Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-04-Speech-2-179"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010904.8.2-179"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de Commissievoorzitter, er wordt veel goeds over uw Witboek gezegd maar ons heeft het ontgoocheld, omdat het niet het belangrijke document is geworden dat wij eigenlijk na uw beloften hadden verwacht. Er is moeilijk echte specificiteit te ontdekken in de aan de gang zijnde Commissiehervorming, in de vooropgestelde verklaringen in Nice over de toekomst van de Unie en de nieuwe IGC. Wij zoeken dus naar de betekenis. Is het misschien zo dat meningsverschillen binnen het college van commissarissen en druk van sommige lidstaten ertoe hebben bijgedragen dat de reikwijdte van dit Witboek is verminderd? Ook wij zijn voorstander van een grotere betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld. Dat is positief. Als democraten maken wij ons echter zorgen met betrekking tot de hoofdstukken over een beter beleid en betere regelgeving, en over de oriëntatie van de beleidslijnen en de instellingen. Wij hechten bijzonder belang aan het institutioneel evenwicht. Dat is ook al door andere sprekers vermeld, bijvoorbeeld voor wat betreft de weerslag op de bevoegdheid en de rol van het Europees Parlement van een groter gebruik van instrumenten. Voorts stellen wij ons de vraag of er voldoende controle op de in het vooruitzicht gestelde nieuwe regelgevende organen en op de voorgestelde externe uitvoerende organen zal worden uitgeoefend. Wij zijn de hele historie met de BTB nog niet vergeten. U toch ook niet, hoop ik? Wij staan positief tegenover het voorstel om de Raad en het Europees Parlement een gelijke rol te laten spelen bij het toezicht op de manier waarop de Commissie haar uitvoerende taak verricht. Maar ik heb nog andere zorgen. Als regionaliste moet het mij van het hart dat de betekenis van de regio zelfs verminderd is. De is hier nauwelijks te bespeuren. De waarbij alle bestuurslagen betrokken zijn, - hetgeen ook door de heer Duff is gevraagd - , vinden wij niet terug. De meningsverschillen binnen het college van commissarissen hebben er blijkbaar zelfs toe geleid dat de betrokkenheid van de regio's bij de uiteindelijke besluitvorming werd geschrapt. De Commissie beperkt zich tot een meer stelselmatige dialoog met Europese en nationale verenigingen van regionale en lokale overheden in een vroeg stadium van de beleidsvorming. In tegenstelling tot het ontwerp van het Witboek en tot het verslag van de voorbereidende werkgroep 4 C van de Commissie wordt niet langer voorzien in een differentiatie van de regionale betrokkenheid naar gelang van het type lidstaat, unitair, gedecentraliseerd, geregionaliseerd of federaal. Dat leidt ertoe dat wij nu achteruit zullen gaan in vergelijking met de huidige grondwettelijke bevoegdheden die sommige regio's in bepaalde lidstaten, bijvoorbeeld in België, nu al hebben. U kan zich wel voorstellen dat dit bij onze regio's weinig animo zal wekken voor de hier geschetste governance."@nl2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, hr. formand for Kommissionen, der er kommet mange gode ting med i Deres hvidbog, men vi er skuffede, fordi det ikke er blevet til det vigtige dokument, som vi faktisk forventede efter Deres løfter. Det er vanskeligt at finde konkrete specificeringer i den igangværende reform af Kommissionen, i erklæringerne fra Nice om Unionens fremtid og den nye regeringskonference. Vi leder efter betydningen. Er det måske sådan, at meningsforskelle inden for Kommissionen og pres fra en række medlemsstater har ført til, at hvidbogens rækkevidde er blevet indskrænket? Vi er også tilhængere af et større engagement fra det samfundsmæssige midterfelt. Det er positivt. Som demokrater er vi imidlertid bekymrede med hensyn til kapitlerne om en bedre politik og lovgivning og om orienteringen af de politiske linjer og institutionerne. Vi lægger stor vægt på den institutionelle balance. Det har andre talere allerede behandlet, f.eks. med hensyn til følgevirkningerne for Parlamentets kompetence og rolle ved en større anvendelse af midler. Vil der endvidere være tilstrækkelig kontrol med de lovede nye lovgivende organer og de foreslåede eksterne udøvende organer? Vi har endnu ikke glemt historien med Kontoret for Faglig Bistand, og det har De forhåbentlig heller ikke. Vi er positive over for forslaget om at give Rådet og Parlamentet samme rolle med hensyn til tilsynet med den måde, som Kommissionen løser sin udøvende opgave på. Men der er andre bekymringer. Som regionalist må jeg sige, at betydningen af regionen sågar er blevet indskrænket. Her skal man lede længe efter . hvor alle forvaltningsniveauerne er involverede, - hvilket Duff også spurgte om - nævnes der ikke noget om. Meningsforskellene inden for Kommissionen har tilsyneladende ført til, at regionernes engagement i den endelige beslutningstagning blev fjernet. Kommissionen begrænser sig til en mere systematisk dialog med europæiske og nationale foreninger af regionale og lokale myndigheder på et tidligt stadium i beslutningstagningen. I modsætning til udkastet til hvidbogen og til betænkningen fra Kommissionens forberedende arbejdsgruppe 4 C differentieres det regionale engagement ikke mere alt efter type medlemsstat, enhedsstat, decentraliseret, regionaliseret eller føderal. Det bevirker et tilbageskridt sammenlignet med de nuværende grundlovskompetencer, som en række regioner allerede har i visse medlemsstater, f.eks. i Belgien. De kan forestille Dem, at der i vores regioner ikke vil være stor støtte til den her skitserede ."@da1
"Frau Präsidentin, Herr Kommissionspräsident! Es wird viel Gutes über Ihr Weißbuch gesagt, aber uns hat es enttäuscht, da es nicht das wichtige Dokument geworden ist, das wir nach Ihren Versprechen eigentlich erwartet hatten. In der laufenden Kommissionsreform und in den Voraberklärungen in Nizza über die Zukunft der Union und die neue Regierungskonferenz ist schwerlich eine wirkliche Spezifität zu entdecken. Wir suchen daher nach der Bedeutung. Haben vielleicht Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Kollegs der Kommissare und Druck aus manchen Mitgliedstaaten dazu beigetragen, die Reichweite dieses Weißbuchs zu verringern? Auch wir befürworten eine stärkere Beteiligung der Zivilgesellschaft. Das ist positiv. Als Demokraten machen wir uns jedoch Sorgen bezüglich der Kapitel über eine bessere Politik und bessere Rechtsetzung und über die Orientierung der Politiklinien und der Institutionen. Wir messen dem institutionellen Gleichgewicht sehr große Bedeutung bei. Das wurde auch bereits von anderen Rednern gesagt, beispielsweise, was die Auswirkungen einer stärkeren Nutzung von Instrumenten auf die Zuständigkeit und die Rolle des Europäischen Parlaments betrifft. Des Weiteren fragen wir uns, ob die in Aussicht gestellten neuen gesetzgebenden Organe und die vorgeschlagenen externen ausführenden Organe ausreichend kontrolliert werden. Wir haben die Geschichte mit dem Büro für technische Hilfe noch nicht vergessen. Sie doch hoffentlich auch nicht? Wir stehen dem Vorschlag, dem Rat und dem Europäischen Parlament bei der Aufsicht darüber, wie die Kommission ihre ausführende Aufgabe erledigt, eine gleiche Rolle zukommen zu lassen, positiv gegenüber. Aber ich habe noch andere Sorgen. Als Regionalistin muss ich sagen, dass die Region sogar an Bedeutung verloren hat. Die ist hier kaum zu spüren. Die bei der alle Regierungsschichten beteiligt sind – was auch von Herrn Duff gefordert wurde –, können wir nicht feststellen. Die Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Kollegs der Kommissare haben offenbar sogar dazu geführt, dass die Beteiligung der Regionen an der letztendlichen Beschlussfassung gestrichen wurde. Die Kommission beschränkt sich auf einen mehr systematischen Dialog mit europäischen und nationalen Vereinigungen regionaler und kommunaler Behörden in einem frühen Stadium der Politikbildung. Im Gegensatz zu dem Entwurf des Weißbuchs und zu dem Bericht der vorbereitenden Arbeitsgruppe 4 C der Kommission ist eine Differenzierung der regionalen Beteiligung je nach Mitgliedstaattyp – unitär, dezentralisiert, regionalisiert oder föderal – nicht länger vorgesehen. Das führt dazu, dass wir jetzt im Vergleich zu den aktuellen verfassungsmäßigen Zuständigkeiten, die manche Regionen in bestimmten Mitgliedstaaten, z. B. in Belgien, nun bereits haben, Rückschritte machen. Sie können sich wohl vorstellen, dass das bei unseren Regionen wenig Begeisterung für die hier skizzierte wecken wird."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, ειπώθηκαν πολλά ωραία πράγματα για τη Λευκή Βίβλο σας, αλλά αυτή μας απογοήτευσε, επειδή δεν αποτελεί το ιδιαίτερα σημαντικό έγγραφο που περιμέναμε, σύμφωνα με τις υποσχέσεις σας. Είναι δύσκολο να ανακαλυφθεί η πραγματική ιδιαιτερότητα στη συνεχιζόμενη μεταρρύθμιση της Επιτροπής, στις προγραμματικές δηλώσεις της Νίκαιας για το μέλλον της Ευρώπης και στη νέα ΔΔ. Επομένως, αναζητούμε τη σημασία. Είναι πιθανόν οι διαφορές απόψεων μεταξύ των Επιτρόπων και η πίεση που άσκησαν ορισμένες χώρες να συμβάλουν στον περιορισμό του εύρους της Λευκής Βίβλου; Και εμείς είμαστε υπέρμαχοι της μεγαλύτερης συμμετοχής της κοινωνίας. Αυτό είναι θετικό. Ως δημοκράτες, ενδιαφερόμαστε και εμείς για τα κεφάλαια για καλύτερη πολιτική και καλύτερη νομοθεσία, καθώς και για τον προσανατολισμό των κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής των θεσμικών οργάνων. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη θεσμική ισορροπία. Αυτό επισημάνθηκε και από άλλους ομιλητές, για παράδειγμα, όσον αφορά τις συνέπειες επί των αρμοδιοτήτων και του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη μεγαλύτερη χρησιμοποίηση μέσων . Προπαντός, διερωτώμεθα κατά πόσο θα υπάρξει επαρκής έλεγχος επί των προτεινόμενων νέων νομοθετικών οργάνων και επί των προτεινόμενων εξωτερικών εκτελεστικών οργάνων. Δεν έχουμε ακόμη ξεχάσει την ιστορία με το ΓTB. Ελπίζω ούτε εσείς. Αντιμετωπίζουμε θετικά την πρόταση να διαδραματίζουν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ισότιμο ρόλο στον έλεγχο για τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της. Αλλά έχω και άλλες ανησυχίες. Ως υπέρμαχος των περιφερειών, με λυπεί το γεγονός ότι η σημασία των περιφερειών έχει μάλιστα περιοριστεί. Ελάχιστα διακρίνεται εδώ η διακυβέρνηση από τη βάση προς τα επάνω. Δεν διαπιστώνουμε την ύπαρξη της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, στην οποία συμμετέχουν όλα τα επίπεδα διοίκησης – κάτι το οποίο ζήτησε και ο κ. Duff. Οι διαφορές απόψεων μεταξύ των Επιτροπών πιθανόν οδήγησαν στην εξάλειψη της συμμετοχής των περιφερειών στην τελική λήψη αποφάσεων. Η Επιτροπή περιορίζεται σε ένα περισσότερο συστηματικό διάλογο με τις ευρωπαϊκές και εθνικές ενώσεις περιφερειακών και τοπικών αρχών σε πρωιμότερο στάδιο από εκείνο της λήψης αποφάσεων. Σε αντίθεση με το αντικείμενο της Λευκής Βίβλου και με την έκθεση της προπαρασκευαστικής ομάδας εργασίας 4 C της Επιτροπής, δεν προβλέπεται, πλέον, η διαφοροποίηση της περιφερειακής συμμετοχής, ανάλογα με τον τύπο του κράτους μέλους, ενιαίου, αποκεντρωμένου, περιφερειοποιημένου ή ομόσπονδου. Αυτό οδηγεί σε οπισθοδρόμηση, σε σύγκριση με τις σημερινές θεσμικές αρμοδιότητες, τις οποίες έχουν ορισμένες περιφέρειες σε μερικά κράτη μέλη, για παράδειγμα, στο Βέλγιο. Μπορείτε να φανταστείτε ότι στην περιφέρειά μας θα υπάρξει ελάχιστος ενθουσιασμός για αυτή τη σχεδιαζόμενη διακυβέρνηση."@el8
"Madam President, President of the Commission, your White Paper has been widely praised, but we were disappointed in it, because it has not proved the important document that we had expected after your promises. It is difficult to find any specific detail in the current reform of the Commission, in the fundamental declarations in Nice on the future of the Union or in the new IGC. We are therefore searching for the meaning. Could it perhaps be the case that differences of opinion in the board of Commissioners and pressure from some Member States have combined to reduce the scope of this White Paper? We also support greater involvement of mainstream society. That is positive. However, as Democrats, we are concerned about the sections on better policy and better legislation, and on the orientation of policy initiatives and institutions. We attach special importance to institutional equilibrium. Other speakers have already made that point, for example as regards the impact on the powers and role of the European Parliament of a greater use of “soft law” instruments. In addition, we wonder whether the new regulatory bodies we are promised and the proposed external executive bodies can be adequately monitored. We have not forgotten the whole chapter involving the BTB. Neither have you, I hope. We are positively disposed towards the proposal that the Council and the European Parliament should play an equal role in supervising the way in which the Commission fulfils its executive task. But I have other concerns. As a regionalist, I feel bound to say that the importance of the region has actually declined. There is virtually no trace here of ‘bottom-up governance’. We cannot find the ‘multi-level governance’ in which all administrative strata are involved – which was also asked for by Mr Duff. The differences of opinion in the board of Commissioners have obviously actually led to regional involvement on the final decision-making being scrapped. The Commission limits itself to a more systematic dialogue with European and national associations of regional and local authorities at an early stage in decision-making. In contrast to the draft White Paper and the report of the Commission’s preparatory working party 4 C, provision is no longer made for a differentiation in regional involvement depending on the type of Member State: unitary, decentralised, regionalised or federal. As a result, we are now going backwards compared to the present constitutional powers already enjoyed by some regions in certain Member States, for example Belgium. You can imagine that this will not excite much enthusiasm in our regions for the governance outlined here."@en3
"(NL) Señora Presidenta, señor Comisario, se nos han comunicado buenas noticias sobre su Libro Blanco, pero nos han decepcionado, ya que no se ha convertido en el documento importante que realmente todos esperábamos tras sus promesas. Resulta difícil reconocer una verdadera especificidad en la reforma de la Comisión que se está realizando actualmente, en las supuestas declaraciones de Niza sobre el futuro de la Unión y la nueva CIG. Buscamos, por tanto, su significado ¿Es que tal vez existen diferencias de opinión en el Colegio de Comisarios y la presión de varios Estados miembros ha contribuido a que el alcance de este Libro Blanco disminuya? Somos partidarios, así mismo, de una mayor implicación de los grupos sociales. Es positivo. En tanto demócratas nos preocupan, sin embargo, los capítulos relativos a una mejor política y una mejor legislación, y sobre la orientación de las líneas políticas y las instituciones. Prestamos especial interés al equilibrio institucional. Algo que ha sido ya dicho por otros oradores, por ejemplo, en lo que respecta a las repercusiones de una mayor utilización de los instrumentos de sobre las competencias y el papel del Parlamento Europeo. Además, nos formulamos la pregunta de si existirá suficiente control en los nuevos órganos legislativos propuestos y en los órganos externos de ejecución. Todavía no hemos olvidado toda la historia de las OAS. Espero que usted tampoco. Somos positivos en cuanto a la propuesta encaminada a que el Consejo y el Parlamento Europeo desempeñen el mismo papel para controlar la forma en que la Comisión realiza sus tareas de ejecución. No obstante, todavía tengo otras preocupaciones. Como regionalista, debo decir sinceramente que la importancia de la región llega incluso a disminuir. La apenas se percibe aquí. La en la que están implicados todos los niveles de la Administración - algo que también ha pedido el Sr. Duff –, no la encontramos. Las diferencias de opinión en el Colegio de Comisarios incluso han conducido, por lo visto, a que la implicación de las regiones en la toma de decisiones haya sido finalmente suprimida. La Comisión se limita a un diálogo más sistemático con las asociaciones europeas y nacionales de la Administración regional y local en la fase inicial del procedimiento de toma de decisiones. Contrariamente al proyecto del Libro Blanco y al informe del grupo de trabajo preparatorio 4 C de la Comisión, ya no se prevé una diferencia en cuanto a la implicación regional dependiendo del tipo de Estado miembro: unitario, descentralizado, regionalizado o federal. Eso significa que retrocedemos en comparación con las competencias constitucionales actuales que algunas regiones de determinados Estados miembros, por ejemplo, Bélgica, ya tienen ahora. Usted puede muy bien imaginarse que esto despertará poco entusiasmo en nuestras regiones respecto de la gobernancia proyectada."@es12
"Arvoisa puhemies ja arvoisa komission puheenjohtaja, teidän valkoisesta kirjastanne puhutaan paljon hyvää, mutta me olemme pettyneitä, koska siitä ei ole tullut sellaista tärkeää asiakirjaa, jota lupaustenne perusteella odotimme. Käynnissä olevasta komission uudistuksesta ja Nizzassa ensisijaiseksi asetetuista julistuksista Euroopan unionin tulevaisuudesta ja uudesta HVK:sta (hallitusten välisestä konferenssista) on vaikeaa löytää todellista erityislaatuisuutta. Me siis etsimme merkitystä. Onko ehkä niin, että komission jäsenten mielipide-erot ja joidenkin jäsenvaltioiden painostus on vaikuttanut siihen, että tämän valkoisen kirjan merkitys on vähentynyt? Myös me kannatamme yhteiskunnan keskeisten toimijoiden laajempaa osallistumista. Se on myönteistä. Demokraatteina olemme kuitenkin huolestuneita luvuista, joissa käsitellään päätöksenteon ja sääntelyn kehittämistä sekä politiikkojen ja toimielinten tarkistettuja painopisteitä. Pidämme institutionaalista tasapainoa erityisen tärkeänä asiana. Tämän sanoivat jo muutkin puhujat esimerkiksi käsiteltäessä sitä, mitä jälkiseurauksia "pehmeän lainsäädännön" välineiden laajemmalla käytöllä on Euroopan parlamentin toimivallan ja roolin kannalta. Lisäksi meitä ihmetyttää, valvotaanko suunniteltuja uusia lakia säätäviä elimiä ja ehdotettuja ulkoisia toimeenpanevia elimiä riittävästi. Emme ole vielä täysin unohtaneet teknisen avun toimiston tarinaa. Toivoakseni, ette tekään. Me suhtaudumme myönteisesti ehdotukseen, että neuvostolla ja Euroopan parlamentilla olisi yhdenvertainen rooli valvottaessa, miten komissio huolehtii toimeenpanotehtävästään. Minulla on kuitenkin vielä muitakin huolenaiheita. Regionalistina minun on pakko sanoa, että alueiden merkitys on jopa vähentynyt. Alhaalta ylöspäin toimivaa hallintotapaa on tässä tuskin havaittavissa. Emme myöskään havaitse monitasoista hallintotapaa, jossa kaikki hallinnon tasot ovat mukana ja jota myös jäsen Duff pyysi. Komission jäsenten mielipide-erot ovat ilmeisesti johtaneet jopa siihen, että alueiden osallistuminen lopulliseen päätöksentekoon on poistettu. Komissio rajoittuu päätöksenteon aikaisessa vaiheessa järjestelmällisempään vuoropuheluun alue- ja paikallisviranomaisten yhteisötason ja kansallisten järjestöjen kanssa. Toisin kuin valkoisen kirjan suunnitelmassa ja komission 4 C -valmistelutyöryhmän kertomuksessa enää ei huolehdita alueellisen osallistumisen eriyttämisestä jäsenvaltion luonteen – keskitetty, hajautettu, alueellistettu tai liittovaltio – mukaisesti. Tämä johtaa siihen, että menemme nyt taaksepäin verrattuna nykyiseen perustuslailliseen toimivaltaan, jota joillakin alueilla tietyissä jäsenvaltioissa, esimerkiksi Belgiassa, nyt jo on. Ymmärtänette varmaankin, että tämä ei herätä alueillamme juurikaan intoa tässä luonnosteltua hallintotapaa kohtaan."@fi5
"Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission, on dit beaucoup de bien de votre Livre blanc, mais il nous a déçus, parce qu’il n’est pas devenu le document important que nous attendions, en réalité, à la suite de vos promesses. On peut difficilement trouver une spécificité réelle dans la réforme en cours de la Commission, dans les déclarations posées comme principe à Nice sur l’avenir de l’Union et de la nouvelle CIG. Nous en cherchons, dès lors, la signification. Peut-être les divergences de position au sein du "Collège" des commissaires et la pression exercée par certains États membres ont-elles contribué à réduire la portée de ce Livre blanc ? Nous aussi sommes partisans d’une implication accrue de la société civile. C’est un élément positif. Toutefois, en tant que démocrates, nous sommes préoccupés par les chapitres concernant de meilleures politiques et de meilleures réglementations, et concernant le recentrage des politiques et des institutions. Nous attachons une importance particulière à l’équilibre institutionnel. Ce point a déjà été mentionné par d’autres orateurs, notamment en ce qui concerne les répercussions, sur le pouvoir et le rôle du Parlement européen, d’un recours accru aux instruments de normes juridiques "douces". Nous nous posons, en outre, la question de savoir si un contrôle suffisant sera exercé sur les nouvelles agences de régulation promises et sur les agences d’exécution externes proposées. Nous n’avons pas oublié l’histoire des BAT. Vous non plus, j’espère ? Nous réagissons positivement à la proposition visant à confier un rôle égal au Conseil et au Parlement européen dans le contrôle de la manière dont la Commission remplit sa mission exécutive. Mais d’autres éléments me préoccupent. En tant que régionaliste, je ne peux m’empêcher de dire que même l’importance des régions est diminuée. La gouvernance de la base au sommet est ici à peine décelable. Nous ne retrouvons pas la gouvernance à plusieurs niveaux - demandée également par M. Duff - qui implique toutes les sphères de gouvernement. Les divergences de position au sein du conseil des commissaires ont manifestement eu aussi pour conséquence que l’implication des régions dans le processus décisionnel final a été supprimée. La Commission se limite à un dialogue plus systématique avec les associations européennes et nationales des autorités régionales et locales dans les premiers stades de l’élaboration des politiques. Contrairement au projet de Livre blanc et au rapport du groupe de travail préparatoire 4 C de la Commission, une différenciation de l’implication régionale n’est plus prévue selon le type d’État membre, unitaire, décentralisé, régionalisé ou fédéral. Nous régresserons donc par rapport aux pouvoirs constitutionnels actuels dont disposent déjà, à l’heure actuelle, certaines régions dans certains États membres, comme en Belgique, par exemple. Vous pouvez vous imaginer que la gouvernance ébauchée ici suscitera peu d’enthousiasme dans nos régions."@fr6
"Signora Presidente, signor Presidente della Commissione, del suo Libro bianco si stanno cantando troppe lodi, ma noi ne siamo rimasti delusi, poiché non è diventato l'importante documento che ci eravamo aspettati dopo tutte le sue promesse. E' difficile riscontrare una vera specificità nella riforma in corso della Commissione, nelle dichiarazioni di Nizza che preannunciavano il futuro dell'Unione e la nuova CIG. Cerchiamo quindi di capirne il significato. Sono state forse le differenze di opinione all'interno del collegio di commissari e la pressione di taluni Stati a contribuire alla riduzione della portata di questo Libro bianco? Anche noi siamo fautori di un maggior coinvolgimento della società civile. E' positivo. In quanto democratici ci preoccupiamo però dei capitoli su una politica e una regolamentazione migliori, e sull'orientamento delle linee politiche e delle Istituzioni. L'equilibrio istituzionale ci sta particolarmente a cuore, come hanno già detto anche altri oratori. Ad esempio per quanto attiene alla ripercussione sulle competenze e sul ruolo del Parlamento europeo di un maggior ricorso a strumenti di . Inoltre ci chiediamo se c'è un controllo sufficiente sui nuovi organi legislativi annunciati e sui proposti organi esecutivi esterni. Non ci siamo ancora dimenticati tutta questa storia dei BTB. Nemmeno lei, spero? Accogliamo con favore la proposta di attribuire lo stesso ruolo al Consiglio e al Parlamento europeo nel controllare la maniera in cui la Commissione esercita il proprio ruolo esecutivo. Ma ho altre preoccupazioni. In quanto regionalista non posso esimermi dal dire che nel Libro bianco l'importanza delle regioni è addirittura diminuita. La cosiddetta non vi si ritrova. La alla quale partecipano tutti i livelli amministrativi, - domanda rivoltale anche dall'onorevole Duff - , non la ritroviamo. Le differenze di opinione all'interno del collegio dei commissari evidentemente hanno addirittura fatto depennare la partecipazione delle regioni al processo decisionale in fase finale. La Commissione si limita a un dialogo più sistematico con le associazioni europee e nazionali di autorità regionali e locali nella fase iniziale del processo decisionale. A differenza del progetto di Libro bianco e a differenza della relazione del gruppo di preparazione 4 C della Commissione, non si prevede più alcuna differenziazione della partecipazione regionale a seconda del tipo di Stato membro, unitario, decentrato, regionalizzato o federale. Di conseguenza ci sarà un regresso rispetto all'attuale situazione a livello di competenze costituzionali in alcune regioni di alcuni Stati membri, ad esempio il Belgio. Ci si può dunque immaginare che ciò susciterà ben poco entusiasmo nelle nostre regioni a favore della da lei descritta."@it9
"Madam President, President of the Commission, your White Paper has been widely praised, but we were disappointed in it, because it has not proved the important document that we had expected after your promises. It is difficult to find any specific detail in the current reform of the Commission, in the fundamental declarations in Nice on the future of the Union or in the new IGC. We are therefore searching for the meaning. Could it perhaps be the case that differences of opinion in the board of Commissioners and pressure from some Member States have combined to reduce the scope of this White Paper? We also support greater involvement of mainstream society. That is positive. However, as Democrats, we are concerned about the sections on better policy and better legislation, and on the orientation of policy initiatives and institutions. We attach special importance to institutional equilibrium. Other speakers have already made that point, for example as regards the impact on the powers and role of the European Parliament of a greater use of “soft law” instruments. In addition, we wonder whether the new regulatory bodies we are promised and the proposed external executive bodies can be adequately monitored. We have not forgotten the whole chapter involving the BTB. Neither have you, I hope. We are positively disposed towards the proposal that the Council and the European Parliament should play an equal role in supervising the way in which the Commission fulfils its executive task. But I have other concerns. As a regionalist, I feel bound to say that the importance of the region has actually declined. There is virtually no trace here of ‘bottom-up governance’. We cannot find the ‘multi-level governance’ in which all administrative strata are involved – which was also asked for by Mr Duff. The differences of opinion in the board of Commissioners have obviously actually led to regional involvement on the final decision-making being scrapped. The Commission limits itself to a more systematic dialogue with European and national associations of regional and local authorities at an early stage in decision-making. In contrast to the draft White Paper and the report of the Commission’s preparatory working party 4 C, provision is no longer made for a differentiation in regional involvement depending on the type of Member State: unitary, decentralised, regionalised or federal. As a result, we are now going backwards compared to the present constitutional powers already enjoyed by some regions in certain Member States, for example Belgium. You can imagine that this will not excite much enthusiasm in our regions for the governance outlined here."@lv10
"Senhora Presidente, Senhor Presidente da Comissão, apesar de se dizer muita coisa boa a respeito do seu Livro Branco, ele desiludiu-nos, porque não se tornou o importante documento que, na verdade, tínhamos esperado, depois das promessas que Vossa Excelência fez. É difícil descobrir verdadeira especificidade na reforma que está em curso na Comissão, nas declarações avançadas em Nice sobre o futuro da União e da nova CIG. Estamos, portanto, à procura do sentido. Será que as diferenças de opinião no interior do colégio de Comissários e a pressão exercida por alguns Estados-Membros contribuíram para a redução da importância deste Livro Branco? Também nós somos partidários de um maior envolvimento da sociedade civil. Isso é positivo. Como democratas, porém, preocupamo-nos com o que diz respeito aos capítulos relativos a uma melhor política e melhor regulamentação, bem como com a orientação das políticas e das Instituições. Atribuímos particular importância ao equilíbrio institucional, o que também já foi mencionado por outros oradores, por exemplo, no que se refere ao reflexo de uma maior utilização de instrumentos de sobre as competências e o papel do Parlamento Europeu. Além disso, perguntamo-nos se será exercido controlo suficiente sobre os novos órgãos legislativos prometidos, bem como sobre os órgãos executivos externos que foram propostos. Ainda não esquecemos toda a história com os GAT. Os senhores também não, espero bem! Temos uma opinião positiva em relação à proposta de se permitir que o Conselho e o Parlamento Europeu desempenhem igual papel na supervisão da maneira como a Comissão cumpre a sua missão executiva. Todavia, ainda tenho outras preocupações. Como regionalista, não posso deixar de afirmar que inclusive a própria importância da região se tornou menor. Nela já quase não é perceptível a . Já não reconhecemos a em que se encontram envolvidos todos os estratos da administração – coisa que também foi pedida pelo senhor deputado Duff. Inclusive, as divergências de opinião no seio do colégio de Comissários levaram, sem dúvida, à supressão do envolvimento das regiões no processo de tomada de decisão final. A Comissão limita-se a um diálogo mais sistemático com as organizações europeias e nacionais das autoridades regionais e locais numa fase inicial do processo de elaboração das políticas. Contrariamente ao projecto de Livro Branco e ao relatório do Grupo de Trabalho Preparatório 4 C, da Comissão, já não se prevê uma diferenciação do envolvimento regional, segundo o tipo do Estado-Membro: unitário, descentralizado, regionalizado ou federal. Esse facto faz com que soframos agora um retrocesso em relação às actuais competências constitucionais de que neste momento já dispõem algumas regiões de certos Estados-Membros, como, por exemplo, da Bélgica. Como podem imaginar, a governação aqui delineada pouco entusiasmo irá despertar nas nossas regiões."@pt11
"Fru talman, herr kommissionsordförande! Det sägs mycket gott om er vitbok, men oss gjorde den besvikna eftersom det inte blivit den viktiga akt som vi egentligen förväntat oss efter era löften. Det är svårt att upptäcka någon riktig specificitet i den pågående kommissionsreformen, i de prioriterade uttalandena i Nice om EU:s framtid och den nya regeringskonferensen. Vi letar alltså efter innebörden. Är det kanske så att meningsskiljaktigheterna inom kommissionen och påtryckningarna från vissa medlemsstater har bidragit till att vitbokens räckvidd har minskat? Vi är också förespråkare för ett större engagemang av samhällets mittfält. Det är positivt. Som demokrater oroar vi oss däremot med avseende på de kapitel som handlar om en bättre politik och bättre regler och om den politiska inriktningen och institutionernas inriktning. Vi fäster särskilt stor vikt vid den institutionella jämvikten. Det har också andra talare sagt, till exempel med avseende på effekterna för Europaparlamentets befogenheter och funktion om större användning görs av instrument. Vidare undrar vi om tillräcklig kontroll kommer att göras av de planerade nya reglerande organen och de planerade externa verkställande organen. Vi har inte glömt BTB-historien ännu. Inte ni heller hoppas jag? Vi är positiva till förslaget att låta rådet och Europaparlamentet ha en lika stor roll vid tillsynen på hur kommissionen utför sina verkställande uppgifter. Jag är orolig över fler saker också. Som regionalist måste jag säga att regionernas betydelse till och med minskat. Någon finns knappast att hitta här. En som alla styrelseskikt är inblandade i, – vilket även Duff frågade om – , hittar vi inte heller. Meningsskiljaktigheterna inom kommissionen har tydligen till och med lett till att regionernas deltagande i den slutgiltiga beslutsprocessen har strukits. Kommissionen begränsar sig till en mer systematisk dialog med europeiska och nationella föreningar av lokala och regionala myndigheter i ett tidigt skede av den politiska beslutsprocessen. I motsats till förslaget till vitbok och förslaget från kommissionens förberedande arbetsgrupp 4 C finns inte längre någon plats för en differentiering av regionalt engagemang beroende på typ av medlemsstat, odelad, decentraliserad, regionaliserad eller federal. Det leder till att vi nu kommer att gå bakåt i jämförelse med de nuvarande grundlagsstadgade befogenheter som vissa regioner nu har i vissa medlemsstater, till exempel Belgien. Ni kan väl föreställa er att det knappast kommer att väcka särskilt mycket iver för den här styrelseformen i våra regioner."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Bottom-up-Governance"7
"Multi level governance"1
"Multi-level-Governance"7
"soft law"1,2,13,8,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph