfacen el criterio de viabilidad económica y financiera - en particular, desde el punto de vista del reembolso de los préstamos - y, finalmente, de que son viables en el plano del medio ambiente. La firma del memorándum conjunto ya ha recibido una respuesta favorable de los investigadores, universitarios y empresarios con respecto sobre todo a los capitales de riesgo, reconociendo el potencial de este acuerdo y la oportunidad que ofrece de combinar financiaciones de la Comisión para proyectos integrados - como los propuestos en el programa marco - con préstamos del Banco Europeo de Inversiones. Se trata, pues, de una complementariedad que hemos querido poner en práctica."@es12
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, saanen ensin muistuttaa, että Lissabonin Eurooppa-neuvoston jälkeen komissiota ja jäsenvaltioita kehotettiin ryhtymään Euroopan investointipankin tukemana toimenpiteisiin, jotta investointeja suunnattaisiin enemmän nimenomaan tutkimukseen ja teknologiakehitykseen. Oheinen muistio on vastaus tähän kehotukseen. Siinä esitellään yhteistyörunko yhteisön tutkimuksen puiteohjelman ja Euroopan investointipankin Innovaatio 2000 -hankkeen välillä. Tällä muistiolla pyritään tehostamaan tutkimusta ja eurooppalaista innovaatiota hyödyntämällä jo olemassa olevia synergioita ja luomalla niitä lisää. Sitä ei kuitenkaan ole tarkoitettu puiteohjelman eikä Innovaatio 2000 -hankkeen työvälineeksi. Komissiolla ja Euroopan investointipankilla on molemmilla omat päätöksentekoprosessinsa. On tarvittu paljon ponnisteluja, jotta yleisö huomaisi tämän yhteishankkeen. Mainittakoon, että hankkeesta on puhuttu televisiokanavilla, aikakauslehdissä ja kuudessa uutistoimistossa muistion allekirjoitusta seuranneina päivinä. Komission ja Euroopan investointipankin Internet-sivut on linkitetty, ja sieltä löytyy tietoa muistiosta. Opas, jossa selitetään, mistä komissio ja Euroopan investointipankki ovat saaneet hankkeelle lisärahoitusta, yhteisesti tai erikseen, on pian luettavissa internetissä. Luvassa on esitelmiä ja työpajoja seuraavan puiteohjelman markkinointitilaisuudessa. Tähän ohjelmaan liittyvillä tarjouspyynnöillä herätetään hakijoiden mielenkiinto lisärahoitusmahdollisuuksia kohtaan. Komission mielestä on myös tärkeää, että kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet saada rahoitusta. Siksi laaditaan joitakin pitemmän aikavälin arviointimenetelmiä, joissa kiinnitetään huomiota tutkimuksen laatuun, avoimuuteen, oikeudenmukaiseen käsittelyyn, puolueettomuuteen sekä tehokkuuteen ja nopeuteen. Komission avustushakemukset ja Euroopan investointipankin lainahakemukset käsitellään voimassa olevien menettelyjen mukaisesti. Yhtäältä komission asiantuntijat arvioivat kehysohjelmassa määriteltyjen, muun muassa tieteellisen tutkimuksen laatuun nojautuvien sääntöjen mukaisesti mitä uutta tietoa tutkimus antaa, mikä merkitys sillä on yhteisön kannalta ja mitkä ovat sen taloudelliset kehitysnäkymät. Toisaalta Euroopan investointipankin taloustieteilijät ja rahoitusanalyytikot arvioivat projekteja varmistaakseen, että ne vastaavat EIP:n tavoitteita, joissa huomioidaan myös unionin tavoitteet, ja että täyttävät myös taloudelliset ja rahoitukselliset kriteerit, erityisesti lainojen takaisinmaksuehtojen noudattamisessa, ja että niissä on huomioitu myös ympäristönäkökulma. Muistioon ovat jo reagoineet myönteisesti tutkijat, yliopistoväki ja yrittäjät, muun muassa riskipääoman osalta. He ovat myöntäneet sopimuksen antavan mahdollisuuden yhdistää komission rahoitus ja Euroopan investointipankin myöntämä laina puiteohjelmassa mainittujen hankkeiden kaltaisissa yhteishankkeissa. Olemme siis halunneet toteuttaa toisiamme täydentävän hankkeen."@fi5
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dapprima rammentare che è stato in seguito al Consiglio europeo di Lisbona che la Commissione e gli Stati membri sono stati invitati ad adottare, con il sostegno della Banca europea per gli investimenti, misure miranti segnatamente a potenziare gli investimenti a favore della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Il memorandum congiunto, che fissa il quadro della cooperazione tra il programma quadro per la ricerca comunitaria e l'iniziativa "Innovation 2000" della Banca europea per gli investimenti, costituisce una risposta a questa richiesta. Detto memorandum congiunto mira a infondere dinamismo alla ricerca e all'innovazione europea approfittando delle sinergie esistenti e sviluppandone di nuove. Non è tuttavia né uno strumento del programma quadro né uno strumento dell'iniziativa "Innovation 2000". La Commissione e la Banca europea per gli investimenti mantengono i due processi decisionali separati. Ci si è adoperati per sensibilizzare l’opinione pubblica a questa iniziativa congiunta, e tengo a sottolineare che ne hanno parlato emittenti televisive, quotidiani e sei agenzie di stampa, nei giorni successivi alla firma del memorandum. I siti Internet della Commissione e della Banca europea per gli investimenti sono così collegati tra loro e offrono informazioni in merito al memorandum. Presto sarà disponibile su Internet una guida a scopo didattico che illustrerà le fonti che erogano i finanziamenti complementari, sequenziali o paralleli, della Commissione e della Banca europea per gli investimenti. Sono previste presentazioni e seminari in occasione del varo del prossimo programma quadro. Infine, gli inviti a presentare proposte indetti nell’ambito di questo programma attireranno l'attenzione dei candidati su questa forma di finanziamento complementare. La Commissione ritiene ugualmente essenziale la parità di accesso a tali finanziamenti: per questo motivo, le valutazioni si fonderanno su un certo numero di principi consolidati, ovvero qualità, trasparenza, parità di trattamento, imparzialità, nonché l'efficacia e la rapidità d'esecuzione. Le richieste di sovvenzioni presentate alla Commissione e le richieste di prestito rivolte alla Banca europea per gli investimenti seguiranno le procedure in vigore: da una parte, gli esperti della Commissione effettueranno una valutazione in base alle regole previste dal programma quadro, che si fondano segnatamente sulla qualità scientifica, il carattere innovativo, il valore aggiunto comunitario e le prospettive di sviluppo economico; dall’altra, gli economisti e gli analisti finanziari della Banca europea per gli investimenti valuteranno la rispondenza dei progetti alle finalità della BEI, comprese quelle legate al mandato comunitario, accertandosi che rispettino il criterio della redditività finanziaria, in particolare in termini di rimborso dei prestiti, e infine che essi siano accettabili sul piano ambientale. La firma del memorandum congiunto ha già avuto un’eco favorevole presso i ricercatori, il mondo accademico e imprenditoriale, segnatamente per quanto concerne i capitali di rischio: essi hanno riconosciuto il potenziale dell’accordo e l'opportunità ch’esso offre di combinare i finanziamenti della Commissione per progetti integrati, come quelli proposti nell’ambito del programma quadro, e prestiti della Banca europea per gli investimenti. Abbiamo dunque voluto realizzare una forma di complementarità."@it9
". Mr President, ladies and gentlemen, let me firstly remind you that following the Lisbon European Council, the Commission and Member States were invited to implement, with the support of the European Investment Bank, measures aimed primarily at strengthening investments in technological research and development. The joint memorandum establishing a framework for cooperation between the framework programme for Community research and the Innovation 2000 initiative from the European Investment Bank is a response to this request. This joint memorandum aims to energise European research and innovation by drawing on existing synergies and developing new ones. It is not, however, an instrument of the framework programme nor one of the Innovation 2000 initiative. The Commission and the European Investment Bank have separate decision-making processes. Efforts are being made to stimulate public awareness of this joint initiative. I would like to point out, for example, that it has been mentioned on television, in the daily papers and by six press agencies in the days following the signing of the memorandum. In addition to this, the Commission and the European Investment Bank websites are linked and offer information on the memorandum. A didactic guide explaining the sources of finance, whether these are supplementary, sequential or parallel, from the Commission and the European Investment Bank will shortly be available on the Internet. Presentations and workshops are planned for the launch of the next framework programme. Finally, the invitations to tender relating to this programme will draw the attention of candidates to this possibility of supplementary financing. The Commission also believes that equal access to this finance is crucial. For this reason, assessments will be founded upon a certain number of principles that have been acquired over a long period, to ascertain quality, transparency, equal treatment, impartiality as well as efficiency and speed of implementation. Subsidy requests from the Commission and loans from the European Investment Bank will follow the procedures currently in force. On the one hand, experts from the Commission will carry out an evaluation according to the regulations stated in the framework programme, which are specifically based on scientific quality, innovative nature, added Community value and prospects for economic development. On the other hand, the economists and financial analysts from the European Investment Bank will assess the projects in order to ensure that they fulfil the objectives of the EIB, including those linked to their Community mandate, that they satisfy the criteria of economic and financial viability, especially in terms of the repayment of loans, and finally that they are acceptable in environmental terms. The signing of the joint memorandum has already received a favourable response from researchers, universities and entrepreneurs, particularly with regard to venture capital. They recognise the potential of such an agreement and the opportunity it offers in terms of combining Commission financing for integrated projects such as those proposed in the framework programme and loans from the European Investment Bank. This is therefore a complementarity that we have been eager to implement."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, laat ik allereerst in herinnering brengen dat de Commissie en de lidstaten naar aanleiding van de Europese Raad van Lissabon zijn verzocht om met steun van de Europese Investeringsbank maatregelen te treffen ten behoeve van met name de investeringen in onderzoek en ontwikkeling op technologisch gebied. Het gezamenlijk memorandum ter vaststelling van een samenwerkingskader tussen het kaderprogramma voor communautair onderzoek en het initiatief "Innovatie 2000" van de Europese Investeringsbank vormt een antwoord op dit verzoek. Met dit memorandum wil men onderzoek en innovatie in Europees verband nieuw leven inblazen door middel van bestaande en nieuwe synergieverbanden. Het memorandum dient evenwel niet beschouwd te worden als een instrument van het kaderprogramma of als instrument van het initiatief "Innovatie 2000". De Commissie en de Europese Investeringsbank zullen hun besluitvormingsprocessen niet integreren. Er is actie ondernomen om het publiek bewust te maken van dit gezamenlijk initiatief. Zes persagentschappen hebben in de dagen volgend op de ondertekening van het memorandum aandacht aan dit initiatief besteed en ook op de televisie en in de dagbladen is ervan gewag gemaakt. Verder zijn de internetsites van de Commissie en de Europese Investeringsbank aan elkaar gekoppeld en bieden ze informatie over het memorandum. Binnenkort kan er een document op het internet worden geraadpleegd waarin informatie wordt verstrekt over de aanvullende, opeenvolgende en parallelle financieringsbronnen. Tijdens de lancering van het volgende kaderprogramma zullen er presentaties worden gehouden en werkgroepen bijeenkomen. Tot slot zullen de aanbestedingen die in het kader van dit programma worden gelanceerd de aandacht van de kandidaten vestigen op deze mogelijkheid voor aanvullende financiering. De Commissie vindt het verder van buitengewoon groot belang dat iedereen gelijke toegang tot deze financieringsbronnen heeft. Om die reden zal bij de evaluatie een aantal reeds lang bestaande criteria worden toegepast, zoals die met betrekking tot de kwaliteit, transparantie, gelijke behandeling, onpartijdigheid, doelmatigheid en snelle uitvoerbaarheid. Bij subsidieverzoeken aan de Commissie en leningen van de Europese Investeringsbank zullen de bestaande procedures worden gevolgd. Enerzijds zullen de deskundigen van de Commissie een evaluatie uitvoeren volgens de regels van het kaderprogramma. Deze regels zijn met name gebaseerd op de wetenschappelijke kwaliteit, het vernieuwende karakter, de toegevoegde communautaire waarde en de mogelijkheden voor economische ontwikkeling. Anderzijds zullen de economen en financieel analisten van de Europese Investeringsbank de projecten evalueren om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de doelstellingen van de EIB, dat ze vanuit economisch en financieel opzicht levensvatbaar zijn - met name wat betreft de terugbetaling van de leningen - en dat ze op milieugebied acceptabel zijn. Ook de projecten die betrekking hebben op het communautaire mandaat van het kaderprogramma zullen aan een dergelijke evaluatie onderworpen worden. De onderzoekers, academici en ondernemers hebben reeds positief gereageerd op de ondertekening van het gezamenlijk memorandum, met name wat betreft het punt van het risicokapitaal. Ze hebben aangegeven dat dit akkoord grote mogelijkheden met zich mee brengt. Zo kunnen geïntegreerde projecten die in het kaderprogramma worden voorgesteld rekenen op zowel financiering door de Commissie als op leningen van de Europese Investeringsbank. Dankzij dit kaderprogramma kan deze vorm van complementariteit worden verwezenlijkt."@nl2
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, permitam-me que comece por recordar que foi na sequência do Conselho Europeu de Lisboa que a Comissão e os Estados-Membros foram convidados a tomar, com o apoio do Banco Europeu de Investimento, medidas com vista, nomeadamente, ao reforço dos investimentos no domínio da investigação e desenvolvimento tecnológico. O acordo conjunto, que fixava um quadro de cooperação entre o Programa-Quadro comunitário de Investigação e a Iniciativa Inovação 2000 do Banco Europeu de Investimento, é uma resposta a esse convite. Este acordo conjunto visa dinamizar a investigação e a inovação europeias, tirando partido das sinergias existentes e desenvolvendo sinergias novas. Porém, não se trata, nem de um instrumento do Programa-Quadro, nem de um instrumento da Iniciativa Inovação 2000. A Comissão e o Banco Europeu de Investimento mantêm processos de decisão separados. Estão a ser envidados esforços com vista a sensibilizar o público para esta iniciativa conjunta, que, faço questão de o frisar, foi referida pelas cadeias de televisão, pela imprensa escrita diária e por seis agências noticiosas nos dias que se seguiram à assinatura do memorando. Deste modo, os da Internet da Comissão e do Banco Europeu de Investimento estão ligados e apresentam informações sobre o memorando. Estará disponível, em breve, na Internet um guia didáctico que explicará as fontes de financiamentos complementares, sequenciais ou paralelos da Comissão e do Banco Europeu de Investimento. Estão previstas apresentações e seminários aquando do lançamento do próximo Programa-Quadro. Por último, os concursos públicos ao abrigo deste programa chamarão a atenção para essa possibilidade de financiamento complementar. A Comissão considera igualmente essencial a igualdade de acesso a estes financiamentos. Por isso, as avaliações terão por base um certo número de princípios há muito observados, a saber, a qualidade, a transparência, a igualdade de tratamento e a imparcialidade, bem como a eficácia e a rapidez de execução. Os pedidos de subvenções da Comissão e de empréstimos do Banco Europeu de Investimento serão sujeitos aos procedimentos em vigor. Por um lado, os especialistas da Comissão levarão a cabo uma avaliação de acordo com as regras previstas no Programa-Quadro, as quais têm nomeadamente por base a qualidade científica, o carácter inovador, o valor acrescentado comunitário e as perspectivas de desenvolvimento económico. Por outro, os economistas e os analistas financeiros do Banco Europeu de Investimento avaliarão os projectos, a fim de se assegurarem de que cumprem os objectivos do BEI, incluindo os ligados ao seu mandato comunitário, de que satisfarão o critério de viabilidade económica e financeira, muito especialmente no que se refere ao reembolso dos empréstimos e, por último, de que sejam aceitáveis do ponto de vista ambiental. A assinatura do acordo conjunto mereceu, desde já, resposta favorável dos investigadores, universitários e empresários, nomeadamente no que toca aos capitais de risco. Estes reconheceram o potencial de um acordo deste tipo e a oportunidade que o mesmo oferece em matéria de combinação dos financiamentos da Comissão para projectos integrados, tais como os propostos no Programa-Quadro, e os empréstimos do Banco Europeu de Investimento. O que pretendemos criar foi, por conseguinte, uma complementaridade."@pt11
"Herr talman, mina damer och herrar! Tillåt mig till att börja med att erinra om att det var efter Europeiska rådet i Lissabon som kommissionen och medlemsstaterna uppmanades att, med stöd av Europeiska investeringsbanken, vidta åtgärder som bl. a. syftar till att förstärka investeringarna till förmån för teknisk forskning och utveckling. Det gemensamma memorandumet som fastställer en ram för samarbete mellan gemenskapens ramprogram för forskning och initiativet Innovation 2000 från Europeiska investeringsbanken är ett svar på denna uppmaning. Detta gemensamma memorandum syftar till att göra den europeiska forskningen och innovationen mer dynamisk genom att dra nytta av befintlig synergi och genom att utveckla ny. Det är emellertid vare sig ett instrument i ramprogrammet eller ett instrument i initiativet Innovation 2000. Kommissionen och Europeiska investeringsbanken kommer även fortsättningsvis att ha separata beslutsprocesser. Ansträngningar har gjorts för att informera allmänheten om detta gemensamma initiativ, och jag vill betona att det nämndes i TV-kanaler, dagstidningar och sex pressbyråer dagarna efter att memorandumet undertecknades. Kommissionens och Europeiska investeringsbankens webbsidor är länkade till varandra och informerar om detta memorandum. En informationsguide som förklarar kommissionens och Europeiska investeringsbankens kompletterande, sekventiella eller parallella finansieringskällor kommer inom kort att finnas på Internet. Presentationer och diskussioner planeras när det nya ramprogrammet läggs fram. Anbudsinfordran som gäller detta program kommer att fästa de sökandes uppmärksamhet på möjligheten till kompletterande finansiering. Kommissionen anser också att det är grundläggande att alla har lika tillgång till denna finansiering. Av den anledningen kommer utvärderingen att grundas på ett antal väl beprövade principer, nämligen kvalitet, öppenhet, lika behandling, opartiskhet, liksom effektivitet och snabbhet när det gäller genomförande. Begäran om anslag från kommissionen och lån från Europeiska investeringsbanken kommer att följa gällande förfaranden. Dels kommer kommissionens experter att genomföra en bedömning enligt reglerna i ramprogrammet, som bl. a. bygger på vetenskaplig kvalitet, innovativ karaktär, mervärde för gemenskapen och utsikterna till ekonomisk utveckling. Dels kommer ekonomer och finansanalytiker vid Europeiska investeringsbanken att bedöma projekten för att säkerställa att de uppfyller EIB:s målsättningar, inbegripet dem som är knutna till bankens gemenskapsmandat, att de uppfyller kriterierna för ekonomisk och finansiell bärkraft, särskilt när det gäller återbetalning av lån, och slutligen att de är acceptabla ur miljösynpunkt. Undertecknandet av det gemensamma memorandumet har redan fått positiva reaktioner från forskare, universitetsfolk och företagare, särskilt när det gäller riskkapital. De inser potentialen i ett sådant avtal och den möjlighet det erbjuder att kombinera finansiering från kommissionen för integrerade projekt, så som föreslås i ramprogrammet, med lån från Europeiska investeringsbanken. Det är alltså detta kompletterande system vi ville genomföra."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph