Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-04-Speech-2-148"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010904.7.2-148"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, με βάση και την ελληνική πείρα, είμαι σίγουρος ότι, αντίθετα με ό,τι ισχυρίζεται η πρόταση ψηφίσματος Brok, θα επιδεινωθεί η ήδη δεινή θέση των υπό ένταξη λαών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που γίνεται όχι για να υπηρετεί τους εργαζόμενους αλλά το κεφάλαιο. Αυτοί οι εργαζόμενοι, από τον προθάλαμο της ένταξής τους, βιώνουν τις ολέθριες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες των ιδιωτικοποιήσεων και της παράδοσης της οικονομίας τους στο ξένο κεφάλαιο. Αισθήματα αλληλεγγύης λοιπόν μας οδηγούν στην καταψήφιση των εκθέσεων. Δεν θέλουμε να είμαστε συνένοχοι. Ως προς την Κύπρο, σημειώνουμε τα θετικά σημεία της έκθεσης Poos, για αυτό εξάλλου δεν θα την καταψηφίσουμε, αλλά θα απόσχουμε. Ωστόσο, ισχύει και εδώ η παραπάνω γενική πολιτική μας θέση. Επιπλέον, διαπιστώνουμε ότι η προενταξιακή διαδικασία, ιδιαίτερα μετά το Ελσίνκι, όχι μόνο δεν έφερε την λύση του Κυπριακού αλλά ενθάρρυνε την Άγκυρα και τον υποτελή της Ντενκτάς για ακόμη πιο αδιάλλακτη στάση. Βλέπουμε με ιδιαίτερη ανησυχία ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη αξιοποιούνται ως μέσο πίεσης προς την κυπριακή ηγεσία για αποδοχή μιας συνομοσπονδιακής λύσης, δηλαδή την de jure αναγνώριση της εισβολής και κατοχής του κυπριακού εδάφους και την πλήρη εγκατάλειψη των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ. Βλέπε και τις σχετικές δηλώσεις του σημερινού Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Michel."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, på grundlag af græsk erfaring er jeg sikker på, at på trods af det, som hr. Broks afstemningsforslag hævder, vil den allerede dårlige status hos de befolkninger, der søger optagelse i EU, blive endnu værre. EU er nemlig ikke oprettet for at tjene lønmodtagerne, men kapitalen. Disse lønmodtagere oplever allerede inden optagelsen de katastrofale politiske, sociale og økonomiske følger af privatiseringerne og overdragelsen af deres økonomi til den udenlandske kapital. Solidaritetsfølelse får os derfor til at stemme imod betænkningerne. Vi ønsker ikke at være medskyldige. Men hensyn til Cypern bemærker vi os de positive punkter i Poos-betænkningen, og derfor lader vi være med at stemme imod den, men undlader at stemme. Men også her gælder vores tidligere omtalte politiske indstilling. Desuden kan vi konstatere, at førtiltrædelsesproceduren, især efter mødet i Helsinki, ikke har ført til nogen løsning på Cypern-spørgsmålet, men tværtimod har ansporet Ankara og dens lakaj, Denktas, til en endnu mere uforsonlig holdning. Vi ser med stor bekymring, at optagelsesforhandlingerne anvendes som pressionsmiddel mod den cypriotiske ledelse, for at den skal anerkende en konføderationsløsning, altså en de jure-anerkendelse af invasionen og besættelsen af cypriotisk land og en fuldstændig opgivelse af FN's resolutioner desangående. Se også bare den nuværende rådsformand Michels erklæringer."@da1
"Herr Präsident! Ausgehend von den griechischen Erfahrungen, bin ich sicher, dass sich, anders als im Abstimmungsvorschlag des Kollegen Brok behauptet, die ohnehin schon bedenkliche Situation der vor dem Beitritt zur Europäischen Union stehenden Länder weiter verschlimmern wird, da es nicht um die Interessen der arbeitenden Bevölkerung, sondern um die des Kapitals geht. Die Arbeitnehmer leiden im Vorfeld der Integration unter den verheerenden politischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Privatisierungen und des Ausverkaufs ihrer Volkswirtschaften an das ausländische Kapital. Gefühle der Solidarität bringen uns dazu, gegen den Bericht zu stimmen. Wir wollen nicht mitschuldig werden. Im Hinblick auf Zypern nehmen wir die positiven Aspekte des Berichts Poos zur Kenntnis, wegen denen wir nicht dagegen stimmen, sondern uns enthalten werden. Gleichwohl gilt auch hier unsere eben dargelegte allgemeine politische Position. Außerdem ist festzustellen, dass das Beitrittsverfahren, insbesondere seit Helsinki, nicht nur nicht die Lösung des Zypernproblems gebracht, sondern Ankara und dessen Büttel Denktasch in ihrer unnachgiebigen Haltung noch bestärkt hat. Mit besonderer Beunruhigung beobachten wir, dass die Beitrittsverhandlungen gegenüber der zyprischen Führung als Druckmittel für die Annahme einer konföderalen Lösung, also der rechtlichen Anerkennung der Invasion und Okkupation des zyprischen Territoriums und der völligen Negierung der einschlägigen UN-Resolutionen eingesetzt werden. Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang auch die Äußerungen von Herrn Michel, dem derzeitigen Präsidenten des Europäischen Rates."@de7
"Mr President, I am positive from Greece's experience that, contrary to what Mr Brok’s motion for a resolution maintains, the already frightful situation in the nations preparing for accession to the European Union will deteriorate even further, given that the purpose of accession is to serve big business, not the workers; workers who, in the run up to accession, are already feeling the pernicious political, social and economic repercussions of privatisation and the surrender of their economies to foreign economic interests. For reasons of solidarity, therefore, we must vote against the reports. We do not want to be accomplices. As far as Cyprus is concerned, we have taken note of the positive points in the Poos report, which is why we shall abstain rather than vote against it. However, our general political position, as stated above, also applies here. We also note that the pre-accession procedure, especially post-Helsinki, has not only failed to resolve the Cyprus question, it has encouraged Ankara and its vassal Denktash to take an even more intransigent stance. We are particularly worried by the fact that accession negotiations are being used to pressurise the Cypriot leadership into accepting a federal solution, i.e. into legally recognising the invasion and occupation of Cypriot territory and totally abandoning the relevant UN resolutions. I refer you to the statements on the matter made by the president of the European Council, Mr Michel."@en3
"(EL) Señor Presidente, basándome en la experiencia griega, estoy seguro de que, contrariamente a lo que afirma la propuesta de resolución del Sr. Brok, se va a agudizar la ya lamentable situación de los pueblos candidatos a la adhesión a la Unión Europea, que se realiza, no para prestar servicio a los trabajadores, sino al capital. Estos trabajadores, ya desde la antecámara de su adhesión están viviendo las consecuencias políticas, sociales y económicas desastrosas de las privatizaciones y de la entrega de su economía al capital extranjero. Así pues, los sentimientos de solidaridad nos conducen a votar en contra de los informes. No queremos ser cómplices. En cuanto a Chipre, señalamos los elementos positivos del informe Poos, y además por ellos no vamos a votar en su contra, sino que nos vamos a abstener. Sin embargo, sigue siendo válida aquí también nuestra postura política general. Además, constatamos que el procedimiento de preadhesión, especialmente después de Helsinki, no sólo no ha traído la solución al problema de Chipre, sino que además ha animado a Ankara y a su vasallo Dektas a tener una postura aún más intransigente. Vemos con una inquietud especial que las negociaciones para la adhesión son explotadas como un medio de presión a los líderes chipriotas para que acepten una solución confederacional, o sea el reconocimiento de iure del ataque y ocupación del territorio chipriota y el pleno abandono de las decisiones pertinentes de las Naciones Unidas. Vean también las declaraciones relativas del Presidente actual del Consejo de Europa, Sr. Michel."@es12
"Arvoisa puhemies, Kreikan kokemusten pohjalta olen varma, että päinvastoin kuin Brokin päätöslauselmaehdotuksessa väitetään, ehdokasvaltioiden jo ennestään kurja asema vain pahenee Euroopan unionissa, jonka tarkoitus ei ole palvella työntekijöitä vaan pääomaa. Liittymisen kynnykseltä lähtien nämä työntekijät joutuvat kokemaan tuhoisat poliittiset, sosiaaliset ja taloudelliset seuraukset, jotka johtuvat yksityistämisistä ja talouden luovuttamisesta ulkomaisen pääoman käsiin. Tuntemamme solidaarisuuden vuoksi meidän on siis äänestettävä mietintöjä vastaan. Emme halua olla mukana syyllisinä. Kyproksen kohdalla panemme merkille Poosin mietinnön myönteiset seikat, ja tästä syystä emme äänestä sitä vastaan, vaan pidättäydymme äänestämästä. Kuitenkin myös tähän pätee edellä mainittu yleinen poliittinen kantamme. Lisäksi toteamme, että liittymisprosessi varsinkaan Helsingin jälkeen ei ole tuonut ratkaisua Kyproksen kysymykseen vaan on päinvastoin rohkaissut Turkkia ja sen vasallia Denktashia olemaan kannoissaan entistäkin taipumattomampia. Olemme erityisen huolestuneita siitä, että liittymisneuvotteluita käytetään painostuskeinona saada Kyproksen johto hyväksymään liittovaltioratkaisu eli että laillisesti tunnustettaisiin hyökkäys ja Kyproksen maaperän miehitys, ja YK:n asiaa koskevat päätöslauselmat hylättäisiin kokonaan. Kannattaa huomata myös neuvoston nykyisen puheenjohtajan Michelin asiaa koskevat lausunnot."@fi5
"Monsieur le Président, sur la base de l’expérience grecque et contrairement à ce que soutient la proposition de résolution Brok, je suis certain que la situation déjà terrible des peuples en voie d’adhésion à l’Union européenne va s’aggraver - une adhésion qui a lieu pour servir non pas les travailleurs mais le capital. Ces travailleurs, de l’antichambre de leur adhésion, vivent les conséquences politiques, sociales et économiques désastreuses des privatisations et de la cession de leur économie au capital étranger. Des sentiments de solidarité nous amènent donc à voter contre les rapports. Nous ne voulons pas être complices. Pour ce qui est de Chypre, nous notons les points positifs du rapport Poos, c’est pourquoi du reste nous ne voterons pas contre mais nous abstiendrons. Pourtant, notre position politique générale, que je viens d’évoquer, s’applique aussi dans ce cas. Nous constatons en outre que le processus de préadhésion, en particulier après Helsinki, non seulement n’a pas apporté le règlement de la question chypriote mais a encouragé Ankara et son vassal Denktash dans une attitude encore plus intransigeante. Nous voyons avec une vive inquiétude que les négociations d’adhésion servent de moyen de pression à l’égard des dirigeants chypriotes pour qu’ils acceptent une solution confédérale, autrement dit la reconnaissance de jure de l’invasion et de l’occupation du territoire chypriote et l’abandon total des résolutions pertinentes des Nations unies. Reportez-vous aux déclarations qu’a faites, à ce sujet, l’actuel président du Conseil européen, M. Michel."@fr6
"Signor Presidente, in base all’esperienza della Grecia sono certo che, diversamente da quanto sostiene la proposta di risoluzione Brok, la già difficile situazione dei popoli dei paesi candidati ad aderire all’UE peggiorerà ulteriormente, visto che l’adesione risponde al solo scopo di servire gli interessi del capitale, e non certo dei lavoratori. I quali, alla vigilia dell’adesione, subiscono politiche nefaste, subiscono le conseguenze socioeconomiche delle privatizzazioni e della svendita delle loro economie al capitale straniero. Sono pertanto sentimenti di solidarietà a spingerci a votare contro le relazioni. Non vogliamo rendercene complici. Quanto a Cipro, prendiamo atto degli aspetti positivi della relazione Poos e per questa ragione non voteremo contro, ma ci asterremo. Anche qui, tuttavia, vale la nostra posizione politica di fondo che ho appena illustrato. Constatiamo inoltre che il processo di preadesione, specie dopo Helsinki, non soltanto non ha portato alla soluzione della questione cipriota, ma ha addirittura incoraggiato Ankara e Denktash, suo succube, ad assumere posizioni ancora più intransigenti. Notiamo con particolare preoccupazione che i negoziati d’adesione vengono sfruttati come strumento di pressione sulla dirigenza cipriota per farle accettare una soluzione confederale, ossia il riconoscimento dell’invasione e dell’occupazione del territorio dell’isola e il pieno abbandono delle risoluzioni ONU. Si vedano anche le dichiarazioni in materia rilasciate dall’attuale Presidente del Consiglio europeo Michel."@it9
"Mr President, I am positive from Greece's experience that, contrary to what Mr Brok’s motion for a resolution maintains, the already frightful situation in the nations preparing for accession to the European Union will deteriorate even further, given that the purpose of accession is to serve big business, not the workers; workers who, in the run up to accession, are already feeling the pernicious political, social and economic repercussions of privatisation and the surrender of their economies to foreign economic interests. For reasons of solidarity, therefore, we must vote against the reports. We do not want to be accomplices. As far as Cyprus is concerned, we have taken note of the positive points in the Poos report, which is why we shall abstain rather than vote against it. However, our general political position, as stated above, also applies here. We also note that the pre-accession procedure, especially post-Helsinki, has not only failed to resolve the Cyprus question, it has encouraged Ankara and its vassal Denktash to take an even more intransigent stance. We are particularly worried by the fact that accession negotiations are being used to pressurise the Cypriot leadership into accepting a federal solution, i.e. into legally recognising the invasion and occupation of Cypriot territory and totally abandoning the relevant UN resolutions. I refer you to the statements on the matter made by the president of the European Council, Mr Michel."@lv10
"Onder meer de Griekse ervaring leert mij dat, in tegenstelling tot hetgeen in de ontwerpresolutie van de heer Brok staat, de toch al moeilijke positie van de kandidaat-landen door toetreding tot de Europese Unie alleen nog maar moeilijker zal worden. Deze uitbreiding dient het kapitaal en niet de werknemers. Al wachtende op de toetreding moeten deze werknemers de vernietigende politieke, sociale en economische gevolgen ondergaan van de privatiseringen en toezien hoe hun economie wordt uitgeleverd aan het buitenlands kapitaal. Gevoelens van solidariteit met deze werknemers dwingen ons tegen deze verslagen te stemmen. Wij willen niet medeplichtig zijn. Wat Cyprus betreft, hebben wij weliswaar goede nota genomen van de positieve punten het verslag-Poos, maar onthouden wij ons niettemin van stemming. Ook hier geldt ons bovengenoemd, algemeen politiek standpunt. Bovendien stellen wij vast dat het pretoetredingsproces vooral na Helsinki niet alleen geen enkele oplossing heeft weten te bieden voor de kwestie-Cyprus, maar Turkije en zijn onderdanige dienaar Denktash zelfs heeft aangemoedigd tot een nog halsstarrigere houding. Wij zien tot onze grote ongerustheid dat de toetredingsonderhandelingen worden aangegrepen als een middel om druk uit te oefenen op de Cyprisch leiders en hen ertoe aan te zetten in te stemmen met de oplossing van een confederatie. Dat wil zeggen dat zij de invasie en bezetting van Cyprisch grondgebied moeten erkennen en de VN-resoluties gewoon maar moeten vergeten. De desbetreffende verklaringen van de huidige fungerend voorzitter van de Europese Raad, de heer Michel winden er wat dat betreft geen doekjes om."@nl2
"Senhor Presidente, tendo também em conta a experiência grega, tenho a certeza de que, ao contrário do que se defende na proposta de resolução Brok, vai agravar-se a situação já deteriorada dos povos dos países candidatos à adesão à União Europeia, uma adesão que visa servir o capital e não os trabalhadores. Desde que começaram os preparativos para a adesão, esses trabalhadores vivem a nível político, social e económico os efeitos funestos das privatizações e da entrega da sua economia ao capital estrangeiro. Sentimentos de solidariedade levam-nos, pois, a votar contra os relatórios. Não queremos ser coniventes. No que se refere a Chipre, registamos os pontos positivos do relatório Poos e por isso mesmo não vamos votar contra, antes vamos abster-nos. Todavia, também neste caso é válida a nossa posição política geral que expus anteriormente. Além disso, constatamos que o processo de pré-adesão, particularmente após Helsínquia, não só não trouxe uma solução para o problema cipriota como ainda encorajou Ancara e o seu vassalo Denktash a adoptarem uma atitude ainda mais intransigente. Vemos com particular inquietação que as negociações para a adesão são aproveitadas para pressionar os líderes cipriotas a aceitarem uma solução confederalista, ou seja, o reconhecimento da invasão e da ocupação do território cipriota e a renúncia total às correspondentes resoluções da ONU. Vejam também as declarações sobre esta matéria proferidas pelo actual Presidente do Conselho Europeu, Sr. Michel."@pt11
"Herr talman! Jag är säker på, delvis på grundval av de grekiska erfarenheterna, att folken i de länder som står inför anslutning till Europeiska unionen, tvärt emot vad som hävdas i Broks resolutionsförslag, kommer att få se sin redan svåra situation förvärras ytterligare, eftersom anslutningen inte sker i syfte att tjäna arbetstagarna, utan kapitalet. Dessa arbetstagare drabbas redan före anslutningen av de förödande politiska, sociala och ekonomiska följderna av privatiseringarna och det utländska kapitalets övertagande av deras ekonomier. Av solidaritet röstar vi följaktligen emot betänkandena. Vi vill inte vara medskyldiga. När det gäller Cypern noterar vi att det finns positiva inslag i Poos betänkande och kommer därför inte att rösta emot betänkandet, utan i stället avstå från att rösta. Även här gäller dock vår ovanstående allmänna politiska ståndpunkt. Vi konstaterar också att föranslutningsförfarandet, särskilt efter Helsingfors, inte bara inte har lett till en lösning på Cypernfrågan, utan att det dessutom har uppmuntrat regimen i Ankara och dess vasall Denktas till en ännu mer kompromisslös inställning. Vi ser med särskild oro att anslutningsförhandlingarna används som ett påtryckningsmedel för att få det cypriotiska ledarskapet att godta en förbundsstatslösning, det vill säga att rättsligt erkänna invasionen och ockupationen av cypriotiskt territorium och fullständigt frångå relevanta FN-resolutioner. Jag hänvisar även till relevanta uttalanden av Europeiska rådets nuvarande ordförande, Michel."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph